32008D0650[1]

2008/650/EK: A Bizottság határozata ( 2008. július 30. ) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelvnek a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek jegyzékének bizonyos betegségekkel való kiegészítésének és a fertőző sertésbénulásnak a jegyzékből való törlésének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 3943. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. július 30.)

az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelvnek a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek jegyzékének bizonyos betegségekkel való kiegészítésének és a fertőző sertésbénulásnak a jegyzékből való törlésének tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 3943. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/650/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló, 1982. december 21-i 82/894/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK irányelv meghatározza azon állatbetegségek bejelentésére vonatkozó kritériumokat, melyek előfordulását az érintett tagállam a Bizottságnak és a többi tagállamnak jelenteni köteles.

(2) E betegségek Közösségen belüli előfordulásának azonnali bejelentése és a megfelelő tájékoztatás elengedhetetlen a betegségek visszaszorítása, valamint az élő állatok és állati termékek szállítása és a velük folytatott kereskedelem szempontjából.

(3) A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvvel (2) összhangban a tagállamoknak egyes esetekben be kell jelenteniük az irányelv IV. mellékletében felsorolt, víziállatokat érintő betegségek megerősítését.

(4) A 82/894/EGK irányelv I. melléklete, amely felsorolja azokat a betegségeket, amelyek előfordulását be kell jelenteni a Bizottságnak és a többi tagállamnak, a halakat érintő betegségek közül csak a fertőző vérképzőszervi elhalást, a lazacok fertőző vérszegénységét és a vírusos vérfertőzést nevezi meg.

(5) A 2006/88/EK irányelv IV. melléklete szerint a járványos vérképzőszervi elhalás, a járványos fekélybetegség, a Bonamia exitiosa-fertőzés, a Bonamia ostreae-fertőzés, a Marteilia refringens-fertőzés, a Microcytos mackini-fertőzés, a Perkinsus marinus-fertőzés, a Koi herpesz-vírus betegség, a Taura-szindróma, a White spot-betegség és a Yellowhead-betegség szintén bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek.

(6) Ezért ezeket a betegségeket fel kell venni a 82/894/EGK irányelv I. mellékletébe, és a tanácsi irányelv II. mellékletét ki kell igazítani, hogy figyelembe vegyen bizonyos, víziállatokra vonatkozó adatokat.

(7) A 2002/60/EK tanácsi irányelv (3) törölte a tescheni betegséget (fertőző sertésbénulás) a 92/119/EGK tanácsi irányelv (4) I. mellékletében megadott betegségek jegyzékéből, így ezt a betegséget többé már nem kötelező bejelenteni a tagállamok illetékes hatóságainak.

(8) Ezért helyénvaló törölni ezt a betegséget a 82/894/EGK irányelv I. mellékletében megadott betegségek jegyzékéből.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 82/894/EGK irányelv I. és II. melléklete helyébe az e határozat mellékletében szereplő szövegek lépnek.

2. cikk

Ezt a határozatot 2008. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 30-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 378., 1982.12.31., 58. o. A legutóbb a 2004/216/EK bizottsági határozattal (HL L 67., 2004.3.5., 27. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 328., 2006.11.24., 14. o. A 2008/53/EK bizottsági irányelvvel (HL L 117., 2008.5.1., 27. o.) módosított irányelv.

(3) HL L 192., 2002.7.20., 27. o. A legutóbb a 2007/729/EK bizottsági határozattal (HL L 294., 2007.11.13., 26. o.) módosított irányelv.

(4) HL L 62., 1993.3.15., 69. o. A legutóbb a 2007/10/EK bizottsági irányelvvel (HL L 63., 2007.3.1., 24. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek

A. Szárazföldi állatokat érintő betegségek

Afrikai lópestis

Afrikai sertéspestis

Bőrcsomósodáskór

Hólyagos szájgyulladás

Juhhimlő és kecskehimlő (Capripox)

Kéknyelvbetegség

Keleti marhavész (marhavész)

Kis méhkas bogár (Aethina tumida)

Kiskérődzők pestise

Klasszikus sertéspestis

Lovak fertőző kevésvérűsége

Lovak járványos agy- és gerincvelő-gyulladása (valamennyi változat, köztük a venezuelai ló-encephalomyelitis is)

Madárinfluenza

Newcastle-betegség

Rift-völgyi láz

Sertések hólyagos betegsége

Száj- és körömfájás

Szarvasmarhák ragadós tüdőlobja

Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma

Takonykór

Tenyészbénaság

Tropilaelaps atka

B. Víziállatokat érintő betegségek

Bonamia exitiosa-fertőzés

Bonamia ostreae-fertőzés

Fertőző vérképzőszervi elhalás

Járványos fekélybetegség (EUS)

Járványos vérképzőszervi elhalás (EHN)

Koi herpesz-vírus betegség

Lazacok fertőző anémiája

Marteilia refringens-fertőzés

Microcytos mackini-fertőzés

Perkinsus marinus-fertőzés

Pisztrángok vírusos vérfertőzése

Taura-szindróma

White spot-betegség

Yellowhead-betegség

II. MELLÉKLET

A. Az I. melléklet A. és B. részében felsorolt betegségek elsődleges és másodlagos kitöréseivel kapcsolatban a 3. és 4. cikkben előírt bejelentési kötelezettség értelmében közlendő információk:

1. a bejelentés dátuma;

2. a bejelentés órája;

3. származási ország;

4. a betegség neve és adott esetben a vírus típusa;

5. a kitörés sorszáma;

6. a kitörés módja;

7. az e kitöréssel kapcsolatban álló kitörések sorszámai;

8. a gazdaság földrajzi elhelyezkedése és a megfelelő régió;

9. más, korlátozás alá vont területek;

10. a megerősítés dátuma;

11. a gyanú megállapításának dátuma;

12. az első fertőzés becsült dátuma;

13. a betegség eredete;

14. a betegség leküzdésére hozott intézkedések;

15. a gazdaságban lévő fogékony állatok száma a) szarvasmarha, b) sertés, c) juh, d) kecske, e) baromfi, f) lófélék, g) víziállatokat érintő betegségek esetén a fogékony állatok súlyát vagy számát (× 1 000) kell megadni, h) vadon élő fajok, i) méhbetegségek esetén a fogékony méhkasok számát kell megadni;

16. a gazdaságban lévő, klinikailag beteg állatok száma a) szarvasmarha, b) sertés, c) juh, d) kecske, e) baromfi, f) lófélék, g) víziállatokat érintő betegségek esetén a klinikailag beteg állatok súlyát vagy számát (× 1 000) kell megadni, h) vadon élő fajok, i) méhbetegségek esetén a klinikailag beteg méhkasok számát kell megadni;

17. a gazdaságban elpusztult állatok száma a) szarvasmarha, b) sertés, c) juh, d) kecske, e) baromfi, f) lófélék, g) víziállatokat érintő betegségek esetén az elpusztult állatok súlyát vagy számát (× 1 000) kell megadni, h) vadon élő fajok;

18. a levágott állatok száma a) szarvasmarha, b) sertés, c) juh, d) kecske, e) baromfi, f) lófélék, g) víziállatokat (csak a rákféléket és a halakat) érintő betegségek esetén a levágott állatok súlyát vagy számát (× 1 000) kell megadni, h) vadon élő fajok;

19. az ártalmatlanított tetemek száma a) szarvasmarha, b) sertés, c) juh, d) kecske, e) baromfi, f) lófélék, g) víziállatokat érintő betegségek esetén, adott esetben az eltávolított és ártalmatlanított tetemek súlyát vagy számát (× 1 000) kell megadni, h) vadon élő fajok, i) méhbetegségek esetén az ártalmatlanított méhkasok számát kell megadni;

20. a leölés befejezésének (becsült) dátuma (adott esetben);

21. az ártalmatlanítás befejezésének (becsült) dátuma (adott esetben).

B. Sertéspestis kitörése esetén bejelentendő kiegészítő adatok:

1. A legközelebbi sertésteleptől való távolság;

2. A fertőzött telepen lévő sertések száma és hasznosítása (tenyészsertés, hízósertés vagy malacok (1));

3. A fertőzött telepen lévő, klinikailag beteg sertések száma és hasznosítása (tenyészsertés, hízósertés vagy malac (1));

4. A diagnózis felállításának módja;

5. A nem gazdaságban megállapított esetek vágóhídon vagy szállítóeszközön történtek-e?;

6. Elsődleges kitörés (2) megerősítése vaddisznók esetében

C. Az I. melléklet B. részében felsorolt, víziállatokat érintő betegségek esetén:

- Az egzotikus betegségek kitörését, valamint a nem egzotikus betegségeknek azon kitöréseit, amelyek a 2006/88/EK irányelv szerinti, előzetesen betegségmentes tagállamokban, övezetekben vagy területi egységekben jelentkeztek, elsődleges kitörésként kell bejelenteni. Az övezet vagy területi egység nevét és leírását fel kell tüntetni a folyó szövegben.

- A fenti bekezdésben nem említett betegségkitöréseket ezen irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban másodlagos kitörésnek kell tekinteni.

- A víziállatokat érintő betegségek másodlagos kitöréseit havi rendszerességgel jelenteni kell.

(1) A körülbelül 3 hónaposnál fiatalabb állatok.

(2) Vaddisznók esetében a sertéspestis elsődleges kitörésnek kell tekinteni azon eseteket, amikor a sertéspestis járványmentes területeken tör ki, azaz a vaddisznóknál előforduló klasszikus sertéspestis tekintetében korlátozás alá vont területeken kívül.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0650 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0650&locale=hu

Tartalomjegyzék