32003R0444[1]

A Bizottság 444/2003/EK rendelete (2003. március 11.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítés előzetes kifizetése tekintetében az 565/80/EGK tanácsi rendelet, valamint a 800/1999/EK és a 2090/2002/EK bizottsági rendelet módosításáról

A Bizottság 444/2003/EK rendelete

(2003. március 11.)

a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítés előzetes kifizetése tekintetében az 565/80/EGK tanácsi rendelet, valamint a 800/1999/EK és a 2090/2002/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1666/2000/EK rendelettel [1] módosított, a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1992. június 30-i 1766/92/EGK tanácsi rendeletre [2], és különösen annak 13. és 21. cikkére, valamint a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezéséről szóló más rendeletek megfelelő rendelkezéseire,

mivel:

(1) Megállapítást nyert, hogy az exportőröknek az előfinanszírozási intézkedések hatálya alá helyezett, feldolgozott termékek formájában kivitelre szánt alaptermékek nyomon követésére használt, a szabványos elszámolási kulcsokon alapuló készletnyilvántartásai nem szükségszerűen tükrözik a meglévő készletek valódi helyzetét, és nem teszik lehetővé az e termékekre vonatkozó közösségi szabályok betartásának megfelelő ellenőrzését. A 2026/83/EGK rendelettel [3] módosított, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítés előzetes kifizetéséről szóló, 1980. március 4-i 565/80/EGK tanácsi rendelet [4] 4. cikkének (3) bekezdését ezért oly módon kell módosítani, hogy a szabványos elszámolási kulcsok az előfinanszírozásra a továbbiakban ne legyenek alkalmazhatók.

(2) A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szabályok nem megfelelően határozzák meg az előfinanszírozási intézkedések hatálya alá helyezett termékekkel kapcsolatos fizikai ellenőrzések alkalmazásának módját. A fizikai ellenőrzések elvégzésének módjában a tagállamok között is eltéréseket találtak. Az e területen hatályos szabályok egységes alkalmazásának megvalósítása érdekében be kell vezetni az előfinanszírozási intézkedések hatálya alá helyezett termékeken végzett fizikai ellenőrzések minimálisan kötelező mértékét, amelyet a fizetési nyilatkozat elfogadásakor kell elvégezni; meg kell határozni azt is, hogy ezen ellenőrzéseket a 163/94/EK rendelettel [5] módosított 386/90/EGK tanácsi rendeletben [6] és a 2090/2002/EK bizottsági rendeletben [7] megállapított rendszernek megfelelően kell elvégezni.

(3) Megállapítást nyert, hogy az exportőrök az előfinanszírozási intézkedéseket mindenekelőtt a kiviteli engedélyek érvényességi idejének közvetett meghosszabbítására használják. A legutóbb az 1253/2002/EK rendelettel [8] módosított, a mezőgazdasági termékek után járó exportvisszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1999. április 15-i 800/1999/EK rendeletet [9] ezért ismét módosítani kell azon időtartam vonatkozásában, amelynek során az alaptermékek feldolgozásukra tekintettel vámfelügyelet alatt maradhatnak, valamint azon időtartam vonatkozásában, amelynek során a termékek vámraktározási vagy vámszabad-területi eljárás hatálya alatt maradhatnak.

(4) A hatékony és eredményes piacszabályozás biztosításának érdekében ezenkívül viszonylag gyorsan meg kell ismerni az előfinanszírozási intézkedések hatálya alá helyezett termékek mennyiségét.

(5) A legutóbb a 444/2002/EK rendelettel [10] módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet [11] módosítását követően a 800/1999/EK rendeletben szereplő, az említett rendelet cikkeire történő egyes hivatkozásokat módosítani kell.

(6) A 800/1999/EK és a 2090/2002/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az érintett irányítóbizottságok az elnökük által kitűzött határidőn belül nem nyilvánítottak véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 565/80/EGK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az ellenőrzési eljárások és az elszámolási kulcsok tekintetében az alaptermékekre - a szabványos elszámolási kulcsokra vonatkozó szabályok kivételével - ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint az azonos jellegű termékekre az aktív feldolgozás tekintetében.

Az 520/2000/EK bizottsági rendelet [12] C. mellékletében felsorolt áruk gyártásánál használt alaptermékekre az említett mellékletben meghatározott elszámolási kulcsokat kell alkalmazni."

2. cikk

A 800/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk (1) bekezdésének h) pontjában a "471-495. cikk" helyébe a "912a-912g. cikk" lép;

2. a 10. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Amennyiben a terméket az exportáló tagállamban a 2454/93/EGK rendelet 412-442a. cikkében előírt, a Közösség vámterületén kívül található rendeltetési állomásra vagy címzett részére történő vasúti vagy nagykonténeres áruszállításra vonatkozó egyszerűsített közösségi árutovábbítási eljárások valamelyikének hatálya alá helyezik, úgy a T5 ellenőrzőpéldány bemutatása nem feltétele a visszatérítés kifizetésének.";

3. a 26. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az olyan termékek, amelyekre vonatkozóan fizetési nyilatkozatot fogadtak el, a nyilatkozat elfogadásakor az elfogadott fizetési nyilatkozatok legalább 5 %-ának megfelelő reprezentatív mintára vonatkozó fizikai ellenőrzés tárgyát képezik.

A 386/90/EGK rendelet 3. cikkét, valamint a 2090/2002/EK bizottsági rendelet [*] HL L 322., 2002.11.27., 4. o. 2. cikkének (2) bekezdését, 3. cikkét, 4. cikkét, 5. cikkét, 6. cikkét, 8. cikkének (1) és (2) bekezdését, 11. cikkének első albekezdését és I. mellékletét alkalmazni kell. Az előfinanszírozási intézkedések hatálya alá helyezett, a feldolgozást követően kivitelre szánt termékek esetében azonban a fizikai ellenőrzés kizárólag a termék mennyiségére és típusára vonatkozik."

4. a 28. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(6) Azon időtartam, amelynek során az alaptermékek feldolgozásukra tekintettel vámfelügyelet alatt maradhatnak, megegyezik a kiviteli engedély fennmaradó érvényességi idejével.

Amennyiben a kivitelre nem kiviteli engedély alapján kerül sor, úgy a határidő a fizetési nyilatkozat elfogadásának időpontjától számított két hónap.";

5. a 29. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(5) Azon időtartam, amelynek során a termékek vámraktározási vagy vámszabad-területi eljárás hatálya alatt maradhatnak, megegyezik a kiviteli engedély fennmaradó érvényességi idejével.

Amennyiben a kivitelre nem kiviteli engedély alapján kerül sor, úgy a határidő a fizetési nyilatkozat elfogadásának időpontjától számított két hónap.";

6. a 30. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében a "349. cikk" helyébe a "357. cikk" lép;

7. Az 53. cikk a következőképpen módosul:

a) a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdése első francia bekezdésében, valamint a 6. és a 45. cikkben említett esetekben minden egyes 12 jegyű kód vonatkozásában az olyan kivitt termékek mennyiségeiről, amelyekre nem vonatkozik a visszatérítés előzetes rögzítésével kiadott kiviteli engedély. A kódokat ágazatok szerint kell csoportosítani. A tagállamok megteszik az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy az ilyen információkat legkésőbb a kiviteli nyilatkozat elfogadásának hónapjától számított két hónapon belül közöljék.";

b) a cikk a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- a II. cím 3. fejezetében említett előfinanszírozási intézkedések hatálya alá helyezett termékek mennyiségeiről minden egyes 12 jegyű kód vagy áruk mennyiségeiről minden egyes nyolcjegyű kód vonatkozásában. A kódokat ágazatok szerint kell csoportosítani. A tagállamok megteszik az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy az ilyen információkat legkésőbb a fizetési nyilatkozat elfogadásának hónapjától számított két hónapon belül közöljék."

3. cikk

A 2090/2002/EK rendelet 9. cikkét el kell hagyni.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az 1. cikket, a 2. cikk (4) és (5) bekezdését, valamint (7) bekezdésének b) pontját a 2003. október 1-jétől elfogadott fizetési nyilatkozatok hatálya alá tartozó termékekre kell alkalmazni.

A 2. cikk (7) bekezdésének a) pontját a 2003. október 1-jétől elfogadott kiviteli nyilatkozatok hatálya alá tartozó termékekre kell alkalmazni.

A 2. cikk (3) bekezdését a 2004. január 1-jétől elfogadott fizetési nyilatkozatok hatálya alá tartozó termékekre kell alkalmazni.

A 3. cikket a 2004. január 1-jétől elfogadott kiviteli nyilatkozatok hatálya alá tartozó termékekre kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. március 11-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 193., 2000.7.29., 1. o.

[2] HL L 181., 1992.7.1., 21. o.

[3] HL L 199., 1983.7.22., 12. o.

[4] HL L 62., 1980.3.7., 5. o.

[5] HL L 325., 1999.12.17., 12. o.

[6] HL L 42., 1990.2.16., 6. o.

[7] HL L 322., 2002.11.27., 4. o.

[8] HL L 183., 2002.7.12., 12. o.

[9] HL L 102., 1999.4.17., 11. o.

[10] HL L 68., 2002.3.12., 11 o.

[11] HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

[12] HL L 177., 2000.7.15., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R0444 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R0444&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére