32015R1011[1]

A Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. április 24.) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1011 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. április 24.)

a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy

E rendelet megállapítja az engedélyezés és a nyilvántartásba vétel feltételeit, meghatározza azokat az eseteket, amikor nincs szükség engedélyre és nyilvántartásba vételre, megállapítja az arra vonatkozó kritériumokat, hogy miként bizonyíthatók egy ügylet törvényes céljai, meghatározza a kereskedelem nyomon követése céljából megkövetelt információk körét, megállapítja a 2., illetve 3. kategóriába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok kivitele szerinti rendeltetési országokat tartalmazó lista kialakítására vonatkozó feltételeket, megállapítja az egyszerűsített kivitel előtti értesítési eljárások és az egyszerűsített kiviteli engedélyezési eljárások meghatározásának kritériumait, továbbá meghatározza a kábítószer-prekurzorok kereskedelmével kapcsolatos nyomonkövetési intézkedések végrehajtására vonatkozóan rendelkezésre bocsátandó információk követelményeit.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a "telephely": a gazdasági szereplő által az egyes helyszíneken birtokolt épület(ek) a földterülettel együtt.

3. cikk

Az engedélyezés feltételei

(1) A 111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti engedély megszerzése érdekében a gazdasági szereplőnek ki kell jelölnie egy tisztviselőt, aki felelős az említett rendelet mellékletének 1. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kereskedelméért, továbbá értesítenie kell az illetékes hatóságot e tisztviselő nevéről és kapcsolattartási adatairól, valamint haladéktalanul értesítenie kell a hatóságot az ezen információkban később beállt bármilyen változásról.

A felelős tisztviselőnek biztosítania kell, hogy a behozatal, a kivitel vagy a közvetítői tevékenység a vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban történjen, és jogosultsággal kell rendelkeznie a gazdasági szereplő képviseletére, valamint az e feladat teljesítéséhez szükséges döntések meghozatalára.

(2) Az érintett gazdasági szereplőnek az alábbi összes követelményt és feltételt teljesítenie kell:

a) a gazdasági szereplőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia a 273/2004/EK rendelet I. mellékletének és a 111/2005/EK rendelet mellékletének 1. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagoknak a tárolási, előállítási, termelési és feldolgozási helyről való jogosulatlan elvitele ellen;

b) a gazdasági szereplőnek az alábbiakat tartalmazó kérelmet kell benyújtania:

i. a kérelmező teljes neve, címe, telefonszáma és/vagy faxszáma, továbbá e-mail címe;

ii. a felelős tisztviselő teljes neve és kapcsolattartási adatai;

iii. a felelős tisztviselő beosztásának és feladatainak leírása;

iv. a telephelyek teljes címe;

v. a ix. alpontban jelölt műveletek helyeinek leírása;

vi. azt igazoló információ, hogy meghozták a (2) bekezdés a) pontjában említett megfelelő intézkedéseket;

vii. a jegyzékben szereplő anyagok neve és KN-kódja a 273/2004/EK rendelet I. mellékletében és a 111/2005/EK rendelet mellékletében feltüntetettek szerint;

viii. keverékek vagy természetes termékek esetében a következők megjelölése:

a) a keverék vagy a természetes termék neve;

b) a keverékben vagy a természetes termékben jelen lévő, jegyzékben szereplő anyagok neve és KN-kódja a 273/2004/EK rendelet I. mellékletében és a 111/2005/EK rendelet mellékletében feltüntetettek szerint;

c) a jegyzékben szereplő anyag maximális százaléka a keverékben vagy a természetes termékben;

ix. a 273/2004/EK rendelet 3. cikkében és a 111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett műveletek tervezett típusának a leírása;

x. adott esetben a cégjegyzék vagy a tevékenységek nyilvántartásának hitelesített másolata;

xi. adott esetben az érintett gazdasági szereplő és a felelős tisztviselő erkölcsi bizonyítványa, vagy egy dokumentum arra vonatkozóan, hogy a műveletek megfelelő végzéséhez szükséges garanciákat biztosítják, vagy az illetékes hatóság számára az e dokumentum megszerzését lehetővé tevő információ.

(3) Amennyiben a gazdasági szereplő a 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 1 ) 5a. cikkének megfelelően már megkapta az engedélyezett gazdálkodó státust, az engedélykérelemben feltüntetheti az AEO-tanúsítvány számát annak érdekében, hogy az illetékes hatóság figyelembe vehesse az engedélyezett gazdálkodó státusát.

(4) A kérelmezőnek az illetékes hatóság erre irányuló írásbeli kérésére be kell nyújtania minden további lényeges információt.

(5) Amennyiben a kérelmező természetes személy, a (2) bekezdés b) pontjának ii. és iii. alpontja nem alkalmazandó, a (2) bekezdés b) pontjának iv. alpontja pedig adott esetben alkalmazandó.

(6) A 273/2004/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével és a 111/2005/EK rendelet 26. cikkének (3) bekezdésével összhangban elfogadott intézkedések sérelme nélkül az illetékes hatóságnak el kell utasítania az engedély megadását, ha nem teljesülnek az e rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában megállapított feltételek, vagy ha alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a jegyzékben szereplő anyagokat kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására szánják.

(7) A 111/2005/EK rendeletben említett, az Unió és harmadik országok közötti kereskedelem esetében az illetékes hatóság három évet meg nem haladó időszakra korlátozhatja az engedély érvényességi idejét, vagy előírhatja a gazdasági szereplők részére, hogy három évet meg nem haladó időszakonként bizonyítsák, hogy a feltételek, amelyek alapján az engedélyt megkapták, továbbra is teljesülnek.

Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek érvényességét ez nem érinti.

(8) Az engedély nem ruházható át.

(9) Az engedélyesnek új engedély kiadását kell kérelmeznie, ha a következők valamelyikét tervezi:

a) a jegyzékben szereplő egyik anyag hozzáadása;

b) új művelet megkezdése;

c) a műveletek helyéül szolgáló telephely helyszínének megváltoztatása.

Ezekben az esetekben a meglévő engedély érvényessége a következők közül a korábbi időpontban megszűnik:

i. az érvényességi idő lejártának napja, ha az e rendelet 3. cikkének (7) bekezdésével vagy a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (5) bekezdésével összhangban érvényességi időtartamot állapították meg;

ii. az új engedély érvényességi idejének kezdőnapja.

(10) A (9) bekezdés az e rendelet alkalmazásának kezdete előtt kiadott engedélyekre is alkalmazandó.

(11) A (2)-(6) bekezdés és a (8)-(10) bekezdés a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti engedélyek megszerzése céljából is alkalmazandó, a különleges engedélyek kivételével.

(12) A 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) és (6) bekezdésében említett közigazgatási szervek magukban foglalják a vámhatóságokat, a rendőrségeket és az illetékes hatóságok hivatalos laboratóriumait.

4. cikk

Azok az esetek, amikor nincs szükség engedélyre

A gyógyszertárak, az állatgyógyászati készítmények kiadóhelyei, a vámhatóságok, a rendőrségek, a fegyveres erők és az illetékes hatóságok hivatalos laboratóriumai mentesülhetnek a 111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt engedélyezési kötelezettség alól, amennyiben ezek a gazdasági szereplők hivatali tevékenységük részeként használnak kábítószer-prekurzorokat.

Az első bekezdésben meghatározott gazdasági szereplők az alábbiak alól is mentesülnek:

a) a 111/2005/EK rendelet 3. cikkében említett okmányok benyújtása;

b) az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott felelős tisztviselő kijelölésének kötelezettsége.

5. cikk

A nyilvántartásba vétel feltételei

(1) A 111/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel érdekében a gazdasági szereplőnek ki kell jelölnie egy tisztviselőt, aki felelős az említett rendelet mellékletének 2. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kereskedelméért, továbbá értesítenie kell az illetékes hatóságot e tisztviselő nevéről és kapcsolattartási adatairól, valamint haladéktalanul értesítenie kell a hatóságot az ezen információkban később beállt bármilyen változásról.

A felelős tisztviselőnek biztosítania kell, hogy a behozatal, a kivitel vagy a közvetítői tevékenység a vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban történjen, és jogosultsággal kell rendelkeznie a gazdasági szereplő képviseletére, valamint az e feladat teljesítéséhez szükséges döntések meghozatalára.

(2) A 111/2005/EK rendelet mellékletének 2. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagokkal tevékenységet folytató gazdasági szereplőnek a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett dokumentumokat és információkat tartalmazó kérelmet kell benyújtania, a kérelemnek azonban csak akkor kell tartalmaznia a 3. cikk (2) bekezdése b) pontjának vi., x. és xi. alpontjában foglaltakat, ha azokat az illetékes hatóság előírja.

Ugyanez vonatkozik a 111/2005/EK rendelet mellékletének 3. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kivitelével foglalkozó gazdasági szereplőre is.

(3) A 3. cikk (3) és (4) bekezdése is alkalmazandó.

(4) A (2) bekezdés első albekezdése és a (3) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdésében említett gazdasági szereplőkre és felhasználókra az említett rendelet I. mellékletének 2. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok tekintetében.

(5) A 273/2004/EK rendelet I. mellékletének 2A. alkategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok felhasználóinak is információkat kell rendelkezésre bocsátaniuk a jegyzékben szereplő anyagok felhasználásáról.

6. cikk

Azok az esetek, amikor nincs szükség nyilvántartásba vételre

Az alábbi kategóriák mentesülhetnek a 111/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba-vételi kötelezettség alól:

a) a gyógyszertárak, az állatgyógyászati készítmények kiadóhelyei, a vámhatóságok, a rendőrségek, az illetékes hatóságok hivatalos laboratóriumai és a fegyveres erők, amennyiben ezek a gazdasági szereplők hivatali tevékenységük részeként használnak kábítószer-prekurzorokat;

b) a 111/2005/EK rendelet mellékletének 3. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kivitelével foglalkozó gazdasági szereplők, ha az előző naptári évben (január 1-jétől december 31-ig) az általuk végzett kivitelek szerinti összmennyiség nem haladja meg az e rendelet I. mellékletében meghatározott mennyiségeket. Amennyiben ezeket a mennyiségeket az adott naptári évben meghaladják, a gazdasági szereplőknek haladéktalanul eleget kell tenniük bejelentési kötelezettségüknek;

c) a 111/2005/EK rendelet mellékletének 3. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagokat tartalmazó keverékek kivitelével foglalkozó gazdasági szereplők, ha a keverékben található, jegyzékben szereplő anyagok mennyisége az előző naptári évben nem haladja meg az e rendelet I. mellékletében meghatározott mennyiségeket. Amennyiben ezeket a mennyiségeket az adott naptári évben meghaladják, a gazdasági szereplőknek haladéktalanul eleget kell tenniük bejelentési kötelezettségüknek.

7. cikk

Az egyes követelmények alóli mentességekre vonatkozó feltételek

A 273/2004/EK rendelet 6. cikkének alkalmazásában a vevőknek értesíteniük kell a szállítójukat arról, hogy az említett cikk alkalmazandó-e rájuk.

8. cikk

Egy ügylet törvényes céljainak megállapítására vonatkozó kritériumok

(1) A gazdasági szereplőnek az ügylet törvényes céljainak a 111/2005/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében történő bizonyítása céljából információkat kell rendelkezésre bocsátania azt illetően, hogy a szállítmány a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott kereskedelme elleni ENSZ-egyezmény ( 2 ) 12. cikke értelmében elfogadott hatályos nemzeti rendelkezésekkel összhangban hagyta el az exportáló országot.

(2) E célból a gazdasági szereplőnek az e rendelet II. mellékletében meghatározott mintát kell használnia, vagy a 111/2005/EK rendelet 20. cikkében említett behozatali engedélyt vagy a 273/2004/EK rendelet 4. cikkében említett vevői nyilatkozatot kell benyújtania.

9. cikk

A kereskedelem nyomon követése céljából megkövetelt információk

(1) A 273/2004/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a gazdasági szereplőknek összesített formában tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságokat a jegyzékben szereplő anyagok felhasznált vagy szállított mennyiségeiről, valamint szállítás esetén az egyes harmadik felek részére szállított mennyiségekről.

A 273/2004/EK rendelet I. mellékletének 3. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok esetében az első albekezdés csak az illetékes hatóság erre irányuló kérése esetén alkalmazandó.

(2) A 111/2005/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságokat:

a) a jegyzékben szereplő, kiviteli engedélyhez kötött anyagok valamennyi kiviteléről;

b) a 111/2005/EK rendelet mellékletének 1. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok behozatali engedélyhez kötött valamennyi behozataláról, valamint mindazokról az esetekről, amikor a 111/2005/EK rendelet mellékletének 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagokat a II. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területre beléptetik, a tranzit kivételével felfüggesztő eljárás alá vonják vagy szabad forgalomba bocsátják;

c) a 111/2005/EK rendelet mellékletének 1. és 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagokat érintő valamennyi közvetítői tevékenységről.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában említett információkat az eset körülményeitől függően a rendeltetési országokra, a kivitt mennyiségekre és a kiviteli engedélyek hivatkozási számaira történő hivatkozás szerint kell rendszerezni.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában említett információkat az eset körülményeitől függően a kivitel szerinti harmadik országra és a behozatali engedélyek hivatkozási számaira történő hivatkozás szerint kell rendszerezni.

(5) A (2) bekezdés c) pontjában említett információkat az eset körülményeitől függően az ezen közvetítői tevékenységben érintett harmadik országokra, valamint a kiviteli vagy behozatali engedélyek hivatkozási számaira történő hivatkozás szerint kell rendszerezni. A gazdasági szereplőknek az illetékes hatóságok erre irányuló kérésére további információkat kell szolgáltatniuk.

(6) Az illetékes hatóságoknak az ebben a cikkben említett információkat bizalmas üzleti információként kell kezelniük.

10. cikk

A 2., illetve 3. kategóriába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok kivitele szerinti rendeltetési országokat tartalmazó lista kialakítására vonatkozó feltételek

A 111/2005/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében említett listáknak tartalmazniuk kell a következők mindegyikét:

a) azokat a harmadik országokat, amelyekkel az Unió a kábítószer-prekurzorokra vonatkozóan külön megállapodást kötött;

b) azokat a harmadik országokat, amelyek a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott kereskedelme elleni, 1988. évi ENSZ-egyezmény 12. cikkének (10) bekezdésével összhangban kivitel előtti értesítés küldését kérték;

c) azokat a harmadik országokat, amelyek a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott kereskedelme elleni, 1988. évi ENSZ-egyezmény 24. cikkével összhangban kivitel előtti értesítés küldését kérték.

A melléklet 2., illetve 3. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok kivitele szerinti, meghatározott rendeltetési országokat tartalmazó, az a), b) és c) pontban említett listákat a Bizottság honlapján közzé kell tenni.

11. cikk

Az egyszerűsített kivitel előtti értesítési eljárások meghatározására vonatkozó kritériumok

(1) A 111/2005/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének megfelelően az egyszerűsített kiviteli eljárásra szánt kivitelek esetében az illetékes hatóság olyan egyszerűsített kivitel előtti értesítést küldhet, amely több, egy hat vagy tizenkét hónapos időszakon belül végzett kiviteli műveletre vonatkozik.

(2) Az exportáló ország illetékes hatóságának meg kell adnia a rendeltetési hely szerinti harmadik ország illetékes hatóságának a 111/2005/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott információkat.

(3) Az illetékes hatóságnak ennek megfelelően tájékoztatnia kell a rendeltetési országot, és e célból a PEN online rendszert vagy az e rendelet III. mellékletében meghatározott "vegyianyag-szállítást bejelentő multilaterális értesítést" kell alkalmaznia.

12. cikk

Az egyszerűsített kiviteli engedélyezési eljárások meghatározására vonatkozó kritériumok

(1) Az érintett gazdasági szereplő kérelmére az illetékes hatóság a 111/2005/EK rendelet 19. cikkének megfelelően egyszerűsített eljárás keretében is megadhat kiviteli engedélyt az említett rendelet mellékletének 3. és 4. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyag olyan gyakori kivitele esetén, amelyben ugyanaz az Unióban letelepedett exportőr és ugyanannak a rendeltetési hely szerinti harmadik országnak ugyanaz az importőre vesz részt, és amely meghatározott, hat vagy tizenkét hónapos időszakra vonatkozik.

Az ilyen egyszerűsített kiviteli engedély csak a következő esetekben adható ki:

a) amennyiben a korábbi kivitelek során a gazdasági szereplő bizonyította, hogy képes az ilyen kivitelekre vonatkozó valamennyi kötelezettség teljesítésére, és a vonatkozó jogszabályokat nem sértette meg;

b) amennyiben az illetékes hatóság meggyőződhet az ilyen kiviteli műveletek törvényes céljáról.

(2) Az egyszerűsített kiviteli eljárás iránti kérelemnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) az exportőr, a harmadik országbeli importőr és a végső címzett neve és címe;

b) a jegyzékben szereplő anyag neve a 111/2005/EK rendelet mellékletében feltüntetettek szerint, illetve keverék vagy természetes termék esetén a keverék vagy természetes termék neve és KN-kódja, valamint bármely, a keverékben vagy a természetes termékben található, jegyzékben szereplő anyag neve a 111/2005/EK rendelet mellékletében feltüntetettek szerint;

c) a kivitelre szánt, jegyzékben szereplő anyag maximális mennyisége;

d) a kiviteli műveletek tervezett időtartama.

(3) Az illetékes hatóságnak az előírt információk kézhezvételének napjától számított 15 munkanapon belül határoznia kell az egyszerűsített kiviteli eljárás iránti kérelemről.

(4) Sürgősségi orvosi ellátás esetén, amennyiben teljesülnek az e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt feltételek, az illetékes hatóságnak haladéktalanul vagy legkésőbb a kérelem kézhezvételének napjától számított 3 munkanapon belül határoznia kell a 111/2005/EK rendelet mellékletének 4. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kivitelére vonatkozó egyszerűsített kiviteli eljárás iránti kérelemről.

13. cikk

A nyomonkövetési intézkedések végrehajtására vonatkozóan rendelkezésre bocsátandó információkra vonatkozó feltételek és követelmények

(1) A tagállamok minden naptári negyedévet követő hónapban benyújtják a Bizottságnak a 111/2005/EK rendelet 32. cikkének (1) bekezdésében és a 273/2004/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett információkat. A beadványoknak tartalmazniuk kell az összes olyan esettel kapcsolatos információt, ahol jegyzékben szereplő és jegyzékben nem szereplő anyagok forgalomba bocsátását felfüggesztették, vagy jegyzékben szereplő és jegyzékben nem szereplő anyagokat visszatartottak.

(2) Az információknak tartalmazniuk kell:

a) az anyagok nevét;

b) amennyiben ismert, az anyagok eredetét, származási és rendeltetési helyét;

c) az anyagok mennyiségét, vámjogi státusát és a használt szállítóeszközt.

(3) Minden egyes naptári év végén a Bizottság közli a tagállamokkal az (1) bekezdés értelmében beérkezett információkat.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1277/2005/EK rendelet hatályát veszti.

15. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AnyagMennyiség
Aceton (1)50 kg
Etil-éter (1)20 kg
Metil-etil-keton (1)50 kg
Toluol (1)50 kg
Kénsav100 kg
Sósav100 kg
(1) Beleértve az anyag sóit is, ha azok létezhetnek.

II. MELLÉKLET

Megjegyzések

1. A minta formája nem kötelező jellegű.

2. A minta sorszámozása és szövege kötelező jellegű.

A személyes adatok védelme

A dokumentumban foglalt személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozása során a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

A dokumentumban foglalt személyes adatok tagállami illetékes hatóságok általi feldolgozása során a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések alkalmazandók.

A személyes adatok feldolgozásának célja a kábítószer-prekurzorok Unión belüli kereskedelmének nyomon követése az 1258/2013/EU rendelettel módosított 273/2004/EK rendelettel összhangban, valamint a kábítószer-prekurzorok Unió és harmadik országok közötti kereskedelmének nyomon követése az 1259/2013/EU rendelettel módosított 111/2005/EK rendelettel összhangban.

Az adatok feldolgozása tekintetében adatkezelőnek az az illetékes nemzeti hatóság tekintendő, amely számára a jelen dokumentumot benyújtották. Az illetékes hatóságok jegyzéke a Bizottság honlapján található:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK rendelet 17. cikkével összhangban, az Unióban hatályos adatvédelmi rendelkezések sérelme nélkül, továbbá a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására gyakran felhasznált bizonyos anyagok ellenőrzése és nyomon követése céljából a Bizottság és a tagállami illetékes hatóságok a harmadik országok illetékes hatóságaival megoszthatják az ebben a dokumentumban foglalt személyes adatokat és információkat.

Az érintett hozzáférési joggal rendelkezik a rá vonatkozó, feldolgozandó személyes adatok tekintetében, és a 45/2001/EK rendelettel, illetve a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban adott esetben megilleti a személyes adatok helyesbítési, törlési vagy zárolási joga.

A hozzáférés, helyesbítés, törlés vagy zárolás jogának gyakorlása iránti valamennyi kérelmet azokhoz az illetékes hatóságokhoz kell benyújtani feldolgozás céljából, amelyek számára a jelen dokumentumot benyújtották.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapját a 111/2005/EK rendelet 33. cikke, valamint a 273/2004/EK rendelet 13b. cikke képezi.

A jelen dokumentumban szereplő személyes adatok nem tárolhatók a gyűjtés céljához szükséges időtartamnál tovább.

Vitás kérdésekben panasszal az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz lehet fordulni. A nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatai az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának honlapján találhatók (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Amennyiben a panasz a személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozását érinti, akkor azt az európai adatvédelmi biztosnak kell címezni:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

III. MELLÉKLET

Megjegyzések

1. A minta formája nem kötelező jellegű.

2. A minta sorszámozása és szövege kötelező jellegű. A vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező.

3. A rovatok további részletezése:

Az "A. rész" rovat: Jelezze, hogy a vegyianyag-szállítást bejelentő multilaterális értesítés egy vagy több kiviteli műveletre vonatkozik-e. Amennyiben az több műveletre vonatkozik, meg kell adni a kívánt időtartamot.

14. rovat (mennyiség és tömeg): A több kiviteli műveletre vonatkozó vegyianyag-szállítást bejelentő multilaterális értesítés esetén meg kell adni a maximális mennyiséget és tömeget.

18. pont (indulás napja): A több kiviteli műveletre vonatkozó vegyianyag-szállítást bejelentő multilaterális értesítés esetén ebben a rovatban fel kell tüntetni a tervezett legvégső indulási napot.

A személyes adatok védelme

A dokumentumban foglalt személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozása során a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

A dokumentumban foglalt személyes adatok tagállami illetékes hatóságok általi feldolgozása során a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések alkalmazandók.

A személyes adatok feldolgozásának célja a kábítószer-prekurzorok Unión belüli kereskedelmének nyomon követése az 1258/2013/EU rendelettel módosított 273/2004/EK rendelettel összhangban, valamint a kábítószer-prekurzorok Unió és harmadik országok közötti kereskedelmének nyomon követése az 1259/2013/EU rendelettel módosított 111/2005/EK rendelettel összhangban.

Az adatok feldolgozása tekintetében adatkezelőnek az az illetékes nemzeti hatóság tekintendő, amely számára a jelen dokumentumot benyújtották. Az illetékes hatóságok jegyzéke a Bizottság honlapján található:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK rendelet 17. cikkével összhangban, az Unióban hatályos adatvédelmi rendelkezések sérelme nélkül, továbbá a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására gyakran felhasznált bizonyos anyagok ellenőrzése és nyomon követése céljából a Bizottság és a tagállami illetékes hatóságok a harmadik országok illetékes hatóságaival megoszthatják az ebben a dokumentumban foglalt személyes adatokat és információkat.

Az érintett hozzáférési joggal rendelkezik a rá vonatkozó, feldolgozandó személyes adatok tekintetében, és a 45/2001/EK rendelettel, illetve a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban adott esetben megilleti a személyes adatok helyesbítési, törlési vagy zárolási joga.

A hozzáférés, helyesbítés, törlés vagy zárolás jogának gyakorlása iránti valamennyi kérelmet azokhoz az illetékes hatóságokhoz kell benyújtani feldolgozás céljából, amelyek számára a jelen dokumentumot benyújtották.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapját a 111/2005/EK rendelet 33. cikke, valamint a 273/2004/EK rendelet 13b. cikke képezi.

A jelen dokumentumban szereplő személyes adatok nem tárolhatók a gyűjtés céljához szükséges időtartamnál tovább.

Vitás kérdésekben panasszal az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz lehet fordulni. A nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatai az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának honlapján találhatók (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Amennyiben a panasz a személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozását érinti, akkor azt az európai adatvédelmi biztosnak kell címezni:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

( 1 ) A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).

( 2 ) A Tanács 1990. október 22-i határozata (HL L 326., 1990.11.24., 56. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R1011 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R1011&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02015R1011-20150627 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02015R1011-20150627&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére