32009L0046[1]

A Bizottság 2009/46/EK irányelve ( 2009. április 24.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2009/46/EK IRÁNYELVE

(2009. április 24.)

a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 12-i 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésének első mondatára,

mivel:

(1) A 2006/87/EK irányelv 2006. decemberi elfogadása óta a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikke alapján módosításokat fogadtak el a rajnai hajók szemleszabályzatában. Ezért a 2006/87/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(2) Biztosítani kell, hogy a közösségi hajóbizonyítványt és a rajnai hajók szemleszabályzatának megfelelően kiadott hajóbizonyítványt olyan műszaki előírások alapján adják ki, amelyek ugyanolyan szintű biztonságot garantálnak.

(3) A nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. december 16-i 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) hatálya alá tartozó motorok telepítésére és használat közben történő ellenőrzésére vonatkozó, a rajnai hajók szemleszabályzatában szereplőekkel egyenértékű rendelkezéseket be kell építeni.

(4) A verseny torzulásának, valamint a biztonsági szintek közötti eltéréseknek az elkerülése érdekében a 2006/87/EK irányelv módosításait a lehető leggyorsabban végre kell hajtani.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban állnak a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1991. december 16-i 91/672/EGK tanácsi irányelv (3) 7. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/87/EK irányelv I. mellékletében a 3. fejezetben az Olasz Köztársaságra vonatkozó szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"Olasz Köztársaság

Az összes hajózható nemzeti vízi út."

2. cikk

A 2006/87/EK irányelv II. melléklete ezen irányelv I. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

A 2006/87/EK irányelv V. melléklete ezen irányelv II. mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

A 2006/87/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett belvízi utakkal rendelkező tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2009. június 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

5. cikk

Ezen irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek azok a tagállamok a címzettjei, amelyek a 2006/87/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett belvízi utakkal rendelkeznek.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 24-én.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök

(1) HL L 389., 2006.12.30., 1. o.

(2) HL L 59., 1998.2.27., 1. o.

(3) HL L 373., 1991.12.31., 29. o.

I. MELLÉKLET

1. A tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

a) a 8a. FEJEZET címe helyébe a következő cím lép:

b) a 8a. FEJEZET címe a következő, a 8a. fejezetre vonatkozó cikkek címével egészül ki:

"8a.01. cikk - Fogalommeghatározások

8a.02. cikk - Általános rendelkezések

8a.03. cikk - Elismert típusjóváhagyások

8a.04. cikk - Beépítési vizsgálat, időközi vizsgálat és rendkívüli vizsgálat

8a.05. cikk - Műszaki szolgálatok"

c) A 10.03a. cikk címének helyébe a következő szöveg lép:

"A személyzeti lakóterek, kormányállások és utasterek védelmét szolgáló tartósan rögzített tűzvédelmi rendszerek"

d) A 10.03b. cikk címének helyébe a következő szöveg lép:

"A motorterek, kazánterek és szivattyúterek védelmét szolgáló tartósan rögzített tűzvédelmi rendszerek"

e) A 24.07. cikk után a következő címet kell beilleszteni:

"24.08. cikk - Átmeneti rendelkezés a 2.18. cikkhez"

f) A 24a.04. cikk után a következő címet kell beilleszteni:

"24a.05. cikk - Átmeneti rendelkezés a 2.18. cikkhez"

g) A II. FÜGGELÉK után a következő függelékeket kell beilleszteni:

"III. FÜGGELÉK - AZ EGYEDI EURÓPAI HAJÓAZONOSÍTÓ SZÁM MINTÁJA

IV. FÜGGELÉK - A HAJÓ AZONOSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ADATOK

V. FÜGGELÉK - MOTORPARAMÉTER-JEGYZŐKÖNYV"

2. Az 1.01. cikk a következőképpen módosul:

a) Az 52. pont helyébe a következő szöveg lép:

"52. »gyülekezőhelyek«: a hajó különlegesen védett területei, ahol az utasok veszély esetén gyülekeznek;"

b) A 76. pont helyébe a következő szöveg lép:

"76. »merülés (T)«: a hajótest legalsó pontja (a gerinc és a rögzített szerelvények figyelembevétele nélkül) és a legnagyobb merülési vonal között mért függőleges távolság méterben;"

c) A szöveg a 76. pont után a 76a. ponttal egészül ki:

"76a. »teljes merülés (TOA)«: a hajótest legalsó pontja (a gerinc és a rögzített szerelvények figyelembevételével) és a legnagyobb merülési vonal között mért függőleges távolság méterben;"

d) A szöveg a 97. pont után a 97a. és 97b. ponttal egészül ki:

"97a. »navigációs fények«: a navigációs lámpákon megjelenő fények, amelyek a vízi jármű azonosítására szolgálnak"

"97b. »jelzőfények«: a vizuális vagy hangjelzések kíséretében megjelenő fények;"

3. A 2.07. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A vízi jármű tulajdonosa vagy annak képviselője az illetékes hatóság tudomására hoz minden, a hajó nevében vagy tulajdonjogában bekövetkezett változást, újabb köbözési eredményt, a bejegyzésben vagy honi kikötőben történt változást, és a közösségi bizonyítványt az említett hatósághoz elküldi módosításra."

4. A 7.04. cikk a következőképpen módosul:

a) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Ki kell jelezni a hajóra gyakorolt tolóerő irányát, valamint a propeller vagy a főmotorok fordulatszámát."

b) A (9) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Az (1)-(8) bekezdésben előírt követelmények értelemszerűen vonatkoznak a fent említett aktív kormányberendezésekkel és propulziós rendszerekkel kapcsolatban kiválasztott külön jellemzőkre és intézkedésekre. A (2) bekezdés mintájára minden berendezésnek szabályozhatónak kell lennie egy karral, amely ív alakban mozgatható egy függőleges sík mentén, amely sík hozzávetőlegesen párhuzamos a berendezés tolóerejének irányával. A kar helyzete alapján a hajóra ható tolóerő irányának egyértelműnek kell lennie.

Ha a kormánypropeller vagy a cikloidálpropeller rendszert nem fogantyúkkal működtetik, a felügyeleti szerv engedélyezheti a (2) bekezdéstől való eltérést. Ezeket a kivételeket a közösségi bizonyítvány 52. rovatába be kell jegyezni."

5. A szöveg a 8. fejezet után a következő 8a. fejezettel egészül ki: "8a. FEJEZET DÍZELMOTOROK GÁZ- ÉS SZILÁRD HALMAZÁLLAPOTÚ SZENNYEZŐANYAG-KIBOCSÁTÁSA 8a.01. cikk Fogalommeghatározások Ebben a fejezetben: 8a.02. cikk Általános rendelkezések 8a.03. cikk Elismert típusjóváhagyások 8a.04. cikk Átvételi vizsgálat, időközi vizsgálat és rendkívüli vizsgálat 8a.05. cikk Műszaki szolgálatok

1. motor: a kompressziós gyújtás elve alapján működő motor (dízelmotor);

1a. propulziós motor: a 97/68/EK irányelv (1) 2. cikkének meghatározása szerint belvízi hajó meghajtására szolgáló motor;

1b. segédmotor: a hajó meghajtásától eltérő célú alkalmazásokhoz használt motor;

1c. cseremotor: egy használt, teljesen felújított motor, amely egy jelenleg működő motor helyettesítésére szolgál, és amelynek konstrukciója (soros motor, V-motor) megegyezik a helyettesítendő motor konstrukciójával, hengereinek száma azonos, leadott teljesítménye és fordulatszáma legfeljebb 10 %-kal tér el a helyettesítendő motor teljesítményétől és fordulatszámától;

2. típusjóváhagyás: a módosított 97/68/EK irányelv 2. cikkének második francia bekezdése szerinti olyan eljárás, amelynek során egy tagállam tanúsítja, hogy egy motortípus vagy egy motorcsalád a motor(ok) által kibocsátott gáz-halmazállapotú szennyező anyagok és légszennyező részecskék tekintetében teljesíti az ezen irányelvben meghatározott vonatkozó műszaki követelményeket.

3. beépítési vizsgálat: az az eljárás, amellyel az illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy a vízi járműre felszerelt motor még akkor is megfelel e fejezet műszaki követelményeinek, ha a típusjóváhagyás kibocsátása óta a motort gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása tekintetében módosításoknak vagy beállításoknak vetették alá;

4. időközi vizsgálat: az az eljárás, amellyel az illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy a vízi jármű motorja még akkor is megfelel e fejezet műszaki követelményeinek, ha az átvételi vizsgálat óta a motort a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása tekintetében módosításoknak vagy beállításoknak vetették alá;

5. rendkívüli vizsgálat: az az eljárás, amellyel az illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy a vízi járműre felszerelt motor a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében végrehajtott minden jelentős módosítás után továbbra is megfelel az e fejezetben foglalt műszaki követelményeknek;

6. (Üres);

7. motorcsalád: a módosított 97/68/EK irányelv 2. cikke negyedik francia bekezdésének meghatározása szerint a gyártó által csoportosított motorok, amelyek kialakításuk következtében várhatóan hasonló gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási tulajdonságokkal bírnak, és amelyek teljesítik a 8a.03. cikkben szereplő szabályok követelményeit;

8. (Üres);

9. (Üres);

10. (Üres);

11. gyártó: a módosított 97/68/EK irányelv 2. cikkében szereplő meghatározás szerint az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a jóváhagyó hatósággal szemben minden szempontból felelős a típus-jóváhagyási eljárásért és a gyártásmegfelelőség biztosításáért. Nem szükségszerű, hogy a személy vagy szervezet közvetlenül részt vegyen a motor gyártásának minden szakaszában.

12. (Üres);

13. (Üres);

14. (Üres);

15. (Üres);

16. motorparaméter-jegyzőkönyv: az V. függelékben meghatározott dokumentum, amely megfelelő módon tartalmazza az összes olyan paramétert, ezeknek változtatásait, valamint az összes olyan alkatrészt és motorbeállítást, amely befolyásolja a motor gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátását;

17. a motor gyártójának utasításai a kipufogógázzal kapcsolatos alkatrészek és motorparaméterek megfigyeléséről: az a dokumentum, amelyet az átvételi vizsgálat, az időközi és a rendkívüli vizsgálatok végrehajtásának céljából készítettek el.

(1) A 97/68/EK irányelv követelményeinek sérelme nélkül e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan motorra, amelynek névleges leadott teljesítménye több mint 19 kW, és amely belvízi hajókba vagy a fedélzetükön található gépekbe van beépítve.

(2) A motoroknak ki kell elégíteni a 97/68/EK irányelvben foglalt követelményeket.

(3) A vonatkozó alkalmazási terület kipufogógáz-kibocsátási határértékeinek való megfelelést a 8a.03. cikk alapján kiadott típusjóváhagyás alapján kell megállapítani.

(4) Átvételi vizsgálatok

a) A motornak a hajóra történő beszerelése után, de még a használatbavétel előtt átvételi vizsgálatot kell lefolytatni. A vizsgálat alapján - amely a vízi jármű kezdeti ellenőrzésének, vagy a beszerelt érintett motoron végzett rendkívüli ellenőrzés része - a motort bejegyzik az első alkalommal kibocsátandó közösségi bizonyítványba, vagy módosítják a meglévő közösségi bizonyítványt.

b) A felügyeleti szerv eltekinthet az a) pontban meghatározott átvételi vizsgálattól, ha egy 130 kW-nál kisebb névleges teljesítményű motort az azonos típusjóváhagyás hatálya alá tartozó motorra cserélnek ki. Előfeltételként a hajó tulajdonosa vagy felhatalmazott képviselője értesíti a felügyeleti szervet a motorcseréről és benyújtja a típus-jóváhagyási dokumentum egy példányát, valamint az újonnan beszerelt motor azonosítószámával kapcsolatos részletes adatokat. A felügyeleti szerv végrehajtja a közösségi bizonyítvány megfelelő módosításait (vö. 52. rovat).

(5) A motor időközi vizsgálatait a 2.09. cikkben szereplő időszakos vizsgálatok keretében kell végrehajtani.

(6) A motor jelentős módosításait követően, ha az ilyen jellegű módosítások hatást gyakorolhatnak a motor gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátására, minden esetben rendkívüli vizsgálatot kell végezni.

(6a) A 8a.02. cikk (4)-(6) bekezdésében leírt vizsgálatok eredményeit fel kell jegyezni a motorparaméter-jegyzőkönyvben.

(7) A felügyeleti szerv a közösségi bizonyítvány 52. rovatában feltünteti a hajóra felszerelt és az e fejezet követelményeinek hatálya alá tartozó összes motor típusjóváhagyásának számát és motorszámát. A 97/68/EK irányelv 9. cikk (4) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozó motorok esetében elegendő feltüntetni az azonosítószámot.

(8) Az e fejezetben szereplő feladatok ellátásának céljából az illetékes hatóság műszaki szolgálatot alkalmazhat.

(1) A következő típusjóváhagyásokat el kell ismerni, amennyiben a motor alkalmazására kiterjed a megfelelő típusjóváhagyás:

a) a 97/68/EK irányelv szerinti típusjóváhagyások;

b) azok a típusjóváhagyások, amelyeket a 97/68/EK irányelv (2) szerint egyenértékűnek ismernek el.

(2) A típusjóváhagyással rendelkező motorok esetében a következő dokumentumokat vagy azok másolatait a hajón kell tartani:

a) a típus-jóváhagyási dokumentum;

b) a motor gyártójának utasításai a kipufogógázzal kapcsolatos alkatrészek és motorparaméterek megfigyeléséről;

c) a motorparaméter-jegyzőkönyv.

(1) A 8a.02. cikk (4) bekezdése értelmében végrehajtott átvételi vizsgálat időpontjában, a 8a.02. cikk (5) bekezdése értelmében végrehajtott időközi vizsgálatok esetén, valamint a 8a.02. cikk (6) bekezdése értelmében végrehajtott rendkívüli vizsgálatok esetén az illetékes hatóság megvizsgálja a motor aktuális állapotát az alkatrészek, a beállítások, valamint a 8a.01. cikk (17) bekezdése szerinti utasításokban meghatározott paraméterek szempontjából. Ha a hatóság megállapítja, hogy a motor nem felel meg a jóváhagyott motortípusnak vagy a jóváhagyott motorcsaládnak, akkor: Amennyiben nem állítják helyre a motor megfelelőségét, nem hajtják végre a típus-jóváhagyási dokumentumon a megfelelő módosításokat, vagy amennyiben a mérések azt mutatják, hogy a motor nem teljesíti a károsanyag-kibocsátási határértékeket, az illetékes hatóság megtagadja a közösségi bizonyítvány kibocsátását, vagy visszavonja a korábban kibocsátott közösségi bizonyítványt.

a) előírhatja, hogy

aa) lépéseket tegyenek a motor megfelelőségének helyreállítása érdekében;

bb) előírhatja a típus-jóváhagyási dokumentum megfelelő módosításait, vagy

b) elrendelheti a tényleges károsanyag-kibocsátás megmérését.

(2) Kipufogógáz-utókezelő rendszerrel felszerelt motorok esetében az átvételi, időközi és rendkívüli vizsgálatok alkalmával ellenőrzéseket kell végrehajtani annak megállapítása érdekében, hogy ezek a rendszerek megfelelően működnek-e.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő vizsgálatokat »a motor gyártójának utasításai a kipufogógázzal kapcsolatos alkatrészek és motorparaméterek megfigyeléséről« című dokumentum alapján kell elvégezni. Az utasításokban, amelyeket a gyártónak kell összeállítania és az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia, meg kell határozni a kipufogógázzal kapcsolatos alkatrészeket, valamint azokat a beállításokat és paramétereket, amelyek alapján a kipufogógáz-kibocsátási határértékeknek való megfelelés feltételezhető. Az utasítások legalább a következő részleteket tartalmazzák: Kipufogógáz-utókezelő rendszerrel felszerelt motorok esetében az utasításoknak a kipufogógáz-utókezelő berendezések hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eljárásokat is tartalmazniuk kell.

a) a motortípus és adott esetben a motorcsalád, a névleges teljesítmény és a névleges fordulatszám feltüntetésével;

b) a kipufogógázok kibocsátásával kapcsolatos alkatrészek és motorparaméterek felsorolása;

c) a kipufogógázok kibocsátásával kapcsolatos engedélyezett alkatrészek azonosításához szükséges egyértelmű jellemzők (pl. az alkatrészeken feltüntetett alkatrészszámok);

d) a kipufogógázok kibocsátásával kapcsolatos motorparaméterek, például a befecskendezési idők beállítási tartományai, a hűtővíz engedélyezett hőmérséklete, a kipufogógáz maximális ellennyomása stb.

(4) A motorok vízi járművekbe történő beépítésének meg kell felelnie a típusjóváhagyás alkalmazási körében meghatározott korlátozásoknak. Ezenkívül a szívóoldali vákuum és a kipufogógáz ellennyomása nem haladhatja meg a jóváhagyott motorhoz feltüntetett értékeket.

(5) Ha a hajóba beépített motorok egy motorcsaládhoz tartoznak, nem hajthatók végre olyan utólagos beállítások vagy módosítások, amelyek hátrányosan érinthetik a motorok kipufogógáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátását, vagy amelyek a javasolt beállítási tartományon kívülre esnek.

(6) Ha a típusjóváhagyás kibocsátása után utólagos beállításokat vagy módosításokat kell végrehajtani a motoron, ezeket pontosan be kell vezetni a motorparaméter-jegyzőkönyvbe.

(7) Ha az átvételi és időközi vizsgálatok azt mutatják, hogy a hajóba beépített motorok a paramétereik, alkatrészeik és szabályozható jellemzőik szempontjából teljesítik a 8a.01. cikk (17) bekezdése szerinti utasításokban meghatározott műszaki előírásokat, akkor feltételezhető, hogy a motorok kipufogógáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása is megfelel az alapvető határértékeknek.

(8) Ha a motor megkapta a típusjóváhagyást, az illetékes hatóság saját belátása szerint csökkentheti az ezen rendelkezések alapján végrehajtandó átvételi vagy időközi vizsgálatokat. Végre kell azonban hajtani a teljes vizsgálatot legalább egy henger vagy motorcsaládonként egy motor tekintetében, és a vizsgálatok csak akkor csökkenthetők, ha alapos okkal feltételezhető, hogy az összes többi henger vagy motor a vizsgálat alá vont hengerhez vagy motorhoz hasonlóan viselkedik.

(1) A műszaki szolgálatoknak meg kell felelniük a vizsgáló és kalibrációs laboratóriumok illetékességének általános követelményeire vonatkozó európai szabványnak (EN ISO/IEC 17025:2000), a következő feltételek kellő figyelembevételével:

a) A motorok gyártói nem ismerhetők el műszaki szolgálatokként.

b) E fejezet alkalmazásában a műszaki szolgálat az illetékes hatóság engedélyével használhat a saját vizsgáló laboratóriumán kívüli berendezéseket.

c) Az illetékes hatóság felszólítására a műszaki szolgálatoknak igazolniuk kell, hogy az Európai Unión belül végezhetik az e bekezdésben leírt típusú tevékenységeket.

d) Harmadik országokban található műszaki szolgálatot csak az Európai Unió és az érintett harmadik ország közötti két- vagy többoldalú egyezmény alapján lehet elismert műszaki szolgálatnak tekinteni.

2. A tagállamok közlik a Bizottsággal azoknak a műszaki szolgálatoknak a nevét és címét, amelyek a nemzeti illetékes hatósággal együtt e fejezet alkalmazásáért felelősek. A Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátja ezt az információt.

6. A 10.03a. cikk címének helyébe a következő szöveg lép:

"A személyzeti lakóterek, kormányállások és utasterek védelmét szolgáló tartósan rögzített tűzvédelmi rendszerek"

7. A 10.03b. cikk címének helyébe a következő szöveg lép:

"A motorterek, kazánterek és szivattyúterek védelmét szolgáló tartósan rögzített tűzvédelmi rendszerek"

8. Az 15.06. cikk (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) Előírt teljes szélességük legalább 0,80 méter legyen. Ha 80-nál több utas által használt helyiségekbe vezetnek, meg kell felelniük a (3) bekezdés d) és e) pontjában említett, az összekötő folyosókhoz vezető kijáratok szélességére vonatkozó rendelkezéseknek."

9. A 15.06. cikk (8) bekezdése a következőképpen módosul:

a) Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

"e) Ha a gyülekezőhelyként kijelölt helyiségekben rögzített ülések vagy padok találhatók, a megfelelő utaslétszámot nem kell figyelembe venni az a) pont szerinti teljes gyülekezési terület kiszámításához. Az a létszám azonban, amelyre egy adott helyiségben ülőhelyeket vagy padokat számítanak, nem haladhatja meg a személyeknek azon számát, amelyre az említett helyiségben gyülekezőhely áll rendelkezésre."

b) Az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

"f) Az életmentő felszereléseknek az evakuálási területekről könnyen elérhetőnek kell lenniük."

c) A g) pont helyébe a következő szöveg lép:

"g) Az utasoknak ezen evakuálási területekről történő biztonságos evakuálását a hajó mindkét oldalán lehetővé kell tenni."

d) A h) pont helyébe a következő szöveg lép:

"h) A gyülekezési helyeknek a biztonsági vonal felett kell elhelyezkedniük."

e) Az i) pont helyébe a következő szöveg lép:

"i) A gyülekezési helyeket és az evakuálási területeket a biztonságtechnikai tervrajzon meg kell jelölni, a hajó fedélzetén pedig jelzőtáblával kell jelezni."

f) A j) pont helyébe a következő szöveg lép:

"j) A d) és e) pont rendelkezései vonatkoznak azokra a szabad fedélzetekre is, amelyeken gyülekezőhelyeket jelöltek ki."

g) Az l) pont helyébe a következő szöveg lép:

"l) Minden olyan esetben azonban, amikor az e), j) és k) pont szerinti csökkentést alkalmaznak, az a) pont szerinti teljes területnek legalább a legnagyobb megengedett utaslétszám 50 %-ára elegendőnek kell lennie."

10. A 15.08. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(6) Egy tartósan rögzített csőhálózattal rendelkező fenékvízszívó-rendszernek rendelkezésre kell állnia."

11. A 24.02. cikk (2) bekezdésében szereplő táblázat a következőképpen módosul:

a) A 7.02. cikk (5) bekezdésére vonatkozó szöveg a 7.02. cikk (6) bekezdésére vonatkozó szövegre változik.

b) A szöveg a 7.04. cikk (2) bekezdésére vonatkozó szöveg után kiegészül a következő szöveggel:

„(3) bekezdésKijelzésEgyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás hiánya esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
(9) bekezdés harmadik mondatKarral történő szabályozásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
negyedik mondatEgyértelműen mutatja a tolóerő irányátÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

c) A 8.02. cikk (4) bekezdésére vonatkozó szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„(4) bekezdésA csőcsatlakozások takarásaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2025.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

d) A szöveg 8.02. cikk (4) bekezdésére vonatkozó szöveg után kiegészül a következő szöveggel:

„(5) bekezdésBorítással ellátott csőrendszerÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2025.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
(6) bekezdésA motor alkatrészeinek szigeteléseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor”

e) A 8.05. cikk (9) bekezdésének első mondatára vonatkozó szöveg a 8.05. cikk (9) bekezdésének második mondatára vonatkozó szövegre változik.

f) A szöveg a 8.05. cikk (13) bekezdésére vonatkozó szöveg után kiegészül a következő szöveggel:

„8.06.Kenőolaj tárolására szolgáló tartályok, csövek és tartozékokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
8.07.Az erőátviteli rendszerben, a vezérlő- és indítórendszerben, valamint a fűtőrendszerben olaj tárolására szolgáló tartályok, csövek és tartozékokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

g) A 8a. fejezetre vonatkozó szöveg helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

h) A 9.15. cikk (9) bekezdésére vonatkozó szöveg a 9.15. cikk (10) bekezdésére vonatkozó szövegre módosul.

i) A "15. FEJEZET" cím után a szöveg a következő szöveggel egészül ki:

„15.01. cikk (1) bekezdésének c) pontjaA 8.08. cikk (2) bekezdésének második mondata nem alkalmazandóÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2007.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

j) A 15.01. cikk (1) bekezdésének d) pontjára vonatkozó szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„d)A 9.14. cikk (3) bekezdésének második mondata a több mint 50 V névleges feszültségeknél nem alkalmazandóÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

12. A 24.06. cikk (5) bekezdésében szereplő táblázat a következőképpen módosul:

a) A szöveg a 7.02. cikk (2) bekezdésére vonatkozó szöveg után a következő szöveggel egészül ki:

„7.04. cikk (3) bekezdéseKijelzésEgyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás hiánya esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2007.4.1.
(9) bekezdés harmadik mondataKarral történő szabályozásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2007.4.1.
negyedik mondatA vízsugár irány feltüntetésének tilalmaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2007.4.1.”

b) A 8.02. cikk (4) bekezdésére vonatkozó szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„8.02. cikk (4) bekezdéseA csőcsatlakozások takarásaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2025.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2007.4.1.”

c) A szöveg a 8.02. cikk (4) bekezdésére vonatkozó szöveg után a következő szöveggel egészül ki:

„(5) bekezdésBorítással ellátott csőrendszerÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2025.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2007.4.1.
(6) bekezdésA motor alkatrészeinek szigeteléseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2025.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2003.4.1.”

d) A 8.05. cikk (9) bekezdésének első mondatára vonatkozó szöveg a 8.05. cikk (9) bekezdésének második mondatára vonatkozó szövegre módosul.

e) A szöveg a 8.05. cikk (13) bekezdésére vonatkozó szöveg után kiegészül a következő szöveggel:

„8.06.Kenőolaj tárolására szolgáló tartályok, csövek és tartozékokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2007.4.1.
8.07.Az erőátviteli rendszerben, a vezérlő- és indítórendszerben, valamint a fűtőrendszerben olaj tárolására szolgáló tartályok, csövek és tartozékokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2007.4.1.”

f) A 8a. fejezetre vonatkozó szöveg helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

g) A 15.01. cikk (1) bekezdésének c) pontjára vonatkozó szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„15.01. cikk (1) bekezdésének c) pontjaA 8.08. cikk (2) bekezdésének második mondata nem alkalmazandóÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.”

13. A 24.07. cikk után a rendelet a következő cikkel egészül ki:

"24.08. cikk

Átmeneti rendelkezés a 2.18. cikkhez

Olyan vízi járműre vonatkozó közösségi bizonyítvány kiadásakor, amely 2007. március 31. után a rajnai hajók szemleszabályzata szerint kibocsátott érvényes hajóbizonyítvánnyal rendelkezett, a már hozzárendelt egyedi európai hajóazonosító számot kell használni, és adott esetben ezt ki kell egészíteni az első helyen álló »0« számjeggyel."

14. A 24a.02. cikk (2) bekezdésében szereplő táblázat a következőképpen módosul:

a) A 7.02. cikk (5) bekezdésére vonatkozó szöveg a 7.02. cikk (6) bekezdésére vonatkozó szövegre változik.

b) A szöveg a 7.04. cikk (2) bekezdésére vonatkozó szöveg után a következő szöveggel egészül ki:

„(3) bekezdésKijelzésEgyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás hiánya esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2024. december 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor
(9) bekezdés harmadik mondataKarral történő szabályozásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2024. december 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor
negyedik mondatA vízsugár irány feltüntetésének tilalmaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2024. december 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

c) A 8.02. cikk (1) bekezdésére vonatkozó szöveg után szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„(4) bekezdésA gépalkatrészek védelmeÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor”
„(4)A csőcsatlakozások takarásaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2024. december 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor
(5) bekezdésBorítással ellátott csőrendszerÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2024. december 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor
(6) bekezdésA motor alkatrészeinek szigeteléseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor”

d) A 8.05. cikk (7) bekezdésére vonatkozó szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„(7) bekezdés első albekezdéseMég abban az esetben is a fedélzetről működtethető tartályra szerelt gyors elzárószelep, amikor a szóban forgó helyiségek zárva vannakÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2029.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

e) A 8.05. cikk (9) bekezdésének első mondatára vonatkozó szöveg a 8.05. cikk (9) bekezdésének második mondatára vonatkozó szövegre módosul.

f) A szöveg a 8.10. cikk (3) bekezdésére vonatkozó szöveg után kiegészül a 8a. fejezetre vonatkozó következő szöveggel:

SZÖVEG HIÁNYZIK

15. A szöveg a 24a.04. cikk után a következő cikkel egészül ki:

"24a.05. cikk

Átmeneti rendelkezés a 2.18. cikkhez

A 24.08. cikket értelemszerűen kell alkalmazni."

16. A II. függelékben a 23. számú szolgálati útmutató helyébe a következő szöveg lép: "23. számú szolgálati útmutató A megfelelő típusjóváhagyás hatálya alá tartozó motoralkalmazás (A II. melléklet 8a.03. cikkének (1) bekezdése) 1. Bevezetés A 8a.03. cikk (1) bekezdése szerint a 97/68/EK irányelvnek megfelelő típusjóváhagyások, valamint a 97/68/EK irányelv által egyenértékűnek elismert típusjóváhagyások elismert típusjóváhagyásnak minősülnek, amennyiben a motoralkalmazás a megfelelő típusjóváhagyás hatálya alá tartozik. Ezenkívül a belvízi hajókba beépített motorokat egynél több célú alkalmazásra is igénybe vehetik. E szolgálati útmutató 2. szakasza kifejti, hogy a motoralkalmazás mikor tekinthető a vonatkozó típusjóváhagyás hatálya alá tartozó alkalmazásnak. A 3. szakasz kifejti azt a kérdést, hogy hogyan kell kezelni azokat a motorokat, amelyeket a hajón történő működésük során egynél több motoralkalmazáshoz is hozzá kell rendelni. 2. A megfelelő típusjóváhagyás A motoralkalmazás a megfelelő típusjóváhagyás hatálya alá tartozó alkalmazásnak minősül, ha a motort a következő táblázat alapján rendelték hozzá a típusjóváhagyáshoz. A motorkategóriák, a határérték-szakaszok és a vizsgálati ciklusok a hozzárendelt típus-jóváhagyási számoknak megfelelően vannak feltüntetve. 3. Különleges motoralkalmazások

Motor alkalmazási területekJogalapMotorkategóriaHatárérték-szakaszVizsgálat
követelményciklus, ISO 8178
Propulziós motorok propeller-jelleggörbe szerintI97/68/EK irányelvVIIIAC (4)E3
RVIRI, II (5)E3
Állandó fordulatú fő propulziós motorok (a dízel-elektromos propulziós berendezéseket és a változó állású csavarszárnnyal ellátott propellereket is ide számítva)II97/68/EK irányelvVIIIAC (4)E2
RVIRI, II (5)E2
SegédmotorokÁllandó fordulatIII97/68/EK irányelvD, E, F,GIIBD2
H, I, J, KIIIA
V (6)
RVIRI, II (5)D2
Változó fordulat és változó terhelésIV97/68/EK irányelvD,E,F,GIIAC 1
H, I, J, KIIIA
V (6)
L, M, N, PIIIB
Q, RIV
RVIRI, II (5)C1

3.1. Azokat a motorokat, amelyeket a hajón történő működésük során egynél több motoralkalmazáshoz kell hozzárendelni, a következő módon kell kezelni:

a) azoknak a segédmotoroknak az esetében, amelyek olyan berendezéseket vagy gépeket működtetnek, amelyeket a 2. szakaszban szereplő táblázat értelmében a III. vagy IV. alkalmazáshoz kell hozzárendelni, az említett táblázatban feltüntetett összes alkalmazásra meg kell szerezni a típusjóváhagyást;

b) azoknak a fő propulziós motoroknak az esetében, amelyek más berendezéseket vagy gépeket is működtetnek, kizárólag a 2. szakaszban szereplő táblázatban közölt releváns fő meghajtási típushoz kell beszerezni a típusjóváhagyást, amennyiben a motor fő alkalmazása a vízi jármű meghajtása. Amennyiben az egy adott segédalkalmazásra felhasznált idő meghaladja a 30 %-ot, a fő propulziós alkalmazás céljára történő felhasználás típusjóváhagyása mellett a kiegészítő alkalmazáshoz is meg kell szerezni a motor típusjóváhagyását.

3.2. Közvetlenül vagy generátoron keresztül orrsugár berendezéseket működtető motorok:

a) változó motorsebességgel és terheléssel hozzárendelhetők a 2. szakaszban szereplő táblázatban megadott I. vagy IV. alkalmazáshoz;

b) állandó motorsebességgel hozzárendelhetők a 2. szakaszban szereplő táblázatban megadott II. vagy III. alkalmazáshoz.

3.3. A hajókba a típusjóváhagyás alapján engedélyezett és a motoron a típusazonosítási számmal jelzett teljesítményű motorokat kell beszerelni. Ha ezeknek a motoroknak alacsonyabb teljesítmény-felhasználású berendezéseket vagy gépeket kell meghajtaniuk, a teljesítmény csak a motoron kívüli eszközökkel csökkenthető az alkalmazás által igényelt teljesítményszint eléréséhez."

17. Az irányelv a következő V. függelékkel egészül ki:

"V. függelék

Motorparaméter-jegyzőkönyv

(1) HL L 59., 1998.2.27., 1. o.

(2) A 97/68/EK irányelv szerint elismert egyéb típusjóváhagyásokat a 97/68/EK irányelv XII. mellékletének (2) bekezdése sorolja fel."

(3) A 97/68/EK irányelvet módosító 2004/26/EK irányelv I. melléklete 1A. szakaszának ii. pontja szerint ezekre az állandó sebességű segédmotorokra csak ettől a naptól vonatkoznak ezek a határértékek."

(4) A »vízi jármű meghajtása propeller-jelleggörbe szerint« vagy a »vízi jármű meghajtása állandó fordulattal« alkalmazást a típus-jóváhagyási dokumentumban meg kell jelölni.

(5) A II. szakasz RVIR-ben szereplő határértékei 2007. július 1-től kell alkalmazni.

(6) Csak az 560 kW-nál nagyobb névleges teljesítményű motorokra vonatkozik.

II. MELLÉKLET

Az V. melléklet I. része a következőképpen módosul:

1. A 1. oldalon lévő megjegyzés harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A vízi jármű tulajdonosa vagy annak képviselője az illetékes hatóság tudomására hoz minden, a hajó nevében vagy tulajdonjogában bekövetkezett változást, újabb köbözési eredményt, a bejegyzésben vagy honi kikötőben történt változást, és a közösségi bizonyítványt az említett hatósághoz elküldi."

2. A minta 12. rovatában a bevezető mondat helyére a következő szöveg lép:

"A bizonyítvány számát (1), az egyedi európai hajóazonosító számot (2), a lajstromszámot (3) és a mérési számot (4) elhelyezik a megfelelő jelekkel a vízi jármű alábbi helyein"

3. A minta 15. rovatában a 2. tétel helyébe a következő szöveg lép:

"2. Csatolás:

Csatolás típusa: ...

Csatolókötelek száma: ...

Hosszanti összekapcsolás szakítószilárdsága: ... kN

Csatolások száma oldalanként: ...

Az egyes csatolókötelek hossza: ... m

Szakítószilárdság csatolókötelenként ... kN

Kötélterelők száma:"

4. A minta 19. rovata helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

5. A minta 35. rovata helyébe a következő szöveg lép: "35. Fenékvíz-szívó és vízelvezető rendszer

A fenékvíz-szivattyúk száma ..., amelyből gépi meghajtású ...

Minimális szivattyúteljesítmény első fenékvíz-szivattyú ... l/perc

második fenékvíz-szivattyú ... l/perc"

6. A minta 42. rovata helyébe a következő szöveg lép: "42. Egyéb felszerelések

SZÖVEG HIÁNYZIK

7. A minta 43. rovata helyébe a következő szöveg lép: "43. Tűzoltó készülékek Hordozható tűzoltó készülékek száma: ..., tűzoltószivattyúk száma: ..., tűzcsapok száma ... A gépi meghajtású fenékvízszivattyú helyettesít egy tűzoltószivattyút ... Igen/Nem (*)"

A lakóterekben stb. tartósan rögzített tűzvédelmi rendszerek Nincs/Száma ... (*)

A motorterekben stb. tartósan rögzített tűzvédelmi rendszerek Nincs/Száma ... (*)

8. A minta 44. rovata helyébe a következő szöveg lép:

"44. Életmentő felszerelések

A mentőgyűrűk száma ..., amelyek közül ... fel van szerelve lámpával, ...pedig kötéllel (*)

Egy mentőmellény minden, rendszeresen a fedélzeten tartózkodó személy számára/az EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 vagy EN ISO 12402-4:2006 szabvány szerint (*)

Mentőcsónak egy pár evezővel, egy kikötőkötéllel és egy vízmerő edénnyel/az EN 1914:1997 szabvány szerint (*)

Platform, vagy a 15.15. cikk (5) vagy (6) bekezdésében említett felszerelés (*)

Azoknak a berendezéseknek a száma, típusa és felszerelési helye(i), amelyek lehetővé teszik az utasok biztonságos átszállítását sekély vízre, a partra vagy egy másik hajóra, a 15.09. cikk (3) bekezdése szerint

...

...

A hajó személyzete számára biztosított egyéni mentőeszközök száma ...,

ezek közül megfelel a 10.05. cikk (2) bekezdése előírásainak ... (*)

Az utasok számára biztosított egyéni mentőeszközök száma ... (*)

Közös életmentő eszközök, amelyek a számuk tekintetében egyenértékűek ... egyéni életmentő eszközzel (*)

Két légzőkészülék, a 15.12. cikk (10) bekezdésének b) pontjában leírt két készlet, a füstvédő maszkok száma ... (*)

Biztonsági szolgálatibeosztás-jegyzék és biztonsági terv, kifüggesztve a következő ponto(ko)n: ...

...

..."

9. A minta 52. rovatában az utolsó sor helyére a következő szöveg lép:

"Folytatás a oldalon (*)

Közösségi bizonyítvány vége (*)"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0046 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0046&locale=hu

Tartalomjegyzék