32018R1119[1]

A Bizottság (EU) 2018/1119 rendelete (2018. július 31.) az 1178/2011/EU rendelet bejelentett képzési szervezetek tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1119 RENDELETE

(2018. július 31.)

az 1178/2011/EU rendelet bejelentett képzési szervezetek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1) A pilótaképző szervezeteknek az 1178/2011/EU bizottsági rendelet (2) VII. mellékletében (ORA rész) foglalt követelményekkel összhangban ki kell alakítania és fenn kell tartania egy felügyeleti rendszert - amely magában foglalja a megfelelés figyelemmel kísérését is - és egy repülésbiztonsági menedzsmentrendszert. A szervezet teljes felépítését, folyamatait, eljárásait és tevékenységeit részletes dokumentumokban (kézikönyvekben) kell meghatározni.

(2) A VII. melléklet (ORA rész) megfelelő jogi keretet biztosít a kereskedelmi pilóta-szakszolgálati engedély megszerzése céljából képzést nyújtó szervezetek tanúsításához. A mellékletben foglalt követelmények azonban feleslegesen megterhelőek és nem arányosak azon szervezetek esetében, amelyek csak nem kereskedelmi pilóta-szakszolgálati engedélyek és egyedi jogosítások, jogosultságok és minősítések megszerzése céljából nyújtanak képzést, figyelembe véve a felmerülő költségeket, e szervezetek tevékenységeinek jellegét és volumenét, továbbá a repülésbiztonság szempontjából fennálló kockázatokat és előnyöket. Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség általános repülési ütemtervében (3) foglaltak szerint ezért e szervezetek számára egyszerűbb rendszert kell kidolgozni.

(3) Az említett szervezetek tekintetében tehát egyedi követelményeket kell előírni, és esetükben nincs szükség az illetékes hatóság előzetes jóváhagyására. Ehelyett lehetővé kell tenni e szervezetek számára, hogy bejelentsék az illetékes hatóságnak, hogy megfelelnek az esetükben alkalmazandó követelményeknek.

(4) Az említett bejelentett képzési szervezetekre (DTO-k) vonatkozó egyedi követelmények körében egyszerűsített biztonsági eljárásokról kell rendelkezni, hogy figyelembe lehessen venni a nem kereskedelmi pilóták működési környezetére jellemző alacsonyabb kockázatokat ugyanúgy, mint az illetékes hatóság által gyakorolt megfelelő felügyelet szükségességét. A biztonság érdekében rendelkezni kell azokról a szabályokról is, amelyek az oktatási programoknak a bejelentéssel együtt az illetékes hatóság számára történő benyújtására, a nyilvántartásra, az éves belső felülvizsgálatra és a DTO repülésbiztonsági irányelvekért felelős képviselőjének kinevezésére vonatkoznak.

(5) Ez okból módosítani kell az illetékes hatóságok által a DTO-k tekintetében gyakorolt ellenőrzésnek és végrehajtásnak az 1178/2011/EU rendelet VI. mellékletében (ARA rész) meghatározott szabályait is, hogy biztosítható legyen ezek arányossága, kellő rugalmassága, kockázatalapú megközelítésre való alapulása és a DTO-kra vonatkozó egyedi követelményekkel való összhangja.

(6) Helyénvaló továbbá az 1178/2011/EU rendelet pilótaképző szervezetekre vonatkozó bizonyos egyéb rendelkezéseinek a módosítása is, különösen az egyértelművé tétel, a továbbiakban okafogyott átmeneti rendelkezések elhagyása és az említett rendelet I. mellékletének (FCL rész) olyan értelemben történő módosítása céljából, hogy az mind a jóváhagyott, mind a bejelentett képzési szervezetekre vonatkozzon.

(7) Kiegészítő időt kell biztosítani a kontrollálatlan repülési helyzetek elkerülésével és megszüntetésével kapcsolatos intézkedések és képzések végrehajtására.

(8) Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség - a 216/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésével összhangban - a 11/2016. számú véleményében benyújtotta a végrehajtási szabályok tervezetét a Bizottság számára.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1178/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk a következő fogalommeghatározásokkal egészül ki: "(14) »elfogadható megfelelési módozatok (AMC)«: az Ügynökség által elfogadott, nem kötelező érvényű előírások, amelyekkel bizonyítható a 216/2008/EK rendeletnek és a rendelet végrehajtási szabályainak való megfelelés; (15) »alternatív megfelelési módozat (AltMoC)«: egy meglévő AMC-re alternatívát kínáló vagy a 216/2008/EK rendeletnek és végrehajtási szabályainak való megfelelésre új módozatokat javasló módozat, amelyhez az Ügynökség nem fogadott el kapcsolódó AMC-t; (16) »jóváhagyott képzési szervezet (ATO)«: olyan szervezet, amely jogosult arra, hogy a 10a. cikk (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban kiadott jóváhagyás alapján képzést tartson pilóták számára; (17) »alapvető műszerek kezelésének oktatására használt berendezés (BITD)«: a növendék pilóta valamely repülőgéposztálynak megfelelő szolgálati helyét reprezentáló, földi telepítésű kiképzőeszköz, amely magában foglalhat képernyő alapú műszerfalakat és rugós terhelő mechanizmussal ellátott kormányberendezést, és amely képzési munkaállomásként szolgál legalább a műszeres repülés eljárási aspektusaihoz; (18) »légialkalmassági előírások (CS)«: az Ügynökség által elfogadott műszaki szabványok, amelyek ismertetik a szervezetek által minősítési célból alkalmazható eszközöket; (19) »pilótaoktató (FI)«: az I. melléklet (FCL rész) J. alrészével összhangban légi járművön való oktatásra feljogosított oktató; (20) »repülésszimulációs oktatóeszköz (FSTD)«: olyan pilótaoktató eszköz, amely: (21) »az FSTD minősítése«: az FSTD műszaki képességeinek a kérdéses FSTD-re vonatkozó légialkalmassági előírásokban meghatározott szintje; (22) a szervezet »székhelye«: a szervezet központja vagy bejegyzett irodája, ahol az elsődleges pénzügyi feladatokat, valamint az e rendeletben említett tevékenységek műveleti irányítását végzik. (23) »alkalmasság-ellenőrzési útmutató (QTG)«: az annak bizonyítására elkészített dokumentum, hogy a repülésszimulációs oktatóeszköz teljesítménye és kezelési jellemzői - az előírt korlátokon belül szimulálva - megfelelnek az adott légi jármű, repülőgéposztály vagy helikoptertípus teljesítményének és kezelési jellemzőinek, és hogy az oktatóeszköz teljesít minden vonatkozó követelményt. Az alkalmasság-ellenőrzési útmutató tartalmazza mind a légi jármű, repülőgéposztály vagy helikoptertípus adatait, mind a repülésszimulációs oktatóeszköznek az értékelés elősegítéséhez használt adatait; (24) »bejelentett képzési szervezet (DTO)«: olyan szervezet, amely jogosult arra, hogy a 10a. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban tett bejelentés alapján képzést tartson pilóták számára; (25) »a DTO oktatási programja«: a DTO által elkészített dokumentum, amely részletesen ismerteti az adott DTO által tartott tanfolyamot."

a) repülőgépek esetében teljes repülőgép-szimulátor (FFS), repülésoktató eszköz (FTD), repülést és navigációs eljárásokat oktató eszköz (FNPT) vagy alapvető műszerek kezelésének oktatására használt berendezés (BITD);

b) helikopterek esetében teljes helikopterszimulátor (FFS), repülésoktató eszköz (FTD) vagy repülést és navigációs eljárásokat oktató eszköz (FNPT);

2. A 10a. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A szervezetek a 216/2008/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban csak akkor jogosultak képzést tartani a 216/2008/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett légi járművek üzemeltetésében részt vevő pilótáknak, ha az illetékes hatóság jóváhagyást ad ki az említett szervezetek számára, amelyben megerősíti, hogy ezek eleget tesznek a 216/2008/EK rendelet III. mellékletében meghatározott alapkövetelményeknek és az e rendelet VII. mellékletében foglalt követelményeknek.

A 216/2008/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésétől és e bekezdés első albekezdésétől eltérve a szervezetek azonban ilyen jóváhagyás hiányában is jogosultak az e rendelet VIII. mellékletének DTO.GEN.110 pontjában nyújtott képzés megtartására, amennyiben az említett melléklet DTO.GEN.115 pontjában foglalt követelményekkel összhangban bejelentést tettek az illetékes hatóság számára, és - amennyiben az említett melléklet DTO.GEN.230 pontjának c) pontja ezt előírja - az illetékes hatóság jóváhagyta az oktatási programot.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A JAR-oknak megfelelő képző szervezetek számára engedélyezni kell, hogy 2019. április 8-ig a VII. és VIII. melléklet rendelkezéseinek való megfelelés nélkül nyújtsanak FCL rész szerinti magánpilóta-szakszolgálati engedélyek, hozzájuk kapcsolódó - a nyilvántartásban szereplő - jogosítások, valamint könnyű légi járműre érvényes pilóta-szakszolgálati engedélyek (LAPL) megszerzésére irányuló képzést, feltéve, hogy 2015. április 8. előtt vették őket nyilvántartásba."

3. A 12. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(2a) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérve a tagállamok dönthetnek úgy, hogy 2020. április 8-ig nem alkalmazzák (1) az I. mellékletben szereplő, a vitorlázó repülőgépekre és a légballonokra vonatkozó rendelkezéseket; (2) a VII. és VIII. mellékletben szereplő rendelkezéseket olyan képző szervezetekre, amelyek kizárólag az 1178/2011/EU rendelet 4. cikk (3) bekezdésével összhangban FCL rész szerinti könnyű légi járműre érvényes pilóta-szakszolgálati engedélyre (LAPL), vitorlázórepülőgép-pilóta szakszolgálati engedélyre (SPL) vagy ballonpilóta-szakszolgálati engedélyre (BPL) átváltható nemzeti szakszolgálati engedélyek megszerzésére irányuló képzést nyújtanak; (3) az I. melléklet B. alrészének rendelkezéseit.";

b) a cikk az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az (1) bekezdéstől eltérve az I. melléklet (FCL rész) FCL.135.A pontja, FCL.410.A pontja a) bekezdésének második mondata és FCL.725.A. pontjának c) bekezdése 2019. április 8-tól alkalmazandó."

4. Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

5. A VI. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

6. A VII. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

7. A rendelet az e rendelet IV. mellékletében foglalt VIII. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2) A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).

(3) http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation

I. MELLÉKLET

Az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete (FCL rész) a következőképpen módosul:

1. Az FCL.010 pontból az "alapszintű műszeres repülésgyakorló berendezés (BITD)" fogalommeghatározását el kell hagyni.

2. Az FCL.025 pont a következőképpen módosul:

a) Az a) pontban a 2. és a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2. A kérelmező az elméleti vizsgát kizárólag a képzéséért felelős bejelentett képzési szervezet (DTO) vagy jóváhagyott képzési szervezet (ATO) ajánlására teheti le, miután az elméleti tanfolyam megfelelő elemeit kielégítő színvonalon teljesítette.

3. A DTO vagy az ATO ajánlása tizenkét hónapig érvényes. Ha a kérelmező nem kísérelt meg legalább egy elméleti írásbeli vizsgát ezen érvényességi időszakon belül, a DTO-nak vagy az ATO-nak meg kell határoznia, hogy szükség van-e további képzésre a kérelmező szükségletei alapján."

b) A b) pont a következőképpen módosul:

i. Az első bekezdésben a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. Ha a kérelmező negyedik próbálkozásra sem tudott sikeresen megoldani egy elméleti vizsgafeladatsort, vagy ha hat próbálkozás során, illetve a 2. pontban említett időhatáron belül nem teljesítette az összes feladatsort, újra kell kezdenie az összes vizsgát.

Az elméleti vizsgák újbóli megkísérlése előtt a kérelmezőnek további képzésen kell részt vennie egy DTO-nál vagy ATO-nál. A szükséges képzés terjedelmét és hatókörét a DTO vagy az ATO határozza meg a kérelmező szükségletei alapján."

ii. A második bekezdést el kell hagyni.

3. Az FCL.115. pont helyébe a következő szöveg lép: "FCL.115 LAPL - Tanfolyam

a) Az LAPL kérelmezőjének el kell végeznie egy tanfolyamot egy DTO-nál vagy ATO-nál.

b) A tanfolyamnak tartalmaznia kell a kérelmezett LAPL-ra vonatkozó jogosultságoknak megfelelő elméleti képzést és repülésoktatást.

c) Az elméleti képzés és a repülésoktatás a kérelmezők első képzését nyújtó képzési szervezettől eltérő DTO-nál vagy ATO-nál is elvégezhető."

4. Az FCL.110.A pont b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) TMG-kiterjesztéssel rendelkező LAPL(S) vagy SPL engedélyes kérelmezőkre vonatkozó egyedi követelmények. Annak az LAPL(A)-kérelmezőnek, aki TMG-kiterjesztéssel rendelkező LAPL(S) vagy SPL engedélyese, legalább 21 óra repülési időt kell teljesítenie TMG-n azután, hogy a TMG-kiterjesztést jóváhagyták, és megfelelt az FCL.135.A pont a) pontja repülőgépekre vonatkozó követelményeinek.

c) Beszámítás. A kérelmező parancsnokpilótaként szerzett előzetes tapasztalata beszámítható az a) pont szerinti követelmények teljesítésébe. A beszámítás mértéke, amelyet a vizsgát megelőző repülővizsga alapján az a DTO vagy ATO állapít meg, amelynél a pilóta a tanfolyamot végzi, egyetlen esetben sem:

1. haladhatja meg a parancsnokpilótaként teljesített összes repülési időt;

2. haladhatja meg az a) pontban előírt óraszám 50 %-át;

3. terjedhet ki az a) pont 2. pontjában meghatározott követelményekre."

5. Az FCL.110.H pont b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) Beszámítás. A kérelmező parancsnokpilótaként szerzett előzetes tapasztalata beszámítható az a) pont szerinti követelmények teljesítésébe. A beszámítás mértéke, amelyet a vizsgát megelőző repülővizsga alapján az a DTO vagy ATO állapít meg, amelynél a pilóta a tanfolyamot végzi, egyetlen esetben sem:

1. haladhatja meg a parancsnokpilótaként teljesített összes repülési időt;

2. haladhatja meg az a) pontban előírt óraszám 50 %-át;

3. terjedhet ki az a) pont 2. pontjában meghatározott követelményekre."

6. Az FCL.110.S. c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) Beszámítás. A kérelmező parancsnokpilótaként szerzett előzetes tapasztalata beszámítható az a) pont szerinti követelmények teljesítésébe. A beszámítás mértéke, amelyet a vizsgát megelőző repülővizsga alapján az a DTO vagy ATO állapít meg, amelynél a pilóta a tanfolyamot végzi, egyetlen esetben sem:

1. haladhatja meg a parancsnokpilótaként teljesített összes repülési időt;

2. haladhatja meg az a) pontban előírt óraszám 50 %-át;

3. terjedhet ki az a) pont 2., 3. és 4. pontjában meghatározott követelményekre."

7. Az FCL.135.S pontban a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Az LAPL(S) jogosultságok akkor terjeszthetők ki TMG-re, ha a pilóta valamely DTO-nál vagy ATO-nál elvégzett legalább:".

8. Az FCL.110.B pont b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) Beszámítás. A kérelmező parancsnokpilótaként ballonon szerzett előzetes tapasztalata beszámítható az a) pont szerinti követelmények teljesítésébe. A beszámítás mértéke, amelyet a vizsgát megelőző repülővizsga alapján az a DTO vagy ATO állapít meg, amelynél a pilóta a tanfolyamot végzi, egyetlen esetben sem:

1. haladhatja meg a parancsnokpilótaként ballonon teljesített összes repülési időt;

2. haladhatja meg az a) pontban előírt óraszám 50 %-át;

3. terjedhet ki az a) pont 2. és 3. pontjában meghatározott követelményekre."

9. Az FCL.135.B pontban a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Az LAPL(B) jogosultságok arra a ballonosztályra korlátozódnak, amelyikben a jártassági vizsgára sor került. Ez a korlátozás feloldható, ha a pilóta egy másik osztályban, valamely bejelentett képzési szervezetnél vagy jóváhagyott képzési szervezetnél végrehajtott legalább:".

10. Az FCL.210. pont helyébe a következő szöveg lép: "FCL.210 Tanfolyam

a) A BPL, SPL vagy PPL kérelmezőjének el kell végeznie egy tanfolyamot valamely DTO-nál vagy ATO-nál.

b) A tanfolyamnak tartalmaznia kell a kérelmezett BPL-re, SPL-re vagy PPL-re vonatkozó jogosultságoknak megfelelő elméleti képzést és repülésoktatást.

c) Az elméleti képzés és a repülésoktatás a kérelmezők első képzését nyújtó képzési szervezettől eltérő DTO-nál vagy ATO-nál is elvégezhető."

11. Az FCL.210.A pont b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) Az LAPL(A) engedélyes kérelmezőkre vonatkozó egyedi követelmények. Annak a PPL(A)-kérelmezőnek, aki LAPL(A) engedélyese, az LAPL(A) kiadása után legalább 15 óra repülési időt kell teljesítenie repülőgépeken, és ebből legalább 10 órányi repülésoktatást valamely bejelentett képzési szervezet vagy jóváhagyott képzési szervezet tanfolyamán. Ennek a tanfolyamnak tartalmaznia kell legalább 4 óra felügyelt, egyedül teljesített repülési időt, amely magában foglal legalább 2 óra időtartamú egyedül teljesített útvonal-repülési időt, benne legalább 1 útvonalrepüléssel, amely legalább 270 km (150 NM) hosszúságú, és amelynek folyamán teljes megállással végződő leszállásokat kell végrehajtani két, az indulási repülőtértől eltérő repülőtéren.

c) TMG-kiterjesztéssel rendelkező LAPL(S) vagy SPL engedélyes kérelmezőkre vonatkozó egyedi követelmények. Annak a PPL(A)-kérelmezőnek, aki TMG-kiterjesztéssel rendelkező LAPL(S) vagy SPL engedélyes, teljesítenie kell:

1. legalább 24 óra repülési időt TMG-n, a TMG kiterjesztés jóváhagyása után; valamint

2. legalább 15 órányi repülésoktatást repülőgépen valamely DTO vagy ATO tanfolyamán, amely tartalmazza legalább az a) pont 2. pontjának követelményeit."

12. Az FCL.210.H pont b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) Az LAPL(H) engedélyes kérelmezőkre vonatkozó egyedi követelmények. A PPL(H) azon kérelmezőjének, aki LAPL(H) engedélyes, el kell végeznie egy tanfolyamot valamely DTO-nál vagy ATO-nál. Ennek a tanfolyamnak tartalmaznia kell legalább 5 órányi kétkormányos repülésoktatást és egy legalább 185 km (100 NM) hosszúságú felügyelt, egyedül teljesített útvonalrepülést, teljes megállással végződő leszállásokkal két, az indulási repülőtértől eltérő repülőtéren."

13. Az FCL.725 pont a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) Tanfolyam. Az osztály- és típusjogosítás kérelmezőjének el kell végeznie egy tanfolyamot valamely ATO-nál. A nem nagy teljesítményű, egyhajtóműves, dugattyús repülőgépre vonatkozó osztályjogosítás, a TMG osztályjogosítás vagy a VIII. melléklet (DTO rész) DTO.GEN.110 pontja a) pontja 2. pontja c) pontjában említett egyhajtóműves helikopter típusjogosítás kérelmezője a tanfolyamot elvégezheti egy DTO-nál. A típusjogosítási tanfolyamnak tartalmaznia kell az adott típus kötelező oktatási elemeit a 748/2012/EU bizottsági rendelet I. mellékletének (21. rész) rendelkezéseivel összhangban meghatározott, üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatoknak megfelelően."

14. Az FCL.740 pont b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) Megújítás. Amennyiben az osztály- vagy típusjogosítás lejárt, a kérelmező köteles megtenni az alábbi lépéseket:

1. sikeres készségellenőrzést teljesíteni e melléklet 9. függelékével összhangban;

2. az 1. pontban említett készségellenőrzést megelőzően valamely ATO-nál ismeretfrissítő oktatáson részt venni, amennyiben ez a vonatkozó légijármű-osztály vagy -típus biztonságos üzemeltetéséhez szükséges készségszint eléréséhez szükséges. A kérelmező azonban elvégezheti a képzést:

i. DTO-nál vagy ATO-nál, amennyiben a lejárt jogosítás nem nagy teljesítményű egyhajtóműves, dugattyús repülőgépre vonatkozó jogosítás, TMG osztályjogosítás vagy a VIII. melléklet (DTO rész) DTO.GEN.110 pontja a) pontja 2. pontjának c) pontjában említett egyhajtóműves helikopter típusjogosítás volt;

ii. DTO-nál vagy ATO-nál vagy oktatónál, amennyiben a jogosítás legfeljebb három évvel korábban járt le, és a jogosítás nem nagy teljesítményű egyhajtóműves, dugattyús repülőgépre vonatkozó jogosítás vagy TMG osztályjogosítás volt."

15. Az FCL.800 pont b) pontjának 2. pontjában a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"2. egy tanfolyamot valamely DTO-nál vagy ATO-nál, benne:".

16. Az FCL.805 pont a következőképpen módosul:

a) a b) pont 2. pontjának bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

"2. egy tanfolyamot valamely DTO-nál vagy ATO-nál, benne:";

b) a c) pont 2. pontjának bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

"2. egy tanfolyamot valamely DTO-nál vagy ATO-nál, benne:".

17. Az FCL.810 pont a következőképpen módosul:

a) az a) pont 1. pontjában a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"1. Az LAPL, SPL vagy PPL jogosultságok repülőgépen, TMG-n vagy léghajón VFR szerinti repülés során akkor gyakorolhatók éjszaka, ha a kérelmező elvégzett egy tanfolyamot egy DTO-nál vagy ATO-nál. A tanfolyamnak a következőt kell tartalmaznia:";

b) a b) pont 2. pontjának bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

"2. el kell végeznie egy tanfolyamot valamely DTO-nál vagy ATO-nál. A tanfolyamot hat hónapon belül kell elvégezni, és annak tartalmaznia kell:".

18. Az FCL.815 pont b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) Tanfolyam. A hegyvidéki repülési jogosítás kérelmezője elméleti képzésből és repülésoktatásból álló tanfolyamot végzett 24 hónap időtartamon belül valamely DTO-nál vagy ATO-nál. A tanfolyam tartalmának meg kell felelnie a kérelmezett hegyvidéki repülési jogosításra vonatkozó jogosultságoknak."

19. Az FCL.830 pont b) pontjának 2. pontjában a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"2. egy tanfolyamot valamely DTO-nál vagy ATO-nál, benne:".

20. Az FCL.930. pont helyébe a következő szöveg lép: "FCL.930 Tanfolyam

a) Az oktatói tanúsítás kérelmezője sikeresen elvégzett egy elméleti képzést és repülésoktatást valamely ATO-nál. A vitorlázó repülőgépre vagy ballonra vonatkozó oktatói tanúsítás kérelmezője elméleti képzést és repülésoktatást valamely DTO-nál is elvégezhetett.

b) Az ebben a mellékletben (FCL rész) az összes oktatói kategóriára meghatározott egyedi elemeken kívül a tanfolyamnak tartalmaznia kell az FCL.920 pont szerinti elemeket is."

21. Az FCL.910.FI pont a) pontjában a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"a) Az alábbi esetekben a repülésoktató (FI) jogosultságait olyan módon kell korlátozni, hogy repülésoktatási tevékenységét csak a DTO vagy az ATO által e célból kijelölt, ugyanazon légijármű-kategória tekintetében oktatói jogosultsággal rendelkező FI felügyelete mellett végezheti:".

22. Az FCL.1015 pont a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) A vizsgáztatói tanúsítás kérelmezőjének részt kell vennie az illetékes hatóság vagy egy ATO által szervezett és az illetékes hatóság által jóváhagyott egységesítési tanfolyamon. A vitorlázó repülőgépre vagy ballonra vonatkozó vizsgáztatói tanúsítás kérelmezője részt vehet egy DTO által szervezett és az illetékes hatóság által jóváhagyott egységesítési tanfolyamon."

23. Az FCL.1025 pont b) pontjának 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"2. az érvényességi időtartam utolsó évében részt vett az illetékes hatóság vagy egy ATO által szervezett és az illetékes hatóság által jóváhagyott vizsgáztatói ismeretfrissítő képzésen. A vitorlázó repülőgépre vagy ballonra vonatkozó tanúsítással rendelkező vizsgáztató az érvényesség utolsó évében részt vehet egy DTO által szervezett és az illetékes hatóság által jóváhagyott vizsgáztatói ismeretfrissítő képzésen is."

II. MELLÉKLET

Az 1178/2011/EU rendelet VI. melléklete (ARA rész) a következőképpen módosul:

1. Az ARA.GEN.105 pontot el kell hagyni.

2. Az ARA.GEN.200 pont c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) Az illetékes hatóságnak ki kell alakítania a többi érintett illetékes hatósággal az összes szükséges információ - ezen belül a tevékenységüket a tagállamok területén gyakorló, de jogosításukat más tagállam illetékes hatóságától vagy az Ügynökségtől kapott személyek és szervezetek ellenőrzésének eredményeképpen megállapított összes szabálytalansággal és az ilyen szabálytalanságok tekintetében végrehajtott kiigazító intézkedéssel kapcsolatos információk - kölcsönös cseréjében való részvételhez és az egymás segítéséhez szükséges eljárásokat."

3. Az ARA.GEN.220 pont a következőképpen módosul:

a) Az a) pont 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"4. a minősített szervezetek minősítésének folyamata, illetve a bejelentett szervezetek bejelentésének folyamata és e szervezetek ellenőrzése;".

b) A b) pont helyébe az alábbi szöveg lép:

"b) Az illetékes hatóságnak létre kell hoznia és naprakészen kell tartania egy jegyzéket az összes általa kibocsátott szervezeti bizonyítványról, repülésszimulációs oktatóeszköz minősítő bizonyítványról és személyzeti szakszolgálati engedélyről, bizonyítványról és tanúsítványról, hozzá beérkezett DTO-bejelentésről és az általa az I. melléklettel (FCL rész) összhangban ellenőrzött vagy jóváhagyott DTO oktatási programról."

4. Az ARA.GEN.300 pont a) pontjának 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"2. az általa minősített szervezetnek vagy személynek, illetve repülésszimulációs oktatóeszköz minősítő bizonyítvány birtokosának a rá vonatkozó követelményeknek való folyamatos megfelelése;".

5. Az ARA.GEN.305 pont a következő f) ponttal egészül ki:

"f) A DTO-k ellenőrzési programját a b), c) és ca) pontoktól eltérve a szervezet egyedi sajátosságainak, tevékenységei bonyolultságának és a korábbi ellenőrzési tevékenységek eredményeinek figyelembevételével kell kialakítani, és annak a nyújtott képzés típusára vonatkozó kockázatok értékelésén kell alapulnia. Az ellenőrzési tevékenységek körében vizsgálatokat - többek között előre be nem jelentett vizsgálatokat - kell végezni, és az illetékes hatóság megítélése alapján auditokra is sor kerülhet."

6. Az ARA.GEN.330 pont a következő d) ponttal egészül ki:

"d) Az illetékes hatóság - az a), b) és c) pontoktól eltérve - a DTO-tól kapott bejelentésben foglalt adatok vagy a DTO által alkalmazott és számára a VIII. melléklet (DTO rész) DTO.GEN.116 pontjával összhangban bejelentett oktatási program változása esetén adott esetben az ARA.DTO.105 és az ARA.DTO.110 pont követelményeinek megfelelően jár el."

7. Az ARA.GEN.350 pont a következőképpen módosul:

a) A felsorolás a következő da) ponttal egészül ki:

"da) Az illetékes hatóság - az a)-d) ponttól eltérve - abban az esetben, ha az ellenőrzés során vagy más módon bizonyítottnak találja, hogy a DTO nem felel meg a 216/2008/EK rendelet III. mellékletében foglalt alapkövetelményeknek vagy az e rendelet I. mellékletében (FCL rész) és VIII. mellékletében (DTO rész) foglalt követelményeknek:

1. szabálytalanságot állapít meg, azt nyilvántartásba veszi, írásban közli a DTO képviselőjével, és észszerű határidőt állapít meg arra, hogy a DTO megtegye a VIII. melléklet (DTO rész) DTO.GEN.150 pontjában meghatározott lépéseket;

2. haladéktalanul megfelelő intézkedést tesz a nem megfelelő képzési tevékenységek korlátozására vagy tiltására, amíg a DTO meg nem teszi az 1. pontban említett kiigazító intézkedést, az alábbi helyzetek bármelyikének fennállása esetén:

i. repülésbiztonsági problémát állapítottak meg;

ii. a DTO elmulasztotta a kiigazító intézkedés DTO.GEN.150 pont szerinti meghozatalát;

3. a VIII. melléklet (DTO rész) DTO.GEN.230 pontjának c) pontjában említett oktatási programok esetében korlátozza, felfüggeszti vagy visszavonja az oktatási programra vonatkozó jóváhagyást;

4. megteszi a nem megfelelés megszüntetéséhez szükséges további végrehajtási intézkedéseket, és szükség esetén orvosolja annak következményeit.".

b) Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

"e) A további végrehajtási intézkedések sérelme nélkül ha az ARA.GEN.300 pont d) pontjával összhangban eljáró tagállami hatóság megállapítja, hogy a 216/2008/EK rendelet III. mellékletében meghatározott alapkövetelményeknek vagy e rendelet I. melléklete (FCL rész) és VIII. melléklete (DTO rész) követelményeinek egy másik tagállam illetékes hatósága vagy az Ügynökség által minősített vagy ahhoz bejelentett szervezet nem felel meg, tájékoztatja az utóbbi illetékes hatóságot az említett nem megfelelésről."

8. A szöveg a MED alrészt követően az alábbi DTO alrésszel egészül ki: "DTO ALRÉSZ A BEJELENTETT KÉPZÉSI SZERVEZETEKRE (DTO-K) VONATKOZÓ EGYEDI KÖVETELMÉNYEK ARA.DTO.100 Az illetékes hatóságnak történő bejelentés ARA.DTO.105 A bejelentések módosítása Az illetékes hatóság a DTO bejelentésében foglalt információk változására vonatkozó értesítés kézhezvételekor az ARA.DTO.100 ponttal összhangban jár el. ARA.DTO.110 Az oktatási program megfelelőségének ellenőrzése

a) Az illetékes hatóság a DTO bejelentésének kézhezvételekor ellenőrzi, hogy a bejelentés tartalmazza-e a VIII. melléklet (DTO rész) DTO.GEN.115 pontjában meghatározott valamennyi információt, és a DTO képviselője számára visszaigazolja a bejelentés kézhezvételét, a visszaigazolásban pedig egyedi DTO nyilvántartási számot is meghatároz.

b) Amennyiben a bejelentés nem tartalmazza az előírt információkat, vagy olyan információkat tartalmaz, amelyek a 216/2008/EK rendelet III. mellékletében meghatározott alapkövetelményeknek vagy az e rendelet I. melléklete (FCL rész) és VIII. melléklete (DTO rész) követelményeinek való nem megfelelésre engednek következtetni, az illetékes hatóság az ARA.GEN.350 pont da) pontjával összhangban jár el.

a) Az illetékes hatóság a DTO oktatási programjának és a program esetleges módosításainak - amelyekről a VIII. melléklet (DTO rész) DTO.GEN.115 pontjának c) pontjával összhangban értesítették - vagy a DTO oktatási programjának jóváhagyása iránti, az említett melléklet DTO.GEN.230 pontjának c) pontjával összhangban benyújtott kérelem kézhezvételekor ellenőrzi az említett oktatási programok I. mellékletnek (FCL rész) való megfelelését.

b) Az illetékes hatóság, amennyiben meggyőződött arról, hogy a DTO oktatási programja és annak esetleges későbbi módosításai megfelelnek az említett követelményeknek, erről írásban tájékoztatja a DTO képviselőjét, vagy a VIII. melléklet (DTO rész) DTO.GEN.230 pontjának c) pontjában említett esetben jóváhagyja az oktatási programot. A hatóság az említett jóváhagyáshoz az e melléklet (ARA rész) VIII. függelékében szereplő nyomtatványt használja.

c) Az illetékes hatóság nem megfelelés esetén az ARA.GEN.350 pont da) pontjával összhangban jár el, vagy pedig a VIII. melléklet (DTO rész) DTO.GEN.230 pontjának c) pontjában említett esetben elutasítja az oktatási program jóváhagyása iránti kérelmet."

9. A melléklet a következő VIII. függelékkel egészül ki: A VI. melléklet (ARA rész) VIII. függeléke Az oktatási program jóváhagyása bejelentett képzési szervezet (DTO) számára Európai Unió (*1) Illetékes hatóság Kiállító hatóság: A DTO megnevezése: A DTO nyilvántartási száma: A jóváhagyott oktatási program(ok): A vizsgáztatók tevékenységének egységesítése - FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2) Vizsgáztatói ismeretfrissítő szeminárium - FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2) Dokumentumszám: Megjegyzések: A fent említett oktatási programo(ka)t a fent említett illetékes hatóság ellenőrizte, és megállapította, hogy az(ok) megfelel(nek) az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. mellékletében (FCL rész) foglalt követelményeknek. A kibocsátás időpontja: Aláírás: [illetékes hatóság] XXX. EASA-nyomtatvány, 1. kiadás - 1/1. oldal

(*1) Nem EU-tagállamok esetében az "Európai Unió" felirat törlendő..

(*2) A megfelelőt jelölni kell.

III. MELLÉKLET

Az 1178/2011/EU rendelet VII. mellékletében (ORA rész) az ORA.ATO.120 pont bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Az alábbi nyilvántartásokat a tanfolyam idején és annak befejezése után legalább három évig meg kell őrizni:".

IV. MELLÉKLET

VIII. MELLÉKLET

A BEJELENTETT KÉPZÉSI SZERVEZETEKRE (DTO-K) VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

[DTO RÉSZ]

DTO.GEN.100 Általános követelmények

Ez a melléklet (DTO rész) a 10a. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban a DTO.GEN.115 pont szerint tett bejelentés alapján a DTO.GEN.110 pontban említett képzést nyújtó pilótaképző szervezetekre alkalmazandó követelményeket állapítja meg.

DTO.GEN.105 Illetékes hatóság

A DTO tekintetében illetékes hatóság e melléklet (DTO rész) alkalmazásában a DTO székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság.

DTO.GEN.110 A képzés tartalma

a) A DTO a következő képzés nyújtására jogosult, amennyiben a DTO.GEN.115 ponttal összhangban bejelentést nyújtott be:

1. repülőgépekre:

a) LAPL(A)-ra és PPL(A)-ra felkészítő elméleti képzés;

b) LAPL(A)-ra és PPL(A)-ra felkészítő repülésoktatás;

c) SEP(land), SEP(sea) és TMG osztályjogosításra felkészítő képzés;

d) további jogosításokra felkészítő képzés: éjszakai repülés, aerobatika, hegyvidéki repülés, vitorlázórepülő- és transzparensvontatás;

2. helikopterekre:

a) LAPL(H)-ra és PPL(H)-ra felkészítő elméleti képzés;

b) LAPL(H)-ra és PPL(H)-ra felkészítő repülésoktatás;

c) egyhajtóműves típusjogosítás legfeljebb öt engedélyezett utasülésszámú helikopterekre;

d) éjszakai jogosításra felkészítő képzés;

3. vitorlázó repülőgépekre:

a) LAPL(S)-re és SPL-re felkészítő elméleti képzés;

b) LAPL(S)-re és SPL-re felkészítő repülésoktatás;

c) az FCL.135.S ponttal összhangban a jogosultságok TMG-re való kiterjesztésére felkészítő képzés;

d) az FCL.130.S ponttal összhangban további felszállási módozatokra felkészítő képzés;

e) további jogosításokra felkészítő képzés: aerobatika, vitorlázórepülő-vontatás és felhőrepülési vitorlázórepülőgép-jogosítás;

f) FI(S) pilótaoktató jogosításra felkészítő képzés;

g) FI(S) ismeretfrissítő szeminárium.

4. ballonokra:

a) LAPL(B)-re és BPL-re felkészítő elméleti képzés;

b) LAPL(B)-re és BPL-re felkészítő repülésoktatás;

c) az FCL.135.B ponttal összhangban osztálykiterjesztésre felkészítő képzés;

d) az FCL.225.B ponttal összhangban osztály- vagy csoportkiterjesztésre felkészítő képzés;

e) az FCL.130.B ponttal összhangban a jogosultságok földhöz rögzített repülésekre való kiterjesztésére felkészítő képzés;

f) éjszakai jogosításra felkészítő képzés;

g) FI(B) pilótaoktató jogosításra felkészítő képzés;

h) FI(B) ismeretfrissítő szeminárium.

b) Egy DTO az I. melléklet (FCL rész) FCL.1015 pontjának a) pontjában és FCL.1025 pontja b) pontjának 2. pontjában említett FE(S), FIE(S), FE(B) és FIE(B) vizsgáztatói tanfolyamot is tarthat, amennyiben a DTO.GEN.115 ponttal összhangban bejelentést nyújtott be, és az illetékes hatóság a DTO.GEN.230 pont c) pontjával összhangban az oktatási programot jóváhagyta.

DTO.GEN.115 Bejelentés

a) A DTO.GEN.110 pontban meghatározott bármilyen képzés megtartását megelőzően az ilyen képzést tartani kívánó szervezet bejelentést nyújt be az illetékes hatósághoz. A bejelentésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

1. a DTO megnevezése;

2. a DTO székhelyének elérhetőségei és adott esetben a DTO repülőtereinek és műveleti területeinek elérhetőségei;

3. a következő személyek neve és elérhetősége:

i. a DTO képviselője;

ii. a DTO képzésvezetője; valamint

iii. amennyiben a DTO.GEN.250 pont b) pontjának 1. pontja így rendelkezik, valamennyi képzésvezető-helyettes;

4. a DTO.GEN.110 pontban foglaltak szerint az egyes repülőtereken és/vagy műveleti területeken nyújtott képzés típusa;

5. adott esetben a képzés céljára használandó valamennyi légi jármű és repülésszimulációs oktatóeszköz felsorolása;

6. a képzés tervezett megkezdésének napja;

7. egy nyilatkozat, amely szerint a DTO repülésbiztonsági irányelveket dolgozott ki, és ezeket a bejelentés hatálya alá tartozó valamennyi oktatási tevékenység során alkalmazza a DTO.GEN.210 pont a) pontja 1. pontjának ii. pontjával összhangban;

8. egy nyilatkozat, amely szerint a DTO megfelel és a bejelentés hatálya alá tartozó valamennyi oktatási tevékenység során meg fog felelni a 216/2008/EK rendelet III. mellékletében foglalt alapkövetelményeknek és az e rendelet I. mellékletében (FCL rész) és VIII. mellékletében (DTO rész) foglalt követelményeknek.

b) A bejelentést és annak esetleges későbbi módosításait az 1. függelékben található nyomtatványon kell megtenni.

c) A DTO a bejelentéssel együtt benyújtja az illetékes hatóság számára az oktatási programot vagy programokat, amelyeket a képzés nyújtásához használ vagy használni kíván, továbbá az oktatási program vagy programok jóváhagyása iránti kérelmet, amennyiben ilyen jóváhagyásra a DTO.GEN.230 pont c) pontjával összhangban szükség van.

d) A VII. melléklet (ORA rész) ATO alrészével összhangban kibocsátott jóváhagyással rendelkező szervezet a c) ponttól eltérve a bejelentéssel együtt pusztán a már jóváhagyott oktatási kézikönyvre vagy kézikönyvekre való hivatkozást is benyújthatja.

DTO.GEN.116 Bejelentés a változásokról és az oktatási tevékenység megszüntetéséről

A DTO indokolatlan késedelem nélkül értesíti az illetékes hatóságot az alábbiakról:

a) a DTO.GEN.115 pont a) pontjában meghatározott bejelentésben és a DTO.GEN.115 pont c) pontjában említett oktatási programban vagy programokban vagy a DTO.GEN.115 pont d) pontjában említett jóváhagyott oktatási kézikönyvben vagy kézikönyvekben foglalt információk változása;

b) a bejelentés hatálya alá tartozó egyes oktatási tevékenységek vagy valamennyi tevékenység megszűnése.

DTO.GEN.135 A képzés nyújtására való jogosultság megszűnése

A DTO a továbbiakban nem jogosult a bejelentésében meghatározott egyes képzéseknek vagy valamennyi ilyen képzésnek a bejelentés alapján történő megtartására az alábbi helyzetek valamelyikének fennállása esetén:

a) a DTO a bejelentés szerinti oktatási tevékenységek valamelyikének vagy mindegyikének a DTO.GEN.116 pont b) pontja szerinti megszűnéséről értesítette az illetékes hatóságot;

b) a DTO több mint 36 egymást követő hónapban nem tartott ilyen képzést.

DTO.GEN.140 Hozzáférés

A DTO bejelentéssel összhangban történő eljárásának megállapítása érdekében a DTO mindenkor hozzáférést biztosít a bejelentés szerinti oktatási tevékenységek szempontjából fontos valamennyi létesítményhez, légi járműhöz, dokumentumhoz, nyilvántartáshoz, adathoz, eljáráshoz vagy bármely egyéb anyaghoz az illetékes hatóság által felhatalmazott személy számára.

DTO.GEN.150 Megállapítások

Miután az illetékes hatóság az ARA.GEN.350 pont da) pontjának 1. pontjával összhangban megállapításról értesíti a DTO-t, az utóbbi az illetékes hatóság által meghatározott határidőn belül megteszi az alábbi lépéseket:

a) azonosítja a nem megfelelés alapvető okát;

b) megteszi a nem megfelelés megszüntetéséhez szükséges kiigazító intézkedéseket, és szükség esetén orvosolja annak következményeit;

c) tájékoztatja az illetékes hatóságot az általa tett kiigazító intézkedésekről.

DTO.GEN.155 A repülésbiztonsági problémákra történő reagálás

A DTO a repülésbiztonsági problémákra történő reagálás keretében végrehajtja:

a) az illetékes hatóság által az ARA.GEN.135 pont c) bekezdésével összhangban előírt repülésbiztonsági intézkedéseket;

b) az Ügynökség által kiadott, repülésbiztonsággal kapcsolatos releváns rendelkező közleményeket, ideértve a légialkalmassági előírásokat is.

DTO.GEN.210 Személyi feltételek

a) A DTO kijelöl:

1. egy képviselőt, aki legalább az alábbiak tekintetében felelős, és ezek végrehajtására megfelelő felhatalmazással rendelkezik:

i. a DTO és tevékenységei alkalmazandó előírásoknak és a DTO bejelentésének való megfelelése biztosítása;

ii. olyan repülésbiztonsági irányelvek kidolgozása és kiadása, amelyek biztosítják a DTO tevékenységeinek biztonságos végrehajtását, gondoskodás arról, hogy a DTO az említett repülésbiztonsági irányelveknek megfelelően jár el, és megteszi a szükséges intézkedéseket az említett repülésbiztonsági irányelvek célkitűzéseinek elérésére;

iii. előmozdítja a repülésbiztonságot a DTO keretében;

iv. gondoskodik arról, hogy a DTO-ban elegendő erőforrás álljon rendelkezésre az i., ii. és iii. pontban említett tevékenységek eredményes végrehajtásához.

2. egy képzésvezetőt, aki legalább az alábbiak tekintetében felelős, és ezek biztosításához megfelelő képesítéssel rendelkezik:

i. a nyújtott képzés I. melléklet (FCL rész) szerinti követelményeknek és a DTO oktatási programjának való megfelelése;

ii. a légi járművön vagy repülésszimulációs oktatóeszközön (FSTD) végrehajtott képzés és az elméleti képzés megfelelő összhangja;

iii. a növendékek előrehaladásának felügyelete;

iv. a DTO.GEN.250 pont b) pontjában említett esetben a képzésvezető-helyettes(ek) felügyelete.

b) A DTO ugyanazt a személyt is kijelölheti képviselőnek és képzésvezetőnek.

c) A DTO nem jelölhet ki olyan személyt képviselőnek vagy képzésvezetőnek, aki objektív jelek alapján nem bízható meg az a) pontban felsorolt feladatok olyan módon történő végrehajtásával, amely biztosítja és előmozdítja a repülésbiztonságot. Az a tény, hogy egy személyre vonatkozóan az elmúlt három évben az ARA.GEN.355 pont szerinti végrehajtási intézkedésre került sor, ilyen objektív jelnek tekinthető, kivéve, ha az említett személy igazolni tudja, hogy az intézkedést kiváltó szabálytalanság természetéből, léptékéből vagy repülésbiztonságra gyakorolt hatásából nem következik, hogy e személyt ne lehetne megbízni az említett feladatok ilyen módon történő végrehajtásával.

d) A DTO gondoskodik arról, hogy az elméleti képzés oktatói az alábbi képesítések valamelyikével rendelkeznek:

1. gyakorlati repülési tapasztalat a tanfolyam által érintett területeken és egy oktatói technikákat ismertető tanfolyam elvégzése;

2. korábbi tapasztalat elméleti képzésben, és megfelelő elméleti ismereti háttér abban a témakörben, amelyről elméleti képzést fog tartani.

e) A pilótaoktatóknak és a szimulátoros oktatóknak rendelkezniük kell az I. mellékletben (FCL rész) előírt minősítéssel az általuk tartott oktatástípusból.

DTO.GEN.215 A létesítményekkel szembeni követelmények

A DTO olyan létesítményekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik valamennyi tevékenysége elvégzését és irányítását a 216/2008/EK rendelet III. mellékletében foglalt alapkövetelményekkel vagy az e mellékletben (DTO rész) foglalt követelményekkel összhangban.

DTO.GEN.220 Nyilvántartás

a) A DTO valamennyi növendék tekintetében megőrzi az alábbi adatokat a képzés idején és az utolsó tanfolyam befejezését követő három évig:

1. a földi oktatás, a repülésoktatás és a szimulált repülésoktatás adatai;

2. az egyéni előrehaladásra vonatkozó információk;

3. a megtartott képzés szempontjából releváns engedélyekre és jogosításokra vonatkozó információk, a jogosítások és az orvosi minősítések lejárati napjával együtt.

b) A DTO a DTO.GEN.270 pont a) pontjában említett éves belső felülvizsgálatról szóló jelentést és a b) pontjában említett tevékenységi jelentést az említett jelentések DTO által történő létrehozásának napjától számított három évig megőrzi.

c) A DTO az oktatási programot az említett programmal összhangban tartott utolsó tanfolyam napjától számított három évig megőrzi.

d) A DTO a személyes adatok védelméről szóló, alkalmazandó jogszabállyal összhangban az a) pontban említett adatokat olyan módon tárolja, hogy megfelelő eszközök és protokollok alkalmazásával biztosítsa a védelmet, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az említett adatokhoz csak az erre megfelelően felhatalmazott személyek férjenek hozzá.

DTO.GEN.230 A DTO oktatási programja

a) A DTO a DTO.GEN.110 pontban meghatározott, általa nyújtott minden egyes képzés tekintetében oktatási programot hoz létre.

b) Az oktatási program megfelel az I. melléklet (FCL rész) követelményeinek.

c) A DTO a DTO.GEN.110 pont b) pontjában említett képzést csak akkor jogosult megtartani, ha az említett képzés oktatási programját és ennek esetleges módosításait a DTO kérelmére az illetékes hatóság kibocsátotta, és jóváhagyásában igazolja, hogy az oktatási program és annak esetleges módosításai megfelelnek az I. melléklet (FCL rész) követelményeinek, az ARA.DTO.110 ponttal összhangban. A DTO az említett jóváhagyást a bejelentésének a DTO.GEN.115 ponttal összhangban történő benyújtásával kéri.

d) A c) pont nem alkalmazandó olyan szervezetre, amely a VII. melléklet (ORA rész) ATI alrészével összhangban kibocsátott jóváhagyással is rendelkezik, amely az említett képzés vonatkozásában bizonyos jogokat is magában foglal.

DTO.GEN.240 Kiképző légi jármű és repülésszimulációs oktatóeszközök

a) A DTO kiképző légi járművekből álló megfelelő flottát vagy az általa nyújtott képzés szempontjából megfelelő repülésszimulációs oktatóeszközöket használ.

b) A DTO az általa nyújtott képzés során felhasznált valamennyi légi járműről azok lajstromjelét is tartalmazó jegyzéket készít, és azt naprakészen tartja.

DTO.GEN.250 Repülőterek és műveleti területek

a) Légi járművön végzett repülésoktatás során a DTO csak olyan repülőtereket vagy műveleti területeket használhat, amelyek rendelkeznek a szükséges manőverek oktatását lehetővé tevő, megfelelő létesítményekkel és jellemzőkkel, figyelembe véve az oktatás jellegét, valamint az oktatásra használt légi jármű kategóriáját és típusát.

b) Amennyiben a DTO a DTO.GEN.110 pont a) pontjának 1. és 2. pontjában említett valamely képzéshez egynél több repülőteret használ:

1. valamennyi további repülőtér tekintetében képzésvezető-helyettest nevez ki, aki az említett repülőtér tekintetében a DTO.GEN.210 pont a) pontja 2. pontjának i-iii. pontjában említett feladatokért felelős; valamint

2. gondoskodik a valamennyi repülőtéren történő biztonságos üzemeltetéshez szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról, e melléklet (DTO rész) követelményeivel összhangban.

DTO.GEN.260 Elméleti képzés

a) A DTO az elméleti képzés megtartása során helyszíni oktatást vagy távoktatást is alkalmazhat.

b) A DTO az elméleti képzésben részt vevő valamennyi növendék előrehaladását figyelemmel kíséri és nyilvántartja.

DTO.GEN.270 Éves belső felülvizsgálat és éves tevékenységi jelentés

A jóváhagyott képzési szervezet megteszi a következő lépéseket:

a) éves belső felülvizsgálat végrehajtása a DTO.GEN.210 pontban meghatározott feladatok és felelősségek tekintetében, és jelentés készítése az említett felülvizsgálatról;

b) éves tevékenységi jelentés készítése;

c) az éves belső felülvizsgálatról szóló jelentés és az éves tevékenységi jelentés illetékes hatóságnak történő benyújtása az illetékes hatóság által meghatározott határidőig.

A VIII. melléklet (DTO rész) 1. függeléke

BEJELENTÉS
az 1178/2011/EU bizottsági rendelet szerint
☐ Első bejelentés
☐ Változásbejelentés (1) – a DTO nyilvántartási száma:
1.Bejelentett képzési szervezet (DTO)
Név:
2.Az üzleti tevékenység helye(i)
A DTO székhelyének elérhetőségei (cím, telefonszám, e-mail):
3.Személyzet
A DTO képviselőjének neve és elérhetőségei (cím, telefonszám, e-mail):
A DTO képzésvezetőjének és adott esetben képzésvezető-helyettesének (képzésvezető-helyetteseinek) neve és elérhetőségei (cím, telefonszám, e-mail):
4.A képzés tartalma
A szervezet által nyújtott valamennyi képzés felsorolása:
A képzés nyújtásához használt valamennyi oktatási program felsorolása (a dokumentumok e bejelentéshez csatolandók) vagy az 1178/2011/EU rendelet VIII. melléklete (DTO rész) DTO.GEN.230 pontja d) pontjában említett esetben a képzés nyújtásához használt valamennyi jóváhagyott oktatási kézikönyvre való hivatkozás:
5.Kiképző légi jármű és repülésszimulációs oktatóeszközök
A képzéshez használt légi járművek felsorolása:
A képzéshez használt, minősítéssel rendelkező repülésszimulációs oktatóeszközök felsorolása (adott esetben a bizonyítványon feltüntetett betűkóddal együtt)
6.Repülőtér (repülőterek) és műveleti terület(ek)
A DTO által a képzés nyújtásához használt valamennyi repülőtér és műveleti terület elérhetőségei (cím, telefonszám, e-mail):
7.A képzés tervezett megkezdésének napja:
8.A vizsgáztatók tevékenységének egységesítésére felkészítő tanfolyamok és ismeretfrissítő szemináriumok jóváhagyása iránti kérelem (adott esetben)
☐ A DTO az 1178/2011/EU rendelet VIII. melléklete (DTO rész) DTO.GEN.110 pontjának b) pontjával és DTO.GEN.230 pontjának c) pontjával összhangban kérelmezi a vizsgáztatói tanfolyamokra vonatkozó, fent említett oktatási program(ok) jóváhagyását vitorlázó repülőgépekre vagy ballonokra.
9.Nyilatkozatok
A DTO az 1178/2011/EU rendelet VIII. mellékletével (DTO rész) és különösen annak DTO.GEN.210 pontja a) pontja 1. pontjának ii. pontjával összhangban repülésbiztonsági irányelveket dolgozott ki, és ezeket a bejelentés hatálya alá tartozó valamennyi oktatási tevékenység során alkalmazza.
A DTO megfelel és a bejelentés hatálya alá tartozó valamennyi oktatási tevékenység során meg fog felelni a 216/2008/EK rendelet III. mellékletében foglalt alapkövetelményeknek és az 1178/2011/EU rendelet I. mellékletében (FCL rész) és VIII. mellékletében (DTO rész) foglalt követelményeknek.
Igazoljuk, hogy az e bejelentésben – és (adott esetben) ennek mellékleteiben – foglalt valamennyi információ hiánytalan és helytálló.
A DTO képviselőjének neve, keltezése és aláírás
A DTO képzésvezetőjének neve, keltezése és aláírás

(1) Változás esetén csak az 1. pontot és a változást tartalmazó rubrikákat kell kitölteni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R1119 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R1119&locale=hu

Tartalomjegyzék