32004R0753[1]

A Bizottság 753/2004/EK rendelete (2004. április 22.) az 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tudományos és technológiai statisztikák tekintetében történő végrehajtásárólEGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG 753/2004/EK RENDELETE

(2004. április 22.)

az 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tudományos és technológiai statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló, 2003. július 22-i 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ( 1 ), és különösen annak 3. cikkére,

(1)

Szükség van az 1608/2003/EK határozat 2. cikkében meghatározott önálló statisztikai intézkedések végrehajtására vonatkozó intézkedések elfogadására; ezek az intézkedések a közösségi tudományos, technológiai és innovációs statisztikák létrehozása érdekében szükségesek.

(2)

A Közösség statisztikai programja az összes közösségi statisztika előállításának keretrendszerét képezi, és a Közösség 2003-tól 2007-ig terjedő időszakra vonatkozó statisztikai programjáról szóló, 2002. december 16-i 2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat ( 2 ) kifejezetten meghatározta a 2003-tól 2007-ig terjedő időszakra szóló tudományos és technológiai statisztikák előállításának és fejlesztésének munkaprogramját.

(3)

Biztosítani kell a közösségi tudományos és technológiai statisztikák egyéb nemzetközi szabványokkal való összevethetőségét, amely maga után vonja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), és más nemzetközi szervezetek által elvégzett munka figyelembevételét.

(4)

Az 1608/2003/EK határozat végrehajtása során tekintetbe kell venni a közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelettel ( 3 ) meghatározott keretrendszert a közigazgatási adatforrásokhoz való hozzáférést és a statisztikai információk bizalmasságát szabályozó rendelkezések megállapításakor.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A közösségi tudományos és technológiai statisztikák tekintetében az 1608/2003/EK határozat végrehajtására vonatkozó intézkedéseket e rendelet tartalmazza.

2. cikk

(1) E rendelet a következő tárgykörökre terjed ki:

a) kutatási és fejlesztési statisztikák;

b) kormányzati költségvetési előirányzatokkal, illetve kutatási és fejlesztési kiadásokkal (GBAORD) kapcsolatos statisztikák;

c) tudományos és technológiai emberi erőforrásokkal kapcsolatos statisztikák, ideértve a nem és mobilitás szerinti statisztikákat is (HRST), szabadalmakkal kapcsolatos statisztikák, a csúcstechnológiát képviselő iparágakkal és tudásalapú szolgáltatásokkal kapcsolatos statisztikák, valamint egyéb tudományos és technológiai statisztikák.

Az a) és b) pontban említett tárgykörök esetében a statisztikai változók jegyzékei, a szabályozott tevékenységek és szektorok, az eredmények bontása, a gyakoriság, az adatok továbbításának határidői, a többek között új változók és egyéb elvégezendő konkrét tevékenységek kidolgozására vonatkozó kísérleti tanulmányok, valamint az átmeneti időszak megegyezik a melléklet 1. és 2. szakaszában meghatározottal.

A c) pontban említett tárgykörök esetében a szükséges adatokat a melléklet 3. szakaszával összhangban túlnyomórészt a meglévő statisztikai, illetve egyéb adatforrásokból szerzik be.

(2) Az 1608/2003/EK határozat 5. cikke szerint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott jelentésekben szereplő következtetések alapján a statisztikai változók jegyzékeit, a szabályozott tevékenységeket és szektorokat, az eredmények bontását, a gyakoriságot, az adatok továbbításának határidőit, a kísérleti tanulmányok jegyzékét és az e rendelet mellékletében megállapított egyéb jellemzőket adott esetben rendszeres időközönként felülvizsgálják az említett határozat 4. cikkében említett eljárással összhangban.

3. cikk

A tagállamok a szükséges adatokat különböző források, például mintavételes felmérések, közigazgatási adatforrások vagy egyéb adatforrások együttesének felhasználásával szerzik be. A minőség vagy a statisztikai becslési eljárások szempontjából az egyéb adatforrások legalább a mintavételes felmérésekkel vagy közigazgatási adatforrásokkal egyenértékűek.

4. cikk

A mellékletben felsorolt statisztikai tárgykörök alapját összehangolt fogalmak és meghatározások képezik, amelyek a Frascati kézikönyv és a Canberra kézikönyv legfrissebb változatában vagy egyéb összehangolt szabványokban szerepelnek.

A tagállamok ezeket az összehangolt fogalmakat és fogalommeghatározásokat az összeállítandó statisztikákra alkalmazzák.

Az 1608/2003/EK határozat 5. cikke szerint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott jelentések fogalmakra és fogalommeghatározásokra, valamint azok alkalmazására hivatkoznak.

5. cikk

A tagállamok a melléklet 1. és 2. szakaszában felsorolt változókat továbbítják a Bizottságnak (Eurostat), a Bizottság által (Eurostat) a tagállamokkal együttműködésben meghatározandó szabvány továbbítási formátum felhasználásával.

6. cikk

A tagállamok és a Bizottság (Eurostat) végzik el a minőség értékelését.

A tagállamok a Bizottság (Eurostat) kérésére továbbítják a Bizottságnak a mellékletben megállapított statisztikák minőségének kiértékeléséhez szükséges információkat, amelyek az 1608/2003/EK határozat 5. cikkében megállapított jelentési követelmények teljesítéséhez szükségesek.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI STATISZTIKÁK

1. szakasz Kutatási és fejlesztési statisztikák

1. Az összeállítandó statisztikák jegyzékét (ideértve azok bontását is) az alábbiak ismertetik. Kód Valamennyi szektor A végző szektor szerint Üzleti vállalkozási szektor Felsőoktatási szektor Kormányzati szektor Nonprofit magánágazat Megjegyzések 1.11 K + F személyi állomány tényleges létszáma (fő) Bontás nélkül 1.11.0.0 1.11.0.1 1.11.0.2 1.11.0.3 1.11.0.4 Foglalkozás és nem szerint 1.11.1.0 1.11.1.1 1.11.1.2 1.11.1.3 1.11.1.4 Másik lehetőségként megadható a képesítés és nem szerinti bontás is Képesítés és nem szerint 1.11.2.0 1.11.2.1 1.11.2.2 1.11.2.3 1.11.2.4 Másik lehetőségként megadható a foglalkozás és nem szerinti bontás is Gazdasági tevékenység ( NACE Rev. 2.) szerint 1.11.3.1 Fő tudományos terület és nem szerint 1.11.4.2 1.11.4.3 Négyévenként Régió szerint (NUTS 2) 1.11.5.0 1.11.5.1 1.11.5.2 1.11.5.3 1.11.5.4 Régió (NUTS 2) és nem szerint 1.11.6.0 1.11.6.1 1.11.6.2 1.11.6.3 1.11.6.4 Választható Gazdasági tevékenység ( NACE Rev. 2.) és nem szerint 1.11.7.1 Négyévenként 1.12 Kutatók tényleges száma (fő) Bontás nélkül 1.12.0.0 1.12.0.1 1.12.0.2 1.12.0.3 1.12.0.4 Nem szerint 1.12.1.0 1.12.1.1 1.12.1.2 1.12.1.3 1.12.1.4 Képesítés és nem szerint 1.12.2.0 1.12.2.1 1.12.2.2 1.12.2.3 1.12.2.4 Választható Gazdasági tevékenység ( NACE Rev. 2.) és nem szerint 1.12.3.1 Négyévenként Fő tudományos terület és nem szerint 1.12.4.2 1.12.4.3 Négyévenként Régió szerint (NUTS 2) 1.12.5.0 1.12.5.1 1.12.5.2 1.12.5.3 1.12.5.4 Régió (NUTS 2) és nem szerint 1.12.6.0 1.12.6.1 1.12.6.2 1.12.6.3 1.12.6.4 Választható Korcsoportok és nem szerint 1.12.7.2 1.12.7.3 Választható Állampolgárság és nem szerint 1.12.8.2 1.12.8.3 Választható 1.13 K + F személyi állomány létszáma teljes munkaidőre átszámítva (FTE) Bontás nélkül 1.13.0.0 1.13.0.1 1.13.0.2 1.13.0.3 1.13.0.4 Évenként Foglalkozás szerint 1.13.1.0 1.13.1.1 1.13.1.2 1.13.1.3 1.13.1.4 Másik lehetőségként megadható a képesítés szerinti bontás is Képesítés szerint 1.13.2.0 1.13.2.1 1.13.2.2 1.13.2.3 1.13.2.4 Másik lehetőségként megadható a foglalkozás szerinti bontás is Gazdasági tevékenység ( NACE Rev. 2.) szerint 1.13.3.1 Fő tudományos terület és nem szerint 1.13.4.2 1.13.4.3 Választható Régió szerint (NUTS 2) 1.13.5.0 1.13.5.1 1.13.5.2 1.13.5.3 1.13.5.4 Méretkategória szerint 1.13.6.1 Választható a 0 és egy-kilenc alkalmazottat magában foglaló méretkategória esetében 1.14 Kutatók száma teljes munkaidőre átszámítva (FTE) Bontás nélkül 1.14.0.0 1.14.0.1 1.14.0.2 1.14.0.3 1.14.0.4 Évenként Nem szerint 1.14.1.0 1.14.1.1 1.14.1.2 1.14.1.3 1.14.1.4 Választható Képesítés szerint 1.14.2.0 1.14.2.1 1.14.2.2 1.14.2.3 1.14.2.4 Választható Gazdasági tevékenység ( NACE Rev. 2.) szerint 1.14.3.1 Fő tudományos terület és nem szerint 1.14.4.2 1.14.4.3 Választható Régió szerint (NUTS 2) 1.14.5.0 1.14.5.1 1.14.5.2 1.14.5.3 1.14.5.4 Régió (NUTS 2) és nem szerint 1.14.6.0 1.14.6.1 1.14.6.2 1.14.6.3 1.14.6.4 Választható Méretkategória szerint 1.14.7.1 Választható a 0 és egy-kilenc alkalmazottat magában foglaló méretkategória esetében 1.20 Házon belüli K + F kiadások Bontás nélkül 1.20.0.0 1.20.0.1 1.20.0.2 1.20.0.3 1.20.0.4 Évenként Pénzeszközök forrása szerint 1.20.1.0 1.20.1.1 1.20.1.2 1.20.1.3 1.20.1.4 Polgári/katonai szerint 1.20.2.0 Választható K + F típus szerint 1.20.3.0 1.20.3.1 1.20.3.2 1.20.3.3 1.20.3.4 Választható Költségfajta szerint 1.20.4.0 1.20.4.1 1.20.4.2 1.20.4.3 1.20.4.4 Gazdasági tevékenység ( NACE Rev. 2.) szerint 1.20.5.1 Méretkategória szerint 1.20.6.1 Választható a 0 és egy-kilenc alkalmazottat magában foglaló méretkategória esetében Pénzeszközök forrása és méretkategória szerint 1.20.7.1 Fő tudományos terület szerint 1.20.8.2 1.20.8.3 Választható Társadalmi-gazdasági célkitűzés (SEO) szerint 1.20.9.3 Választható Régió szerint (NUTS 2) 1.20.10.0 1.20.10.1 1.20.10.2 1.20.10.3 1.20.10.4

2.

Minden második évben jelentést tesznek valamennyi változóról, kivéve, ha az 1. szakaszban szereplő táblázatokban ettől eltérő (évenkénti vagy négyévenkénti) gyakoriságot állapítanak meg.

3.

Az első referenciaév, amelyre az 1. szakaszban felsorolt statisztikákat össze kell állítani, a 2003. naptári év.

Amennyiben a nemzeti statisztikai rendszer jelentős megváltoztatására van szükség, a Bizottság az első referenciaévre összeállított statisztikák tekintetében eltéréseket engedélyezhet a tagállamoknak. Rendkívül kivételes esetekben ez az eltérési időszak az 1.11., 1.12., 1.13., 1.14. és 1.20 változók regionális bontásánál meghosszabbítható.

4.

Az eredményeket a referenciaidőszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell átadni. Ezen túlmenően a referenciaidőszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül át kell adni azon változók előzetes eredményeit, amelyeket évenkénti gyakorisággal kell összegyűjteni.

5. Eredménykészítés

5.1. A foglalkozás szerinti statisztikák eredményeit "kutatók", "technikusok/egyenértékű személyzet" és "egyéb kisegítő személyzet" szerinti bontásban kell megadni.

5.2. A képesítés szerinti statisztikák eredményeit "tudományos doktori fokozattal rendelkezők (ISCED 6)", "egyéb egyetemi fokozatok és más felsőoktatásban szerzett oklevelek (ISCED 5A és 5B)", valamint "egyéb képesítések" szerinti bontásban kell megadni.

5.3. A fő tudományos terület szerinti statisztikák eredményeit "természettudományok", "mérnöki és műszaki tudományok", "orvostudomány", "agrártudomány", "társadalomtudomány" és "bölcsészettudomány" szerinti bontásban kell megadni.

5.4. A méretkategória szerinti statisztikák eredményeit a következő méretkategóriák szerint kell bontani: "0 alkalmazott", "egy-kilenc alkalmazott", "10-49 alkalmazott", "50-249 alkalmazott", "250-499 alkalmazott", "500 és ennél több alkalmazott".

5.5. A pénzeszközök forrása szerinti statisztikák eredményeit "üzleti vállalkozási szektor", "kormányzati szektor", "nonprofit magánszektor", "felsőoktatási szektor" és "külföld" szerinti bontásban kell megadni.

5.6. A K + F típus szerinti statisztikák eredményeit "alapkutatás", "alkalmazott kutatás" és "kísérleti fejlesztés" szerinti bontásban kell megadni.

5.7. A költségfajta szerinti statisztikák eredményeit "folyó költségek (munkabérköltségek és egyéb költségek)" és "tőkeráfordítás" szerinti bontásban kell megadni.

5.8. A társadalmi-gazdasági célkitűzés (SEO) szerinti statisztikák eredményeit a tudományos programok és költségvetések elemzésére és összehasonlítására vonatkozó nómenklatúrával (NABS) összhangban fejezeti szintű bontásban kell megadni.

5.9. A korcsoport szerinti statisztikák eredményeit a következő (években kifejezett) életkor-kategóriák szerinti bontásban kell megadni: "legfeljebb 25", "25-34", "35-44", "45-54", "55-64", "65 és ennél idősebb".

5.10. Az állampolgárság szerinti statisztikák eredményeit a következő kategóriákra kell bontani: "nemzeti állampolgárság", "más EU-tagállamok állampolgársága", "más európai országok állampolgársága", "észak-amerikai állampolgárság", "közép- és dél-amerikai állampolgárság", "ázsiai állampolgárság", "afrikai állampolgárság", "egyéb állampolgárság".

5.11. A gazdasági tevékenység (NACE Rev. 2.) szerinti statisztikák eredményeit a következő NACE Rev. 2. ágazatok, alágazatok, szakágazatok és aggregátumok szerinti bontásban kell megadni:

"01, 02, 03", "05, 06, 07, 08, 09", "10-től 33-ig", "10, 11, 12", "10, 11", "12", "13, 14, 15", "13", "14", "15", "16, 17, 18", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25, 26, 27, 28, 29, 30", "25", "25.40", "26", "26.1", "26.2", "26.3", "26.4", "26.5", "26.6", "26.7", "27", "28", "29", "30", "30.1", "30.2", "30.3", "30.4", "31", "32", "32.50", "33", "35, 36", "37, 38, 39", "41, 42, 43", "45, 46, 47", "49, 50, 51, 52, 53", "55, 56", "58, 59, 60, 61, 62, 63", "61", "62", "63", "64, 65, 66", "68", "69, 70, 71, 72, 73, 74, 75", "72", "77, 78, 79, 80, 81, 82", "84, 85", "86", "87, 88", "90, 91, 92, 93", "94, 95, 96, 97, 98, 99", "01-től 99-ig".

6.

Az e szakaszban meghatározott statisztikákra vonatkozó fogalmak és fogalommeghatározások a Frascati kézikönyvben kerültek megállapításra.

7.

A Bizottság és/vagy a tagállamok önkéntes alapon kísérleti tanulmányokat indítanak, különösen a következő témákkal kapcsolatban:

a) kutatók (tényleges főben kifejezve) további bontása az üzleti vállalkozási szektorban;

b) hasznos melléktermékek száma, illetve a felsőoktatási szektor kutatói által előállított hasonló teljesítmény mutatók;

c) az (5.5. bekezdésben felsorolt) "külföldi pénzeszközök forrása" kategóriájának további bontása "külföldi üzleti vállalkozás", "egyéb nemzeti kormányzatok", "nonprofit magánszervezetek", "felsőoktatás", "Európai Bizottság", "nemzetközi szervezetek", "egyéb" szerint;

d) K + F globalizációval kapcsolatos mutatók.

2. szakasz Kormányzati költségvetési előirányzatokkal, illetve kutatási és fejlesztési kiadásokkal (GBAORD) kapcsolatos statisztikák

1. A következő statisztikákat kell összeállítani: Kód Cím 21.0 Kormányzati K + F előirányzatok az ideiglenes költségvetésben (a Parlament által a költségvetési év elején jóváhagyva) 21.1 Kormányzati K + F előirányzatok a végleges költségvetésben (a költségvetési év folyamán jóváhagyott, átdolgozott költségvetés)

2.

Valamennyi változóról évenként tesznek jelentést.

3.

A 2004. naptári év az első referenciaév, amelyre statisztikákat kell összeállítani. Amennyiben a nemzeti statisztikai rendszerek jelentős megváltoztatására van szükség, a Bizottság az első referenciaévre összeállított statisztikák tekintetében eltéréseket engedélyezhet a tagállamoknak.

4.

Az eredményeket a 21.0 változó esetében (ideértve az összes bontást is) a referencia időszak naptári évének végétől számított hat hónapon belül, a 21.1 változó esetében (ideértve az összes bontást is) pedig 12 hónapon belül kell átadni. A 21.1 változó esetében választható az eredményeknek a tudományos programok és költségvetések elemzésére és összehasonlítására vonatkozó nómenklatúrával (NABS) összhangban történő alfejezet szintű átadása.

5. Eredménykészítés

5.1. A 21.0 és 21.1 változók esetében összeállított statisztikák eredményeit a tudományos programok és költségvetések elemzésére és összehasonlítására vonatkozó nómenklatúrával (NABS) összhangban, fejezet szintű bontásban kell megadni.

5.2. A 21.1 változó esetében összeállított statisztikák eredményeit a tudományos programok és költségvetések elemzésére és összehasonlítására vonatkozó nómenklatúrával (NABS) összhangban, alfejezet szintű bontásban kell megadni.

6.

Az e szakaszban meghatározott statisztikákra vonatkozó fogalmak és fogalommeghatározások a Frascati kézikönyvben kerültek megállapításra.

3. szakasz Egyéb tudományos és technológiai statisztikák

A tudományos és technológiai statisztikák egyéb területeivel kapcsolatos munka különösen a következő tárgykörökre terjed ki:

a) tudományos és technológiai emberi erőforrásokkal kapcsolatos statisztikák (ideértve a nemre és mobilitásra vonatkozó statisztikákat) (HRST): HRST-re vonatkozó átfogó statisztikai keretrendszer kidolgozása és megvalósítása, elsősorban a meglévő nemzeti és nemzetközi adatforrások jobb kihasználásával (ideértve az európai statisztikai rendszeren belülieket is). Különös figyelmet kell fordítani a nem szerinti szempontokra;

b) szabadalmakkal kapcsolatos statisztikák: szabadalmakkal kapcsolatos átfogó statisztikai keretrendszer kidolgozása és megvalósítása, a nemzeti és nemzetközi szabadalmi hivatalokban hozzáférhető információk alapján nemzetközi és nemzeti szabadalmi statisztikák és mutatók rendszeres előállításával;

c) csúcstechnológiát képviselő iparágakkal és tudásalapú szolgáltatásokkal kapcsolatos statisztikák: a csúcstechnológiát képviselő iparágakkal és tudásalapú szolgáltatásokkal kapcsolatban átfogó statisztikai keretrendszer kidolgozása és megvalósítása, elsősorban a meglévő nemzeti és nemzetközi adatforrások jobb kihasználásával (ideértve az európai statisztikai rendszeren belülieket is). Ez a munka magában foglalja a tevékenységek és termékek azonosítását és osztályozását, e tevékenységek gazdasági teljesítményének mérését és a gazdaság egészének teljesítményéhez való hozzájárulásuk mérését;

d) egyéb tudományos és technológiai statisztikák: a kiegészítő kidolgozási és végrehajtási munka többek között biotechnológiával, nanotechnológiával, technológiai fizetési mérleggel, a meglévő statisztikák méretkategóriák, illetve egyéb területek szerinti további bontásával kapcsolatos statisztikákra vonatkozik.

Az e szakaszban felsorolt tárgykörök esetében a szükséges adatokat túlnyomórészt meglévő statisztikai vagy más adatforrásokból szerzik be (pl. a társadalmi, illetve gazdasági statisztikák területén).

( 1 ) HL L 230., 2003.9.16., 1. o.

( 2 ) HL L 358., 2002.12.31., 1. o.

( 3 ) HL L 52., 1997.2.22., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0753 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0753&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R0753-20080101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R0753-20080101&locale=hu

Tartalomjegyzék