32012R0867[1]

A Tanács 867/2012/EU rendelete ( 2012. szeptember 24. ) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

A TANÁCS 867/2012/EU RENDELETE

(2012. szeptember 24.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. december 1-jei 2011/782/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság által előterjesztett közös javaslatra,

mivel:

(1) A 2011/782/KKBP határozatban előírt legtöbb intézkedés hatályba léptetése érdekében a Tanács 2012. január 18-án elfogadta a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendeletet (2).

(2) A Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP határozat módosításáról szóló, 2012. július 23-i 2012/420/KKBP tanácsi határozat (3) egy további intézkedésről rendelkezik, nevezetesen arról, hogy a tagállamoknak ellenőrizniük kell a Szíriába induló vízi és légi járműveket, amennyiben információik alapján okkal feltételezhetik, hogy azok rakománya olyan termékeket tartalmaz, amelyek szolgáltatása, értékesítése, átadása vagy kivitele tilos vagy engedélyhez kötött.

(3) Ezen intézkedéssel kapcsolatban a 2012/420/KKBP határozat azt is előírja, hogy a Szíriába rakományt szállító légi és vízi járművekre kiegészítő információszolgáltatási kötelezettség vonatkozik az érkezés, illetve az indulás előtt minden, a tagállamokba érkező vagy onnan induló áru tekintetében.

(4) A 2012/420/KKBP határozat továbbá eltérést biztosít a pénzeszközök és a gazdasági erőforrások befagyasztásától a szíriai állampolgárok Unióban folytatott tanulmányaihoz, szakképzéséhez vagy tudományos kutatásához nyújtott pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó átutalások tekintetében.

(5) A Szíriai Központi Bank pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztása alóli mentességeket előíró rendelkezéseket módosítani kell.

(6) Ezen intézkedések közül néhány az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva - különösen az intézkedéseknek a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazását biztosításandó - a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(7) Ugyanezen oknál fogva módosítás szükséges a 36/2012/EU rendelet alkalmazási körének pontos meghatározása érdekében.

(8) A 36/2012/EU rendeletet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következő ponttal egészül ki:

"r) »az Unió vámterülete«: a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (4) 3. cikkében meghatározott terület.

2. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"2c. cikk

(1) A 2913/92/EGK rendeletben és a 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtása rendelkezéseinek megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendeletben (5) a gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat, valamint a vámáru-nyilatkozatokat érintő rendelkezésekben meghatározott, az előzetes információszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályok alkalmazandók az Unió vámterületéről Szíria területére szállított minden áru tekintetében.

Az ezen információt szolgáltató személynek vagy szervezetnek be kell mutatnia a megfelelő engedélyeket is, amennyiben e rendelet előírja.

(2) Azon felszerelések, termékek vagy technológia lefoglalása és eltávolítása, amelyek szolgáltatása, értékesítése, átadása vagy kivitele az e rendelet 2. és 2a. cikke alapján tiltott, a nemzeti jogszabályokkal, vagy az illetékes hatóság döntésével összhangban az (1) bekezdésben megjelölt személy vagy szervezet költségére végezhető, illetve amennyiben a költségek e személytől vagy szervezettől nem hajthatók be, azok a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a megkísérelt jogellenes szolgáltatás, értékesítés, átadás vagy kivitel során a termékek, vagy felszerelések szállításáért felelős bármely más személytől vagy szervezettől is behajthatóak.

3. A 12. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "(1) Tilos:

a) Szíriában új villamos erőművek építéséhez vagy üzembe helyezéséhez való felhasználás céljából a VII. mellékletben felsorolt berendezés vagy technológia eladása, szállítása, átadása vagy kivitele;

b) közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás (ideértve a származékos pénzügyi eszközöket), valamint biztosítás és viszontbiztosítás az a) pontban említett bármely projekttel kapcsolatban.";

4. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"20a. cikk

A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik pénzeszközök vagy gazdasági források átutalását a II. és IIa. mellékletben felsorolt pénzügyi szervezet által, vagy azon keresztül, amennyiben az átutalás a II. vagy a IIa. mellékletben nem felsorolt személy vagy szervezet általi kifizetéshez kapcsolódik és az Unióban tanulmányokat folytató, illetve szakképzésben vagy tudományos kutatásban részt vevő szíriai állampolgárok részére történő pénzügyi támogatás nyújtásával kapcsolatos, feltéve, hogy az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága eseti elbírálás alapján megállapította, hogy a kifizetést - sem közvetlenül, sem közvetve - nem a II. vagy a IIa. mellékletben említett valamely személy vagy szervezet kapja.";

5. A 21a. cikk helyébe a következő szöveg lép: "21a. cikk (1) A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik: feltéve, hogy az érintett tagállam illetékes hatósága eseti alapon megállapította, hogy a kifizetés közvetlen vagy közvetett kedvezményezettje nem a II. vagy a IIa. mellékletben felsorolt személyek vagy szervezetek valamelyike és az átutalást e rendelet egyéb módon sem tiltja. (2) A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik a befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank általi vagy azon keresztüli átutalását annak érdekében, hogy a tagállam joghatósága alatt álló pénzügyi intézmények számára likviditást biztosítsanak a kereskedelem finanszírozásához.".

a) a jegyzékbe vételüket követően kapott és befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank által vagy azon keresztül történő átutalása, amennyiben az átutalás konkrét kereskedelmi szerződésen alapuló kifizetéshez kapcsolódik; vagy

b) pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank számára vagy azon keresztül történő átutalása, amennyiben az átutalás konkrét kereskedelmi szerződésen alapuló kifizetéshez kapcsolódik,

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS

(1) HL L 319., 2011.12.2., 56. o.

(2) HL L 16., 2012.1.19., 1. o.

(3) HL L 196., 2012.7.24., 59. o.

(4) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.";

(5) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.";

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0867 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0867&locale=hu