Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32002L0004[1]

A Bizottság 2002/4/EK irányelve (2002. január 30.) az 1999/74/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tojótyúkokat tartó létesítmények nyilvántartásáról

A BIZOTTSÁG 2002/4/EK IRÁNYELVE

(2002. január 30.)

az 1999/74/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tojótyúkokat tartó létesítmények nyilvántartásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 7. cikkére,

(1)

Az 1999/74/EK irányelv egyedi követelményeket állapít meg a tojótyúkok védelmével kapcsolatban a különböző tenyésztési rendszerekben, és lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a legmegfelelőbb rendszert vagy rendszereket válasszák.

(2)

Az 1999/74/EK irányelv 7. cikke előírja, hogy a tagállam illetékes hatósága az ezen irányelv hatálya alá tartozó minden létesítményt bejegyezzen, és megkülönböztető számmal lásson el, amelynek révén nyomon lehet követni az emberi fogyasztásra forgalomba hozott tojásokat.

(3)

A legutóbb az 5/2001/EK rendelettel ( 2 ) módosított, a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló, 1990. június 26-i 1907/90/EK tanácsi rendelet ( 3 ) előírja, hogy a tojásokra olyan kódot kell bélyegezni, amely tartalmazza a termelő megkülönböztető számát és lehetővé teszi a gazdálkodási módszer azonosítását.

(4)

A gazdálkodási módszereket a legutóbb az 1651/2001/EK rendelettel ( 4 ) módosított, a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1907/90/EGK rendelet végrehajtása részletes szabályainak bevezetéséről szóló, 1991. május 15-i 1274/91/EGK bizottsági rendelet ( 5 ), valamint - az ökológiai termelés tekintetében - a legutóbb a 2491/2001/EK bizottsági rendelettel ( 6 ) módosított, a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendelet ( 7 ) határozza meg.

(5)

A létesítmények megkülönböztető szám szerinti bejegyzése feltétele annak, hogy az emberi fogyasztásra forgalomba hozott tojásokat nyomon lehessen követni.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok:

a) létrehoznak egy rendszert az 1999/74/EK irányelv hatálya alá tartozó minden termelési hely (a továbbiakban: létesítmény) bejegyzéséhez, és ezen irányelv mellékletével összhangban megkülönböztető számmal látják el őket;

b) gondoskodnak arról, hogy minden ilyen létesítményre vonatkozóan legalább a melléklet 1. pontjában meghatározott információkat megküldjék a tagállam illetékes hatóságának a tagállam által meghatározott időpontig; ezt az időpontot úgy kell meghatározni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a létesítmények bejegyzésére a c) ponttal összhangban;

c) gondoskodnak arról, hogy 2003. május 31-ig bejegyezzenek és megkülönböztető számmal lássanak el minden olyan létesítményt, amelyre vonatkozóan a b) pont szerint meghatározott időpontig megadták a kért információkat.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 2003. június 1-jétől:

a) ne használhassanak tovább olyan létesítményt, amelyre vonatkozóan az (1) bekezdés b) pontja szerint megkövetelt információkat nem bocsátották rendelkezésre az ott meghatározott időpontig; és

b) az új létesítményt nem kezdik el használni annak bejegyzése és megkülönböztető számmal való ellátását megelőzően.

(3) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a létesítményeknek az (1) bekezdés alapján létrehozott jegyzéke hozzáférhető legyen a tagállam illetékes hatósága számára az emberi fogyasztásra forgalomba hozott tojások nyomon követése céljából.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a bejegyzett adatok változásairól az illetékes hatóságot késedelem nélkül értesítik, és hogy a jegyzéket azonnal frissítik, amint megérkeznek az ilyen információk.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2003. március 31-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

Amennyiben szükséges, az 1999/74/EK irányelv 2. cikkében található meghatározásokat kell alkalmazni.

1. A BEJEGYZÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

Mindegyik létesítmény esetében legalább a következő adatokat kell bejegyezni:

- létesítmény:

- a létesítmény neve,

- címe,

- a tojótyúkokért felelős természetes személy (a továbbiakban: "állattartó"):

- neve,

- címe,

- az állattartó által működtetett vagy annak tulajdonában álló, az 1999/74/EK irányelv hatálya alá tartozó más létesítmény(ek) bejegyzési száma(i),

- a létesítmény tulajdonosa, ha nem azonos az állattartóval:

- neve,

- címe,

- a tulajdonos tulajdonában álló vagy általa működtetett, az 1999/74/EK irányelv hatálya alá tartozó egyéb létesítmény(ek) bejegyzési száma(i),

- a létesítményre vonatkozó további információk:

- tenyésztési módszer(ek), a 2.1. pontban említett meghatározások szerint,

- a létesítmény maximális kapacitása, az egyszerre ott tartózkodó szárnyasok számában kifejezve; ha különféle tenyésztési módszereket alkalmaznak, akkor tenyésztési módszerenként az egyszerre ott tartózkodó szárnyasok maximális száma.

2. MEGKÜLÖNBÖZTETŐ SZÁM

A megkülönböztető szám az alábbiakból áll: a 2.1. ponttal összhangban meghatározott, a tenyésztési módszert jelző számjegy, ezt követi a tagállam 2.2. pont szerinti kódja, majd egy azonosító szám, amelyet az a tagállam határoz meg, amelynek területén a létesítmény található.

2.1. A tenyésztési módszer kódja

A módosított 1274/91/EGK rendeletben meghatározott, a létesítményekben alkalmazott tenyésztési módszereket az alábbi kód jelöli:

1Szabadtartás
2Ólban tartás
3Ketreces tartás

A 2092/91/EGK rendeletben meghatározott feltételek szerint termelő létesítményekben alkalmazott tenyésztési módszert a következőképpen kell jelölni:

0Organikus termelés

2.2. A bejegyző tagállam kódja

AT

Ausztria

BE

Belgium

BG

Bulgária

CY

Ciprus

CZ

Cseh Köztársaság

DE

Németország

DK

Dánia

EE

Észtország

EL

Görögország

ES

Spanyolország

FI

Finnország

FR

Franciaország

HU

Magyarország

IE

Írország

IT

Olaszország

LT

Litvánia

LU

Luxemburg

LV

Lettország

MT

Málta

NL

Hollandia

PL

Lengyelország

PT

Portugália

RO

Románia

SE

Svédország

SI

Szlovénia

SK

Szlovákia

UK

Egyesült Királyság

2.3. A létesítmény azonosítása

Minden tagállam alkalmaz egy olyan rendszert, amely egy egyedi számot rendel minden bejegyzendő létesítményhez, és amelyet ezen az irányelven kívül más célokra is fel lehet használni, feltéve hogy gondoskodtak a létesítmény azonosításáról.

A tagállamok további karaktereket is hozzátehetnek az azonosító számhoz, például egy létesítmény különálló épületeiben tartott egyes állományok azonosítására.

( 1 ) HL L 203., 1999.8.3., 53. o.

( 2 ) HL L 2., 2001.1.5., 1. o.

( 3 ) HL L 173., 1990.7.6., 5. o.

( 4 ) HL L 220., 2001.8.15., 5. o.

( 5 ) HL L 121., 1991.5.16., 11. o.

( 6 ) HL L 337., 2001.12.20., 9. o.

( 7 ) HL L 198., 1991.7.22., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0004 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0004&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002L0004-20070101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002L0004-20070101&locale=hu

Tartalomjegyzék