Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32001D0881[1]

A Bizottság határozata (2001. december 7.) a harmadik országból behozott állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások jegyzékének összeállításáról, valamint a Bizottság szakértői által végzendő ellenőrzésekre vonatkozó részletes szabályok naprakésszé tételéről (az értesítés a C(2001) 3941. számú dokumentummal történt) (Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2001. december 7.)

a harmadik országból behozott állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások jegyzékének összeállításáról, valamint a Bizottság szakértői által végzendő ellenőrzésekre vonatkozó részletes szabályok naprakésszé tételéről

(az értesítés a C(2001) 3941. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/881/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére és 33. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 96/43/EK irányelvvel ( 2 ) módosított, a harmadik országokból a Közösségbe érkező állatok állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról és a 89/662/EGK, a 90/425/EGK és a 90/675/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre ( 3 ) és különösen annak 6. cikke (4) bekezdésére,

(1)

A legutóbb a 2001/668/EK bizottsági határozattal ( 4 ) módosított 97/778/EK bizottsági határozat ( 5 ) összeállítja a harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások jegyzékét.

(2)

Számos tagállam kérésére, valamint a Bizottság Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatalának ellenőrzései és javaslatai alapján számos módosításra került sor több állat-egészségügyi határállomásra vonatkozóan a jegyzékben szereplő adatokat illetően, beleértve az állat-egészségügyi határállomásokon belül felállított vizsgálati központok adatainak kiegészítését is.

(3)

Továbbá számos változtatásra került sor az egyes állat-egészségügyi határállomások által kezelhető terméktípusok osztályozásában, valamint az így felállított osztályok nevének rövidítésében is.

(4)

Az állat-egészségügyi határállomások vizsgálata során célszerű a 98/139/EK bizottsági határozatban ( 6 ) megállapított és a Bizottság szakértői által az egyes tagállamokban az állategészségügy területén végzett helyszíni vizsgálatok bevett eljárásait követni.

(5)

Az egyes állat-egészségügyi határállomások jegyzékbe sorolásának, illetve jegyzékből való törlésének szabályait jelenleg a 92/525/EGK határozatot ( 7 ) hatályon kívül helyező és helyettesítő 2001/812/EK bizottsági határozat ( 8 ) állapítja meg.

(6)

Ezért a 97/778/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni, és e határozattal kell helyettesíteni.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Közösségbe harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzését az illetékes hatóság végzi az e határozat mellékletében felsorolt jóváhagyott állat-egészségügyi határállomásokon.

2. cikk

1. A Bizottság állategészségügyi szakértői a tagállamok szakértőivel együttműködésben rendszeresen megvizsgálják az importellenőrzésre vonatkozó közösségi jogszabályok betartását a mellékletben felsorolt határállomásokon. A vizsgálatok célja a Közösséget érintő állat-egészségügyi és közegészségügyi kockázatok felmérése, és áttekintik az állat-egészségügyi importellenőrzésre vonatkozó közösségi jogszabályok végrehajtásának összes vonatkozását, beleértve az infrastruktúrát, a felszereléseket és az eljárásokat is.

2. Az érintett tagállammal történő konzultációt követően a Bizottság az állat-egészségügyi határállomások jegyzékében nem szereplő belépési pontokon is megvizsgálhatja az importáruk és az utazó személyi poggyászának állat-egészségügyi és közegészségügyi ellenőrzését.

3. A Közösség állategészségügyi szakértői a vizsgálatokat a negyedik bekezdésben részletezett összes jelentős tényező vizsgálata alapján, és a Közösséget érintő állategészségügyi és közegészségügyi kockázatok és hatások felmérésével végzik.

4. A Bizottság az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal által végzett vizsgálatok tervezése során a rendeltetési célra és a gyakoriságra vonatkozó prioritásokat az egyes tagállamokban elvégzett korábbi vizsgálatok lefolyása, a TRACES-rendszer révén begyűjtött adatok, a tagállamok által a 745/2004/EK rendelet szerint jelentett információk és az alábbi változók figyelembevételével állapítja meg:

- az egyes tagállamok kereskedelmének mennyiségi és minőségi jellemzői, beleértve az érintett állatok faját vagy a termékek típusát és a származási országukat,

- az esetleges tiltott behozatalra vonatkozó lényegi információk és a betegségek behurcolásának lehetséges veszélye,

- a sürgősségi riasztórendszer révén rendelkezésre álló információk,

- bármely más fontos információk.

5. A Bizottság minden évben megküldi a tagállamoknak az előző 12 hónapban meglátogatott valamennyi határállomásról elkészült vizsgálati jelentést, valamint a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások általános helyzetének alakulásáról készült jelentést.

3. cikk

A 2. cikkben említett vizsgálatot a Bizottság irányítja, a Bizottság szakértői által az egyes tagállamokban az állategészségügy területén végzett helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 98/139/EK bizottsági határozattal ( 9 ) összhangban.

4. cikk

A 97/778/EK határozat hatályát veszti, és a 97/78/EK irányelv 33. cikkével összhangban e határozat rendelkezései az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésüket követő 20. napon lépnek hatályba.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

ПРИЛОЖЕНИЕ - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANEXO - ANNEXE - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLÉKLET - ANNESS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK - ANEXO - ANEXĂ - PRÍLOHA - PRILOGA - LIITE - BILAGA

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ - SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL - LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTOLSTEDER - VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN - KOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLI PUNKTIDE NIMEKIRI - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ - LIST OF AGREED BORDER INSPECTION POSTS - LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS - LISTES DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS - ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI - APSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU SARAKSTS - SUTARTŲ PASIENIO VETERINARIJOS POSTŲ SĄRAŠAS - A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLENŐRZŐ PONTOK - LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA - LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS - WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ - LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS - LISTA POSTURILOR DE INSPECȚIE LA FRONTIERĂ APROBATE - ZOZNAM SCHVÁLENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC - SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČK - LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA - FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1 =

Име - Název - Navn - Name - Nimi - Ονομασία - Name - Nombre - Nom - Nome - Vārds - Pavadinimas - Név - Isem - Naam - Nazwa - Nome - Denumire - Názov - Ime - Nimi - Namn

2 =

Код Traces - TRACES kód - Traces-kode - Traces Code - TRACESi kood - Κωδικός Traces - Traces Code - Código Traces - Code Traces - Codice Traces - Traces kods - TRACES kodas - Traces-kód - Kodiċi-Traces - Traces-code - Kod Traces - Código Traces - Cod Traces - Kód TRACES - Traces-koda - Traces-koodi - Traces-kod

3 = Тип - Typ - Type - Art - Tüüp - Φύση - Type - Tipo - Type - Tipo - Tips - Tipas - Típus - Tip - Type - Rodzaj punktu - Tipo - Tip - Typ - Tip - Tyyppi - Typ

A =

Летище - Letiště - Lufthavn - Flughafen - Lennujaam - Αεροδρόμιο - Airport - Aeropuerto - Aéroport - Aeroporto - Lidosta - Oro uostas - Repülőtér - Ajruport - Luchthaven - Na lotnisku - Aeroporto - Aeroport - Letisko - Letališče - Lentokenttä - Flygplats

F =

Железница - Železnice - Jernbane - Schiene - Raudtee - Σιδηρόδρομος - Rail - Ferrocarril - Rail - Ferrovia - Dzelzceļš - Geležinkelis - Vasút - Ferrovija - Spoorweg - Na przejściu kolejowym - Caminho-de-ferro - Cale ferată - Železnica - Železnica - Rautatie - Järnväg

P =

Пристанище - Přístav - Havn - Hafen - Sadam - Λιμένας - Port - Puerto - Port - Porto - Osta - Uostas - Kikötő - Port - Zeehaven - Na przejściu morskim - Porto - Port - Prístav - Pristanišče - Satama - Hamn

R =

Път - Silnice - Landevej - Straße - Maantee - Οδός - Road - Carretera - Route - Strada - Ceļš - Kelias - Közút - Triq - Weg - Na przejściu drogowym - Estrada - Cale rutieră - Cesta - Cesta - Maantie - Väg

4 =

Център за инспекция - Kontrolní středisko - Inspektionscenter - Kontrollzentrum - Kontrollkeskus - Κέντρο ελέγχου - Inspection centre - Centro de inspección - Centre d'inspection - Centro d'ispezione - Pārbaudes centrs - Kontrolės centras - Ellenőrző központ - Ċentru ta' spezzjoni - Inspectiecentrum - Ośrodek kontroli - Centro de inspecção - Centru de inspecție - Inšpekčné stredisko - Kontrolno središče - Tarkastuskeskus - Kontrollcentrum

5 = Продукти - Produkty - Produkter - Erzeugnisse - Tooted - Προϊόντα - Products - Productos - Produits - Prodotti - Produkti - Produktai - Termékek - Prodotti - Producten - Produkty - Produtos - Produse - Produkty - Proizvodi - Tuotteet - Produkter

HC =

Всички продукти за консумация от човека - Všechny výrobky pro lidskou spotřebu - Alle produkter til konsum - Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse - Kőik inimtarbimiseks ette nähtud tooted - Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση - All products for human consumption - Todos los productos destinados al consumo humano - Tous produits de consommation humaine - Prodotti per il consumo umano - Visi patēriņa produkti - Visi žmonių maistui skirti vartoti produktai - Az emberi fogyasztásra szánt összes termék - Il-prodotti kollha għall-konsum tal-bniedem - Producten voor menselijke consumptie - Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi - Todos os produtos para consumo humano - Toate produsele destinate consumului uman - Všetky produkty na ľudskú spotrebu - Vsi proizvodi za prehrano ljudi - Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet - Produkter avsedda för konsumtion

NHC =

Други продукти - Ostatní výrobky - Andre produkter - Andere Erzeugnisse - Teised tooted - Λοιπά προϊόντα - Other products - Otros productos - Autres produits - Altri prodotti - Citi produkti - Kiti produktai - Egyéb termékek - Prodotti Oħra - Andere producten - Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi - Outros produtos - Alte produse - Ostatné produkty - Drugi proizvodi - Muut tuotteet - Andra produkter

NT =

Няма изисквания за температура - Žádné teplotní požadavky - ingen temperaturkrav - ohne Temperaturanforderungen - ilma temperatuuri nőueteta - δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία - no temperature requirements - Sin requisitos de temperatura - Sans conditions de température - che non richiedono temperature specifiche - nav prasību attiecībā uz temperatūru - Nėra temperatūros reikalavimų - nincsenek hőmérsékleti követelmények - ebda ħtiġijiet ta' temperatura - Geen temperaturen vereist - Produkty niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze - sem exigências quanto à temperatura - fără condiții de temperatură - žiadne požiadavky na teplotu - nobenih temperaturnih zahtev - Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia - Inga krav på temperatur

T =

Замразени/охладени продукти - Zmražené/chlazené výrobky - Frosne/kølede produkter - Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse - Külmutatud/jahutatud tooted - Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη - Frozen/chilled products - Productos congelados/refrigerados - Produits congelés/réfrigérés - Prodotti congelati/refrigerati - Sasaldēti/atdzesēti produkti - Užšaldyti/atšaldyti produktai - Fagyasztott/hűtött termékek - Prodotti ffriżati/mkessħin - Bevroren/gekoelde producten - Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze - Produtos congelados/refrigerados - Produse congelate/refrigerate - Mrazené/chladené produkty - Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi - Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet - Frysta/kylda produkter

T(FR) =

Замразени продукти - Zmražené výrobky - Frosne produkter - Gefrorene Erzeugnisse - Külmutatud tooted - Προϊόντα κατεψυγμένα - Frozen products - Productos congelados - Produits congelés - Prodotti congelati - Sasaldēti produkti - Užšaldyti produktai - Fagyasztott termékek - Prodotti ffriżati - Bevroren producten - Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia - Produtos congelados - Produse congelate - Mrazené produkty - Zamrznjeni proizvodi - Pakastetut tuotteet - Frysta produkter

T(CH) =

Охладени продукти - Chlazené výrobky - Kølede produkter - Gekühlte Erzeugnisse - Jahutatud tooted - Διατηρημένα με απλή ψύξη - Chilled products - Productos refrigerados - Produits réfrigérés - Prodotti refrigerati - Atdzesēti produkti - Atšaldyti produktai - Hűtött termékek - Prodotti mkessħin - Gekoelde producten - Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia - Produtos refrigerados - Produse refrigerate - Chladené produkty - Ohlajeni proizvodi - Jäähdytetyt tuotteet - Kylda produkter

6 = Живи животни - Živá zvířata - Levende dyr - Lebende Tiere - Elusloomad - Ζωντανά ζώα - Live animals - Animales vivos - Animaux vivants - Animali vivi - Dzīvi dzīvnieki - Gyvi gyvūnai - Élő állatok - Annimali ħajjin - Levende dieren - Zwierzęta - Animais vivos - Animale vii - Živé zvieratá - Žive živali - Elävät eläimet - Levande djur

U =

Копитни: едър рогат добитък, прасета, овце, кози, диви и домашни еднокопитни. - Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci. - Hovdyr: kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen. - Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde. - Kabjalised ja sőralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets- ja koduhobused. - Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα. - Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds - Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes. - Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages. - Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici. - Nagaiņi: liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži - Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir naminiai neporakanopiniai. - Patások: marha, sertés, juh, kecske, vad és házi páratlanujjú patások. - Ungulati: baqar, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, solipedi salvaġġi u domestiċi. - Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen - Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy, konie i koniowate. - Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens. - Ungulate: bovine, porcine, ovine, caprine, solipede sălbatice și domestice - Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky. - Kopitarji: govedo, prašiči, ovce, koze, divji in domači enokopitarji. - Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimet. - Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur.

E =

Регистрирани еднокопитни животни, както е определено в Директива 90/426/ЕИО на Съвета - Registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 90/426/EHS. - Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF. - Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt. - Nőukogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registreeritud hobuslased. - Καταχωρημένα ιπποειδή όπως ορίζονται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου. - Registered equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC - Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo. - Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE. - Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio. - Reģistrēts Equidae saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/426/EEK. - Registruoti arkliniai gyvūnai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB. - A 90/426/EGK tanácsi irányelv szerint regisztrált lófélék. - Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE. - Geregistreerde paardachtigen als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad. - Konie i koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG. - Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho. - Ecvidee înregistrate conform Directivei 90/426/CEE a Consiliului - Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici Rady 90/426/EHS. - Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS. - Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY. - Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG.

O =

Други животни (включително животни от зоологически градини) - Ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě). - Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver). - Andere Tiere (einschließlich Zootiere). - Teised loomad (kaasa arvatud loomaaia loomad). - Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων). - Other animals (including zoo animals) - Otros animales (incluidos los de zoológico). - Autres animaux (y compris les animaux de zoos). - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici). - Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus). - Kiti gyvūnai (įskaitant zoologijos sodų gyvūnus). - Egyéb állatok (beleértve az állatkerti állatokat). - Annimali oħra (inklużi annimali taż-żu). - Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren). - Pozostałe zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych). - Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico). - Alte animale (inclusiv animale din grădini zoologice) - Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO). - Druge živali (vključno z živalmi za živalski vrt). - Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet). - Andra djur (även djur från djurparker).

5-6 = Особени забележки - Zvláštní poznámky - Særlige bemærkninger - Spezielle Bemerkungen - Erimärkused - Ειδικές παρατηρήσεις - Special remarks - Menciones especiales - Mentions spéciales - Note particolari - Īpašas atzīmes - Specialios pastabos - Különleges észrevételek - Rimarki speċjali - Bijzondere opmerkingen - Szczególne uwagi - Mençőes especiais - Observații speciale - Osobitné poznámky - Posebne opombe - Erityismainintoja - Anmärkningar

* =

Спряно въз основа на член 6 от Директива 97/78/ЕО до ново известие, както е посочено в колони 1, 4, 5 и 6. - Pozdrženo na základě článku 6 směrnice 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6. - Ophævet indtil videre iht. artikel 6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6. - Bis auf Weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt. - Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni, nagu märgitud 1., 4., 5. ja 6. veerus. - Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6. - Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 - Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6). - Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6. - Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6. - Apturēts, pamatojoties uz Direktīvas 97/78/EK 6. pantu līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts 1., 4., 5. un 6. slejā. - Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu iki tolimesnio pranešimo, kaip nurodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse. - További értesítésig a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve, ami az 1., 4., 5. és 6. oszlopban jelzésre került. - Sospiża abbażi ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/78/KE sakemm jinħareġ avviż ieħor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6. - Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6. - Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6 dyrektywy 97/78/WE, zgodnie treścią kolumn 1, 4, 5 i 6. - Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposiçőes, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6. - Suspendat în temeiul articolului 6 din Directiva 97/78/CE până la o comunicare ulterioară, conform indicațiilor din coloanele 1, 4, 5 și 6. - Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho oznámenia, ako je uvedené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6. - Odloženo na podlagi člena 6 Direktive 97/78/ES, do nadaljnjega, kakor je navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6. - Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään. - Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 i direktiv 97/78/EG vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6.

(1) =

Проверка според изискванията на Решение 93/352/ЕИО на Комисията, взето в изпълнение на член 19, параграф 3 от Директива 97/78/ЕО на Съвета. - Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 97/78/ES. - Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF. - Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde. - Kontrollida kooskőlas komisjoni otsusega 93/352/EMÜ nőukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19 lőike 3 täideviimisel. - Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου. - Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC - De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo. - Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commission prise en application de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil. - Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio. - Pārbaude saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām, ieviešot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu. - Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą. - A 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel összhangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint végrehajtva. - Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE. - Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG van de Raad. - Kontrola zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podjętej w ramach wykonania art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE. - Controlos nas condiçőes da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho. - Controale desfășurate conform dispozițiilor Deciziei 93/352/CEE a Comisiei, adoptată în vederea punerii în aplicare a articolului 19 alineatul (3) din Directiva 97/78/CE a Consiliului. - Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES. - Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta 97/78/ES. - Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti. - Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagits för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG.

(2) =

Само опаковани продукти - Pouze balené výrobky - Kun emballerede produkter - Nur umhüllte Erzeugnisse - Ainult pakitud tooted - Συσκευασμένα προϊόντα μόνο - Packed products only - Únicamente productos embalados - Produits emballés uniquement - Prodotti imballati unicamente - Tikai fasēti produkti - Tiktai supakuoti produktai - Csak csomagolt áruk - Prodotti ppakkjati biss - Uitsluitend verpakte producten - Tylko produkty pakowane - Apenas produtos embalados - Numai produse ambalate - Len balené produkty - Samo pakirani proizvodi - Ainoastaan pakatut tuotteet - Endast förpackade produkter

(3) =

Само рибни продукти - Pouze rybářské výrobky - Kun fiskeprodukter - Ausschließlich Fischereierzeugnisse - Ainult pakitud kalatooted - Αλιεύματα μόνο - Fishery products only - Únicamente productos pesqueros - Produits de la pêche uniquement - Prodotti della pesca unicamente - Tikai zivju produkti - Tiktai žuvininkystės produktai - Csak halászati termékek - Prodotti tas-sajd biss - Uitsluitend visserijproducten - Tylko produkty rybne - Apenas produtos da pesca - Numai produse din domeniul pescuitului - Len produkty rybolovu - Samo ribiški proizvodi - Ainoastaan kalastustuotteet - Endast fiskeriprodukter

(4) =

Само животински протеини - Pouze živočišné bílkoviny - Kun animalske proteiner - Nur tierisches Eiweiß - Ainult loomsed valgud - Ζωικές πρωτεΐνες μόνο - Animal proteins only - Únicamente proteínas animales - Uniquement protéines animales - Unicamente proteine animali - Tikai dzīvnieku proteīns - Tiktai gyvūniniai baltymai - Csak állati fehérjék - Proteini ta' l-annimali biss - Uitsluitend dierlijke eiwitten - Tylko białko zwierzęce - Apenas proteínas animais - Numai proteine animale - Len živočíšne bielkoviny - Samo živalske beljakovine - Ainoastaan eläinproteiinit - Endast djurprotein

(5) =

Само кожи с вълна и кожи - Pouze surové kůže s vlnou - Kun uld, skind og huder - Nur Wolle, Häute und Felle - Ainult villad, karusnahad ja loomanahad - Έριο και δέρματα μόνο - Wool hides and skins only - Únicamente lana, cueros y pieles - Laine et peaux uniquement - Lana e pelli unicamente - Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas - Tiktai vilna, kailiai ir odos - Csak irhák és bőrök - Ġlud tas-suf biss - Uitsluitend wol, huiden en vellen - Tylko skóry futerkowe i inne - Apenas lã e peles - Numai lână și piei - Len vlnené prikrývky a kože - Samo kožuh in koža - Ainostaan villa, vuodat ja nahat - Endast ull, hudar och skinn

(6) =

Само течни мазнини, масла и рибни масла - Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky - Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier - Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle - Ainult vedelad rasvad, őlid ja kalaőlid - Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια - Liquid fats, oils, and fish oils only - Solo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado - Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement - Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce - Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa - Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai - Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok - Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss - Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie - Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne - Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe - Numai grăsimi, uleiuri și uleiuri de pește lichide - Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje - Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja - Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt - Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7) =

Исландски понита (само от април до октомври) - Islandští poníci (pouze od dubna do října) - Islandske ponyer (kun fra april til oktober) - Islandponys (nur von April bis Oktober) - Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) - Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) - Icelandic ponies (from April to October only) - Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) - Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement) - Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) - Islandes poniji (tikai no aprīļa līdz oktobrim) - Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio iki spalio mėn.) - Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) - Ponijiet Iżlandiżi (minn April sa Ottubru biss)) - IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) - Kucyki islandzkie (tylko od kwietnia do października) - Póneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) - Ponei islandezi (numai între lunile aprilie și octombrie) - Islandské poníky (len od apríla do októbra) - Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) - Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) - Islandshästar (endast från april till oktober)

(8) =

Само еднокопитни - Pouze koňovití - Kun enhovede dyr - Nur Einhufer - Ainult hobuslased - Μόνο ιπποειδή - Equidaes only - Equinos únicamente - Équidés uniquement - Unicamente equidi - Tikai Equidae - Tiktai arkliniai gyvūnai - Csak lófélék - Ekwidi biss - Uitsluitend paardachtigen - Tylko koniowate - Apenas equídeos - Numai ecvidee - Len zvieratá koňovité - Samo equidae - Ainoastaan hevoset - Endast hästdjur

(9) =

Само тропически риби - Pouze tropické ryby - Kun tropiske fisk - Nur tropische Fische - Ainult troopilised kalad - Τροπικά ψάρια μόνο - Tropical fish only - Únicamente peces tropicales - Poissons tropicaux uniquement - Unicamente pesci tropicali - Tikai tropu zivis - Tiktai tropinės žuvys - Csak trópusi halak - Ħut tropikali biss - Uitsluitend tropische vissen - Tylko ryby tropikalne - Apenas peixes tropicais - Numai pești tropicali - Len tropické ryby - Samo tropske ribe - Ainoastaan trooppiset kalat - Endast tropiska fiskar

(10) =

Само котки, кучета, гризачи, зайцеподобни, живи риби и влечуги - Pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovci, živé ryby a plazi - Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk og krybdyr - Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische und Reptilien - Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, elus kalad, roomajad ja muud linnud, välja arvatud jaanalinnulased - Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή - Cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, and reptiles only - Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, y reptiles - Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants et reptiles - Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, e rettili - Tikai kaķi, suņi, grauzēji, lagomorphs, dzīvas zivis, un reptiļi - Tiktai katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys, ropliai - Csak macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlfélék, élő halak, hüllők - Qtates, klieb, rodenti, lagomorfi, ħut ħaj, u rettili - Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, en reptielen - Tylko psy, koty, gryzonie, zającokształtne, żywe ryby i gady - Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos e répteis - Numai pisici, câini, rozătoare, lagomorfe, pești vii și reptile - Len mačky, psy, hlodavce, zajacovité zvieratá, živé ryby a plazy - Samo mačke, psi, glodalci, lagomorfi, žive ribe, plazilci in ptiči - Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut - Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar

(11) =

Само насипна храна за животни - Pouze krmiva ve velkém - Kun foderstoffer i løs afladning - Nur Futtermittel als Schüttgut - Ainult pakendamata loomatoit - Ζωοτροφές χύμα μόνο - Foodstuffs in bulk only - Únicamente alimentos a granel para animales - Aliments pour animaux en vrac uniquement - Alimenti per animali in massa unicamente - Tikai beramā lopbarība - Tiktai neįpakuoti pašarai - Csak ömlesztett takarmányok - Oġġetti ta' l-għalf fi kwantitajiet kbar biss - Uitsluitend onverpakte diervoeders - Tylko żywność luzem - Apenas alimentos para animais a granel - Numai furaje la vrac - Len voľne ložené krmivá - Samo krma v razsutem stanju - Ainoastaan pakkaamaton rehu - Endast foder i lösvikt

(12) =

За (U) в случай на еднокопитни, само тези, предназначени за зоологически градини; и за (O), само пилета на един ден, риба, кучета, котки, насекоми или други животни, предназначени за зоологически градини. - Pro (U), v případě lichokopytníků, pouze ti odeslaní do zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz nebo jiná zvířata odeslaná do zoologické zahrady. - Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have. - Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. - Ainult (U) loomaaeda mőeldud hobuslaste puhul; ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate ja teiste loomaaeda mőeldud loomade puhul. - Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο· και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο. - For (U) in the case of solipeds, those consigned to a zoo only; and for (O), day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo only. - En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, solo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), solo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico. - Pour (U), dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour (O), uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo. - Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo. - (U) tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoodārzam; (O) tikai vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam - (U) neporakanopinių atveju, tiktai jei vežami į zoologijos sodą, ir (O) - tiktai vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai. - Az (U) esetében páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb, állatkertbe szállított állatok. - Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil żu; u għal (O), flieles ta' ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss. - Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren; en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren. - Przy (U) w przypadku koniowatych, tylko przeznaczone do zoo; a przy (O), tylko jednodzienne kurczęta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zoo. - Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos ou outros animais de jardim zoológico. - Pentru (U) în cazul solipedelor, numai cele încredințate unei grădini zoologice; și pentru (O), doar pui de o zi, pești, câini, pisici, insecte sau alte animale încredințate unei grădini zoologice. - Pre (U) v prípade nepárnokopytníkov len tie, ktoré sú posielané do ZOO; a pre (O) len jednodňové kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá posielané do ZOO. - Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O), samo dan stari piščanci, ribe, psi, mačke, žuželke, ali druge živali, namenjene v živalski vrt. - Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet. - För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast dagsgamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter eller andra djur i djurparker.

(13) =

Предназначено за транзитното преминаване през Европейската общност на пратки с някои продукти от животински произход за консумация от човека, идващи за или от Русия, по реда на процедурите на съответното общностно законодателство. - Určeno k přepravě přes Evropské společenství pro zásilky s určitými výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu, které směřují do nebo pocházejí z Ruska podle zvláštních postupů stanovených v příslušném právu Společenství. - Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser. - Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren. - Määratud transiidiks läbi Euroopa Ühenduse teatud inimtarbimiseks mőeldud loomset päritolu toodete partiidele, mis lähevad Venemaale vői tulevad Venemaalt ning kuuluvad vastavate ühenduse őigusaktidega ette nähtud protseduuride alla - Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία. - Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation - Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente. - Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d'envois de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie, selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable. - Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria. - Norīkojums sūtījumu tranzītam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās, patēriņam saskaņā ar noteiktu, attiecīgā Kopienas likumdošanā paredzētu kārtību. - Skirta tam tikrų gyvulinės kilmės produktų, skirtų žmonių maistui, siuntų tranzitui per Europos bendriją, vežamų į arba iš Rusijos vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatyta tvarka. - Az Európai Közösségen keresztül történő tranzitszállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt különleges eljárások szerint. - Allokat għat-traġitt tul il-Komunità Ewropea għal kunsinji ta' ċerti prodotti għall-konsum tal-bniedem li joriġinaw mill-annimali, provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taħt il-proċeduri speċifiċi previsti fil-leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti. - Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relvante communautaire wetgeving. - Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty. - Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Rússia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente. - Desemnat pentru tranzitul în cadrul Comunității Europene privind transportul anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, înspre sau dinspre Rusia, conform unor proceduri specifice prevăzute de legislația comunitară relevantă. - Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu pochádzajúce z Ruska podľa osobitných postupov plánovaných v príslušnej legislatíve Spoločenstva. - Določeno za tranzit preko Evropske skupnosti za pošiljke nekaterih proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po posebnih postopkih, predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti. - Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen. - För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

(14) =

Разрешени са ограничен брой видове, така както е определено от компетентния национален орган. - Povoluje se omezený počet druhů podle definice příslušných vnitrostátních orgánů. - Et begrænset antal arter som fastsat af den kompetente nationale myndighed. - Es ist nur eine begrenzte, von der zuständigen nationalen Behörde festgelegte Anzahl Arten zugelassen. - Lubatud on ainult piiratud arv liike, mille on kindlaks määranud pädev siseriiklik asutus. - Επιτρέπεται περιορισμένος μόνο αριθμός ειδών, τα οποία καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή. - A limited number of species are permitted, as defined by the competent national authority - Se permite un número limitado de especies, tal como lo establezca la autoridad nacional competente. - Suivant la définition de l'autorité nationale compétente, un nombre limité d'espèces sont autorisées. - Sono ammesse solo alcune specie quali definite dall'autorità nazionale competente. - Atļauts ierobežots sugu skaits, kā noteikusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde. - Leidžiamas ribotas skaičius rūšių, kaip nustatyta kompetentingos nacionalinės institucijos. - Korlátozott számú faj engedélyezett az illetékes nemzeti hatóság meghatározása szerint. - Numru limitat ta' speċi huwa permess, kif definit mill-awtorità nazzjonali kompetenti. - Een beperkt aantal soorten is toegelaten, als omschreven door de bevoegde nationale autoriteit. - Dopuszcza się ograniczoną liczbę gatunków, jak określiły właściwe władze krajowe. - É permitido um número limitado de espécies, a definir pela autoridade nacional competente. - Este permis un număr limitat de specii, stabilit de autoritatea națională competentă. - Je povolený obmedzený počet druhov, ako určil príslušný národný orgán. - Dovoljeno je omejeno število vrst, kakor je določil pristojni nacionalni organ. - Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määrittelemä rajoitettu määrä lajeja sallitaan. - Ett begränsat antal arter tillåts, enligt vad som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

(15) =

Това одобрение важи единствено до 31.07.2011 г. - Toto schválení platí pouze do 31. července 2011. - Denne godkendelse gælder kun indtil den 31. juli 2011. - Diese Genehmigung gilt nur bis zum 31. Juli 2011. - See heakskiit kehtib ainult 31. juulini 2011. - Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2011. - This approval is valid until 31 July 2011 only. - Esta autorización únicamente es válida hasta el 31 de julio de 2011. - Cette autorisation n'est valable que jusqu'au 31 juillet 2011. - La presente autorizzazione è valida soltanto fino al 31 luglio 2011. - Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 31.7.2011. - Šis patvirtinimas galioja tik iki 2011 m. liepos 31 d. - A jóváhagyás 2011. július 31-ig érvényes. - Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-31/07/2011. - Deze goedkeuring is slechts geldig tot en met 31 juli 2011. - Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do 31.7.2011. - Esta aprovação só é válida até 31 de Julho de 2011. - Această aprobare este valabilă numai până la 31.7.2011. - Ta odobritev velja samo do 31.7.2011. - Toto schválenie je platné len do 31. júla 2011. - Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 31.7.2011 saakka. - Detta godkännande är bara giltigt till den 31 juli 2011.

Страна: Белгия - Země: Belgie - Land: Belgien - Land: Belgien - Riik: Belgia - Χώρα: Βέλγιο - Country: Belgium - País: Bélgica - Pays: Belgique - Paese: Belgio - Valsts: Beļģija - Šalis: Belgija - Ország: Belgium - Pajjiż: il-Belġju - Land: België - Kraj: Belgia - País: Bélgica - Țara: Belgia - Krajina: Belgicko - Država: Belgija - Maa: Belgia - Land: Belgien

123456
Antwerpen/AnversBE 02699PKaai 650HC, NHC
KalloHC, NHC
Brussel-Zaventem/Bruxelles-ZaventemBE 02899AFlight CareHC-T(2)
Flight Care 2NHC(2)U, E, O
Avia PartnerHC-T(2)
WFSHC-T(2)
Swiss PortHC-T(2)
Gent/GandBE 02999PHC-NT(6)
NHC-NT(6)
Luik/LiègeBE 03099AHC, NHC-NT(2), NHC-T(FR)U, E, O
Oostende/OstendeBE 02599PHC-T(2)
OostendeBE 03199AIC-1HC(2)
IC-2E
Zeebrugge/ZeebrugesBE 02799POCHZHC(2), NHC(2)

Страна: България - Země: Bulharsko - Land: Bulgarien - Land: Bulgarien - Riik: Bulgaaria - Χώρα: Βουλγαρία - Country: Bulgaria - País: Bulgaria - Pays: Bulgarie - Paese: Bulgaria - Valsts: Bulgārija - Šalis: Bulgarija - Ország: Bulgária - Pajjiż: il-Bulgarija - Land: Bulgarije - Kraj: Bułgaria - País: Bulgária - Țara: Bulgaria - Krajina: Bulharsko - Država: Bolgarija - Maa: Bulgaria - Land: Bulgarien

123456
BregovoBG 00199RHC(2), NHC
BurgasBG 00299PHC(2), NHC
GjuеshevoBG 00399RHC(2), NHC
KalotinaBG 00499RHC(2), NHCU, E, O
Kapitan AndreevoBG 00599RHC, NHCU, E, O
SofiaBG 00699AHC(2), NHC(2)E, O
VarnaBG 00799PHC(2), NHC
ZlatarevoBG 00899RHC(2), NHC

Страна: Чешка Република - Země: Česká republika - Land: Tjekkiet - Land: Tschechische Republik - Riik: Tšehhi Vabariik - Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία - Country: Czech Republic - País: República Checa - Pays: République tchèque - Paese: Repubblica ceca - Valsts: Čehija - Šalis: Čekijos Respublika - Ország: Cseh Köztársaság - Pajjiż: ir-Repubblika Ċeka - Land: Tsjechië - Kraj: Republika Czeska - País: República Checa - Țara: Republica Cehă - Krajina: Česká republika - Država: Češka - Maa: Tšekki - Land: Tjeckien

123456
Praha-RuzyněCZ 00099AHC(2), NHC-T(CH)(2), NHC(NT)(2)E, O

Страна: Дания - Země: Dánsko - Land: Danmark - Land: Dänemark - Riik: Taani - Χώρα: Δανία - Country: Denmark - País: Dinamarca - Pays: Danemark - Paese: Danimarca - Valsts: Dānija - Šalis: Danija - Ország: Dánia - Pajjiż: id-Danimarka - Land: Denemarken - Kraj: Dania - País: Dinamarca - Țara: Danemarca - Krajina: Dánsko - Država: Danska - Maa: Tanska - Land: Danmark

123456
Ålborg 1 (Greenland Port) 1DK 02299PHC-T(FR)(1)(2)
Ålborg 2 (Greenland Port) 2DK 51699PHC(2), NHC(2)
ÅrhusDK 02199PHC(1)(2), NHC-T(FR)
NHC-NT(2)(11)
EsbjergDK 02399PHC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(11)
FredericiaDK 11099PHC(1)(2), NHC(2), NHC-(NT)11
HanstholmDK 11399PHC-T(FR)(1)(3)
HirtshalsDK 11599PCentre 1HC-T(FR)(1)(2)
Centre 2HC-T(FR)(1)(2)
BillundDK 01799AHC-T(1)(2), NHC(2)U, E, O
KøbenhavnDK 11699ACentre 1, SAS 1 (North)HC(1)(2), NHC*
Centre 2, SAS 2 (East)HC*, NHC(2)
Centre 3U, E, O
KøbenhavnDK 21699PHC(1), NHC-T(FR), NHC-NT
KoldingDK 01899PNHC(11)
SkagenDK 01999PHC-T(FR)(1)(2)(3)

Страна: Германия - Země: Německo - Land: Tyskland - Land: Deutschland - Riik: Saksamaa - Χώρα: Γερμανία - Country: Germany - País: Alemania - Pays: Allemagne - Paese: Germania - Valsts: Vācija - Šalis: Vokietija - Ország: Németország - Pajjiż: il-Ġermanja - Land: Duitsland - Kraj: Niemcy - País: Alemanha - Țara: Germania - Krajina: Nemecko - Država: Nemčija - Maa: Saksa - Land: Tyskland

123456
Berlin-TegelDE 50299AHC, NHCO
BrakeDE 51599PNHC-NT(4)
BremenDE 50699PHC, NHC
BremerhavenDE 50799PHC, NHC
CuxhavenDE 51699PIC 1HC-T(FR)(3)
IC 2HC-T(FR)(3)
DüsseldorfDE 51999AHC(2), NHC-T(CH)(2)
NHC-NT(2)
O
Frankfurt/MainDE 51099AHC, NHCU, E, O
Hahn AirportDE 55999AHC(2), NHC(2)O
Hamburg FlughafenDE 50999AHC, NHCO
Hamburg HafenDE 50899PBurchardkaiHC, NHC-NT, NHC-T(FR)
Frigo AltenwerderHC
ReiherdammHC, NHC-T(FR)
NHC-NT
Hannover-LangenhagenDE 51799AHC(2), NHC(2)O
KielDE 52699PHC, NHC
KölnDE 52099AHC(2), NHC(2)O
Leipzig-Halle FlughafenDE 56099AHC(2), NHC(2)U, E, O
LübeckDE 52799PHC, NHCE(14)
MünchenDE 49699AHC(2), NHC(2)O
RostockDE 51399PHC, NHCU, E, O
RügenDE 51199PHC(3)
SchönefeldDE 50599AHC(2), NHC(2)U, E, O
StuttgartDE 49099AHC(2), NHC(2)O

Страна: Естония - Země: Estonsko - Land: Estland - Land: Estland - Riik: Eesti - Χώρα: Εσθονία - Country: Estonia - País: Estonia - Pays: Estonie - Paese: Estonia - Valsts: Igaunija - Šalis: Estija - Ország: Észtország - Pajjiż: l-Estonja - Land: Estland - Kraj: Estonia - País: Estónia - Țara: Estonia - Krajina: Estónsko - Država: Estonija - Maa: Viro - Land: Estland

123456
LuhamaaEE 00199RHC, NHCU, E
MuugaEE 00399PIC 1HC, NHC-T(FR), NHC-NT
AS RefetraHC-T(FR)(2)
NarvaEE 00299RHC, NHC-NT
PaldiskiEE 00599PHC(2), NHC-NT(2)

Страна: Гърция - Země: Řecko - Land: Grækenland - Land: Griechenland - Riik: Kreeka - Χώρα: Ελλάς - Country: Greece - País: Grecia - Pays: Grèce - Paese: Grecia - Valsts: Grieķija - Šalis: Graikija - Ország: Görögország - Pajjiż: il-Greċja - Land: Griekenland - Kraj: Grecja - País: Grécia - Țara: Grecia - Krajina: Grécko - Država: Grčija - Maa: Kreikka - Land: Grekland

123456
EvzoniGR 06099RHC, NHC-NTU, E, O
Athens International AirportGR 05599AHC(2), NHC-NT(2)U, E, O
IdomeniGR 06299FU, E
KakaviaGR 07099RHC(2), NHC-NT
Neos KafkassosGR 06399FHC(2), NHC-NTU, E
Neos KafkassosGR 06399RHC, NHC-NTU, E
PeplosGR 07299RHC(2), NHC-NTE
PireasGR 05499PHC(2), NHC-NT
ThessalonikiGR 05799AHC-T(CH)(2), NHC-NTO
ThessalonikiGR 05699PHC(2), NHC-NT

Страна: Испания - Země: Španělsko - Land: Spanien - Land: Spanien - Riik: Hispaania - Χώρα: Ισπανία - Country: Spain - País: España - Pays: Espagne - Paese: Spagna - Valsts: Spānija - Šalis: Ispanija - Ország: Spanyolország - Pajjiż: Spanja - Land: Spanje - Kraj: Hiszpania - País: Espanha - Țara: Spania - Krajina: Španielsko - Država: Španija - Maa: Espanja - Land: Spanien

123456
A Coruña-LaxeES 48899PA CoruñaHC, NHC
LaxeHC
AlgecirasES 47599PProductosHC, NHC
AnimalesU, E, O
AlicanteES 49999AHC(2), NHC(2)O
AlicanteES 48299PHC, NHC-NT
AlmeríaES 50099AHC(2), NHC(2)O
AlmeríaES 48399PHC, NHC-NT
AsturiasES 50199AHC(2)
BarcelonaES 50299AIberiaHC(2), NHC-T(CH)(2)
NHC-NT(2)
O
FlightcareHC(2), NHC(2)O
BarcelonaES 47199PHC, NHC
BilbaoES 50399AHC(2), NHC(2)O
BilbaoES 48499PHC, NHC
CádizES 47499PHC, NHC
CartagenaES 48599PHC, NHC
CastellónES 49799PHC, NHC
GijónES 48699PHC, NHC
Gran CanariaES 50499AHC(2), NHC-NT(2)O
HuelvaES 48799PPuerto interiorHC
Puerto exteriorNHC-NT
Las Palmas de Gran CanariaES 48199PProductosHC, NHC
AnimalesU, E, O
MadridES 47899AIberiaHC(2), NHC(2)U, E, O
FlightcareHC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)U, E, O
PER4HC-T(CH)(2)
WFS: World Wide Flight ServicesHC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)O
MálagaES 50599AHC(2), NHC(2)O
MálagaES 47399PHC, NHCU, E, O
MarínES 49599PHC, NHC-T(FR), NHC-NT
Palma de MallorcaES 47999AHC(2)-NT, HC(2)-TCH), HC(2)-T(FR)*, NHC(2)-NT, NHC(2)-T(CH), NHC(2)-T(FR)*O
Santa Cruz de TenerifeES 48099PDársenaHC
DiqueNHCU, E, O
SantanderES 50799AHC(2), NHC(2)
SantanderES 48999PHC, NHC
Santiago de CompostelaES 49899AHC(2), NHC(2)
San Sebastián*ES 50699AHC(2)*, NHC(2)*
SevillaES 50899AHC(2), NHC(2)O
SevillaES 49099PHC, NHC
TarragonaES 49199PHC, NHC
Tenerife NorteES 50999AHC(2)
Tenerife SurES 49699AProductosHC(2), NHC(2)
AnimalesU, E, O
ValenciaES 51099AHC(2), NHC(2)O
ValenciaES 47299PHC, NHC
VigoES 51199AHC(2), NHC(2)
VigoES 47699PT.C. GuixarHC, NHC-T(FR), NHC-NT
Pantalan 3HC-T(FR)(2)(3)
FrioyaHC-T(FR)(2)(3)
FrigalsaHC-T(FR)(2)(3)
PescanovaHC-T(FR)(2)(3)
VieirasaHC-T(FR)(3)
FandicostaHC-T(FR)(2)(3)
Frig. MorrazoHC-T(FR)(3)
Vilagarcia–Ribeira–CaramiñalES 49499PVilagarciaHC(2), NHC(2)(11)
RibeiraHC
CaramiñalHC
VitoriaES 49299AProductosHC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)
AnimalesU, E, O
ZaragozaES 49399AHC(2)

Страна: Франция - Země: Francie - Land: Frankrig - Land: Frankreich - Riik: Prantsusmaa - Χώρα: Γαλλία - Country: France - País: Francia - Pays: France - Paese: Francia - Valsts: Francija - Šalis: Prancūzija - Ország: Franciaország - Pajjiż: Franza - Land: Frankrijk - Kraj: Francja - País: França - Țara: Franța - Krajina: Francúzsko - Država: Francija - Maa: Ranska - Land: Frankrike

123456
BeauvaisFR 16099AE
BordeauxFR 13399AHC-T(1), HC-NT, NHC
BordeauxFR 23399PHC-NT
BoulogneFR 16299PHC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)
BrestFR 32999AHC-T(CH)(1)(2)
BrestFR 12999PHC-T(FR) (1), NHC-T(FR)
Châteauroux — DéolsFR 13699AHC-T(2)
Concarneau — DouarnenezFR 22999PConcarneauHC-T(1)(3)
DouarnenezHC-T(FR)(1)(3)
DeauvilleFR 11499AE
DunkerqueFR 15999PCaraibesHC-T(1), HC-NT
Maison BlancheNHC-NT
Le HavreFR 17699PRoute des maraisHC-T(1), HC-NT, NHC
DugrandHC-T(FR)(1)(2)
EFBSHC-T(FR)(1)(2)
FécampHC-NT(6), NHC-NT(6)
LorientFR 15699PCCIMNHC-NT(4)
Lyon — Saint-ExupéryFR 16999AHC-T(1), HC-NT, NHCO
Marseille Port (15)FR 11399PHangar 14E
STEFHC-T(1)(2), HC-NT(2)
Marseille Fos-sur-MerFR 31399PHC-T(1), HC-NT, NHC
Marseille aéroportFR 21399AHC-T(1), HC-NT,O
Nantes — Saint-NazaireFR 14499PHC-T(1), HC-NT, NHC-NT
NiceFR 10699AHC-T(CH)(1)(2)O
OrlyFR 29499ASFSHC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC
Air FranceHC-T(1), HC-NT
Réunion Port RéunionFR 29999PHC(1), NHC
Réunion Roland-GarrosFR 19999AHC(1), NHCO
Roissy Charles-de-GaulleFR 19399AAir FranceHC-T(1), HC-NT, NHC-NT
France HandlingHC-T(1), HC-NT, NHC
Station animalièreU, E, O
RouenFR 27699PHC-T(1), HC-NT, NHC
Saint-MaloFR 13599PNHC-NT
SèteFR 13499PFrontignanHC-T(1), HC-NT
Toulouse — BlagnacFR 13199AHC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)O
VatryFR 15199AHC-T(CH)(1)(2)

Страна: Ирландия - Země: Irsko - Land: Irland - Land: Irland - Riik: Iirimaa - Χώρα: Ιρλανδία - Country: Ireland - País: Irlanda - Pays: Irlande - Paese: Irlanda - Valsts: Īrija - Šalis: Airija - Ország: Írország - Pajjiż: l-Irlanda - Land: Ierland - Kraj: Irlandia - País: Irlanda - Țara: Irlanda - Krajina: Írsko - Država: Irska - Maa: Irlanti - Land: Irland

123456
Dublin AirportIE 02999AE, O
Dublin PortIE 02899PHC(2), NHC
ShannonIE 03199AHC(2), NHC(2)U, E, O

Страна: Италия - Země: Itálie - Land: Italien - Land: Italien - Riik: Itaalia - Χώρα: Ιταλία - Country: Italy - País: Italia - Pays: Italie - Paese: Italia - Valsts: Itālija - Šalis: Italija - Ország: Olaszország - Pajjiż: Italja - Land: Italië - Kraj: Włochy - País: Itália - Țara: Italia - Krajina: Taliansko - Država: Italija - Maa: Italia - Land: Italien

123456
AnconaIT 10199AHC, NHC
AnconaIT 00199PVISHC
GarbageNHC
BariIT 00299PHC, NHC-NT
BergamoIT 03999AHC, NHC
Bologna Borgo PanigaleIT 00499AHC(2), NHC(2)O
Brescia Montichiari AeroportoIT 04599AHC(2), NHC(2)
BrindisiIT 04699PHC
CivitavecchiaIT 04399PHC-T(2)
GenovaIT 01099PCalata Sanità (terminal Sech)HC(2), NHC-NT(2)
Nino Ronco (terminal Messina)NHC-NT(2)
Porto di Voltri (Voltri)HC(2), NHC-NT(2)
Ponte PaleocapaNHC-NT(6)
GenovaIT 11099AHC(2), NHC(2)O
Gioia TauroIT 04099PHC, NHC
La SpeziaIT 03399PHC, NHCU, E
Livorno — PisaIT 01399PPorto CommercialeHC, NHC-NT
SintermarHC, NHC
LorenziniHC, NHC-NT
Terminal Darsena ToscanaHC, NHC
Livorno — PisaIT 04299AHC(2), NHC(2)
Milano LinateIT 01299AHC(2), NHC(2)O
Milano MalpensaIT 01599AMagazzini aeroportuali ALHAHC(2), NHC(2)
SEAU, E
Cargo City MLEHC, NHCO
NapoliIT 01899PMolo BausanHC, NHC
NapoliIT 11899AHC, NHC-NT
OlbiaIT 02299PHC-T(FR)(3)
PalermoIT 01999AHC-T
PalermoIT 11999PHC
RavennaIT 03499PSapir 1NHC-NT(6)
TCRHC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT(2)
SetramarNHC-NT(4)
Docks CerealiNHC-NT
Reggio Calabria*IT 01799PHC*, NHC*
Reggio CalabriaIT 11799AHC, NHC
Roma FiumicinoIT 00899AAlitaliaHC(2) NHC-NT(2)O(14)
Cargo City ADRHC, NHC
Isola VeterinariaU, E, O
RiminiIT 04199AHC(2), NHC(2)
SalernoIT 03599PHC, NHC
TarantoIT 03699PHC, NHC
Torino Caselle*IT 02599AHC-T(2),* NHC-NT(2)*O*
TrapaniIT 03799PHC
TriesteIT 02699PHangar 69HC, NHC
VeneziaIT 12799AHC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)
VeneziaIT 02799PHC-T, NHC-NT
VeronaIT 02999AHC(2), NHC(2)
Vado Ligure Savona portoIT 04499PHC(2), NHC-NT(2)

Страна: Кипър - Země: Kypr - Land: Cypern - Land: Zypern - Riik: Küpros - Χώρα: Κύπρος - Country: Cyprus - País: Chipre - Pays: Chypre - Paese: Cipro - Valsts: Kipra - Šalis: Kipras - Ország: Ciprus - Pajjiż: Ċipru - Land: Cyprus - Kraj: Cypr - País: Chipre - Țara: Cipru - Krajina: Cyprus - Država: Ciper - Maa: Kypros - Land: Cypern

123456
LarnakaCY 40099AHC(2), NHC-NT(2)O
LemesosCY 50099PHC(2), NHC-NT

Страна: Латвия - Země: Lotyšsko - Land: Letland - Land: Lettland - Riik: Läti - Χώρα: Λεττονία - Country: Latvia - País: Letonia - Pays: Lettonie - Paese: Lettonia - Valsts: Latvija - Šalis: Latvija - Ország: Lettország - Pajjiż: il-Latvja - Land: Letland - Kraj: Łotwa - País: Letónia - Țara: Letonia - Krajina: Lotyšsko - Država: Latvija - Maa: Latvia - Land: Lettland

123456
DaugavpilsLV 81699FHC(2), NHC(NT)(2)
Grebņeva(13)LV 72199RHC, NHC-T(CH), NHC-NT
PatarniekiLV 73199RIC 1HC, NHC-T(CH), NHC-NT
IC 2U, E, O
Rēzekne(13)LV 74299FHC(2), NHC(NT)(2)
Rīga (Riga port)LV 21099PHC(2), NHC(2)
Kravu terminālisHC-T(FR)(2)
HC-NT(2)
Rīga (Baltmarine Terminal)LV 05099PHC-T(FR)(2)
Terehova(13)LV 72299RHC, NHC-NTE, O
VentspilsLV 31199PHC(2), NHC(2)

Страна: Литва - Země: Litva - Land: Litauen - Land: Litauen - Riik: Leedu - Χώρα: Λιθουανία - Country: Lithuania - País: Lituania - Pays: Lituanie - Paese: Lituania - Valsts: Lietuva - Šalis: Lietuva - Ország: Litvánia - Pajjiż: il-Litwanja - Land: Litouwen - Kraj: Litwa - País: Lituânia - Țara: Lituania - Krajina: Litva - Država: Litva - Maa: Liettua - Land: Litauen

123456
Kena(13)LT 01399FHC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT
Kybartai(13)LT 01899RHC, NHC
Kybartai(13)LT 02199FHC, NHC
Lavoriškės(13)LT 01199RHC, NHC
Medininkai(13)LT 01299RHC, NHC-T(FR), NHC-NTU, E, O
MoloLT 01699PHC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)
Malkų įlankosLT 01599PHC, NHC
LaistųHC
PiliesLT 02299PHC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)
Panemunė(13)LT 01799RHC, NHC
Pagėgiai(13)LT 02099FHC, NHC
Šalčininkai(13)LT 01499RHC, NHC
VilniusLT 01999AHC, NHCO

Страна: Люксембург - Země: Lucembursko - Land: Luxembourg - Land: Luxemburg - Riik: Luksemburg - Χώρα: Λουξεμβούργο - Country: Luxembourg - País: Luxemburgo - Pays: Luxembourg - Paese: Lussemburgo - Valsts: Luksemburga - Šalis: Liuksemburgas - Ország: Luxemburg - Pajjiż: il-Lussemburgu - Land: Luxemburg - Kraj: Luksemburg - País: Luxemburgo - Țara: Luxemburg - Krajina: Luxembursko - Država: Luksemburg - Maa: Luxemburg - Land: Luxemburg

123456
LuxembourgLU 00199ACentre 1HC
Centre 2NHC-NTU, E, O

Страна: Унгария - Země: Maďarsko - Land: Ungarn - Land: Ungarn - Riik: Ungari - Χώρα: Ουγγαρία - Country: Hungary - País: Hungría - Pays: Hongrie - Paese: Ungheria - Valsts: Ungārija - Šalis: Vengrija - Ország: Magyarország - Pajjiż: l-Ungerija - Land: Hongarije - Kraj: Węgry - País: Hungria - Țara: Ungaria - Krajina: Maďarsko - Država: Madžarska - Maa: Unkari - Land: Ungern

123456
Budapest-FerihegyHU 00399AHC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)O
EperjeskeHU 02899FHC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)
GyékényesHU 00499FHC(2), NHC(2)
KelebiaHU 02499FHC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)
LetenyeHU 01199RHC(2), NHC-NT(2)
RöszkeHU 02299RHC(2), NHC-NT(2)E
ZáhonyHU 02799RHC(2), NHC-NT(2)U, E

Страна: Малта - Země: Malta - Land: Malta - Land: Malta - Riik: Malta - Χώρα: Μάλτα - Country: Malta - País: Malta - Pays: Malte - Paese: Malta - Valsts: Malta - Šalis: Malta - Ország: Málta - Pajjiż: Malta - Land: Malta - Kraj: Malta - País: Malta - Țara: Malta - Krajina: Malta - Država: Malta - Maa: Malta - Land: Malta

123456
LuqaMT 01099AHC(2), NHC(2)O, U, E
MarsaxxlokMT 03099PHC, NHC
VallettaMT 02099PU, E

Страна: Нидерландия - Země: Nizozemsko - Land: Nederlandene - Land: Niederlande - Riik: Madalmaad - Χώρα: Κάτω Χώρες - Country: Netherlands - País: Países Bajos - Pays: Pays-Bas - Paese: Paesi Bassi - Valsts: Nīderlande - Šalis: Nyderlandai - Ország: Hollandia - Pajjiż: l-Olanda - Land: Nederland - Kraj: Niderlandy - País: Países Baixos - Țara: Țările de Jos - Krajina: Holandsko - Država: Nizozemska - Maa: Alankomaat - Land: Nederländerna

123456
AmsterdamNL 01399AAero Ground ServicesHC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)O(14)
KLM-2U, E, O(14)
FreshportHC(2), NHC(2)O(14)
AmsterdamNL 01799PCornelis VrolijkHC-T(FR)(2)(3)
Daalimpex VelzenHC-T
PCAHC(2), NHC(2)
Kloosterboer IJmuidenHC-T(FR)
EemshavenNL 01899PHC-T(2), NHC-T(FR)(2)
HarlingenNL 02099PDaalimpexHC-T
MaastrichtNL 01599AHC, NHCU, E, O
RotterdamNL 01699PEurofrigo KarimatastraatHC, NHC-T(FR), NHC-NT
Eurofrigo, Abel TasmanstraatHC
KloosterboerHC-T(FR)(2)
WibacoHC-T(FR)(2), HC-NT(2)
Van HeezikHC-T(2)
VlissingenNL 02199PDaalimpexHC-T(2), NHC-T(FR)(2)
KloosterboerHC-T(2), HC-NT(2)

Страна: Австрия - Země: Rakousko - Land: Østrig - Land: Österreich - Riik: Austria - Χώρα: Αυστρία - Country: Austria - País: Austria - Pays: Autriche - Paese: Austria - Valsts: Austrija - Šalis: Austrija - Ország: Ausztria - Pajjiż: Awstrija - Land: Oostenrijk - Kraj: Austria - País: Áustria - Țara: Austria - Krajina: Rakúsko - Država: Avstrija - Maa: Itävalta - Land: Österrike

123456
LinzAT 00999AHC(2), NHC(2)O, E, U(8)
Wien-SchwechatAT 01599AHC(2), NHC(2)O

Страна: Полша - Země: Polsko - Land: Polen - Land: Polen - Riik: Poola - Χώρα: Πολωνία - Country: Poland - País: Polonia - Pays: Pologne - Paese: Polonia - Valsts: Polija - Šalis: Lenkija - Ország: Lengyelország - Pajjiż: il-Polonja - Land: Polen - Kraj: Polska - País: Polónia - Țara: Polonia - Krajina: Poľsko - Država: Poljska - Maa: Puola - Land: Polen

123456
Bezledy (13)PL 28199RHC, NHCU, E, O
DorohuskPL 06399RHC, NHC-T(FR), NHC-NTO
GdańskPL 22299PHC(2), NHC(2)
GdyniaPL 22199PIC 1HC, NHCU, E, O
IC 2HC-T(FR)(2)
HrebennePL 06499RHC, NHC
KorczowaPL 18199RHC, NHCU, E, O
Kukuryki-KoroszczynPL 06199RHC, NHCU, E, O
Kuźnica Białostocka (13)PL 20199RHC, NHCU, E, O
ŚwinoujściePL 32299PHC, NHC
SzczecinPL 32199PHC, NHC
Terespol-KobylanyPL 06299FHC, NHC
Warszawa OkęciePL 14199AHC(2), NHC(2)U, E, O

Страна: Португалия - Země: Portugalsko - Land: Portugal - Land: Portugal - Riik: Portugal - Χώρα: Πορτογαλία - Country: Portugal - País: Portugal - Pays: Portugal - Paese: Portogallo - Valsts: Portugāle - Šalis: Portugalija - Ország: Portugália - Pajjiż: il-Portugall - Land: Portugal - Kraj: Portugalia - País: Portugal - Țara: Portugalia - Krajina: Portugalsko - Država: Portugalska - Maa: Portugali - Land: Portugal

123456
AveiroPT 04499PHC-T(3)
FaroPT 03599AHC-NT(2)
HC-T(CH)(2)
O
Funchal (Madeira)PT 05699AHC(2)
Caniçal (Madeira)PT 03699PHC-T(2)
Horta (Açores)PT 04299PHC-T(FR)(3)
LisboaPT 03399ACentre 1HC(2),O
LisboaPT 03999PLiscontHC(2), NHC
XabregasHC, NHC-T(FR), NHC-NT
PenichePT 04699PHC-T(FR)(3)
Ponta Delgada (Açores)PT 03799ANHC-NT
Ponta Delgada (Açores)PT 05799PHC-T(FR)(3), NHC-T(FR)(3)
PortoPT 03499AHC-T(2), NHC-NT(2)O
PortoPT 04099PHC(2), NHC-NT
SetúbalPT 04899PHC(2), NHC
SinesPT 05899PHC(2), NHC
Viana do CasteloPT 04399PHC-T(FR)(3)

Страна: Румъния - Země: Rumunsko - Land: Rumænien - Land: Rumänien - Riik: Rumeenia - Χώρα: Ρουμανία - Country: Romania - País: Rumanía - Pays: Roumanie - Paese: Romania - Valsts: Rumānija - Šalis: Rumunija - Ország: Románia - Pajjiż: ir-Rumanija - Land: Roemenië - Kraj: Rumunia - País: Roménia - Țara: România - Krajina: Rumunsko - Država: Romunija - Maa: Romania - Land: Rumänien

123456
AlbitaRO 40199RIC 1HC(2)
IC 2NHC-T(CH), NHC-NT
IC 3U, E, O
Bucharest Henri CoandăRO 10199AIC 1HC-NT(2), HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)
IC 2E, O
Constanta NorthRO 15199PHC(2), NHC-NT(2)
Constanta South — AgigeaRO 15299PHC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)
HalmeuRO 33199RIC 1HC(2), NHC(2)
IC 2U, E, O
Sculeni IasiRO 25199RHC(2), NHC(2)
SiretRO 36199RHC(2), NHC(2)
Stamora MoravitaRO 38199RIC 1HC(2), NHC(2)
IC 2U, E, O

Страна: Словения - Země: Slovinsko - Land: Slovenien - Land: Slowenien - Riik: Sloveenia - Χώρα: Σλοβενία - Country: Slovenia - País: Eslovenia - Pays: Slovénie - Paese: Slovenia - Valsts: Slovēnija - Šalis: Slovėnija - Ország: Szlovénia - Pajjiż: is-Slovenja - Land: Slovenië - Kraj: Słowenia - País: Eslovénia - Țara: Slovenia - Krajina: Slovinsko - Država: Slovenija - Maa: Slovenia - Land: Slovenien

123456
DobovaSI 00699FHC(2), NHC(2)U, E
GruškovjeSI 00199RHC, NHC-T (FR), NHC-NTO
JelšaneSI 00299RHC, NHC-NT, NHC-T(CH)O
KoperSI 00399PHC, NHC-T(CH), NHC-NT
Ljubljana BrnikSI 00499AHC(2), NHC(2)O
ObrežjeSI 00599RHC, NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)U, E, O

Страна: Словакия - Země: Slovensko - Land: Slovakiet - Land: Slowakei - Riik: Slovakkia - Χώρα: Σλοβακία - Country: Slovakia - País: Eslovaquia - Pays: Slovaquie - Paese: Slovacchia - Valsts: Slovākija - Šalis: Slovakija - Ország: Szlovákia - Pajjiż: is-Slovakja - Land: Slowakije - Kraj: Słowacja - País: Eslováquia - Țara: Slovacia - Krajina: Slovensko - Država: Slovaška - Maa: Slovakia - Land: Slovakien

123456
BratislavaSK 00399AIC 1HC(2), NHC(2)
IC 2E, O
Vyšné NemeckéSK 00199RIC 1HC, NHC
IC 2U, E
Čierna nad TisouSK 00299FHC, NHC

Страна: Финландия - Země: Finsko - Land: Finland - Land: Finnland - Riik: Soome - Χώρα: Φινλανδία - Country: Finland - País: Finlandia - Pays: Finlande - Paese: Finlandia - Valsts: Somija - Šalis: Suomija - Ország: Finnország - Pajjiż: il-Finlandja - Land: Finland - Kraj: Finlandia - País: Finlândia - Țara: Finlanda - Krajina: Fínsko - Država: Finska - Maa: Suomi - Land: Finland

123456
HaminaFI 20599PHC(2), NHC(2)
HelsinkiFI 10199AHC(2), NHC(2)O
HelsinkiFI 00199PHC(2), NHC-NT
VaalimaaFI 10599RHC(2), NHCU, E, O

Страна: Швеция - Země: Švédsko - Land: Sverige - Land: Schweden - Riik: Rootsi - Χώρα: Σουηδία - Country: Sweden - País: Suecia - Pays: Suède - Paese: Svezia - Valsts: Zviedrija - Šalis: Švedija - Ország: Svédország - Pajjiż: L-Iżvezja - Land: Zweden - Kraj: Szwecja - País: Suécia - Țara: Suedia - Krajina: Švédsko - Država: Švedska - Maa: Ruotsi - Land: Sverige

123456
GöteborgSE 14299PHC(2), NHC(2)-NTE*, O*
Göteborg-LandvetterSE 14199AIC 1HC(2), NHC(2)O
IC 2E
HelsingborgSE 12399PHC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)
NorrköpingSE 05199AE
StockholmSE 01199PHC(2)
Stockholm–ArlandaSE 01299AHC(2), NHC(2)O

Страна: Обединеното кралство - Země: Spojené království - Land: Det Forenede Kongerige - Land: Vereinigtes Königreich - Riik: Suurbritannia - Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο - Country: United Kingdom - País: Reino Unido - Pays: Royaume-Uni - Paese: Regno Unito - Valsts: Apvienotā Karaliste - Šalis: Jungtinė Karalystė - Ország: Egyesült Királyság - Pajjiż: ir-Renju Unit - Land: Verenigd Koninkrijk - Kraj: Zjednoczone Królestwo - País: Reino Unido - Țara: Regatul Unit - Krajina: Spojené kráľovstvo - Država: Združeno kraljestvo - Maa: Yhdistynyt kuningaskunta - Land: Förenade kungariket

123456
BelfastGB 41099AHC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)
BelfastGB 40099PHC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)
BristolGB 11099PHC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT
FalmouthGB 14299PHC-T(1), HC-NT(1)
FelixstoweGB 13099PTCEFHC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT
ATEFHC-NT(1)
GatwickGB 13299AIC 1O
IC 2HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)
Glasgow*GB 31099AHC-T(1)(2)*, HC-NT(1)(2)*, NHC-NT(2)*
Grimsby–ImminghamGB 12299PCentre 1HC-T(FR)(1)
Grove Wharf WhartonGB 11599PNHC-NT(4)
HeathrowGB 12499ACentre 1HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)
Centre 2HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)
Animal Reception CentreU, E, O
HullGB 14199PHC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT
InvergordonGB 30299PNHC-NT(4)
LiverpoolGB 12099PHC(1)(2), NHC(2)
LutonGB 10099AU, E
ManchesterGB 13799AIC 1O(14)
IC 2HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)
IC 3NHC(2),
ManstonGB 14499AHC(1)(2), NHC(2)
Nottingham East MidlandsGB 12199AHC-T(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT
PeterheadGB 30699PHC-T(FR)(1,2,3)
PrestwickGB 31199AU, E
SouthamptonGB 11399PHC-T(1), HC-NT(1), NHC
StanstedGB 14399AHC-NT(1)(2), NHC-NT(2)U, E
ThamesportGB 11899PHC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)
TilburyGB 10899PHC-T(1), HC-NT(1), NHC-T (FR), NHC-NT

( 1 ) HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

( 2 ) HL L 162., 1996.7.1., 1. o.

( 3 ) HL L 268., 1991.9.24., 56. o.

( 4 ) HL L 234., 2001.9.1., 62. o.

( 5 ) HL L 315., 1997.11.1., 15. o.

( 6 ) HL L 38., 1998.2.12., 10. o.

( 7 ) HL L 331., 1992.11.17., 16. o.

( 8 ) HL L 306., 2001.11.23., 28. o.

( 9 ) HL L 38., 1998.2.12., 10. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0881 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0881&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001D0881-20090117 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001D0881-20090117&locale=hu