Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32003D1608[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásárólEGT vonatkozású szöveg.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1608/2003/EK HATÁROZATA

(2003. július 22.)

a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[1],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak[2] megfelelően,

mivel:

(1) A közösségi politikák támogatásához szükség van a kutatásra és fejlesztésre, a technológiai innovációra, valamint általában a tudományra és technológiára vonatkozó összehasonlítható statisztikákra.

(2) A kutatásra, fejlesztésre és újításra vonatkozó közösségi statisztikák kidolgozása többéves programjának létrehozásáról szóló, 1994. január 24-i 94/78/EK, Euratom tanácsi határozat[3] kiemelte a közösségi statisztikai referenciakeret megállapításának és ezen a területen az egységes közösségi statisztikai információs rendszer létrehozásának célkitűzését.

(3) Az 1994-től 1997-éig tartó programidőszakra vonatkozó zárójelentés hangsúlyozza, hogy a munkát folytatni kell, az adatokat gyorsabban kell rendelkezésre bocsátani, a regionális lefedettséget ki kell terjeszteni, és az adatok összehasonlíthatóságát növelni kell.

(4) A Közösség 1998-tól 2002-ig terjedő időszakra vonatkozó statisztikai programjáról szóló, 1998. december 22-i 1999/126/EK tanácsi határozattal[4] összhangban a statisztikai információs rendszernek támogatnia kell a tudományos és technológiai politika irányítását a Közösségben, valamint a régiók kutatási-fejlesztési és innovációs képességének értékelését a strukturális alapok kezelése céljából.

(5) A statisztikákra a közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelettel[5] összhangban a pártatlanság, a megbízhatóság, a relevancia, a költséghatékonyság, a statisztikai titoktartás és az átláthatóság elve az irányadó.

(6) Az adatok hasznosságának és összehasonlíthatóságának a biztosítása, valamint a munka átfedésének az elkerülése céljából a Közösségnek figyelembe kell vennie az OECD és más nemzetközi szervezetek által vagy velük együttműködésben a tudomány és technológiai statisztikával kapcsolatban végzett munkát, különösen a tagállamok által rendelkezésre bocsátandó részletes adatok tekintetében.

(7) A kutatásra, fejlesztésre és újításra vonatkozó közösségi politika különös jelentőséget tulajdonít az európai üzleti vállalkozások tudományos és technológiai alapja megerősítésének annak érdekében, hogy azok nemzetközi és regionális szinten innovatívabbá és versenyképesebbé váljanak, felismerve az információs társadalom előnyeit, és támogatva a technológia átadását, fejlesztve a szellemi tulajdonjogok és az emberi erőforrások mobilitásának a fejlesztése terén folytatott tevékenységeket, valamint támogatva a férfiak és nők egyenlőségét a tudományban.

(8) A költséghatékonyság és a relevancia elvét kell alkalmazni az ipari és közigazgatási adatgyűjtési eljárásokra, figyelembe véve az adatok megfelelő minőségét és a válaszadókra háruló terheket.

(9) Alapvető fontosságú, hogy a tudományra és technológiára vonatkozó hivatalos statisztikákban elért eredményeket oly módon hangolják össze, hogy azok kielégítsék a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatok, a nemzetközi szervezetek, a gazdasági szereplők, a szakmai szövetségek és a szélesebb nyílvánosság alapvető igényeit.

(10) Annak érdekében, hogy a feladatok ne fedjék egymást, figyelembe kell venni a humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudás bázisa fejlesztésére vonatkozó kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi program (1998-2002) elfogadásáról szóló, 1999. január 25-i 1999/173/EK tanácsi határozatot[6] és az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról (2002-2006) szóló, 2002. június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot[7].

(11) Figyelembe kell venni a tudományról és a társadalomról, valamint a tudományos területen dolgozó nőkről szóló, 2001. június 26-i tanácsi állásfoglalást[8] - amely üdvözölte a Helsinki Csoport munkáját, és felkérte a tagállamokat és a Bizottságot, hogy tegyenek erőfeszítéseket a tudományos területen dolgozó nők nemzeti szintű támogatására -, különösen a tudomány és technológia területén az emberi erőforrások nemekre lebontott statisztikáinak gyűjtése, és az európai kutatásban a férfiak és nők közötti egyenlőség vonatkozásában elért eredmények ellenőrzésére szolgáló mutatók kidolgozása tekintetében.

(12) Az ennek a határozatnak a végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal[9] összhangban el kell fogadni.

(13) Az említett határozat 3. cikkével összhangban konzultációt folytattak a 89/382/EGK, Euratom határozattal létrehozott statisztikai programbizottsággal.

(14) A tudományos és technológiai kutatási bizottság (Crest) kifejtette a véleményét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ennek a határozatnak a célja a tudomány, technológia és innováció közösségi statisztikai információs rendszerének a létrehozása a közösségi politikák támogatására és ellenőrzésére.

2. cikk

Az 1. cikkben megfogalmazott célt az alábbi önálló statisztikai intézkedésekkel hajtják végre:

- A tagállamok által rendszeresen és meghatározott határidőre átadott statisztikák, különösen kutatási-fejlesztési (K + F) tevékenységre vonatkozó statisztikák valamennyi K + F tevékenységet végző szektorban és a kutatási-fejlesztési tevékenység finanszírozására vonatkozó statisztikák, beleértve a kutatási-fejlesztési tevékenységre szánt kormányzati költségvetési előirányzatokat, figyelembe véve a regionális vonatkozásokat, lehetőség szerint a NUTS-osztályozáson alapuló tudomány és technológiai statisztikák készítésével,

- a tudományról és technológiáról átfogóbb jellegű információk biztosítására képes új statisztikai változók folyamatos kidolgozása, különösen a tudományos és technológiai tevékenységek eredményeinek, az ismeretek terjesztésének, illetve nagyobb általánosságban az innovatív teljesítménynek a mérésére. Ezekre az információkra a tudományos és technológiai politika megfogalmazásához és értékeléséhez van szükség az egyre inkább tudásalapúvá váló gazdaságokban. A Bizottság különösen az alábbi területeket tekinti elsősorban fontosaknak:

- innováció (technológiai és nem technológiai),

- a tudományra és a technológiára fordított humán erőforrások,

- szabadalmak (a szabadalmi statisztikákat a nemzeti és európai szabadalmi hivatalok adatbázisaiból kell beszerezni),

- csúcstechnológiai statisztikák (termékek és szolgáltatások beazonosítása és osztályozása, a gazdasági teljesítmény és a gazdasági növekedéshez való hozzájárulás mérése),

- nemekre lebontott tudományos és technológiai statisztikák,

- a fogalmakra és módszerekre vonatkozó meglévő szabványok és kézikönyvek fejlesztése és frissítése, különös tekintettel a szolgáltatási ágazattal kapcsolatos fogalmakra és a kutatási-fejlesztési tevékenység mérésére szolgáló összehangolt módszerekre. A Közösség erősíteni fogja továbbá az együttműködést az OECD-vel és más nemzetközi szervezetekkel az adatok összehasonlíthatóságának a biztosítása, valamint annak elkerülése érdekében, hogy ugyanazt a feladatot feleslegesen többször végezzék el,

- az adatminőség, különösen az adatok összehasonlíthatóságának, pontosságának és frissességének fejlesztése,

- a statisztikai információk terjesztésének, hozzáférhetőségének és dokumentálásának a fejlesztése.

Figyelembe veszik a tagállamokon belül az adatgyűjtésre és -feldolgozásra, valamint a módszerek és változók kidolgozására rendelkezésre álló kapacitásokat.

3. cikk

Az ennek a határozatnak a végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 4. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárásnak megfelelően fogadják el.

4. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 89/382/EGK, Euratom határozat 1. cikkével létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az erre a bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikkére.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3) A Bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

5. cikk

A Bizottság az ennek a határozatnak a kihirdetését követő négy éven belül, ezt követően pedig háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 2. cikkben előírt intézkedések végrehajtásának értékelése céljából.

Az említett jelentésben többek között összevetik az intézkedések költségeit és a válaszadókra nehezedő terhet az adatok rendelkezésre állásának hasznával és a felhasználói elégedettséggel.

Ezt a jelentést követően a Bizottság javaslatokat tehet az e határozat működésének fejlesztését szolgáló intézkedésekre.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. július 22-én.

az Európai Parlament részéről az elnök P. COX a Tanács részéről az elnök G. ALEMANNO

[1] HL C 332. E., 2001.2.27., 238. o.

[2] Az Európai Parlament 2002. július 2-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2003. március 17-i közös álláspontja (HL C 125. E., 2003.5.27., 58. o.) és az Európai Parlament 2003. június 19-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 38., 1994.2.9., 30. o.

[4] HL L 42., 1999.6.16., 1. o.

[5] HL L 52., 1997.2.22., 1. o.

[6] HL L 64., 1999.3.12., 105. o.

[7] HL L 232., 2002.8.29., 1. o.

[8] HL C 199., 2001.7.14., 1. o.

[9] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003D1608 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003D1608&locale=hu