32019R1842[1]

A Bizottság (EU) 2019/1842 végrehajtási rendelete (2019. október 31.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának tevékenységiszint-változás miatti kiigazítására vonatkozó további rendelkezések tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1842 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 31.)

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának tevékenységiszint-változás miatti kiigazítására vonatkozó további rendelkezések tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10a. cikke (21) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2003/87/EK irányelv az üvegházhatáshatásúgáz-kibocsátás költséghatékony és gazdaságos módon történő csökkentésének előmozdítása érdekében létrehozza az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert. Az irányelv 10a. cikke a kibocsátási egységek átmeneti ingyenes kiosztásáról rendelkezik.

(2) Az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke alapján megállapítja a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályokat a 2021-től 2030-ig tartó negyedik kereskedési időszak tekintetében.

(3) A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (20) bekezdése szerint szimmetrikus módon ki kell igazítani a kibocsátási egységek olyan létesítményeknek történő ingyenes kiosztását, amelyek - két év mozgó átlaga alapján felmért - tevékenységi szintje több mint 15 %-kal nőtt vagy csökkent a múltbeli tevékenységi szintekhez képest. Ha a kibocsátási egységek kiosztásának kiigazítására tevékenységi változások miatt van szükség, a múltbeli tevékenységi szintekkel való összehasonlítást a létesítményrészek szintjén kell elvégezni, mivel a létesítmények az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően létesítményrészekre oszlanak.

(4) Az ingyenes kiosztás kiigazításához magas színvonalú és független módon hitelesített adatokat kell gyűjteni. Az ingyenes kiosztás meghatározása érdekében nyomon követett és jelentett adatok pontosságának és minőségének konzisztenciáját biztosítani kell. E célból az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével meg kell adni a tevékenységi szintek létesítményrész szerinti jelentésére vonatkozó egyedi szabályokat. Az üzemeltetőktől e szabályoknak megfelelően gyűjtött adatoknak a létesítményrészek tényleges működését kell tükrözniük.

(5) Az üzemeltetőknek évente kell jelenteniük a kért adatokat. Az adatokat az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti nyomonkövetési követelményeknek megfelelően nyomon kell követni.

(6) Az éves kibocsátási jelentések 2003/87/EK irányelv 15. cikke szerinti hitelesítése és a tevékenységi szintre vonatkozó adatok közötti következetesség biztosításához, valamint a szinergiák kihasználásához az (EU) 2018/2067 bizottsági végrehajtási rendelet (3) szerinti intézkedésekkel meghatározott jogi keretet célszerű alkalmazni.

(7) A kiosztáskiigazítási rendszerrel kapcsolatos manipuláció vagy visszaélés megelőzése, az indokolatlan adminisztratív terhek elkerülése és annak biztosítása érdekében, hogy a kiosztások módosítására hatékony, megkülönböztetésmentes és egységes módon kerüljön sor, a létesítményrészekhez tartozó ingyenes kiosztás kiigazítása tekintetében további rendelkezéseket kell alkalmazni, ha a tevékenységi szint több mint 15 %-kal nőtt vagy csökkent a múltbeli tevékenységi szinthez képest. Az átlagos tevékenységi szintet a működés két teljes naptári évére vonatkozó két éves tevékenységi szint számtani közepeként indokolt meghatározni. Célszerű, hogy az átlagos tevékenységi szint számításához figyelembe vett első év az egyes kiosztási időszakok első éve legyen. Ha az összehasonlítás alapján az átlagos tevékenységi szint több mint 15 %-kal eltér a múltbeli tevékenységi szinttől, akkor az ingyenes kiosztást pontosan a tevékenységiszint-változás százalékos mértékének megfelelően célszerű kiigazítani. Ha egy későbbi tevékenységiszint-változás a 15 %-on túl az adott 5 %-os intervallumon belül marad, akkor a kiosztást indokolt változatlanul hagyni. Ha egy későbbi változás meghaladja azt az 5 %-os intervallumot, amelybe az előző kiigazítás tartozott (például 20-25 %, 25-30 %, és így tovább), akkor a kiigazításnak szintén pontosan meg kell egyeznie az átlagos tevékenységi szint változásának százalékos mértékével.

(8) Az indokolatlan adminisztratív terhek elkerülése érdekében akkor kell fontolóra venni a kiigazítást, amikor a létesítményrész tevékenységi szintjében bekövetkező változások a létesítményrészhez tartozó ingyenes kiosztás szintjének legalább 100 kibocsátási egységnyi éves kiigazításához vezetnek.

(9) A rendszerrel kapcsolatos manipuláció és visszaélés megelőzése és annak biztosítása érdekében, hogy a kiosztások módosítására hatékony, megkülönböztetésmentes és egységes módon kerüljön sor, az új belépőket és az új létesítményrészeket azonos módon kell kezelni.

(10) A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (1) bekezdése átmeneti harmonizált intézkedések előírásával kívánja biztosítani, hogy a kibocsátási egységek ingyenes kiosztása oly módon történjen, amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és energiahatékony technikák alkalmazására ösztönöz. Annak érdekében, hogy a kibocsátáscsökkentési ösztönzőket akkor is fenntartsák, amikor az ingyenes kiosztás kiigazítására vonatkozó további rendelkezéseket határoznak meg az olyan létesítményrészek tekintetében, amelyek működése több mint 15 %-kal nőtt vagy csökkent a múltbeli tevékenységi szintekhez képest, a tevékenységi szintek változása mellett célszerű figyelembe venni a létesítményrészek működésében bekövetkező egyéb változásokat is. Ideértendő az energiahatékonyság javítása, a hőellátásban bekövetkező változások, a tüzelőanyag és a villamos energia felcserélhetősége, az értékes vegyi anyagok termelése, a vinil-klorid monomer gyártásában bekövetkező változások, valamint a hulladékgázok energetikai hasznosítása. A kibocsátáscsökkentési ösztönzők hatásának maximalizálása érdekében az ilyen változásokat célszerű a létesítményrészek szintjén figyelembe venni.

(11) Az ingyenes kiosztásnak a termelés változásaihoz való jobb hozzáigazítása érdekében indokolt, hogy a működése beszüntetését bejelentő létesítményrész a működés beszüntetését követő évtől ne részesülhessen kibocsátási egységekben.

(12) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

Ezt a rendeletet a kibocsátási egységeknek a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke szerinti ingyenes kiosztására kell alkalmazni a 2021-től 2030-ig tartó kereskedési időszak tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "átlagos tevékenységi szint": az egyes létesítményrészek esetében az éves tevékenységi szintek számtani középértéke a 3. cikk (1) bekezdésében említett jelentés benyújtását megelőző két naptári évre vonatkozóan;

2. "meglévő létesítmény": az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének 1. pontjában meghatározott meglévő létesítmény;

3. "hő-referenciaérték szerinti létesítményrész": az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének 3. pontjában meghatározott hő-referenciaérték szerinti létesítményrész;

4. "tüzelőanyag-referenciaérték szerinti létesítményrész": az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének 6. pontjában meghatározott tüzelőanyag-referenciaérték szerinti létesítményrész;

5. "kiosztási időszak": az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének 15. pontjában meghatározott kiosztási időszak;

6. "csoport": a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 2. cikkének 11. pontjában meghatározott csoport.

3. cikk

Jelentési követelmények

(1) A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének megfelelően a 2021-től 2030-ig tartó kereskedési időszakban ingyenes kiosztásban részesülő létesítmények üzemeltetői 2021-től kezdődően évente jelentést tesznek az egyes létesítményrészek előző naptári évi tevékenységi szintjéről. 2021-ben ennek a jelentésnek a benyújtását megelőző két évre vonatkozó adatokat kell tartalmaznia.

Az új belépők az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett jelentéseket a működés első napját követő évben nyújthatják be.

(2) A tevékenységi szintről szóló jelentésnek tartalmaznia kell az egyes létesítményrészek tevékenységi szintjére, valamint az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet IV. mellékletének 1. szakaszában - kivéve az 1.3.c pontot - és 2.3-2.7. pontjában felsorolt paraméterekre vonatkozó információkat. A tevékenységi szintről szóló jelentésnek tartalmaznia kell adott esetben a létesítmény csoportjának szerkezetére, valamint az arra vonatkozó információkat is, hogy valamely létesítményrész beszüntette-e működését.

Az illetékes hatóság előírhatja az üzemeltetők számára, hogy a tevékenységi szintről szóló jelentésben adjanak információkat az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet IV. mellékletében felsorolt vagy 1. bekezdésében említett további paraméterekről is.

(3) A tevékenységi szintről szóló jelentést a 2021-től 2030-ig tartó időszak minden évében március 31-ig kell benyújtani az ingyenes kiosztást odaítélő illetékes hatósághoz, kivéve, ha az illetékes hatóság erre korábbi határidőt állapított meg. A jelentést az (EU) 2018/2067 végrehajtási rendelet alapján kiadott vonatkozó hitelesítői jelentéssel együtt kell benyújtani.

A tagállamok előírhatják a tevékenységi szintről szóló előzetes jelentés benyújtását is, amely a benyújtás időpontjában rendelkezésre álló információkat tartalmazza. A tagállamok határidőt tűzhetnek ki a tevékenységi szintről szóló előzetes jelentés benyújtásához.

Az illetékes hatóság mindaddig felfüggesztheti az ingyenes kibocsátási egységek adott létesítménynek történő kiadását, amíg meg nem állapítja, hogy nincs szükség az adott létesítményhez tartozó kiosztás kiigazítására, vagy amíg a Bizottság az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (4) bekezdése alapján határozatot nem fogadott el az adott létesítményhez tartozó kiosztás kiigazításáról.

Az illetékes hatóság szükséges esetben az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (5) 48. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban visszakéri az indokolatlanul kiosztott kibocsátási egységeket.

Az illetékes hatóság előírhatja az üzemeltetők és a hitelesítők számára, hogy a tevékenységi szintről szóló jelentések benyújtásához elektronikus formanyomtatványokat vagy egyedi fájlformátumokat használjanak.

(4) Az illetékes hatóság az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 7-12. cikke szerinti követelmények alapján értékeli az e cikk (1)-(3) bekezdésében említett, tevékenységi szintről szóló jelentést. Az illetékes hatóság az alábbi helyzetek bármelyikében óvatos becslést adhat bármely paraméter értékére:

a) az üzemeltető a (3) bekezdésben említett határidőig nem nyújtotta be a tevékenységi szintről szóló hitelesített jelentést, és a kibocsátási egységek kiadását nem függesztették fel;

b) a benyújtott hitelesített érték nem felel meg ennek a rendeletnek vagy az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendeletnek;

c) az üzemeltető tevékenységi szintről szóló jelentését nem az (EU) 2018/2067 végrehajtási rendeletnek megfelelően hitelesítették.

Az illetékes hatóság az a) pont szerinti becslés alapján nem növelheti a létesítményhez tartozó kiosztást.

Ha a hitelesítő az (EU) 2018/2067 végrehajtási rendelet szerinti hitelesítői jelentésben olyan nem lényeges valótlanságok fennállását állapította meg, amelyeket az üzemeltető a hitelezői jelentés kiadása előtt nem korrigált, az illetékes hatóság értékeli ezeket a valótlanságokat, és - ha lehetséges - óvatos becslést ad az érintett paraméter értékére. Az illetékes hatóság tájékoztatja az üzemeltetőt arról, hogy szükség van-e a tevékenységi szintről szóló jelentés korrekciójára, és ha igen, mely tekintetben. Ezt az információt az üzemeltető közli a hitelesítővel.

4. cikk

Átlagos tevékenységi szintek

(1) Az illetékes hatóság az adott kétéves időszak tevékenységi szintről szóló jelentései alapján évente meghatározza az egyes létesítményrészek átlagos tevékenységi szintjét.

(2) Az új belépők és az új létesítményrészek esetében a működés első három naptári éve tekintetében nem számítják ki az átlagos tevékenységi szintet.

5. cikk

Az ingyenes kiosztás tevékenységiszint-változás miatti kiigazítása

(1) Az illetékes hatóságnak minden évben össze kell hasonlítania az egyes létesítményrészek 4. cikk szerint meghatározott átlagos tevékenységi szintjét az ingyenes kiosztás meghatározásához eredetileg felhasznált múltbeli tevékenységi szinttel. Ha az adott létesítményrész átlagos tevékenységi szintje és múltbeli tevékenységi szintje közötti eltérés abszolút értéke meghaladja a 15 %-ot, az adott létesítményhez tartozó ingyenes kiosztást ki kell igazítani. Ez a kiigazítás az átlagos tevékenységi szint meghatározásához használt két naptári évet követő évtől alkalmazandó, amennyiben a létesítményrész számára előzetesen ingyenesen kiosztott éves kibocsátási egységek mennyiségének kiigazítása meghaladja a 100 kibocsátási egységet. Ezt a kiigazítást az érintett létesítményrészhez tartozó ingyenes kiosztás növelésével vagy csökkentésével kell elvégezni pontosan olyan százalékos mértékben, amilyenben az átlagos tevékenységi szint változott az ingyenes kiosztás meghatározásához eredetileg felhasznált múltbeli tevékenységi szinthez képest.

(2) Amennyiben egy adott kiosztási időszakban már sor került az (1) bekezdés szerinti kiigazításra, úgy az adott időszakban további kiigazításokra csak akkor kerülhet sor (az érintett létesítményrészhez tartozó ingyenes kiosztás növelésével vagy csökkentésével pontosan olyan százalékos mértékben, amilyenben az átlagos tevékenységi szint változott az ingyenes kiosztás meghatározásához eredetileg felhasznált múltbeli tevékenységi szinthez képest), ha az adott létesítményrész átlagos tevékenységi szintje és múltbeli tevékenységi szintje közötti eltérés abszolút értéke - az érintett létesítményrészhez tartozó ingyenes kiosztás kiigazítását okozó 15 %-os változáson túl - meghaladja a legközelebbi 5 %-os intervallumot, és amennyiben a létesítményrész számára előzetesen ingyenesen kiosztott éves kibocsátási egységek mennyiségének kiigazítása meghaladja a 100 kibocsátási egységet.

(3) Ha a létesítményrész átlagos tevékenységi szintjének növekedése vagy csökkenése már nem haladja meg a 15 %-ot az ingyenes kiosztás meghatározásához eredetileg felhasznált múltbeli tevékenységi szinthez képest, akkor az adott létesítményrészhez tartozó ingyenes kiosztásnak az átlagos tevékenységi szint meghatározásához használt két naptári évet követő évtől meg kell egyeznie az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. vagy 18. cikkében meghatározott eredeti kiosztással.

(4) Ha a létesítményrész beszüntette a működését, a hozzá tartozó ingyenes kiosztást a működés beszüntetését követő évtől nullában kell megállapítani.

(5) Az új létesítményrészek és az új belépők esetében az üzemeltetés első három naptári éve tekintetében a kibocsátási egységek ingyenes kiosztása nem módosítható. A kibocsátási egységek ingyenes kiosztása a működés első és második naptári éve tekintetében az egyes évek tevékenységi szintjén, a működés harmadik naptári éve tekintetében pedig az ingyenes kiosztás meghatározásához használt múltbeli tevékenységi szinten alapul.

(6) Az adott létesítménynek ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek végleges éves mennyiségét az összes létesítményrészhez tartozó - az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. vagy adott esetben 18. cikke szerint számított - kibocsátási egységek összege adja.

6. cikk

A létesítmény működésében bekövetkező egyéb változások

(1) Amennyiben a létesítményrészhez tartozó ingyenes kiosztást hő- vagy tüzelőanyag-referenciaérték alapján határozták meg, és az üzemeltető a tevékenységi szintről szóló jelentésben benyújtott adatok és az illetékes hatóság által esetlegesen kért további adatok alapján igazolja, hogy a létesítményrész tevékenységi szintjének csökkenése nem a létesítményrész termelési szintjének változásához kapcsolódik, hanem az adott létesítményrész e cikk (3) bekezdése szerinti - az alapadat-jelentéshez vagy az új belépői adatokat tartalmazó jelentéshez képest több mint 15 %-kal - növekvő energiahatékonyságának tudható be, úgy az ingyenes kiosztást nem igazítják ki.

(2) Amennyiben a létesítményrészhez tartozó ingyenes kiosztást hő- vagy tüzelőanyag-referenciaérték alapján határozták meg, és az üzemeltető a tevékenységi szintről szóló jelentésben benyújtott adatok és az illetékes hatóság által esetlegesen kért további adatok alapján az illetékes hatóság kérésére sem igazolja, hogy a létesítményrész tevékenységi szintjének növekedése a létesítményrész termelési szintjének változásához kapcsolódik, és nem az adott létesítményrész e cikk (3) bekezdése szerinti - az alapadat-jelentéshez vagy az új belépői adatokat tartalmazó jelentéshez képest több mint 15 %-kal - csökkenő energiahatékonyságának tudható be, úgy az illetékes hatóság elutasíthatja az ingyenes kiosztás kiigazítását.

(3) A hő-referenciaérték szerinti létesítményrészek és a tüzelőanyag-referenciaérték szerinti létesítményrészek energiahatékonysági változását az adott termékek előállításához felhasznált hő- vagy tüzelőanyag-mennyiség és a megfelelő termelési összeg hányadosának alapadat-jelentés szerinti értéke és - a létesítményrész működésében bekövetkező - változás utáni értéke közötti összehasonlítással kell meghatározni. Az energiahatékonyságot a létesítményrész által előállított minden egyes olyan termék termelése tekintetében meg kell állapítani, amely a 3924/91/EGK tanácsi rendelet (6) 2. cikkének (2) bekezdésében említett lista valamely PRODCOM-kódja alá tartozik.

E bekezdés első albekezdése alkalmazásában az egyes termékek előállításához felhasznált hő- és tüzelőanyag-mennyiséget az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének megfelelően jóváhagyott nyomonkövetési módszertani tervben meghatározott módszertan alapján kell meghatározni.

(4) Amennyiben a 3. cikk alapján benyújtott, tevékenységi szintről szóló jelentés arra utal, hogy egy létesítményrész esetében az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikkének (5) bekezdésében vagy 19., 20., 21. vagy 22. cikkében felsorolt paraméterek - ide nem értve a tevékenységi szinteket - két év mozgó átlaga alapján több mint 15 %-kal megváltoztak az ingyenes kiosztás eredeti szintjének meghatározásához használt értékekhez képest, úgy az adott létesítményhez tartozó ingyenes kiosztást a paraméterek változásának meghatározására használt két évet követő évtől, a paraméter új pontos értékét felhasználva, az érintett létesítményrészhez tartozó ingyenes kiosztás növelésével vagy csökkentésével ki kell igazítani, amennyiben a létesítményrész számára előzetesen kiosztott éves kibocsátási egységek mennyiségének kiigazítása meghaladja a 100 kibocsátási egységet.

7. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2) A Bizottság (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 19.) a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról (HL L 59., 2019.2.27., 8. o.).

(3) A Bizottság (EU) 2018/2067 végrehajtási rendelete (2018. december 19.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az adatok hitelesítéséről és a hitelesítők akkreditálásáról (HL L 334., 2018.12.31., 94. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).

(5) A Bizottság (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 177., 2019.7.2., 3. o.).

(6) A Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról (HL L 374., 1991.12.31., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R1842 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R1842&locale=hu