32006R0736[1]

A Bizottság 736/2006/EK rendelete ( 2006. május 16. ) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség szabványosítási vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos munkamódszereiről (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 736/2006/EK RENDELETE

(2006. május 16.)

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség szabványosítási vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos munkamódszereiről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 16. cikkére,

az 1592/2002/EK rendelet 54. cikkének (1) bekezdésében említett bizottsággal való tanácskozást követően,

(1)

Az 1592/2002/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdése d) pontja előírja, hogy az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) elvégzi a feladatai teljesítéséhez szükséges ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

(2)

Az 1592/2002/EK rendelet 16. cikkének (1) bekezdése és 45. cikkének (1) bekezdése előírja az ügynökség számára, hogy támogassa a Bizottságot annak rendelkezései és végrehajtási szabályai alkalmazásának ellenőrzésében azáltal, hogy a tagállamok illetékes hatóságainak szabványosítási vizsgálatait vezeti.

(3)

Az 1592/2002/EK rendelet 45. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy amennyiben egy tagállam illetékes hatóságának vizsgálata egy vállalkozás vagy vállalkozások társulásának vizsgálatát foglalja magában, az ügynökségnek a 46. cikk rendelkezéseit kell követnie.

(4)

Az ügynökség jelentést tesz a Bizottságnak az 1592/2002/EK rendelet 45. cikke alkalmazásával végrehajtott vizsgálatokról.

(5)

Az 1592/2002/EK rendelet 16. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a Bizottság meghatározza az ügynökség szabványosítási vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos munkamódszereit.

(6)

Ezeknek a munkamódszereknek figyelembe kell venniük a tagállamok jogi rendelkezéseit az ügynökség által elvégzett vizsgálatokban részt vevő személyzetük felhatalmazására vonatkozóan.

(7)

A légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 24-i 1702/2003/EK bizottsági rendelet ( 2 ) meghatározza a szabályok alkalmazása során a nemzeti légügyi hatóságok által követendő eljárást.

(8)

A légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légialkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló, 2003. november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet ( 3 ) meghatározza a szabályok alkalmazása során a nemzeti légügyi hatóságok által követendő eljárást.

(9)

Az e rendeletben meghatározott munkamódszerek nem sértik a Szerződés által a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskört.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a tagállamok nemzeti légügyi hatóságai szabványosítási vizsgálatainak elvégzésére vonatkozó munkamódszereket az 1592/2002/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében tárgyalt területeken.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "vizsgálat": az 1592/2002/EK rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében és a 45. cikkében említett szabványosítási vizsgálat, amelyet az ügynökség végez abból a célból, hogy ellenőrizze a rendelet és végrehajtási szabályainak a nemzeti légügyi hatóságok általi alkalmazását;

b) "nemzeti légügyi hatóságok": az 1592/2002/EK rendelet 45. cikkében említett tagállami illetékes hatóságok;

c) "az ügynökség felhatalmazott személyzete": az ügynökség által jogilag felhatalmazott személyek, akik a tagállamok illetékes hatóságainak, valamint vállalkozások vagy vállalkozások társulásának vizsgálatait végzik abból a célból, hogy ellenőrizzék az 1592/2002/EK rendelet e hatóságok általi alkalmazását;

d) "a tagállamok felhatalmazott személyzete": a tagállamok illetékes hatóságai által jogilag felhatalmazott személyek, akik az ügynökséget segítik a vizsgálatok végrehajtásában.

3. cikk

A vizsgálatok végrehajtásának alapelvei

1. Az ügynökség vizsgálatokat végez a tagállami illetékes hatóságokra vonatkozóan, értékelve a 216/2008/EK rendelet, valamint a kezdeti és folyamatos légi alkalmassággal, a légi járművek üzemeltetésével, a földi ellenőrzésekkel, a repülőszemélyzettel, a légiforgalmi irányítókkal, valamint a légiforgalmi szolgáltatással és a léginavigációs szolgálatokkal kapcsolatos végrehajtási szabályok követelményeinek való megfelelést, majd a vizsgálatok eredményéről jelentést készít.

(2) A szabványosítási vizsgálatok az (1) bekezdés alkalmazásában magukban foglalhatják a vizsgált nemzeti légügyi hatóság felügyelete alatt álló vállalkozások vagy vállalkozások társulásainak a vizsgálatát.

(3) A szabványosítási vizsgálatokat átláthatóan, hatékonyan, összehangoltan és következetesen kell elvégezni.

(4) Az ügynökség rendszeresen és - adott esetben - eseti alapon végzi a szabványosítási vizsgálatokat.

(5) E rendelet nem sérti az 1592/2002/EK rendelet 11. és 47. cikkét és a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozatot ( 4 ).

4. cikk

Információcsere

(1) A nemzeti légügyi hatóságok az ügynökség kérésére biztosítják a vizsgálatok végrehajtásához szükséges információkat.

(2) Valamely tagállam nemzeti légügyi hatóságához és/vagy egy vállalkozáshoz vagy vállalkozások társulásához intézett információkérés esetén az ügynökség nyilatkozik a kérés jogi alapjáról és céljáról, pontosan meghatározza a kért információt és rögzíti azt a határidőt, amelyen belül biztosítani kell számára az információt.

5. cikk

A vizsgálócsoportok és a csoportvezetők képzési és képesítési követelményei

(1) Az ügynökség képzési programokat hoz létre annak érdekében, hogy alkalmazottai, mint az ügynökség leendő felhatalmazott személyzete, és a tagállamok felhatalmazott személyzete megfelelő képzettséggel vehessenek részt a nemzeti légügyi hatóságok vizsgálataiban, illetve - adott esetben - vállalkozások vagy vállalkozások társulásainak vizsgálatában.

(2) Az ügynökség képesítési követelményeket állít fel alkalmazottai és a tagállamok személyzete számára, akik a vizsgálócsoport tagjai. A képesítési követelmények közé tartozik az ellenőrzési technikák ismerete és az e téren szerzett tapasztalat, valamint az 1592/2002/EK rendeletben és annak végrehajtási szabályaiban tárgyalt vonatkozó technikai kérdések elméleti és gyakorlati ismerete.

(3) A csoportvezetők jelentős munkatapasztalattal rendelkeznek az 1592/2002/EK rendelet és végrehajtási szabályai által érintett területeken és legalább 5 év ellenőri és/vagy auditori tapasztalattal a szabványosítás területén. A csoportvezetők és a csoporttagok egyaránt képzettek az alkalmazandó szabványosítási követelményekben és eljárásokban. A csoporttagok legalább 5 év gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a vizsgálat által érintett területen és ismerik a minőségügyi rendszerek vizsgálatának elvét.

6. cikk

Vizsgálócsoportok felállítása

(1) A vizsgálatokat az ügynökség által felállított csoportok végzik. Minden csoport egy vezetőből és legalább két tagból áll. Eseti vizsgálatok alkalmával az ügynökség módosíthatja a vizsgáló csoport méretét. Csoportvezető az ügynökség felhatalmazott személyzete. Csoporttag lehet az ügynökség és/vagy a tagállamok felhatalmazott személyzete.

(2) A tagállamok az ügynökség által megfelelően képzett és az (5) bekezdésben megállapított képesítési követelményeket teljesítő személyzetét, amely részt vett nemzeti légügyi hatóságok és/vagy a felügyeletük alatt álló vállalkozások vagy vállalkozások társulásainak a vizsgálatában, a nemzeti hatóságaik kirendelhetik, hogy a tagállamok felhatalmazott személyzeteként részt vegyenek az ügynökség által vezetett vizsgálócsoportokban. A tagállamok felhatalmazott személyzete nem vehet részt saját tagállama illetékes hatóságának vizsgálatában.

(3) Az ügynökség biztosítja a csoportok összeállítása során, hogy ne álljon fenn összeférhetetlenség sem a vizsgált nemzeti hatóságokkal, sem a vizsgált vállalkozásokkal vagy vállalkozások társulásaival. A tagállamok felhatalmazott személyzete esetében a tisztviselőt kirendelő nemzeti légügyi hatóságnak ki kell adnia egy nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség.

(4) A tagállamok kineveznek egy nemzeti koordinátort, aki a folyamat minden szakaszában támogatja az ügynökséget, valamint biztosítják, hogy a vizsgálat során mindvégig kísérete legyen a vizsgálócsoport(ok)nak.

(5) Az ügynökség a vizsgálat indítása előtt kellő időben információt kér a nemzeti légügyi hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy tudnak-e a tagállamok felhatalmazott személyzetet rendelkezésre bocsátani. A vizsgálatok tervezésekor az ügynökségnek törekednie kell a különböző tagállamokból származó felhatalmazott személyzet részvételének egyensúlyára.

(6) A 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt nemzeti koordinátoroknak valamint a tagállamok felhatalmazott személyzetének az ügynökség által végrehajtott ellenőrzésekben és vizsgálatokban való részvételéből eredő költségeket a közösségi szabályokkal összhangban és az éves közösségi költségvetési eljárás sérelme nélkül az ügynökség viseli.

7. cikk

A vizsgálatok lefolytatása és jelentéstétel

A nemzeti légügyi hatóságok és szükség esetén a vállalkozások vagy vállalkozások társulásainak szabványosítási vizsgálata a következő szakaszokból áll:

a) a vizsgálatot megelőző, legalább 10 hétig tartó előkészítő szakasz;

b) ellenőrző szakasz;

c) a vizsgálatot követő, legfeljebb 12 hétig tartó jelentéstételi szakasz, és

d) a jelentéstételi szakaszt követő, legfeljebb 16 hétig tartó nyomon követési szakasz;

e) a nyomon követési szakasz végét záró szakasz.

8. cikk

Előkészítő szakasz

Az előkészítő szakasz során az ügynökség:

a) az ellenőrző látogatás előtt legalább 10 héttel értesíti a nemzeti légügyi hatóságot a vizsgálatról, begyűjti az ellenőrző látogatás előkészítéséhez szükséges információt, meghatározza a látogatás programját és eldönti a vizsgálati csoport összetételét és az ebben várható változásokat, és

b) a vizsgálatról szóló értesítéssel együtt átadja a vizsgált nemzeti légügyi hatóság által, és adott esetben a szóban forgó nemzeti légügyi hatóság vizsgálata folyamán vizsgálandó vállalkozás vagy vállalkozások társulása által az ellenőrző látogatás előtt legalább 6 héttel kitöltendő vizsgálati kérdőívet.

9. cikk

Ellenőrző szakasz

(1) Az ellenőrző szakasz során az ügynökség feladata:

a) előzetes és összefoglaló értekezletek szervezése a vizsgálócsoport és a vizsgált nemzeti légügyi hatóság nemzeti koordinátora között, az adott nemzeti légügyi hatóság létesítményeiben vagy a saját létesítményeiben; ezen értekezletek célja elsősorban szervezési szempontok kiemelése és az ellenőrző látogatás általános levezénylése.

b) nyitó- és záróülést magában foglaló helyszíni látogatások lebonyolítása a nemzeti légügyi hatóság fő hivatalaiban, és szükség szerint a regionális hivatalaiban is; a nemzeti légügyi hatóságok vizsgálatába beletartozhat a felügyeletük alatt álló vállalkozások vagy vállalkozások társulásainak a vizsgálata;

c) interjúk lefolytatása a vizsgált nemzeti légügyi hatóság személyzetével, valamint nyilvántartások, adatok, eljárások és egyéb vonatkozó anyagok vizsgálata az e rendelet 18. cikkének megfelelően létrehozandó mechanizmusok alkalmazásával, biztosítva a vizsgálat átláthatóságát és következetességét;

d) a vizsgálatról szóló előzetes jelentés ismertetése a vizsgált nemzeti légügyi hatósággal a záróülésen; a jelentésnek tartalmaznia kell a vizsgált nemzeti légügyi hatóságnak az ellenőrző látogatás alatt tett esetleges észrevételeit, és felkérést a nemzeti légügyi hatóság részére azonnali hatékony helyreigazító intézkedések meghozatalára a közvetlen biztonsági veszély megszüntetése érdekében, amennyiben ilyen veszélyt megállapítottak a vizsgálat során;

e) a vizsgált nemzeti légügyi hatóság által végrehajtott javító intézkedésre vonatkozó bizonyíték szolgáltatásának megkövetelése az a) pontban említett összefoglaló értekezleten.

(2) Az (1) bekezdésben említett szakaszban a feladatai elvégzése során az ügynökség kikérdezhet minden természetes vagy jogi személyt a vizsgálat tárgyára vonatkozó információk beszerzése céljából. Amennyiben egy ilyen információgyűjtést egy vállalkozás telephelyén vezetnek le, az ügynökség kéthetes értesítési határidővel tájékoztatja annak a tagállamnak a nemzeti légügyi hatóságát, amelynek a területén az információgyűjtés történik, valamint azt a légügyi hatóságot, amely a szóban forgó vállalkozás felügyeletét gyakorolja. Ha az adott tagállam nemzeti légügyi hatósága kéri, a személyzete segíthet az ügynökség felhatalmazott személyzetének az interjúk lefolytatásában.

10. cikk

Jelentéstételi szakasz

A jelentéstételi szakasz alatt az ügynökség készít egy vizsgálati zárójelentést, amely tartalmazza a lefolytatott vizsgálat részleteit és tájékoztatást ad különösen a 13. cikkben ismertetett vizsgálat során tett megállapításokról. Ez a jelentés tartalmazza a vizsgált nemzeti légügyi hatóság esetleges észrevételeit is. A vizsgálati zárójelentést a vizsgált nemzeti légügyi hatósághoz, a Bizottsághoz és az érintett tagállamokhoz kell küldeni. A Bizottság ezt követően továbbíthatja ezt a jelentést minden nemzeti légügyi hatósághoz.

Amennyiben az előzetes vizsgálati jelentések a 9. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott azonnali helyreigazító intézkedéseket kérnek, és az érintett nemzeti légügyi hatóság nem reagál kielégítően ezekre a kérésekre, a végleges vizsgálati jelentés tartalmazza a mulasztást bizonyító tényeket.

11. cikk

Nyomon követési szakasz

A nyomon követési szakasz alatt az ügynökség:

a) a szakasz kezdetét követő 16 héten belül a vizsgált nemzeti légügyi hatósággal együtt elfogad egy cselekvési tervet, amelyben meghatározzák a helyreigazító intézkedéseket és azt a megfelelő határidőt, ameddig az intézkedéseket végre kell hajtani a 7. cikk szerint megállapított problémák megoldása céljából;

b) megkezdi az elfogadott helyreigazító intézkedések előrehaladásának figyelemmel kísérését; a helyreigazító intézkedések bevezetésekor a vizsgált nemzeti légügyi hatóság információt szolgáltat az ügynökségnek.

12. cikk

Zárószakasz

A zárószakasz során az ügynökség:

a) ellenőrzi és jóváhagyja a cselekvési terv kielégítő, progresszív végrehajtását; e célból a helyreigazító intézkedések bevezetésekor a vizsgált nemzeti légügyi hatóság információt szolgáltat az ügynökségnek;

b) nyilatkozatot ad ki a záró megállapításairól, amennyiben elégedett a vizsgált nemzeti légügyi hatóság által végrehajtott intézkedésekkel. Ezt a nyilatkozatot a vizsgált légügyi hatósághoz, az érintett tagállamhoz és a Bizottsághoz kell benyújtani. A Bizottság ezt követően továbbíthatja ezt a jelentést minden nemzeti légügyi hatósághoz.

13. cikk

A vizsgálat megállapításai

Az 1592/2002/EK rendeletben és annak végrehajtási szabályaiban meghatározott követelményeknek való megfelelés értékelésekor a vonatkozó vizsgálati zárójelentésben a megállapítások osztályozása a következő:

a) teljes mértékben megfelelő;

b) megfelelő, de ajánlott a fejlesztés a [hivatkozás az érintett szabályokra] területén, a nagyobb hatékonyság érdekében;

c) nem megfelelő, objektív bizonyíték a [hivatkozás az érintett szabályokra] területén alkalmazandó követelményeknek való meg nem felelésre utaló kisebb hiányosságokra, amelyek szabványosítási aggályokat vethetnek fel;

d) nem megfelelő, objektív bizonyíték a [hivatkozás az érintett szabályokra] területén alkalmazandó követelményeknek való meg nem felelésre utaló jelentős hiányosságokra, amelyek a szabványosítási aggályok mellett biztonsági aggályokat is felvethetnek, ha nem javítják azonnal;

e) nem alkalmazható;

f) nem megerősített, ha a vizsgált nemzeti légügyi hatóság kötelezi magát arra, hogy röviddel a látogatás után tárgyi bizonyítékot szolgáltat a megfelelőségre az egyébként c) vagy d) besorolású megállapítások esetében, mivel ez a tárgyi bizonyíték a látogatás ideje alatt nem közvetlenül elérhető.

14. cikk

A vizsgálati jelentésekben található információhoz való hozzáférés

Amennyiben egy vizsgálati jelentésben található információ harmadik ország szabályozó hatósága alá tartozó vállalkozást érint és egy, az 1592/2002/EK rendelet 9. cikkének megfelelően megkötött közösségi megállapodás alkalmazási körébe esik, ezt az információt a megállapodásban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a harmadik ország mint szerződő fél rendelkezésére kell bocsátani.

15. cikk

A vizsgálati jelentést követően meghozott intézkedések

(1) Az ügynökség bármikor, vagy a Bizottság felkérésére végezheti nemzeti légügyi hatóságok és - adott esetben - vállalkozás vagy vállalkozások társulásai vizsgálatát, a javító intézkedések kielégítő végrehajtásának értékelése céljából. Az ilyen vizsgálatokat 2 hetes értesítési határidővel be kell jelenteni az érintett nemzeti légügyi hatóságnak, de nem kell a 8-12. cikkben megállapított határidőket és eljárásokat teljesíteni, a vizsgálati zárójelentés kivételével.

(2) Amennyiben a jelentéstételi szakaszban a vizsgálati zárójelentések a 13. cikk c), d) vagy f) pontja szerinti meg nem felelőségi megállapításokat tartalmaznak, az ügynökség pontosítás és/vagy helyreigazító intézkedés iránti kérést intéz a vizsgált tagállam nemzeti légügyi hatóságához, és két hetet nem meghaladó határidőt tűz ki a 13. cikk d) és f) pontja szerinti megállapítások, és 10 hetet nem meghaladó határidőt a 13. cikk c) pontja szerinti megállapítások esetén.

(3) Ha a vizsgált tagállam nemzeti légügyi hatósága által nyújtott pontosítást az ügynökség nem találja kielégítőnek, vagy ha nem javasolnak kellő időben kielégítő javító intézkedést, vagy a szóban forgó hatóság az intézkedést nem hajtotta végre megfelelően, az ügynökség egy kiegészítő jelentést küld az érintett nemzeti légügyi hatóságnak, valamint a Bizottságnak és az érintett tagállamnak. A Bizottság ezt követően továbbíthatja ezt a jelentést minden nemzeti légügyi hatósághoz.

(4) A (3) bekezdésben előírt jelentés benyújtását követően és a Szerződés 226. cikkének sérelme nélkül, e rendelet 13. cikkének c) és d) pontja szerinti megállapítások esetén a Bizottság az alábbi intézkedések bármelyikét kezdeményezheti:

a) megküldi észrevételeit az érintett tagállamnak, vagy további magyarázatot kér a megállapítások egészének vagy egy részének tisztázása érdekében;

b) felszólítja az ügynökséget a nemzeti légügyi hatóságok szükséges vizsgálatainak elvégzésére a javító intézkedések végrehajtásának ellenőrzése céljából, ilyen nyomon követési intézkedés esetén a minimális értesítési határidő 2 hét.

16. cikk

Eseti vizsgálatok

Az ügynökség a Bizottság felkérésére elvégzi a nemzeti légügyi hatóságok eseti vizsgálatát, ha az biztonsági okokból szükségesnek tartott. Az ilyen vizsgálatokat 2 hetes értesítési határidővel be kell jelenteni az érintett nemzeti légügyi hatóságnak, de nem kell a 7-12. cikkben megállapított határidőket és eljárásokat teljesíteni, a végleges vizsgálati jelentés kivételével.

17. cikk

Szabványosítási vizsgálati program és éves jelentés

Az ügynökség éves programot állít össze a vizsgálatokra az 1592/2002/EK rendelet végrehajtási szabályai által szabályozott területeken. Ezt az éves programot az ügynökség az 1592/2002/EK rendelet 24. cikke (2) bekezdése c) pontjának rendelkezései szerinti munkaprogramjának részeként közölni kell a Bizottsággal és az ügynökség igazgatóságának többi tagjával.

Minden év március 31-e előtt az ügynökség éves jelentést nyújt be a Bizottsághoz az előző évben elvégzett szabványosítási vizsgálatok elemzéséről.

18. cikk

Munkaeljárások

Az ügynökség e rendelet 5-16. cikke által ráruházott feladatok végrehajtására megfelelő munkaeljárásokat hoz létre a rendelet hatálybalépése után legkésőbb két hónappal.

19. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 240., 2002.9.7., 1. o. A legutóbb az 1701/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 243., 2003.9.27., 5. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 243., 2003.9.27, 6. o. A 706/2006/EK rendelettel (HL L 122., 2006.5.9, 16. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 315., 2003.11.28, 1. o. A 707/2006/EK rendelettel (HL L 122., 2006.5.9, 17. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 317., 2001.12.3., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0736 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0736&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R0736-20120206 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R0736-20120206&locale=hu