32014R0224[1]

A Tanács 224/2014/EU rendelete ( 2014. március 10. ) a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról

A TANÁCS 224/2014/EU RENDELETE

(2014. március 10.)

a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) "brókertevékenység" : i.

olyan ügyletek vagy pénzügyi szolgáltatások tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy szállítása többek között egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy ii.

áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, amikor ezek egy más harmadik országba történő transzfer céljából harmadik országokban találhatók;

b) bármely :

e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet végrehajtása alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában: i.

szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti követelés; ii.

kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti követelés; iii.

szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti követelés; iv.

ellenkövetelés; v.

bárhol meghozott ítélet, választottbírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti követelés, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

c)

"szerződés vagy ügylet" : bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a "szerződés" magában foglal minden garanciát, nevezetesen pénzügyi és viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

d)

"illetékes hatóságok" : a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságai;

e)

"gazdasági források" : mindenféle vagyoni eszköz, akár tárgyi, akár immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

f)

a gazdasági források pénzeszközök : termékek vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon történő megakadályozása, beleértve - nem kizárólagosan - azok eladását, bérbeadását, vagy jelzáloggal való megterhelését;

g)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

h) "pénzeszközök" :

mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólag - a következőket: i.

készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök; ii.

pénzügyi szolgáltatóknál vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények; iii.

nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket; iv.

vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem; v.

hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások; vi.

hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint vii.

pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban való érdekeltséget bizonyító okmányok;

i)

"szankcióbizottság" : az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) az 2127 (2013) ENSZ BT-határozat 57. pontja értelmében létrehozott bizottsága;

j)

"technikai segítségnyújtás" : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; és a szóbeli segítségnyújtást is magában foglalja;

k)

"az Unió területe" : a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is.

2. cikk

Tilos:

a) az Európai Unió közös katonai listáján ( 1 ) (a továbbiakban: közös katonai lista) felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység, vagy az említett listában felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység bármilyen közép-afrikai köztársasági személy, szervezet vagy szerv részére, vagy a Közép-afrikai Köztársaságban történő felhasználásra;

b) a közös katonai listán felsorolt áruk és technológia értékesítésével, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása - beleértve különösen a szóban forgó termékek értékesítésére, szállítására, átadására vagy kivitelére, vagy a kapcsolódó technikai segítség vagy brókertevékenység nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást - bármely közép-afrikai köztársasági személy, szervezet vagy szerv részére, vagy a Közép-afrikai Köztársaságban történő felhasználásra;

c) a felfegyverzett zsoldos személyzet rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos technikai segítségnyújtás, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás, brókertevékenység vagy szállítási szolgáltatás a Közép-afrikai Köztársaságban vagy a Közép-afrikai Köztársaságban történő felhasználás céljából;

3. cikk

A 2. cikktől eltérve az abban foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan technikai segítségnyújtásra, finanszírozásra vagy pénzügyi támogatásra, illetve brókertevékenységre:

a) amelyet kizárólag az ENSZ közép-afrikai köztársasági többdimenziós integrált stabilizációs missziója (MINUSCA), az Unió közép-afrikai köztársasági missziói és a Közép-afrikai Köztársaságban állomásozó francia fegyveres erők, valamint az ENSZ más, képzést és segítséget nyújtó tagállamainak fegyveres erői általi használatra vagy azok támogatására szánnak, összhangban a b) pont szerinti értesítéssel;

b) amelyek olyan, halált nem okozó felszerelések szállításához, illetve olyan segítségnyújtáshoz, például a Közép-afrikai Köztársaság biztonsági erői - ideértve az állam polgári bűnüldöző intézményeit - számára nyújtott operatív és nem operatív kiképzéshez kapcsolódnak, amelyeket kizárólag a Közép-afrikai Köztársaságban a biztonsági ágazat reformjának támogatására vagy az annak keretében történő felhasználásra szánnak, a MINUSCA-val koordinációban, feltéve, hogy az ilyen segítségnyújtásról vagy tevékenységről a szankcióbizottság erről előzőleg értesítést kapott;

c) kizárólag humanitárius vagy védekezési célokat szolgáló, halált nem okozó katonai eszközök szállításához kapcsolódnak, feltéve, hogy az ilyen segítségnyújtásról vagy tevékenységről a szankcióbizottság előzőleg értesítést kapott;

d) amelyek olyan védőruházathoz kapcsolódnak - a golyóálló mellényeket és katonai sisakokat is beleértve -, amelyet az Egyesült Nemzetek személyzete, az Unió vagy tagállamai személyzete, a média képviselői, valamint a humanitárius és a fejlesztési szervezetek munkatársai és az őket kísérő személyzet kizárólag személyes használatra, átmeneti jelleggel visznek be a Közép-afrikai Köztársaságba;

e) amelyek a Közép-afrikai Köztársaság biztonsági erőinek -az állami polgári bűnüldöző szerveket is ideértve - nyújtott fegyverek és lőszerek, katonai járművek és felszerelések szállításához kapcsolódnak, amennyiben az ilyen fegyvereket, lőszereket, járműveket vagy felszereléseket kizárólag a Közép-afrikai Köztársaságban a biztonsági ágazat reformjának támogatására vagy az annak keretében történő felhasználásra szánják, feltéve, hogy az ilyen segítségnyújtásról vagy tevékenységről a szankcióbizottság előzőleg értesítést kapott.

4. cikk

A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy az ilyen technikai segítségnyújtást vagy brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást a szankcióbizottság előzetesen jóváhagyta, az említett cikkben foglalt tilalmak nem vonatkoznak a közös katonai listán szereplő áruk és technológia eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez nyújtott technikai segítségre, finanszírozásra vagy pénzügyi támogatásra, illetőleg a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy brókertevékenységre.

5. cikk

Az I. melléklet tartalmazza azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, akik/amelyek a szankcióbizottság megállapítása szerint:

a) részt vesznek a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető cselekményekben vagy támogatják azokat, ideértve a stabilizációs és megbékélési folyamatokat veszélyeztető vagy akadályozó, vagy az erőszakot tápláló cselekedeteket;

b) megsértik a 2127 (2013) ENSZ BT-határozat 54. pontjával bevezetett fegyverembargót, illetve közvetve vagy közvetlenül fegyvereket és kapcsolódó anyagokat szolgáltattak, értékesítettek vagy adtak át közép-afrikai köztársasági fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek, illetve vettek át azoktól, vagy technikai tanácsadást, képzést vagy támogatást, többek között finanszírozást és pénzügyi támogatást nyújtottak vagy abban részesültek közép-afrikai köztársasági fegyveres csoportok vagy bűnszövetkezetek erőszakos tevékenységeivel kapcsolatosan;

c) részt vesznek a Közép-afrikai Köztársaságban a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében, ideértve a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, a polgári létesítmények - többek között közigazgatási központok, bíróságok, iskolák és kórházak - elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést;

d) részt vesznek szexuális és nemi alapú erőszaknak minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban;

e) az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toboroznak vagy használnak fel fegyveres konfliktusokban a Közép-afrikai Köztársaságban;

f) a természeti erőforrásoknak - többek között a gyémántnak, az aranynak, a vadon élő állatoknak és növényeknek, valamint az ezekből készült termékeknek - a Közép-afrikai Köztársaságban történő illegális kiaknázása vagy a Közép-afrikai Köztársaságban vagy a Közép-afrikai Köztársaságból történő kereskedelme révén támogatást nyújtanak fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek;

g) akadályozzák a Közép-afrikai Köztársaságba irányuló humanitárius segélyek kiszállítását, az ezekhez való hozzáférést vagy szétosztásukat;

h) részt vesznek az ENSZ-missziók vagy nemzetközi biztonsági erők, mint például a MINUSCA, az uniós missziók és az ezeket támogató francia fegyveres erők, valamint a humanitárius személyzet elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában;

i) a bizottság által jegyzékbe vett szervezet vezetői, illetve a bizottság által jegyzékbe vett személyt vagy szervezetet, vagy a bizottság által jegyzékbe vett személy vagy szervezet tulajdonában levő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetet támogattak, vagy a bizottság által jegyzékbe vett személy vagy szervezet, vagy a bizottság által jegyzékbe vett személy vagy szervezet tulajdonában levő vagy ellenőrzése alatt álló szervezet érdekében, nevében vagy irányítása szerint jártak el;

j) különösen etnikai vagy vallási alapú erőszakra uszítás cselekményét követik el, amely a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyezteti, valamint a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységben vesznek részt vagy ilyen tevékenységeket támogatnak;

k) részt vesz a Közép-afrikai Köztársaságban a nemzetközi humanitárius jogot sértő cselekmények tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy elkövetésében, ideértve az egészségügyi személyzet vagy a humanitárius szervezetek személyzete elleni támadásokat is.

Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó olyan pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátására, amelyek a humanitárius segítség időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket az alábbiak végzik:

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;

b) nemzetközi szervezetek;

c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek, és e humanitárius szervezetek tagjai;

d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek, egyéb ENSZ felhívások vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (OCHA) által koordinált humanitárius klaszterek;

e) az a)-d) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el; vagy

f) a szankcióbizottság által meghatározott megfelelő egyéb szereplők.

6. cikk

A 5. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források: i. a I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek és e természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak kifizetését; ii. kizárólag az ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják; vagy iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források rutinfenntartásával és -kezelésével kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak kifizetését szolgálják, valamint

b) az a) pontban említett megállapításról és az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében a bejelentést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást.

7. cikk

Az 5. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtása rendkívüli kiadások fedezéséhez szükséges, feltéve, hogy az érintett tagállam a megállapításról értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság azt jóváhagyta.

8. cikk

A 5. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 5. cikkben említett személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének az időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog, vagy a szóban forgó időpontot megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a szóban forgó pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy ítélet nem az I. mellékletében felsorolt temészetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület javát szolgálja;

d) a zálogjog vagy az ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; valamint

e) a zálogjogról vagy a határozatról a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

9. cikk

A 5. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az IA. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy testület által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy testület részéről létrejött kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy testületnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, feltéve, hogy az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel;

b) a kifizetés nem sérti a 5. cikk (2) bekezdését; valamint

c) az érintett tagállam tíz nappal korábban értesítette a szankcióbizottságot az engedélyezésre irányuló szándékáról.

10. cikk

A 5. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamatra vagy egyéb hozamokra;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 5. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe, vagy

c) a 8. cikkben említett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog vagy határozat alapján teljesítendő kifizetések; valamint

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

11. cikk

A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) haladéktalanul az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamok illetékes hatóságai rendelkezésére bocsátani azokat az információkat, például a 5. cikknek megfelelően befagyasztott számlákról és összegekről szóló információkat, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy a tagállamok útján továbbítják a Bizottsághoz; valamint

b) együttműködni az illetékes hatósággal az említett információk ellenőrzése során.

12. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása a 2. cikkben, az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett intézkedések kijátszása.

13. cikk

14. cikk

Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, különösen a beszámítási követelést vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, csoportok vagy szervezetek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében vagy javára eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

15. cikk

A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a) a 5. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 6., 7. és 8. cikk alapján nyújtott engedélyek;

b) a jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

16. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap, arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

17. cikk

18. cikk

Az I. mellékletnek tartalmaznia kell az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges adatokat - amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak -; ezeket az adatokat a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság határozza meg. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - beleértve a névváltozatokat is -, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek vagy szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

19. cikk

19a. cikk

A Tanács, a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) az e rendelet alapján ráruházott feladatainak elvégzése érdekében személyes adatokat kezelhet. E feladatok magukban foglalják a következőket:

a) a Tanács részéről módosítások kidolgozása és elfogadása az I. melléklethez;

b) a főképviselő részéről módosítások kidolgozása az I. melléklethez;

c) a Bizottság részéről: i. az I. melléklet tartalmának hozzáadása az uniós pénzügyi korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeket, csoportokat és szervezeteket felsoroló, egységes szerkezetbe foglalt, nyilvánosan elérhető elektronikus jegyzékhez és a szintén nyilvánosan elérhető interaktív szankciótérképhez; ii. az e rendelettel összhangban meghozott intézkedések hatásával kapcsolatos információk - például a befagyasztott pénzeszközök értéke és az illetékes hatóságok által megadott engedélyekre vonatkozó információk - kezelése.

20. cikk

21. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, beleértve annak légterét;

b) egy adott tagállam joghatósága alá tartozó bármely légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) egy tagállam joga szerint alakult vagy létesült, az Unió területén belüli vagy azon kívüli jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre;

e) a részben vagy egészben az Unión belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy testületre.

22. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AZ 5. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

A. Személyek

1. François Yangouvonda BOZIZÉ (más néven a) Bozize Yangouvonda b) Samuel Peter Mudde [születési idő és hely: 1948.12.16., Izo, South Sudan])

Tisztség: a) a Közép-afrikai Köztársaság korábbi államfője b) professzor

Születési idő: a) 1946.10.14. b) 1948.12.16.

Születési hely: a) Mouila, Gabon b) Izo, South Sudan

Állampolgárság: a) közép-afrikai köztársasági b) dél-szudáni

Útlevélszám: D00002264, kiállítás dátuma: 2013.6.11. (kiállította: a külügyminiszter [Minister of Foreign Affairs], Juba, South Sudan. Lejárat napja: 2017.6.11. Diplomata-útlevél Samuel Peter Mudde névre kiállítva)

Nemzeti személyazonosító szám: M4800002143743 (az útlevélben szereplő személyi szám)

Cím: a) Uganda b) Bangui, Central African Republic (Ugandából való 2019. decemberi visszatérése óta)

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2014.5.9.

Egyéb adatok: Anyja neve: Martine Kofio Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Bozizét 2014. május 9-én vették jegyzékbe a 2134 (2014) sz. határozat 36. pontja alapján, mivel "a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető cselekményekben vesz részt vagy támogatja azokat".

További információk

Támogatóival együtt Bozizé ösztönözte a 2013. december 5-i, Bangui ellen végrehajtott támadást. Azóta is kísérleteket tesz destabilizáló műveletek végrehajtására, melyek célja, hogy a feszültségek továbbra is fennmaradjanak a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában. Jelentések szerint Bozizé hozta létre az anti-balaka militáns csoportot, mielőtt 2013. március 24-én elmenekült a Közép-afrikai Köztársaságból. Bozizé közleményben szólította fel a milíciáját, hogy folytassák az atrocitásokat a jelenlegi rendszer és az iszlamisták ellen. Értesülések szerint Bozizé pénzügyi és anyagi támogatást nyújtott azoknak a milicistáknak, akik a jelenleg zajló átmenet folyamatának destabilizálására és Bozizé újbóli hatalomra juttatására törekednek. Az anti-balaka csoport legnagyobb része a közép-afrikai fegyveres erők (Central African Armed Forces) tagjaiból áll, akik az államcsíny után a vidéki térségekben szóródtak szét, és akiket Bozizé később újraszervezett. Az anti-balaka egységek több mint felét Bozizé és támogatói irányítják.

A Bozizéhoz hű erők gépkarabélyokkal, aknavetőkkel és rakétavetőkkel voltak felfegyverkezve, és egyre gyakrabban vettek részt a Közép-afrikai Köztársaság muszlim lakossága elleni megtorló támadásokban. Az anti-balaka erők által végrehajtott és több mint 700 áldozatot követelő 2013. december 5-i, Banguiban végrehajtott támadás után a közép-afrikai köztársaságbeli helyzet gyors ütemben romlott.

2. Nourredine ADAM (más néven: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam); e) Mohamed Adam Brema Abdallah

Tisztsége: a) tábornok; b) közbiztonsági miniszter; c) a "Rendkívüli Bizottság a Demokratikus Vívmányok Védelméért" főigazgatója

Születési idő: a) 1970; b) 1969; c) 1971; d) 1970. január 1.; e) 1971. január 1.

Születési hely: a) Ndele, Közép-afrikai Köztársaság; b) Algedana, Szudán

Állampolgárság: a) közép-afrikai köztársasági; b) szudáni

Útlevélszám: a) D00001184 (közép-afrikai köztársasági útlevél) b) P04838205 (kiállítva: 2018. június 10., Bahri, Szudán; lejárat időpontja: 2023. június 9. Az útlevél Mohamed Adam Brema Abdallah névre szól)

Nemzeti azonosító szám: a) 202-2708-8368 (Szudán)

Cím: a) Birao, Közép-afrikai Köztársaság b) Szudán

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2014. május 9.

Egyéb információk: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Nourredine-t az ENSZ 2014. május 9-én jegyzékbe vette a 2134 (2014) sz. határozat 36. pontja alapján, mivel "a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető cselekményekben vesz részt vagy támogatja azokat."

Egyéb információ:

Noureddine a Séléka egyik legrégebbi vezetője. Bizonyított, hogy a Seleka fegyveres lázadó erői egy csoportjának vezérezredese és elnöke; pontosabban a Central PJCC-é, amely hivatalosan a Hazafias Front a Békéért és az Igazságért csoportként, valamint CPJP-ként rövidítve is ismert. A Hazafias Front a Békéért és az Igazságért "fundamentális" frakciójának korábbi vezéreként az ex-Séléka katonai koordinátora volt a Közép-afrikai Köztársaságban zajló korábbi lázadások alatti offenzívákban a 2012 decemberének eleje és 2013 márciusa közötti időszakban. Noureddine támogatása és a csádi különleges erőkhöz fűződő szoros kapcsolata nélkül a Seleka valószínűleg nem lett volna képes elragadni a hatalmat Francois Bozizétől, a Közép-afrikai Köztársaság korábbi elnökétől.

Catherine Samba-Panza 2014. január 20-i ideiglenes elnökké választása óta ő volt az ex-Séléka általi taktikai visszavonulás fő vezére Sibutban. E visszavonulásra azon tervének végrehajtása érdekében került sor, hogy muszlim bázist alakítson ki az ország északi részén. Egyértelműen arra ösztönözte erőit, hogy szegüljenek szembe az átmeneti kormány és a Közép-afrikai Köztársaságot támogató, afrikai vezetésű nemzetközi misszió (MISCA) katonai vezetőinek utasításaival. Noureddine aktívan irányítja az ex-Séléka csoportot - az egykori Séléka erőket, amelyeket Djotodia állítólag feloszlatott 2013 szeptemberében -, és műveleteket irányít a keresztény környékek ellen, valamint továbbra is jelentős mértékű támogatást és iránymutatást nyújt a Közép-afrikai Köztársaságban működő ex-Séléka csoportnak.

Nourredine-t az ENSZ 2014. május 9-én a 2134 (2014) sz. határozat 37. pontjának b) alpontja alapján is jegyzékbe vette, mivel részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekmények tervezésében, irányításában vagy elkövetésében.

Miután 2013. március 24-én a Séléka átvette Bangui irányítását, Nourredine Adamot nevezték ki közbiztonsági miniszternek, majd a "Rendkívüli Bizottság a Demokratikus Vívmányok Védelméért" (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques - CEDAD) - a ma már nem működő közép-afrikai köztársasági hírszerző szolgálat - főigazgatójának. Nourredine Adam saját, személyes politikai rendőrségként használta fel a CEDAD-ot, hogy önkényes elfogatásokat, kínzásokat és törvénytelen kivégzéseket hajtson végre. Nourredine továbbá a Boy Rabéban elkövetett, áldozatokat is követelő művelet mögött álló kulcsszereplők egyike volt. 2013 augusztusában a Séléka erői benyomultak Boy Rabéba, egy közép-afrikai köztársaságbeli városnegyedbe, amely François Bozizé támogatói, illetve etnikai csoportja bázisának számít. Fegyverraktárak felkutatásának ürügyén a Seleka katonái a hírek szerint számos civilt meggyilkoltak és fosztogató hadjáratba kezdtek. Amikor a fosztogatások más negyedekre is átterjedtek, több ezer lakos rohamozta meg a nemzetközi repülőteret - amelyet a francia katonák jelenléte miatt biztonságos helynek tekintettek - és elfoglalták a kifutópályáját.

Nourredine-t az ENSZ 2014. május 9-én a 2134 (2014) sz. határozat 37. pontjának d) alpontja alapján is jegyzékbe vette, mivel a természeti erőforrások jogellenes kiaknázásán keresztül támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek.

2013 elején Nourredine Adam fontos szerepet töltött be az ex-Séléka finanszírozási hálózataiban. Szaúd-Arábiába, Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, hogy pénzt gyűjtsön a korábbi lázadás finanszírozásához. A Csád és a Közép-afrikai Köztársaság között működő csádi gyémántcsempész-hálózatban is közreműködött.

4. Alfred YEKATOM (más néven: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba d) Colonel Rombhot e) Colonel Rambo f) Colonel Rambot g) Colonel Rombot h) Colonel Romboh)

Beosztás: a közép-afrikai fegyveres erők (Forces Armées Centrafricaines, FACA) szakaszvezető parancsnoka

Születési idő: 1976.6.23.

Születési hely: Central African Republic

Állampolgárság: közép-afrikai köztársasági

Cím: a) Mbaiki, Lobaye Province, Central African Republic (Tel.: +236 72 15 47 07 / +236 75 09 43 41) b) Bimbo, Ombella-Mpoko province, Central African Republic (korábbi lakhely) c) The Hague (a Nemzetközi Büntetőbírósághoz való 2018. november 17-i átszállítása óta)

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015.8.20.

Egyéb információk: Egy nagy fegyveres milícia vezetője és parancsnoka. Apja (örökbe fogadó apja) neve: Ekatom Saragba (más átírással: Yekatom Saragba). Yves Saragba, a batalimói (Lobaye tartomány) anti-balaka csoportok egyik parancsnokának és a FACA korábbi katonájának testvére. Személyleírás: szeme színe: fekete; hajszíne: kopasz; bőrszíne: fekete; testmagassága: 170 cm; testsúlya: 100 kg.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Alfred Yekatomot 2015. augusztus 20-án vették jegyzékbe az ENSZ BT 2196 (2015) sz. határozatának 11. pontja alapján mint olyan személyt, aki "a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vesz részt vagy támogatja azokat, ideértve az átmeneti megállapodásokat veszélyeztető vagy megsértő cselekményeket, a politikai átmenet folyamatát - ezen belül a demokratikus, szabad és tisztességes választások felé való átmenetet - veszélyeztető vagy akadályozó, vagy az erőszakot tápláló cselekményeket is".

További információk:

Alfred Yekatom, más néven Rombhot ezredes az anti-balaka mozgalom egyik szárnyának, az ún. déli anti-balakának a milíciavezére. A Forces Armées Centrafricaines (FACA - közép-afrikai fegyveres erők) szakaszvezető parancsnoka.

Yekatom a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását és biztonságát veszélyeztető cselekményekben vesz részt, illetve támogatja azokat, ideértve az átmeneti megállapodásokat és a politikai átmenet folyamatát veszélyeztető cselekményeket is. Egy nagyszámú fegyveres milicistából álló csoport vezetője és parancsnoka, amellyel Bangui PK9-es körzetének szomszédságában, továbbá Bimbo (Ombella-Mpoko tartomány), Cekia, Pissa és Mbaïki (Lobaye tartomány fővárosa) városában is jelen van, főhadiszállását pedig Batalimo egy erdős területén rendezte be.

Yekatom közvetlen ellenőrzése alá tartozik egy tucatnyi ellenőrzőpont a Bimbo és Bangui közötti fő hídtól Mbaïkiig (Lobaye tartomány), valamint Pissától Batalimóig (a Kongói Köztársasággal közös határ mellett), amelyeken átlagosan tíz, katonai egyenruhát viselő és többek között katonai gépkarabélyokkal felfegyverzett milicista tartózkodik, és jogtalanul adót szednek a magánjárművek és -motorok, az utasszállító kisbuszok, illetve a Kamerunba és Csádba erdészeti termékeket exportáló teherautók vezetőitől, valamint az Oubangui folyón hajózó hajóktól is. Szemtanúk szerint Yekatom személyesen végezte ezen jogtalan adók egy részének beszedését. Az értesülések szerint Yekatom és milíciája polgári személyeket is meggyilkolt.

5. Habib SOUSSOU (más néven: Soussou Abib)

Beosztás: a) az anti-balaka csoportok Lobaye tartományért felelős koordinátora b) a közép-afrikai fegyveres erők (Central African Armed Forces, FACA) rangidős szakaszvezetője

Születési idő: 1980.3.13.

Születési hely: Central African Republic

Állampolgárság: közép-afrikai köztársasági

Cím: Boda, Central African Republic (Tel.: +236 72198628)

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015.8.20.

Egyéb információk: 2014. április 11-én Boda anti-balaka csoportok körzetparancsnokává (COMZONE), 2014. június 28-án pedig Lobaye tartomány egészének parancsnokává nevezték ki. Parancsnoksága alatt folytatódtak a célzott gyilkosságok, az összecsapások, valamint a humanitárius szervezetek és a segélyszervezetek dolgozói elleni támadások. Személyleírás: szeme színe: barna; hajszíne: fekete; testmagassága: 160 cm; testsúlya: 60 kg. Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Habib Soussou-t 2015. augusztus 20-án vették jegyzékbe az ENSZ BT 2196 (2015) sz. határozatának 11. pontja, valamint 12. pontjának b) és e) alpontja alapján mint olyan személyt, aki "a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vesz részt vagy támogatja azokat, ideértve az átmeneti megállapodásokat veszélyeztető vagy megsértő cselekményeket, a politikai átmenet folyamatát - ezen belül a demokratikus, szabad és tisztességes választások felé való átmenetet - veszélyeztető vagy akadályozó, vagy az erőszakot tápláló cselekményeket is", "részt vesz az emberi jogok nemzetközi jogát vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő cselekmények vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekmények tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a polgári személyek elleni célzott támadásokat, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is", továbbá "akadályozza a Közép-afrikai Köztársaságba irányuló humanitárius segélyek célba juttatását, az ezekhez való hozzáférést, illetve szétosztásukat".

További információk:

Habib Soussou-t 2014. április 11-én az anti-balaka csoportok bodai körzetparancsnokává (COMZONE) nevezték ki, és saját állítása szerint következésképpen ő felel a sous-préfecture biztonsági helyzetéért. 2014. június 28-án Patrice Edouard Ngaïssona, az anti-balaka csoportok főkoordinátora 2014. április 11-i hatállyal Boda város tartományi koordinátorává, 2014. június 28-i hatállyal pedig Lobaye tartomány egészének tartományi koordinátorává nevezte ki Habib Soussou-t. Azokon a területeken, ahol Soussou az anti-balaka csoportok parancsnokaként vagy koordinátoraként tevékenykedik, heti rendszerességgel fordulnak elő célzott gyilkosságok, összecsapások, valamint a bodai anti-balaka csoportok által a humanitárius szervezetek és a segélyszervezetek dolgozói ellen elkövetett támadások. Soussou és az említett területek anti-balaka erői a polgári lakosságot is célpontnak tekintik, illetve ezzel fenyegetik.

6. Oumar YOUNOUS ABDOULAY (más néven: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui).

Tisztség: a Séléka egykori vezérezredese

Születési idő: 1970. április 2.

Állampolgárság: szudáni, közép-afrikai köztársasági diplomata-útlevelének száma: D00000898, kiállítás dátuma: 2013. április 11. (érvényes 2018. április 10-ig)

Cím: a) Bria, Közép-afrikai Köztársaság (Tel.: +236 75507560); b) Birao, Közép-afrikai Köztársaság; c) Tullus, Dél-Dárfúr, Szudán (korábbi lakhely).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015. augusztus 20.

Egyéb információ:

Gyémántcsempész, a Séléka háromcsillagos vezérezredese és Michel Djotodiának, a Közép-afrikai Köztársaság korábbi ideiglenes elnökének közeli bizalmasa. Személyleírása: hajszín: fekete, testmagasság: 180 cm; a fulani etnikai csoporthoz tartozik. Az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. Értesülések szerint 2015. október 11-én elhunyt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5903116

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Oumar Younoust 2015. augusztus 20-án vették jegyzékbe a 2196 (2015) ENSZ BT-határozat 11. pontja és 12. pontjának d) alpontja alapján mint olyan személyt, aki "a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vesz részt vagy támogatja azokat, ideértve az átmeneti megállapodásokat veszélyeztető vagy megsértő cselekményeket, a politikai átmenet folyamatát - ezen belül a demokratikus, szabad és tisztességes választások felé való átmenetet - veszélyeztető vagy akadályozó, vagy az erőszakot tápláló cselekményeket is"; továbbá "a természeti erőforrások - többek között a gyémánt, az arany, a vadon élő állatok és növények, valamint az ezekből készült termékek - illegális kiaknázása vagy kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek a Közép-afrikai Köztársaságban".

További információk:

Oumar Younous a Sékéla korábbi vezérezredeseként és gyémántcsempészként a természeti erőforrások, többek között a gyémánt illegális kiaknázása és kereskedelme révén támogatást nyújt egy fegyveres csoportnak a Közép-afrikai Köztársaságban.

Oumar Younous, a Sodiam gyémántfelvásárló társaság korábbi sofőrje, 2008 októberében csatlakozott a Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ) elnevezésű felkelő csoporthoz. 2013. decemberi állás szerint a Séléka háromcsillagos vezérezredese és Michel Djotodia ideiglenes elnök közeli bizalmasa volt.

Younous részt vesz a Briából és Sam Ouandjából Szudánba irányuló gyémántkereskedelemben. Értesülések szerint Oumar Younous részt vett Briában elrejtett gyémántcsomagok begyűjtésében és eladás céljából Szudánba történő szállításában.

7. Haroun GAYE (más néven: a) Haroun Geye b) Aroun Gaye c) Aroun Geye)

Beosztás: a Népfront Közép-Afrika Újjászületéséért (Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique, FPRC) politikai koordinációjának felelőse

Születési idő: a) 1968.1.30. b) 1969.1.30.

Útlevélszám: közép-afrikai köztársasági útlevelének száma: O00065772 (az "O" betűt három nulla követi), lejárat napja: 2019.12.30.

Cím: a) Bangui, Central African Republic b) Ndélé, Bamingui-Bangoran

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015.12.17.

Egyéb információk: Gaye a Népfront Közép-Afrika Újjászületéséért (FPRC), egy (jegyzékbe nem vett) bangui marginalizálódott volt Séléka fegyveres csoport vezetője. Emellett Bangui PK5-ös körzete ún. "Védelmi Bizottságának" (Defense Committee, más néven: PK5 Resistance vagy Texas) (nincs jegyzékbe véve) is a vezetője; a szervezet pénzt zsarol ki a lakosságból, emellett fizikai erőszakot alkalmaz, illetve azzal fenyeget. Nourredine Adam (v.ö.: Személyek: 002) 2014. november 2-án az FPRC politikai koordinációjának felelősévé nevezte ki Gaye-t. A Biztonsági Tanácsnak a Közép-afrikai Köztársaságról szóló 2127 (2013) sz. ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottsága 2014. május 9-én felvette Adamot a szankciós jegyzékére. Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Haroun Gaye-t 2015. december 17-én vették jegyzékbe a 2196 (2015) ENSZ BT-határozat 11. pontja és 12. pontjának b) és f) alpontja alapján mint olyan személyt, aki "a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vesz részt vagy támogatja azokat"; "részt vesz az emberi jogok nemzetközi jogát vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő cselekmények vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekmények tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a polgári személyek elleni célzott támadásokat, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is"; illetve "részt vesz az ENSZ-missziók vagy nemzetközi biztonsági erők, mint például a MINUSCA, az európai uniós missziók és az ezeket támogató francia műveletek elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában".

További információk:

Haroun Gaye 2014 elejétől egy olyan fegyveres csoport egyik vezetője, amely Bangui PK5-ös körzetében folytatja tevékenységét. A PK5-ös körzet civil társadalmi képviselőinek elmondása szerint Gaye és fegyveres csoportja élezi a konfliktust Banguiban, akadályozza a megbékélést, valamint a lakosság bejutását Bangui harmadik negyedébe, illetve kijutását onnan. 2015. május 11-én Gaye 300 tüntetővel megakadályozta a bejutást a Nemzeti Átmeneti Tanács (National Transitional Council) ülésére, azzal a céllal, hogy megzavarja a Bangui Fórum (Bangui Forum) utolsó napját. A rendzavarás koordinálása érdekében Gaye a beszámolók szerint együttműködött anti-balaka csoportok tisztviselőivel.

2015. június 26-án Gaye és a környezetéhez tartozó néhány személy megzavarta egy szavazói regisztrációs kampány megnyitását Bangui PK5-ös körzetében, aminek következtében a kampány véget is ért.

A MINUSCA 2015. augusztus 2-án megkísérelte letartóztatni Gaye-t a 2217 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 32. pontja f) alpontjának i. alpontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően. Gaye a beszámolók szerint előre értesült a letartóztatási kísérletről, és nehézfegyverekkel felfegyverkezett támogatóival várta azt. Gaye fegyveresei tüzet nyitottak a MINUSCA közös csapatára. A hétórás összecsapásban Gaye emberei tűzfegyvereket, kézi páncéltörő gránátvetőt és kézigránátot vetettek be a MINUSCA csapatai ellen: egy békefenntartót megöltek, nyolcat pedig megsebesítettek. Gaye 2015. szeptember végén részt vett erőszakos tüntetésekre és összecsapásokra való felbujtásban, amelyek az átmeneti kormány megbuktatására irányuló államcsínykísérletnek tűntek. Az államcsínykísérletet vélhetően François Bozizé volt elnök támogatói vezették Gaye-jel és az FPRC más vezetőivel szükségből szövetkezve. Gaye célja valószínűleg az volt, hogy megtorló támadássorozatot szítson és ezzel veszélybe sodorja a küszöbön álló választások megtartását. Gaye irányította az anti-balaka csoportok marginalizálódott tagjaival való koordinációt.

2015. október 1-jén találkozóra került sor a PK5-ös körzetben Eugène Barret Ngaïkosset, az egyik marginalizálódott anti-balaka csoport tagja és Gaye között azért, hogy megtervezzenek egy közös támadást, amelyre október 3-án, szombaton került volna sor Banguiban. Gaye csoportja megakadályozta, hogy a PK5-ös körzetben tartózkodó személyek elhagyják a körzetet azért, hogy az etnikumok közötti feszültségek fokozása és a megbékélés akadályozása céljából ezzel erősítse a muzulmán népesség közösségi azonosságtudatát. 2015. október 26-án Gaye és csoportja megzavarta a Bangui érseke és Bangui központi mecsetének imámja közötti találkozót: megfenyegette a küldöttséget, amely a központi mecset elhagyására és a PK5-ös körzetből való elmenekülésre kényszerült.

8. Eugène BARRET NGAÏKOSSET (más néven: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; f) "The Butcher of Paoua"; g) Ngakosset)

Tisztség: a) a Közép-afrikai Köztársaság elnöki őrségének volt parancsnoka; b) a Közép-afrikai Köztársaság haditengerészetének volt parancsnoka.

Születési idő: 1967. október 8.

Nemzeti személyazonosító szám: a Közép-afrikai Köztársaság fegyveres erőinek (FACA) katonai azonosítószáma: 911-10-77.

Cím: Bangui, Közép-afrikai Köztársaság.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015. december 17.

További információk: Eugène Barret Ngaïkosse parancsnok François Bozizé volt elnök elnöki őrségének egykori tagja, és összefüggésbe hozható az anti-Balaka mozgalommal. A Brazzaville-ből való kiadatását követően 2015. május 17-én megszökött a börtönből, és létrehozta saját anti-Balaka csoportját, amelynek a Közép-afrikai Köztársaság fegyveres erőinek (FACA) korábbi harcosai is a tagjai közé tartoznak. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6217455

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET-et 2015. december 17-én vették jegyzékbe a 2196 (2015) ENSZ BT-határozat 11. pontja és 12. pontjának b) és f) alpontja alapján mint olyan személyt, "a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vesz részt vagy támogatja azokat"; "részt vesz az emberi jogok nemzetközi jogát vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő cselekmények vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekmények tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a polgári személyek elleni célzott támadásokat, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is"; illetve "részt vesz az ENSZ-missziók vagy nemzetközi biztonsági erők, mint például a MINUSCA, az európai uniós missziók és az ezeket támogató francia műveletek elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában".

További információk:

Ngaïkosset egyike azoknak, akik a leginkább felelőssé tehetők a Banguiban 2015. szeptember végén lezajlott erőszakos cselekményekért. Ngaïkosset és az anti-Balaka csoport más tagjai együttműködtek az ex-Séléka irányításból kiszorult tagjaival annak érdekében, hogy destabilizálják a Közép-afrikai Köztársaság átmeneti kormányát. A 2015. szeptember 27-ről28-ra virradó éjszaka során Ngaïkosset és mások sikertelen kísérletet hajtottak végre az "Izamo" csendőrségi laktanya lerohanására, amellyel céljuk az volt, hogy fegyvereket és lőszert zsákmányoljanak. Szeptember 28-án a csoport körbevette a Közép-afrikai Köztársaság nemzeti rádiójának irodaépületét.

2015. október 1-jén találkozóra került sor a PK5-ös körzetben Ngaïkosset és Haroun Gaye, a Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) egyik vezetője között, hogy megtervezzenek egy közös támadást, amelyre október 3-án, szombaton került volna sor Banguiban.

2015. október 8-án a Közép-afrikai Köztársaság igazságügyi minisztere bejelentette, hogy tervei között szerepel annak kivizsgálása, hogy Ngaïkosset és más személyek milyen szerepet játszottak a 2015 szeptemberében Banguiban lezajlott erőszakos cselekményekben. Ngaïkosset és a többi érintett személy az elmondottak szerint "az állam belső biztonságát sértő, elítélendő magatartást tanúsított, továbbá összeesküvéssel, valamint polgárháborúra, polgári engedetlenségre, gyűlölködésre és bűnrészességre való felbujtással gyanúsítható". A Közép-afrikai Köztársaság igazságügyi hatóságai utasítást kaptak arra, hogy kutassák fel és tartóztassák le az elkövetőket és a bűnrészeseket.

2015. október 11-én Ngaïkosset vélhetően arra utasította az irányítása alatt álló anti-Balaka milíciát, hogy hajtson végre emberrablásokat azzal a céllal, hogy kikényszerítse Catherine Samba-Panza ideiglenes elnök távozását. Az emberrablásoknak különösen francia állampolgárok, valamint a Közép-afrikai Köztársaság politikai személyiségei és ENSZ-tisztviselők álltak a célpontjában.

9. Joseph KONY (más néven: a) Kony; b) Joseph Rao Kony; c) Josef Kony; d) Le Messie sanglant)

Tisztség: az Úr Ellenállási Hadseregének (Lord's Resistance Army) parancsnoka

Születési idő: a) 1959; b) 1960; c) 1961; d) 1963; e) 1964. szeptember 18.; f) 1965; g) (1961. augusztus); h) (1961. július); i) 1961. január 1.; j) (1963. április)

Születési hely: a) Palaro falu, Palaro egyházkerület, Omoro megye, Gulu körzet, Uganda; b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda; c) Atyak, Uganda.

Állampolgárság: ugandai útlevél

Cím: a) Vakaga, Közép-afrikai Köztársaság; b) Haute-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság; c) Basse-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság; d) Haut-Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság; e) Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság; f) Haut-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság; g) Bas-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság; h) (Állítólagos cím: Kafia Kingi (Szudán és Dél-Szudán határán lévő terület, amelynek végleges jogállása még nincs meghatározva). Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.)

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2016. március 7.

Egyéb információ:

Kony az Úr Ellenállási Hadseregének (LRA) alapítója és vezetője (CFe.002). Vezetése idején az LRA Közép-Afrikában több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg. Az LRA felelős a Közép-afrikai Köztársaságban több száz személy elrablásáért, lakóhelyének elhagyására kényszerítéséért, velük szemben nemi erőszak elkövetéséért, illetve megölésükért, továbbá polgári javak fosztogatásáért és megsemmisítéséért. Apja neve Luizi Obol. Anyja neve Nora Obol. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5932340

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Joseph Konyt 2016. március 7-én vették jegyzékbe a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja és 13. pontjának b), c) és d) alpontja alapján mint olyan személyt, aki "a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vesz részt vagy támogatja azokat"; "részt vesz az emberi jogok nemzetközi jogát vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő cselekmények vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekmények tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a polgári személyek elleni célzott támadásokat, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is"; "az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toboroz vagy használ fel fegyveres konfliktusokban a Közép-afrikai Köztársaságban"; illetve "a természeti erőforrásoknak - többek között a gyémántnak, az aranynak, valamint a vadon élő állatokból és növényekből készült termékeknek - a Közép-afrikai Köztársaságban történő illegális kiaknázása vagy a Közép-afrikai Köztársaságban vagy a Közép-afrikai Köztársaságból történő kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek".

További információk:

Kony alapította az Úr Ellenállási Hadseregét, és a csoport alapítójaként, vallási vezetőjeként, elnökeként és főparancsnokaként jellemezték. Az LRA az 1980-as években tűnt fel Uganda északi részén, és több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg Közép-Afrikában. A fokozódó katonai nyomás következtében Kony 2005-ben és 2006-ban elrendelte az LRA visszavonulását Ugandából. Azóta az LRA a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK), a Közép-afrikai Köztársaság, Dél-Szudán, valamint - állítólagosan - Szudán területén tevékenykedik.

Az LRA vezetőjeként Kony dolgozza ki és hajtja végre az LRA stratégiáját, többek között állandó parancsba adta a civil lakosság megtámadását és megfélemlítését. 2013. december óta az LRA Joseph Kony vezetése alatt több száz polgári személyt rabolt el, kényszerített lakóhelye elhagyására, ölt meg, vagy követett el ellenük nemi erőszakot a Közép-afrikai Köztársaság egész területén, továbbá polgári javakat fosztogatott, illetve semmisített meg. Az LRA falvak ellen intéz támadásokat, ahonnan élelmiszereket és felszereléseket rabol elsősorban a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén, valamint az értesülések szerint Kafia Kingiben. Ez utóbbi terület Szudán és Dél-Szudán határán fekszik, végleges jogállása még nincs meghatározva, de a katonai ellenőrzést Szudán gyakorolja fölötte. A fegyveresek rajtaütésszerű támadásokat intéznek a biztonsági erők ellen és elrabolják felszerelésüket, amikor azok az LRA támadásaira reagálnak. Az LRA fegyveresei olyan falvakat is megcéloznak, illetve kifosztanak, ahol nincs jelen katonai erő. Az LRA egyre intenzívebben támadja a gyémánt- és aranybányászat helyszíneit.

Kony ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki. Az NBB tizenkét rendbeli emberiesség elleni bűncselekmény - többek között emberölés, rabszolgaságra kényszerítés, szexuális rabszolgaságra kényszerítés, erőszakos közösülés, súlyos testi sértést és szenvedést okozó embertelen cselekmények -, valamint huszonegy rendbeli háborús bűncselekmény - többek között emberölés, polgári személyekkel szembeni kegyetlen bánásmód, polgári lakosság ellen irányuló szándékos támadás, fosztogatás, erőszakos közösülésre való felbujtás és 15 évesnél fiatalabb gyermekek elrablást követő kényszerű besorozása - miatt emelt ellene vádat.

Kony lázadó fegyvereseinek állandó parancsba adta, hogy a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén a kisüzemi bányászoktól gyémántot és aranyat raboljanak. Kony csoportja az ásványi kincsek egy részét azután állítólag vagy Szudánba viszi, vagy helyi polgári lakosoknak és az egykori Séléka tagjainak értékesíti.

Kony emellett arra utasította fegyvereseit, hogy folytassanak orvvadászatot elefántokra a Kongói Demokratikus Köztársaságban található Garamba Nemzeti Parkban, ahonnan az elefántagyarakat állítólag a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén át Szudánba szállítják. Értesülések szerint itt az LRA magas rangú tisztségviselői az agyarakat szudáni kereskedőknek és helyi tisztviselőknek értékesítik, illetve azokkal kereskednek. Az elefántcsont-kereskedelem jelentős bevételi forrást jelent Kony csoportja számára. Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.

10. Ali KONY (más néven: a) Ali Lalobo; b) Ali Mohammad Labolo; c) Ali Mohammed; d) Ali Mohammed Lalobo; e) Ali Mohammed Kony; f) Ali Mohammed Labola; g) Ali Mohammed Salongo; h) Ali Bashir Lalobo; i) Ali Lalobo Bashir; j) Otim Kapere; k) "Bashir"; l) "Caesar"; m) "One-P"; n) "1-P")

Tisztség: az Úr Ellenállási Hadseregének (Lord's Resistance Army) parancsnokhelyettese

Születési idő: a) 1994; b) 1993; c) 1995; d) 1992

Cím: Kafia Kingi (Szudán és Dél-Szudán határán lévő terület, amelynek végleges jogállása még nincs meghatározva).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2016. augusztus 23.

Egyéb információ:

Ali Kony az Úr Ellenállási Hadserege (Lord's Resistance Army, LRA) nevű jegyzékbe vett szervezet egyik parancsnokhelyettese, és a szervezet vezetőjének, Joseph Kony jegyzékbe vett személynek a fia. Ali 2010-ben vált az LRA vezetőségének tagjává. Tagja a szervezet Joseph Kony-val együtt állomásozó, magas rangú tisztjeiből álló csoportnak. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5971056

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Ali Kony-t 2016. augusztus 23-án vették jegyzékbe a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja és 13. pontjának d) és g) alpontja alapján mint olyan személyt, aki "a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vesz részt vagy támogatja azokat"; "a természeti erőforrásoknak - többek között a gyémántnak, az aranynak, a vadon élő állatoknak és növényeknek, valamint az ezekből készült termékeknek - a Közép-afrikai Köztársaságban történő illegális kiaknázása vagy a Közép-afrikai Köztársaságban vagy a Közép-afrikai Köztársaságból történő kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek"; "vezetője egy olyan szervezetnek, amelyet a bizottság a 2134 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 36. vagy 37. pontja vagy a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat alapján jegyzékbe vett, illetve a bizottság által a 2134 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 36. vagy 37. pontja vagy a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat alapján jegyzékbe vett személyt vagy szervezetet, vagy ilyen személy vagy szervezet tulajdonában levő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetet támogatott, vagy a bizottság által a 2134 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 36. vagy 37. pontja vagy a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat alapján jegyzékbe vett személy vagy szervezet, vagy ilyen személy vagy szervezet tulajdonában levő vagy ellenőrzése alatt álló szervezet érdekében, nevében vagy irányítása szerint járt el".

Ali Kony egyike azon személyeknek, akik Joseph Kony lehetséges utódjaként az LRA vezetőjévé válhatnak. Ali egyre nagyobb mértékben részt vesz az LRA műveletei tervezésében, és kulcsszereplőnek tekinthető a Joseph Kony-hoz való közvetlen eljutás szempontjából. Ali egyúttal az LRA egyik, mintegy 10 közvetlen beosztottal rendelkező hírszerző tisztje.

Ali és fivére, Salim Kony közös feladata az LRA szervezetén belüli fegyelem fenntartása. A testvérek megerősített információk alapján tagjai a Joseph Kony személye körüli belső vezetőségi körnek, amelynek feladata Kony parancsainak végrehajtása. Mindkettőjük nevéhez fűződnek a szervezet szabályainak nem engedelmeskedő LRA-tagok megbüntetését vagy megölését elrendelő fegyelmi döntések. Joseph Kony utasításai alapján Salim és Ali elefántcsont-csempészetben is részt vesz; a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) északi részén fekvő Garamba Nemzeti Parkból származó elefántcsontot a Közép-afrikai Köztársaságon keresztül Kafia Kingi vitatott régiójába juttatják el, ahol azután eladják vagy helyi kereskedőkkel elcserélik.

Ali Kony feladata az elefántcsont áráról való tárgyalás és barterügyletek lebonyolítása a kereskedőkkel. Havonta egy vagy két alkalommal találkozik a kereskedőkkel, hogy az LRA elefántcsontjának áráról tárgyaljon - esetenként USA-dollárban, szudáni fontban vagy fegyverekért, lőszerért és élelemért cserébe. Ali utasítást kapott Joseph Kony-tól, hogy a legnagyobb agyarakat a Kony tábora köré telepítendő gyalogsági aknák beszerzésére használja fel. 2014 júliusában Ali Kony felügyelte azt a műveletet, melynek keretében 52 darabból álló elefántcsont-szállítmányt juttattak el - végső soron eladás céljára - Joseph Kony számára.

2015 áprilisában Salim egy elefántagyar-szállítmány átvétele céljából hagyta el Kafia Kingit. Májusban Salim részt vett egy húsz darabból álló elefántcsont-szállítmánynak a KDK-ból Kafia Kingibe való eljuttatásában. Ezzel hozzávetőleg egy időben Ali találkozott a kereskedőkkel különböző készletek beszerzése és egy további ügyletekkel kapcsolatos jövőbeli találkozó megszervezése céljából, valamint hogy az LRA nevében megállapodjon velük feltételezhetőleg annak az elefántcsont-szállítmánynak az eladási feltételeiről, amelyet Salim kísért.

11. Salim KONY (más néven: a) Salim Saleh Kony; b) Salim Saleh; c) Salim Ogaro; d) Okolu Salim; e) Salim Saleh Obol Ogaro; f) Simon Salim Obol)

Tisztség: az Úr Ellenállási Hadseregének (Lord's Resistance Army) parancsnokhelyettese

Születési idő: a) 1992; b) 1991; c) 1993.

Cím: a) Kafia Kingi (Szudán és Dél-Szudán határán lévő terület, amelynek végleges jogállása még nincs meghatározva); b) Közép-afrikai Köztársaság.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2016. augusztus 23.

Egyéb információ:

Salim Kony az Úr Ellenállási Hadserege (Lord's Resistance Army, LRA) nevű jegyzékbe vett szervezet egyik parancsnokhelyettese, és a szervezet vezetőjének, Joseph Kony jegyzékbe vett személynek a fia. Salim 2010-ben vált az LRA vezetőségének tagjává. Tagja a szervezet Joseph Kony-val együtt állomásozó, magas rangú tisztjeiből álló csoportnak. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5971058

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Salim Kony-t 2016. augusztus 23-án vették jegyzékbe a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja és 13. pontjának d) és g) alpontja alapján mint olyan személyt, aki "a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vesz részt vagy támogatja azokat"; "a természeti erőforrásoknak - többek között a gyémántnak, az aranynak, a vadon élő állatoknak és növényeknek, valamint az ezekből készült termékeknek - a Közép-afrikai Köztársaságban történő illegális kiaknázása vagy a Közép-afrikai Köztársaságban vagy a Közép-afrikai Köztársaságból történő kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek"; "vezetője egy olyan szervezetnek, amelyet a bizottság a 2134 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 36. vagy 37. pontja vagy a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat alapján jegyzékbe vett, illetve a bizottság által a 2134 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 36. vagy 37. pontja vagy a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat alapján jegyzékbe vett személyt vagy szervezetet, vagy ilyen személy vagy szervezet tulajdonában levő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetet támogatott, vagy a bizottság által a 2134 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 36. vagy 37. pontja vagy a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat alapján jegyzékbe vett személy vagy szervezet, vagy ilyen személy vagy szervezet tulajdonában levő vagy ellenőrzése alatt álló szervezet érdekében, nevében vagy irányítása szerint járt el".

Salim Kony az LRA "terepi parancsnokságának" főparancsnoka, és fiatal korától közösen tervezte az LRA támadásait és védelmi intézkedéseit Joseph Konyval. Ezt megelőzően Salim vezette azt a csoportot, amely Joseph Kony biztonságáról gondoskodik. A közelmúltban Joseph Kony megbízta Salimot az LRA pénzügyi és logisztikai hálózatainak igazgatásával.

Salim és fivére, Ali Kony közös feladata az LRA szervezetén belüli fegyelem fenntartása. A testvérek megerősített információk alapján tagjai a Joseph Kony személye körüli belső vezetőségi körnek, amelynek feladata Joseph Kony parancsainak végrehajtása. Mindkettőjük nevéhez fűződnek a szervezet szabályainak nem engedelmeskedő LRA-tagok megbüntetését vagy megölését elrendelő fegyelmi döntések. Salimot a beszámolók szerint az LRA olyan tagjainak a meggyilkolása terheli, akik dezertálni szándékoztak, és jelentésekben számolt be Joseph Konynak az LRA csoportjainak és tagjainak tevékenységéről.

Joseph Kony utasításai alapján Salim és Ali elefántcsont-csempészetben is részt vesz; a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) északi részén fekvő Garamba Nemzeti Parkból származó elefántcsontot a Közép-afrikai Köztársaságon keresztül a vitatott Kafia Kingi régióba juttatják el, ahol azután eladják vagy helyi kereskedőkkel elcserélik.

Salim gyakran vonul ki a Közép-afrikai Köztársaság határához mintegy tucatnyi harcossal, hogy ott az LRA más, a Garamba Nemzeti Parkból elefántcsontot szállító csoportjaival találkozzon, és azokat északra kísérje. 2015 áprilisában Salim egy elefántagyar-szállítmány átvétele céljából hagyta el Kafia Kingit. Májusban Salim részt vett egy húsz darabból álló elefántcsont-szállítmánynak a KDK-ból Kafia Kingibe való eljuttatásában.

Ezt megelőzően, 2014 júniusában Salim egy csapatnyi LRA-harcossal átkelt a KDK-ba, hogy orvvadászatot folytasson elefántokra a Garamba Nemzeti Parkban. Joseph Kony megbízta Salimot azzal is, hogy kísérje el az LRA két parancsnokát a Garambába, hogy elhozzanak onnan olyan elefántcsont-zsákmányokat, amelyeket évekkel korábban rejtettek el. Salim 2014 júliusában találkozott egy újabb LRA-csoporttal, hogy egy összesen 52 darabból álló elefántcsont-szállítmányt jutasson el Kafia Kingibe. Salim volt felelős az elefántcsonttal kapcsolatos ügyletek Joseph Konynak való elszámolásáért, valamint az elefántcsont-ügyletekkel kapcsolatos információknak az LRA csoportjai részére való továbbításáért.

12. Abdoulaye HISSENE (más néven: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye)

Tisztség: a Nemzeti Védelmi és Biztonsági Tanács (Conseil National de Défense et de Sécurité, CNDS) elnöke és a Népfront Közép-Afrika Újjászületéséért (Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique) katonai vezetője

Beosztás: "vezérezredes"

Születési idő: a) 1967 b) 1967.1.1.

Születési hely: a) Ndele, Bamingui-Bangoran, Central African Republic b) Haraze Mangueigne, Chad

Állampolgárság: a) közép-afrikai köztársasági b) csádi

Útlevélszám: a) közép-afrikai köztársasági diplomata-útlevelének száma: D00000897, kiállítás dátuma: 2013.4.5. (érvényes: 2018.4.4-ig) b) közép-afrikai köztársasági diplomata-útlevelének száma: D00004262, kiállítás dátuma: 2014.3.11. (érvényes: 2019.3.10-ig)

Nemzeti személyazonosító szám: csádi nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 103-00653129-22, kiállítás dátuma: 2009.4.21. (érvényes: 2019.4.21-ig)

Cím: a) KM5, Bangui, Central African Republic b) Nana-Grebizi, Central African Republic c) Ndjari, Ndjamena, Chad d) Ndélé, Bamingui-Bangoran (fő tartózkodási helye 2016 augusztusa óta)

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2017.5.17.

Egyéb információk: Abdoulaye Hissène korábban ifjúsági és sportminiszter volt a Közép-afrikai Köztársaság volt elnökének, Michel Djotodiának a kabinetjében. Ezt megelőzően a Hazafias Front az Igazságért és a Békéért (Convention of Patriots for Justice and Peace) elnevezésű politikai párt vezetője volt. Emellett Banguiban, különösen a PK5-ös (harmadik kerületi) körzetben fegyveres milíciák vezetője is volt. 2016 októberében Abdoulaye Hissène-t nevezték ki a Nemzeti Védelmi és Biztonsági Tanács (Conseil National de Défense et de Sécurité) elnökévé. A Nemzeti Védelmi és Biztonsági Tanácsot akkoriban azzal a céllal hozták létre, hogy összegyűjtse a volt Séléka összes frakciójának katonai vezetőit és vezető pozíciót betöltő harcosait. Azóta is betölti ezt a pozíciót, de ténylegesen csak az FPRC harcosai felett gyakorol ellenőrzést. Apja neve: Abdoulaye. Anyja neve: Absita Moussa. Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Abdoulaye Hissène-t 2017. május 17-én vették jegyzékbe a 2339 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 16. pontja, valamint 17. pontjának g) alpontja alapján, mint olyan személyt, aki "részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat, ideértve a politikai átmenet folyamatát, illetve a stabilizáció és megbékélés folyamatát veszélyeztető vagy akadályozó, vagy az erőszakot tápláló cselekményeket is;" továbbá "részt vesz az ENSZ-missziók vagy nemzetközi biztonsági erők, így például a MINUSCA, az európai uniós missziók és az ezeket támogató francia műveletek elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában."

További információk:

Abdoulaye Hissène és a volt Séléka más tagjai a Közép-afrikai Köztársaság volt elnökével, François Bozizéval szövetséges anti-balaka csoportok szabotőreivel, többek között Maxime Mokommal együttműködve 2015 szeptemberében erőszakos tüntetéseket és összecsapásokat szítottak egy meghiúsult államcsínykísérlet részeként, amelynek célja a kormány megdöntése volt, amíg Catherine Samba-Panza akkori ideiglenes elnök az ENSZ 2015. évi Közgyűlésén vett részt. A Közép-afrikai Köztársaság kormánya több, a meghiúsult államcsínyhez kapcsolódó bűncselekménnyel - így például gyilkossággal, gyújtogatással, kínzással és fosztogatással - vádolta meg Mokomot, Hissène-t és másokat.

2015-től Hissène lett a Bangui PK5-ös körzetében működő és több mint 100 taggal rendelkező fegyveres milíciák egyik fő vezetője. E minőségében akadályozta a szabad mozgást és az államhatalomnak a térségben történő helyreállítását, többek között azzal, hogy jogellenesen megadóztatta a szállítási és kereskedelmi tevékenységeket. 2015 második felében Hissène a volt Séléka "nairobistáinak" képviselőjeként járt el Banguiban, és szoros kapcsolatban állt a Mokom vezetése alatt álló anti-balaka csoportok harcosaival. A 2015. szeptember 26. és október 3. között Banguiban történt erőszakos cselekményekben Haroun Gaye és Hissène irányítása alatt álló fegyveresek is részt vettek.

A gyanú szerint 2015. december 13-án, az alkotmányos népszavazás napján Hissène csoportjának tagjai részt vettek a volt Séléka egyik vezetője, Mohamed Moussa Dhaffane járműve elleni támadásban. Hissène-t azzal vádolják, hogy az ő irányítása mellett hajtották végre a Bangui KM5-ös kerületében történt erőszakos cselekményeket, amelyekben öt ember életét vesztette, húsz megsebesült, más lakosok pedig a támadás miatt nem tudtak részt venni az alkotmányos népszavazáson. Hissène veszélybe sodorta a választások megrendezését azzal, hogy megtorló támadásokat szított különböző csoportok között.

A rendőrség 2016. március 15-én Bangui M'poko repülőterén letartóztatta és a nemzeti csendőrség kutatási és nyomozási egységének átadta Hissène-t. A milíciája a későbbiekben erőszakkal kiszabadította, és ellopott egy fegyvert, amelyet korábban a MINUSCA adott át a szankcióbizottság által jóváhagyott mentesség iránti kérelem alapján.

2016. június 19-én, miután a belső biztonsági erők a PK12-es körzetben muszlim kereskedőket tartóztattak le, Gaye és Hissène milíciái elraboltak öt rendőrt Banguiban. A MINUSCA június 20-án megpróbálta kiszabadítani az elrabolt rendőröket. Az Hissène és Gaye irányítása alatt álló fegyveresek tűzharcot vívtak a túszok kiszabadítását megkísérlő békefenntartókkal. Ennek következtében legalább hat személy életét vesztette, egy békefenntartó pedig megsebesült.

2016. augusztus 12-én Hissène vezetett egy hat járműből álló konvojt, amely erőteljesen felfegyverzett személyeket szállított. A Banguiból menekülő konvojt a MINUSCA Sibuttól délre feltartóztatta. Észak felé haladva a konvoj több ellenőrző ponton is tűzharcot vívott a belső biztonsági erőkkel. A MINUSCA-nak végül sikerült Sibuttól 40 kilométerre délre megállítania a konvojt. Hosszas tűzharcot követően a MINUSCA elfogott 11 személyt, de Hissène és több társa elmenekült. A letartóztatottak jelezték a MINUSCA-nak, hogy Hissène volt a konvoj vezetője, céljuk pedig az volt, hogy eljussanak Briába és ott részt vegyenek a volt Sélékához tartozó csoportok gyűlésén, amelyet Nourredine Adam szervezett.

A szakértői csoport kétszer - 2016 augusztusában és szeptemberében - Sibutba utazott azért, hogy megvizsgálja az Hissène, Gaye és Hamit Tidjani konvojához tartozó, a MINUSCA által augusztus 13-án lefoglalt tárgyakat. A csoport az Hissène házában augusztus 16-án lefoglalt lőszereket is megvizsgálta. A hat járműben és a letartóztatott személyeknél halált okozó és halált nem okozó katonai felszereléseket egyaránt találtak. A központi csendőrség 2016. augusztus 16-án rajtaütött Hissène bangui otthonán, ahol több mint 700 fegyvert találtak.

Egy volt Séléka-tagokból álló csoport 2016. szeptember 4-én hat motorkerékpáron érkezett Kaga-Bandoróból, hogy felvegye Hissène-t és társait, és Dékoa mellett tüzet nyitott a MINUSCA-ra. Az incidens során egy volt Séléka-harcos életét vesztette, két békefenntartó és egy polgári személy pedig megsebesült.

13. Martin KOUMTAMADJI (más néven: a) Abdoulaye Miskine b) Abdoullaye Miskine c) Martin Nadingar Koumtamadji d) Martin Nkoumtamadji e) Martin Koumta Madji f) Omar Mahamat)

Beosztás: a Közép-afrikai Köztársaság Népi Demokratikus Frontjának (Front Démocratique du Peuple Centrafricain, FDPC) elnöke és főparancsnoka

Születési idő: a) 1965.10.5. b) 1965.3.3.

Születési hely: a) Ndïnaba, Chad b) Kobo, Central African Republic c) Kabo, Central African Republic

Állampolgárság: a) csádi b) közép-afrikai köztársasági c) kongói

Útlevélszám: a) közép-afrikai köztársasági diplomata-útlevelének száma: 06FBO2262, kiállítás dátuma: 2007.2.22. (érvényes: 2012.2.21-ig), b) kongói szolgálati útlevelének száma: SA0020249, kiállítás dátuma: 2019.1.22. (érvényes 2022.1.21-ig)

Cím: a) Am Dafock, Vakaga prefecture, Central African Republic b) Ndjamena, Chad (2019. novemberi letartóztatása óta)

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2020.4.20.

Egyéb információk: Martin Koumtamadji 2005-ben alapította meg az FDPC-t. 2012 decemberében csatlakozott a Séléka koalícióhoz, amelyből 2013 áprilisában kilépett azt követően, hogy a lázadók Banguiban átvették a hatalmat. Kamerunban letartóztatták, majd átszállították a Kongói Köztársaságban található Brazzaville-be. Mindvégig parancsnoka maradt a Közép-afrikai Köztársaságban állomásozó csapatainak, még akkor is, amikor a Közép-afrikai Köztársaságba való visszatérését megelőzően Brazzaville-ben tartózkodott (2014 novembere és 2019 között). Jóllehet az FDPC 2019. február 6-án aláírta a közép-afrikai köztársasági békéről és megbékélésről szóló politikai megállapodást, Martin Koumtamadji továbbra is fenyegetést jelent a Közép-afrikai Köztársaság békéjére, stabilitására és biztonságára nézve. Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Martin Koumtamadji a Közép-afrikai Köztársaság Népi Demokratikus Frontjának (Front Démocratique du Peuple Centrafricain, FDPC - erőszakos tevékenységekben részt vevő fegyveres csoport) elnöke és főparancsnoka, aki részt vett a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását és biztonságát - valamint különösen a közép-afrikai köztársasági békéről és megbékélésről szóló, 2019. február 6-án Banguiban aláírt politikai megállapodás végrehajtását - veszélyeztető cselekményekben.

Megtagadta egyrészt az FDPC harcosainak leszerelését, és ezzel a közép-afrikai köztársasági békéről és megbékélésről szóló politikai megállapodás szerinti kötelezettségvállalásainak teljesítését, másrészt 2019 júliusában Faustin-Archange Touadéra elnökségének megdöntésével fenyegetőzött.

Az FDPC katonai képességeinek kiépítése érdekében 2019 júniusában együttműködést kezdett Nourredine Adammal (szankciók hatálya alá tartozó személy, CFi.002), valamint fegyverkereskedelemben is részt vett Nourredine Adammal szoros kapcsolatban álló személlyel.

Felajánlotta továbbá a Népfront Közép-Afrika Újjászületéséért (Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, FPRC) számára, hogy a Vakaga prefektúrában 2019-ben folytatott harcok során fegyveres csoportjával katonai műveletet hajt végre.

Folytatta az államhatalom helyreállításának akadályozását az FPDC műveleti területein azáltal, hogy illegális útakadályokat tartott fenn a szarvasmarha-tenyésztők, a gazdasági szereplők (köztük a Nana-Mambéré prefektúrában működő aranybányavállalatok) és az utazók zsarolása céljából.

Vezetése alatt az FDPC olyan cselekményeket követett el Nana-Mambéré prefektúrában, amelyek emberi jogi visszaéléseknek, illetve emberi jogi jogsértéseknek minősülnek, így például 2019 áprilisában a szervezet tagjai támadásokat követtek el a polgári lakosság ellen, 2019 márciusában polgári lakosokat raboltak el (Zoukombo közelében), 2019 májusában pedig (Bagaryban) szexuális és nemi alapú erőszakot magukban foglaló cselekményeket hajtottak végre. Az FDPC tagjai 2017-ben 14 alkalommal szexuális erőszakot is elkövetettek konfliktushelyzetekben.

Az FDPC 2016 és 2019 között gyermekeket toborzott, hogy fegyveres konfliktusokban katonai szolgálatra vesse be őket, tizenegy lányt pedig arra kényszerített, hogy házasságot kössön FDPC-tagokkal.

Martin Koumtamadji 2019 márciusában részt vett a humanitárius segélyek célba juttatásának akadályozásában, amikor az FDPC Miskine vezetésével támadássorozatot hajtott végre a Kamerunból Banguiba vezető főúton.

Végezetül az FDPC egyes tagjai 2019 áprilisában összetűzésbe kerültek a MINUSCA-val Zoukombo (Nana-Mambéré prefektúra) közelében és a Bouart és Belekót összekötő tengely mentén.

14. Bi Sidi SOULEMAN (más néven: a) Sidiki; Sidiki "vezérezredes"; Sidiki Abbas; Souleymane Bi Sidi; Bi Sidi Soulemane)

Beosztás: a Visszatérés, Követelés és Rehabilitáció (Retour, Réclamation et Réhabilitation, 3R) elnöke és önjelölt "vezérezredese"

Születési idő: 1962.7.20.

Születési hely: Bocaranga, Central African Republic

Állampolgárság: közép-afrikai köztársasági

Útlevélszám: 235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP. sz. laissez-passer, kiállítás dátuma: 2019.3.15. (kiállította: a Közép-afrikai Köztársaság belügyminisztere [Minister of Interior of the Central African Republic])

Cím: Koui, Ouham-Pendé prefecture, Central African Republic

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2020. augusztus 5.

Egyéb információk:

Bi Sidi Souleman vezeti a közép-afrikai köztársasági Visszatérés, Követelés és Rehabilitáció (Retour, Réclamation et Réhabilitation, 3R) elnevezésű militáns csoportot, amely 2015-ös létrehozása óta polgári lakosokat ölt, kínzott, illetve erőszakolt meg, valamint kényszerített lakóhelyük elhagyására, továbbá fegyverkereskedelemben, jogellenes adóztatási tevékenységekben és más milíciák ellen irányuló háborús cselekményekben vett részt. Bi Sidi Souleman maga is részt vett kínzásban. A 3R 2019. február 6-án aláírta a közép-afrikai köztársasági békéről és megbékélésről szóló politikai megállapodást, de olyan tevékenységekben vett részt, amelyek sértik ezt a megállapodást, ezért továbbra is fenyegetést jelent a Közép-afrikai Köztársaság békéjére, stabilitására és biztonságára nézve. A 3R például 2019. május 21-én 34 fegyvertelen polgári személyt ölt meg három faluban, bírósági eljárás nélkül kivégezve felnőtt férfiakat. Bi Sidi Souleman nyíltan megerősítette az ENSZ egyik szervezetének, hogy a támadások napján 3R-tagokat rendelt a falvakhoz, de azt nem ismerte el, hogy parancsot adott volna a 3R-nek a gyilkolásra. 2020 decemberében Bi Sidi Souleman a jelentések szerint a harcok során életét vesztette, miután csatlakozott a választási folyamat megzavarására létrehozott fegyveres csoportok koalíciójához.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Bi Sidi Soulemant 2020. augusztus 5-én vették jegyzékbe a 2399 (2018) sz. határozat 20. pontjában és 21. pontjának b) alpontjában foglalt, a 2507 (2020) sz. határozat 5. pontjában újólag megerősített rendelkezések alapján a következő okok miatt: részvétel a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető, többek között a stabilizációs és megbékélési folyamatot fenyegető vagy akadályozó, illetve erőszakot szító cselekményekben, illetve az ilyen cselekmények támogatása; valamint részvétel olyan közép-afrikai köztársasági, többek között polgári személyek elleni célzott támadásokat, etnikai vagy vallási alapú támadásokat, polgári objektumok - így például közigazgatási központok, bíróságok, iskolák és kórházak - elleni támadásokat, valamint emberrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést magukban foglaló cselekmények tervezésében, irányításában vagy elkövetésében, amelyek sértik az emberi jogok nemzetközi jogát vagy adott esetben a nemzetközi humanitárius jogot, illetve amelyek emberi jogi jogsértésnek minősülnek.

További információk

Bi Sidi Souleman a Visszatérés, Követelés és Rehabilitáció (Retour, Réclamation et Réhabilitation, 3R) elnevezésű fegyveres csoport elnökeként és önjelölt "vezérezredeseként" a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását és biztonságát - valamint különösen a közép-afrikai köztársasági békéről és megbékélésről szóló, 2019. február 6-án Banguiban aláírt politikai megállapodás végrehajtását - veszélyeztető cselekményekben vett részt.

Bi Sidi Souleman és a parancsnoksága alatt álló harcosok olyan cselekményeket követtek el, amelyek súlyosan sértik az emberi jogok nemzetközi jogát, illetve a nemzetközi humanitárius jogot. A 3R 2019. május 21-én 34 fegyvertelen polgári személyt ölt meg három faluban (Koundjili, Lemouna és Bohong), bírósági eljárás nélkül kivégezve felnőtt férfiakat.

Bi Sidi Souleman vezetése alatt a 3R tagjai szexuális és nemi alapú erőszakkal járó cselekményeket követtek el. 2017 szeptemberében a Bocaranga elleni támadás során a 3R tagjai több nőt és lányt megerőszakoltak. 2020 márciusa és áprilisa között a 3R tagjai hét esetben vettek részt szexuális erőszak elkövetésében az Ouham-Pendé prefektúra három falujában.

Bi Sidi Souleman vezetése alatt a 3R a műveleti területein folytatta az államhatalom helyreállításának akadályozását azáltal, hogy jogellenes adórendszereket tartott fenn, különösen a vándorlegeltetési tevékenységek és az utazók vonatkozásában, valamint részt vett jogellenes aranykitermelésben Mambéré-Kadéï és Nana-Mambéré prefektúrában.

A 3R Bi Sidi Souleman vezetése alatt 2019-ben követte el az első olyan cselekményeket, amelyek a békemegállapodás megsértésének minősülnek. Bi Sidi Souleman eredetileg megtagadta a Közép-afrikai Köztársaság nyugati részén az első különleges vegyes biztonsági egységben részt venni hivatott 3R-harcosok lefegyverzését és leszerelését. Ezenkívül a 3R folytatta a területek feletti ellenőrzésének kiterjesztését - ezáltal arra kényszerítve a MINUSCA-t, hogy 2019 szeptemberében műveletet indítson Ouham-Pendé, Nana-Mambéré és Mambéré-Kadéï prefektúrákban -, valamint részvételét a fegyverkereskedelemben (azért, hogy kiépítse katonai képességeit) és a külföldi harcosok toborzásában.

Bi Sidi Souleman vezetésével a 3R 2020-ban is folytatta a békemegállapodás megsértését és a nyugati területek feletti ellenőrzésének a kiterjesztését. A 3R tagjai 2020 májusában elfoglalták a Nana-Mambéré prefektúrabeli Besson csendőrségét, a 3R volt tagjai pedig dezertáltak a bouari különleges vegyes biztonsági egységből. Bi Sidi Souleman 2020. június 5-én bejelentette, hogy további értesítésig felfüggeszti a 3R részvételét a megállapodás nyomonkövetési mechanizmusaiban. 2020. június 9-én feltehetően a 3R tagjai támadták meg a bouari különleges vegyes biztonsági egység kiképzőtáborát, valamint a MINUSCA és a nemzeti erők pougoli közös ellenőrzőpontját. A 3R tagjai 2020. június 21-én Besson közelében megtámadták a MINUSCA és a nemzeti erők közös járőrszolgálatát, ami három közép-afrikai katona halálát okozta.

15. Ali DARASSA (más néven: a) Ali Darassa Mahamat b) Ali Mahamat Darassa c) Ali Daras d) Ali Darrassa e) Général Ali Darassa)

Tisztség: Az Egység a Közép-afrikai Békéért (Unité pour la Paix en Centrafrique, UPC) alapítója és vezetője

Születési idő: 1978. szeptember 22.

Születési hely: Kabo, Ouham Prefecture, Central African Republic

Állampolgárság: közép-afrikai köztársasági

Nemzeti személyazonosító száma: 10978000004482

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2021. december 21.

Egyéb információk: Ali Darassa alapítója és jelenleg is vezetője a Közép-afrikai Köztársaságban működő Egység a Közép-afrikai Békéért (Unité pour la Paix en Centrafrique, UPC) elnevezésű militáns csoportnak, amely a 2014-es létrehozása óta polgári lakosokat ölt, kínzott, illetve erőszakolt meg, kényszerített lakóhelyük elhagyására, valamint nagyszámú emberi jogi jogsértést és a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekményt követett el, továbbá fegyverkereskedelemben, jogellenes adóztatási tevékenységekben, a közép-afrikai köztársasági védelmi és biztonsági erők, illetve más milíciák ellen irányuló háborús cselekményekben vett részt. 2020 decemberében vezető szerepet játszott a Hazafiak Koalíciója a Változásért (Coalition des patriotes pour le changement, CPC) elnevezésű szervezet létrehozásában, amely fegyveres ellenállást kezdeményezett a választásokkal szemben, és kísérletet tett arra, hogy bevonuljon a fővárosba, Banguiba, megsértve ezzel azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket az UPC tett a 2019. február 6-án aláírt, a békét és megbékélést célzó politikai megállapodás (Accord politique pour la paix et la reconciliation, APPR) értelmében. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Ali Darassát 2021. december 21-én vették jegyzékbe a 2399 (2018) sz. határozat 20. pontjában és 21. pontjának b) alpontjában foglalt, a 2588 (2021) sz. határozatban újólag megerősített rendelkezések alapján a következő okok miatt: részvétel a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető, többek között a stabilizációs és megbékélési folyamatot fenyegető vagy akadályozó, illetve erőszakot szító cselekményekben, illetve az ilyen cselekmények támogatása; valamint részvétel olyan közép-afrikai köztársasági, többek között polgári személyek elleni célzott támadásokat, etnikai vagy vallási alapú támadásokat, polgári objektumok - így például közigazgatási központok, bíróságok, iskolák és kórházak - elleni támadásokat, valamint emberrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést magukban foglaló cselekmények tervezésében, irányításában vagy elkövetésében, amelyek sértik az emberi jogok nemzetközi jogát és adott esetben a nemzetközi humanitárius jogot, illetve amelyek emberi jogi jogsértésnek minősülnek.

További információk:

Ali Darassa alapítója és jelenleg is vezetője a Közép-afrikai Köztársaságban működő Egység a Közép-afrikai Békéért (Unité pour la Paix en Centrafrique, UPC) elnevezésű militáns csoportnak, amely a 2014-es létrehozása óta polgári lakosokat ölt, kínzott, illetve erőszakolt meg, kényszerített lakóhelyük elhagyására, valamint nagyszámú emberi jogi jogsértést és a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekményt követett el, továbbá fegyverkereskedelemben, jogellenes adóztatási tevékenységekben, a közép-afrikai köztársasági védelmi és biztonsági erők, illetve más milíciák ellen irányuló háborús cselekményekben vett részt. 2020 decemberében vezető szerepet játszott a Hazafiak Koalíciója a Változásért (Coalition des patriotes pour le changement, CPC) elnevezésű szervezet létrehozásában, amely fegyveres ellenállást kezdeményezett a választásokkal szemben, és kísérletet tett arra, hogy bevonuljon a fővárosba, megsértve ezzel azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket az UPC tett a 2019. február 6-án aláírt, a békét és megbékélést célzó politikai megállapodás (Accord politique pour la paix et la reconciliation, APPR) értelmében.

Az Ali Darassa parancsnoksága alatt álló harcosok súlyos emberi jogi jogsértésnek és a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősülő cselekményeket követtek el. 2014. november 10-én az UPC harcosai megtámadták az Ouaka prefektúrához tartozó Bolo falvait. A támadás során 10 polgári személy vesztette életét, köztük három idős nő, akik élve megégtek otthonukban. 2017. december 12-én az UPC és az FPRC egységei tüzet nyitottak egy kórházra, 17 polgári személy - köztük 4 gyermek - halálát okozva. 2018. november 15-én az UPC egységei megtámadtak egy belső menekültek számára létrehozott tábort Alindaóban, 70 és 100 közötti számú polgári személy halálát okozva.

Az UPC Darassa vezetésével továbbra is ellenállást folytatott az államhatalom helyreállításával szemben. 2016-ban az UPC harcosai számos alkalommal veszélyeztették a választási folyamatot. 2016. március 29-én az UPC harcosai lövedékekkel támadtak meg egy választási helyszínt, és számos belső menekültet sebesítettek meg.

2020 decembere óta Ali Darassa, mint a CPC egyik vezetője, részt vesz az APPR-t megsértő cselekményekben, valamint a törvényhozási és elnökválasztások megakadályozására - és általában véve a Közép-afrikai Köztársaság destabilizálására - irányuló kísérletekben. Az Ali Darassa parancsnoksága alatt álló harcosok által tett fenyegetések következtében 2020. december 27-én nem kerülhetett sor a szavazási tevékenységekre az UPC által ellenőrzött területeken, például Ouaka és Haut-Mbomou prefektúra számos területén. 2021 januárjában az UPC kísérletet tett arra, hogy erőszakot alkalmazva bevonuljon Banguiba.

B. Szervezetek

2. AZ ÚR ELLENÁLLÁSI HADSEREGE (Lord's Resistance Army) (más néven: a) LRA; b) Az Úr Ellenállási Mozgalma (Lord's Resistance Movement - LRM); c) Az Úr Ellenállási Mozgalma/Hadserege (Lord's Resistance Movement/Army - LRM/A)

Cím: a) Vakaga, Közép-afrikai Köztársaság; b) Haute-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság; c) Basse-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság; d) Haut-Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság; e) Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság; f) Haut-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság; g) Bas-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság; h) (Állítólagos cím: Kafia Kingi (Szudán és Dél-Szudán határán lévő terület, amelynek végleges jogállása még nincs meghatározva). Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.)

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2016. március 7.

Egyéb információ:

Az 1980-as években jött létre Uganda északi részén. A szervezet több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg Közép-Afrikában, közülük több százat a Közép-afrikai Köztársaságban. Vezetője: Joseph Kony. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5932344

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Az Úr ellenállási hadseregét 2016. március 7-én vették jegyzékbe a 2262 (2016) ENSZ BT-határozat 12. pontja és 13. pontjának b), c) és d) alpontja alapján mint olyan szervezetet, amely "a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vesz részt vagy támogatja azokat"; "részt vesz az emberi jogok nemzetközi jogát vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő cselekmények vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekmények tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a polgári személyek elleni célzott támadásokat, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is; az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toboroz vagy használ fel fegyveres konfliktusokban a Közép-afrikai Köztársaságban"; továbbá "a természeti erőforrások - többek között a gyémánt, az arany, a vadon élő állatokból és növényekből készült termékek - illegális kiaknázása vagy kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek a Közép-afrikai Köztársaságban".

További információk:

Az LRA az 1980-as években tűnt fel Uganda északi részén, és több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg Közép-Afrikában. A fokozódó katonai nyomás következtében Joseph Kony, az LRA vezetője 2005-ben és 2006-ban elrendelte az LRA kivonulását Ugandából. Azóta az LRA a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK), a Közép-afrikai Köztársaság, Dél-Szudán, valamint - állítólagosan - Szudán területén tevékenykedik.

2013. december óta az LRA több száz polgári személyt rabolt el, kényszerített lakóhelye elhagyására, ölt meg, vagy követett el ellenük nemi erőszakot a Közép-afrikai Köztársaság egész területén, továbbá polgári javakat fosztogatott, illetve semmisített meg. Az LRA falvak ellen intéz támadásokat, ahonnan élelmiszereket és felszereléseket rabol elsősorban a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén, valamint az értesülések szerint Kafia Kingiben. Ez utóbbi terület Szudán és Dél-Szudán határán fekszik, végleges jogállása még nincs meghatározva, de a katonai ellenőrzést Szudán gyakorolja fölötte. A fegyveresek rajtaütésszerű támadásokat intéznek a biztonsági erők ellen és elrabolják felszerelésüket, amikor azok az LRA támadásaira reagálnak. Az LRA fegyveresei olyan falvakat is megcéloznak, illetve kifosztanak, ahol nincs jelen katonai erő. Az LRA egyre intenzívebben támadja a gyémánt- és aranybányászat helyszíneit.

A szervezet sejtjeit gyakran kísérik foglyok, akiket arra kényszerítenek, hogy hordárként vagy szakácsként dolgozzanak, illetve szexrabszolgának használják őket. Az LRA nemi alapú erőszakot is elkövet, többek között nőket és fiatal lányokat erőszakol meg.

2013 decemberében az LRA több tucat személyt rabolt el Haute-Kotto prefektúrában. Értesülések szerint 2014 eleje óta több száz polgári személy elrablásában vett részt a Közép-afrikai Köztársaságban.

Az LRA fegyveresei 2014 elején több alkalommal is támadást intéztek a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén található Haut-Mbomou prefektúrához tartozó Obo ellen.

2014. május és július között a szervezet további támadásokat hajtott végre Obo és a Közép-afrikai Köztársaság délkeleti részén található más célpontok ellen; többek között június elején valószínűleg összehangolt támadásokat és emberrablásokat követett el Mbomou prefektúra területén.

Az LRA bevételszerzés céljából legalább 2014 óta részt vesz az elefántok orvvadászatában és tiltott kereskedelmében. Értesülések szerint a KDK északi részén fekvő Garamba Nemzeti Parkból elefántcsontot csempész ki Darfurba, ahol fegyverek és felszerelések ellenében kereskedik vele. Állítólag a Közép-afrikai Köztársaságon keresztül szállítja az orvvadászat útján szerzett elefántagyarakat a szudáni Darfurba, ahol értékesíti azokat. Emellett 2014 elejétől Joseph Kony az értesülések szerint parancsba adta, hogy az LRA fegyveresei a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén bányászoktól gyémántot és aranyat raboljanak azzal céllal, hogy a megszerzett értékeket Szudánba szállítsák. Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.

2015. február elején nehézfegyverekkel felszerelt LRA fegyveresek polgári személyeket raboltak el az Haut-Mbomou prefektúrához tartozó Kpangbayangában, és élelmiszert raboltak.

2015. április 20-án a Közép-afrikai Köztársaság délkeleti részén található Ndambissoua falut megtámadta az LRA és gyermekeket rabolt el, aminek következtében a lakosság legnagyobb része elmenekült. Továbbá 2015. július elején az LRA több falut is megtámadott Haute-Kotto prefektúra déli részén; fosztogattak, erőszakos cselekményeket és emberrablást követtek el polgári személyek ellen, valamint lakóházakat égettek fel.

2016. január óta az LRA-nak tulajdonított támadások száma a többszörösére emelkedett Mbomou, Haut-Mbomou és Haute-Kotto prefektúrákban; ezek a támadások különösen az Haute-Kotto területén fekvő bányavidékeket érintették. A támadások fosztogatással, polgári személyek ellen elkövetett erőszakos cselekményekkel, tulajdon megsemmisítésével és emberrablással jártak együtt. Ennek nyomán a lakosság egy része lakóhelye elhagyására kényszerült; mintegy 700 személy menekült el Briába.

II. MELLÉKLET

A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

( 1 ) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0224 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0224&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014R0224-20230216 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014R0224-20230216&locale=hu

Tartalomjegyzék