32007L0010[1]

A Bizottság 2007/10/EK irányelve ( 2007. február 21. ) sertések hólyagos betegségének kitörése esetén a védőkörzeten belüli intézkedések bevezetése tekintetében a 92/119/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (EGT vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG 2007/10/EK IRÁNYELVE

(2007. február 21.)

sertések hólyagos betegségének kitörése esetén a védőkörzeten belüli intézkedések bevezetése tekintetében a 92/119/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 24. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 92/119/EGK irányelv intézkedéseket határoz meg az egyes állatbetegségek elleni védekezéshez. Az említett irányelv II. melléklete tartalmazza a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön rendelkezéseket.

(2) Mivel a 72/461/EGK (3) és a 80/215/EGK (4) irányelvek 2006. január 1-jétől hatályukat vesztették, a 92/119/EGK irányelvben az ezen irányelvekre történő hivatkozásokat fel kell váltani a 2002/99/EK irányelv II. és III. mellékletére történő hivatkozással.

(3) Helyénvaló speciális megoldásról rendelkezni a hús megjelölése és ezt követő felhasználása, valamint a feldolgozott termékek rendeltetési helye tekintetében, amennyiben a sertések hólyagos betegségével kapcsolatos egészségügyi helyzet ezt lehetővé teszi, feltéve, hogy ez oly módon történik, hogy a Közösségen belüli vagy nemzetközi kereskedelem során a sertések hólyagos betegsége elleni védelem hatékonysága nem csökken.

(4) Egyes tagállamok tájékoztatták a Bizottságot, hogy a 2002/99/EK irányelv II. mellékletében előírt azonosító jelet az ágazat vállalkozói és fogyasztói csak korlátozott mértékben fogadták el. Ennek megfelelően helyénvaló alternatív azonosító jelet előírni, melynek alkalmazásáról a tagállamok döntenek. Az ellenőrzések érdekében azonban fontos, hogy a tagállamok előzetesen tájékoztassák a Bizottságot, ha a sertések hólyagos betegségének kitörése esetén az alternatív azonosító jel alkalmazása mellett döntenek.

(5) Az ezen irányelvben meghatározott alternatív azonosító jelnek egyértelműen különböznie kell egyéb azonosító jelektől, amelyeket sertéshús esetében alkalmaznak az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5), illetve a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról, valamint a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. december 5-i 2076/2005/EK bizottsági rendelettel (6) összhangban.

(6) A 92/119/EGK irányelv 13. cikkének általános rendelkezéseitől eltérően az említett irányelv II. mellékletének a sertések hólyagos betegségére vonatkozó specifikus rendelkezései nem rendelkeznek az állatoknak a védőkörzeten belül található gazdaságokból történő elszállításának engedélyezéséről abban az esetben, ha a betegség további előfordulásai miatt az elszállításra vonatkozó tilalom 30 napon túl is hatályban marad. Helyénvaló ilyen eltérésről rendelkezni azon gazdaságok esetében, amelyekben az állatok 30 napon túl történő benntartása problémát okozna.

(7) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/119/EGK irányelv II. mellékletének 7. fejezete a következőképpen módosul:

1. A 2. pont a következőképpen módosul:

a) A g) pontot a következő váltja fel:

"g) Az f) pont i) alpontjában említett sertésekből származó hús:

i. nem kerülhet a Közösségen belüli vagy nemzetközi kereskedelmi forgalomba, és azt a 2002/99/EK tanácsi irányelv (7) II. mellékletében meghatározott, friss húsra vonatkozó egészségügyi jelzéssel kell ellátni;

ii. a kinyert húst a Közösségen belüli és nemzetközi kereskedelemre szánt hústól elkülönítve kell darabolni, szállítani és tárolni, valamint olyan módon kell felhasználni, hogy elkerüljék annak a Közösségen belüli és nemzetközi kereskedelemre szánt hússal történő keveredését, kivéve ha azt a 2002/99/EK irányelv III. mellékletében meghatározott kezelésnek vetették alá.

b) A szöveg a következő h) ponttal egészül ki:

"h)

i. A g) ponttól eltérve, az f) pont i. alpontjában említett, sertésekből származó hús tekintetében a tagállamok dönthetnek a 2002/99/EK irányelv II. mellékletében előírt különleges azonosító jeltől eltérő azonosító jel alkalmazása mellett, amennyiben az egyértelműen megkülönböztethető más, a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8), valamint a 2076/2005/EK bizottsági rendelet (9) által előírt azonosító jeltől.

Azoknak a tagállamoknak, amelyek az alternatív azonosító jel használata mellett döntenek, erről a döntésről az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

ii. Az i. pont alkalmazásában az azonosító jelnek olvashatónak és letörölhetetlennek, a betűknek pedig könnyen olvashatónak és jól láthatónak kell lennie. Az azonosító jelnek a következő formájúnak kell lennie, és a következő jelzéseket kell rajta feltüntetni:

XY a 853/2004/EK rendelet II. melléklete I. szakaszának B. része 6. pontjában előírt vonatkozó országkód.

1234 a létesítményeknek a 853/2004/EK rendelet II. melléklete I. szakaszának B. része 7. pontjában említett engedélyszáma.

2. A szöveg a következő 5. ponttal egészül ki:

"5. Ha a 2. f) pontban előírt rendelkezéseket 30 napon túl fenntartják a betegség további előfordulásai miatt, és ennek következményeként állattartással kapcsolatos problémák jelentkeznek, az illetékes hatóság a tulajdonos kérelmét követően, amely tartalmazza a kérelem indoklását, és amennyiben a hivatalos állatorvos ellenőrizte a tényeket, engedélyezheti az állatok elszállítását a védőkörzeten belül található gazdaságból. A 2. f) és h) pont értelemszerűen alkalmazandó."

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2008. január 1-ig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint a szóban forgó rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést leíró táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják az említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 21-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 62., 1993.3.15., 69. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(3) HL L 302., 1972.12.31., 24. o. A 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) hatályon kívül helyezett irányelv.

(4) HL L 47., 1980.2.21., 4. o. A 2004/41/EK irányelvvel hatályon kívül helyezett irányelv.

(5) HL L 139., 2004.4.30., 5. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(6) HL L 338., 2005.12.22., 83. o.

(7) HL L 18., 2003.1.23., 11. o."

(8) HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(9) HL L 338., 2005.12.22., 83. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007L0010 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007L0010&locale=hu