32009D0381[1]

2009/381/EK: A Bizottság határozata ( 2009. május 13. ) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2009) 3710. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. május 13.)

a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2009) 3710. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/381/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ("rádióspektrum-határozat") (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2006/771/EK bizottsági határozat (2) a kis hatótávolságú eszközök széles köre - többek között az olyan alkalmazások, mint a riasztóberendezések, helyi elektronikus hírközlő berendezések, ajtónyitó eszközök és orvosi implantátumok - számára harmonizálja a spektrumhasználat műszaki feltételeit. A kis hatótávolságú eszközök általában tömegpiaci és/vagy hordozható termékek, amelyek könnyen szállíthatók és használhatók a határokon keresztül; a frekvenciákhoz történő hozzáférés feltételeinek eltérései ezért akadályozzák a termékek szabad áramlását, növelik azok előállítási költségeit, és más rádióalkalmazások és szolgálatok káros zavarásának kockázatát okozzák.

(2) A 2006/771/EK bizottsági határozat melléklete helyébe a 2008/432/EK bizottsági határozat (3) melléklete lépett, amely így módosította a kis hatótávolságú eszközökre irányadó harmonizált műszaki feltételeket.

(3) Azonban a technológia és a társadalmi igények gyors változásával a kis hatótávolságú eszközök új alkalmazásai jelenhetnek meg, amelyek megkövetelik a frekvenciasávok harmonizációjára vonatkozó feltételek rendszeres frissítését.

(4) A Bizottság a 676/2002/EK határozat 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően 2006. július 5-én állandó megbízást (4) adott a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének (CEPT) a 2006/771/EK határozat mellékletének a kis hatótávolságú eszközökkel kapcsolatos technológiai és piaci fejlesztéseket követő naprakésszé tételére.

(5) 2008. novemberi, az említett megbízás alapján tett jelentésében (5) a CEPT azt javasolta a Bizottságnak, hogy több, a 2006/771/EK határozat mellékletében szereplő műszaki szempont tekintetében hajtson végre módosítást.

(6) A 2006/771/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) A spektrum eredményes kihasználása és a káros interferencia kiküszöbölése céljából az e határozatban lefektetett feltételek szerint működő berendezéseknek a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (6) is meg kell felelniük, ami a harmonizált szabványoknak való megfeleléssel vagy egyéb megfelelőségértékelési eljárás útján igazolható.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a rádiófrekvencia-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/771/EK határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 13-án.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja

(1) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(2) HL L 312., 2006.11.11., 66. o.

(3) HL L 151., 2008.6.11., 49. o.

(4) A CEPT-nek adott állandó megbízás a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum műszaki harmonizációjáról szóló bizottsági határozat műszaki mellékletének évenkénti frissítésére (2006. július 5.).

(5) 26. sz. CEPT-jelentés, RSCOM 08-88.

(6) HL L 91., 1999.4.7., 10. o.

MELLÉKLET

"MELLÉKLET

Kis hatótávolságú eszközök összehangolt frekvenciasávjai és technikai paraméterei

Kis hatótávolságú eszköz típusaFrekvenciasávMaximális teljesítmény/maximális térerősség/maximális teljesítménysűrűség (1)További paraméterek/frekvenciahozzáférési és zavarcsökkentési követelmények (2)Egyéb, a használatra vonatkozó korlátozások (3)Végrehajtási határidő
Általános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök (4)6 765–6 795 kHz42 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
13,553–13,567 MHz42 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
26,957–27,283 MHz10 mW effektív kisugárzott teljesítmény (ERP), ami 42 dBμA/m értéknek felel meg 10 m távolságbanVideoátvitel nem megengedett.2007. június 1.
40,660–40,700 MHz10 mW ERPVideoátvitel nem megengedett.2007. június 1.
433,050–434,040 (5) MHz1 mW ERP
és – 13dBm/10 kHz teljesítménysűrűség a 250 kHz-et meghaladó modulációs sávszélesség esetén
A hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett.2008. október 1.
10 mW ERPKitöltési tényező (6): 10 %A hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett.2007. június 1.
434,040–434,790 (5) MHz1 mW ERP.
és – 13dBm/10 kHz teljesítménysűrűség a 250 kHz-et meghaladó modulációs sávszélesség esetén
A hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett.2008. október 1.
10 mW ERPKitöltési tényező (6): 10 %A hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett.2007. június 1.
Kitöltési tényező (6): 100 % 25 kHz-et meg nem haladó csatornaosztás eseténA hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett.2008. október 1.
863,000–868,000 MHz25 mW ERPLegalább olyan teljesítményű frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 0,1 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazható.A hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett.2008. október 1.
868,000–868,600 (5) MHz25 mW ERPLegalább olyan teljesítményű frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 1 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazható.Videoátvitel nem megengedett.2008. október 1.
25 mW ERPLegalább olyan teljesítményű frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 0,1 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazható.A hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett.2008. október 1.
868,700–869,200 (5) MHz25 mW ERPLegalább olyan teljesítményű frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 0,1 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazható.Videoátvitel nem megengedett.2008. október 1.
25 mW ERPLegalább olyan teljesítményű frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 0,1 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazható.A hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett.2008. október 1.
869,400–869,650 (5) MHz500 mW ERPLegalább olyan teljesítményű frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 10 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazható.
A csatornaosztás kötelezően 25 kHz, kivéve ha a teljes sávot egy csatornaként is lehet nagysebességű adatátvitelhez használni.
Videoátvitel nem megengedett.2008. október 1.
25 mW ERPLegalább olyan teljesítményű frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 0,1 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazható.A hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett.2008. október 1.
869,700–870,000 (5) MHz5 mW ERPA beszédátvitel korszerű zavarcsökkentő technikákkal engedélyezett.A hang- és a videoátvitel nem megengedett.2007. június 1.
25 mW ERPLegalább olyan teljesítményű frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 0,1 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazható.A hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett.2008. október 1.
2 400–2 483,5 MHz10 mW kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP)2007. június 1.
5 725–5 875 MHz25 mW EIRP2007. június 1.
24,150–24,250 GHz100 mW EIRP2008. október 1.
61,0–61,5 GHz100 mW EIRP2008. október 1.
Szélessávú adatátviteli rendszerek2 400–2 483,5 MHz100 mW EIRP
és 100 mW/100 kHz EIRP-sűrűség alkalmazandó frekvenciaugratásos moduláció, 10 mW/MHz EIRP-sűrűség pedig más modulációfajták alkalmazása esetén.
Legalább olyan teljesítményű frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké.2009. november 1.
57,0–66,0 (5) GHz40 dBm EIRP
és 13 dBm/MHz EIRP-sűrűség
Kültéri alkalmazás nem megengedett.2009. november 1.
25 dBm EIRP
és –2 dBm/MHz EIRP-sűrűség
Rögzített kültéri telepítés nem megengedett.2009. november 1.
Riasztórendszerek868,600–868,700 MHz10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz
A teljes frekvenciasávot egy csatornaként is lehet nagysebességű adatátvitelhez használni.
Kitöltési tényező (6): 1,0 %
2008. október 1.
869,250–869,300 MHz10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz
Kitöltési tényező (6): 0,1 %
2007. június 1.
869,300–869,400 MHz10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz
Kitöltési tényező (6): 1,0 %
2008. október 1.
869,650–869,700 MHz25 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz
Kitöltési tényező (6): 10 %
2007. június 1.
Szociális segélykérők (7)869,200–869,250 MHz10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz
Kitöltési tényező (6): 0,1 %
2007. június 1.
Induktív alkalmazások (8)20,050–59,750 kHz72 dBμA/m 10 m távolságban2007. június 1.
59,750–60,250 kHz42 dBμA/m 10 m távolságban2007. június 1.
60,250–70,000 kHz69 dBμA/m 10 m távolságban2007. június 1.
70–119 kHz42 dBμA/m 10 m távolságban2007. június 1.
119–127 kHz66 dBμA/m 10 m távolságban2007. június 1.
127–140 kHz42 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
140–148,5 kHz37,7 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
148,5–5 000 kHz
Az alábbi konkrét sávokban nagyobb térerő és további, a használatra vonatkozó korlátozások érvényesek:
– 15 dBμA/m 10 m távolságban minden 10 kHz-es sávszélességben.
Továbbá a 10 kHz-et meghaladó sávszélességben működő rendszerekre az összes térerő – 5 dΒμΑ/m 10 m távolságban.
2008. október 1.
400–600 kHz– 8 dBμA/m 10 m távolságbanEzek a használati feltételek csak a rádiófrekvenciás azonosításra (RFID) (9) vonatkoznak.2008. október 1.
3 155–3 400 kHz13,5 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
5 000–30 000 kHz
Az alábbi konkrét sávokban nagyobb térerő és további, a használatra vonatkozó korlátozások érvényesek:
– 20 dBμA/m 10 m távolságban minden 10 kHz-es sávszélességben.
Továbbá a 10 kHz-et meghaladó sávszélességben működő rendszerekre a teljes térerő – 5 dΒμΑ/m 10 m távolságban.
2008. október 1.
6 765–6 795 kHz42 dBμA/m 10 m távolságban2007. június 1.
7 400–8 800 kHz9 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
10 200–11 000 kHz9 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
13 553–13 567 kHz42 dBμA/m 10 m távolságban2007. június 1.
60 dBμA/m 10 m távolságbanEzek a használati feltételek csak a rádiófrekvenciás azonosításra (RFID (9) és az elektronikus árufelügyeletre (EAS) (10) vonatkoznak.2008. október 1.
26 957–27 283 kHz42 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
Aktív orvosi implantátumok (11)9–315 kHz30 dBμA/m 10 m távolságbanKitöltési tényező (6): 10 %2008. október 1.
402–405 MHz25 μW ERPCsatornaosztás: 25 kHz
A sávszélesség legfeljebb 300 kHz-re való növelése érdekében az egyes adókészülékek egyesíthetik a szomszédos csatornákat.
Egyéb frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák, valamint 300 kHz-nél nagyobb sávszélesség is alkalmazható, amennyiben biztosítható legalább az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákénak megfelelő teljesítmény; így garantálható a többi felhasználóval, különösen a meteorológiai rádiószondákkal való összeférhetőség.
2009. november 1.
Vezeték nélküli hangfrekvenciás alkalmazások (12)87,5–108,0 MHz50 nW ERPCsatornaosztás: legfeljebb 200 kHz2008. október 1.
863–865 MHz10 mW ERP2007. június 1.
Rádiómeghatározó alkalmazások (13)2 400–2 483,5 MHz25 mW EIRP2009. november 1.
17,1–17,3 GHz26 dBm EIRPLegalább olyan teljesítményű frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké.Ezek a használati feltételek csak a földi telepítésű rendszerekre vonatkoznak.2009. november 1.
Tartályszintmérő radarok (14)4,5–7,0 GHz24 dBm EIRP (15)2009. november 1.
8,5–10,6 GHz30 dBm EIRP (15)2009. november 1.
24,05–27,0 GHz43 dBm EIRP (15)2009. november 1.
57,0–64,0 GHz43 dBm EIRP (15)2009. november 1.
75,0–85,0 GHz43 dBm EIRP (15)2009. november 1.
Modellirányítók (16)26 990–27 000 kHz100 mW ERP2009. november 1.
27 040–27 050 kHz100 mW ERP2009. november 1.
27 090–27 100 kHz100 mW ERP2009. november 1.
27 140–27 150 kHz100 mW ERP2009. november 1.
27 190–27 200 kHz100 mW ERP2009. november 1.
Rádiófrekvenciás azonosítók (RFID)2 446–2 454 MHz100 mW EIRP2009. november 1.

(1) A tagállamok az e táblázatban megadott teljesítmény, térerősség és teljesítménysűrűség maximális értékén belül engedélyezhetnek spektrumhasználatot. A 2006/771/EK határozat 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően a tagállamok kevésbé szigorú feltételeket is szabhatnak, azaz a frekvenciasávok használatát magasabb teljesítmény, térerősség és teljesítménysűrűség mellett is engedélyezhetik.

(2) A tagállamoknak csak a megadott »további paraméterek/frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentési követelmények« kiszabására van lehetőségük, és nem vezethetnek be más paramétereket, illetve frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentési követelményeket. A 2006/771/EK határozat 3. cikke (3) bekezdésének értelmezésében a kevésbé szigorú feltételek azt jelentik, hogy a tagállamok az adott rubrikában szereplő paramétereket, illetve a frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentési követelményeket el is hagyhatják, illetve megengedhetnek magasabb értékeket is.

(3) A tagállamok csak a megadott »egyéb, a használatra vonatkozó korlátozásokat« szabhatják meg, és nem vezethetnek be más korlátozásokat. Mivel a 2006/771/EK határozat 3. cikkének (3) bekezdése alapján kevésbé szigorú feltételek bevezetése is lehetséges, a tagállamok bármelyik vagy akár az összes korlátozást elhagyhatják.

(4) Ez a kategória olyan alkalmazási típusokhoz alkalmazható, amelyek teljesítik a műszaki követelményeket (tipikus felhasználási mód a távmérő, távvezérlő, riasztó, adatátviteli és más hasonló alkalmazások).

(5) Erre a frekvenciasávra a tagállamoknak minden más használati feltételt lehetővé kell tenniük.

(6) A kitöltési tényező azt az egy órán belüli időtartamot jelöli, amíg a készülék aktív jelátvitelt végez. A 2006/771/EK határozat 3. cikke (3) bekezdésének értelmezésében a kevésbé szigorú feltételek azt jelentik, hogy a tagállamok a kitöltési tényező esetében magasabb értéket is engedélyezhetnek.

(7) A szociális segélykérő eszközök az idős vagy fogyatékos személyek segítésére szolgálnak arra az esetre, ha veszélyben érzik magukat.

(8) Ez a kategória például a gépjárművek indításgátlóját, állatazonosítást, riasztórendszereket, kábelérzékelőket, hulladékkezelést, személyazonosítást, vezeték nélküli beszédátviteli összeköttetést, beléptető rendszereket, közelségérzékelőket, lopásgátlókat (beleértve a rádiófrekvenciás lopásgátló induktív rendszereket), kézi eszközökre történő adatátvitelt, automatikus áruazonosítást, vezeték nélküli vezérlőrendszereket és automatikus útdíjbeszedő rendszereket foglalja magába.

(9) Ez a kategória a rádiófrekvenciás azonosításra (RFID - radio frequency identification) használt induktív alkalmazásokat foglalja magába.

(10) Ez a kategória az elektronikus árufelügyeletre (EAS - electronic article surveillance) használt induktív alkalmazásokat foglalja magába.

(11) Ez a kategória az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelvben (HL L 189., 1990.7.20., 17. o.) meghatározott aktív beültethető orvosi eszközök és perifériáik rádióhullámokat használó részét foglalja magába.

(12) Felhasználások vezeték nélküli hangfrekvenciás alkalmazások, beleértve: a vezetéknélküli hangszórókat; vezetéknélküli fejhallgatókat; például hordozható CD-, kazettalejátszó vagy rádiós eszközökhöz használt hordozható, vezeték nélküli fejhallgatókat; a járműben használt, pl. a rádióval vagy a mobiltelefonnal stb. együttműködő, vezeték nélküli fejhallgatókat; fülbe helyezhető, koncerteken vagy más színpadi előadásokon használt monitor-fülhallgatókat.

(13) Ez a kategória egy adott tárgy helyzetének, sebességének és/vagy egyéb jellemzőjének meghatározására vagy az e paraméterekkel összefüggő információk megszerzésére használt alkalmazásokat foglalja magába.

(14) A tartályszintmérő radarok (TLPR - tank level probing radar) egy tartályban lévő anyag szintjének meghatározására használt speciális rádiómeghatározó alkalmazások, amelyeket fémből vagy vasbetonból készült tartályokba vagy azokéval összemérhető rádiófrekvenciás csillapító tulajdonsággal rendelkező anyagból készült hasonló létesítményekbe telepítenek. A tartály valamilyen anyag tárolására szolgál.

(15) A maximális teljesítmény a lezárt tartály belsejében értendő, amely egy 500 literes teszttartály környezetében - 41,3 dBm/MHz EIRP spektrális teljesítménysűrűségnek felel meg.

(16) Ez a kategória a járműmodellek (elsősorban kicsinyített járműutánzatok) levegőben, földön, vízfelszínen vagy víz alatt végzett mozgásának irányítására használt alkalmazásokat foglalja magába."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0381 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0381&locale=hu

Tartalomjegyzék