Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

32003R0639[1]

A Bizottság 639/2003/EK rendelete (2003. április 9.) az élő szarvasmarhafélék szállítás közbeni kíméletével kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására vonatkozó követelmények tekintetében az 1254/1999/EK tanácsi rendelet szerint részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 639/2003/EK RENDELETE

(2003. április 9.)

az élő szarvasmarhafélék szállítás közbeni kíméletével kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására vonatkozó követelmények tekintetében az 1254/1999/EK tanácsi rendelet szerint részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2345/2001/EK bizottsági rendelettel ( 1 ) módosított, a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 33. cikke (12) bekezdésére,

(1)

Az 1254/1999/EK rendelet 33. cikkének (9) bekezdése előírja azt, hogy az élő állatok kivitelére járó visszatérítés az állatjólétre a közösségi jogban előírt rendelkezések, különösen a legutóbb a 95/29/EK irányelvvel ( 3 ) módosított, az állatok szállítás közbeni védelméről szóló, 1991. november 19-i 91/628/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) betartásához kötött.

(2)

Az élő szarvasmarhafélék szállítás közbeni kíméletével kapcsolatos részletes szabályokat a 615/98/EK bizottsági rendelet ( 5 ) állapítja meg. A tapasztalatok szerint javítani kell az ilyen állatok kivitele utáni visszatérítések nyújtásával kapcsolatos állatvédelmi követelmények betartatását. Ennek megfelelően fokozni kell az említett rendeletben előírt ellenőrzések és szankciók mértékét. Emellett - az egyértelműség kedvéért - fel kell váltani a 615/98/EK rendeletet.

(3)

Az állatvédelmi előírások betartásának garantálása érdekében ellenőrző rendszert kell bevezetni kötelező ellenőrzésekkel a Közösségből való kilépés helyén és a Közösség vámterületének elhagyása után - a szállítóeszköz megváltozása esetén - valamint a végső érkezési hely szerinti harmadik ország első kirakodási helyén.

(4)

A Közösségből való kiléptetés alkalmával történő megfelelő ellenőrzések elősegítése érdekében meg kell nevezni a kilépési helyeket.

(5)

Az állatok fizikai kondíciójának és egészségi állapotának felmérése különleges szaktudást és tapasztalatot igényel. Ezért az ellenőrzést állatorvosnak kell végeznie. Emellett tisztázni kell az ilyen ellenőrzések kiterjedését, valamint jelentésmintát kell kidolgozni azért, hogy az ilyen ellenőrzések pontosak és összehangoltak legyenek.

(6)

Az e rendelet alkalmazása céljából harmadik országban végzendő ellenőrzéseknek kötelezőnek kell lenniük, és azokat a tagállamok szerveinek vagy a tagállamok által elismert és ellenőrzött nemzetközi ellenőrző és felügyeleti szerveknek (a továbbiakban: FSZ-ek) kell elvégezniük a legutóbb a 444/2003/EK rendelettel ( 6 ) módosított, a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendelettel ( 7 ) összhangban. Az e rendelet alkalmazása céljából végzendő ellenőrzések elvégzése érdekében az FSZ-eknek 2004. január 1-jétől meg kell felelniük a 800/1999/EK rendelet VI. mellékletében megállapított jóváhagyási és ellenőrzési követelményeket.

(7)

Az export-visszatérítés kifizetésének elmaradásán kívül - amennyiben bizonyítható, hogy a 91/628/EGK irányelvet nagyszámú állat tekintetében nem tartják be - megfelelő szankciókat kell alkalmazni. Ezen túlmenően - amennyiben az említett be nem tartás oka az állatvédelmi követelmények teljes figyelmen kívül hagyása - a visszatérítés teljes elvesztését kell megállapítani.

(8)

E rendelet alkalmazásának figyelemmel kísérése és az alkalmazásra vonatkozó jelentések céljából a tagállamok kötelesek megadni a Bizottságnak a szükséges információkat.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

A 0102 KN-kód alá tartozó élő szarvasmarhafélék (a továbbiakban: az állatok) export-visszatérítésének az 1234/2007/EK rendelet 168. cikke szerinti kifizetése attól függ, hogy betartják-e - az állatoknak a végső érkezési hely szerinti harmadik ország első kirakodási helyéig történő szállítása során - az 1/2005/EK tanácsi rendelet ( 8 ) 2. és 3. cikkében, 4-9. cikkében és az ott említett mellékletekben, valamint az e rendeletben foglalt rendelkezéseket.

E rendelet alkalmazásában abban a közúti szállítás esetén a "végső érkezési hely szerinti harmadik országban történő első kirakási hely" azt a helyet jelenti, ahol az első állatot véglegesen kirakják a közúti járműről, és nem azt a helyet, ahol a szállítást megszakítják amiatt, hogy az állatok pihenjenek, megetessék és megitassák őket.

2. cikk

A Közösségen belüli ellenőrzés

(1) A Közösség vámterületéről az állatok csak a következő kiléptetési helyeken léptethetők ki:

a) a harmadik országból érkező élő patás állatok állat-egészségügyi ellenőrzése céljából bizottsági határozattal jóváhagyott állat-egészségügyi határállomás;

vagy

b) a tagállam által megnevezett kilépési hely.

(2) Azoknál az állatoknál, amelyekre vonatkozóan kiviteli nyilatkozat kerül elfogadásra, a hatósági állatorvos a Közösségből való kiléptetési helyen a 96/93/EK tanácsi irányelvvel összhangban megvizsgálja, hogy:

a) a 91/628/EGK irányelvben meghatározott követelmények teljesültek-e az említett irányelv 2. cikke (2) bekezdésének e) pontja szerinti kiindulási helytől kezdve egészen a kilépési helyig; és

b) a szállítás többi részére vonatkozóan a szállítási feltételek megfelelnek-e a 91/628/EGK irányelv rendelkezéseinek és hogy megtörténtek-e a szükséges lépések a megfelelésnek a végső érkezési hely szerinti harmadik ország első kirakodási helyéig történő biztosításához.

Az ellenőrzést végző hatósági állatorvos az I. mellékletben megállapított mintával összhangban jelentést készít, amelyben tanúsítja, hogy az első albekezdéssel összhangban végrehajtott ellenőrzések eredményei kielégítők-e vagy sem.

A kiléptetési helyért felelős állatorvosi hatóság ezt a jelentést legalább három éven keresztül megőrzi. A jelentés egy másolatát meg kell küldeni a kifizető hatóságnak.

(3) Ha a kiléptetési helyen a hatósági állatorvos megbizonyosodott arról, hogy teljesültek a (2) bekezdés követelményei, akkor ezt az Ia. mellékletben található bejegyzések egyikével tanúsítja, valamint lebélyegzi és aláírja a Közösség vámterületéről való kilépés bizonyítékául szolgáló dokumentumot a T5 ellenőrzőpéldány J. szakaszánál vagy a nemzeti dokumentum legmegfelelőbb részén.

(4) A kilépési helyen a hatósági állatorvos a (3) bekezdésben említett dokumentumon jóváhagyja azon állatok teljes darabszámát, amelyek tekintetében a kiviteli nyilatkozatot elfogadták, levonva abból azon állatok darabszámát, amelyek megellettek vagy elvetéltek a szállítás során, amelyek elpusztultak, illetve amelyek esetében nem teljesültek a 91/628/EGK irányelv követelményei.

(5) A tagállamok megkövetelhetik az exportőrtől azt, hogy a kiléptetési hely hatósági állatorvosát előzetesen értesítse a szállítmánynak a kilépési helyre való érkezéséről.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérve, amennyiben a 800/1999/EK rendelet 10. cikke szerinti, a vasúti vagy konténeres szállításra vonatkozó egyszerűsített közösségi árutovábbítási eljárás alkalmazandó, a hatósági állatorvos abban a hivatalban végez ellenőrzéseket, ahol az állatokat ilyen eljárás hatálya alá helyezik.

Az e cikk (3) és (4) bekezdésében említett tanúsítás és jóváhagyás a visszatérítés kifizetésére használt dokumentumon vagy - a 800/1999/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében leírt esetben - a T5 ellenőrzőpéldányon történik.

3. cikk

Harmadik országon belüli ellenőrzés

(1) A Közösség vámterületének elhagyása után az exportőr biztosítja az állatok ellenőrzését:

a) bármely olyan helyen, ahol a szállítóeszköz megváltozására kerül sor, azt az esetet kivéve, amikor az ilyen megváltozás nem előre eltervezett, és rendkívüli vagy előre nem látható körülmények miatt következik be;

b) a végső érkezési hely szerinti harmadik ország első kirakodási helyén.

(2) Az (1) bekezdésben előírt ellenőrzések végrehajtásáért a tagállam által ebből a célból a 800/1999/EK rendelet 16. cikke a) pontjával és 16. cikke f) pontjával összhangban elismert és ellenőrzött nemzetközi ellenőrző és felügyeleti ügynökség, vagy a tagállam hivatalos ügynöksége felel.

Az (1) bekezdésben előírt ellenőrzéseket olyan állatorvosnak kell végeznie, aki rendelkezik a 78/1026/EGK tanácsi irányelv ( 9 ) 2. cikkében említett állatorvosi oklevéllel, bizonyítvánnyal vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvánnyal. Azon tagállamoknak azonban, amelyek elismerték az e bekezdés első albekezdésében említett nemzetközi ellenőrző és felügyelőügynökségeket, meg kell vizsgálniuk, hogy ezen ügynökségek ellenőrzik-e, hogy az adott irányelv hatálya alá nem tartozó képesítéssel rendelkező állatorvosok birtokában vannak-e a 91/628/EGK irányelvben előírt követelményekre vonatkozó ismereteknek. Ezen ellenőrzéseket megfelelő eljárások útján értelemszerűen, objektíven és pártatlanul kell végrehajtani.

Az (1) bekezdés szerint elvégzett minden egyes ellenőrzésről a II. és III. mellékletben megállapított mintával összhangban készít jelentést az ellenőrzést végző állatorvos.

4. cikk

Az export-visszatérítések kifizetési eljárása

(1) A kiviteli nyilatkozatot elfogadó tagállam illetékes hatósága számára az exportőr megadja a szállítás minden szükséges adatát, legkésőbb a kiviteli nyilatkozat benyújtásakor.

Ezzel egy időben - vagy legkésőbb akkor, amikor értesül róla - az exportőr tájékoztatja az illetékes hatóságot a szállítóeszköz bármely esetleges megváltozásáról.

(2) Az export-visszatérítések kifizetésére vonatkozóan a 800/1999/EK rendelet 49. cikkével összhangban elkészített kérelmeket az ugyanazon cikkben meghatározott határidőn belül ki kell egészíteni a következővel:

a) az e rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett, megfelelően kitöltött dokumentummal; és

b) az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében előírt jelentésekkel.

(3) Ha a 3. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzés az exportőr hatáskörén kívülálló körülmény miatt nem hajthat végre, akkor az illetékes hatóság - az exportőr indokolt kérésére - egyéb olyan dokumentumokat is elfogadhat, amelyekből meggyőződhet arról, hogy a 91/628/EGK irányelvben foglaltak teljesültek.

5. cikk

Az export-visszatérítések kifizetésének elmaradása

(1) Az állatonként járó, a második albekezdésnek megfelelően számított export-visszatérítés teljes összege nem fizethető:

a) a szállítás során elpusztult állatok után, a (2) bekezdésben előírtak kivételével;

b) olyan állatok után, amelyek megellettek vagy elvetéltek a szállítás során, a végső érkezési hely szerinti harmadik országban való első kirakodásuk előtt;

c) olyan állatok után, amelyek esetében - a 4. cikk (2) bekezdésében említett dokumentumok és/vagy az e rendeletnek való megfeleléssel kapcsolatban az illetékes hatóság rendelkezésére álló minden egyéb elem alapján - az illetékes hatóság véleménye szerint nem teljesültek az 1/2005/EK tanácsi rendelet 2. és 3. cikkében, 4-9. cikkében és az ott említett mellékletekben foglaltak.

Azon állat súlyát, amely után nem fizetnek visszatérítést, átalány jelleggel kell megállapítani úgy, hogy a kiviteli nyilatkozatban szereplő teljes súlyt (kg) el kell osztani az ugyanazon nyilatkozatban feltüntetett állatok teljes darabszámával.

(2) Ha a Közösség vámterületének elhagyása után az állatok a szállítás során vis maior következtében pusztultak el:

a) nem differenciált visszatérítés esetén a teljes visszatérítés kifizetendő;

b) differenciált visszatérítés esetén a 800/1999/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdésével összhangban meghatározott visszatérítési rész fizetendő ki.

6. cikk

Szankciók

(1) A visszatérítést tovább kell csökkenteni az 5. cikk (1) bekezdése szerint ki nem fizetett visszatérítési összeggel, ha azon állatok száma, amelyek után export-visszatérítés nem kerül kifizetésre:

a) több mint 1 %-a az elfogadott kiviteli nyilatkozaton jóváhagyott számnak, de legalább kettő; vagy

b) több mint öt.

(2) A kiviteli nyilatkozaton feltüntetett összes állat után meg kell tagadni a visszatérítés kifizetését, ha azon állatok száma, amelyek után az 5. cikk (1) bekezdése szerint visszatérítés nem kerül kifizetésre:

a) több mint 5 %-a az elfogadott kiviteli nyilatkozaton jóváhagyott számnak, de legalább három; vagy

b) 10 állat, de legalább 2 %-a az elfogadott kiviteli nyilatkozaton jóváhagyott számnak.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában nem vehetők figyelembe a szállítás során elpusztult, valamint a végső érkezési hely szerinti harmadik országban történő első kirakodásukig megellett vagy elvetélt azon állatok, amelyekről az exportőr az illetékes hatóság megelégedésére bizonyítani tudja, hogy a pusztulás, az ellés vagy vetélés nem a 91/628/EGK irányelv be nem tartásának volt a következménye.

(4) A 800/1999/EK rendelet 51. cikkében említett szankció nem alkalmazandó a ki nem fizetett összegre, valamint az 5. cikk és az e cikk (1) és (2) bekezdése szerinti csökkentés összegére.

7. cikk

A túlfizetett összegek behajtása

Ha visszatérítés kifizetése után kiderül, hogy a 91/628/EGK irányelvnek való megfelelés nem teljesült, akkor a visszatérítés vonatkozó része - az esettől függően ideértve az e rendelet 6. cikke szerinti bírságot is - jogtalanul kifizetett összegként kezelendő, és a 800/1999/EK rendelet 52. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban behajtandó.

8. cikk

Információk közlése

A tagállamok legkésőbb minden év március 31-ig közlik a Bizottsággal azokat az alábbi információkat, amelyek e rendeletnek az előző naptári év során történt alkalmazásával kapcsolatosak:

a) az élő állatokra vonatkozó azon kiviteli nyilatkozatok száma, amelyek után a visszatérítés kifizetésre került, és azon élő állatok száma, amelyek után a visszatérítés kifizetésre került;

b) azon kiviteli nyilatkozatok száma, amelyek után a visszatérítés részben vagy egészben nem került kifizetésre, és azon állatok száma, amelyek után a visszatérítés nem került kifizetésre;

c) azon kiviteli nyilatkozatok száma, amelyek után a visszatérítés részben vagy egészben behajtásra került, és azon állatok száma, amelyek után a visszatérítés behajtásra került, ideértve azokat is, amelyeknél a visszatérítés behajtása a szóban forgó időszak előtti exportműveletekre vonatkozik;

d) a kifizetés elmaradásának és a visszatérítés behajtásának okai a b) és c) pontban említett állatok tekintetében, valamint azon állatok darabszáma, amelyek az I., II. és III. mellékletben említett B., C. és D. kategóriákban vannak feltüntetve;

da) a szankciók száma a 6. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott kategóriák esetében az állatok megfelelő számának és az elmaradt visszatérítés összegének megadásával;

e) a ki nem fizetett visszatérítés összegei és a behajtott összegek euróban, ideértve a szóban forgó időszak előtti kiviteli műveletekre vonatkozóan behajtott összegeket is;

f) a kiviteli nyilatkozatok száma és a még lezáratlan behajtási eljárások tárgyát képező összegek;

g) bármely olyan információ, amely a tagállamok megítélése szerint e rendelet alkalmazásához fontos.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 615/98/EK rendelet hatályát veszti. A rendelet azonban továbbra is alkalmazandó az e rendelet alkalmazása előtt elfogadott kiviteli nyilatkozatokra.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként, és a IV. mellékletben megállapított megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2003. október 1-jétől elfogadott kiviteli nyilatkozatokra kell alkalmazni.

Azt a követelményt azonban, miszerint a 3. cikk (2) bekezdésében említett nemzetközi ellenőrző és felügyelő szerv jóváhagyásának és ellenőrzésének a 800/1999/EK rendelet 16. cikke a) pontjával és 16. cikke f) pontjával összhangban kell történnie, a 2004. január 1-jétől elfogadott kiviteli nyilatkozatokra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Ia. MELLÉKLET

A 2. cikk (3) bekezdésében említett bejegyzések

Bolgárul

:

Резултатите от проверките съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 639/2003 са удовлетворителни,

Spanyolul

:

Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 639/2003 satisfactorios

Csehül

:

Výsledky kontrol podle článku 2 nařízení (ES) č. 639/2003 jsou uspokojivé

Dánul

:

Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2003 er tilfredsstillende

Németül

:

Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 zufrieden stellend

Észtül

:

Määruse (EÜ) nr 639/2003 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad

Görögül

:

Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 639/2003 ικανοποιητικά

Angolul

:

Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 639/2003 satisfactory

Franciául

:

Résultats des contrôles visés à l'article 2 du règlement (CE) no 639/2003 satisfaisants

Olaszul

:

Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003

Lettül

:

Regulas (EK) Nr. 639/2003 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši

Litvánul

:

Reglamento (EB) Nr. 639/2003 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami

Magyarul

:

A 639/2003/EK rendelet 2. cikkében előirányzott ellenőrzések eredményei kielégítők

Máltaiul

:

Riżultati tal-kontrolli konformi ma'l-artikolu 2 tar-regolament (KE) nru 639/2003 sodisfaċenti

Hollandul

:

Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 639/2003 bevredigend

Lengyelül

:

Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 639/2003, zadowalające.

Portugálul

:

Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 639/2003

Románul

:

Rezultatele controalelor menționate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 639/2003 - satisfăcătoare.

Szlovákul

:

Výsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 639/2003 uspokojivé

Szlovénül

:

Rezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe (ES) št. 639/2003 so zadovoljivi

Finnül

:

Asetuksen (EY) N:o 639/2003 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä

Svédül

:

Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/2003 är tillfredsställande

II. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

IV. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

E rendelet615/98/EK rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk3. cikk
4. cikk5. cikk (1), (2) és (6) bekezdése
5. cikk5. cikk (3) bekezdése
6. cikk5. cikk (4) és (5) bekezdése
7. cikk5. cikk (7) bekezdése
8. cikk
9. cikk
10. cikk6. cikk

( 1 ) HL L 160., 1999.6.26., 21. o.

( 2 ) HL L 315., 2001.12.1., 29. o.

( 3 ) HL L 340., 1991.12.11., 17. o.

( 4 ) HL L 148., 1995.6.30., 52. o.

( 5 ) HL L 82., 1998.3.19., 19. o.

( 6 ) HL L 102., 1999.4.17., 11. o.

( 7 ) HL L 67., 2003.3.12., 3. o.

( 8 ) HL L 3., 2005.1.5., 1. o.

( 9 ) HL L 362., 1978.12.23., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R0639 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R0639&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R0639-20090620 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R0639-20090620&locale=hu

Tartalomjegyzék