31998D0139[1]

A Bizottság határozata (1998. február 4.) a Bizottság szakértői által a tagállamokban végzett állat-egészségügyi helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(1998. február 4.)

a Bizottság szakértői által a tagállamokban végzett állat-egészségügyi helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(98/139/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 95/23/EK irányelvvel [1] módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 12. cikkére, valamint az állat-egészségügyi terület egyéb irányelveinek és határozatainak megfelelő rendelkezéseire, különösen azokra, melyek az állati eredetű termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról, az élő állatok és állati eredetű termékek Közösségen belüli kereskedelmére alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról, az állatok és a frisshús-szermaradványok jelenléte tekintetében történő vizsgálatáról, bizonyos betegségek elleni védekezésre vagy azok felszámolására irányuló intézkedések bevezetéséről, az állatok jólétére vonatkozó követelmények megállapításáról, bizonyos betegségek felszámolására irányuló pénzügyi intézkedések bevezetéséről, valamint az állat-egészségügyi kiadásokról szólnak,

mivel a Bizottságnak az érintett tagállamokkal együttműködve el kell fogadnia azon általános végrehajtási szabályokat, amelyek meghatározzák az érintett irányelvekben és határozatokban említett helyszíni ellenőrzések végrehajtásának feltételeit;

mivel a 64/433/EGK irányelv 12. cikkében, és a legutóbb a 96/23/EK irányelvvel [3] módosított, a nyers baromfihús előállítását és forgalomba hozatalát érintő egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK tanácsi irányelv [4] 10. cikkében meghatározott helyszíni ellenőrzések keretében a Bizottságnak lehetősége van figyelmeztetés nélkül ellenőrizni a legutóbb a 96/43/EK irányelvvel [5] módosított, a 89/662/EGK, 90/425/EGK, 90/675/EGK és a 91/496/EGK irányelv által szabályozott állat-egészségügyi vizsgálatok és ellenőrzések finanszírozásáról szóló, 1985. január 29-i 85/73/EGK tanácsi irányelv [6] rendelkezéseinek alkalmazását;

mivel, amennyiben ez a közösségi jogszabályok egységes alkalmazásának biztosítása érdekében szükséges, a helyszíni ellen- őrzéseket be kell építeni az érintett tagállamokkal folytatott tárgyalások és az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságban történt eszmecsere után meghatározott programokba;

mivel ezen együttműködésnek folytatódnia kell a helyszíni ellenőrzések során, továbbá meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a Bizottság szakértőit a Bizottság által kijelölt olyan szakértők kísérjék, akikre bizonyos kötelezettségek vonatkoznak, és akiknek az úti- és tartózkodási költségeit megtérítik;

mivel a hatékonyság érdekében határidőket kell meghatározni a helyszíni ellenőrzések eredményeinek a Bizottság által azon tagállamokkal történő közlésére, melyekben az ellenőrzéseket végezték, valamint e tagállamok észrevételeinek fogadására;

mivel biztosítani kell, hogy az érintett tagállamok figyelembe vegyék a helyszíni ellenőrzések eredményeit;

mivel az átláthatóság érdekében folyamatosan tájékoztatni kell az Európai Parlamentet, a fogyasztót és a termelőt, a Szerződés határain belül és különösen a Szerződés 214. cikke által megállapított szakmai titoktartási kötelezettség tiszteletben tartása mellett, a helyszíni ellenőrzések megállapításairól és az ezen ellenőrzésekből következő intézkedésekre vonatkozó ajánlásokról;

mivel gondoskodni kell egy olyan gyorsított eljárásról is, mely lehetővé teszi közösségi határozatok elfogadását, amennyiben szükséges, különösen olyan esetekben, amikor a helyszíni ellenőrzések az egészség károsodásának komoly veszélyét mutatták ki, vagy amennyiben megállapítást nyert, hogy az ellenőrzéseket követően elengedhetetlennek tartott intézkedéseket nem hajtották végre;

mivel az egyértelműség érdekében a 96/345/EK bizottsági határozatot [7] hatályon kívül kell helyezni;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) E határozat bizonyos szabályokat határoz meg a Bizottság szakértői által a tagállamokban végzett állat-egészségügyi helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatban.

E határozat alkalmazásában "állat-egészségügyi helyszíni ellen- őrzések" (a továbbiakban: ellenőrzések): azon ellenőrzési tevékenységek, melyek szükségesek a közösségi jogszabályok rendelkezései egységes alkalmazásának biztosításához.

(2) E határozat rendelkezéseit az Európai Közösség és harmadik országok között kötött élő állatok és állati termékek kereskedelmére vonatkozó egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos megállapodások rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk

Az ellenőrzéseket minden tagállamban végre kell hajtani. A Bizottság az érintett jogszabályokra vonatkozóan általános ellenőrzési programot dolgoz ki, melyet megvitatásra az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság elé terjeszt.

Az általános program információt tartalmaz az ellenőrzésekkel összefüggésben a Bizottság által végrehajtandó minden tevékenységről.

3. cikk

(1) Az ellenőrzési programok szervezése és végrehajtása az érintett tagállammal együttműködve történik, amely e célra egy vagy több szakértőt jelöl ki.

(2) A Bizottság - az érintett tagállammal történt konzultációt követően - bizonyos ellenőrzéseket elhalaszthat, vagy előrehozhat, illetve további ellenőrzéseket hajthat végre, ha ezt szükségesnek tekinti, különösen egészségügyi okokból, állatvédelmi okokból vagy a megelőző ellenőrzések eredményei alapján.

(3) A Bizottság minden esetben, legalább 10 munkanappal az ellenőrzési program kezdete előtt értesíti az érintett tagállamot.

4. cikk

(1) A vizsgált tagállam szakértőin kívül a Bizottság szakértőit az ellenőrzések során egy vagy több, a 2. bekezdésben említett listán szereplő, egy vagy több más tagállamból kijelölt szakértő is kísérheti.

Az ellenőrzések szervezésekor a tagállam, amelynek területén az ellenőrzéseket végzik, visszautasíthatja egy másik tagállamból kijelölt szakértő részvételét. E lehetőséggel csak egyszer lehet élni.

(2) Minden tagállam legalább két, a meghatározott szakterületeken különleges szakismerettel rendelkező szakértőt javasol a Bizottságnak, és közli a Bizottsággal ezek nevét, szakterületeit, pontos hivatali címét, fax- és telefonszámait.

A Bizottság listát vezet e szakértőkről, és a szakértő tagállamának illetékes hatóságával konzultál, mielőtt meghívást adna a szakértő számára, hogy a Bizottság szakértőit az (1) bekezdésben említett ellenőrzések során kísérje.

Amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, hogy az általa javasolt szakértők valamelyike a továbbiakban nem szerepelhet a listán, tájékoztatja erről a Bizottságot. Ha ennek következtében a szakértők száma a minimálisan előírt szám alá csökkenne, a tagállam egy vagy több új szakértőt javasol a Bizottságnak.

5. cikk

(1) Az ellenőrzések során a tagállam Bizottság által kijelölt szakértője vagy szakértői a Bizottság igazgatási szabályainak hatálya alatt állnak.

(2) Az ellenőrzések során a tagállam szakértője vagy szakértői által megszerzett információk vagy megállapított következtetések semmilyen esetben sem használhatók személyes célokra, vagy közölhetők olyan személyekkel, akik nem tagjai a Bizottság vagy a tagállamok illetékes szervezeti egységeinek.

(3) A tagállam Bizottság által kijelölt szakértőjénél vagy szakértőinél felmerült úti- és tartózkodási költségek megtérítése a Bizottság által szakértői feladatok végrehajtására felkért olyan személyeknél felmerült úti- és tartózkodási költségekre irányadó szabályokkal összhangban történik, akik nem a Bizottság tisztviselői.

6. cikk

(1) Azon tagállam, amelynek területén e határozattal összhangban ellenőrzéseket végeznek, biztosítja a Bizottság szakértői és a Bizottság által kijelölt szakértők számára a feladataik végrehajtásához szükséges segítséget. Különösen hozzáférést kell biztosítani az ellenőrzések végrehajtásának érdekében minden érintett személyhez, információhoz és dokumentációhoz, valamint helyiségekhez, létesítményekhez, berendezésekhez és szállítóeszközökhöz ugyanolyan alapon, mint amilyen az illetékes hatóság tisztviselői számára biztosítva van.

(2) Az 5. cikk (1) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül, az ellenőrzések során a szakértőkre az (1) bekezdésben említett tagállam illetékes hatóságainak tisztviselői által követendő igazgatási szabályok vonatkoznak.

7. cikk

(1) Az ellenőrzések befejeztével a Bizottság szakértői szóban tájékoztatják az érintett tagállamot következtetéseikről, és amennyiben szükséges, az általuk szükségesnek vélt korrekciós intézkedésekről és ezek sürgősségéről.

A Bizottság 20 munkanapon belül írásbeli jelentésben erősíti meg az ellenőrzések eredményeit, amennyiben az ellenőrzések során kért, de akkor rendelkezésre nem álló további információk addig beérkeznek.

A tagállam a Bizottság írásbeli jelentésének kézhezvételét követő 25 munkanapon belül teszi meg észrevételeit.

Sürgős esetben azonban, vagy ha a helyszíni ellenőrzés során az egészségre vagy az állatok jólétére nézve jelentős veszélyt állapítottak meg, a tagállamot a lehető leggyorsabban és minden esetben az ellenőrzés befejezésétől számított 10 munkanapon belül, írásbeli jelentésben kell tájékoztatni az ellenőrzés eredményeiről. A tagállamnak ugyancsak a lehető leggyorsabban, és minden esetben a Bizottság írásbeli jelentésének kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül közölnie kell észrevételeit.

Az ellenőrzések eredményeire vonatkozó információk közlése során a Bizottságnak különösen a Szerződés 214. cikkében megállapított követelményeknek kell megfelelnie.

E rendelkezések nem sértik a Bizottság azon hatáskörét, hogy állat-egészségügyi területen a közösségi jogszabályok rendelkezései értelmében ideiglenes védelmi intézkedéseket hozzon.

(2) A tagállamok meghozzák a végrehajtott ellenőrzések eredményeinek figyelembe vételéhez szükséges korrekciós intézkedéseket.

(3) Ha az ellenőrzések során a Bizottság szakértői a közösségi jogszabályok megsértésének jelentős eseteit fedezik fel egy tagállamban, vagy az adott tagállam egy vagy több régiójában, utóbbinak, a Bizottság kérésére, alaposan meg kell vizsgálnia az általános helyzetet az érintett területen. Adott esetben a tagállam, a Bizottsággal történt konzultációt követően, a vizsgálatot az ellenőrzési program által érintett régióra (régiókra) korlátozhatja; a tagállam a Bizottság által megállapított határidőn belül értesíti a Bizottságot az ellenőrzések eredményeiről és a helyzet orvoslása érdekében tett intézkedésekről.

(4) Ha az ellenőrzéseket követően az érintett tagállam az előírt időtartamon belül nem hozta meg a megfelelő korrekciós intézkedéseket, különösen amennyiben az ellenőrzések súlyos köz- vagy állat-egészségügyi, vagy az állatok jólétére nézve fennálló veszélyt fedtek fel, a Bizottság a 89/662/EGK tanácsi irányelv [8] 17. cikkében megállapított eljárással összhangban megtesz minden általa szükségesnek tekintett intézkedést.

8. cikk

(1) A Bizottság írásbeli jelentések révén rendszeresen értesít minden tagállamot, az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül, az egyes tagállamokban végrehajtott helyszíni ellenőrzések eredményeiről és az ezekből következő intézkedésekre vonatkozó ajánlásokról.

A Bizottság ezen eredményekről és ajánlásokról tájékoztatja az Európai Parlamentet.

A Bizottság ezen eredményeket és ajánlásokat rendszeres időközönként nyilvánosan is hozzáférhetővé teszi.

(2) Az e cikkben előírt intézkedések végrehajtása során a Bizottságnak és a tagállamoknak különösen a Szerződés 214. cikkében megállapított követelményeknek kell megfelelniük.

9. cikk

E határozat rendelkezéseit 1998. december 31-e előtt, a Bizottság tagállamoknak szóló jelentése alapján, felül kell vizsgálni.

10. cikk

A 96/345/EK határozat hatályát veszti.

11. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. február 4-én.

a Bizottság részéről

Emma Bonino

a Bizottság tagja

[1] HL L 243., 1995.10.11., 7. o.

[2] HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o.

[3] HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

[4] HL L 55., 1971.3.8., 23. o.

[5] HL L 162., 1996.7.1., 1. o.

[6] HL L 32., 1985.2.5., 14. o.

[7] HL L 133., 1996.6.4., 29. o.

[8] HL 395., 1989.12.30., 13. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998D0139 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998D0139&locale=hu