32000L0007[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/7/EK irányelve (2000. március 20.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok sebességmérőjéről és a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló 92/61/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/7/EK irányelve

(2000. március 20.)

a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok sebességmérőjéről és a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló 92/61/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében [3] szabályozott eljárásnak megfelelően,

mivel:

(1) A közúti közlekedésbiztonság alapvető közösségi cél, amelynek érdekében szükséges a sebesség sebességmérővel történő mérése és ellenőrzése azzal a céllal is, hogy növekedjen a helyes közlekedés fontosságának a tudata, különösen a fiatalok körében.

(2) A közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó műszaki jogszabályoknak egymással összefüggő egységet kell alkotniuk irányelv-"csomagok" formájában, annak érdekében, hogy az Európai Unióban erősödjön annak tudata, hogy a közúti közbiztonsághoz mindenkinek hozzá kell járulnia.

(3) A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok a sebességmérő tekintetében valamennyi tagállamban megfelelnek bizonyos műszaki jellemzőknek, amelyek tagállamról tagállamra változóan megállapított kötelező követelményeket jelentenek; ez a változatosság pedig akadályt képez a Közösségen belüli kereskedelemben.

(4) A belső piac működésének ezeket az akadályait el lehet távolítani, ha a hatályos szabályozások és rendelkezések helyett valamennyi tagállam egységes követelményeket fogad el.

(5) Ezen irányelvvel egészül ki azon külön irányelvek listája, amelyek betartása kötelező érvényű a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 1992. június 30-i 92/61/EGK tanácsi irányelv 4. cikke alapján [4].

(6) A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok sebességmérőire vonatkozó harmonizált követelmények bevezetése annak érdekében szükséges, hogy végre lehessen hajtani e járművek minden típusára a 92/61/EGK irányelvben megállapított típusvizsgálati és típus-jóváhagyási eljárásokat.

(7) A szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás és arányosság elvével összhangban a tervezett cselekvés célkitűzést, azaz a járműtípusok közösségi típusjóváhagyását nem lehet kielégítő módon megvalósítani a tagállamok szintjén, ezért a javasolt cselekvés hatásainak és terjedelmének ismeretében célszerűbb azt közösségi szinten megvalósítani. Ez az irányelv a célkitűzés eléréséhez minimálisan szükséges teendőket rendeli el, és nem megy túl a legszükségesebb intézkedések körén.

(8) A tagsággal nem rendelkező államok piacaira való bejutás megkönnyítése érdekében, nyilvánvalóan szükséges, hogy egyenértékűség jöjjön létre ezen irányelv, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete Gazdasági Bizottságának 39. rendelete (a továbbiakban: "2ENSZ-EGB 39. rendelet") követelményei között.

(9) Az Európai Unió tagállamainak a lehető legrövidebb időn belül el kell érniük az ENSZ-EGB 39. rendelet olyan módosítását, hogy az összhangba kerüljön ezen irányelvvel.

(10) Ennélfogva a 92/61/EGK irányelv alábbi módosítása szükséges,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezen irányelv a 92/61/EGK irányelv 1. cikkében meghatározott minden jármű sebességmérőjére vonatkozik.

(2) A 92/61/EGK irányelv hatálya alá tartozó minden járművet az ezen irányelv mellékletében foglaltaknak megfelelő sebességmérővel kell felszerelni.

2. cikk

A 92/61/EGK irányelv II. és III. fejezete állapítja meg azokat az alkatrésztípus-jóváhagyáshoz szükséges eljárásokat, amelyeket a motorkerékpár- és segédmotoroskerékpár-típusok sebességmérőinek típusjóváhagyása során kell alkalmazni, valamint tartalmazza e járművek szabad mozgásának feltételeit.

3. cikk

A 92/61/EGK irányelv 11. cikkének megfelelően elismerhető, hogy egyenértékűség áll fenn az ezen irányelvben foglalt követelmények és az ENSZ-EGB 39. rendeletében, annak is a Közösség által legutóbb elfogadott változatában megállapított követelmények között.

A tagállamok típusjóváhagyásokat kiállító hatóságai az ezen irányelv követelményeinek megfelelően kiadott vonatkozó jóváhagyások és típus-jóváhagyási jelek helyett el kell hogy fogadják azokat a típusjóváhagyásokat és típus-jóváhagyási jeleket, amelyeket a fent említett 39. rendelet követelményeinek megfelelően adtak ki a rendelet alkalmazási körén belül.

4. cikk

Azokat a módosításokat, amelyek az ENSZ-EGB 39. rendelet módosításainak figyelembevételéhez, valamint ahhoz szükségesek, hogy a mellékletet a műszaki fejlődéshez lehessen igazítani, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv [5] 13. cikkében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

5. cikk

A 92/61/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet 45. rovatában a "Sebességsmérő és kilométerszámláló motorkerékpárokhoz, valamint motoros tricilikhez és négykerekű motorkerékpárokhoz" szöveg helyébe "Sebességmérő" lép, valamint az "M" jelzés helyébe "EI" jelzés lép.

2. A IIA. melléklet a következőképpen módosul:

a) 4.7. pont: "Sebességmérő és kilométer-számláló: van/nincs (1)" helyébe "Sebességmérő" lép;

b) a következő pontokkal egészül ki:

"4.7.3. Fényképek és/vagy rajzok a teljes rendszerről

4.7.4. A sebességtartományok kijelzése

4.7.5. A sebességmérő mérési mechanizmusának tűréshatára

4.7.6. A sebességmérő műszaki állandója

4.7.7. A meghajtási mechanizmus működési módja és leírása

4.7.8. A meghajtási mechanizmus teljes áttételi viszonyszáma."

3. A IIIB. melléklet 10.12. részében a "Sebességmérő és kilométer-számláló motorkerékpárokhoz, motoros triciklikhez és négykerekű motorkerékpárokhoz" szöveg helyébe a "Sebességmérő" lép, valamint az "M" jelzés helyébe "EI" jelzés lép.

6. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2001. január 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3) 2001. január 1-jétől kezdődő hatállyal a tagállamok nem tilthatják meg sebességmérőre hivatkozva azoknak a járműveknek az első forgalomba helyezését, amelyek megfelelnek az ebben az irányelvben foglalt követelményeknek.

(4) A tagállamoknak az (1) bekezdés első albekezdésében foglalt követelményeket 2001. július 1-jétől kell alkalmazniuk, kivéve a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó követelményeket, amelyeket 2002. július 1-jei hatállyal kell alkalmazni.

7. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. március 20-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

J. Gama

[1] HL C 212., 1998.7.8., 7. o.

[2] HL C 40., 1999.2.15., 1. o.

[3] Az Európai Parlament 1999. január 12-i ülésének 1999. október 27-én megerősített véleménye (HL C 104., 1999.4.14, 19. o.), a Tanács 1999. május 20-i közös álláspontja (HL C 232., 1999.8.13., 1. o.), valamint az Európai Parlament 1999. október 27-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)

[4] HL L 225., 1992.8.10., 72. o. Az irányelvet az 1994. évi csatlakozási okmány módosította.

[5] HL L 42., 1970.2.23, 1. o. A legutóbb a 98/91/EK irányelvvel (HL L 11., 1999.1.16, 25. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

1.1. "

A jármű típusa a sebességmérő tekintetében

"

olyan járművek, amelyek lényegesen nem különböznek főleg az alább felsoroltakban:

1.1.1. a szokásosan használt gumiabroncsok mérete;

1.1.2. az erőátvitel teljes áttételi viszonyszáma, ideértve a sebességmérőhöz vezető mindenfajta áttételt megvalósító eszköz viszonyszámát is;

1.1.3. a sebességmérő típusa, a következő tulajdonságok szerint:

1.1.3.1. a sebességmérő mérő mechanizmusának tűréshatára;

1.1.3.2. a sebességmérő műszaki állandója;

1.1.3.3. a kijelzett sebességértékek tartománya.

1.2. "Szokásosan használt gumiabroncsok"

az a gumiabroncstípus vagy -típusok, amelyeket a vizsgált járműtípus gyártója a járműhöz ajánl, és a 92/61/EGK irányelv II. mellékletében említett adatközlő lapon feltüntetett;

A téli gumiabroncsokat nem kell szokásosan használt gumiabroncsoknak tekinteni.

1.3. "Normál üzemi nyomás" a gépjármű gyártója által meghatározott, hideg állapotban mért belső nyomás 0,2 bar-ral megnövelt értéke.

1.4. "Sebességmérő" a jármű felszerelésének az a része, amelynek rendeltetése a jármű vezetőjének folyamatos tájékoztatása a jármű sebességéről.

1.4.1. "Sebességmérő mérési mechanizmusának tűréshatára" magának a sebességmérőnek a pontossága, amelyet a sebességre vonatkozóan egy meghatározott tartományban a bevitt sebességérték lehetséges legkisebb és legnagyobb mutatott értéke jellemez.

1.4.2. "Sebességmérő műszaki állandója" az a kapcsolat, ami a percenkénti bevitt fordulatszám- vagy impulzusértékek és a konkrét kijelzett sebességértékek között áll fenn.

1.5. "menetkész tömeg" azt a tömeg, amelyet a 92/61/EGK irányelv II. melléklete (2) cikkének d) megjegyzése határoz meg.

2. Követelmények

2.1. A sebességmérő számlapjának a vezető közvetlen látóterében kell lennie, valamint nappal és éjszaka egyaránt jól olvashatónak kell lennie. A kijelzett sebességtartomány kellő szélességű legyen, hogy a járműtípus gyártó által megadott legnagyobb sebességének értékét is tartalmazza.

2.2. Amennyiben a sebességmérő digitális számkijelzés helyett számlapot tartalmaz, a számlapnak egyértelmű beosztásúnak kell lennie.

2.2.1. Kétkerekű motorkerékpárokhoz és háromkerekű triciklikhez tervezett sebességmérőknél az osztásközök értékének 1, 2, 5, vagy 10 km/h-nak kell lenniük. A sebesség értékét a következőképpen kell kijelezni:

2.2.1.1. amennyiben a számlapon a legnagyobb sebesség értéke nem haladja meg a 200 km/h értéket, a jelölt számszerű sebességértékek osztásközei nem haladhatják meg a 20 km/h értéket;

2.2.1.2. amennyiben a számlapon a legnagyobb sebesség értéke meghaladja a 200 km/h értéket, a jelölt számszerű sebességértékek osztásközei nem haladhatják meg a 30 km/h értéket;

2.2.2. robogókhoz szánt sebességmérő esetében a számlapon jelzett legnagyobb sebességhatár nem haladhatja meg a 80 km/h értéket; az osztásközök értékének 1, 2, 5 vagy 10 km/h-nak kell lenniük, és a számlapon megjelölt sebességosztásközök értéke nem haladhatja meg a 10 km/h-t.

Ezen túlmenően a számlapnak világosan mutatnia kell a 45 km/h értéket (illetve a 25 km/h-t a kisteljesítményű robogók esetében).

2.2.3. amennyiben valamely járművet olyan tagállamban szándékoznak eladni, ahol az angol típusú mértékrendszert használják, a sebességmutató műszert mph (mérföld per h) egységekben is be kell skálázni 1, 2, 5, vagy 10 mph-s osztásközökkel. A bejelölt számszerű sebességérték-intervallumok nem haladhatják meg a 20 mph értéket, és vagy 10 mph, vagy 20 mph értéknél kell kezdődniük;

2.2.4. a bejelölt számszerű sebességértékeknek nem szükséges azonos nagyságú osztásközűnek lenniük.

2.3. A sebességmérő pontosságát a következő eljárásnak megfelelően kell ellenőrizni:

2.3.1. a gumiabroncsoknak a gépjárműre szokásosan használt típusúak közül valónak kell lenniük az 1.2. pontban meghatározottnak megfelelően. A gyártó által beszerelni kívánt minden egyes sebességmérő-típusra külön vizsgálatot kell végezni;

2.3.2. a sebességmérőt meghajtó keréktengely terhelése megfelel a gépjármű menetkész tömegének;

2.3.3. a sebességmérő környezetében a referencia-hőmérséklet 296 K ± 5 K legyen;

2.3.4. minden vizsgálatnál a gumiabroncs nyomása a szokásos üzemi nyomás legyen az 1.3. pontban foglaltaknak megfelelően;

2.3.5. a járművet a következő sebességeknél kell vizsgálni:

A gyártó által megadott legnagyobb sebesség (Vmax) (km/h) | Vizsgálati sebesség (km/h) |

Vmax ≤ 45 | Vmax 80 %-a |

45 < Vmax ≤ 100 | Vmax 40 és 80 %-a (amennyiben a vonatkozó vizsgálati sebesség ≥ 55) |

100 < Vmax≤ 150 | 40, 80 és a Vmax 80 %-a (amennyiben a vonatkozó vizsgálati sebesség ≥ 100) |

150 < Vmax | 40, 80 és 120 |

2.3.6. a jármű tényleges sebességének mérésére használt ellenőrző berendezés pontossága legalább ± 0,5 % legyen;

2.3.6.1. amennyiben a vizsgálatokat próbapályán végzik el, a próbapálya felülete sík és száraz legyen, és elegendő tapadást biztosítson;

2.3.6.2. amennyiben görgős próbapadot használnak a vizsgálathoz, a görgők átmérője legalább 2 méter legyen. A robogóhoz tervezett sebességmérők esetében a vizsgálatot olyan görgőkön is el szabad végezni, amelyek átmérője legalább 400 mm;

2.3.7. a kijelzett sebesség semmilyen körülmények között nem lehet kisebb, mint a tényleges sebesség. A sebességmérőn leolvasott V1 sebesség és a tényleges V2 sebesség között a következő összefüggésnek kell fennállnia a 2.3.5. pontban meghatározott vizsgálati értékek és a következő értékek között:

0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1.V2 + 4 km/h.

3. A gyártás megfelelősége

3.1. A gyártás a jóváhagyottnak való megfelelőségének ellenőrzése a 92/61/EGK irányelv VI. mellékletében foglalt rendelkezések alapján történjen.

3.2. A gyártási modellek akkor teljesítik ezen irányelv követelményeit, ha a 2.3.1-2.3.6. pontban meghatározott feltételek esetén a sebességmérőn leolvasott V1 sebességérték és a tényleges V2 sebességérték között teljesül az alábbi összefüggés:

0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1.V2 + 4 km/h robogók esetében,

valamint

0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1.V2 + 8 km/h kétkerekű motorkerékpárok és motoros triciklik esetében.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000L0007 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0007&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék