Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

1045/2001. (IV. 20.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között 2000. december 21-én aláírt megállapodás közzétételéről

A Kormány

1. e határozat mellékleteként közzéteszi a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között 2000. december 21-én aláírt megállapodást;

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy a megállapodásban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.

Felelős: érintett miniszterek Határidő: folyamatos

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Melléklet az 1045/2001. (IV. 20.) Korm. határozathoz

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között

Preambulum

A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kormány) és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

(a továbbiakban: MAZSIHISZ), a Kormány és a MAZSIHISZ a továbbiakban együttesen: Felek attól a meggyőződéstől vezéreltetve, hogy a Kormány és a MAZSIHISZ közötti viszony alapelveinek megerősítése szükséges, továbbá annak érdekében, hogy rögzítsék azokat a kormányzati és egyházi feladatokat, amelyek a Felek együttműködését meghatározzák, Megállapodást kötnek egymással.

Jelen Megállapodás kitér a MAZSIHISZ hitéleti, közcélú és közéletben betöltött tevékenységének állam általi anyagi támogatásával összefüggő kérdésekre, valamint azokra a garanciákra, melyek a jogok és kötelezettségek jóhiszemű gyakorlását hivatottak elősegíteni.

Jelen Megállapodás els8sorban az Alkotmány 8., 60., 67. és 70/A. §-ain és a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény, valamint az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény rendelkezésein alapszik, és figyelembe veszi az Alkotmánybíróság 4/1993. (II. 12.) AB határozatát.

A Felek megállapítják, hogy az állam és az egyházak viszonya a demokratikus államrend visszaállításával új alapokra helyeződött. Ennek megfelelően a korábbi ideológiai szembenállás helyett, a vallásszabadság biztosítása; valamint az állam és egyház szétválasztásának elve mellett a partneri, kölcsönösen felelős együttműködés időszaka következett be.

A Kormány nagyra értékeli a zsidó felekezet történelmi hagyományait, a nemzet erkölcsi és szellemi felemelése érdekében tett, hitéből fakadó erőfeszítéseit, részvételét a magyar szabadságküzdelmekben, az ország polgárosodása és az európai kultúrába való bekapcsolódása terén vállalt szerepét, szolgálatát a nemzet identitásának és kultúrájának megőrzése és fejlesztése érdekében, saját kultúrájának integrálásával összhangban. A Kormány örömmel veszi tudomásul, hogy a MAZSIHISZ az elmúlt évtizedek jogfosztottsága után ismét nevelési-oktatási, kulturális, szociális és gyermekjóléti, egészségügyi; sport-, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint felsőoktatási tevékenységet végez, illetve ilyen intézményeket működtet, és ez által részt vállal a közszolgálati feladatok ellátásában, a közjó előmozdításában. A Kormány üdvözli a MAZSIHISZ azon közéleti törekvéseit, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság elősegítse a határon túl élő magyarság erőfeszítéseit, és együttműködhessen a világ valamennyi népével és országával.

A MAZSIHISZ nagyra értékeli a Kormány azon szándékát, hogy a felekezet és az állam alkotmányos és partneri viszonyát a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltak szerint rendezze. Kinyilvánítja, hogy hitéből fakadó küldetésének tekinti az általános közjó szolgálatát a Magyar Köztársaság és annak polgárai javára.

Első fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikkely

A MAZSIHISZ olyan önkormányzattal rendelkező jogi személy, amely saját szervezete tekintetében egyházi törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalommal rendelkezik, gondoskodik a MAZSIHISZ hitelveit követők vallásgyakorlatának hitéleti és ebből fakadó közszolgálati és közéleti tevékenységének ellátásáról.

2. Cikkely

A Kormány elismeri a MAZSIHISZ önkormányzatát, irányítására, felügyeletére szervet nem hoz létre. Második fejezet

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK I. Rész

Hitéleti feladatok 3. Cikkely

A MAZSIHISZ hitelvei szerint gondoskodik hitéleti tevékenységének körében istentiszteletek, vallási cselekmények és szertartások végzéséről, a vallási meggyőződés kifejezésre juttatásáról, nyilvános gyakorlásáról és tanításáról. A Kormány segítséget nyújt ahhoz, hogy az országban a holokauszt után gazdátlanul és felügyelet nélkül maradt zsidó emlékhelyek az utókor számára méltó módon megőrzésre, ápolásra kerüljenek, egyúttal elismeri és támogatja a holokauszt áldozatai emlékének megörökítésére irányuló egyházi erőfeszítéseket.

4. Cikkely

A MAZSIHISZ a vallás szabad gyakorlását biztosító alkotmányos jog alapján feladatának tekinti, hogy az olyan nevelési-oktatási, kulturális, szociális és gyermekjóléti, egészségügyi, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeken belül, amelyek nem a MAZSIHISZ fenntartásában vannak, valamint a honvédségi és a büntetés-végrehajtási intézetekben lehetővé váljon az istentiszteleteken, vallásos szertartásokon és cselekményekben való részvétel azok számára, akik ezt igénylik.

S. Cikkely

A Kormány az állam és egyház szétválasztásának elve alapján és a vallásszabadság biztosítása érdekében tiszteletben tartja a MAZSIHISZ önkormányzatát, biztosítja zavartalan vallásgyakorlatának szabadságát, és elősegíti megfelelő súlyú megjelenését a nemzeti közintézményekben, támogatja a vallástörténeti ismeretek minél szélesebb körben történő megismertetését.

II. Rész

Közszolgálati feladatok

6. Cikkely

A MAZSIHISZ hagyományából fakadóan feladatának tekinti a hitelveinek megfelelő szellemi és erkölcsi igényesség jegyében nevelési és közoktatási, valamint felsőoktatási intézmények alapítását, fenntartását és működtetését.

7. Cikkely

A MAZSIHISZ hitelveiből fakadóan feladatának tekinti olyan szociális és gyermekjóléti, egészségügyi, sport, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények alapítását, fenntartását és működtetését, amelyek hozzájárulnak a lelki és testi egészség megőrzéséhez.

8. Cikkely

A MAZSIHISZ részt vesz a kulturális értékőrzésben, értékteremtésben és az értékek átörökítésében, illetve mecenatúrájában, valamint gondoskodik a magyar kulturális örökség fontos részét alkotó vallási, kulturális és nemzeti öröksége (levéltár, könyvtár, múzeum és más gyűjtemények, illetve az ezekben őrzött értékek, továbbá műemlék épületek stb.) fenntartásáról, megőrzéséről, gyarapításáról és közhasználatának biztosításáról.

9. Cikkely

A Kormány elismeri és nagyra értékeli a MAZSIHISZ oktatási-nevelési, szociális, egészségügyi, gyermekjóléti és -védelmi, család- és ifjúságvédelmi, kulturális, valamint más közcélú tevékenységét. A Kormány elismeri, és tiszteletben tartja, hogy a MAZSIHISZ által fenntartott, közszolgálati feladatokat végző intézmények az állami, önkormányzati intézményekkel mindenben azonos anyagi, működési forrásra jogosultak, és ezen egyházi intézmények tevékenységének fejlesztésére a Kormány az állami és önkormányzati intézményekével mindenben azonos jogi, finanszírozási és pályázati feltételeket biztosít.

A Kormány jogszabályalkotó tevékenysége során biztosítja - a jogszabályok előkészítése során pedig arra törekszik-, hogy a MAZSIHISZ által fenntartott ezen közcélú intézmények számára a hasonló állami, illetve önkormányzati intézményekével azonos fejlesztési feltételek érvényesüljenek. A Kormány elősegíti, hogy a MAZSIHISZ, illetve hagyományai és szerepe a nemzeti kulturális örökségben súlyának megfelelően jelenjen meg az oktatásügy és a kulturális élet területén.

A Kormány elismeri, hogy a MAZSIHISZ kiemelt feladatának tekinti, hogy a polgárság széles rétegeivel megismertesse a zsidóság történelmi és vallási tradícióit, hogy ezen ismeretek mind szélesebb körű elterjesztése ad lehetőséget a magyarországi zsidóság további integrálódására, az antiszemitizmus és az ehhez kapcsolódó negatív és tudománytalan nézetek visszaszorítására. A Kormány egyetért azzal és támogatja, hogy a MAZSIHISZ külön hangsúlyt helyez arra, hogy az állami és nem állami oktatási intézményekben a holokauszttal kapcsolatos történelmi tények objektív megvilágításban a legszélesebb körben megismertetésre kerüljenek, és a holokauszt áldozatairól való megemlékezés méltó módon rendszeresen megtörténjen.

III. Rész

Közéleti és társadalmi feladatok

10. Cikkely

AMAZSIHISZ hitelveinek és történelmi hagyományainak megfelelően képviseli az európai állam- és társadalomszervezés alapjául szolgáló, a magyar társadalom számára meghatározó értékeket, és közreműködik ennek megjelenítésében

11. Cikkely

A MAZSIHISZ nemzetközi kapcsolatai révén a Magyar Köztársaság jó hírnevét igyekszik szolgálni, segíti a határon túli magyarság identitásának, valamint kultúrájának megőrzésére és fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit. Szükség esetén jószolgálati, közvetítői feladatokat lát el.

12. Cikkely

A MAZSIHISZ kész arra, hogy eseti felkérésre hitelveivel összeegyeztethető és szervezetéhez illeszkedő állami, önkormányzati feladatok megoldásában működjék közre (menekültek, elemi csapásoktól sújtottak ellátása, reintegrációs feladatok, tábori és börtönlelkészi szolgálatokban va1ó részvétel stb.).

13. Cikkely

A MAZSIHISZ hitéleti, közcélú és közéleti feladatai ellátásának támogatására alapítványokat, egyesületeket, közhasznú társaságokat hozhat létre, illetve ilyen jellegű szervezetekben részt vehet.

14. Cikkely

A Kormány elfogadja és nagyra értékeli a MAZSIHISZ részvételét a közéleti feladatok ellátásában. A jogalkotásban való tevékeny közreműködésével és más módon elősegíti, hogy a MAZSIHISZ a társadalom széles nyilvánosságát történelmi szerepéhez és az egész társadalom érdekében végzett szolgálatához méltóan érhesse el.

Harmadik fejezet

A MAZSIHISZ HITÉLETEI, KÖZCÉLÚ ÉS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGE ÁLLAM ÁLTALI ANYAGI TÁMOGATÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

15. Cikkely

A MAZSIHISZ saját törvényei és szabályai szerint adományokat kér és gyűjt, amelyekről az állami és önkormányzati szervek adatokat nem kérhetnek, ide nem értve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti adományt, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti közcélú adományt.

16. Cikkely

A MAZSIHISZ jogosult az állampolgárok akaratnyilvánítása alapján - a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján - az állami költségvetés bevételeinek törvényben meghatározott módon számított részére:

17. Cikkely

A Kormány biztosítja, hogy a MAZSIHISZ felsőoktatási intézményei - a mindenkor hatályos törvények szerint -az állami felsőoktatási intézményekkel mindenben azonos mértékű támogatásban részesüljenek. A Kormány a MAZSIHISZ felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók számára, az állami felsőoktatási intézményekben tanuló, államilag finanszírozott hallgatókkal azonos jogcímeken és azokkal azonos mértékben biztosítja az állami költségvetési támogatást.

A Kormány biztosítja továbbá, a MAZSIHISZ által végzett hit- és erkölcstanoktatás állami finanszírozását az átlagos pedagógus óradíj figyelembevételével, függetlenül attól, hogy az oktatást milyen fenntartású intézményben és intézményi keretek között végzik.

18. Cikkely

A MAZSIHISZ tulajdonában lévő vallási és kulturális intézmények, a gyűjtemények (múzeum, könyvtár, levéltár stb.) megőrzéséhez, felújításához, gyarapításához az éves állami költségvetési törvényben meghatározott támogatásban részesül, hasonló mértékben az állami kézben lévő, ugyanolyan kulturális intézményeknek nyújtott támogatáshoz. A MAZSIHISZ tulajdonában lévő műemlékek, művészi alkotások és egyéb, a nemzeti kulturális örökség részét alkotó értékek megőrzéséhez és felújításához a Kormány rendszeres támogatást nyújt.

19. Cikkely

A Kormány a járadék alapjául nem szolgáló volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezését a MAZSIHISZ javára a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Etv.) rendelkezéseinek megfelelően,1999 és 2011 között évenkénti egyenletes, értékarányos ütemezésben hajtja végre. Az ingatlanok felhasználása és hasznosítása a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvényben foglaltak szerint történik.

20. Cikkely

A Kormány és a MAZSIHISZ korábban már külön megállapodásban rendezték az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-a alapján, közös megegyezéssel, az Etv. hatálya alá tartozó, a MAZSIHISZ által nem természetben visszakért, számára át nem adott, vagy az Etv. 2. §-ának (4) bekezdés szerint nem rendezett egyházi ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igényt.

Negyedik fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Cikkely

A Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírására a kellő felhatalmazással nem rendelkeznek.

22. Cikkely

A Kormány a MAZSIHISZ-szel történő előzetes egyeztetés nélkül nem kezdeményezi és nem támogatja olyan jogszabály megalkotását, vagy hatályos jogszabály olyan módosítását, amely jelen Megállapodásban foglaltaktól szigorúbb feltételeket állapít meg, illetve amely a MAZSIHISZ-t, az egyházi személyeket érint6, vagy az egyházi tevékenységet megillető jelenleg hatályos törvényekben foglalt kedvezményeket szűkítené.

A MAZSIHISZ jelen Megállapodásban foglaltakkal ellentétes jogszabályalkotást nem kezdeményez, és nem támogat.

23. Cikkely

A Felek rögzítik, hogy a Megállapodás módosítására vagy megszüntetésére csak írásban foglalt közös megegyezéssel kerülhet sor.

A Magyar Köztársaság Kormánya nevében

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége nevében