32012R0748[1]

A Bizottság 748/2012/EU rendelete ( 2012. augusztus 3. ) járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (átdolgozás) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 748/2012/EU RENDELETE

(2012. augusztus 3.)

a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása vagy a rájuk vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat, valamint a tervező és gyártó szervezetekkel kapcsolatos alkalmassági követelmények végrehajtási szabályainak megállapításáról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

Ez a rendelet az (EU) 2018/1139 rendelet 19. és 62. cikkével összhangban meghatározza a termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsításának közös műszaki követelményeit és közigazgatási eljárásait az alábbiak tekintetében:

a) a típusalkalmassági bizonyítványok, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok kiállítása és módosítása;

b) a légialkalmassági bizonyítványok, korlátozott légialkalmassági bizonyítványok, repülési engedélyek és üzemképességi tanúsítványok kiállítása;

c) a javítási tervek jóváhagyása;

d) a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés igazolása;

e) zajbizonyítványok és korlátozott zajbizonyítványok kiállítása;

f) a termékek, alkatrészek és berendezések azonosítása;

g) bizonyos alkatrészek és berendezések tanúsítása;

h) a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása;

i) a légialkalmassági irányelvek kibocsátása;

j) a tervezési megfelelőségi nyilatkozatok megtétele és módosítása;

k) a tervezési és gyártási alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatok megtétele.

E rendelet alkalmazásában:

a) "JAA": Társult Légügyi Hatóság (Joint Aviation Authority);

b) "JAR": Egységes Légügyi Előírások (Joint Aviation Requirements);

c) "21. rész": az e rendelet I. mellékletében (21. rész) előírt követelmények és eljárások a légi járművek és a kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsításához;

d) "21. rész Light": az elsősorban sport- és szabadidős repülésre szánt légi járművek, valamint a kapcsolódó termékek és alkatrészek tanúsítására vagy tervezési megfelelőségi nyilatkozatára, valamint a szervezetek tervezési és gyártási alkalmaságára vonatkozó nyilatkozatra vonatkozó követelmények és eljárások az e rendelet Ib. mellékletében (21. rész Light) meghatározottak szerint;

e) "a központi ügyvezetés helye": a vállalkozás központi ügyvezetésének helye vagy cégjegyzék szerinti székhelye, ahol a fő pénzügyi feladatokat végzik és az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek feletti operatív ellenőrzést gyakorolják;

f) "cikk": polgári légi járművön való felhasználásra szánt alkatrész vagy berendezés;

g) "ETSO": az európai műszaki szabványrendelet (European Technical Standard Order). Az európai műszaki szabványrendelet az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (a továbbiakban: ügynökség) által kiadott részletes légialkalmassági leírás, amely biztosítja e rendelet alapvető követelményeinek betartását, és ennek érdekében meghatározza a benne tárgyalt cikkek minimális működési jellemzőit;

h) "EPA": európai alkatrész-jóváhagyás (European Part Approval). Egy cikk európai alkatrész-jóváhagyása azt tanúsítja, hogy a cikket olyan jóváhagyott tervadatok szerint gyártották, amelyek - hacsak nem ETSO-cikkről van szó - nem a kapcsolódó termék típusalkalmassági bizonyítványa jogosultjának tulajdonában vannak;

ha) "hajtóművel rendelkező komplex légi jármű": i. olyan repülőgép: - amelynek maximális engedélyezett felszállótömege meghaladja az 5 700 kg-t, vagy - amelynél az utasok megengedett maximális száma több mint tizenkilenc, vagy - amelynek bizonyítvány szerinti üzemben tartása legalább két pilótából álló személyzettel lehetséges, vagy - amely egy vagy több turbó-sugárhajtóművel vagy egynél több turbólégcsavaros hajtóművel rendelkezik; vagy ii. olyan helikopter: - amelynek maximális engedélyezett felszállótömege meghaladja a 3 175 kg-t, vagy - amelynél az utasok megengedett száma több mint kilenc, vagy - amelynek bizonyítvány szerinti üzemben tartása legalább két pilótából álló személyzettel lehetséges; vagy iii. dönthető rotoros légi jármű;

i) "ELA1 légi jármű": az alábbi, személyzettel ellátott európai könnyű légi járművek: i. a legfeljebb 1 200 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM), nem komplex motoros meghajtású légi járműként besorolt repülőgépek; ii. a legfeljebb 1 200 kg megengedett maximális felszállótömegű vitorlázó repülőgépek és segédmotoros vitorlázó repülőgépek; iii. olyan ballonok, amelyek tervezett maximális emelőgáz-, illetve meleglevegő-térfogata nem haladja meg a 3 400 m3-t hőlégballonok esetében, az 1 050 m3-t gázzal töltött ballonok esetében és a 300 m3-t földhöz rögzített, gázzal töltött ballonok esetében; iv. a legfeljebb négy személy részére tervezett léghajók, amelyek tervezett maximális emelőgáz-, illetve meleglevegő-térfogata nem haladja meg a 3 400 m3-t meleg levegővel töltött léghajók esetében és az 1 000 m3-t gázzal töltött léghajók esetében;

j) "ELA2 légi jármű": az alábbi, személyzettel ellátott európai könnyű légi járművek: i. a legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM), nem komplex motoros meghajtású légi járműként besorolt repülőgépek; ii. a legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű vitorlázó repülőgépek és segédmotoros vitorlázó repülőgépek; iii. ballonok; iv. hőléghajók; v. gázzal töltött léghajók, amelyek az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek: - 3 %-os legnagyobb statikus nehézség, - szabályozatlan vektorú tolóerő (kivéve a tolóerő-fordítót), - a szerkezet, a kormányrendszer, valamint a levegő- vagy gáztartályrendszer hagyományos és egyszerű konstrukciója, - rásegítés nélküli kormányművek; vi. a legfeljebb 600 kg megengedett maximális felszállótömegű, egyszerű konstrukciójú, forgószárnyas légi járművek, amelyeket legfeljebb két utas szállítására terveztek és amelyek nem turbinával és/vagy rakétamotorral működnek; a VFR szerinti nappali műveletekre korlátozva;

k) "üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatok" (OSD): a légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványának vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványának részét képező adatsor, amely tartalmaz minden alábbi információt: i. a pilóták típusminősítő képzésének minimális tanterve, a típusminősítés meghatározásával; ii. a légi járműnek a szimulátorok objektív minősítése céljára használt értékelési forrásadatai körének meghatározása vagy ideiglenes adatok meghatározása az ideiglenes minősítéshez; iii. a karbantartási bizonyítványt kiállító személyzet típusminősítő képzésének minimális tanterve, a típusminősítés meghatározásával; iv. a típus vagy típusváltozat meghatározása a légiutas-kísérők szempontjából, valamint a légiutas-kísérők oktatásához szükséges típusspecifikus adatok; v. a minimálisan szükséges berendezések alaplistája.

2. cikk

Termékek, alkatrészek és berendezések tanúsítása

E cikk (1) bekezdésétől eltérve, az Ib. mellékletben (21. rész Light) meghatározottak szerint alternatív módon a következő termékekre is ki lehet állítani bizonyítványokat:

a) a legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM), négyet meg nem haladó maximális utasülésszám-konfigurációjú repülőgépek;

b) a legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű vitorlázó repülőgépek és segédmotoros vitorlázó repülőgépek;

c) ballonok;

d) hőléghajók;

e) a legfeljebb négy személy szállítására tervezett, gázzal töltött léghajók;

f) a legfeljebb 1 200 kg megengedett maximális felszállótömegű, négyet meg nem haladó maximális utasülésszám-konfigurációjú, forgószárnyas légi járművek;

g) az a)-f) pont szerinti légi járművekhez készült dugattyús motor vagy fix állásszögű légcsavar; vagy

h) autogirók.

E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, az Ib. mellékletben (21. rész Light) meghatározottak szerint alternatív módon a következő termékekre nézve is lehet tenni tervezési megfelelőségi nyilatkozatot:

a) a legfeljebb 1 200 kg megengedett maximális felszállótömegű, négyet meg nem haladó maximális utasülésszám-konfigurációjú, nem sugárhajtású repülőgépek;

b) a legfeljebb 1 200 kg megengedett maximális felszállótömegű vitorlázó repülőgépek és segédmotoros vitorlázó repülőgépek;

c) a legfeljebb négy személy szállítására tervezett ballonok;

d) a legfeljebb négy személy szállítására tervezett hőléghajók.

2a. cikk

Az I. melléklet (21. rész) alapján korábban kiállított bizonyítványokra vonatkozó átmeneti rendelkezések

3. cikk

A típusalkalmassági bizonyítványok és kapcsolódó légialkalmassági bizonyítványok folyamatos érvényessége

Az olyan termékek tekintetében, amelyek 2003. szeptember 28-át megelőzően egy valamely tagállam által kiállított típusalkalmassági bizonyítvánnyal, illetve a légialkalmassági bizonyítvány kiállítását lehetővé tévő dokumentummal rendelkeztek, az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) a termékeket úgy kell tekinteni, hogy azok e rendeletnek megfelelően kiállított típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkeznek, ha: i. a típusalkalmassági tanúsítás alapja a következők valamelyike volt: - a JAA típusalkalmassági tanúsítás alapja olyan termékek esetében, amelyeket a JAA-adatlapjukban meghatározottak alapján JAA-eljárások szerint tanúsítottak, vagy - más termékek esetében a tervező állam típusalkalmassági bizonyítványának adatlapjában meghatározottak szerinti típusalkalmassági tanúsítás alapja, ha a tervező állam: - valamely tagállam volt, kivéve, ha az ügynökség megállapítja, figyelembe véve különösen az alkalmazott tanúsítási előírásokat és a szervizelési tapasztalatokat, hogy a típusalkalmassági tanúsítás ilyen alapon nem biztosítja az (EU) 2018/1139 rendelet és e rendelet által előírttal egyenértékű biztonsági szintet, vagy - egy olyan állam volt, amellyel valamely tagállam kétoldalú légialkalmassági megállapodást vagy hasonló megállapodást kötött, amelynek értelmében a szóban forgó termékeket a tervező állam tanúsítási előírásai alapján tanúsították, kivéve, ha az ügynökség megállapítja, hogy e tanúsítási előírások vagy szervizelési tapasztalatok, illetve a tervező állam biztonsági rendszere nem biztosítja az (EU) 2018/1139 rendelet és az e rendelet által előírttal egyenértékű biztonsági szintet. Az ügynökség elvégzi a második franciabekezdésben szereplő rendelkezések hatásának első értékelését és véleményt nyilvánít a Bizottság számára, beleértve e rendelet lehetséges módosításait is; ii. a környezetvédelmi követelmények megegyeztek a Chicagói Egyezmény 16. mellékletében meghatározott, termékekre vonatkozó követelményekkel; iii. az alkalmazandó légialkalmassági irányelvek a tervező állam irányelvei voltak;

b) azon légi jármű műszaki terve, amelyeket 2003. szeptember 28-át megelőzően vettek lajstromba valamely tagállamban, jóváhagyottnak minősül e rendelet szerint, ha: i. alapvető típusterve az a) pontban említett valamely típusalkalmassági bizonyítvány része volt; ii. ennek az alapvető típustervnek minden olyan módosítását, amelyért nem a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja felelt, jóváhagyták; valamint iii. a lajstromozó tagállam által 2003. szeptember 28-át megelőzően kiállított vagy elfogadott légialkalmassági irányelveket teljesítették, beleértve a tervező állam légialkalmassági irányelveinek azokat a módosításait is, amelyeket a lajstromozó tagállam jóváhagyott.

Azon termékek tekintetében, amelyekre a típusalkalmassági tanúsítási eljárás a JAA-nál vagy valamely tagállamnál 2003. szeptember 28-án folyamatban volt, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a) ha a terméket több tagállam tanúsítja, a legelőrehaladottabb projektet használják fel referenciaként;

b) az I. melléklet (21. rész) 21.A.15. a), b) és c) pontja nem alkalmazható;

c) az I. melléklet (21. rész) 21.B.80. pontjától eltérve, a típusalkalmassági bizonyítvány alapját a JAA, illetve adott esetben a tagállam állapítja meg a jóváhagyásra vonatkozó kérelem benyújtása napján;

d) a JAA vagy a tagállam eljárásai szerint tett megfelelőségi vizsgálati eredményeket úgy kell tekinteni, hogy azokra az ügynökség az I. melléklet (21. rész) 21.A.20. a) és d) pontjának való megfelelés érdekében jutott.

Tekintettel a nemzeti típusalkalmassági bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal rendelkező olyan termékekre, amelyek esetében a valamely tagállam által végzett módosítás-jóváhagyási eljárás a típusalkalmassági bizonyítvány e rendeletnek megfelelően történő jóváhagyásakor még nem zárult le, a következő feltételek alkalmazandók:

a) ha a jóváhagyási eljárást több tagállam végzi, a legelőrehaladottabb projektet használják fel referenciaként;

b) az I. melléklet (21. rész) 21.A.93. pontja nem alkalmazható;

c) a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapját a JAA, illetve adott esetben a tagállam állapítja meg a módosítás jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtása napján;

d) a JAA vagy a tagállam eljárásai szerint tett megfelelőségi vizsgálati eredményeket úgy kell tekinteni, hogy azokra az ügynökség az I. melléklet (21. rész) 21.B.107. pontjának való megfelelés érdekében jutott.

4. cikk

Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok folyamatos érvényessége

Azokra a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványokra tekintettel, amelyekre valamely tagállam által az alkalmazandó JAA kiegészítő típusvizsgálati eljárások szerint végzett tanúsítási folyamat 2003. szeptember 28-án folyamatban volt, továbbá a termékek olyan nagymértékű módosításaira tekintettel, amelyeket nem a termék típusalkalmassági bizonyítványának jogosultja javasolt, és amelyekre valamely tagállam által az alkalmazandó nemzeti eljárások szerint végzett típusvizsgálati eljárás 2003. szeptember 28-án folyamatban volt, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a) ha a típusvizsgálati eljárást több tagállam végezte, a legelőrehaladottabb projektet használják fel referenciaként;

b) az I. melléklet 21. rész 21.A.113. a) és b) pontjai nem alkalmazhatóak;

c) a típusvizsgálat alkalmazandó alapját a JAA vagy, adott esetben, a tagállam határozza meg a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vagy a nagymértékű módosítás jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtásakor;

d) a JAA vagy a tagállam eljárásaival összhangban készült megfelelőségi vizsgálati eredményeket úgy kell tekinteni, hogy azokat az ügynökség az I. melléklet 21. rész 21.A.115. a) pontjának való megfelelés érdekében készítette.

6. cikk

Alkatrészek és berendezések tanúsításának folyamatos érvényessége

Azokra az alkatrészekre és berendezésekre tekintettel, amelyekre valamely tagállam által végzett jóváhagyási vagy engedélyezési eljárás 2003. szeptember 28-án folyamatban volt, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a) ha az engedélyezési eljárást több tagállam végezte, a legelőrehaladottabb projektet használják fel referenciaként;

b) az I. melléklet 21. rész 21.A.603. pontja nem alkalmazható;

c) az I. melléklet 21. rész 21.A.605. pontjában előírtadatszolgáltatási követelményeket az illetékes tagállam határozza meg a jóváhagyásra vagy engedélyezésre irányuló kérelem benyújtásakor;

d) az illetékes tagállam által végzett megfelelőségi vizsgálatok eredményeit úgy kell tekinteni, hogy azokat az ügynökség az I. melléklet 21. rész 21.A.606. b) pontjának való megfelelés érdekében végezte.

7. cikk

Repülési engedély

Azokat a feltételeket, amelyeket a tagállamok 2007. március 28. előtt a repülési engedélyre vagy olyan légi járműre kiállított egyéb légialkalmassági bizonyítványokra állapítottak meg, amelyek nem rendelkeztek az e rendelet szerint kiállított légialkalmassági bizonyítvánnyal vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvánnyal, úgy kell tekinteni, mint amelyeket e rendelettel összhangban állapítottak meg, kivéve, ha az ügynökség 2008. március 28. előtt megállapítja, hogy az ilyen feltételek nem biztosítják a 216/2008/EK rendelet vagy az e rendelet által előírttal egyenértékű biztonsági szintet.

7a. cikk

Az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatok

8. cikk

Tervező szervezetek

Ha a szervezet 2025. március 7-ig nem korrigálta a meg nem felelések eseteit, a jóváhagyási bizonyítványt részben vagy teljes egészében vissza kell vonni, korlátozni kell vagy fel kell függeszteni.

E cikk (1) bekezdésétől eltérve, azok a szervezetek, amelyek esetében a központi ügyvezetés helye valamely harmadik országban van, olyan bizonyítvánnyal igazolhatják alkalmasságukat, amelyet a szóban forgó állam arra a termékre, alkatrészre vagy berendezésre állított ki, amelyre a szervezet kérelme az I. melléklettel (21. rész) összhangban vonatkozik, feltéve, hogy:

a) a szóban forgó állam a tervező állam;

b) az ügynökség megállapította, hogy a szóban forgó állam rendszere a szervezetek egyenértékű jóváhagyási rendszere vagy a szóban forgó állam illetékes hatóságának közvetlen részvétele révén az e rendeletben előírtakkal megegyező szintű független megfelelőség-ellenőrzést tartalmaz.

9. cikk

Gyártó szervezetek

Az (1) bekezdéstől eltérve azok a gyártók, amelyek a székhelye valamely harmadik országban van, olyan bizonyítvánnyal igazolhatják az alkalmasságukat, amelyet az adott állam adott ki arra a termékre, alkatrészre és berendezésre, amelyre a gyártó kérelme vonatkozik, feltéve, hogy:

a) a szóban forgó állam a gyártó állam; és

b) az ügynökség megállapította, hogy a szóban forgó állam rendszere az e rendeletben előírtakkal megegyező szintű független megfelelőség-ellenőrzést tartalmaz vagy a szervezetek egyenértékű jóváhagyási rendszere révén, vagy a szóban forgó állam illetékes hatóságának közvetlen részvétele révén.

Ha 2025. március 7-ig a szervezet nem korrigálta a meg nem felelések eseteit, a jóváhagyási bizonyítványt részben vagy teljes egészében vissza kell vonni, korlátozni kell vagy fel kell függeszteni.

Az alkalmasság (1) vagy (2) bekezdés szerinti igazolása nem kötelező, ha a gyártó szervezet, illetve a természetes vagy jogi személy a következő gyártási tevékenységekben érintett:

a) olyan alkatrészek vagy berendezések gyártása, amelyek az I. mellékletnek (21. rész) megfelelően típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező termékbe szerelhetők be anélkül, hogy hozzájuk üzemképességi tanúsítványt (azaz 1. számú EASA-űrlapot) kellene mellékelni;

b) olyan alkatrészek gyártása, amelyek az Ib. mellékletnek (21. rész Light) megfelelően tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi járműbe szerelhetők be anélkül, hogy hozzájuk üzemképességi tanúsítványt (azaz 1. számú EASA-űrlapot) kellene mellékelni;

c) a 2. cikk (3) bekezdésében említett tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű, valamint az ilyen légi járműbe beszerelhető alkatrészek gyártása. Ebben az esetben a gyártási tevékenységeket az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának R. alrészével összhangban olyan gyártó szervezet, illetve természetes vagy jogi személy végzi, akinek székhelye valamely tagállamban található.

10. cikk

Az ügynökség intézkedései

11. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1702/2003/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

21. RÉSZ

Légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések, valamint a tervező és gyártó szervezetek bizonyítványai

21.1. Illetékes hatóság

E melléklet alkalmazásában az illetékes hatóság:

a) az A. szakasz A. alrésze vonatkozásában: 1. a tervező szervezetek esetében az Ügynökség; 2. azon gyártó szervezetek esetében, amelyek székhelye olyan területen található, amelyért a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. december 7-én Chicagóban aláírt egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) értelmében valamely tagállam felel, az adott tagállam által kijelölt hatóság, vagy az (EU) 2018/1139 rendelet 64. cikkének megfelelően egy másik tagállam által kijelölt hatóság, vagy ha ezt a felelősségi kört az (EU) 2018/1139 rendelet 64. vagy 65. cikkével összhangban az Ügynökségre ruházták át, az Ügynökség által kijelölt hatóság; 3. azon gyártó szervezetek esetében, amelyek székhelye a Chicagói Egyezmény értelmében valamely tagállam felelősségi körébe tartozó területen kívül található, az Ügynökség;

b) az A. szakasz B., D., E., J., K., M., O. és Q. alrésze vonatkozásában az Ügynökség;

c) az A. szakasz F. és G. alrésze vonatkozásában: 1. azon természetes vagy jogi személyek esetében, amelyek székhelye olyan területen található, amelyért a Chicagói Egyezmény értelmében valamely tagállam felel, az adott tagállam által kijelölt hatóság, vagy az (EU) 2018/1139 rendelet 64. cikkének megfelelően egy másik tagállam által kijelölt hatóság, vagy ha ezt a felelősségi kört az (EU) 2018/1139 rendelet 64. vagy - a G. alrész vonatkozásában - 65. cikkével összhangban az Ügynökségre ruházták át, az Ügynökség által kijelölt hatóság; 2. azon természetes vagy jogi személyek esetében, amelyek székhelye a Chicagói Egyezmény értelmében valamely tagállam felelősségi körébe tartozó területen kívül található, az Ügynökség;

d) az A. szakasz H. és I. alrésze vonatkozásában az azon tagállam által kijelölt hatóság, ahol a légi járművet lajstromozták vagy lajstromozni fogják:

e) az A. szakasz P. alrésze vonatkozásában: 1. a tagállamok valamelyikében lajstromozott légi járművek esetében a lajstromozó tagállam által kijelölt hatóság; 2. nem lajstromozott légi jármű esetében az azon tagállam által kijelölt hatóság, amely előírta az azonosító jelet; 3. a repülési feltételeknek a terv biztonsági szintjével kapcsolatban álló jóváhagyása tekintetében az Ügynökség.

21.2. Alkalmazási kör

E melléklet A. szakasza az e melléklet értelmében kiállított vagy kiállítandó bizonyítvány kérelmezőjének vagy jogosultjának a jogait és kötelezettségeit meghatározó a rendelkezéseket állapítja meg.

E melléklet B. szakasza megállapítja a tanúsítási, felügyeleti és végrehajtási feladatok elvégzésének feltételeit, valamint az e melléklet A. szakaszának végrehajtásáért felelős illetékes hatóság által teljesítendő, az adminisztratív és a menedzsmentrendszerre vonatkozó követelményeket.

A. SZAKASZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21.A.1. Alkalmazási kör

Ez az alrész az ennek a mellékletnek az értelmében kiállított vagy kiállítandó bizonyítvány kérelmezőjének vagy jogosultjának általános jogait és kötelezettségeit határozza meg.

21.A.2. Nem a bizonyítvány kérelmezője vagy jogosultja által tett kötelezettségvállalás

Ennek a szakasznak az értelmében valamely termékre, alkatrészre vagy berendezésre vonatkozó bizonyítvány jogosultja vagy kérelmezője részére előírt intézkedéseket és kötelezettségeket az előbbi nevében más természetes vagy jogi személy is vállalhatja, feltéve hogy a bizonyítvány jogosultja vagy kérelmezője igazolja, hogy megállapodott a másik személlyel annak érdekében, hogy a jogosultj kötelezettségeinek megfelelően eleget tegyenek.

21.A.3A. Jelentéstételi rendszer

a) A 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok sérelme nélkül minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, Európai Műszaki Szabvány Rendelet szerinti engedély (ETSO-engedély), jelentős javítási terv jóváhagyása vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyás iránti kérelmet nyújtott be vagy azzal rendelkezik: 1. létrehoz és fenntart egy rendszert az eseményjelentések gyűjtésére, vizsgálatára és elemzésére a káros tendenciák meghatározása, illetve a hiányosságok kiküszöbölése érdekében, valamint a 3. pont értelmében kötelezően jelentendő és az önkéntesen bejelentett események kivonatolása céljából. Amennyiben az üzleti tevékenység fő helye valamely tagállamban található, egységes rendszer is létrehozható a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és annak végrehajtási jogi aktusai, valamint az (EU) 2018/1139 rendelet és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok követelményeinek való megfelelés érdekében. A jelentéstételi rendszer a következőket tartalmazza: i. olyan meghibásodásokkal, üzemzavarokkal, hibákkal vagy más eseményekkel foglalkozó jelentések, illetve ezekkel kapcsolatos információk, amelyek hátrányosan befolyásolják vagy befolyásolhatják a típusalkalmassági bizonyítványban, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványban, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványban, ETSO-engedélyben, jelentős javítási terv jóváhagyásban, illetve bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyásban szereplő termék, alkatrész vagy berendezés folyamatos légialkalmasságát; ii. az i. pont hatálya alá nem tartozó hibák, veszélyes megközelítések és veszélyek; 2. a termék, alkatrész vagy berendezés ismert üzemeltetői, valamint - kérésre - az egyéb végrehajtási vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alapján felhatalmazott személyek rendelkezésére bocsátja az 1. pontnak megfelelően létrehozott rendszerre, valamint az 1. pont i. alpontjában említett meghibásodásokkal, üzemzavarokkal, hibákkal vagy más eseményekkel foglalkozó jelentések, illetve ezekkel kapcsolatos információk benyújtásának módjára vonatkozó információkat; 3. jelent az ügynökség felé minden olyan meghibásodást, üzemzavart, hibát vagy egyéb olyan eseményt, amelyről a típusalkalmassági bizonyítványban, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványban, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványban, ETSO-engedélyben, jelentős javítási terv jóváhagyásában vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyásban szereplő termékkel, alkatrésszel vagy berendezéssel kapcsolatban tudomása van, és amely veszélyes helyzetet eredményezett vagy eredményezhet.

b) A 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok sérelme nélkül minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely e szakasz G. alrésze alapján rendelkezik a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványával vagy ilyen iránti kérelmet nyújtott be, vagy amely az e szakasz F. alrésze szerinti terméket, alkatrészt vagy berendezést állít elő: 1. létrehoz és fenntart egy rendszert az eseményjelentések - köztük a hibákról, veszélyes megközelítésekről és veszélyekről szóló jelentések - gyűjtésére és értékelésére a káros tendenciák meghatározása, illetve a hiányosságok kiküszöbölése érdekében, valamint a 2. és 3. pont értelmében kötelezően jelentendő és az önkéntesen bejelentett események kivonatolása céljából. Azon szervezetek esetében, amelyek székhelye valamely tagállamban található, egységes rendszer is létrehozható a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és annak végrehajtási jogi aktusai, valamint az (EU) 2018/1139 rendelet és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok követelményeinek való megfelelés érdekében; 2. a tervjóváhagyás felelős jogosultja felé jelent minden olyan esetet, ahol a gyártó szervezet olyan termékeket, alkatrészeket vagy berendezéseket adott ki, amelyeknél megállapították, hogy azok az alkalmazandó tervadatoktól esetlegesen eltérnek, és vizsgálatot folytat a tervjóváhagyás jogosultjával együtt annak érdekében, hogy meghatározza azokat az eltéréseket, amelyek veszélyes állapotot eredményezhetnek; 3. a 21.1. pontnak megfelelően jelenti az ügynökség és a felelős tagállam illetékes hatósága felé azokat az eltéréseket, amelyeket a 21.A.3A.b) 2. pontjának megfelelően határoztak meg, és amelyek veszélyes helyzet kialakulásához vezethetnek; 4. ha a gyártó szervezet valamely másik gyártó szervezet beszállítója, e felé a másik szervezet felé is jelent minden olyan esetet, amikor termékeket, alkatrészeket és berendezéseket adott ki a szóban forgó szervezet számára, és azokról később esetlegesen megállapította, hogy azok az alkalmazandó tervadatoktól eltérnek.

c) A 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok sérelme nélkül az a) 3. pont, a b) 2. pont, a b) 3. pont és a b) 4. pont szerinti jelentések során minden természetes vagy jogi személynek megfelelően védenie kell a bejelentő személy és a jelentésben említett személy(ek) személyazonosságának titkosságát.

d) A 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok sérelme nélkül bármely természetes vagy jogi személy az a) 3. pontban és a b) 3. pontban említett jelentéseket az ügynökség vagy az illetékes hatóság által megállapított formában és módon, a lehető legrövidebb idő alatt nyújtja be, legkésőbb 72 órával azt követően, hogy a természetes vagy jogi személy megállapította, hogy az esemény lehetséges veszélyes helyzethez vezethet, kivéve, ha rendkívüli körülmények ezt megakadályozzák.

e) A 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az ahhoz kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok sérelme nélkül, ha az a) 3. pontnak vagy a b) 3. pontnak megfelelően jelentett valamely esemény tervezési hiba vagy gyártási hiba miatt következett be, a típusalkalmassági bizonyítvány, a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a jelentős javítási terv jóváhagyása, az ETSO-engedély vagy bármely más, e rendelet alapján kiadottnak minősülő jóváhagyás jogosultja, illetve adott esetben a gyártó szervezet a hiba okát kivizsgálja, és jelentést tesz a 21.1. pont szerinti felelős tagállam illetékes hatósága és az ügynökség felé a vizsgálat eredményéről és azokról az intézkedésekről, amelyeket a hiba kijavítása érdekében tesz vagy javasol.

f) Ha az illetékes hatóság megállapítja, hogy a hiba kijavításához intézkedés szükséges, a típusalkalmassági bizonyítványnak, a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványnak, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványnak, a jelentős javítási terv jóváhagyásának, az ETSO-engedélynek vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyásnak a jogosultja, illetve adott esetben a gyártó szervezet a lényeges adatokat az ügynökség rendelkezésére bocsátja.

21.A.3B. Légialkalmassági irányelvek

a) A légialkalmassági irányelv az ügynökség által kiállított vagy elfogadott dokumentumot jelenti, amely a légi járműveknél kötelezően végrehajtandó intézkedéseket ír elő az elfogadható biztonsági szint helyreállítása érdekében abban az esetben, ha bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó légi jármű biztonsági szintje egyébként veszélybe kerülhetett volna.

b) Az ügynökség abban az esetben ad ki légialkalmassági irányelvet, ha:

1. az ügynökség valamely légi jármű esetében veszélyes helyzet fennállását állapítja meg a légi jármű, vagy a légi járművön felszerelt hajtómű, légcsavar, alkatrész vagy berendezés hibája következtében; valamint

2. ez a helyzet más légi járművön is fennállhat vagy kialakulhat.

c) Ha az ügynökségnek légialkalmassági irányelvet kell kibocsátania a b) pontban említett valamely veszélyes helyzet megszüntetésére vagy valamely vizsgálat elvégzésének előírására, a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, jelentős javítási tervjóváhagyás, ETSO-engedély vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyás jogosultja:

1. javaslatot tesz a megfelelő kiigazító intézkedésre vagy a szükséges vizsgálatokra, illetve egyidejűleg mindkettőre, és az ezekkel a javaslatokkal kapcsolatos részletes adatokat jóváhagyásra benyújtja az ügynökséghez;

2. az 1. pontban említett javaslatoknak az ügynökség általi jóváhagyását követően megfelelő leíró adatokat és kivitelezési utasításokat biztosít a termék, alkatrész vagy berendezés összes ismert üzemeltetője vagy jogosultja, illetve - kérés esetén - bármely olyan személy részére, akinek a számára a légialkalmassági irányelv betartását előírták.

d) A légialkalmassági irányelvekben legalább az alábbi információknak kell szerepelnie:

1. a veszélyes helyzet meghatározása;

2. az érintett légi jármű meghatározása;

3. a szükséges intézkedés(ek);

4. a szükséges intézkedés(ek) végrehajtásának határideje;

5. a hatálybalépés napja.

21.A.4. A tervezés és a gyártás összehangolása

A típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, ETSO-engedély, típusalkalmassági bizonyítvány módosítására vonatkozó jóváhagyás vagy javítási tervjóváhagyás jogosultjai szükség szerint együttműködnek a gyártó szervezettel annak érdekében, hogy biztosítsák:

a) a tervezés és a gyártás megfelelő összehangolását a körülményektől függően a 21.A.122., a 21.A.130. b) 3.és 4., a 21.A.133., a 21.A.165. c) 2. és 3. pont előírásai szerint; valamint

b) a termék, alkatrész vagy berendezés folyamatos légialkalmasságának megfelelő támogatását.

21.A.5. Nyilvántartások vezetése

Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely e rendelet alapján típusalkalmassági bizonyítvánnyal, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvánnyal, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal, ETSO-engedéllyel, tervezési vagy javítási engedéllyel, repülési engedéllyel, gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványával vagy eseti engedélyével rendelkezik vagy ilyen iránti kérelmet nyújtott be:

a) amikor egy terméket, alkatrészt vagy berendezést tervez, vagy ezeken módosításokat vagy javításokat végez, kialakít egy nyilvántartási rendszert, és megőrzi a vonatkozó tervezési információkat/adatokat; ezeket az információkat/adatokat az ügynökség rendelkezésére bocsátja, mint a a termék, alkatrész vagy berendezés folyamatos légialkalmassága, az üzemeltetési alkalmassági adatok folyamatos érvényessége, valamint az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények betartásának biztosításához szükséges információkat/adatokat;

b) amikor egy terméket, alkatrészt vagy berendezést gyárt, rögzíti a gyártási folyamatnak azon részleteit, amelyek a termék, alkatrész vagy berendezés alkalmazandó tervadatoknak való megfelelősége szempontjából relevánsak, valamint a partnerekkel és beszállítókkal szemben támasztott követelményeket, és ezeket az adatokat az illetékes hatósága rendelkezésére bocsátja, mint a termék, alkatrész vagy berendezés folyamatos légialkalmasságának biztosításához szükséges információkat;

c) a repülési engedélyek tekintetében: 1. megőrzi a repülési feltételek megállapításához és igazolásához benyújtott dokumentumokat, és azokat az ügynökség és a tagállam illetékes hatósága rendelkezésére bocsátja, mint a légi jármű folyamatos légialkalmasságának biztosításához szükséges információkat; 2. amikor a jóváhagyott szervezetek jogosultsága alapján repülési engedélyt ad ki, megőrzi a kapcsolódó dokumentumokat, beleértve a repülési feltételek jóváhagyását és a repülési engedély kiadását igazoló vizsgálati jelentéseket és dokumentumokat, és azokat az ügynökség és a szervezet felügyeletéért felelős tagállam illetékes hatósága rendelkezésére bocsátják, mint a légi jármű folyamatos légialkalmasságának biztosításához szükséges információkat;

d) nyilvántartást vezet a 21.A.139. c) pontban, a 21.A.145. b) pontban, a 21.A.145. c) pontban, a 21.A.239. c) pontban, a 21.A.245. a) vagy a 21.A.245. e) 1. pontban említett, az alábbi feladatokban részt vevő személyzet kompetenciáiról és képesítéseiről: 1. tervezés vagy gyártás; 2. annak független figyelemmel kísérésére, hogy teljesíti-e a szervezet a vonatkozó követelményeket; 3. repülésbiztonság-menedzsment;

e) nyilvántartások vezetése a személyzet felhatalmazásáról, amennyiben olyan személyzetet alkalmaz, amely: 1. gyakorolja a jóváhagyott szervezet a 21.A.163. és/vagy adott esetben a 21.A.263. pont szerinti kiváltságait; 2. független feladatot lát el annak ellenőrzésére, hogy a szervezet megfelel-e a 21.A.139. e) és/vagy adott esetben a 21.A.239. e) pont szerinti vonatkozó követelményeknek; 3. ellátja a 21.A.239. d) 2. pont szerinti, a megfelelőség igazolásával kapcsolatos független hitelesítési feladatot.

21.A.6. Kézikönyvek

A típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja elkészíti, karbantartja és frissíti az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alap, az üzemeltetési alkalmassági adatok alkalmazandó jóváhagyási alapja és a termékre vagy cikkre vonatkozó környezetvédelmi követelmények által előírt összes kézikönyv és kézikönyvváltozat mesterpéldányait, és kérésre azok másolatát az ügynökség rendelkezésére bocsátja.

21.A.7. A folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások

a) A típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, tervmódosítás vagy javításiterv-jóváhagyás jogosultjának ki kell dolgoznia azokat az utasításokat vagy hivatkoznia kell azokra az utasításokra, amelyek annak biztosításához szükségesek, hogy a légijármű-típusra és annak bármely kapcsolódó részére vonatkozó légialkalmassági szabványt a légi jármű teljes élettartama alatt fenntartsák, amikor bizonyítja, hogy megfelel a 21.B.80. ponttal összhangban az ügynökség által létrehozott és bejelentett alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak.

b) A folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokból legalább egy teljes sorozatot átad: 1. a típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja egy vagy több termék valamennyi ismert tulajdonosának a termék(ek) átadásakor, vagy az érintett légi jármű első légialkalmassági bizonyítványának vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványának kiállításakor, attól függően, hogy melyik következik be később, 2. a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervmódosítás-jóváhagyás jogosultja a módosítás által érintett termék valamennyi ismert üzemeltetőjének a módosított termék üzembe helyezésekor, 3. a javításiterv-jóváhagyás jogosultja a javítás által érintett termék valamennyi ismert üzemeltetőjének annak a terméknek az üzembe helyezésekor, amelyben a javítási terv megvalósult. A javított terméket, alkatrészt vagy berendezést üzembe lehet helyezni, mielőtt a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó, megfelelő utasítások elkészülnek, de ez az ügynökséggel történt megállapodás alapján, kizárólag korlátozott üzemeltetési időszakra vonatkozhat. Ezt követően a tervjóváhagyás jogosultjai kérésre minden egyéb olyan személy rendelkezésére bocsátják ezeket az utasításokat, aki köteles betartani őket.

c) A b) ponttól eltérve a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások egy részének - a hosszú átfutású, tervezett jellegű utasításoknak - a rendelkezésre bocsátását a termék vagy a módosított termék üzembe helyezése utánra is halaszthatja, ám még az előtt rendelkezésre kell bocsátania ezeket az utasításokat, mielőtt az érintett adatok felhasználása a termék vagy a módosított termék esetében szükségessé válik.

d) A tervjóváhagyás jogosultja, akinek a b) pontnak megfelelően gondoskodnia kell a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások átadásáról, ezen utasítások módosításait a változással érintett termék valamennyi ismert üzemeltetőjének és - kérésre - minden egyéb olyan személynek a rendelkezésére bocsátja, akinek meg kell felelnie ezeknek a módosításoknak. A tervjóváhagyás jogosultjának az ügynökség kérésére igazolnia kell, hogy a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó, e ponttal összhangban rendelkezésre bocsátott utasítások módosításának folyamata megfelelő.

21.A.9. Hozzáférés és vizsgálat

Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely e rendelet alapján típusalkalmassági bizonyítvánnyal, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvánnyal, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal, ETSO-engedéllyel, tervmódosítás- vagy javításiterv-jóváhagyással, légialkalmassági bizonyítvánnyal, zajbizonyítvánnyal, repülési engedéllyel, tervező szervezet jóváhagyásával, gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványával vagy eseti engedéllyel rendelkezik vagy ilyen iránti kérelmet nyújtott be:

a) az illetékes hatóság számára hozzáférést biztosít minden létesítményhez, termékhez, alkatrészhez és berendezéshez, dokumentumhoz, nyilvántartáshoz, adathoz, folyamathoz, eljáráshoz vagy bármely más anyaghoz, hogy az szükség esetén megvizsgáljon bármely jelentést, elvégezhessen bármely vizsgálatot, elvégezhessen, illetve részt vehessen bármely repülési vagy földi teszten annak ellenőrzése érdekében, hogy a szervezet megfelel-e az (EU) 2018/1139 rendelet és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok alkalmazandó követelményeinek;

b) gondoskodik róla, hogy az illetékes hatóság a természetes vagy jogi személy partnerei, beszállítói és alvállalkozói tekintetében is rendelkezzen az a) pontban előírtak szerinti hozzáféréssel.

B. ALRÉSZ - TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21.A.11. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk a termékek típusalkalmassági bizonyítványa, valamint a légi járművek korlátozott típusalkalmassági bizonyítványa kiállításának eljárását, és megállapítjuk az ilyen bizonyítványok kérelmezőinek és jogosultjainak jogait és kötelezettségeit.

21.A.13. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, aki bizonyította alkalmasságát a 21.A.14. pont szerint, vagy akinél folyamatban van ennek a bizonyítása, jogosult arra, hogy típusalkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt kérjen az ebben az alrészben meghatározott feltételekkel.

21.A.14. Az alkalmasság bizonyítása

a) A típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője úgy bizonyítja alkalmasságát, hogy rendelkezik a tervező szervezetnek az ügynökség által a J. alrésznek megfelelően kiadott jóváhagyásával.

b) Az a) ponttól való eltérésképpen alkalmassága bizonyításának másik módjaként a kérelmező megszerezheti az ügynökség beleegyezését a meghatározott tervezési módszereket, erőforrásokat és az ezen melléklet szerinti megfelelőséghez szükséges intézkedések sorozatát megállapító eljárások használatához, ha a termék az alábbiakban felsoroltak egyike:

1. ELA2 légi jármű;

2. ELA2 légi járműbe szerelt hajtómű vagy légcsavar;

3. dugattyús motor;

4. fix vagy állítható állásszögű légcsavar.

c) Az a) ponttól eltérve a kérelmező úgy is bizonyíthatja alkalmasságát, hogy az ügynökséggel elfogadtatja a 21.A.15 b) pontban előírt minősítési rendszerét, amennyiben az alábbi termékek valamelyikéről van szó:

1. ELA1 légi jármű; vagy

2. ELA1 légi járműbe szerelt hajtómű vagy légcsavar.

21.A.15. Kérelem

a) A típusalkalmassági bizonyítványra vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelmet az ügynökség által megállapított formában és módon készítik el.

b) A légi jármű típusalkalmassági bizonyítványára vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell legalább a terméket leíró előzetes adatokat, a termék rendeltetését és azon műveletek leírását, amelyekre vonatkozóan a bizonyítványt kérelmezik. A kérelemnek továbbá tartalmaznia kell, vagy a kérelem beadását követően csatolni kell hozzá a 21.A.20. pontban meghatározott, a megfelelés igazolásához szükséges tanúsítási programot, amelynek az alábbiakból kell állnia:

1. a típusterv részletes leírása, beleértve az összes tanúsítandó kialakítást;

2. a tervezett üzemi jellemzők és korlátozások;

3. a termék rendeltetése és azon műveletek leírása, amelyekre vonatkozóan a bizonyítványt kérelmezik;

4. a típusalkalmassági tanúsítási alap, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapja és környezetvédelmi követelmények első változatára vonatkozó javaslat, amelyet a 21.B.80., 21.B.82. és 21.B.85. ponttal összhangban kell kidolgozni;

5. a tanúsítási programon belül a megfelelésigazolási tevékenységek és adatok koherens csoportokra bontására vonatkozó javaslat, amely a megfelelési módozatokra és a kapcsolódó megfelelési dokumentumokra is kiterjed;

6. a megfelelésigazolási tevékenységek és adatok koherens csoportjainak értékelésére vonatkozó javaslat a típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának vagy a környezetvédelmi követelményeknek való ismeretlen jellegű meg nem felelés valószínűsége tekintetében, valamint e meg nem felelésnek a termékbiztonságra vagy a környezetvédelemre gyakorolt potenciális hatásai tekintetében. A javasolt értékelésnek legalább a 21.B.100. a) pont 1-4. alpontjában szereplő elemeket figyelembe kell vennie. Ezen értékelés alapján a kérelemnek tartalmaznia kell egy javaslatot az ügynökségnek a megfelelésigazolási tevékenységek és adatok ellenőrzésében való részvételére vonatkozóan; valamint

7. projekt-ütemterv, ezen belül a főbb mérföldkövek.

c) Az ügynökséghez való benyújtását követően a tanúsítási programot a kérelmezőnek frissítenie kell, amennyiben a tanúsítási projekt oly módon módosul, hogy az érinti a b) pont 1-7. alpontjai bármelyikét.

d) A típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelemnek tartalmaznia kell, vagy a kérelem beadását követően csatolni kell hozzá az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatok jóváhagyása iránti kiegészítő kérelmet is.

e) A nagy repülőgépek és nagy forgószárnyas légi járművek esetében a típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelem öt évig, bármely más típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelem három évig érvényes, kivéve, ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor igazolja, hogy a termék vonatkozásában a megfelelés igazolása és bejelentése hosszabb időt igényel, és az ügynökség a hosszabb időtartamot jóváhagyja.

f) Abban az esetben, ha a típusalkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt nem állították ki, vagy ha nyilvánvaló, hogy azt nem fogják kiállítani az e) pontban meghatározott határidőn belül, a kérelmező:

1. új kérelmet nyújt be, és a benyújtás időpontjáig megfelel a 21.B.80., 21.B.82. és 21.B.85. ponttal összhangban kidolgozott típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának és környezetvédelmi követelményeknek. vagy

2. az e) pontban meghatározott időtartam meghosszabbítása iránti kérelmet nyújt be, új időpontot javasol a típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kiállítására vonatkozóan. Ebben az esetben a kérelmező, az általa megválasztott időpontig megfelel a 21.B.80., 21.B.82. és 21.B.85. ponttal összhangban kidolgozott és az ügynökséghez eljuttatott típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának és környezetvédelmi követelményeknek. Ez az időpont azonban a nagy repülőgépek és nagy forgószárnyas légi járművek esetében a típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelem tekintetében a kérelmező által javasolt új időpontot nem előzheti meg több, mint öt évvel, bármely más típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelem esetében pedig több, mint három évvel.

21.A.19. Új típusalkalmassági bizonyítványt igénylő módosítások

Valamely termék módosítását tervező természetes vagy jogi személy új típusalkalmassági bizonyítványt kérelmez abban az esetben, ha az ügynökség megállapítja, hogy a tervben, teljesítményben, tolóerőben vagy tömegben eszközölt módosítás annyira mélyreható, hogy lényegében teljes megfelelőségi vizsgálatra van szükség az alkalmazandó típusalkalmassági-tanúsítási alapnak megfelelően.

21.A.20. A típusalkalmassági tanúsítás alapjának, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyása alapjának és a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés igazolása

a) A tanúsítási program ügynökség általi elfogadását követően a kérelmező bizonyítja, hogy megfelel az ügynökség által a 21.B.80., 21.B.82. és 21.B.85. pontnak megfelelően kidolgozott és a kérelmezővel ismertetett típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának és környezetvédelmi követelményeknek, és az ügynökség tudomására hozza, hogy mily módon igazolta a megfelelést.

b) A kérelmező tájékoztatja az ügynökséget a megfelelésigazolási eljárás során tapasztalt bármilyen olyan nehézségről vagy egyéb tényről, amely számottevő hatást gyakorolhat a 21.A.15. b) pont 6. alpontja szerinti kockázatértékelési eljárásra vagy a tanúsítási programra, illetve egyéb szempontból szükségessé teheti az ügynökség részvételének a kérelmezővel a 21.B.100. c) ponttal összhangban korábban közölt mértékének módosítását.

c) A kérelmező a megfelelőség igazolását a minősítési rendszer szerinti megfelelőségi dokumentumokban rögzíti.

d) A megfelelés igazolása valamennyi lépésének, és ezen belül a 21.A.33. pont szerinti esetleges vizsgálatoknak és teszteknek, továbbá 21.A.35. pont szerinti repülési teszteknek a tanúsítási program szerinti elvégzését követően a kérelmező nyilatkozik arról, hogy: 1. az ügynökség által elfogadott tanúsítási program alapján igazolta a kidolgozott és az ügynökséghez eljuttatott típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának és környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést; valamint 2. a terméknek nem tárták fel olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a kérelemben szereplő felhasználása nem volna biztonságos.

e) A kérelmező az ügynökséghez benyújtja a d) pontban említett megfelelőségi nyilatkozatot. Abban az esetben, ha a kérelmező egy tervező szervezet megfelelő jóváhagyásával rendelkezik, a megfelelőségi nyilatkozatot a J. alrész rendelkezései szerint teszi meg és eljuttatja az ügynökségnek.

21.A.21. A típusalkalmassági vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kiállítására vonatkozó követelmények

a) A kérelmező részére akkor állítható ki típusalkalmassági bizonyítvány vagy - abban az esetben, ha a légi jármű nem felel meg az (EU) 2018/1139 rendelet II. mellékletében szereplő alapvető követelményeknek - korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, ha: 1. a 21.A.14. pontnak megfelelően bizonyítja alkalmasságát; 2. megfelel a 21.A.20. pontban foglalt követelményeknek; 3. igazolja, hogy ha a légi járműre hajtóművet vagy légcsavart szereltek, akkor az: A) rendelkezik az ennek a rendeletnek megfelelően kiállított vagy megállapított típusalkalmassági bizonyítvánnyal; vagy B) igazoltan megfelel a légi jármű biztonságos repülésének biztosításához szükséges, a légi jármű tekintetében megállapított típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az ügynökség által elfogadott és közölt környezetvédelmi követelményeknek.

b) Az a) pont 2. alpontjától eltérve a 21.A.20. pont d) pontjában említett nyilatkozatban a kérelmező által szerepeltetett kérésre a kérelmező jogosult arra, hogy a típusalkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt részére még azelőtt kiállítsák, hogy bizonyította volna az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának való megfelelést, feltéve, hogy a kérelmező még az előtt bizonyítja ezen megfelelést, hogy ezekre az adatokra ténylegesen szükség lenne.

21.A.31. Típusterv

a) A típusterv a következőket tartalmazza:

1. az alkalmazandó típusalkalmassági-tanúsítási alapnak és a környezetvédelmi követelményeknek igazoltan megfelelő termék kialakításának és tervezési sajátosságainak meghatározásához szükséges tervrajzok és előírások, valamint ezeknek a tervrajzoknak és előírásoknak a jegyzéke;

2. az anyagokra és eljárásokra, valamint a termék gyártási és összeszerelési módszereire vonatkozó, a termék megfelelőségének biztosításához szükséges információk;

3. a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokban az alkalmazandó tanúsítási előírásoknak megfelelő jóváhagyott légialkalmassági korlátozásokról szóló szakasz; valamint

4. minden egyéb adat, amely összehasonlítás útján lehetővé teszi az ugyanilyen típusú későbbi termékek légialkalmasságának, valamint adott esetben környezetvédelmi jellemzőinek megállapítását.

b) Minden típustervet megfelelően meg kell határozni.

21.A.33. Vizsgálatok és tesztek

a) (Fenntartva)

b) A megfelelés igazolása során a 21.A.20. pontban előírt tesztek elvégzését megelőzően a kérelmező ellenőrzi, hogy: 1. a tesztelt mintadarab esetében: i. az anyagok és eljárások a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt típustervre vonatkozó előírásoknak; ii. a termékek alkatrészei a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt típustervben szereplő rajzoknak; valamint iii. a gyártási folyamatok, a szerkezeti felépítés és a kialakítás a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt típustervben meghatározottaknak; valamint 2. a tesztekhez használt tesztberendezések, illetve mérőberendezések megfelelőek-e a tesztekhez, és megfelelően vannak-e kalibrálva.

c) A b) ponttal összhangban elvégzett ellenőrzések alapján a kérelmező megfelelőségi nyilatkozatot ad ki, amelyben felsorolja az összes potenciális meg nem felelést, és igazolja, hogy ezeknek nincs hatásuk a teszteredményekre, illetve lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy amennyiben szükségesnek ítéli, ellenőrizze a nyilatkozat érvényességét.

d) A kérelmező lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy: 1. a megfelelés igazolásához kapcsolódó összes adatot és információt felülvizsgálja; valamint 2. a megfelelés igazolása céljából elvégzett összes teszten vagy vizsgálaton részt vegyen, illetve azokat maga végezze el.

e) Az összes olyan teszt és vizsgálat esetében, amelyen a d) pont 2. alpontjával összhangban az ügynökség részt vesz, vagy amelyet az ügynökség végez el: 1. a kérelmező az ügynökséghez benyújtja a c) pontban említett megfelelőségi nyilatkozatot; valamint 2. a c) pont szerinti megfelelőségi nyilatkozat kiadásának időpontja és a tesztelt mintadarab ügynökség részére történő bemutatásának időpontja között a tesztelt mintadarabon nem végezhető olyan módosítás, amely a megfelelőségi nyilatkozat érvényességét befolyásolhatja.

21.A.35. Repülési tesztek

a) A típusalkalmassági bizonyítvány megszerzésének céljából végzett repülési teszteket az ügynökség által az ilyen repülési tesztekre meghatározott feltételeknek megfelelően végzik el.

b) A kérelmező elvégez minden repülési tesztet, amelyet az ügynökség szükségesnek ítél:

1. a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapja és a környezetvédelmi követelmények szerinti megfelelőség meghatározásához; valamint

2. annak megállapításához, hogy megfelelő biztosíték van arra, hogy a légi jármű, annak alkatrészei és berendezései megbízhatóak és megfelelően működnek az e szakasz alapján tanúsítandó légi jármű esetében, kivéve i. a vitorlázógépet és a segédmotoros vitorlázógépet, ii. az ELA1 vagy ELA2 kategóriába sorolt légballont és léghajót, iii. a legfeljebb 2 722 kg maximális felszállási tömegű repülőgépet.

c) (Fenntartva)

d) (Fenntartva)

e) (Fenntartva)

f) A 2. b) pontjában előírt repülési teszt kiterjed:

1. típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi járműben korábban nem használt típusú gázturbinás hajtóművel felszerelt légi járművek esetén legalább 300 üzemórára, valamely típusalkalmassági bizonyítványnak megfelelő teljes hajtómű-készlettel; és

2. minden egyéb légi jármű esetén legalább 150 üzemórára.

21.A.41. Típusalkalmassági bizonyítvány

A típusalkalmassági bizonyítvány és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány tartalmazza a típustervet, az üzemi korlátozásokat, a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokat, a légialkalmasságra és a kibocsátásokra vonatkozó típusalkalmassági adatlapot, az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapot és azokat a környezetvédelmi követelményeket, amelyek szerint az ügynökség a megfelelőséget jegyzi, valamint bármely egyéb, a termékre az alkalmazandó tanúsítási előírásokban és környezetvédelmi követelményekben előírt feltételt vagy korlátozást. Egy légi jármű típusalkalmassági bizonyítványa és korlátozott típusalkalmassági bizonyítványa ezeken felül tartalmazza az üzemeltetési alkalmassági adatok alkalmazandó jóváhagyási alapját, az üzemeltetési alkalmassági adatokat és a zajszintre vonatkozó típusalkalmassági adatlapot. Egy légi jármű típusalkalmassági bizonyítványa és korlátozott típusalkalmassági bizonyítványa tartalmazza továbbá a szén-dioxid-kibocsátási előírásoknak való megfelelés adatait, a hajtómű típusalkalmassági bizonyítvány adatlapja pedig a kipufogógáz-kibocsátási előírásoknak való megfelelés adatait.

21.A.44. A jogosult kötelezettségei

A típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja:

a) vállalja a 21.A.3A., a 21.A.3B., a 21.A.4., a 21.A.5., a 21.A.6., a 21.A.7., a 21.A.9., a21.A.62. és a 21.A.65. pontban meghatározott kötelezettségeket; továbbá ennek érdekében továbbra is betartja a 21.A.13. pont szerinti jogosultsághoz szükséges minősítési követelményeket;

b) a Q. alrésszel összhangban meghatározza a jelölést.

2022. május 18-tól az a) pontban felsorolt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kötelezettség a 21.A.3A., 21.A.3B., 21.A.4., 21.A.5., 21.A.6., 21.A.7., 21.A.62. és 21.A.65. pontokra való hivatkozásként értendő; és ennek érdekében minden típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja továbbra is betartja a 21.A.14. pont szerinti jogosultsághoz szükséges minősítési követelményeket.

21.A.47. Átruházhatóság

A segédhajtóműre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványt, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt vagy ETSO-engedélyt kizárólag olyan természetes vagy jogi személyre lehet átruházni, aki képes vállalni a 21.A.44. pont szerinti kötelezettségeket, és ebből a célból bizonyította alkalmasságát a 21.A.14. ponttal összhangban.

21.A.51. Érvényességi idő és folyamatos érvényesség

a) A típusalkalmassági bizonyítványt és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt határozatlan időre adják ki. Ezek a bizonyítványok érvényben maradnak, feltéve hogy:

1. a jogosultjuk nem sérti meg az ebben az I. mellékletben (21. rész) foglaltakat; valamint

2. a bizonyítványt nem adják vissza, illetve nem vonják vissza az ügynökség által megállapított alkalmazandó közigazgatási eljárásoknak megfelelően.

b) A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a típusalkalmassági bizonyítványt és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vissza kell juttatni az ügynökséghez.

21.A.62. Az üzemeltetési alkalmassági adatok rendelkezésre állása

A típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja hozzáférhetővé teszi:

a) a légi jármű valamennyi ismert EU-s üzemeltetője számára az üzemeltetési alkalmassági adatok alkalmazandó jóváhagyási alapja szerint összeállított legalább egy teljes üzemeltetési alkalmassági adatsort azelőtt, hogy arra egy képző szervezetnek vagy uniós üzemeltetőnek szüksége volna; valamint

b) a légi jármű valamennyi ismert EU-s üzemeltetője számára az üzemeltetési alkalmassági adatokban bekövetkezett bármely változást; valamint

c) kérésre a fenti a) és b) pontokban említett adatokat 1. az üzemeltetési alkalmassági adatsor egy vagy több elemének való megfelelést ellenőrző illetékes hatóság részére; valamint 2. az üzemeltetési alkalmassági adatsor egy vagy több elemének való megfelelésre kötelezett bármely személy részére.

21.A.65. A repülőgép-szerkezetek folyamatos szerkezeti integritása

A nagy repülőgépek típusalkalmassági bizonyítványának vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványának jogosultja biztosítja, hogy a folyamatos szerkezeti integritási program - az üzemi tapasztalatok és a jelenlegi műveletek figyelembevételével - a repülőgép teljes élettartama alatt érvényes marad.

(C. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ)

D. ALRÉSZ - TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MÓDOSÍTÁSAI

21.A.90A. Alkalmazási kör

Ez az alrész a típusalkalmassági bizonyítványok módosítására vonatkozó jóváhagyási eljárásokat, valamint az ilyen jóváhagyások kérelmezőinek és jogosultjainak jogait és kötelezettségeit állapítja meg. Azokat a szabványos módosításokat is meghatározza, amelyekre nem alkalmazandó az ezen alrész szerinti jóváhagyási eljárás. Ebben az alrészben a típusalkalmassági bizonyítványra történő hivatkozások a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványra is vonatkoznak.

21.A.90B. Szabványos módosítások

a) A típusalkalmassági bizonyítványok szabványos módosításai a következők:

1. amelyek i. legfeljebb 5 700 kg maximális felszállási tömegű repülőgépekre; ii. legfeljebb 3 175 kg tömegű forgószárnyas légi járművekre; iii. ELA1 vagy ELA2 besorolású vitorlázó repülőgépekre vagy segédmotoros vitorlázó repülőgépekre, légballonokra és léghajókra vonatkoznak;

2. amelyek követik a szabványos módosítások végrehajtásának és jelölésének elfogadható módszereit, technikáit és gyakorlatait, köztük a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó kapcsolódó utasításokat tartalmazó, az ügynökség által kiadott tanúsítási előírásokban megadott tervadatokat; valamint

3. amelyek nem ellentétesek a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának adataival.

b) A 21.A.91.-21.A.109. pont nem alkalmazandó a szabványos módosításokra.

21.A.90C. A folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokat érintő önálló változtatások

a) A folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások önálló módosításai olyan módosítások, amelyekre nem közvetlenül a típusterv vagy a javítási terv módosítása következtében kerül sor.

b) A folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások önálló módosítását csak annak a tervjóváhagyásnak a jogosultja végezheti el, amelyre az adott utasításokat megállapították.

c) A 21.A.91-21.A.109. pont nem vonatkozik a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások olyan önálló módosításaira, amelyek: 1. nem érintik a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításoknak a légialkalmassági korlátozásokról szóló szakaszát, továbbá 2. nem követelik meg a tervjóváhagyás jogosultjától a tanúsítási alapnak való megfelelés további igazolását.

d) A folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások c) pontban említett önálló módosításait az ügynökséggel egyeztetett eljárások szerint a tervjóváhagyás jogosultjának kell jóváhagynia.

21.A.91. A típusalkalmassági bizonyítvány módosításainak osztályozása

A típusalkalmassági bizonyítvány módosításai kis és nagy jelentőségű módosításokra oszthatók. A "kis jelentőségű módosításoknak" nincs észlelhető hatása a tömegre, az egyensúlyra, a szerkezeti szilárdságra, a megbízhatóságra, az üzemeltetési jellemzőkre, az üzemeltetési alkalmasságra vagy a termék légialkalmasságát vagy környezetvédelmi jellemzőit befolyásoló egyéb tulajdonságokra. A 21.A.19. pont sérelme nélkül ennek az alrésznek az értelmében minden egyéb módosítás "nagy jelentőségű módosításnak" minősül. A módosításokat értelemszerűen a 21.A.95. vagy 21.A.97. pontnak megfelelően kell jóváhagyni, és megfelelően azonosítani is kell.

21.A.92. Jogosultság

a) Ezen alrész értelmében kizárólag a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja kérelmezheti egy típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításának jóváhagyását; a típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosítása jóváhagyásának minden más kérelmezője az E. alrésznek megfelelően nyújtja be kérelmét.

b) Bármely természetes vagy jogi személy kérelmezheti valamely típusalkalmassági bizonyítvány kis jelentőségű módosításának jóváhagyását ezen alrész értelmében.

21.A.93. Kérelem

a) A típusalkalmassági bizonyítvány módosításának jóváhagyására vonatkozó kérelmet az ügynökség által meghatározott formában és módon kell benyújtani.

b) A kérelemnek tartalmaznia kell, vagy a kérelem beadását követően csatolni kell hozzá a 21.A.20. pontban meghatározott, a megfelelés igazolásához szükséges tanúsítási programot, amelynek az alábbiakból kell állnia: 1. a módosítás leírása, amely meghatározza: i. a terméknek a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő azon kialakítása(i)t, amely(ek)re a módosítás vonatkozik; ii. a terméknek a típusalkalmassági bizonyítványban és a jóváhagyott kézikönyvekben szereplő minden olyan vonatkozását, amely módosul vagy amelyet a módosítás érint; valamint iii. ha a módosítás érinti az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat, az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat érintő összes módosítást; 2. az összes olyan ismételt vizsgálat meghatározása, amely annak igazolásához szükséges, hogy maga a módosítás és a módosítás által érintett területek megfelelnek a típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának és a környezetvédelmi követelményeknek; valamint 3. a típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosítása esetén: i. a típusalkalmassági tanúsítási alap, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapja és környezetvédelmi követelmények első változatára vonatkozó javaslat, amelyet a 21.A.101. ponttal összhangban kell kidolgozni; ii. a tanúsítási programon belül a megfelelésigazolási tevékenységek és adatok koherens csoportokra bontására vonatkozó javaslat, amely a megfelelési módozatokra és a kapcsolódó megfelelési dokumentumokra is kiterjed; iii. a megfelelésigazolási tevékenységek és adatok koherens csoportjainak értékelésére vonatkozó javaslat a típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának vagy a környezetvédelmi követelményeknek való ismeretlen jellegű meg nem felelés valószínűsége tekintetében, valamint e meg nem felelésnek a termékbiztonságra vagy a környezetvédelemre gyakorolt potenciális hatásai tekintetében. A javasolt értékelésnek legalább a 21.B.100. a) pont 1-4. alpontjában szereplő elemeket figyelembe kell vennie. Ezen értékelés alapján a kérelemnek tartalmaznia kell egy javaslatot az ügynökségnek a megfelelésigazolási tevékenységek és adatok ellenőrzésében való részvételére vonatkozóan; valamint iv. projekt-ütemterv, ezen belül a főbb mérföldkövek.

c) A nagy repülőgépek vagy nagy forgószárnyas légi járművek típusalkalmassági bizonyítványának módosítására vonatkozó kérelem öt évig, bármely egyéb típusalkalmassági bizonyítvány módosítására vonatkozó kérelem három évig érvényes. Amennyiben a módosítást ennyi időn belül nem hagyták jóvá, vagy nyilvánvaló, hogy az e pontban meghatározott időtartamon belül nem fogják jóváhagyni, a kérelmező a következőket teheti: 1. a típusalkalmassági bizonyítvány módosítására vonatkozóan új kérelmet nyújt be, és a benyújtás időpontjáig megfelel az ügynökség által a 21.A.101. ponttal összhangban kidolgozott és a 21.B.105. ponttal összhangban közölt típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának és környezetvédelmi követelményeknek; vagy 2. a c) pont első mondatában meghatározott időtartam meghosszabbítása iránti kérelmet nyújt be az eredeti kérelem tekintetében, és új időpontot javasol a jóváhagyás kiállítására vonatkozóan. Ebben az esetben a kérelmező az általa megválasztott időpontig biztosítja az ügynökség által a 21.A.101. ponttal összhangban kidolgozott és a 21.B.105. ponttal összhangban közölt típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának és környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést. Ez az időpont azonban a nagy repülőgépek és nagy forgószárnyas légi járművek esetében a típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány módosítására vonatkozó kérelem jóváhagyásának kiállítása tekintetében a kérelmező által javasolt új időpontot nem előzheti meg több mint öt évvel, bármely más típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány módosítására vonatkozó kérelem esetében pedig több mint három évvel.

21.A.95. Kis jelentőségű módosítások jóváhagyására vonatkozó követelmények

a) A típusalkalmassági bizonyítvány kis jelentőségű módosításának besorolását és jóváhagyását végezheti: 1. az ügynökség; vagy 2. egy jóváhagyott tervező szervezet a 21.A.263. c) pont 1. és 2. alpontjában meghatározott kiváltságai szerint, amint az a jóváhagyási feltételekben szerepel.

b) A típusalkalmassági bizonyítvány kis jelentőségű módosítása csak az alábbi feltételek teljesülése esetén hagyható jóvá: 1. ha igazolást nyert, hogy maga a módosítás és a módosítás által érintett területek megfelelnek a típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozás útján befoglalt típusalkalmassági-tanúsítási alapnak és környezetvédelmi követelményeknek; 2. az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat érintő módosítások esetében ha igazolást nyert, hogy az üzemeltetési alkalmassági adatokban szükséges változások megfelelnek a típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozás útján befoglalt, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának; 3. ha nyilatkozat született az 1. ponttal összhangban alkalmazandó típusalkalmassági-tanúsítási alap megfelelőségéről, és a megfelelésre vonatkozó igazolások rögzítésre kerültek a megfelelési dokumentumokban; valamint 4. ha a terméknek nem tárták fel olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a kérelemben szereplő felhasználása nem volna biztonságos.

c) A b) pont 1. alpontjától eltérve azok a tanúsítási előírások, amelyek a típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozás útján befoglalt előírásoknál később váltak alkalmazandóvá, kis jelentőségű módosítások esetében alkalmazhatók, feltéve, hogy nem befolyásolják a megfelelés igazolását.

d) Az a) ponttól eltérve a 21.A.20. d) pontban említett nyilatkozatban a kérelmező által szerepeltetett kérésre egy légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának kis jelentőségű módosítása azt megelőzően is jóváhagyható, hogy bizonyították volna az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának való megfelelést, amennyiben a kérelmező még az előtt bizonyítja a megfelelést, hogy ezekre az adatokra ténylegesen szükség lenne.

e) A kérelmező benyújtja az ügynökségnek a módosítást igazoló adatokat és egy a megfelelésnek a b) ponttal összhangban történő igazolására vonatkozó arra vonatkozó nyilatkozatot.

f) A típusalkalmassági bizonyítvány kis jelentőségű módosításának jóváhagyása kizárólag a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő azon sajátos kialakítás(ok)ra vonatkozik, amelyek módosultak.

21.A.97. Nagy jelentőségű módosítások jóváhagyására vonatkozó követelmények

a) A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításának besorolását és jóváhagyását végezheti: 1. az ügynökség; vagy 2. jóváhagyott tervező szervezet a 21.A.263. c) pont 1. és 8. alpontjában meghatározott kiváltságai szerint, amint az a jóváhagyási feltételekben szerepel.

b) A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosítása csak az alábbi feltételek teljesülése esetén hagyható jóvá: 1. ha igazolást nyert, hogy maga a módosítás és a módosítás által érintett területek megfelelnek az ügynökség által a 21.A.101. ponttal összhangban kidolgozott típusalkalmassági-tanúsítási alapnak és környezetvédelmi követelményeknek; 2. az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat érintő módosítás esetén ha igazolást nyert, hogy az üzemeltetési alkalmassági adatokban szükséges változások megfelelnek az ügynökség által a 21.A.101. ponttal összhangban kidolgozott, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának; valamint 3. ha a 21.A.20. ponttal összhangban igazolást nyert - a módosítástól függően - az 1. és a 2. alpontnak való megfelelés.

c) A b) pont 2. és 3. alpontjától eltérve a 21.A.20. d) pontban említett nyilatkozatban a kérelmező által szerepeltetett kérésre egy légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának nagy jelentőségű módosítása azt megelőzően is jóváhagyható, hogy bizonyították volna az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának való megfelelést, amennyiben a kérelmező még az előtt bizonyítja a megfelelést, hogy ezekre az adatokra ténylegesen szükség lenne.

d) A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításának jóváhagyása kizárólag a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő azon sajátos kialakítás(ok)ra vonatkozik, amelyek módosultak.

21.A.101. A típusalkalmassági tanúsítási alap, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapja és környezetvédelmi követelmények a típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosítása esetében

a) A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosítása és a módosítás által érintett területek esetében teljesülniük kell a módosított termékre a módosítás kérelmezésének időpontjában alkalmazandó tanúsítási előírásoknak vagy az ezen időpontot követően az alábbi f) ponttal összhangban alkalmazandó tanúsítási előírásoknak. A kérelem érvényességét a 21.A.93.c) pontnak megfelelően kell megállapítani. A módosított terméknek emellett meg kell felelnie az ügynökség által a 21.B.85. ponttal összhangban meghatározott környezetvédelmi követelményeknek.

b) A h) pont előírásainak kivételével, az a) ponttól eltérve az a) pontban említett tanúsítási előírások vagy bármely egyéb közvetlenül kapcsolódó tanúsítási előírás korábbi módosításai a következőkben felsorolt helyzetekben alkalmazhatók, kivéve, ha a korábbi módosítás a típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozás útján befoglalt kapcsolódó tanúsítási előírások alkalmazandóvá válásánál később váltak alkalmazandóvá: 1. az ügynökség megítélése szerint a módosítás nem jelentős. Annak meghatározásához, hogy egy adott módosítás jelentős-e, az ügynökség a módosítást a típusterv összes korábbi módosításának és a szóban forgó termék típusalkalmassági bizonyítványában szereplő alkalmazandó tanúsítási előírások összes kapcsolódó módosításának összefüggésében mérlegeli. Automatikusan jelentős módosításnak minősülnek azon módosítások, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok egyikének: i. az általános kialakítás vagy a szerkezeti felépítés változik; ii. a módosítandó termék tanúsításakor használt feltételezések érvényüket vesztik. 2. Azon területek, rendszerek, alkatrészek vagy berendezések esetében, amelyeket az ügynökség megítélése szerint nem érint a módosítás. 3. A módosítás által érintett azon területek, rendszerek, alkatrészek vagy berendezések esetében, amelyek kapcsán az ügynökség megállapítja, hogy az a) pontban említett tanúsítási előírásoknak való megfelelés érdemben nem járul hozzá a módosított termék biztonsági szintjéhez, illetve célszerűtlen.

c) Az a) ponttól eltérve a legfeljebb 2 722 kg (6 000 font) maximális tömegű légi járművek (a forgószárnyas légi járművek kivételével), illetve a legfeljebb 1 361 kg (3 000 font) maximális tömegű nem gázturbinás forgószárnyas légi járművek módosítása esetén a módosításnak és a módosítás által érintett területeknek meg kell felelniük a típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozással bejegyzett alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak. Mindazonáltal abban az esetben, ha az ügynökség úgy véli, hogy egy módosítás valamely szempontból jelentős, előírhatja, hogy a módosítás és az általa érintett terület a típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozással bejegyzett típusalkalmassági tanúsítási alap módosításának vagy bármely más, közvetlenül kapcsolódó tanúsítási előírásnak feleljen meg, kivéve, ha az ügynökség úgy ítéli meg, hogy az adott módosításnak való megfelelés nem járul hozzá érdemben a módosított termék biztonságának szintjéhez, illetve célszerűtlen.

d) Amennyiben az ügynökség úgy véli, hogy a módosításra vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában alkalmazandó tanúsítási előírások nem nyújtanak megfelelő keretet a tervezett módosításhoz, akkor a módosításnak és az általa érintett területeknek az ügynökség által a 21.B.75. pont szerint előírt különleges feltételeknek, valamint ezek módosításainak is meg kell felelniük annak érdekében, hogy garantált legyen a módosításra vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában alkalmazandó tanúsítási előírásokban megállapítottal egyenértékű biztonsági szint.

e) Az a), b) és c) ponttól eltérve a hogy a módosítás és az általa érintett területek az ügynökség által előírt tanúsítási előírásoktól különböző, a kérelmező által javasolt alternatív előírásoknak is megfelelhetnek, feltéve, hogy az ügynökség véleménye szerint az alternatív előírások olyan biztonsági szintet garantálnak, amely: 1. típusalkalmassági bizonyítvány esetében: i. az ügynökség által a fenti a), b) vagy c) pont szerint előírt tanúsítási előírásokban megállapítottal egyenértékű; vagy ii. megfelel az (EU) 2018/1139 rendelet II. mellékletében foglalt alapvető követelményeknek; 2. korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány esetében megfelel a rendeltetésének.

f) Ha egy kérelmező úgy dönt, hogy a típusalkalmassági bizonyítvány módosítására irányuló kérelem benyújtását követően alkalmazandóvá vált módosításban szereplő tanúsítási előírásoknak kíván megfelelni, akkor a módosításnak és az általa érintett területnek a közvetlenül kapcsolódó egyéb tanúsítási előírásnak is meg kell felelniük.

g) Amennyiben egy légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának módosítására vonatkozó kérelem érinti az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat, vagy a kérelmet a beadását követően kiegészítik úgy, hogy a módosítás érintse azokat, az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatok jóváhagyási alapját az a)-f) pont alapján kell meghatározni.

h) Az (EU) 2015/640 bizottsági rendelet ( 4 ) I. melléklete 26.300. pontjának hatálya alá tartozó nagy repülőgépek esetében a kérelmezőnek olyan típusalkalmassági előírásoknak kell megfelelnie, amelyek legalább az (EU) 2015/640 rendelet I. melléklete 26.300. és 26.330. pontjának megfelelő biztonsági szintet biztosítanak, kivéve a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezőit, akiknek nem kell figyelembe venniük a 26.303. pontot.

21.A.108. Az üzemeltetési alkalmassági adatok rendelkezésre állása

Amennyiben egy módosítás érinti az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat, a kis jelentőségű módosítás jóváhagyásának jogosultja rendelkezésre bocsátja a következőket:

a) a módosítással érintett légi jármű valamennyi ismert EU-s üzemeltetője számára az üzemeltetési alkalmassági adatok módosításának az üzemeltetési alkalmassági adatok alkalmazandó jóváhagyási alapja szerint összeállított legalább egy teljes sorozatát még az előtt, hogy ezekre az adatokra egy képző szervezetnek vagy uniós üzemeltetőnek szüksége volna; valamint

b) a módosítással érintett légi jármű valamennyi ismert EU-s üzemeltetője számára az érintett üzemeltetési alkalmassági adatokban bekövetkezett bármely későbbi változást; valamint

c) kérésre a fenti a) és b) pontokban említett változások releváns elemeit: 1. a szóban forgó üzemeltetési alkalmassági adatsor egy vagy több elemének való megfelelést ellenőrző illetékes hatóság részére; valamint 2. az üzemeltetési alkalmassági adatsor egy vagy több elemének való megfelelésre kötelezett bármely személy részére.

21.A.109. Kötelezettségek és EPA-jelzés

A típusalkalmassági bizonyítvány kis jelentőségű módosítása jóváhagyásának jogosultja köteles:

a) vállalja a 21.A.4., 21.A.5., 21.A.6., 21.A.7., 21.A.9. és 21.A.108. pontokban meghatározott kötelezettségeket;

b) meghatározni a jelölést, beleértve az EPA (európai alkatrész-jóváhagyás) -betűket, a 21.A.804. pont a) pontjának megfelelően.

E. ALRÉSZ - KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21.A.111. Alkalmazási kör

Ez az alrész a kiegészítő típustanúsítási eljárások keretében a típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításaira vonatkozó jóváhagyási eljárásokat, valamint az ilyen jóváhagyások kérelmezőinek és jogosultjainak jogait és kötelezettségeit állapítja meg. Ebben az alrészben a típusalkalmassági bizonyítványra történő hivatkozások a típusalkalmassági bizonyítványra és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványra vonatkoznak.

21.A.112A. Jogosultság

Bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki bizonyította alkalmasságát a 21.A.112B. pont szerint, vagy akinél folyamatban van ennek a bizonyítása, az ezen alrészben meghatározott feltételekkel összhangban kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelmet nyújthat be.

21.A.112B. Az alkalmasság bizonyítása

a) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője oly módon bizonyítja alkalmasságát, hogy rendelkezik a tervező szervezetnek az ügynökség által a J. alrésznek megfelelően kiadott jóváhagyásával.

b) Az a) ponttól való eltérésképpen a kérelmező alkalmassága bizonyításának másik módjaként megszerezheti az ügynökség beleegyezését a meghatározott tervezési módszereket, erőforrásokat és az e rész szerinti megfelelőséghez szükséges intézkedések sorozatát megállapító eljárások használatához.

c) Az a) ponttól eltérve a 21.A.14. c) pontban említett termékek esetében a kérelmező úgy is bizonyíthatja alkalmasságát, hogy az ügynökséggel elfogadtatja a 21.A.93 b) ponttal összhangban kidolgozott előírt minősítési rendszerét.

21.A.113. Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem

a) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelmet az ügynökség által megállapított formában és módon készítik el.

b) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem esetében a kérelmező:

i. a kérelembe belefoglalja a 21.A.93. b) pontban előírt információkat;

ii. jelzi, hogy a tanúsítási adatokat teljes egészében a kérelmező dolgozta-e ki vagy fogja kidolgozni, vagy pedig azok a típusalkalmassági adatok tulajdonosával létrejött megállapodásból származnak.

c) A 21.A.93. c) pont a kérelem érvényességi határidejére vonatkozó követelményekre, valamint a típusalkalmassági tanúsítási alap, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapja és a környezetvédelmi követelmények naprakésszé tételére vonatkozó követelményekre alkalmazandó, amennyiben a módosítást nem hagyták jóvá, vagy nyilvánvaló, hogy a meghatározott időtartamon belül nem fogják jóváhagyni.

21.A.115. A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány formáját érintő nagy jelentőségű módosítások jóváhagyására vonatkozó követelmények

a) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt kiállíthat: 1. az ügynökség; vagy 2. egy jóváhagyott tervező szervezet a 21.A.263. c) pont 1. és 9. alpontjában meghatározott kiváltságai szerint, amint az a jóváhagyási feltételekben szerepel.

b) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt kizárólag az alábbiak szerint állítható ki: 1. ha a kérelmező a 21.A.112B. pontnak megfelelően bizonyította alkalmasságát; 2. ha igazolást nyert, hogy a típusalkalmassági bizonyítvány módosítása és a módosítás által érintett területek megfelelnek az ügynökség által a 21.A.101. ponttal összhangban kidolgozott típusalkalmassági-tanúsítási alapnak és környezetvédelmi követelményeknek; 3. az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat érintő kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány esetében ha igazolást nyert, hogy az üzemeltetési alkalmassági adatokban szükséges változások megfelelnek az ügynökség által a 21.A.101. ponttal összhangban kidolgozott, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának; 4. ha a 21.A.20. ponttal összhangban igazolást nyert - a módosítástól függően - a 2. és a 3. alpontnak való megfelelés; valamint 5. a kérelmező olyan értelmű jelzése esetén, hogy a 21.A.113. b) ponttal összhangban a típusalkalmassági adatok tulajdonosával létrejött megállapodásból származó tanúsítási adatokat adott meg: i. ha a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja jelezte, hogy nincs technikai kifogása a 21.A.93. pont szerint benyújtott információ ellen; valamint ii. ha a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja vállalta, hogy együttműködik a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjával a módosított termék folyamatos légialkalmasságával kapcsolatos valamennyi kötelezettségnek a 21.A.44. és 21.A.118A. pont betartásával történő teljesítése érdekében.

c) A b) pont 3. és 4. alpontjától eltérve a 21.A.20. pont d) pontjában említett nyilatkozatban a kérelmező által szerepeltetett kérésre a kérelmező jogosult arra, hogy a légi jármű kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt a részére még azelőtt kiállítsák, hogy bizonyította volna az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának való megfelelést, feltéve, hogy a kérelmező még az előtt bizonyítja ezen megfelelést, hogy ezekre az adatokra ténylegesen szükség lenne.

d) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kizárólag a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő azon sajátos kialakítás(ok)ra vonatkozik, amelyek módosultak.

21.A.116. Átruházhatóság

Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kizárólag olyan természetes vagy jogi személyre ruházható át, aki vállalni tudja a 21.A.118A. pontban szereplő kötelezettségeket, és ebből a célból a 21.A.112B. pontban szereplő kritériumoknak megfelelően bizonyította alkalmasságát, kivételt képeznek ez alól azok az ELA1 légi járművek, amelyek vonatkozásában a természetes vagy jogi személy megszerezte az ügynökség hozzájárulását ahhoz, hogy az ezen kötelezettségek vállalásához szükséges tevékenységeket megállapító eljárásokat használja.

21.A.117. A termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal szabályozott részének módosításai

a) A termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal szabályozott részének kis módosításait a D. alrész szerint osztályozzák és hagyják jóvá.

b) Valamely termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal szabályozott részének minden nagy módosítását külön kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal hagyják jóvá ennek az alrésznek megfelelően.

c) A b) ponttól való eltérésképpen valamely termék olyan alkatrészének nagy módosítása, amelynek kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványát maga a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja nyújtotta be, jóváhagyható a meglévő kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány módosításaként.

21.A.118A. Kötelezettségek és EPA-jelzés

Minden kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező személy:

a) teljesíti az alábbi kötelezettségeket: 1. a 21.A.3A., 21.A.3B., 21.A.4., 21.A.5., 21.A.6., 21.A.7., 21.A.9. és 21.A.120B. pontokban vannak meghatározva; 2. amelyek a 21.A.115. pont d) pontja 2. alpontjának megfelelően a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjával való együttműködéshez szükségesek; és ebből a célból továbbra is megfelel a 21.A.112B. pontban szereplő kritériumoknak;

b) a 21.A.804. a) ponttal összhangban meghatározza a jelzést, beleértve az EPA-betűket is.

21.A.118B. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt határozatlan időre adják. A bizonyítvány érvényben marad, feltéve hogy:

1. a jogosultja továbbra is betartja az ebben a mellékletben szereplő rendelkezéseket; továbbá

2. a bizonyítványt nem adják vissza, illetve nem vonják vissza az ügynökség által megállapított alkalmazandó közigazgatási eljárásoknak megfelelően.

b) A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt vissza kell juttatni az ügynökséghez.

21.A.120B. Az üzemeltetési alkalmassági adatok rendelkezésre állása

Amennyiben egy módosítás érinti az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja rendelkezésre bocsátja a következőket:

a) a módosítással érintett légi jármű valamennyi ismert EU-s üzemeltetője számára az üzemeltetési alkalmassági adatok módosításának az üzemeltetési alkalmassági adatok alkalmazandó jóváhagyási alapja szerint összeállított legalább egy teljes sorozatát még az előtt, hogy ezekre az adatokra egy képző szervezetnek vagy uniós üzemeltetőnek szüksége volna; valamint

b) a módosítással érintett légi jármű valamennyi ismert EU-s üzemeltetője számára az érintett üzemeltetési alkalmassági adatokban bekövetkezett bármely későbbi változást; valamint

c) kérésre a fenti a) és b) pontokban említett változások releváns elemeit: 1. a szóban forgó üzemeltetési alkalmassági adatsor egy vagy több elemének való megfelelést ellenőrző illetékes hatóság részére; valamint 2. az üzemeltetési alkalmassági adatsor egy vagy több elemének való megfelelésre kötelezett bármely személy részére.

F. ALRÉSZ - GYÁRTÁS A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK HIÁNYÁBAN

21.A.121. Alkalmazási kör

a) Ebben az alrészben meghatározzuk az olyan termékek, alkatrészek és berendezések alkalmazandó tervezési adatai szerinti megfelelőség bizonyításának eljárását, amelyet a G. alrész értelmében a gyártó szervezet jóváhagyása hiányában kívánnak gyártani.

b) Ebben az alrészben meghatározzuk az ennek az alrésznek megfelelően gyártott termékek, alkatrészek, illetve berendezések gyártójának kötelezettségeire vonatkozó szabályokat.

21.A.122. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy kérelmezheti egyedi termékek, alkatrészek vagy berendezések megfelelőségének igazolását ennek az alrésznek megfelelően, ha:

a) rendelkezik a szóban forgó termék, alkatrész vagy berendezés tervére vonatkozó jóváhagyással, vagy ilyen jóváhagyást kérelmezett; illetve

b) az említett terv jóváhagyását kérelmező vagy birtokló személlyel kötött megfelelő megállapodás révén biztosította a gyártás és tervezés megfelelő összehangolását.

21.A.124. Kérelem

a) Az egyes termékek, alkatrészek és berendezések megfelelőségének igazolásával kapcsolatos megállapodásra vonatkozó valamennyi kérelmet ennek az alrésznek megfelelően az illetékes hatóság által megállapított formában és módon nyújtanak be.

b) Az említett kérelem tartalmazza:

1. a bizonyítékot, amely adott esetben igazolja, hogy: i. a gyártó szervezet jóváhagyásának kiadása a G. alrésznek megfelelően nem volna helyénvaló; illetve ii. a termék, alkatrész vagy berendezés ennek az alrésznek megfelelő tanúsítása vagy jóváhagyása szükséges gyártó szervezet a G. alrész szerinti jóváhagyásának kiadásáig;

2. vázlatos formában a 21.A.125A. b) pontban előírt információkat.

21.A.124A. A megfelelés módozatai

a) A szervezet bármely alternatív megfelelési módozatot felhasználhat az e rendeletnek való megfelelés érdekében.

b) Ha egy szervezet alternatív megfelelési módozatot kíván alkalmazni, előzetesen tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot a módozat részletes leírásának benyújtásával. A leírásnak tartalmaznia kell a kézikönyvek vagy eljárások esetlegesen releváns módosításait, valamint annak magyarázatát, hogy miként valósul meg az e rendeletnek való megfelelés. A szóban forgó alternatív megfelelési módozatokat a szervezet abban az esetben alkalmazhatja, ha azt az illetékes hatóság előzetesen jóváhagyja.

21.A.125A. Eseti engedély kiállítása

A kérelmező akkor jogosult arra, hogy az illetékes hatóság eseti engedélyt állítson ki számára, és ebben igazolja, hogy egyes termékek, alkatrészek és berendezések ezen alrésznek való megfelelése bizonyítást nyert, ha:

a) olyan gyártás-ellenőrzési rendszert vezetett be, amely biztosítja, hogy minden termék, alkatrész vagy berendezés megfelel a vonatkozó tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapotban van;

b) olyan kézikönyvet bocsát rendelkezésre, amely tartalmazza: 1. az a) pontban előírt gyártás-ellenőrzési rendszer leírását; 2. a gyártás-ellenőrzési rendszer megállapításai meghozatalának módjára vonatkozó leírást; 3. a 21.A.127. és a 21.A.128. pontokban előírt tesztek leírását, valamint a 21.A.130. a) pont alkalmazásában meghatalmazott személyek nevét;

c) igazolja, hogy képes a 21.A.3. és a 21.A.129. d) pontok szerinti segítségnyújtásra.

21.A.125B. Szabálytalanságok és észrevételek

a) A szabálytalanságokról szóló, a 21.B.125. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően az eseti engedély jogosultja: 1. meghatározza a meg nem felelés kiváltó okát vagy okait, illetve az azt előidéző tényező(ke)t; 2. kiigazító intézkedési tervet dolgoz ki; 3. az illetékes hatóságot kielégítő módon igazolja a kiigazító intézkedés végrehajtását.

b) Az a) pontban említett intézkedéseket a 21.B.125. pontnak megfelelően az illetékes hatósággal egyeztetve megállapított időszakon belül kell végrehajtani.

c) Az eseti engedély jogosultjának kellően figyelembe kell vennie a 21.B.125. e) pontnak megfelelően kapott észrevételeket. A szervezetnek rögzítenie kell az ezen észrevételekkel kapcsolatban hozott határozatokat.

21.A.125C. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) Az eseti engedély korlátozott időtartamra szól, amely semmi esetre sem haladhatja meg az 1 évet. Az eseti engedély abban az esetben marad érvényben, ha a szervezet teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét: 1. a gyártó szervezet betartja az e melléklet értelmében alkalmazandó követelményeket; 2. a gyártó szervezet vagy bármely partnere, beszállítója vagy alvállalkozója elismeri, hogy az illetékes hatóság a 21.A.9. ponttal összhangban vizsgálatokat végezhet; 3. a gyártó szervezet bizonyítani tudja az illetékes hatóságnak, hogy képes kielégítően biztosítani az eseti engedély tárgyát képező termékek, alkatrészek és berendezések gyártásának ellenőrzését; 4. az illetékes hatóság nem vonta vissza az eseti engedélyt a 21.B.65. pont alapján, azt a gyártó szervezet nem adta vissza, és annak időtartama még nem járt le.

b) Az eseti engedély visszaadása, visszavonása, illetve érvényességének lejárata esetén az eseti engedélyt visszajuttatják az illetékes hatósághoz.

21.A.126. Gyártás-ellenőrzési rendszer

a) A 21.A.125A. a) pont szerint előírt gyártás-ellenőrzési rendszer biztosítja a lehetőséget annak megállapítására, hogy:

1. a beérkező anyagok, valamint a beszerzett, illetve az alvállalkozóktól megrendelt, a késztermékben felhasznált alkatrészek megfelelnek-e a vonatkozó tervadatokban előírtaknak;

2. a beérkező anyagokat, valamint a beszerzett vagy az alvállalkozóktól megrendelt alkatrészeket megfelelően határozták-e meg;

3. a késztermék minőségét és biztonságát befolyásoló eljárások, gyártási technikák és összeszerelési módszerek kivitelezése megfelel-e az illetékes hatóság által elfogadott előírásoknak;

4. a terv módosításait, beleértve a helyettesítő anyagokat is, a D. vagy E. alrésznek megfelelően hagyták jóvá és ellenőrizték, mielőtt azokat beépítették a késztermékbe.

b) A 21.A.125A a) pont szerint előírt gyártás-ellenőrzési rendszernek ezen kívül biztosítania kell, hogy:

1. a gyártás során azoknál a gyártási fázisoknál, ahol pontos megállapítások tehetők, ellenőrzik, hogy az alkatrészek megfelelnek-e a vonatkozó tervadatoknak;

2. a károsodásnak és minőségromlásnak kitett anyagokat megfelelően tárolják és kellőképpen védik;

3. az érvényes tervrajzok könnyen hozzáférhetők a gyártó és ellenőrző személyzet számára, és azokat szükség szerint fel is használják;

4. a kiselejtezett anyagokat és alkatrészeket oly módon különítik el és határozzák meg, hogy az kizárja a késztermékbe való beépítésüket;

5. azokat az anyagokat és alkatrészeket, amelyeket a típustervtől vagy a gyártási előírásoktól való eltérések miatt tartanak vissza, és amelyeknek a késztermékbe való beépítését mérlegelni kell, jóváhagyott tervezési és gyártási felülvizsgálati eljárásnak vetik alá. Az említett eljárás által felhasználhatónak minősített anyagokat és alkatrészeket megfelelően meghatározzák, és újra ellenőrzik, hogy nincs-e szükség átdolgozásra vagy javításra. A szóban forgó eljárás során kiselejtezett anyagokat és alkatrészeket megjelölik és eltávolítják, hogy azokat a késztermékbe ne lehessen beépíteni.

21.A.127. Tesztek: légi jármű

a) Az ennek az alrésznek megfelelően előállított légi jármű minden gyártója jóváhagyott földi és repülési teszt eljárási és ellenőrző nyomtatványokat készít, és ezeknek az ellenőrző nyomtatványoknak megfelelően tesztel minden legyártott légi járművet a 21.A.125A. a) pont szerinti megfelelőség lényeges szempontjainak meghatározása érdekében.

b) Minden gyártási teszteljárás kiterjed legalább az alábbiakra:

1. a kormányozhatósági tulajdonságok ellenőrzése;

2. a repülési teljesítmény ellenőrzése (a légi jármű szokásos műszerezettségével);

3. a légi jármű összes berendezése és rendszere megfelelő működésének ellenőrzése;

4. annak meghatározása, hogy valamennyi műszer megfelelő jelöléssel rendelkezik-e, továbbá hogy a repülési tesztet követően valamennyi felirat és előírt repülési kézikönyv elhelyezésre kerül-e;

5. a légi jármű üzemi tulajdonságainak földi ellenőrzése;

6. a tesztelt légi járműre jellemző bármely egyéb tétel ellenőrzése.

21.A.128. Tesztek: hajtóművek és légcsavarok

Az ennek az alrésznek az értelmében előállított hajtóművek vagy légcsavarok valamennyi gyártója a 21.A.125A. a) pont szerinti megfelelőségi szempontok megállapításához minden hajtóművön, illetve változtatható állásszögű légcsavaron elvégzi a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának dokumentációjában előírt elfogadható működési tesztet annak megállapítására, hogy az megfelelően működik-e abban az üzemi tartományban, amelyre a típusalkalmassági bizonyítványát kiállították.

21.A.129. A gyártó szervezet kötelezettségei

Az ennek az alrésznek az értelmében előállított termék, alkatrész vagy berendezés valamennyi gyártója:

a) ellenőrzés céljából az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja az összes terméket, alkatrészt vagy berendezést;

b) a gyártás helyén tartja azokat a műszaki adatokat és rajzokat, amelyekre szükség van annak meghatározásához, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó tervadatoknak;

c) fenntartja a gyártás ellenőrzési-rendszert, amely biztosítja, hogy valamennyi termék megfelel a vonatkozó tervezési adatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban van;

d) segítséget nyújt a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás jogosultjának a folyamatos légialkalmassággal kapcsolatos bármely olyan intézkedés végrehajtásában, amely a már legyártott termékekkel, alkatrészekkel vagy berendezésekkel kapcsolatos;

e) megfelelnek e szakasz A. alrészének.

21.A.130. Megfelelőségi nyilatkozat

a) Az ennek az alrésznek az értelmében előállított termék, alkatrész vagy berendezés valamennyi gyártója a teljes légi járműre vonatkozóan 52. számú EASA Megfelelőségi Nyilatkozat űrlapot, más termékekre, alkatrészekre vagy berendezésekre pedig 1. számú EASA-nyilatkozatűrlapot bocsát ki (lásd a I. függeléket). Ezt a nyilatkozatot a gyártó szervezetnél felelős beosztást betöltő, arra feljogosított személy írja alá.

b) A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell az összes alábbi tételt:

1. nyilatkozatot valamennyi termékre, alkatrészre vagy berendezésre vonatkozóan, amely szerint a termék, alkatrész vagy berendezés megfelel a jóváhagyott tervadatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban van;

2. nyilatkozatot valamennyi légi járműre vonatkozóan, amely szerint a légi járművön elvégezték a 21.A.127. a) pont szerinti földi és repülési teszteket;

3. nyilatkozatot valamennyi hajtóműre vagy változtatható állásszögű légcsavarra vonatkozóan, amely szerint a hajtóművön vagy a légcsavaron a gyártó a 21.A.128. pontnak megfelelően elvégezte a végleges működési tesztet;

4. továbbá környezetvédelmi követelmények esetében: i. nyilatkozatot, amely szerint az elkészült hajtómű a gyártás időpontjában megfelel a hajtóművekre alkalmazandó kipufogógáz-kibocsátási követelményeknek, és ii. nyilatkozatot, amely szerint az elkészült repülőgép az első légialkalmassági bizonyítvány kiállítása napján megfelel az alkalmazandó CO2-kibocsátási követelményeknek.

c) Ezeknek a termékeknek, alkatrésznek vagy berendezésnek valamennyi gyártója:

1. a termék, alkatrész vagy berendezés tulajdonjogának első átruházásákor; illetve

2. a légi jármű légialkalmassági bizonyítványa eredeti kiállításának kérelmezésekor; illetve

3. a hajtómű, légcsavar, alkatrész vagy berendezés légialkalmassági engedélyezési okmánya eredeti kiállításának kérelmezésekor,

érvényes megfelelőségi nyilatkozatot mutat be az illetékes hatóság általi érvényesítés céljából.

d) Az illetékes hatóság a megfelelőségi nyilatkozatot ellenjegyzésével érvényesíti, ha a vizsgálatot követően megállapítja, hogy a termék, alkatrész vagy berendezés megfelel a vonatkozó tervadatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban van.

G. ALRÉSZ - A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21.A.131. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben megállapítjuk:

a) a gyártó szervezet jóváhagyása kiadási eljárását olyan gyártó szervezetek számára, amelyek igazolják, hogy termékeik, alkatrészeik és berendezéseik az alkalmazandó tervadatoknak megfelelnek;

b) az említett jóváhagyások kérelmezőinek vagy jogosultjának jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat.

21.A.133. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy (szervezet) jogosult jóváhagyást kérni ennek az alrésznek az értelmében. A kérelmező:

a) megindokolja, hogy valamely meghatározott munkaterületen az ennek az alrésznek megfelelő jóváhagyás alkalmas valamely meghatározott terv szerinti megfelelőség igazolására; és

b) rendelkezik a szóban forgó meghatározott tervre vonatkozó jóváhagyással, vagy azt kérelmezte; vagy

c) az említett meghatározott tervre vonatkozóan az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának C. alrésze szerinti megfelelőségi nyilatkozatot tett vagy szándékozik tenni; vagy

d) az alábbiakkal kötött megfelelő megállapodás révén biztosította a gyártás és tervezés megfelelő összehangolását: 1. a szóban forgó meghatározott tervre vonatkozó, e rendeletnek megfelelően kiadott jóváhagyás jogosultja vagy kérelmezője; vagy 2. olyan természetes vagy jogi személy, aki a szóban forgó meghatározott tervre vonatkozóan az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának C. alrésze szerinti tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tett.

21.A.134. Kérelem

A gyártó szervezet jóváhagyására vonatkozó valamennyi kérelmet az illetékes hatósághoz nyújtják be a szóban forgó hatóság által megállapított formában és módon, és a kérelem tartalmazza a 21.A.143. pontban előírt vázlatos információt, valamint a jóváhagyás feltételeit, amelynek kiadását a 21.A.151. pont szerint kérik.

21.A.134A. A megfelelés módozatai

a) A szervezet bármely alternatív megfelelési módozatot felhasználhat az e rendeletnek való megfelelés érdekében.

b) Ha egy szervezet alternatív megfelelési módozatot kíván alkalmazni, előzetesen tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot a módozat részletes leírásának benyújtásával. A leírásnak tartalmaznia kell a kézikönyvek vagy eljárások esetlegesen releváns módosításait, valamint annak magyarázatát, hogy miként valósul meg az e rendeletnek való megfelelés. A szóban forgó alternatív megfelelési módozatokat a szervezet abban az esetben alkalmazhatja, ha azt az illetékes hatóság előzetesen jóváhagyja.

21.A.135. A gyártó szervezet jóváhagyásának kiadása

Valamely szervezet jogosult rá, hogy az illetékes hatóság kiadja a számára a gyártó szervezet jóváhagyását, miután ennek az alrésznek az értelmében igazolta, hogy megfelel az alkalmazandó követelményeknek.

21.A.139. Gyártásirányítási rendszer

a) A gyártó szervezet olyan gyártásirányítási rendszert hoz létre, vezet be és tart fenn, amely magában foglal egy repülésbiztonság-menedzsment elemet és egy minőségirányítási elemet, világosan meghatározott elszámoltathatósággal és felelősségi körökkel mindenhol a szervezeten belül.

b) A gyártásirányítási rendszer(t): 1. meg kell, hogy feleljen a szervezet méretének, tevékenységei jellegének és összetettségének, figyelembe véve az e tevékenységekkel járó veszélyeket és a kapcsolódó kockázatokat; 2. a 21.A.145. c) 1. pont szerint kinevezett egyetlen vezető közvetlen felügyelete alatt kell létrehozni, bevezetni és fenntartani.

c) A gyártásirányítási rendszer repülésbiztonság-menedzsment elemének részeként a gyártó szervezet: 1. kidolgozza, bevezeti és fenntartja a repülésbiztonsági politikát és a kapcsolódó repülésbiztonsági célkitűzéseket; 2. a 21.A.145. c) 2. ponttal összhangban kinevezi a kulcsfontosságú biztonsági személyzetet; 3. a repülésbiztonsági kockázatok kezelésére szolgáló eljárást hoz létre, vezet be és tart fenn a légi közlekedési tevékenységeivel járó repülésbiztonsági veszélyek azonosítása, értékelése és az azokhoz kapcsolódó kockázatok kezelése érdekében, beleértve a kockázatok csökkentésére irányuló intézkedéseket és hatékonyságuk bizonyítását; 4. repülésbiztonsági folyamatot hoz létre, vezet be és tart fenn, amely a következőket foglalja magában: i. a szervezet biztonsági teljesítményének mérése és nyomon követése; ii. a 21.A.147. pont szerinti módosítások kezelése; iii. a repülésbiztonság-menedzsment elem folyamatos fejlesztésére vonatkozó elvek; 5. a biztonság előmozdítása a szervezeten belül az alábbiak révén: i. képzés és oktatás; ii. kommunikáció; 6. a 21.A.3A. pont szerinti eseményjelentési rendszer létrehozása a biztonság folyamatos fejlesztéséhez való hozzájárulás érdekében.

d) A gyártásirányítási rendszer minőségirányítási eleme részeként a gyártó szervezet: 1. gondoskodik arról, hogy a szervezet vagy partnerei által gyártott, illetve külső felek által szállított vagy azok számára alvállalkozásba kiadott valamennyi termék, alkatrész vagy berendezés megfeleljen a vonatkozó tervadatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban legyen, és ezáltal a szervezet gyakorolhassa a 21.A.163. pontban meghatározott kiváltságokat; 2. a jóváhagyás alkalmazási körén belül szükség szerint az alábbiakra vonatkozó ellenőrzési eljárásokat dolgoz ki, vezet be és tart fenn: i. a dokumentumok kiállítása, jóváhagyása vagy módosítása; ii. az eladók és alvállalkozók értékelő auditálása és ellenőrzése; iii. annak ellenőrzése, hogy a beérkező termékek, alkatrészek, anyagok és berendezések (beleértve a termékek beszerzői által új vagy használt állapotban szállított tételeket is) megfelelnek-e az alkalmazandó tervadatokban előírtaknak; iv. azonosítás és nyomon követhetőség; v. a gyártási folyamatok; vi. az ellenőrzés és vizsgálat, beleértve a gyári berepüléseket is; vii. az eszközök, befogó berendezések és tesztberendezések kalibrálása; viii. a nem megfelelő tételek ellenőrzése; ix. légialkalmassági összehangolás: A) a tervezési jóváhagyás kérelmezőjével vagy jogosultjával; B) azon természetes vagy jogi személlyel, aki az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának C. alrésze szerinti tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tett; x. a nyilvántartások készítése és megőrzése; xi. a személyzet szakértelme és szakképzettsége; xii. a légialkalmassági engedélyezési okmányok kiállítása; xiii. kezelés, tárolás és csomagolás; xiv. belső minőségügyi ellenőrzések és az azokból következő kiigazító intézkedések; xv. a jóváhagyás feltételeinek megfelelően bármely, a jóváhagyott létesítményeken kívüli helyszínen végzett munka; xvi. a gyártás befejezését követően, de a szállítást megelőzően a repülőgép biztonságos üzemkész állapotának fenntartása érdekében végzett munka; xvii. a repülési engedélyek kiadása és a kapcsolódó repülési feltételek jóváhagyása. 3. az ellenőrzési eljárásokba meghatározott rendelkezéseket épít be a kritikus alkatrészekre vonatkozóan.

e) A gyártó szervezet a gyártásirányítási rendszer részeként független felügyeleti funkciót hoz létre annak ellenőrzésére, hogy a szervezet megfelel-e e melléklet vonatkozó követelményeinek, valamint hogy megfelel-e a gyártásirányítási rendszernek, továbbá, hogy a gyártásirányítási rendszer megfelelő-e. A felügyeletbe beletartozik a 21.A.145. c) pont 2. alpontjában említett személyhez vagy személyek csoportjához és a 21.A.145. c) pont 1. alpontjában említett vezetőhöz történő visszacsatolás annak érdekében, hogy szükség esetén biztosított legyen kiigazító intézkedéseket végrehajtása.

f) Amennyiben a gyártó szervezet egy vagy több további, az (EU) 2018/1139 rendelet hatálya alá tartozó szervezeti bizonyítvánnyal rendelkezik, a gyártásirányítási rendszer integrálható a meglévő kiegészítő bizonyítvány(ok) által előírt rendszerbe.

21.A.143. A gyártó szervezet részletes ismertetése

a) A gyártó szervezet elkészíti és fenntartja a gyártó szervezet részletes ismertetését, amely közvetlenül vagy hivatkozások révén megadja a 21.A.139. pontban leírt gyártásirányítási rendszerrel kapcsolatos alábbi információkat:

1. felelős vezető által aláírt nyilatkozat, amelyben megerősítik, hogy mindenkor meg fognak felelni a gyártó szervezet részletes ismertetésének és bármely hozzá kapcsolódó kézikönyvnek, amely a jóváhagyott szervezet ezen alrész szerinti megfelelőségét határozza meg;

2. az illetékes hatóság által a 21.A.145. c) pont 2. alpontjának megfelelően elfogadott vezetők beosztása és neve;

3. a vezetőknek a 21.A.145. c) pont 2. alpontjában előírt kötelességei és felelősségei, beleértve azokat az kérdéseket is, amelyeket a szervezet nevében az illetékes hatóságnál közvetlenül intézhetnek;

4. szervezeti felépítési ábra, amely a vezetők kapcsolódó felelősségi láncait mutatja be a 21.A.145. c) pont 1. és 2. alpontja előírásainak megfelelően;

5. a 21.A.145. d) pontban említett tanúsító személyzet névsora;

6. a munkaerőforrások általános leírása;

7. a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványában szereplő telephelyeken található létesítmények általános leírása;

8. általános leírás a gyártó szervezet a jóváhagyás feltételeihez kapcsolódó munkáinak köréről;

9. az illetékes hatóságnak a szervezetben történt módosításokról való értesítésére szolgáló eljárás;

10. a gyártó szervezet részletes leírásának módosítási eljárása;

11. a gyártásirányítási rendszer, szabályok, folyamatok és eljárások 21.A.139. c) pontban előírt leírása;

12. a 21.A.139. d) pont 1. alpontjában említett harmadik felek felsorolása;

13. amennyiben repülési teszteket terveznek végezni, a szervezet repülési tesztekhez kapcsolódó politikáit és eljárásait meghatározó berepülési üzemeltetési utasítás. A berepülési üzemeltetési utasítás az alábbiakat foglalja magában: i. a szervezet repülési tesztekre vonatkozó folyamatainak leírása, amely a repülési tesztet végző szervezet repülési engedélyek kiadásának folyamatában való részvételére is kitér; ii. személyzeti politika, többek között a személyzet összeállítása, kompetenciája, naprakészsége és a repülési idők korlátozásai, adott esetben az ehhez a melléklethez (I. melléklet, 21. rész) tartozó XII. függelékkel összhangban; iii. a személyzet tagjain kívüli személyek szállítására és adott esetben a repülési tesztelési képzésre vonatkozó eljárások; iv. kockázatkezelési és repülésbiztonsági politika és a kapcsolódó módszertanok; v. a szállítandó műszerek és berendezések meghatározására szolgáló eljárások; vi. a repülési teszthez bemutatandó dokumentumok listája.

b) A gyártó szervezet részletes ismertetésének első kiadását az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

c) A gyártó szervezet részletes ismertetését szükség szerint módosítani kell, hogy az megfeleljen a szervezet aktuális helyzetének. A módosításokról másolatot kell küldeni az illetékes hatóságnak.

21.A.145. Erőforrások

A gyártó szervezet igazolja, hogy:

a) a létesítmények, munkafeltételek, berendezések és eszközök, eljárások és kapcsolódó anyagok, a személyzet létszáma és szakértelme, és az általános szervezet megfelelő a 21.A.165. pont szerinti kötelezettségek ellátásához.

b) az összes szükséges légialkalmassági és környezetvédelmi adat tekintetében: 1. a gyártó szervezet ilyen - a környezetvédelmi követelmények tekintetében megadott bármely mentességre is kiterjedő - adatokat kaphat az alkalmazandó tervadatoknak való megfelelés megállapításához az ügynökségtől, illetve az e rendeletnek megfelelően kiadott típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervezési jóváhagyás jogosultjától vagy kérelmezőjétől, vagy azon természetes vagy jogi személytől, aki az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának C. alrésze szerinti tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tett; 2. a gyártó szervezet eljárást alakít ki annak biztosítására, hogy a légialkalmassági és környezetvédelmi adatokat helyesen vegyék fel gyártási adatai közé; 3. ezeket az adatokat rendszeresen módosítják, és minden olyan személy rendelkezésére bocsátják, akinek feladatai ellátásához szüksége van az ezekhez az adatokhoz való hozzáférésre;

c) a vezetőség és az alkalmazottak tekintetében: 1. a gyártó szervezet felelős vezetőt nevezett ki, aki felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy a szervezeten belül valamennyi gyártási folyamat az előírt szabványok szerint történjen, valamint hogy a gyártó szervezet folyamatosan megfeleljen a 21.A.139. pontban említett gyártásirányítási rendszer követelményeinek és a 21.A.143. pontban említett, a gyártó szervezet részletes ismertetésében meghatározott adatoknak és eljárásoknak; 2. a felelős vezető egy vagy több személyt nevezett ki annak biztosítására, hogy a szervezet betartsa az ebben a mellékletben foglalt követelményeket, és meghatározta ezeket a személyeket és azok hatásköreit; ez a személy vagy személyek csoportja elszámolással tartozik a felelős vezetőnek és közvetlen kapcsolatban állnak vele. A kijelölt személy vagy személyek csoportja rendelkezik a feladatai ellátáshoz szükséges megfelelő szaktudással, szakmai háttérrel és tapasztalattal; 3. az alkalmazottaknak minden szinten megfelelő hatáskört biztosítanak kijelölt feladataik ellátásához, valamint hogy a szervezeten belül teljeskörűen és hatékonyan összehangolják a légialkalmassági és környezetvédelmi adatokkal kapcsolatos tevékenységeket;

d) a tanúsítást végző személyzet tekintetében, akiket a gyártó szervezet felhatalmazott a 21.A.163. pont szerint kiállított dokumentumok aláírására a jóváhagyás alkalmazási köre vagy feltételei szerint: 1. ismeretei, szakmai háttere (beleértve a szervezeten belüli más feladatokat is) és tapasztalata megfelelő kijelölt feladatai ellátásához; 2. rendelkezik a hatáskörére vonatkozó igazolással.

21.A.147. Változások a gyártásirányítási rendszerben

A gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának kiadását követően a gyártásirányítási rendszer minden olyan módosítását, amely a termék, alkatrész vagy berendezés megfelelőségének igazolása, vagy ezek légialkalmassági és környezetvédelmi jellemzőinek szempontjából jelentős, az illetékes hatóság hagyja jóvá annak végrehajtás előtt. A gyártó szervezet jóváhagyás iránti kérelmet nyújt be az illetékes hatósághoz, bizonyítva, hogy továbbra is megfelel e mellékletnek.

21.A.148. Telephely módosítása

A jóváhagyott gyártó szervezet gyártó létesítményei telephelyének módosítása jelentősnek minősül, s ezért annak meg kell felelnie a 21.A.147. pont rendelkezéseinek.

21.A.149. Átruházhatóság

A gyártó szervezet jóváhagyása nem ruházható át azt az esetet kivéve ha erre a tulajdonviszonyban bekövetkezett módosulás miatt kerül sor, ami a 21.A.147. pont alkalmazásában jelentős módosításnak minősül.

21.A.151. A jóváhagyás feltételei

A jóváhagyás feltételeiben meghatározzák a munka körét, a termékeket, illetve az alkatrészek és berendezések kategóriáit (vagy mindkettőt), amelyek tekintetében a jóváhagyás jogosultja a 21.A.163. pont szerinti kiváltságok gyakorlására jogosult.

Ezeket a feltételeket a gyártó szervezet jóváhagyásának részeként adják ki.

21.A.153. A jóváhagyás feltételeinek módosításai

A jóváhagyás feltételeinek valamennyi módosítását az illetékes hatóság hagyja jóvá. A jóváhagyás feltételeinek módosítására vonatkozó kérelmet az illetékes hatóság által meghatározott formában és módon nyújtják be. A kérelmező megfelel az ebben az alrészben szereplő alkalmazandó követelményeknek.

21.A.158. Szabálytalanságok és észrevételek

a) A szabálytalanságokról szóló, a 21.B.225. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának jogosultja: 1. meghatározza a meg nem felelés kiváltó okát vagy okait, illetve az azt előidéző tényező(ke)t; 2. kiigazító intézkedési tervet dolgoz ki; 3. az illetékes hatóságot kielégítő módon igazolja a kiigazító intézkedés végrehajtását.

b) Az a) pontban említett intézkedéseket a 21.B.225. pontnak megfelelően az illetékes hatósággal egyeztetve megállapított időszakon belül kell végrehajtani.

c) A gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványa jogosultjának kellően figyelembe kell vennie a 21.B.225. e) pontnak megfelelően kapott észrevételeket. A szervezetnek rögzítenie kell az ezen észrevételekkel kapcsolatban hozott határozatokat.

21.A.159. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) A gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványát határozatlan időre adják ki. A bizonyítvány abban az esetben marad érvényben, ha a gyártó szervezet teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét: 1. a gyártó szervezet továbbra is megfelel az (EU) 2018/1139 rendelet és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok alkalmazandó követelményeinek; 2. a gyártó szervezet, vagy annak bármelyik partnere, beszállítója vagy alvállalkozója engedélyezi az illetékes hatóság számára, hogy elvégezze a 21.A.9. pont szerinti vizsgálatokat; 3. a gyártó szervezet bizonyítani tudja az illetékes hatóságnak, hogy képes kielégítően biztosítani a jóváhagyás tárgyát képező termékek, alkatrészek és berendezések gyártásának ellenőrzését; 4. a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványát az illetékes hatóság nem vonta vissza a 21.B.65. pont értelmében, vagy a gyártó szervezet nem adta vissza azt.

b) a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják az illetékes hatósághoz.

21.A.163. Kiváltságok

A 21.A.135. pontnak megfelelően kiadott jóváhagyás feltételei szerint a gyártó szervezet jóváhagyásának jogosultja:

a) elvégezheti az e melléklet vagy az Ib. melléklet (21. rész Light) szerinti gyártási tevékenységeket;

b) típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó teljes légi jármű esetében, valamint e melléklet 21.A.174. és 21.A.204. pontja vagy az Ib. melléklet (21. rész Light) 21L.A.143. c) és 21L.A.163 pontja szerint kiadott megfelelőségi nyilatkozat (52. számú EASA-űrlap) bemutatását követően légi járműre vonatkozó légialkalmassági bizonyítványt és zajbizonyítványt szerezhet további igazolás szükségessége nélkül;

c) más termékek, alkatrészek vagy berendezések esetében e melléklet (21. rész) vagy az Ib. melléklet (21. rész Light) szerinti üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap) állíthat ki további igazolás szükségessége nélkül;

d) olyan légi jármű esetében, amely az Ib. melléklet (21. rész Light) 21L.A.43. pontja szerinti tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozik, és az Ib. melléklet (21. rész Light) 21L.A.143. d) és 21L.A.163. pontja szerint kiadott megfelelőségi nyilatkozat (52B. számú EASA-űrlap) bemutatását követően légi járműre vonatkozó korlátozott légialkalmassági bizonyítványt és korlátozott zajbizonyítványt szerezhet további igazolás szükségessége nélkül;

e) az Ib. melléklet (21. rész Light) 21L.A.43. pontja szerinti tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi járműhöz készült termékek vagy alkatrészek esetében az Ib. melléklet (21. rész Light) szerinti üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap) állíthat ki további igazolás szükségessége nélkül;

f) karbantarthatja az általa gyártott új repülőgépet, és e karbantartással kapcsolatban üzembehelyezési bizonyítványt adhat ki (53. számú EASA-űrlap);

g) a gyártásért felelős illetékes hatósággal egyeztetett eljárásnak megfelelően, saját gyártású légi járművek esetében, és ha a gyártó szervezet saját jóváhagyási eljárásának megfelelően saját maga ellenőrizheti a légi járművek konfigurációját, és igazolhatja a járműhöz jóváhagyott tervezési előírásoknak való megfelelést, a 21.A.711. c) ponttal összhangban kiállíthatja a repülési engedélyt, és ennek keretében a 21.A.710. b) ponttal összhangban jóváhagyhatja a repülési feltételeket.

21.A.165. A jóváhagyás jogosultjának kötelezettségei

A 21.A.135. pontnak megfelelően kiadott jóváhagyás feltételei értelmében a gyártó szervezet jóváhagyásának jogosultja:

a) biztosítja, hogy a gyártó szervezet 21.A.143. pontnak megfelelően rendelkezésre bocsátott működési szabályzatát és azokat a dokumentumokat, amelyek arra hivatkoznak, alapvető munkadokumentumokként használják a szervezeten belül;

b) folyamatosan gondoskodik arról, hogy a gyártó szervezet megfeleljen a jóváhagyása keretében jóváhagyott adatoknak és eljárásoknak;

c) 1. megállapítja, hogy valamennyi elkészült légi jármű megfelel a típustervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van, mielőtt az illetékes hatósághoz a megfelelőségi nyilatkozatokat benyújtaná; vagy 2. az 1. számú EASA-űrlapnak a jóváhagyott vagy a nyilatkozatban szereplő tervadatoknak való megfelelés és a biztonságos üzemkész állapot meglétének tanúsítása céljából történő kiállítását megelőzően megállapítja, hogy az egyéb termékek, alkatrészek vagy berendezések elkészültek, megfelelnek a jóváhagyott vagy a nyilatkozatban szereplő tervadatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban vannak; 3. ezen túlmenően a környezetvédelmi követelmények tekintetében megállapítja, hogy: i. az elkészült hajtómű a gyártás időpontjában megfelel a hajtóművekre alkalmazandó kipufogógáz-kibocsátási követelményeknek; és ii. az elkészült repülőgép az első légialkalmassági bizonyítvány kiállítása napján megfelel az alkalmazandó szén-dioxid-kibocsátási követelményeknek. 4. az 1. számú EASA-űrlap kiállítását megelőzően meghatározza, hogy az egyéb termékek, alkatrészek vagy berendezések megfelelnek az alkalmazandó adatoknak;

d) a típusalkalmassági bizonyítvány vagy egyéb tervezési jóváhagyás jogosultja, illetve az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának C. alrésze szerinti tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tevő természetes vagy jogi személy részére segítséget nyújt a gyártott termékekkel, alkatrészekkel vagy berendezésekkel kapcsolatos folyamatos légialkalmassági intézkedések terén;

e) abban az esetben, ha a jóváhagyás jogosultja a jóváhagyás feltételeinek megfelelően üzembe helyezési bizonyítványt kíván kiállítani, a bizonyítvány kiállítását megelőzően megállapítja, hogy valamennyi elkészült légi járművön elvégezték a szükséges karbantartást, és azok biztonságos üzemkész állapotban vannak;

f) amennyiben alkalmazható, a 21.A.163. e) pontban meghatározott kiváltságnak megfelelően megállapítja a repülési engedély kiállításának feltételeit;

g) amennyiben alkalmazható, a 21.A.163. e) pont szerinti kiváltságnak megfelelően, mielőtt a légi jármű részére kiállítaná a repülési engedélyt, megállapítja a 21.A.711. c) és e) pontoknak való megfelelőséget;

h) megfelel e szakasz A. alrészének.

H. ALRÉSZ - LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21.A.171. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk az e melléklettel összhangban kiállított típusalkalmassági bizonyítványnak megfelelő légi járművekre vonatkozó légialkalmassági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos eljárást.

21.A.172. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, akinek a nevén valamely tagállamban ("nyilvántartásba vevő tagállam") valamely légi járművet nyilvántartásba vettek, illetve a szóban forgó személy képviselője jogosult ennek az alrésznek megfelelően kérelmezni az említett légi jármű légialkalmassági bizonyítványát.

21.A.173. Osztályozás

A légialkalmassági bizonyítványokat az alábbiaknak megfelelően osztályozzák:

a) Légialkalmassági bizonyítványt olyan légi járműhöz adnak ki, amely megfelel az I. mellékletnek (21. rész) megfelelően kiállított típusalkalmassági bizonyítványnak.

b) Korlátozott légialkalmassági bizonyítványt olyan légi járműhöz adnak ki: 1. amely megfelel az I. mellékletnek (21. rész) megfelelően kiállított korlátozott típusalkalmassági bizonyítványnak; illetve 2. amelynek a megfelelőségét a megfelelő biztonságot nyújtó különleges légialkalmassági előírások szerint az ügynökség számára igazolták.

21.A.174. Kérelem

a) A 21.A.172. pont szerint a légialkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelmet a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága által meghatározott formában és módon nyújtják be.

b) Minden légialkalmassági bizonyítványra vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem tartalmazza:

1. a kérelmezett légialkalmassági bizonyítvány besorolását;

2. új repülőgép tekintetében: i. a megfelelőségi nyilatkozatot, amelyet: - a 21.A.163. b) pont szerint adtak ki; vagy - a 21.A.130. pont szerint adtak ki, és amelyet az illetékes hatóság jóváhagyott; vagy - importált légi jármű esetében a 21.A.163. b) pont szerint kiadott megfelelőségi nyilatkozatot, vagy az e rendelet 9. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott légi jármű esetében az exportáló hatóság által aláírt, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a légi jármű megfelel az ügynökség által jóváhagyott tervnek; ii. a súlyra és a súlypontra vonatkozó jelentést és a terhelési lapot; valamint iii. a repülési kézikönyvet, ha azt a szóban forgó légi járműre alkalmazandó tanúsítási előírás megköveteli.

3. használt légi jármű tekintetében, amennyiben a származási ország i. uniós tagállam, az 1321/2014/EU bizottsági rendelet ( 5 ) I. melléklete (M. rész) vagy Vb. melléklete (ML. rész) szerint kibocsátott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt; ii. nem uniós tagállam: - nyilatkozatot annak az államnak az illetékes hatóságától, ahol a légi járművet nyilvántartásba vették, amely nyilatkozatban feltüntetik a légi jármű nyilvántartás szerinti állapotát az átruházáskor, - a súlyra és a súlypontra vonatkozó jelentést, valamint a terhelési lapot; - a repülési kézikönyvet, ha azt a légi járműre vonatkozó légialkalmassági alapkövetelmény előírja, - a korábbi adatokat a légi jármű gyártási, átalakítási és karbantartási szabványának megállapításához, beleértve a 21.B.327. pont szerint kiállított valamely korlátozott légialkalmassági bizonyítvánnyal összefüggő valamennyi korlátozást, - a légialkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kiállítására, valamint az 1321/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete (M. rész) vagy Vb. melléklete (ML. rész) szerinti légialkalmassági felülvizsgálaton alapuló légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiállítására vonatkozó ajánlást, - az első légialkalmassági bizonyítvány kiállításának dátumát, és ha a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény16. függeléke III. kötetében előírt követelmények alkalmazandók, a szén-dioxid-mérésre vonatkozó adatokat.

c) Eltérő megállapodás hiányában a b) 2. i. és a b) 3. ii. pontokban említett nyilatkozatokat legfeljebb 60 nappal a légi jármű a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága részére történő bemutatását megelőzően lehet kiállítani.

21.A.175. Nyelv

A kézikönyveket, feliratokat, jegyzékeket és műszer-jelöléseket, valamint az alkalmazandó tanúsítási leírásban előírt egyéb szükséges információkat az Európai Unió egy vagy több, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága számára elfogadható hivatalos nyelvén ismertetik.

21.A.177. Módosítások vagy változtatások

A légialkalmassági bizonyítványon kizárólag a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága módosíthat vagy változtathat.

21.A.179. Átruházhatóság és a tagállamokon belüli újbóli kiállítás

a) Ha a légi jármű tulajdonviszonyában változás következett be:

1. abban az esetben, ha a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban marad, a légialkalmassági bizonyítványt vagy a kizárólag valamely korlátozott típusalkalmassági bizonyítványnak megfelelő korlátozott légialkalmassági bizonyítványt a légi járművel együtt átruházzák;

2. ha a légi járművet valamely másik tagállamban vették nyilvántartásba, a légialkalmassági bizonyítványt vagy a kizárólag valamely korlátozott típusalkalmassági bizonyítványnak megfelelő korlátozott légialkalmassági bizonyítványt az alábbiaknak megfelelően adják ki: i. a korábbi légialkalmassági bizonyítvány vagy az 1321/2014/EU rendelet I. melléklete (M. rész) vagy Vb. melléklete (ML. rész) szerint kiállított érvényes légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány bemutatásakor; ii. ha eleget tettek a 21.A.175. pontban foglaltaknak.

b) Ha a légi jármű tulajdonviszonyában változás következett be, és a légi járműnek van korlátozott típusalkalmassági bizonyítványnak meg nem felelő korlátozott légialkalmassági bizonyítványa, a légialkalmassági bizonyítványokat a légi járművel együtt átruházzák, ha a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban szerepel, egyébként pedig kizárólag azon nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságának a hivatalos beleegyezésével ruházzák át, amely tagállamba a légi járművet átruházzák.

21.A.181. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) A légialkalmassági bizonyítványt határozatlan időre adják ki. A bizonyítvány abban az esetben marad érvényben, ha teljesül az alábbi feltételek mindegyike:

1. a légi jármű továbbra is megfelel a típustervre és a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó követelményeknek; valamint

2. a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban szerepel; továbbá

3. a típusalkalmassági bizonyítványt vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt, amelynek alapján azt kiállították, korábban nem érvénytelenítették a 21.A.51. pont alapján;

4. a bizonyítványt az illetékes hatóság nem vonta vissza a 21.B.65. pont értelmében, vagy a bizonyítvány jogosultja nem adta vissza azt.

b) A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságához.

21.A.182. A légi jármű meghatározása

A légialkalmassági bizonyítvány kérelmezője ennek az alrésznek megfelelően igazolja, hogy légi járművét a Q. alrésznek megfelelően határozták meg.

I. ALRÉSZ - ZAJBIZONYÍTVÁNYOK

21.A.201. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk az e melléklettel összhangban kiállított zajbizonyítványnak megfelelő légi járművek légialkalmassági bizonyítványainak kiállítására vonatkozó eljárást.

21.A.203. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, akinek a nevén valamely tagállamban ("nyilvántartásba vevő tagállam") egy légi járművet nyilvántartásba vettek, illetve ennek a személynek a képviselője jogosult kérelmezni a szóban forgó légi jármű légialkalmassági bizonyítványát ennek az alrésznek megfelelően.

21.A.204. Kérelem

a) A 21.A.203. cikk szerint a zajbizonyítványra vonatkozó kérelmet a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága által meghatározott formában és módon nyújtják be.

b) Minden kérelem tartalmazza az alábbiakat:

1. új repülőgép tekintetében: i. megfelelőségi nyilatkozat, amelyet: - a 21.A.163. b) pont szerint adtak ki; vagy - a 21.A.130. pont szerint adtak ki, és amelyet az illetékes hatóság jóváhagyott; vagy - importált légi jármű esetében a 21.A.163. b) pont szerint kiadott megfelelőségi nyilatkozatot, vagy az e rendelet 9. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott légi jármű esetében az exportáló hatóság által aláírt, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a légi jármű megfelel az ügynökség által jóváhagyott tervnek; és ii. a zajkibocsátással kapcsolatos információt, amelyet az alkalmazandó zajkibocsátási követelményeknek megfelelően határoztak meg;

2. használt légi jármű tekintetében: i. a zajkibocsátással kapcsolatos információt, amelyet az alkalmazandó zajkibocsátási követelményeknek megfelelően határoztak meg; és ii. a korábbi adatokat a légi jármű gyártási, átalakítási és karbantartási szabványának megállapításához.

c) Eltérő megállapodás hiányában a b) pont 1. alpontjában említett nyilatkozatokat legfeljebb 60 nappal a légi jármű a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága részére történő bemutatását megelőzően lehet kiállítani.

21.A.207. Módosítások vagy változtatások

A zajbizonyítványon kizárólag a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága módosíthat vagy változtathat.

21.A.209. Átruházhatóság és a tagállamokon belüli újbóli kiállítása

Ha a légi jármű tulajdonviszonyában változás következett be:

a) ha továbbra is a korábbi nyilvántartásban marad, a zajbizonyítványt a légi járművel együtt átruházzák;

b) ha a légi járművet másik tagállam nyilvántartásába vezetik át, a zajbizonyítványt a korábbi zajbizonyítvány bemutatását követően adják ki.

21.A.211. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) A zajbizonyítványt határozatlan időre adják ki. A bizonyítvány abban az esetben marad érvényben, ha teljesül az alábbi feltételek mindegyike:

1. a légi jármű továbbra is megfelel a típustervre és a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó követelményeknek; valamint

2. a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban szerepel; továbbá

3. a típusalkalmassági bizonyítványt vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt, amelynek alapján azt kiállították, korábban nem érvénytelenítették a 21.A.51. pont alapján;

4. a bizonyítványt az illetékes hatóság nem vonta vissza a 21.B.65. pont értelmében, vagy a bizonyítvány jogosultja nem adta vissza azt.

b) A bizonyítvány visszaadása, illetve visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságához.

J. ALRÉSZ - A TERVEZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21.A.231. Alkalmazási kör

Ez az alrész meghatározza a tervező szervezetek jóváhagyási eljárását, valamint az ilyen jóváhagyások kérelmezőinek és jogosultjainak jogait és kötelezettségeit. Ebben az alrészben a típusalkalmassági bizonyítványra történő hivatkozások a típusalkalmassági bizonyítványra és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványra vonatkoznak.

21.A.233. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy (szervezet) jogosult jóváhagyást kérni ennek az alrésznek az értelmében:

a) az e melléklet 21.A.14., 21.A.112B., 21.A.432B. vagy 21.A.602B. pontjának való megfelelés igazolására; vagy

b) az Ib. melléklet (21. rész Light) 21L.A.23., 21L.A.83. vagy 21L.A.204. pontjának való megfelelés igazolására; vagy

c) kis jelentőségű módosításokra vagy kis javítási tervekre vonatkozóan a 21.A.263. pontban említett kiváltságok megszerzése céljából, illetve kis jelentőségű módosításokra vagy kis javítási tervre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok kiadása céljából olyan légi jármű tekintetében, amelyre nézve az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakasza C. alrészével összhangban tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tettek.

21.A.234. Kérelem

A tervező szervezet jóváhagyására vonatkozó valamennyi kérelmet az illetékes hatósághoz nyújtják be a szóban forgó hatóság által megállapított formában és módon, továbbá a kérelem tartalmazza a 21.A.243. pont által előírt vázlatos információt, valamint a jóváhagyás feltételeit, amelynek kiállítását a 21.A.251. pont szerint kérik.

21.A.235. A tervező szervezet jóváhagyásának kiadása

Valamely szervezet abban az esetben jogosult rá, hogy a részére az ügynökség a tervező szervezet jóváhagyását kiadja, ha bizonyította az alkalmazandó követelmények szerinti megfelelőségét ennek az alrésznek az értelmében.

21.A.239. Tervezésirányítási rendszer

a) A tervező szervezet olyan tervezésirányítási rendszert hoz létre, vezet be és tart fenn, amely magában foglal egy biztonságirányítási elemet és egy tervezésbiztosítási elemet, világosan meghatározott elszámoltathatósággal és felelősségi körökkel mindenhol a szervezeten belül.

b) A tervezésirányítási rendszer(t): 1. meg kell, hogy feleljen a szervezet méretének, tevékenységei jellegének és összetettségének, figyelembe véve az e tevékenységekkel járó veszélyeket és a kapcsolódó kockázatokat; 2. a 21.A.245. a) pont szerint kinevezett egyetlen vezető felügyelete alatt kell létrehozni, bevezetni és fenntartani.

c) A tervezésirányítási rendszer biztonságirányítási eleme részeként a tervező szervezet: 1. kidolgozza, bevezeti és fenntartja a repülésbiztonsági politikát és a kapcsolódó repülésbiztonsági célkitűzéseket; 2. a 21.A.245. b) ponttal összhangban kinevezi a kulcsfontosságú biztonsági személyzetet; 3. a repülésbiztonsági kockázatok kezelésére szolgáló eljárást hoz létre, vezet be és tart fenn, amely magában foglalja a légi közlekedési tevékenységeivel járó repülésbiztonsági veszélyek azonosítását, értékelését és az azokhoz kapcsolódó kockázatok kezelését, beleértve a kockázatok csökkentésére irányuló intézkedéseket és hatékonyságuk bizonyítását; 4. repülésbiztonsági folyamatot hoz létre, vezet be és tart fenn, amely a következőket foglalja magában: i. a szervezet biztonsági teljesítményének mérése és nyomon követése; ii. a 21.A.243. c) és a 21.A.247. pont szerinti módosítások kezelése; iii. a biztonságirányítási elem folyamatos fejlesztésére vonatkozó elvek; 5. a biztonság előmozdítása a szervezeten belül az alábbiak révén: i. képzés és oktatás; ii. kommunikáció; 6. a 21.A.3A. pont szerinti eseményjelentési rendszer létrehozása a biztonság folyamatos fejlesztéséhez való hozzájárulás érdekében.

d) A tervezésirányítási rendszer tervezésbiztosítási eleme részeként a tervező szervezet: 1. a jóváhagyás feltételeinek hatálya alá tartozó termékek, alkatrészek és berendezések tervezésének, tervmódosításainak és javításának ellenőrzésére és felügyeletére létrehoz, bevezet és fenntart egy olyan rendszert, amely: i. magában foglal egy légialkalmassági funkciót, melynek feladata annak kezelése, hogy a termékek, alkatrészek és berendezések tervezése vagy a tervmódosítások és javítások megfeleljenek az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak, a nyilatkozattételre vonatkozó műszaki előírásoknak, az üzemeltetési alkalmassági adatok alkalmazandó jóváhagyási alapjának és a környezetvédelmi követelményeknek; ii. biztosítja, hogy a tervező szervezet e melléklettel és a 21.A.251. pont szerint kiadott jóváhagyási feltételekkel összhangban kielégítő módon eleget tegyen kötelezettségeinek; 2. a megfelelés igazolására független hitelesítő funkciót hoz létre, vezet be és tart fenn, amelynek alapján nyilatkozni tud az alkalmazandó légialkalmassági, üzemeltetési alkalmassági adatoknak és környezetvédelmi követelményeknek való megfelelésről; valamint 3. meghatározza, hogy a tervezésbiztosítási rendszer hogyan kezelje a tervezett alkatrészek vagy berendezések, illetve a partnerek vagy alvállalkozók által írásos eljárásokban szabályozott módszerek szerint végzett feladatok elfogadhatóságát.

e) A tervező szervezet a tervezésirányítási rendszer részeként független felügyeleti funkciót hoz létre annak ellenőrzésére, hogy a szervezet megfelel-e e melléklet vonatkozó követelményeinek, valamint hogy megfelel-e a tervezésirányítási rendszernek és az helytálló-e. A felügyeletbe beletartozik a 21.A.245. b) pontban említett személyhez vagy személyek csoportjához és a 21.A.245. a) pontban említett vezetőhöz történő visszacsatolás annak érdekében, hogy szükség esetén kiigazító intézkedéseket lehessen biztosítani.

f) Amennyiben a tervező szervezet egy vagy több további, az (EU) 2018/1139 rendelet hatálya alá tartozó szervezeti bizonyítvánnyal rendelkezik, a tervezésirányítási rendszer integrálható a kiegészítő bizonyítvány(ok) által előírt rendszerbe.

21.A.243. Kézikönyv

a) A tervezésirányítási rendszer részeként a tervező szervezetnek kézikönyvet kell készítenie és az ügynökség rendelkezésére bocsátania, amely közvetlenül vagy hivatkozások révén ismerteti a szervezetet, annak vonatkozó politikáit, folyamatait és eljárásait, a tervezési munka típusát, valamint a termékek, alkatrészek és berendezések azon kategóriáit, amelyek kapcsán a tervező szervezet a 21.A.251. pont szerint kibocsátott jóváhagyási feltételek szerint rendelkezik tervező szervezeti jóváhagyással, valamint adott esetben a partnereivel vagy alvállalkozóival fennálló kapcsolódási pontokat és azok ellenőrzését. Amennyiben repülési teszteket terveznek végezni, a szervezet repülési tesztekhez kapcsolódó politikáit és eljárásait meghatározó berepülési üzemeltetési utasítást kell készíteni és az ügynökség rendelkezésére bocsátani. A berepülési üzemeltetési utasítás az alábbiakat foglalja magában: 1. a szervezet repülési tesztekre vonatkozó folyamatainak leírása, amely a repülési engedély kiadásának folyamatában való részvételére is kitér; 2. személyzeti politika, többek között a személyzet összeállítása, kompetenciája, naprakészsége és a repülési idők korlátozásai, adott esetben a XII. függelékkel összhangban; 3. a személyzet tagjain kívüli személyek szállítására és adott esetben a repülési tesztelési képzésre vonatkozó eljárások; 4. kockázatkezelési és repülésbiztonsági politika és a kapcsolódó módszertanok; 5. a fedélzeten szállítandó műszerek és berendezések meghatározására szolgáló eljárások; 6. a repülési teszthez bemutatandó dokumentumok listája.

b) Ha bármely alkatrészt vagy berendezést, illetve a termékek bármely módosítását partner szervezetek vagy alvállalkozók végzik, a kézikönyv tartalmazza az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a tervező szervezet miként tudja igazolni minden alkatrészre és berendezésre nézve a 21.A.239. d) 2. pontban meghatározott megfelelőséget, továbbá közvetlenül vagy hivatkozások révén tartalmazza az ennek a nyilatkozatnak a megalapozásához az említett partnerszervezetek vagy alvállalkozók tervezési tevékenységére és szervezetére vonatkozó szükséges leírásokat és információkat.

c) A kézikönyvet szükség szerint módosítják, hogy az mindenkor a szervezet érvényes leírását tartalmazza, és a módosítások példányait az ügynökség rendelkezésére bocsájtják.

d) A tervező szervezet nyilatkozatot készít és tart fenn a vezetőség tagjai és a szervezeten belül a légialkalmasságot, az üzemeltetési alkalmassági adatokat és a környezetvédelmet befolyásoló döntések meghozataláért felelős más személyek képzettségére és tapasztalataira vonatkozóan. Ezt a nyilatkozatot benyújtja az illetékes hatóságnak.

21.A.245. Erőforrások

a) A szervezet kinevezi a tervező szervezet vezetőjét, aki felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy a szervezeten belül valamennyi tervezési folyamat az előírt szabványok szerint történjen, valamint hogy a tervező szervezet folyamatosan megfeleljen a 21.A.239. pontban említett tervezésirányítási rendszer követelményeinek és a 21.A.243. pontban említett kézikönyvben meghatározott eljárásoknak.

b) A tervező szervezet vezetője kijelöli és meghatározza a következők hatáskörét: 1. a légialkalmassági feladat vezetője; 2. a független felügyeleti feladat vezetője; 3. a szervezet méretétől, valamint tevékenységei jellegétől és összetettségétől függően bármely más személy vagy személyek csoportja, akinek vagy amelynek biztosítania kell, hogy a szervezet megfeleljen e melléklet követelményeinek.

c) A 21.A.245. b) 1. ponttól eltérve a 21.A.239. d) 1. pont i. alpontjában említett légialkalmassági feladat a tervező szervezet vezetőjének közvetlen felügyelete alatt is elvégezhető az alábbi esetekben: 1. amennyiben a tervező szervezet a 21.A.251. pont szerint kiadott jóváhagyás feltételei szerint meghatározott tevékenységeinek köre/munkája kisebb változtatásokra és/vagy kisebb javításokra korlátozódik; 2. korlátozott ideig, amikor a tervező szervezetnél nincs kinevezett vezető a légialkalmassági feladathoz, és e feladatnak a tervező szervezet vezetőjének közvetlen felügyelete alatt történő gyakorlása arányban áll a szervezet tevékenységi körével és szintjével.

d) A b) pont szerint kinevezett személy vagy személyek csoportja: 1. felelősséggel tartozik a tervező szervezet vezetőjének, és közvetlenül hozzáféréssel rendelkezik hozzá; 2. rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges megfelelő szaktudással, szakmai háttérrel és tapasztalattal.

e) A tervező szervezet biztosítja, hogy: 1. az összes műszaki részleg rendelkezik a szükséges létszámú és kellően tapasztalt személyzettel, amely megfelelő hatáskörrel rendelkezik feladatai ellátásához, továbbá a feladatok, valamint a létesítmények, a berendezések és az elhelyezés alkalmasak arra, hogy a személyzet biztosítsa a termékre vonatkozó légialkalmassági, üzemeltetési alkalmassági adat- és környezetvédelmi követelmények teljesülését; 2. az egyes részlegeken belül és a részlegek között is teljes mértékben és hatékonyan összehangolt a légialkalmassági, üzemeltetési alkalmassági és környezetvédelmi ügyek kezelése.

21.A.247. Változások a tervezésirányítási rendszerben

A tervező szervezet jóváhagyásának kiadását követően a tervezésirányítási rendszernek a termék, alkatrész vagy berendezés megfelelőségének igazolása, légialkalmassága, üzemeltetési alkalmassága és a környezetvédelmi követelmények szempontjából jelentős módosításait azok végrehajtása előtt az ügynökség hagyja jóvá. A tervező szervezet jóváhagyás iránti kérelmet nyújt be az ügynökségnek, amelyben a kézikönyv javasolt módosításai alapján igazolja, hogy továbbra is megfelel e mellékletnek.

21.A.249. Átruházhatóság

A tulajdonviszonyban bekövetkezett, a 21.A.247. pont alkalmazásában jelentősnek minősülő változások kivételével a tervező szervezet jóváhagyása nem ruházható át.

21.A.251. A jóváhagyás feltételei

A jóváhagyás feltételei meghatározzák a tervezési munkának azokat a típusait, valamint a termékek, alkatrészek és berendezések azon kategóriáit, amelyek kapcsán a tervező szervezet tervező szervezeti jóváhagyással rendelkezik, továbbá azokat a feladatokat és kötelezettségeket, amelyek ellátására a szervezet jóváhagyással rendelkezik a termékek légialkalmassága, üzemeltetési alkalmassága, környezetvédelmi jellemzői tekintetében. A tervező szervezetek olyan jóváhagyásaiban, amelyek a segédhajtóművek (APU) típusalkalmassági tanúsítására vagy az Európai Műszaki Szabvány Rendelet (ETSO) általi engedélyezésére is kiterjednek, a jóváhagyás feltételei a termékek és APU-k listáját is tartalmazzák. Ezek a feltételek szerepelnek a tervező szervezet jóváhagyásában.

21.A.253. A jóváhagyás feltételeinek módosításai

A jóváhagyás feltételeinek valamennyi módosítását az ügynökség hagyja jóvá. A jóváhagyás feltételeinek módosítására vonatkozó kérelmet az ügynökség által meghatározott formában és módon nyújtják be. A tervező szervezet betartja az ebben az alrésznek az értelmében alkalmazandó követelményeket.

21.A.258. Szabálytalanságok és észrevételek

a) A szabálytalanságokról szóló, a 21.B.433. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően a tervező szervezet jóváhagyásának jogosultja: 1. meghatározza a meg nem felelés kiváltó okát vagy okait, illetve az azt előidéző tényező(ke)t; 2. kiigazító intézkedési tervet dolgoz ki; 3. az ügynökséget kielégítő módon igazolja a kiigazító intézkedés végrehajtását.

b) Az a) pontban említett intézkedéseket a 21.B.433. pontnak megfelelően az ügynökséggel egyeztetve megállapított időszakon belül kell végrehajtani.

c) A tervező szervezet jóváhagyása jogosultjának kellően figyelembe kell vennie a 21.B.433. e) pontnak megfelelően kapott észrevételeket. A szervezetnek rögzítenie kell az ezen észrevételekkel kapcsolatban hozott határozatokat.

21.A.259. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) A tervező szervezet jóváhagyását határozatlan időre adják ki. A jóváhagyás abban az esetben marad érvényben, ha a tervező szervezet teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét: 1. a tervező szervezet továbbra is megfelel az (EU) 2018/1139 rendeletnek és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak; figyelembe véve e melléklet 21.B.433. pontjának a szabálytalanságok kezelésére vonatkozó rendelkezéseit; 2. a tervező szervezet jóváhagyásának jogosultja vagy bármely partnere vagy alvállalkozója elismeri, hogy az illetékes hatóság a 21.A.9. ponttal összhangban vizsgálatokat végezhet; 3. a tervező szervezet bizonyítani tudja az ügynökség számára, hogy a szervezet tervezésirányítási rendszere kielégítően képes biztosítani a jóváhagyás tárgyát képező termékek, javítások és azok módosításai tervezésének ellenőrzését; 4. a bizonyítványt az ügynökség nem vonta vissza a 21.B.65. pont értelmében, vagy a tervező szervezet nem adta vissza azt.

b) A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják az ügynökséghez.

21.A.263. Kiváltságok

a) (Fenntartva)

b) (Fenntartva)

c) A tervező szervezet jóváhagyásának jogosultja a 21.A.251. pont értelmében kiadott jóváhagyás feltételei szerint és a tervezésirányítási rendszer kapcsolódó eljárásainak megfelelően jogosult arra, hogy: 1. a típusalkalmassági bizonyítvány vagy a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány módosításait, illetve a javítási terveket "kis jelentőségűként" vagy "nagy jelentőségűként" osztályozza; 2. jóváhagyja az e melléklet (21. rész) vagy az Ib. melléklet (21. rész Light) szerinti típusalkalmassági bizonyítvány vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kis jelentőségű módosításait, valamint a kis javítási terveket; 3. nyilatkozatot tegyen a kis jelentőségű módosítások vagy olyan légi jármű kis javítási tervének megfelelőségéről, amelyre nézve az Ib. melléklet (21. rész) A. szakasza C. alrészének 21L.A.43. pontja alapján tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tettek; 4. az Ib. melléklet (21. rész Light) 21L.A.43. pontjának megfelelően nyilatkozzon a módosított légijármű-terv megfelelőségéről, amennyiben az a természetes vagy jogi személy, aki az adott légi jármű tekintetében az Ib. melléklet (21. rész Light) 21L.A.43. pontja alapján eredetileg tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tett, már nem aktív, vagy nem reagál a tervmódosítások megfelelésének megállapítására irányuló kérelmekre; 5. egyes termékek vagy segédhajtóművek (APU) tekintetében jóváhagyjon az e melléklet M. alrésze szerinti bizonyos jelentős javítási terveket; 6. egyes légi járművek esetében jóváhagyja azokat a repülési feltételeket, amelyek mellett a repülési engedély a 21.A.710. a) 2. ponttal összhangban kiállítható, kivéve a 21.A.701. a) 15. pontban meghatározott célra kiállított repülési engedélyeket; 7. a 21.A.711. b) ponttal összhangban repülési engedélyt állítson ki olyan légi járművek esetében, amelyeket maga tervezett vagy módosított, valamint amelyekre vonatkozóan a 21.A.263. c) 6. pont értelmében maga hagyta jóvá azon repülési feltételeket, amelyek alapján a repülési engedély kiállítható, és a tervező szervezet jóváhagyásának jogosultja: i. saját maga ellenőrzi a légi jármű konfigurációját, továbbá ii. igazolja a repüléshez jóváhagyott tervezési előírásoknak való megfelelést; 8. jóváhagyja az e melléklet D. alrésze vagy az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának D. alrésze szerinti típusalkalmassági bizonyítvány bizonyos nagy jelentőségű módosításait; valamint 9. kiállítsa az e melléklet E. alrésze vagy az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának E. alrésze szerinti egyes kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványokat, és jóváhagyja e bizonyítványok bizonyos nagy jelentőségű módosításait.

d) a 21.A.265. c) pont helyébe a következő szöveg lép: "c) megállapítja, hogy a termékek tervezése, illetve módosításai vagy javításai megfelelnek-e az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak, a nyilatkozattételre vonatkozó műszaki előírásoknak, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának és a környezetvédelmi követelményeknek, és nem rendelkeznek nem biztonságos jellemzőkkel;"

21.A.265. A jogosult kötelezettségei

A tervező szervezet jóváhagyásának jogosultja az ügynökség által meghatározott jóváhagyási feltételek szerint:

a) a tervezésbiztosítási rendszernek megfelelően karbantartja a 21.A.243. pont szerinti kézikönyvet;

b) gondoskodik arról, hogy a szervezeten belül ezt a kézikönyvet vagy a kereszthivatkozásokban szereplő megfelelő eljárásokat használják alapvető munkadokumentumként;

c) megállapítja, hogy a termékek kialakítása, illetve a tervmódosítások és a javítások megfelelnek az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az üzemeltetési alkalmassági adatok alkalmazandó jóváhagyási alapjának és a vonatkozó környezetvédelmi követelményeknek;

d) a 21.A.263. c) ponttal összhangban végrehajtott jóváhagyási eljárások kivételével az ügynökség számára eljuttatja a c) pontban foglaltak előírások betartását megerősítő nyilatkozatokat és kapcsolódó dokumentumokat;

e) a 21.A.3B. pontban előírt intézkedésekkel kapcsolatban adatokat és információkat bocsát az ügynökség rendelkezésére;

f) a 21.A.263. c) pont 6. alpontjának megfelelően meghatározza azokat a repülési feltételeket, amelyek mellett a repülési engedély kiadható;

g) a 21.A.263. c) pont 7. alpontjának megfelelően, mielőtt a légi jármű részére kiállítaná a repülési engedélyt, megállapítja a 21.A.711. b) és e) pontnak való megfelelést;

h) meghatározza azokat az adatokat és információkat, amelyeket a jóváhagyott tervező szervezet az ügynökség által az alábbi nyilatkozat formájában meghatározott jóváhagyási feltételek szerint ad ki: "E dokumentum műszaki tartalmának jóváhagyása az EASA.21J.[XXXX]. hivatkozási számú DOA alapján történt";

i) megfelelnek e szakasz A. alrészének.

K. ALRÉSZ - ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK

21.A.301. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk az alkatrészek és berendezések jóváhagyásával kapcsolatos eljárást.

21.A.303. Az alkalmazandó követelmények betartása

A típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező termékbe beszerelésre kerülő alkatrészek és berendezések megfelelőségének igazolását a következőképpen végzik el:

a) a B., D. vagy E. alrész azon típusvizsgálati eljárásaival összekapcsolva, amelyek arra a termékre vonatkoznak, amelybe beszerelik őket; illetve

b) adott esetben az O. alrész ETSO engedélyezési eljárásai alapján; illetve

c) szabványos alkatrészek esetében a hivatalosan elismert szabványoknak megfelelően.

21.A.305. Alkatrészek és berendezések jóváhagyása

Minden esetben, amikor valamely alkatrész vagy berendezés jóváhagyását az Uniós jog vagy az ügynökségi intézkedések kifejezetten előírják, az alkatrész vagy berendezés megfelel az alkalmazandó ETSO-nak, illetve a valamely adott esetben az ügynökség által egyenértékűnek elismert műszaki leírásnak.

21.A.307. Alkatrészek és berendezések beszerelhetősége

a) Egy alkatrészt vagy berendezést akkor lehet beszerelni típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező termékbe, ha biztonságos üzemkész állapotban van, a Q. alrésznek megfelelő azonosító jelöléssel látták el, és üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap) csatoltak hozzá, amely igazolja, hogy a terméket a jóváhagyott tervadatoknak megfelelően gyártották.

b) Az a) ponttól eltérve és feltéve, hogy a c) pontban foglalt feltételek teljesülnek, a következő alkatrészek vagy berendezések nem igényelnek 1. számú EASA-űrlapot ahhoz, hogy a típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező termékbe beszerelhetők legyenek: 1. szabványos alkatrészek; 2. ELA1 vagy ELA2 légi járművek esetében minden olyan alkatrész vagy berendezés: i. amely nem korlátozott üzemidejű, nem elsődleges szerkezeti elem, nem a repülésvezérlés része; ii. amelyet konkrét légi járműbe való beszerelésre jelöltek ki; iii. amely olyan légi járműbe kerül beszerelésre, amelynek tulajdonosa igazolta az i. és ii. alpontok alkalmazandó feltételeinek való megfelelést és azért felelősséget vállalt; 3. olyan alkatrészek vagy berendezések, amelyeknek a jóváhagyott tervadatoknak való meg nem felelése elhanyagolható biztonsági hatással van a termékre, és amelyeket a tervjóváhagyás jogosultja a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokban ilyenként azonosított. A nem megfelelő alkatrészek vagy berendezések biztonsági hatásainak meghatározása érdekében a tervjóváhagyás jogosultja a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokban előírhat az alkatrész vagy berendezés beszerelését végző személy által a terméken elvégzendő konkrét ellenőrzési tevékenységeket; 4. a 21.A.90B. pont szerinti szabványos módosítás vagy a 21.A.431B. pont szerinti szabványos javítás kivitelezésekor az olyan alkatrészek vagy berendezések, amelyeknél a tervadatoknak való meg nem felelés elhanyagolható biztonsági hatással van a termékre, és amelyeket a szabványos módosításokra és szabványos javításokra vonatkozó, a 21.A.90B. a) 2. pont és a 21.A.431B. a) 2. pont szerint kiadott tanúsítási előírások ilyenként azonosítanak. A nem megfelelő alkatrészek vagy berendezések biztonsági hatásainak meghatározása érdekében az adott alkatrészt vagy berendezést a termékbe beszerelő személy által elvégzendő konkrét ellenőrzési tevékenységek a fent említett tanúsítási előírásokban határozhatók meg; 5. olyan alkatrészek vagy berendezések, amelyek a 965/2012/EU bizottsági rendelettel ( 6 ) összhangban mentesülnek a légialkalmassági jóváhagyás alól; valamint 6. olyan alkatrészek vagy berendezések, amelyek a b) 1-5. pontban meghatározott magasabb rendű egység darabjai; valamint 7. az e rendelet 9. cikkének (4) bekezdésében említett személy vagy szervezet által gyártott alkatrész vagy berendezés.

c) A b) pontban felsorolt alkatrészek és berendezések az 1. számú EASA-űrlap nélkül is beszerelhetők egy típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező termékbe, feltéve, hogy a beszerelést végző személy rendelkezik az alkatrészt vagy berendezést gyártó személy vagy szervezet által kiállított dokumentummal, amely tartalmazza az alkatrész vagy berendezés nevét, számát, valamint azt, hogy az alkatrész vagy berendezés megfelel a tervezési adatoknak, továbbá tartalmazza a kiállítás időpontját.

(L. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ)

M. ALRÉSZ - JAVÍTÁSOK

21.A.431. Alkalmazási kör

a) Ez az alrész meghatározza a termékek, alkatrészek vagy berendezések javítási tervének jóváhagyási eljárását, valamint az ilyen jóváhagyások kérelmezőinek vagy jogosultjainak a jogait és kötelezettségeit.

b) Meghatározzuk továbbá azokat a szabványos javításokat, amelyekre nem alkalmazandó az ezen alrész szerinti jóváhagyási eljárás.

c) A "javítás" egy termék, alkatrész vagy berendezés gyártó általi első ízben történő üzembe helyezését követően végrehajtott kárelhárítást és/vagy a légi közlekedésre alkalmas állapot visszaállítását jelenti.

d) Az alkatrészek vagy berendezések cseréjével, tervezési tevékenység nélkül történő kárelhárítás karbantartási feladatnak minősül, s ennek megfelelően ennek a mellékletnek az értelmében jóváhagyást nem igényel.

e) Az ETSO-cikkek javítása, hacsak nem segédhajtóműről (APU) van szó, az ETSO-terv módosításának minősül, és a 21.A.611. pont szerint végzik el.

f) Ebben az alrészben a típusalkalmassági bizonyítványra történő hivatkozások a típusalkalmassági bizonyítványra és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványra vonatkoznak.

21.A.431B. Szabványos javítások

a) Szabványos javítás az olyan javítás:

1. amelyet a következők vonatkozásában végeznek: i. a legfeljebb 5 700 kg maximális felszállási tömegű repülőgépek; ii. a legfeljebb 3 175 kg tömegű forgószárnyas légi járművek; iii. ELA1 vagy ELA2 besorolású vitorlázó repülőgépek vagy segédmotoros vitorlázó repülőgépek, légballonok és léghajók.

2. amely követi a szabványos javítások végrehajtásának és jelölésének elfogadható módszereit, technikáit és gyakorlatait, köztük a kapcsolódó folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokat tartalmazó, az ügynökség által kiadott tanúsítási előírásokban megadott tervadatokat; valamint

3. amely nem ellentétes a típusalkalmassági bizonyítvány birtokosának adataival.

b) A 21.A.432A-21.A.451. pont nem alkalmazandó a szabványos javításokra.

21.A.432A. Jogosultság

a) Bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely alkalmasságát a 21.A.432B. pontnak megfelelően bizonyította, vagy ezt a bizonyítást megkezdte, jogosult arra, hogy az ebben az alrészben meghatározott feltételekkel nagy javítási terv jóváhagyását kérelmezze.

b) Bármely természetes vagy jogi személy jogosult arra, hogy kis javítási terv jóváhagyását kérelmezze.

21.A.432B. Az alkalmasság bizonyítása

a) Egy jelentős javítási terv jóváhagyásának kérelmezője úgy bizonyítja alkalmasságát, hogy rendelkezik a tervező szervezetnek az ügynökség által a J. alrésznek megfelelően kiadott jóváhagyásával.

b) A kérelmező az a) ponttól való eltérésképpen alkalmassága bizonyításának másik módjaként kérheti az ügynökség beleegyezését az ennek az alrésznek való megfeleléshez szükséges meghatározott tervezési módszereket, erőforrásokat és tevékenységsorozatokat megállapító eljárások használatához.

c) Az a) ponttól eltérve a 21.A.14. c) pontban említett termékek esetében a kérelmező úgy is bizonyíthatja alkalmasságát, hogy az ügynökséggel elfogadtatja a 21.A.432C. b) ponttal összhangban kidolgozott előírt minősítési rendszerét.

21.A.432C. A javítási terv jóváhagyása iránti kérelem

a) A javítási terv jóváhagyása iránti kérelmet az ügynökség által megállapított formában és módon kell elkészíteni.

b) A jelentős javítási terv jóváhagyása iránti kérelemnek tartalmaznia kell, vagy a kérelem beadását követően csatolni kell hozzá a tanúsítási programot, amelynek az alábbiakból kell állnia: 1. a kár és a javítási terv leírása, amelyben szerepel, hogy a javítás a típustervben foglalt melyik kialakításra vonatkozik; 2. a típustervben és a jóváhagyott kézikönyvekben szereplő minden olyan terület leírása, amely a javítási terv nyomán módosul vagy amelyet a javítási terv érint; 3. az összes olyan ismételt vizsgálat meghatározása, amely annak igazolásához szükséges, hogy a típusterv és az általa érintett területek megfelelnek a típusalkalmassági bizonyítványba, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványba vagy az APU ETSO-engedélybe hivatkozással bejegyzett típusalkalmassági tanúsítási alapnak; 4. az esettől függően a típusalkalmassági bizonyítványba, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványba vagy az APU ETSO-engedélybe hivatkozással bejegyzett típusalkalmassági tanúsítási alapot érintően javasolt módosítások; 5. a tanúsítási programon belül a megfelelésigazolási tevékenységek és adatok koherens csoportokba sorolására vonatkozó javaslat, és ezen belül javaslat a 21.A.433. a) pont 1. alpontjának való megfelelés igazolásának javasolt módozataira és eljárására, valamint hivatkozás a kapcsolódó megfelelési dokumentumokra; 6. a megfelelésigazolási tevékenységek és adatok koherens csoportjainak értékelésére vonatkozó javaslat a típusalkalmasság-tanúsítási alapnak való ismeretlen jellegű meg nem felelés előfordulási kockázata, valamint e meg nem felelésnek a termékbiztonságra gyakorolt potenciális hatásai tekintetében. A javasolt értékelésnek legalább a 21.B.100. a) pont 1-4. alpontjában szereplő elemeket figyelembe kell vennie. Ezen értékelés alapján a kérelemnek tartalmaznia kell egy javaslatot az ügynökségnek a megfelelésigazolási tevékenységek és adatok ellenőrzésében való részvételére vonatkozóan; valamint 7. annak jelzése, hogy a tanúsítási adatokat teljes egészében a kérelmező dolgozta-e ki, vagy pedig azok a típusalkalmassági adatok tulajdonosával létrejött megállapodásból származnak.

21.A.433. A javítási terv jóváhagyására vonatkozó követelmények

a) A javítási terv kizárólag az alábbiak szerint hagyható jóvá: 1. ha a 21.A.432C. b) pontban említett tanúsítási program alapján igazolást nyert, hogy a javítási terv megfelel - az esettől függően - típusalkalmassági bizonyítványba, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványba vagy az APU ETSO-engedélybe hivatkozással bejegyzett típusalkalmassági tanúsítási alapnak, valamint az ügynökség által a 21.B.450. ponttal összhangban meghatározott és közölt módosításoknak; 2. ha nyilatkozat született az a) pont 1. alpontjával összhangban alkalmazandó típusalkalmassági-tanúsítási alap megfelelőségéről, és a megfelelésre vonatkozó igazolások rögzítésre kerültek a megfelelési dokumentumokban; 3. ha a terméknek nem tárták fel olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a kérelemben szereplő felhasználása nem volna biztonságos; 4. ha a kérelmező jelezte, hogy a 21.A.432C. b) pont 7. alpontjával összhangban a típusalkalmassági adatok tulajdonosával létrejött megállapodásból származó tanúsítási adatokat adott meg: i. a jogosult jelezte, hogy nincs technikai kifogása az a) pont 2. alpontja szerint benyújtott információ ellen; valamint ii. ha a jogosult vállalta, hogy együttműködik a javítási terv jóváhagyásának jogosultjával a módosított termék folyamatos légialkalmasságával kapcsolatos valamennyi kötelezettségnek a 21.A.451. pont betartásával történő teljesítése érdekében; 5. ha az (EU) 2015/640 rendelet I. melléklete 26.302. pontjának hatálya alá tartozó repülőgép javítása tekintetében bizonyítást nyert, hogy a javítás és az érintett szerkezet szerkezeti integritása legalább egyenértékű az (EU) 2015/640 rendelet I. mellékletének 26.302. pontjában a kiindulási szerkezetre megállapított szerkezeti integritási szinttel.

b) A kérelmező az ügynökséghez benyújtja az a) pont 2. alpontjában említett nyilatkozatot, és - az ügynökség kérésére - a szükséges alátámasztó adatokat.

21.A.435. A javítási tervek osztályozása és jóváhagyása

a) A típusalkalmassági bizonyítvány módosítása esetén a javítási terv a 21.A.91. pontban meghatározott kritériumok alapján minősülhet "jelentősnek" vagy "kicsinek".

b) A javítási terv osztályozását és jóváhagyását kizárólag az alábbiak végezhetik: 1. az ügynökség; vagy 2. jóváhagyott tervező szervezet a 21.A.263. c) pont 1., 2. és 5. alpontjában meghatározott kiváltságai által meghatározott keretek között, amint az a jóváhagyási feltételekben szerepel.

21.A.439. Pótalkatrészek gyártása

A javításhoz használandó alkatrészek és berendezések gyártását a javítási terv jóváhagyásának jogosultja által szolgáltatott összes szükséges tervadaton alapuló gyártási adatoknak megfelelően gyártják le:

a) az F. alrésznek megfelelően; illletve

b) a G. alrész szerint megfelelően jóváhagyott szervezet gyártja le őket; illletve

c) megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet gyártja le őket.

21.A.441. A javítások kivitelezése

a) A javítást az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletének (M. rész), II. mellékletének (145. rész), Vb. mellékletének (ML. rész) vagy Vd. mellékletének (CAO-rész) megfelelően kell elvégezni, vagy pedig azt az e melléklet G. alrésze szerint jóváhagyott gyártó szervezetnek kell elvégeznie a 21.A.163.d) pont szerinti kiváltsága keretében.

b) A tervező szervezet a javítást végző szervezetnek átadja az összes szükséges szerelési utasítást.

21.A.443. Korlátozások

A javítási terv korlátozásokkal is jóváhagyható, amely esetben a javítási terv jóváhagyása tartalmazza az összes szükséges utasítást és korlátozást. Ezeket az utasításokat és korlátozásokat a javítási terv jóváhagyásának jogosultja átadja az üzemeltetőnek az ügynökség által elfogadott eljárás szerint.

21.A.445. Kijavítatlan károsodás

a) Ha valamely sérült terméket, alkatrészt vagy berendezést nem javítanak ki, és az nem szerepel a korábban jóváhagyott adatokban, a kár felmérését annak légialkalmassági következményei szempontjából kizárólag;

1. az ügynökség;illletve

2. megfelelően jóváhagyott tervező szervezet végezheti el az ügynökség által elfogadott eljárásnak megfelelően.

Minden szükséges korlátozást a 21.A.443. pontban leírt eljárásoknak megfelelően kezelnek.

b) Ha az a) pont szerinti kárfelmérő szervezet nem az ügynökség, és nem a típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány vagy APU ETSO-engedély jogosultja, a szóban forgó szervezet szervezetének saját erőforrásaiból vagy a típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány vagy APU ETSO-engedély jogosultjával, illetve - adott esetben - a gyártóval kötött megállapodás révén igazolja a kárfelmérés alapjául szolgáló információ megfelelőségét.

21.A.451. Kötelezettségek és EPA-jelzés

a) A nagy javítási terv jóváhagyásának valamennyi jogosultja:

1. vállalja azokat a kötelezettségeket, amelyek: i. a 21.A.3A., 21.A.3B., 21.A.4., 21.A.5., 21.A.6., 21.A.7., 21.A.9., 21.A.439., 21.A.441. és 21.A.443. pontokban vannak meghatározva; ii. adott esetben beleértendők a 21.A.433. b) pontnak megfelelően a típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány és APU ETSO-engedély jogosultjával folytatott együttműködésbe.

2. meghatározza a jelzést, beleértve az EPA-betűket is, a 21.A.804. a) pontnak megfelelően.

b) A típusalkalmassági bizonyítványok és az APU ETSO-engedélyek azon jogosultjainak a kivételével, akikre a 21.A.44. pont alkalmazandó, a kis javítási terv jóváhagyásának jogosultja:

1. vállalja a 21.A.4., 21.A.5. és 21.A.7. pontokban meghatározott kötelezettségeket;

2. meghatározza a jelzést, beleértve az EPA-betűket is, a 21.A.804. a) pontnak megfelelően.

(N. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ)

O. ALRÉSZ - EURÓPAI MŰSZAKI SZABVÁNYRENDELET SZERINTI ENGEDÉLYEK

21.A.601. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk az ETSO szerinti engedélyek kiállításának eljárását és az ilyen engedélyek kérelmezőinek vagy jogosultjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat.

21.A.602A. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, aki ETSO-cikket gyárt vagy készít, és aki alkalmasságát a 21.A.602B. pontnak megfelelően bizonyította, vagy aki ennek bizonyítását megkezdte, jogosult arra, hogy ETSO-engedélyt kérelmezzen.

21.A.602B. Az alkalmasság bizonyítása

Az ETSO-engedély kérelmezője az alábbiaknak megfelelően bizonyítja alkalmasságát:

a) gyártás esetén azáltal, hogy rendelkezik a gyártó szervezet a G. alrésznek megfelelően, illetve az F. alrészben felsorolt eljárások betartásának eredményeképpen kiadott jóváhagyásával; valamint

b) tervezés esetén: 1. segédhajtómű esetében azáltal, hogy rendelkezik a tervező szervezet az ügynökség által a J. alrésznek megfelelően kiadott jóváhagyásával; 2. minden egyéb cikk esetében az I. mellékletben (21. rész) foglaltak betartásához szükséges meghatározott tervezési módszereket, erőforrásokat és tevékenység sorozatokat előíró eljárások alkalmazásával.

21.A.603. Kérelem

a) Az ETSO-engedélyre vonatkozó kérelmet az ügynökség által meghatározott formában és módon nyújtják be, és az vázlatos formában tartalmazza a 21.A.605. pontban előírt információkat.

b) Amikor a 21.A.611. pontnak megfelelően több kis módosítást terveznek, a kérelmező a kérelmében feltünteti a cikk alapmodelljének számát és a hozzá kapcsolódó alkatrészszámokat, s utánuk nyitott zárójelet, jelezve, hogy azokat időről időre kiegészíti a módosításokat jelölő betűkkel vagy számokkal (vagy azok kombinációjával).

21.A.604. Segédhajtómű (APU) ETSO-engedélyezése

A segédhajtóművek ETSO-engedélyezése tekintetében:

a) a 21.A.9., 21.A.603., 21.A.610. és 21.A.621. ponttól eltérve az alábbi pontok alkalmazandók: 21.A.15., 21.A.20., 21.A.21., 21.A.31., 21.A.33., 21.A.44., 21.A.47., 21.B.75. és 21.B.80. Típusalkalmassági bizonyítvány helyett azonban a 21.A.606. ponttal összhangban ETSO-engedélyt kell kiadni;

b) a 21.A.611. pont rendelkezéseitől eltérve a D. alrész követelményeit kell alkalmazni az APU ETSO-engedély jogosultja által végzett tervmódosítások és az egyéb kérelmezők által végzett, kis módosításként besorolt tervmódosítások jóváhagyására, és az E. alrész követelményeit kell alkalmazni az egyéb kérelmezők által végzett, nagy módosításként besorolt tervmódosítások jóváhagyására. Ha az E. alrész követelményeit kell alkalmazni, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány helyett külön ETSO-engedély kerül kiadásra; valamint

c) az M. alrész követelményei a javítási terv jóváhagyására alkalmazandók.

21.A.605. Adatokkal kapcsolatos követelmények

a) A kérelmező az alábbi dokumentumokat nyújtja be az ügynökséghez: 1. az ETSO-engedélyhez kapcsolódó tanúsítási program, amely tartalmazza a 21.A.606. b) pontnak való megfelelés módozatait; 2. megfelelőségi nyilatkozat, amely tanúsítja, hogy a kérelmező megfelel az ebben az alrészben foglalt követelményeknek; 3. tervezési és teljesítési nyilatkozat (DDP) arról, hogy a kérelmező igazolta, hogy a cikk a tanúsítási programmal összhangban megfelel a vonatkozó ETSO-nak; 4. az alkalmazandó ETSO-ban előírt műszaki adatok egy példánya; 5. a gyártó szervezet G. alrész szerinti megfelelő jóváhagyásának megszerzéséhez szükséges, a 21.A143. pontban említett részletes ismertetés (vagy arra való hivatkozás), vagy a gyártó szervezet F. alrész szerinti jóváhagyása nélkül történő gyártáshoz szükséges, a 21.A.125A. b) pontban említett kézikönyv (vagy arra való hivatkozás); 6. az APU esetében a tervező szervezet J. alrész szerinti megfelelő jóváhagyásának megszerzéséhez szükséges, a 21.A.243. pontban említett kézikönyv (vagy arra való hivatkozás); 7. minden más cikk esetében a 21.A.602B. b) pont 2. alpontjában említett eljárások vagy azokra való hivatkozás;

b) A kérelmező tájékoztatja az ügynökséget a megfelelésigazolási eljárás során tapasztalt bármilyen olyan nehézségről vagy egyéb tényről, amely számottevő hatást gyakorolhat az ETSO-engedélyre.

21.A.606. Az ETSO-engedély kiállítására vonatkozó követelmények

Az ETSO-engedély akkor állítható ki, ha a kérelmező:

a) a 21.A.602B. pontnak megfelelően bizonyította alkalmasságát;

b) bizonyította, hogy a cikk megfelel az alkalmazandó ETSO műszaki feltételeinek, vagy az azoktól való - a 21.A.610. ponttal összhangban jóváhagyott - esetleges eltéréseknek;

c) megfelel az ebben az alrészben szereplő követelményeknek; valamint

d) kijelenti, hogy a terméknek nincs olyan sajátossága vagy jellemzője, amely miatt a kérelemben szereplő felhasználás esetén nem volna biztonságos.

21.A.607. Az ETSO-engedéllyel kapcsolatos kiváltságok

Az ETSO-engedély jogosultja jogosult a cikk gyártására és a megfelelő ETSO-jelzéssel való ellátására.

21.A.608. Terv- és teljesítménynyilatkozat (DDP)

a) A DDP legalább az alábbi információkat tartalmazza:

1. a 21.A.31. a) és b) pontnak megfelelő, a cikket, valamint annak tervezési és vizsgálati szabványait meghatározó információt;

2. a cikk névleges teljesítményét, közvetlenül vagy adott esetben más kiegészítő dokumentumokra való hivatkozással;

3. megfelelőségi nyilatkozatot, amelyben tanúsítják, hogy a cikk a vonatkozó ETSO-nak megfelelt;

4. a kapcsolódó vizsgálati jelentésekre történő hivatkozást;

5. a vonatkozó karbantartási, nagyjavítási és javítási kézikönyvekre történő hivatkozást;

6. a megfelelőségi szinteket, ha az ETSO különböző megfelelőségi szinteket engedélyez;

7. a 21.A.610. pont szerint elfogadott eltérések jegyzékét.

b) A DDP-n feltüntetik a dátumot és az ETSO-engedély jogosultjának vagy meghatalmazott képviselőjének aláírását.

21.A.609. Az ETSO-engedély jogosultjainak kötelezettségei

Az ETSO-engedély jogosultja ennek az alrésznek az értelmében:

a) minden cikket a G. alrész vagy az F. alrésznek megfelelően gyárt, amelyek biztosítják, hogy valamennyi elkészült cikk megfelel a vonatkozó tervadatoknak, és biztonságosan beszerelhető;

b) minden cikk valamennyi modelljéhez, amelyhez ETSO-engedélyt adtak ki, az összes műszaki adatot és nyilvántartást tartalmazó naprakész dokumentumot készít el és tart fent a 21.A.5. pontnak megfelelően;

c) a cikkre vonatkozó alkalmazandó légialkalmassági leírásban előírt valamennyi kézikönyvet elkészíti, karbantartja, illetve frissíti azok mesterpéldányait;

d) a cikk használói és az ügynökség számára kérésre rendelkezésre bocsátja azokat a karbantartási, nagyjavítási és javítási kézikönyveket, amelyek a cikk használatához és karbantartásához szükségesek, valamint ezeknek a kézikönyveknek a módosításait;

e) minden cikket a 21.A.807. pontnak megfelelő jelzéssel lát el;

f) betartja a 21.A.3A., 21.A.3B., 21.A.4. és 21.A.9. pontban foglaltakat;

g) folyamatosan megfelel a 21.A.602B. pont minősítési követelményeinek.

21.A.610. Eltérés engedélyezése

a) Minden gyártó, aki valamely ETSO-teljesítményszabványtól való eltérés jóváhagyását kéri, bizonyítja, hogy azokat a szabványokat, amelyek esetében az eltérést kéri, olyan tényezők vagy tervezési tulajdonságok ellensúlyozzák, amelyek azonos szintű biztonságot nyújtanak.

b) Az eltérés jóváhagyására vonatkozó kérelmet az összes vonatkozó adattal együtt nyújtják be az ügynökséghez.

21.A.611. Tervmódosítások

a) Az ETSO-engedély jogosultja az ügynökség külön engedélye nélkül kis módosításokat (nagy módosításon kívül bármely egyéb változtatást) végezhet a tervben. Ebben az esetben a módosított cikk eredeti modellszáma megmarad (a kis módosítások azonosítására az alkatrészszámok változtathatók vagy módosíthatók), és az engedély jogosultja az ügynökség felé továbbít minden módosított adatot, amelyre a 21.A.603. b) pont betartásához szükség van.

b) Az ETSO-engedély jogosultja általi végzett bármely olyan tervmódosítás, amely eléggé mélyreható ahhoz, hogy egy ETSO szerinti megfelelőség megállapításához lényegében teljes vizsgálatra legyen szükség, nagy módosításnak minősül. Ilyen módosítások elvégzését megelőzően az engedély jogosultja új típus vagy modell megjelölést rendel a cikkhez, és a 21.A.603. pontnak megfelelően új engedélyt kér.

c) Az ETSO-engedély jogosultján kívül, aki a cikkre a megfelelőségi nyilatkozatot benyújtotta, más természetes vagy jogi személy nem jogosult ezen O. alrész szerinti jóváhagyásra, kivéve ha a jóváhagyást megszerezni kívánó személy a 21.A.603. pont értelmében külön ETSO-engedélyt kérelmez.

21.A.619. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) Az ETSO-engedélyt határozatlan időre adják ki. Az engedély abban az esetben marad érvényben, ha teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét: 1. a kérelmező továbbra is betartja az ETSO-engedély megadásakor meghatározott feltételeket; 2. A 21.A.609. pontban meghatározott kötelezettségeket az ETSO-engedély jogosultja továbbra is teljesíti; 3. az ETSO-engedély jogosultja vagy bármely partnere, beszállítója vagy alvállalkozója elismeri, hogy az illetékes hatóság a 21.A.9. ponttal összhangban vizsgálatokat végezhet; 4. az ETSO-cikkről bebizonyosodott, hogy nem idéz elő elfogadhatatlan veszélyt üzemeltetés közben; 5. az ETSO-engedélyt az ügynökség nem vonta vissza a 21.B.65. pont értelmében, vagy a jogosultja nem adta vissza azt.

b) Lemondás vagy visszavonás esetén az ETSO-engedélyt vissza kell juttatni az ügynökséghez.

21.A.621. Átruházhatóság

Az engedély jogosultjának tulajdonviszonyaiban bekövetkezett változás kivételével, amely jelentős változásnak minősül, s ennek megfelelően ebben az esetben a körülményektől függően a 21.A.147. és a 21.A.247. pontok rendelkezéseinek felel meg, az I. mellékletnek (21. rész) az értelmében kiállított ETSO-engedélyek nem átruházhatók.

P. ALRÉSZ - REPÜLÉSI ENGEDÉLY

21.A.701. Alkalmazási kör

a) Ezen alrésszel összhangban repülési engedélyt olyan légi jármű részére kell kiállítani, amely nem felel meg az alkalmazandó légialkalmassági előírásoknak, illetve amelynek esetében az említett előírásoknak való megfelelést nem igazolták, de amely meghatározott feltételek mellett a következő célokból biztonságos repülésre képes:

1. fejlesztés;

2. jogi vagy tanúsítási előírásoknak való megfelelés kimutatása;

3. a tervező vagy a gyártó szervezet munkatársainak képzése;

4. új légi járművek gyári berepülései;

5. nem teljes készültségi fokú légi járművek gyári létesítmények közötti közlekedtetése;

6. a légi jármű közlekedtetése a vevő általi átvétel céljából;

7. a légi jármű szállítása vagy exportálása;

8. a légi jármű közlekedtetése hatóság általi elfogadás céljából;

9. piackutatás, beleértve a vásárló munkatársainak képzését is;

10. kiállítás és légibemutató;

11. a légi jármű közlekedtetése a karbantartás vagy a légialkalmassági felülvizsgálat helyszínére vagy raktározási helyre;

12. a légi jármű közlekedtetése a tanúsítvány szerinti maximális felszállási össztömeget meghaladó terheléssel vízfelület vagy szárazföldi terület feletti, a szokásosnál hosszabb utakon, amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő leszállóhely vagy tüzelőanyag;

13. rekordjavítási kísérlet, légi verseny vagy egyéb hasonló verseny;

14. az alkalmazandó légialkalmassági előírásoknak megfelelő légi jármű közlekedtetése a környezeti előírásoknak való megfelelés igazolása előtt;

15. egyszerű konstrukciójú egyedi légi járművel vagy olyan géptípussal végzett nem kereskedelmi célú repülés, amelyre nem adható ki légialkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvány;

16. légi járművek hibaelhárítás, illetve egy vagy több rendszer, alkatrész vagy berendezés karbantartás utáni ellenőrzése céljából történő közlekedtetése.

b) Ez az alrész megállapítja a repülési engedély és a repülési feltételekre vonatkozó jóváhagyás kiadására szolgáló eljárásokat, valamint a repülési engedély és a repülési feltételekre vonatkozó jóváhagyás kérelmezőjének és jogosultjának jogait és kötelezettségeit.

21.A.703. Jogosultság

a) Repülési engedély kiállítását bármely természetes vagy jogi személy jogosult kérni, kivéve a 21.A.701. a) 15. pontban meghatározott cél esetében, amikor kérelmezésre csak a tulajdonos jogosult.

b) Repülési feltételek jóváhagyását bármely természetes vagy jogi személy jogosult kérni.

21.A.707. Repülési engedélyek kérelmezése

a) A 21.A.703. pontnak megfelelően, és ha a kérelmező nem kapta meg a repülési engedély kiállítására vonatkozó jogosultságot, a repülési engedélyre vonatkozó valamennyi kérelmet az illetékes hatósághoz nyújtják be a szóban forgó hatóság által megállapított formában és módon.

b) A repülési engedélyre vonatkozó valamennyi kérelem tartalmazza:

1. a repülés vagy repülések célját a 21.A.701. ponttal összhangban;

2. hogy a légi jármű mennyiben tér el az alkalmazandó légialkalmassági előírásoktól;

3. a 21.A.710. pont szerint elfogadott repülési feltételeket.

c) Ha a repülési engedély kérelmezésének időpontjában a repülési feltételeket még nem hagyták jóvá, a repülési feltételek jóváhagyását a 21.A.709. ponttal összhangban kell kérelmezni.

21.A.708. Repülési feltételek

A repülési feltételek többek között az alábbiakat jelentik:

a) az a konstrukció, amelyre a repülési engedélyt kérelmezik;

b) a légi jármű biztonságos üzemeltetése szempontjából szükséges feltételek vagy korlátozások, ezen belül: 1. az útvonalra, a légtérre vagy mindkettőre vonatkozó, a repülésnél szükséges feltételek és korlátozások; 2. az ehhez a melléklethez (I. melléklet, 21. rész) tartozó XII. függelékben meghatározottakon túl a repülőszemélyzettel kapcsolatos bármely, a légi jármű közlekedtetésére jogosító feltétel és korlátozás; 3. a nem a repülőszemélyzethez tartozó személyek szállítására vonatkozó korlátozás; 4. a betartandó üzemi korlátozások, egyedi eljárások és műszaki feltételek; 5. az egyedi repülési tesztprogram (ha van ilyen); 6. a folyamatos légialkalmasságot biztosító egyedi rendelkezések, beleértve a karbantartási útmutatásokat és ezek végrehajtási keretét;

c) az arra vonatkozó bizonyíték, hogy a légi jármű képes a b) pontban szereplő feltételek és korlátozások szerinti biztonságos repülésre;

d) a szokásos feltételek betartása érdekében a légi jármű konstrukciójának ellenőrzésére szolgáló módszerek.

21.A.709. A repülési feltételek jóváhagyásának kérelmezése

a) A 21.A.707. c) pontnak megfelelően, és ha a kérelmező nem kapta meg a repülési feltételek jóváhagyására vonatkozó jogosultságot, kérelmezni kell a repülési feltételek jóváhagyását:

1. az ügynökségnél, ha a repülési feltételek jóváhagyása a terv biztonsági szintjével van kapcsolatban, az ügynökség által megállapított formában és módon; vagy

2. az illetékes hatóságnál, ha a repülési feltételek jóváhagyása nem a terv biztonsági szintjével van kapcsolatban, a szóban forgó hatóság által megállapított formában és módon.

b) A repülési feltételek jóváhagyására vonatkozó valamennyi kérelem tartalmazza:

1. a javasolt repülési feltételeket;

2. az e feltételeket alátámasztó dokumentumokat; és

3. az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a légi jármű képes a 21.A.708. b) pontjában szereplő feltételek és korlátozások szerinti biztonságos repülésre.

21.A.710. A repülési feltételek jóváhagyása

a) Ha a repülési feltételek jóváhagyása a terv biztonsági szintjével van kapcsolatban, a repülési feltételeket:

1. az ügynökség hagyja jóvá; vagy

2. megfelelően jóváhagyott tervező szervezet hagyja jóvá a 21.A.263. c) 6. pontjában meghatározott jogosultságnak megfelelően.

b) Ha a repülési feltételek jóváhagyása nem a terv biztonsági szintjével van kapcsolatban, a repülési feltételeket az illetékes hatóság hagyja jóvá, vagy pedig az a megfelelően jóváhagyott szervezet, amely a repülési engedélyt is kiadja.

c) A repülési feltételek jóváhagyásához az ügynökség, az illetékes hatóság vagy a jóváhagyott szervezet előtt bizonyítani kell, hogy a légi jármű képes a meghatározott feltételek és korlátozások szerinti biztonságos repülésre. Ebből a célból az ügynökség vagy az illetékes hatóság megfelelő ellenőrzéseket vagy teszteket végezhet, illetve a kérelmező számára előírhatja ezek elvégzését.

21.A.711. A repülési engedély kiállítása

a) Repülési engedélyt (20a. számú EASA-űrlap, lásd a III. függeléket) az illetékes hatóság állíthat ki a 21.B.525. pontban előírt feltételekkel.

b) A 21.A.263. c) 7. pontban számára biztosított kiváltság alapján a megfelelően jóváhagyott tervező szervezet is kiállíthat repülési engedélyt (20b. számú EASA-űrlap, lásd a IV. függeléket), amennyiben a 21.A.708. pont szerinti repülési feltételek jóváhagyása a 21.A.710. pontnak megfelelően megtörtént.

c) A 21.A.163. e) pontban számára biztosított kiváltság alapján a megfelelően jóváhagyott gyártó szervezet is kiállíthat repülési engedélyt (20b. számú EASA-űrlap, lásd a IV. függeléket), amennyiben a 21.A.708. pont szerinti repülési feltételek jóváhagyása a 21.A.710. pontnak megfelelően megtörtént.

d) Az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletének (M. rész) M.A.711. pontjával, vagy az 1321/2014/EU rendelet Vc. mellékletének (CAMO-rész) CAMO.A.125. pontjával, vagy az 1321/2014/EU rendelet Vd. mellékletének (CAO-rész) CAO.A.095. pontjával összhangban számára biztosított kiváltság alapján egy jóváhagyott szervezet is kiállíthat repülési engedélyt (20b. számú EASA-űrlap, lásd a IV. függeléket), amennyiben az e melléklet 21.A.708. pontja szerinti repülési feltételek jóváhagyása az e melléklet 21.A.710. pontjának megfelelően megtörtént.

e) A repülési engedélyben fel kell tüntetni a rendeletetést, valamint a 21.A.710. pontnak megfelelően esetlegesen jóváhagyott feltételeket és korlátozásokat.

f) A b), a c) vagy a d) pont alapján kiállított engedélyek esetében a repülési engedély és a repülési feltételekre vonatkozó jóváhagyás egy példányát a legelső adandó alkalommal, de legkésőbb három napon belül meg kell küldeni az illetékes hatóságnak.

g) Ha valamely szervezet számára bebizonyosodik, hogy az általa a b), a c) vagy a d) pont alapján kiállított repülési engedély vonatkozásában a 21.A.723. a) pontban előírt feltételek bármelyike nem teljesül, az adott szervezet az adott repülési engedélyt haladéktalanul visszavonja, és erről késedelem nélkül tájékoztatja az illetékes hatóságot.

21.A.713. Módosítások

a) A repülési engedély kiállításhoz szükséges repülési feltételeket, illetve az ahhoz kapcsolódó bizonyítékokat érvénytelenné tevő módosításokat a 21.A.710. ponttal összhangban kell jóváhagyni. Szükség esetén a 21.A.709. ponttal összhangban kérelmet kell benyújtani.

b) A repülési engedély tartalmát érintő módosítás esetén a 21.A.711. ponttal összhangban új repülési engedélyt kell kiállítani.

21.A.715. Nyelv

A kézikönyveket, feliratokat, jegyzékeket és műszerjelöléseket, valamint az alkalmazandó tanúsítási leírásban előírt egyéb szükséges információkat az Unió egy vagy több, az illetékes hatóság számára elfogadható hivatalos nyelvén ismertetik.

21.A.719. Átruházhatóság

a) A repülési engedély nem átruházható.

b) Az a) pont ellenére a 21.A.701. a) pont 15. alpontjában megjelölt célra kiállított azon repülési engedélyek esetében, amelyeknél a légi jármű tulajdonviszonyában változás következett be, a repülési engedélyt a légi járművel együtt át kell ruházni, ha a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban szerepel, egyébként pedig kizárólag azon nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságának a beleegyezésével ruházzák át, amely tagállamba a légi járművet átruházzák.

21.A.723. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) A repülési engedély legfeljebb 12 hónapra állítható ki, és abban az esetben marad érvényben, ha teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:

1. A szervezet továbbra is megfelel a repülési engedéllyel kapcsolatban a 21.A.711. e) pontban előírt feltételeknek és korlátozásoknak;

2. a jogosult vagy bármely partnere, beszállítója vagy alvállalkozója elismeri, hogy az illetékes hatóság a 21.A.9. ponttal összhangban vizsgálatokat végezhet;

3. a repülési engedélyt az illetékes hatóság nem vonta vissza a 21.B.65. pont értelmében, vagy a jogosultja nem adta vissza azt;

4. a légi jármű ugyanabban a lajstromban szerepel.

b) Az a) pont ellenére a 21.A.701. a) pont 15. alpontjában meghatározott célra kiállított repülési engedélyek határozatlan időre is kiállíthatók.

c) A repülési engedély visszaadása vagy visszavonása esetén az engedélyt visszajuttatják az illetékes hatósághoz.

21.A.725. Repülési engedélyek megújítása

A repülési engedély megújítását a 21.A.713. ponttal összhangban történő módosítás útján hajtják végre.

21.A.727. A repülési engedély jogosultjának kötelezettségei

A repülési engedély jogosultja biztosítja, hogy a repülési engedélyhez kapcsolódó összes feltételt és korlátozást betartsák, és hogy ezek folyamatosan fennálljanak.

Q. ALRÉSZ - TERMÉKEK, ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

21.A.801. Termékek meghatározása

a) A termékek meghatározásában az alábbi információk szerepelnek:

1. a gyártó neve;

2. a termék megnevezése;

3. a gyártó által kiadott sorozatszám;

4. a "MENTESÍTVE" jelölés hajtómű esetében, ha az illetékes hatóság mentességet adott a környezetvédelmi követelmények alól;

5. az ügynökség szerint indokolt minden egyéb információ.

b) Minden természetes vagy jogi személy, aki a G. alrész vagy az F. alrésznek megfelelően légi járművet vagy hajtóművet gyárt, a légi járművet vagy hajtóművet tűzálló táblával azonosítja, amelyen az a) pontban előírt információk maratással, bélyegzéssel, gravírozással vagy a tűzálló jelölésekkel kapcsolatos bármely egyéb jóváhagyott módszerrel vannak feltüntetve. Az azonosító táblát úgy rögzítik, hogy az hozzáférhető és jól olvasható legyen, valamint, hogy megakadályozzák, hogy azt a rendeltetésszerű használat eltakarják vagy eltávolítsák, illetve, hogy baleset esetén elvesszen vagy megsemmisüljön.

c) Minden természetes vagy jogi személy, aki a G. alrész vagy F. alrésznek megfelelően légcsavart, légcsavarszárnyat vagy légcsavaragyat gyárt, azt táblával, bélyegzéssel, gravírozással, maratással vagy más jóváhagyott tűzálló azonosítási módszerrel jelöli meg úgy, hogy a tábla nem kritikus felületen található, és tartalmazza az a) pontban előírt információkat, továbbá nem valószínű, hogy azt a rendeltetésszerű használat során eltakarják vagy eltávolítják, illetve baleset esetén elvész vagy megsemmisül.

d) Ember által irányított léggömb esetében a b) pontban előírt azonosító táblát a léggömb burkolatához kell erősíteni, és ha ez kivitelezhető, úgy kell elhelyezni, hogy az a kezelőszemélyzet számára a léggömb felfúvása során olvasható legyen. A kosarat, a teherhordó keretet és valamennyi hevítő berendezést ezen túlmenően olyan letörölhetetlen, jól olvasható jelöléssel kell ellátni, amelyen szerepel a gyártó neve, az alkatrészszám vagy az annak megfelelő szám, valamint a sorozatszám vagy az annak megfelelő szám.

21.A.803. Azonosító adatok kezelése

a) A 21.A.801. a) pontban említett, légi járművön, hajtóművön, légcsavaron, légcsavarszárnyon vagy légcsavaragyon, illetve a 21.A.807. a) pontban említett APU-n elhelyezett azonosító információt az ügynökség jóváhagyása nélkül senki sem távolíthatja el, módosíthatja vagy helyezheti el.

b) A 21.A.801. pontban, illetve APU esetében a 21.A.807. pontban említett azonosító táblát az ügynökség jóváhagyása nélkül senki sem távolíthatja el vagy szerelheti fel.

c) Az a) és b) pontoktól való eltérésképpen bármely természetes vagy jogi személy, aki az alkalmazandó végrehajtási szabályok értelmében karbantartási munkát végez, az ügynökség által meghatározott módszereknek, technikáknak és eljárásoknak megfelelően:

1. eltávolíthatja, módosíthatja vagy elhelyezheti a 21.A.801. a) pontban említett azonosító információt bármely légi járművön, hajtóművön, légcsavaron, légcsavarszárnyon vagy légcsavaragyon vagy a 21.A.807. a) pontban említett APU-n; illetve

2. eltávolíthatja az APU a 21.A.801. vagy a 21.A.807. pontban említett azonosító tábláját, ha erre a karbantartási műveletek során szükség van.

d) A c) pont 2. alpontjának megfelelően eltávolított azonosító táblát kizárólag arra a légi járműre, hajtóműre, légcsavarra, légcsavarszárnyra vagy légcsavaragyra lehet felszerelni, amelyikről azt eltávolították.

21.A.804. Az alkatrészek és berendezések azonosítása

a) Minden típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező termékbe beszerelhető alkatrészen és berendezésen eltávolíthatatlanul és jól olvashatóan fel kell tüntetni: 1. egy, a gyártót azonosító nevet, védjegyet vagy jelzést, a vonatkozó tervadatoknak megfelelő módon; 2. a vonatkozó tervadatokban meghatározott alkatrészszámot; valamint 3. az "EPA" feliratot, ha az alkatrészt vagy berendezést olyan jóváhagyott tervadatok szerint gyártották, amelyek nem a kapcsolódó termék típusalkalmassági bizonyítványa jogosultjának tulajdonában vannak, kivéve, ha ETSO-cikkről vagy a 21.A.307. b) pont alá tartozó alkatrészekről és berendezésekről van szó.

b) Az a) ponttól eltérve, ha az ügynökség elfogadja, hogy valamely alkatrész vagy berendezés túl kicsi, vagy más okok miatt nem kivitelezhető az alkatrész vagy berendezés jelölése az a) pontban előírt információk bármelyikével, az alkatrészhez vagy berendezéshez, illetve annak dobozához mellékelt hivatalos forgalombahozatali dokumentum tartalmazza az alkatrészen nem feltüntethető információkat.

21.A.805. A kritikus alkatrészek meghatározása

A 21.A.804. pontban leírt követelményen kívül minden olyan gyártó, amely típusbizonylattal rendelkező termékbe beszerelésre kerülő olyan alkatrészt gyárt, amelyet kritikus alkatrészként határoztak meg, a szóban forgó alkatrészen letörölhetetlenül és jól olvashatóan feltünteti az alkatrészszámot és a sorozatszámot.

21.A.807. Az ETSO-cikkek meghatározása

a) Az O. alrész szerinti ETSO-engedély valamennyi jogosultja minden cikken letörölhetetlenül és jól olvashatóan feltünteti az alábbi információkat:

1. a gyártó neve és címe;

2. a cikk neve, típusa vagy modell megnevezése;

3. a cikk sorozatszáma vagy gyártási dátuma, vagy mindkettő; továbbá

4. a vonatkozó ETSO-szám.

b) Az a) ponttól való eltérésképpen, ha az ügynökség elfogadja, hogy valamely alkatrész túl kicsi, vagy más okok miatt nem kivitelezhető az alkatrész jelölése az a) pontban előírt információk bármelyikével, az alkatrészhez, illetve annak dobozához mellékelt hivatalos forgalomba hozatali dokumentum tartalmazza az alkatrészen nem feltüntethető információkat.

c) A G. alrésznek vagy az F. alrésznek megfelelően APU-t gyártó valamennyi személy az APU-t tűzálló táblával azonosítja, amelyen maratással, bélyegzéssel, gravírozással vagy más jóváhagyott tűzálló jelölési módszerrel feltüntetik az a) pontban szereplő információkat. Az azonosító táblát úgy rögzítik, hogy az hozzáférhető és jól olvasható legyen, valamint, hogy megakadályozzák, hogy azt a rendeltetésszerű használat eltakarják vagy eltávolítsák, illetve, hogy baleset esetén elvesszen vagy megsemmisüljön.

B. SZAKASZ

ELJÁRÁSOK AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA

A. ALRÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21.B.10. Felügyeleti dokumentáció

Az illetékes hatóságnak az érintett személyek számára biztosítania kell minden jogszabályi határozatot, előírást, szabályt, törvényt, műszaki kiadványt és vonatkozó dokumentumot, hogy azok végre tudják hajtani feladataikat, és teljesíteni tudják kötelezettségeiket.

21.B.15. Az Ügynökség tájékoztatása

a) A tagállam illetékes hatóságának 30 napon belül értesítenie kell az Ügynökséget, ha a tudomására jut, hogy az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok végrehajtása tekintetében jelentős probléma merül fel.

b) A 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai sérelme nélkül az illetékes tagállami hatóság a lehető leghamarabb az Ügynökség rendelkezésére bocsátja a 376/2014/EU rendelet 6. cikkének (6) bekezdése értelmében a nemzeti adatbázisban tárolt eseményjelentésekből származó, a repülésbiztonság szempontjából jelentős információkat.

21.B.20. Haladéktalan reagálás a repülésbiztonsági problémákra

a) A 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai sérelme nélkül az illetékes hatóságnak létre kell hoznia egy rendszert a repülésbiztonsággal kapcsolatos információk megfelelő szintű gyűjtésére, elemzésére és terjesztésére.

b) Az Ügynökségnek létre kell hoznia egy rendszert a repülésbiztonságra vonatkozóan részére megküldött lényeges információk megfelelő szintű elemzésére, és haladéktalanul tájékoztatnia kell mindenről - ideértve az ajánlásokat és a végrehajtandó kiigazító intézkedéseket - a tagállamok illetékes hatóságát és a Bizottságot annak érdekében, hogy azok időben megoldást találhassanak az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak hatálya alá eső termékeket, alkatrészeket, berendezéseket, személyeket és szervezeteket érintő repülésbiztonsági problémákra.

c) Az a) és b) pontban említett információk kézhezvétele után az illetékes hatóságnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a repülésbiztonsági problémák elhárítására.

d) Az illetékes hatóságnak haladéktalanul értesítenie kell a c) pont alapján hozott intézkedésekről minden olyan személyt és szervezetet, akinek/amelynek az (EU) 2018/1139/EK rendeletnek, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak értelmében meg kell felelnie ezen intézkedéseknek. Az illetékes tagállami hatóságnak értesítenie kell az intézkedésekről az Ügynökséget is, valamint ha közös fellépésre van szükség, akkor a többi érintett tagállamot is.

21.B.25. Menedzsmentrendszer

a) Az illetékes hatóságnak fel kell állítania és fenn kell tartania egy menedzsmentrendszert, amely legalább a következőket tartalmazza: 1. a szervezetet, valamint annak az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak való megfelelés céljából használt eszközeit és módszereit leíró dokumentált irányelvek és eljárások. Az eljárásokat naprakészen kell tartani, és azok alapvető munkadokumentumként szolgálnak az adott illetékes hatóságon belül minden kapcsolódó feladathoz; 2. elegendő számú személyzet az illetékes hatóság feladatainak végrehajtásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez. Hatályban kell lennie egy olyan rendszernek, amely tervezhetővé teszi a személyzet rendelkezésre állását, így biztosítva az összes feladat megfelelő szintű ellátását; 3. olyan személyzet, amely képesítéssel rendelkezik a rá ruházott feladatok végrehajtására, rendelkezik a szükséges tudással és tapasztalattal, valamint kezdeti, majd szinten tartó képzésben részesül, ami biztosítja folyamatos alkalmasságát; 4. megfelelő létesítmények és irodák a személyzet számára a ráruházott feladatok ellátásához; 5. a menedzsmentrendszer vonatkozó követelményeknek való megfelelését és az eljárások - köztük a létrehozandó belső ellenőrzési folyamat és a repülésbiztonsági kockázatkezelési eljárások - helytállóságát figyelemmel kísérő funkció. A megfelelés-ellenőrzésnek része egy visszajelző rendszer is, amely segítségével az ellenőrzések során tett, a meg nem felelésre vonatkozó megállapításokat lehet jelenteni az illetékes hatóság felső vezetésének, biztosítva ezzel a szükséges kiigazító intézkedések meghozatalát; 6. olyan személy vagy csoport, aki/amely felelősséggel tartozik az illetékes hatóság felső vezetésének a megfelelés-ellenőrzésért.

b) Az illetékes hatóságnak minden tevékenységi területén - a menedzsmentrendszert is beleértve - ki kell jelölnie egy vagy több személyt, aki teljeskörű felelősséggel tartozik a vonatkozó feladat(ok) irányításáért.

c) Az illetékes hatóságnak ki kell alakítania a többi érintett illetékes hatósággal az összes szükséges információ kölcsönös cseréjében való részvételhez és az egymás segítéséhez szükséges eljárásokat, függetlenül attól, hogy az információk ugyanabból a tagállamból vagy más tagállamokból származnak-e, beleértve a következőkre vonatkozó információkat: 1. a valamely tagállam területén tevékenységet folytató, de egy másik tagállam illetékes hatósága vagy az Ügynökség által tanúsított személyek és szervezetek felügyeletének eredményeként felmerült valamennyi szabálytalanság és az azok nyomán meghozott intézkedések; 2. a 21.A.3A. pontban előírt kötelező és önkéntes eseményjelentésekből származó információk.

d) A tagállam illetékes hatóságának menedzsmentrendszeréhez kapcsolódó eljárásoknak és azok módosításainak egy példányát egységesítés céljából elérhetővé kell tenni az Ügynökség részére.

21.B.30. Minősített szervezetekre ruházott feladatok

a) Az illetékes hatóság az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai hatálya alá tartozó termékek és alkatrészek, valamint szervezetek első jogosításával, illetve folyamatos felügyeletével kapcsolatos feladatokat átruházhatja minősített szervezetekre. A feladatok kiosztásakor az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell a következők meglétéről: 1. olyan hatályos rendszer, amelynek segítségével első alkalommal, majd pedig folyamatosan értékelni lehet azt, hogy a minősített szervezet megfelel-e az (EU) 2018/1139 rendelet VI. mellékletének. Ezt a rendszert és az értékelések során kapott eredményeket dokumentálni kell; 2. egy, a minősített szervezettel írásban kötött, mindkét fél részéről a megfelelő vezetői szinten jóváhagyott megállapodásról, amely rendelkezik a következőkről: i. az elvégzendő feladatok; ii. a benyújtandó nyilatkozatok, jelentések és nyilvántartások; iii. a feladatok végrehajtásához szükséges műszaki feltételek; iv. a kapcsolódó felelősségi körök; v. a feladatok végrehajtása során a felek tudomására jutott információk védelme.

b) Az illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy a 21.B.25. a) 5. pont szerint létrehozott belső ellenőrzési eljárás és biztonsági kockázatkezelési eljárás kiterjedjen a minősített szervezet által a nevében végrehajtott valamennyi, jogosítással és folyamatos felügyelettel kapcsolatos feladatra.

21.B.35. Változások a menedzsmentrendszerben

a) Az illetékes hatóságnak fenn kell tartania egy olyan hatályos rendszert, amely azonosítja az illetékes hatóságnak az (EU) 2018/1139 rendelet és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai szerinti feladatainak végrehajtásával és kötelességeinek teljesítésével kapcsolatos képességeit érintő változásokat. Ennek a rendszernek lehetővé kell tennie, hogy az illetékes hatóság megtegye a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy menedzsmentrendszere a kívánalmaknak megfelelő és hatékony maradjon.

b) Az illetékes hatóságnak naprakészen kell tartania menedzsmentrendszerét, hogy az tükrözze az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak a változásait, és ezáltal biztosítani tudja annak hatékony végrehajtását.

c) A tagállam illetékes hatóságának értesítenie kell az Ügynökséget azon képességeinek megváltozásáról, amelyek az (EU) 2018/1139 rendelet és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai szerinti feladatainak végrehajtásával és kötelességeinek teljesítésével kapcsolatosak.

21.B.55. Nyilvántartások vezetése

a) Az illetékes hatóság kialakít egy nyilvántartási rendszert, amely lehetővé teszi az alábbiak megfelelő tárolását, hozzáférhetőségét és megbízható nyomonkövethetőségét: 1. a menedzsmentrendszer dokumentált irányelvei és eljárásai; 2. a személyzet képzésére, minősítésére és engedélyeire vonatkozó adatok; 3. a feladatok kiosztása, beleértve a 21.B.30. pontban előírt elemeket, valamint a kiosztott feladatok részletes adatait is; 4. a tanúsított szervezetek tanúsítási eljárásai és folyamatos felügyelete, ideértve: i. a bizonyítvány, a jóváhagyás, az engedély és az eseti engedély iránti kérelmet; ii. az illetékes hatóság folyamatos felügyeleti programját, beleértve az összes értékelési, ellenőrzési és vizsgálati bejegyzést; iii. a kiadott bizonyítványokat, jóváhagyásokat, engedélyeket és eseti engedélyeket, beleértve azok bármely módosítását is; iv. a felügyeleti program másolatát az esedékes, illetve már elvégzett auditok felsorolásával; v. valamennyi hivatalos levélváltás másolatát; vi. a bizonyítvány, a jóváhagyási engedély vagy az eseti engedély kiállítására vagy fenntartására vonatkozó ajánlásokat, a szabálytalanságok és a szervezetek által a szabálytalanságok lezárása érdekében tett intézkedések részleteit, beleértve a lezárás időpontját, a végrehajtási intézkedéseket és az észrevételeket; vii. a 21.B.120. d), 21.B.221 c) vagy 21.B.431 c) pont szerinti bármely más illetékes hatóság által kiadott értékelési, ellenőrzési és vizsgálati jelentéseket; viii. a szervezet valamennyi részletes ismertetését, kézikönyvét és használati utasítását, és azok módosításait; ix. az illetékes hatóság által jóváhagyott minden más dokumentum másolatát; 5. megfelelőségi nyilatkozatok (52. számú EASA-űrlap, lásd VIII. függelék) és üzemképességi tanúsítványok (1. számú EASA-űrlap, lásd az I. függeléket), amelyeket olyan szervezetek esetében hitelesített, amelyek a gyártó szervezet e melléklet A. szakaszának F. alrésze szerinti jóváhagyási bizonyítványa nélkül gyártanak termékeket, alkatrészeket vagy berendezéseket.

b) Az illetékes hatóság a nyilvántartásban feltünteti a következőket: 1. az alternatív megfelelési módozatok használatát alátámasztó dokumentumok; 2. a 21.B.15. pont szerinti repülésbiztonsági információk és nyomonkövetési intézkedések; 3. védintézkedések és rugalmassági rendelkezések alkalmazása az (EU) 2018/1139 rendelet 70. cikkével, 71. cikkének (1) bekezdésével és 76. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

c) Az illetékes hatóságnak jegyzéket kell vezetnie az általa kibocsátott összes bizonyítványról, jóváhagyásról, engedélyről és eseti engedélyről.

d) Az a), b) és c) pontban említett valamennyi bejegyzést a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében legalább 5 évig kell megőrizni.

e) Az a), b) és c) pontban említett valamennyi bejegyzést kérésre egy másik tagállam illetékes hatósága vagy az Ügynökség rendelkezésére kell bocsátani.

21.B.65. Felfüggesztés, korlátozás és visszavonás

Az illetékes hatóság köteles:

a) felfüggeszteni a bizonyítványt, jóváhagyást, repülési engedélyt, engedélyt vagy eseti engedélyt, ha úgy ítéli meg, hogy alapos okkal van szükség ilyen intézkedésre a légi jármű biztonságát fenyegető hiteles veszély megelőzése érdekében;

b) felfüggeszteni, visszavonni vagy korlátozni a bizonyítványt, jóváhagyást, repülési engedélyt, engedélyt vagy eseti engedélyt, ha a 21.B.125., 21.B.225. vagy 21.B.433. pont értelmében ilyen intézkedésre van szükség;

c) felfüggeszteni vagy visszavonni a légialkalmassági bizonyítványt vagy zajbizonyítványt, ha bizonyíték merül fel arra vonatkozóan, hogy a 21.A.181. a) pontban vagy a 21.A.211. a) pontban meghatározott feltételek némelyike nem teljesül;

d) a bizonyítványt, jóváhagyást, repülési engedélyt, engedélyt vagy eseti engedélyt részben vagy egészben felfüggeszteni vagy korlátozni, ha az illetékes hatóság által nem befolyásolható, előre nem látható körülmények megakadályozzák az ellenőreit abban, hogy a felügyeleti tervezési ciklus során ellássák felügyeleti feladataikat.

B. ALRÉSZ - TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21.B.70. Tanúsítási előírások

Az (EU) 2018/1139 rendelet 76. cikkének (3) bekezdésével összhangban az ügynökség kiállítja a tanúsítási előírásokat és más részletes előírásokat, köztük a légialkalmassági, üzemeltetési alkalmassági és környezetvédelmi légialkalmassági előírásokat, amelyek alkalmazásával az illetékes hatóságok, szervezetek és szakemberek igazolhatják, hogy a termékek, alkatrészek és berendezések megfelelnek az említett rendelet II., IV. és V. mellékletében meghatározott vonatkozó alapvető követelményeknek, valamint 9. cikke (2) bekezdésében és III. mellékletében meghatározott környezetvédelmi követelményeknek. Ezeknek az előírásoknak kellően részleteseknek és konkrétaknak kell lenniük ahhoz, hogy a kérelmező megismerhesse azokat a feltételeket, amelyek alapján a bizonyítványok kiállítása, módosítása vagy kiegészítése történik.

21.B.75. Egyedi feltételek

a) Az ügynökség különleges részletes műszaki előírásokat, vagyis "különleges feltételeket" ír elő egy termék kapcsán, ha a vonatkozó tanúsítási előírások nem tartalmaznak elégséges vagy megfelelő biztonsági szabványokat a termék tekintetében az alábbiak miatt: 1. a termék új vagy szokatlan tervezési sajátosságokkal rendelkezik azokhoz a tervezési módszerekhez képest, amelyeken az alkalmazandó tanúsítási előírás alapul; 2. a termék rendeltetése szokatlan; vagy 3. a használatban lévő más hasonló termékekkel vagy hasonló kialakítási jellemzőkkel rendelkező termékekkel kapcsolatos tapasztalatok vagy újonnan azonosított veszélyek igazolták, hogy veszélyes helyzetek alakulhatnak ki.

b) A különleges feltételek között olyan biztonsági szabványok is szerepelnek, amelyeket az ügynökség szükségesnek ítél ahhoz, hogy az alkalmazandó tanúsítási előírásokban szereplővel egyenértékű biztonságot nyújtson.

21.B.80. A típusalkalmassági tanúsítás alapja típusalkalmassági bizonyítvány és korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány esetében

Az ügynökség meghatározza a típusalkalmassági tanúsítási alapot, és értesíti erről a típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezőjét. A típusalkalmassági tanúsítás alapja a következőket tartalmazza:

a) a termékre a tanúsítás kérelmezésének időpontjában alkalmazandó tanúsítási előírások közül az ügynökség által kiválasztott légialkalmassági tanúsítási előírások, kivéve, ha: 1. a kérelmező úgy dönt, vagy a 21.A.15. f) ponttal összhangban úgy kell döntenie, hogy a kérelem időpontját követően alkalmazandóvá vált tanúsítási előírásoknak felel meg; Ha egy kérelmező úgy dönt, hogy a kérelem időpontját követően alkalmazandóvá vált tanúsítási előírásoknak kíván megfelelni, akkor az ügynökség a típusalkalmassági tanúsítás alapjába bármely egyéb közvetlenül kapcsolódó tanúsítási előírást is belefoglalhat; vagy 2. az ügynökség egy meghatározott, de nem teljesíthető tanúsítási előírás helyett bármilyen olyan alternatívát elfogad, amellyel kapcsolatban igazolást nyert, hogy kompenzáló tényezők révén azonos biztonsági szintet garantál; vagy 3. az ügynökség egyéb olyan módozatokat is elfogad vagy előír, amelyek: i. típusalkalmassági bizonyítvány esetében igazolják az (EU) 2018/1139 rendelet II. mellékletében szereplő alapvető követelményeknek való megfelelést; vagy ii. korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány esetében a rendeltetésnek megfelelő biztonsági szintet garantálnak; valamint

b) bármely, az ügynökség által a 21.B.75. a) ponttal összhangban előírt különleges feltétel.

21.B.82. Az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapja a légi jármű típusalkalmassági bizonyítványa és korlátozott típusalkalmassági bizonyítványa esetében

Az ügynökség meghatározza az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapját, és arról értesíti a légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványának kérelmezőjét. Az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapja a következőket tartalmazza:

a) a légi járműre a kérelem időpontjában vagy - ha az későbbi -, akkor az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatok jóváhagyása iránti kiegészítő kérelem időpontjában alkalmazandó, az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatok tanúsítására vonatkozó előírások közül az ügynökség által kiválasztott előírások, kivéve, ha: 1. a kérelmező úgy dönt, vagy a 21.A.15. f) ponttal összhangban úgy kell döntenie, hogy a kérelem időpontját követően alkalmazandóvá vált tanúsítási előírásoknak felel meg; Ha egy kérelmező úgy dönt, hogy a kérelem időpontját követően alkalmazandóvá vált tanúsítási előírásoknak kíván megfelelni, akkor az ügynökség a típusalkalmassági tanúsítás alapjába bármely egyéb közvetlenül kapcsolódó tanúsítási előírást is belefoglalhat; vagy 2. az ügynökség az (EU) 2018/1139 rendelet II., IV. és V. mellékletében szereplő vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelés igazolására más bizonyítékot is elfogad vagy előír.

b) bármely, az ügynökség által a 21.B.75. a) ponttal összhangban előírt különleges feltétel.

21.B.85. Az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények meghatározása típusalkalmassági bizonyítvány és korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány esetében

a) Az ügynökség meghatározza és a típusalkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy a hajtómű típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelmek benyújtóival közli az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeket. A meghatározásnak és az értesítésnek a következőket kell tartalmaznia: 1. a következő zajkibocsátási követelményeket: i. amelyek a Chicagói Egyezmény 16. függeléke I. kötete II. részének 1. fejezetében, valamint: A) szubszonikus sugárhajtású repülőgépek esetében 2., 3., 4. és 14. fejezetében; B) légcsavaros repülőgépek esetében 3., 4., 5., 6., 10. és 14. fejezetében; C) helikopterek esetében 8. és 11. fejezetében; D) szuperszonikus repülőgépek esetében 12. fejezetében; valamint E) döntött rotoros légi járművek esetében 13. fejezetében foglaltaknak megfelelően alkalmazandók. ii. amelyek a Chicagói Egyezmény 16. függelékének I. kötetében foglaltaknak megfelelően alkalmazandók, a következők szerint: A) az 1. függelék azon repülőgépek esetében, amelyekre a Chicagói Egyezmény 16. függeléke I. kötete II. részének 2. és 12. fejezete alkalmazandó; B) a 2. függelék azon repülőgépek esetében, amelyekre a Chicagói Egyezmény 16. függeléke I. kötete II. részének 3., 4., 5., 8., 13. és 14. fejezete alkalmazandó; C) a 3. függelék azon repülőgépek esetében, amelyekre a Chicagói Egyezmény 16. függeléke I. kötete II. részének 6. fejezete alkalmazandó; D) 4. függelék azon repülőgépek esetében, amelyekre a Chicagói Egyezmény 16. függeléke I. kötete II. részének 11. fejezete alkalmazandó; valamint E) 6. függelék azon repülőgépek esetében, amelyekre a Chicagói Egyezmény 16. függeléke I. kötete II. részének 10. fejezete alkalmazandó; 2. azokat a szándékos üzemanyag-kieresztés megakadályozására vonatkozó kibocsátási követelményeket, amelyek a Chicagói Egyezmény 16. függeléke II. kötete II. részének 1. és 2. fejezetében foglaltaknak megfelelően alkalmazandók; 3. a következő füst-, gáz- és lebegőrészecske-kibocsátásokra vonatkozó követelményeket: i. amelyek a Chicagói Egyezmény 16. függeléke II. kötete III. részének 1. fejezetében, valamint: A) kizárólag szubszonikus sebességű meghajtáshoz szánt gázturbinás és turbóventilátoros hajtóművek füst- és gázkibocsátásai tekintetében 2. fejezetében; B) szuperszonikus sebességű meghajtáshoz szánt gázturbinás és turbóventilátoros hajtóművek füst- és gázkibocsátásai tekintetében 3. fejezetében; valamint C) kizárólag szubszonikus sebességű meghajtáshoz szánt gázturbinás és turbóventilátoros hajtóművek lebegőrészecske-kibocsátásai tekintetében 4. fejezetében foglaltaknak megfelelően alkalmazandók; ii. amelyek a Chicagói Egyezmény 16. függelékének II. kötetében foglaltaknak megfelelően alkalmazandók, a következők szerint: A) az 1. függelék a referencia-nyomásarány méréséről; B) a 2. függelék a füstkibocsátások értékeléséről; C) a 3. függelék a gázkibocsátások műszerezési és mérési technikáiról; D) a 4. függelék a légi járművek turbinás hajtóműveinek kibocsátási vizsgálatához használandó üzemanyagokra vonatkozó előírásokhoz; E) az 5. függelék az utánégető térrel ellátott gázturbinás hajtóművekből származó gázkibocsátások műszerezési és mérési technikáiról; F) a 6. függelék a gáz-, füst- és lebegőrészecske-kibocsátások megfelelőségi eljárásáról; valamint G) a 7. függelék a nem illékony lebegőrészecske-kibocsátások műszerezési és mérési technikáiról; 4. a repülőgépek CO2-kibocsátásaira vonatkozó azon követelményeket, amelyek: i. a Chicagói Egyezmény 16. függeléke III. kötete II. részének 1. fejezetében, valamint: A) szubszonikus sugárhajtású repülőgépek esetében 2. fejezetében; valamint B) szubszonikus légcsavaros repülőgépek esetében 2. fejezetében foglaltaknak megfelelően alkalmazandók; ii. a Chicagói Egyezmény 16. függeléke III. kötetének 1. és 2. függelékében foglaltaknak megfelelően alkalmazandók azon repülőgépek esetében, amelyekre a Chicagói Egyezmény 16. függeléke III. kötete II. részének 2. fejezete vonatkozik; 5. hajtóművek esetében a Chicagói Egyezmény 16. függeléke II. kötete IV. részének és 8. függelékének a nem illékony lebegő részecskék nyilvántartási és modellezési célú értékelésére vonatkozó követelményeket.

b) (Fenntartva).

21.B.100. A részvétel mértéke

a) Az ügynökség meghatározza, hogy milyen mértékben vesz részt a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, nagy jelentőségű módosítás jóváhagyása, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, jelentős javítási terv jóváhagyása vagy segédhajtóművek (APU) ETSO-engedélyezése iránti kérelmekhez kapcsolódó megfelelésigazolási tevékenységek és adatok ellenőrzésében. Ehhez a megfelelésigazolási tevékenységek és adatok tanúsítási programon belüli koherens csoportjainak értékelésére kell támaszkodnia. A szóban forgó értékelés a következőkre terjed ki: - a típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának vagy a környezetvédelmi követelményeknek való ismeretlen jellegű meg nem felelés valószínűsége; valamint - e meg nem felelés potenciális hatása a termékbiztonságra vagy a környezetvédelemre, és figyelembe veszi legalább a következő elemeket: 1. a tanúsítási projekt új vagy szokatlan sajátosságai, ezen belül az üzemeltetéssel, szervezéssel és tudásmenedzsmenttel kapcsolatos szempontok; 2. a terv és/vagy a megfelelés igazolásának összetettsége; 3. a terv vagy a technológia kritikussága, valamint a kapcsolódó biztonsági és környezeti kockázatok, beleértve a hasonló kialakítások tekintetében azonosítottakat is; valamint 4. a kérelmező tervező szervezetének az érintett szakterületen való teljesítménye és tapasztalata.

b) Kis javítási terv, kis jelentőségű módosítás vagy nem segédhajtóműre (APU) vonatkozó ETSO-engedély jóváhagyása esetében az ügynökség saját részvételének mértékét a teljes tanúsítási projekt szintjén határozza meg, figyelembe véve az új vagy szokatlan sajátosságokat, a terv és/vagy a megfelelés igazolásának összetettségét, a terv vagy a technológia kritikusságát, valamint a kérelmező tervező szervezetének teljesítményét és tapasztalatát.

c) Az ügynökség közli a kérelmezővel, hogy milyen mértékben vesz részt az eljárásban, és ha olyan információ birtokába jut, amely számottevő mértékben módosítja az a) és b) ponttal összhangban korábban felmért kockázatot, akkor módosítja részvételének mértékét. Az ügynökség értesíti a kérelmezőt a részvétele mértékében bekövetkezett változásról.

21.B.103. A típusalkalmassági vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

a) Az ügynökség az alábbi feltételek teljesülése esetén adja ki légi jármű, hajtómű vagy légcsavar típusalkalmassági bizonyítványát vagy légi jármű korlátozott típusalkalmassági bizonyítványát: 1. ha a kérelmező megfelel a 21.A.21. pontban foglaltaknak; 2. ha az ügynökség a 21.B.100. pont alapján meghatározott mértékű részvételének megfelelően elvégzett megfelelésigazolási vizsgálat során a típusalkalmassági-tanúsítási alap, - ha a 21.B.82. ponttal összhangban alkalmazandó - az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapja és a környezetvédelmi követelmények tekintetében nem tárt fel meg nem felelést; valamint 3. ha a terméknek nem tárták fel olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a kérelemben szereplő felhasználása nem volna biztonságos.

b) Az a) ponttól eltérve, a 21.A.20. d) pontban említett nyilatkozatban a kérelmező által szerepeltetett kérésre az ügynökség azt megelőzően is kiadhatja egy légi jármű típusalkalmassági bizonyítványát, hogy bizonyították volna az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának való megfelelést, amennyiben a kérelmező még az előtt bizonyítja a megfelelést, hogy ezekre az adatokra ténylegesen szükség lenne.

(C. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ)

D. ALRÉSZ - TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MÓDOSÍTÁSAI

21.B.105. Típusalkalmassági tanúsítási alap, környezetvédelmi követelmények és az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapja a típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosítása esetében

Az ügynökség meghatározza a 21.A.101. ponttal összhangban kidolgozott, alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapot, a környezetvédelmi követelményeket és - az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat érintő módosítás esetén - az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapját, és azokról értesíti a típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításának kérelmezőjét.

21.B.107. A típusalkalmassági bizonyítvány módosítása jóváhagyásának kiállítása

a) Az ügynökség az alábbi feltételek teljesülése esetén hagyja jóvá a típusalkalmassági bizonyítvány módosítását: 1. ha a jóváhagyás kérelmezője i. kis jelentőségű módosítás esetén megfelel a 21.A.95. pontban foglaltaknak; vagy ii. nagy jelentőségű módosítás esetén megfelel a 21.A.97. pontban foglaltaknak; 2. ha az ügynökség a 21.B.100. a) vagy b) pont alapján meghatározott mértékű részvételének megfelelően elvégzett megfelelésigazolási vizsgálat során a típusalkalmassági-tanúsítási alap, - ha a 21.B.82. ponttal összhangban alkalmazandó - az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapja és a környezetvédelmi követelmények tekintetében nem tárt fel meg nem felelést; valamint 3. ha a terméknek nem tárták fel olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a kérelemben szereplő felhasználása nem volna biztonságos.

b) Ha a módosítás az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat érint, akkor az a) pont 1. és 2. alpontjától eltérve, a 21.A.20. d) pontban említett nyilatkozatban a kérelmező által szerepeltetett kérésre az ügynökség azt megelőzően is jóváhagyhatja a légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának módosítását, hogy bizonyították volna az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának való megfelelést, amennyiben a kérelmező még az előtt bizonyítja a megfelelést, hogy ezekre az adatokra ténylegesen szükség lenne.

c) Az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatok módosításainak jóváhagyását bele kell foglalni a típusalkalmassági bizonyítvány módosításának jóváhagyásába.

d) A típusalkalmassági bizonyítvány módosításának jóváhagyása kizárólag a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő azon sajátos kialakítás(ok)ra vonatkozik, amelyek módosultak.

E. ALRÉSZ - KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

Ebben az alrészben a típusalkalmassági bizonyítványra történő hivatkozások a típusalkalmassági bizonyítványra és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványra is vonatkoznak.

21.B.109. Típusalkalmassági tanúsítási alap, környezetvédelmi követelmények és az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapja kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány esetében

Az ügynökség meghatározza a 21.A.101. ponttal összhangban kidolgozott, alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapot, a környezetvédelmi követelményeket és - az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat érintő módosítás esetén - az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapját, és azokról értesíti a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezőjét.

21.B.111. A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

a) Az ügynökség az alábbi feltételek teljesülése esetén állítja ki a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt: 1. ha a kérelmező megfelel a 21.A.115. b) pontban foglaltaknak; 2. ha az ügynökség a 21.B.100. a) pont alapján meghatározott mértékű részvételének megfelelően elvégzett megfelelésigazolási vizsgálat során a típusalkalmassági-tanúsítási alap, - ha a 21.B.82. ponttal összhangban alkalmazandó - az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapja és a környezetvédelmi követelmények tekintetében nem tárt fel meg nem felelést; valamint 3. ha a terméknek nem tárták fel olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a kérelemben szereplő felhasználása nem volna biztonságos.

b) Ha a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat érint, akkor az a) pont 1. és 2. alpontjától eltérve, a 21.A.20. d) pontban említett nyilatkozatban a kérelmező által szerepeltetett kérésre a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány azt megelőzően is kiállítható, hogy bizonyították volna az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának való megfelelést, amennyiben a kérelmező még az előtt bizonyítja a megfelelést, hogy ezekre az adatokra ténylegesen szükség lenne.

c) Az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatok módosításainak jóváhagyását bele kell foglalni a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványba.

d) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kizárólag a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő azon sajátos kialakítás(ok)ra vonatkozik, amelyek módosultak.

21.B.115. A megfelelés módozatai

a) Az Ügynökségnek ki kell dolgoznia a megfelelés elfogadható módozatait, amelyek az (EU) 2018/1139 rendeletnek, valamint az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak való megfelelés céljából alkalmazhatók.

b) Az e rendeletnek való megfelelés céljából alternatív megfelelési módozatok is alkalmazhatók.

c) Az illetékes hatóságoknak tájékoztatniuk kell az Ügynökséget a felügyeletük alá tartozó szervezetek által vagy saját maguk által az e rendeletnek való megfelelés céljából alkalmazott alternatív megfelelési módozatokról.

F. ALRÉSZ - GYÁRTÁS A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK HIÁNYÁBAN

21.B.120. Első tanúsítási eljárás

a) Az egyes termékek, alkatrészek és berendezések megfelelőségének igazolására szolgáló eseti engedély kiállítása iránti kérelem kézhezvételekor az illetékes hatóság ellenőrzi, hogy a kérelmező teljesíti-e a vonatkozó követelményeket.

b) Az illetékes hatóságnak nyilvántartásba kell vennie minden dokumentált szabálytalanságot, a lezáró intézkedéseket, valamint az eseti engedély kiállítására vonatkozó ajánlásokat.

c) Az illetékes hatóságnak írásban meg kell erősítenie a kérelmező ellenőrzése során megállapított valamennyi szabálytalanságot. Az első tanúsításkor az eseti engedély kiállítása előtt az illetékes hatóság számára kielégítő módon ki kell igazítani az összes szabálytalanságot.

d) Miután meggyőződött arról, hogy a kérelmező teljesíti a vonatkozó követelményeket, az illetékes hatóság kiállítja az eseti engedélyt (65. számú EASA-űrlap, lásd a XI. függeléket).

e) Az eseti engedélynek tartalmaznia kell az engedély hatályát, a lejárat napját és adott esetben a megfelelő korlátozásokat.

f) Az eseti engedély időbeli hatálya nem haladhatja meg az 1 évet.

21.B.125. Szabálytalanságok és kiigazító intézkedések; észrevételek

a) Az illetékes hatóságnak rendelkeznie kell egy rendszerrel a szabálytalanságok repülésbiztonsági jelentőségük szempontjából való elemzésére.

b) Az illetékes hatóságnak 1. szintű szabálytalanságnak kell minősítenie bármilyen, az (EU) 2018/1139 rendelet és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaiban előírt követelményeknek, a szervezet eljárásainak és kézikönyveinek, illetve az eseti engedély feltételeinek való olyan jelentős meg nem felelést, amely csökkenti vagy súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot. Az 1. szintű szabálytalanságok közé továbbá az alábbiak tartoznak: 1. nem biztosított az illetékes hatóság részére a 21.A.9. pont szerinti hozzáférés a szervezet létesítményeihez normál munkaidőben, két írásos kérelmezést követően sem; 2. az eseti engedély megszerzése vagy érvényességének fenntartása a benyújtott okirati bizonyíték meghamisításával történt; valamint 3. bizonyíték van arra, hogy az eseti engedélyt törvénysértő tevékenységre vagy csalásra használják.

c) Az illetékes hatóságnak 2. szintű szabálytalanságnak kell minősítenie bármilyen, az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaiban előírt követelményeknek, a szervezet eljárásainak és kézikönyveinek, illetve az eseti engedély feltételeinek való olyan meg nem felelést, amely nem minősül 1. szintű szabálytalanságnak.

d) Ha az illetékes hatóság a felügyelet során vagy egyéb úton szabálytalanságot állapít meg az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai által megkövetelt minden egyéb tevékenység sérelme nélkül, írásban kell tájékoztatnia a szervezetet a szabálytalanságról, és kiigazító intézkedéseket kell kérnie a feltárt meg nem felelés(ek) megszüntetésére. Ha egy 1. szintű szabálytalanság közvetlenül egy légi járműre vonatkozik, az illetékes hatóságnak tájékoztatnia kell a légi jármű lajstromozása szerinti tagállam illetékes hatóságát. 1. szintű szabálytalanságok esetén az illetékes hatóságnak azonnali és megfelelő intézkedéseket kell hoznia az érintett szervezet tevékenységének betiltása vagy korlátozása, illetve ha szükséges, az 1. szintű szabálytalanság mértékétől függően a szervezet bizonyítványának mindaddig történő visszavonása, illetve részben vagy teljes mértékben történő korlátozása vagy felfüggesztése érdekében, amíg a szervezet sikeresen végre nem hajtotta a szükséges kiigazító intézkedéseket. 2. szintű szabálytalanságok esetén az illetékes hatóság: i. a szervezet részére a kiigazító intézkedések végrehajtására a szabálytalanság jellegének megfelelő időszakot biztosít, amely először semmiképp nem lehet több 3 hónapnál. Az időszaknak a szabálytalansággal kapcsolatos azon írásbeli értesítés napjától kell kezdődnie, amelyben az illetékes hatóság kiigazító intézkedést kér a megállapított meg nem felelés kezelésére. Ezen időszak végén és a szabálytalanság jellegétől függően az illetékes hatóság meghosszabbíthatja a 3 hónapos időszakot, feltéve, hogy az illetékes hatósággal megállapodás született egy kiigazító intézkedési tervről; ii. értékeli a szervezet által javasolt kiigazító intézkedési tervet és végrehajtási tervet, és ha az értékelés eredménye az, hogy azok elegendőek a meg nem felelés(ek) kiküszöbölésére, elfogadja azokat; iii. amennyiben a szervezet nem nyújt be elfogadható kiigazító intézkedési tervet, vagy nem hajtja végre a kiigazító intézkedéseket az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított határidőig, a szabálytalanságot 1. szintre kell emelni, és meg kell hozni az f) 1. pont i. alpontjában leírt intézkedéseket.

e) Az illetékes hatóság észrevételeket tehet a következő, nem 1. vagy 2. szintű szabálytalanságnak minősülő esetek bármelyikével kapcsolatban: 1. minden olyan darab esetében, amelynek teljesítményét eredménytelennek értékelték; 2. ha megállapítást nyert, hogy egy darab a b) vagy a c) pont szerinti meg nem felelést okozhat; 3. amikor a szervezet általános repülésbiztonsági teljesítménye szempontjából fontos javaslatok vagy fejlesztések merülnek fel. Az e pont alapján kiadott észrevételeket írásban kell közölni a szervezettel, és az illetékes hatóságnak nyilvántartásba kell vennie azokat.

21.B.135. Az eseti engedély érvényben tartása

Az illetékes hatóság az eseti engedélyt mindaddig érvényben tartja, amíg:

a) a gyártó megfelelően használja az 52. számú EASA-űrlapot (lásd a VIII. függeléket) a teljes légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatként, valamint a teljes légi jármű kivételével más termékekre, alkatrészekre és berendezésekre vonatkozó 1. számú EASA-űrlapot (lásd az I. függeléket); továbbá

b) a tagállam illetékes hatósága által az 52. számú EASA-űrlapnak (lásd a VIII. függeléket) vagy az 1. számú EASA-űrlapnak (lásd az I. függeléket) a 21.A.130. c) pont szerinti érvényesítését megelőzően elvégzett ellenőrzések nem tárnak fel arra vonatkozó vizsgálati eredményt, hogy nem tartják be a gyártó által átadott kézikönyvekben szereplő követelményeket vagy eljárásokat, illetve, hogy sérül a szóban forgó termékek, alkatrészek és berendezések megfelelése. Ezek az ellenőrzések legalább az alábbiakra terjednek ki: 1. az engedély kiterjed az érvényesítés alatt álló termékre, alkatrészre vagy berendezésre, és érvényben marad; 2. a 21.A.125A. b) pontban leírt kézikönyvet és annak az eseti engedélyben említett módosítási állapotát a gyártó alapvető munkadokumentumként használja. Máskülönben az ellenőrzések nem folytatódnak, és ezért a forgalomba hozatali bizonylatok nem érvényesíthetők; 3. a gyártást az eseti engedélyben előírt feltételek szerint és kielégítő módon elvégezték; 4. a 21.A.130. b) 2. és b) 3. pontok szerinti ellenőrzéseket és vizsgálatokat (adott esetben a repülési teszteket is beleértve) az eseti engedélyben előírt feltételek szerint és kielégítő módon elvégezték; 5. az illetékes hatóság elvégezte az eseti engedélyben leírt vagy tárgyalt ellenőrzéseket, és azokat elfogadhatónak ítélték; 6. a megfelelőségi nyilatkozat megfelel a 21.A.130. pontnak és az általa nyújtott információk nem gátolják annak érvényesítését; valamint

c) az eseti engedélyben meghatározott határidők nem jártak le.

21.B.140. Az eseti engedély módosítása

a) Az illetékes hatóság adott esetben a 21.B.120. pontnak megfelelően kivizsgálja az eseti engedély módosításait.

b) Ha az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy az A. szakasz F. alrészének rendelkezéseit továbbra is betartják, az eseti engedélyt megfelelően módosítja.

G. ALRÉSZ - A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21.B.215. A megfelelés módozatai

a) Az Ügynökségnek ki kell dolgoznia a megfelelés elfogadható módozatait, amelyek az (EU) 2018/1139 rendeletnek, valamint az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak való megfelelés céljából alkalmazhatók.

b) Az e rendeletnek való megfelelés céljából alternatív megfelelési módozatok is alkalmazhatók.

c) Az illetékes hatóságoknak tájékoztatniuk kell az Ügynökséget a felügyeletük alá tartozó szervezetek által vagy saját maguk által az e rendeletnek való megfelelés céljából alkalmazott alternatív megfelelési módozatokról.

21.B.220. Első tanúsítási eljárás

a) Amikor egy gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának első alkalommal történő kiadására irányuló kérelmet kap, az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell, hogy a kérelmező teljesíti-e a vonatkozó követelményeket.

b) Az első tanúsításra irányuló vizsgálat során legalább egyszer megbeszélést kell tartani a kérelmező felelős vezetőjével annak biztosítása érdekében, hogy az adott személy tisztában legyen a szerepével és elszámoltathatóságával.

c) Az illetékes hatóságnak nyilvántartásba kell vennie minden dokumentált szabálytalanságot, a lezáró intézkedéseket, valamint a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának kiállítására vonatkozó ajánlásokat.

d) Az illetékes hatóságnak írásban meg kell erősítenie a kérelmező ellenőrzése során megállapított valamennyi szabálytalanságot. Az első tanúsításkor a bizonyítvány kiállítása előtt az illetékes hatóságot kielégítő módon ki kell igazítani az összes szabálytalanságot.

e) Miután meggyőződött arról, hogy a kérelmező teljesíti a vonatkozó követelményeket, az illetékes hatóság kiállítja a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványát (55. számú EASA-űrlap, lásd a X. függeléket).

f) A bizonyítvány hivatkozási számát az 55. számú EASA-űrlapon az Ügynökség által meghatározott módon tüntetik fel.

g) A bizonyítványt korlátlan időtartamra kell kiállítani. A jogosultságokat és azon tevékenységi köröket, amelyekre a szervezet jogosult, ideértve az esetleges korlátozásokat is, a bizonyítványhoz csatolt jóváhagyási feltételekben kell megadni.

21.B.221. Felügyeleti elvek

a) Az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell a következőket: 1. a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának kiállítását megelőzően a szervezetekre vonatkozó követelményeknek való megfelelés; 2. az általa minősített szervezetek folyamatos megfelelése a rájuk vonatkozó követelményeknek; 3. az illetékes hatóság által a 21.B.20. c) és d) ponttal összhangban előírt megfelelő repülésbiztonsági intézkedések végrehajtása;

b) az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények: 1. olyan dokumentációnak kell kísérnie, amelyet kifejezetten arra szántak, hogy útmutatást nyújtson a felügyeletért felelős személyeknek feladataik végrehajtásához; 2. tájékoztatnia kell az érintett szervezeteket a felügyeleti tevékenységek eredményeiről; 3. értékeléseken, auditokon, vizsgálatokon, valamint szükség esetén előre be nem jelentett vizsgálatokon kell alapulnia; 4. amennyiben további intézkedésekre van szükség - beleértve a 21.B.225. pontban előírt intézkedéseket is -, ezt alátámasztó bizonyítékokat kell szolgáltatnia az illetékes hatóság részére.

c) Az illetékes hatóságnak meg kell állapítania az a) és b) pont szerinti felügyelet hatókörét, figyelembe véve a múltbeli felügyeleti tevékenységek eredményeit és a repülésbiztonsági prioritásokat.

d) Ha egy szervezet létesítményei egynél több tagállamban találhatók, a 21.1. pont szerinti illetékes hatóság beleegyezhet abba, hogy a felügyeleti tevékenységeket a létesítmények helye szerinti tagállamok illetékes hatóságai hajtsák végre, vagy - a Chicagói Egyezmény értelmében a tagállamok felelősségi körébe tartozó területen kívül található létesítmények esetében - az Ügynökség végezze el. Az ilyen megegyezés hatálya alá eső szervezeteket tájékoztatni kell a megegyezés meglétéről és hatóköréről.

e) Minden olyan felügyeleti tevékenység esetében, amelyet a szervezet székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban található létesítményekben végeznek, a 21.1. pontban meghatározott illetékes hatóság a létesítmények helyszíni ellenőrzése vagy vizsgálata előtt tájékoztatja az adott tagállam illetékes hatóságát.

f) Az illetékes hatóság összegyűjti és feldolgozza a felügyeleti tevékenységek elvégzéséhez szükségesnek ítélt információkat.

21.B.222. Felügyeleti program

a) Az illetékes hatóságnak ki kell alakítania és fenn kell tartania egy olyan felügyeleti programot, amely kiterjed a 21.B.221. a) pontban előírt felügyeleti tevékenységekre.

b) A felügyeleti programnak figyelembe kell vennie a szervezet egyedi jellegét, tevékenységének összetettségét, a korábbi tanúsítási és/vagy felügyeleti tevékenységek eredményeit, és a kapcsolódó kockázatok értékelésén kell alapulnia. A felügyeleti programnak minden felügyelet-tervezési ciklusban tartalmaznia kell a következőket: 1. értékelések, auditok és vizsgálatok, beleértve adott esetben a következőket: i. a menedzsmentrendszerre vonatkozó értékelések és folyamatellenőrzések; ii. a szervezet hatáskörébe tartozó termékek, alkatrészek és berendezések releváns mintájának termékellenőrzése; iii. mintavétel az elvégzett munkából; valamint iv. nem bejelentett vizsgálatok; 2. a felelős vezető és az illetékes hatóság közötti megbeszélések, hogy mindkét fél megfelelően értesüljön a lényeges kérdésekről.

c) A felügyelet-tervezési ciklus időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot.

d) A c) pont rendelkezései ellenére, a felügyelet-tervezési ciklus 36 hónapra meghosszabbítható, ha az illetékes hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a megelőző 24 hónapban: 1. a szervezet bizonyította, hogy képes hatékonyan azonosítani a repülésbiztonsági veszélyeket és kezelni a kapcsolódó kockázatokat; 2. a szervezet folyamatosan bizonyította a 21.A.147. és a 21.A.148. pontnak való megfelelést, és a gyártásirányítási rendszer minden változása felett teljes ellenőrzést gyakorol; 3. nem lettek megállapítva 1. szintű szabálytalanságok; 4. minden kiigazító intézkedés végre lett hajtva az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított határidőre a 21.B.225. pontban előírtak szerint. A c) pont rendelkezései ellenére, a felügyelet-tervezési ciklus tovább hosszabbítható legfeljebb 48 hónapra, ha a fenti 1-4. pontban foglalt feltételek mellett a szervezet kialakított, az illetékes hatóság pedig jóváhagyott egy olyan hatékony jelentéstételi rendszert, amely az illetékes hatóságot folyamatosan tájékoztatja a szervezet repülésbiztonsági teljesítményéről és a szabályozásnak való megfeleléséről.

e) Az ellenőrzés-tervezési ciklus rövidíthető, ha bizonyíték van arra, hogy a szervezetnek visszaesett a teljesítménye a repülésbiztonság terén.

f) A felügyeleti programnak tartalmaznia kell az értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések esedékességi dátumát, valamint ezen értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések tényleges végrehajtásának dátumát.

g) Minden egyes felügyelet-tervezési ciklus befejezésekor az illetékes hatóságnak a jóváhagyás folytatásáról szóló ajánlást tartalmazó jelentést kell készítenie, amelyben ismerteti a felügyelet eredményeit is.

21.B.225. Szabálytalanságok és kiigazító intézkedések; észrevételek

a) Az illetékes hatóságnak rendelkeznie kell egy rendszerrel a szabálytalanságok repülésbiztonsági jelentőségük szempontjából való elemzésére.

b) Az illetékes hatóságnak 1. szintű szabálytalanságnak kell minősítenie bármilyen, az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaiban előírt követelményeknek, a szervezet eljárásainak és kézikönyveinek, illetve a jóváhagyási feltételeket tartalmazó bizonyítványnak való olyan jelentős meg nem felelést, amely csökkenti vagy súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot. Az 1. szintű szabálytalanságok közé az alábbiak tartoznak: 1. nem biztosított az illetékes hatóság részére a 21.A.9. pont szerinti hozzáférés a szervezet létesítményeihez normál munkaidőben, két írásos kérelmezést követően sem; 2. a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának megszerzése vagy a bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása a benyújtott okirati bizonyíték meghamisításával történt; 3. bizonyíték van arra, hogy a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványát törvénysértő tevékenységre vagy csalásra használják; valamint 4. a 21.A.245. a) pont szerinti felelős vezető kinevezésének elmulasztása.

c) Az illetékes hatóságnak 2. szintű szabálytalanságnak kell minősítenie bármilyen, az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaiban előírt követelményeknek, a szervezet eljárásainak és kézikönyveinek, illetve a jóváhagyási feltételeket tartalmazó bizonyítványnak való olyan meg nem felelést, amely nem minősül 1. szintű szabálytalanságnak.

d) Ha az illetékes hatóság a felügyelet során vagy egyéb úton szabálytalanságot állapít meg az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai által megkövetelt minden egyéb tevékenység sérelme nélkül, írásban tájékoztatnia kell a szervezetet a szabálytalanságról, és kiigazító intézkedéseket kell kérnie a feltárt meg nem felelés(ek) megszüntetésére. Ha egy 1. szintű szabálytalanság közvetlenül egy légi járműre vonatkozik, az illetékes hatóságnak tájékoztatnia kell a légi jármű lajstromozása szerinti tagállam illetékes hatóságát. 1. szintű szabálytalanságok esetén az illetékes hatóságnak azonnali és megfelelő intézkedéseket kell hoznia az érintett szervezet tevékenységének betiltása vagy korlátozása, illetve ha szükséges, az 1. szintű szabálytalanság mértékétől függően a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának mindaddig történő visszavonása, illetve részben vagy teljes mértékben történő korlátozása vagy felfüggesztése érdekében, amíg a szervezet sikeresen végre nem hajtotta a szükséges kiigazító intézkedéseket. 2. szintű szabálytalanságok esetén az illetékes hatóság: i. a szervezet részére a kiigazító intézkedések végrehajtására a szabálytalanság jellegének megfelelő időszakot biztosít, amely először semmiképp nem lehet több 3 hónapnál. Az időszaknak a szabálytalansággal kapcsolatos azon írásbeli értesítés napjától kell kezdődnie, amelyben az illetékes hatóság kiigazító intézkedést kér a megállapított meg nem felelés kezelésére. Ezen időszak végén és a szabálytalanság jellegétől függően az illetékes hatóság meghosszabbíthatja a 3 hónapos időszakot, feltéve, hogy az illetékes hatósággal megállapodás született egy kiigazító intézkedési tervről; ii. értékeli a szervezet által javasolt kiigazító intézkedési és végrehajtási tervet, és ha az értékelés eredménye az, hogy azok elegendőek a meg nem felelés(ek) kiküszöbölésére, elfogadja azokat; iii. amennyiben a szervezet nem nyújt be elfogadható kiigazító intézkedési tervet, vagy nem hajtja végre a kiigazító intézkedéseket az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított határidőig, a szabálytalanságot 1. szintre kell emelni, és meg kell hozni d) 1. pontban leírt intézkedéseket.

e) Az illetékes hatóság észrevételeket tehet a következő, nem 1. vagy 2. szintű szabálytalanságnak minősülő esetek bármelyikével kapcsolatban: 1. minden olyan darab esetében, amelynek teljesítményét eredménytelennek értékelték; vagy 2. ha megállapítást nyert, hogy egy darab a b) vagy a c) pont szerinti meg nem felelést okozhat; vagy 3. amikor a szervezet általános repülésbiztonsági teljesítménye szempontjából fontos javaslatok vagy fejlesztések merülnek fel. Az e pont alapján kiadott észrevételeket írásban kell közölni a szervezettel, és az illetékes hatóságnak nyilvántartásba kell vennie azokat.

21.B.240. Változások a gyártásirányítási rendszerben

a) Amikor a gyártásirányítási rendszer jelentős változtatására irányuló kérelmet kap, a jóváhagyás megadása előtt az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell, hogy az adott szervezet teljesíti-e az e melléklet vonatkozó követelményeit.

b) Az illetékes hatóságnak meg kell határoznia, hogy a szervezet milyen feltételek mellett végezhet üzembentartási tevékenységet a változtatás értékelése alatt, kivéve, ha úgy dönt, hogy a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványát erre az időre fel kell függeszteni.

c) Miután meggyőződött arról, hogy a szervezet teljesíti a vonatkozó követelményeket, az illetékes hatóság jóváhagyja a változtatást.

d) Ha a szervezet jelentős változtatásokat vezet be a gyártásirányítási rendszerben anélkül, hogy megkapta volna az illetékes hatóság erre vonatkozó, c) pont szerinti jóváhagyását, az illetékes hatóságnak - minden további végrehajtási intézkedés sérelme nélkül - mérlegelnie kell, hogy szükség van-e a szervezet bizonyítványának felfüggesztésére, korlátozására vagy visszavonására.

e) A gyártásirányítási rendszer nem jelentős változtatásai esetében az illetékes hatóságnak a 21.B.221. pontban meghatározott elvekkel összhangban ki kell terjesztenie a folyamatos felügyeletet a szóban forgó változtatások felülvizsgálatára. Amennyiben meg nem felelést állapít meg, az illetékes hatóság értesíti a szervezetet, további változtatásokat kér, és a 21.B.225. pont szerint jár el.

H. ALRÉSZ - LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21.B.320. Vizsgálat

a) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága megfelelő vizsgálati tevékenységet végez a légialkalmassági bizonyítvány kérelmezőjénél vagy jogosultjánál, hogy igazolja a bizonyítvány vagy engedély kiállításának, érvényben tartásának, módosításának, felfüggesztésének, illetve visszavonásának indokoltságát.

b) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a dokumentált eljárások részeként eljárásokat készít, amelyek legalább az alábbiakra terjednek ki:

1. a kérelmező jogosultságának értékelése;

2. a kérelem jogosultságának értékelése;

3. a légialkalmassági bizonyítványok besorolása;

4. a kérelemhez csatolt dokumentáció értékelése;

5. a légi jármű vizsgálata;

6. a légialkalmassági bizonyítványok szükséges feltételeinek, megszorításainak és korlátozásainak a meghatározása.

21.B.325. A légialkalmassági bizonyítványok kiállítása

a) Miután meggyőződött a 21.B.326. pontban foglalt követelmények és az I. melléklet (21. rész) A. szakaszának H. alrészében foglalt alkalmazandó követelmények teljesüléséről, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a körülményektől függően indokolatlan késedelem nélkül kiállítja vagy módosítja a légialkalmassági bizonyítványt (25. számú EASA-űrlap, lásd a VI. függeléket).

b) Miután meggyőződött a 21.B.327. pontban foglalt követelmények és az I. melléklet (21. rész) A. szakaszának H. alrészében foglalt alkalmazandó követelmények teljesüléséről, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a körülményektől függően indokolatlan késedelem nélkül kiállítja vagy módosítja a korlátozott légialkalmassági bizonyítványt (24. számú EASA-űrlap, lásd az V. függeléket).

c) Új légi jármű vagy nem tagállamból származó használt légi jármű esetében az a) vagy b) pont szerinti megfelelő légialkalmassági bizonyítvány mellett a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága kiállítja: 1. az 1321/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletének (M. rész) hatálya alá tartozó légi járművek esetében az első légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt (15a. számú EASA-űrlap, II. függelék); 2. az 1321/2014/EU bizottsági rendelet Vb. mellékletének (ML. rész) hatálya alá tartozó új légi járművek esetében az első légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt (15c. számú EASA-űrlap, II. függelék); 3. nem tagállamból származó és az 1321/2014/EU bizottsági rendelet Vb. mellékletének (ML. rész) hatálya alá tartozó használt légi járművek esetében az első légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt (15c. számú EASA-űrlap, II. függelék), amennyiben az illetékes hatóság elvégezte a légialkalmassági felülvizsgálatot.

21.B.326. Légialkalmassági bizonyítvány

A lajstromozó tagállam illetékes hatósága a légialkalmassági bizonyítványt a következők szerint állítja ki:

a) új légi jármű esetében: 1. ha bemutatták a 21.A.174. b) 2. pontban előírt dokumentációt; 2. ha a lajstromozó tagállam illetékes hatósága meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel egy jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a lajstromozó tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet; továbbá 3. Ha a lajstromozó tagállam illetékes hatósága meggyőződött arról, hogy az első légialkalmassági bizonyítvány kiállítása napján a légi jármű megfelel az alkalmazandó szén-dioxid-kibocsátási követelményeknek.

b) használt légi jármű esetében: 1. ha bemutatták a 21.A.174. b) 3. pontban előírt dokumentációt, és ez igazolja, hogy: i. a légi jármű megfelel egy olyan típustervnek, amely egy típusalkalmassági bizonyítvány, valamint az I. melléklet (21. rész) rendelkezéseinek megfelelően esetleg jóváhagyott kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok, módosítások és javítások alapján már jóváhagytak, továbbá ii. az alkalmazandó légialkalmassági irányelveket betartották, valamint iii. a légi járművön az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletének (M. rész) vagy Vb. mellékletének (ML. rész) rendelkezéseivel összhangban ellenőrzést hajtottak végre, és iv. az első légialkalmassági bizonyítványt kiállításának napján a légi jármű megfelelt az alkalmazandó szén-dioxid-kibocsátási követelményeknek; 2. ha a lajstromozó tagállam illetékes hatósága meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel egy jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a lajstromozó tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet, valamint 3. ha a lajstromozó tagállam illetékes hatósága meggyőződött arról, hogy az első légialkalmassági bizonyítvány kiállítása napján a légi jármű megfelel az alkalmazandó szén-dioxid-kibocsátási követelményeknek.

21.B.327. Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány

a) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a korlátozott légialkalmassági bizonyítványt a következők szerint állítja ki:

1. új légi jármű esetében: i. ha bemutatták a 21.A.174. b) 2. pontban előírt dokumentációt; ii. miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel egy, az ügynökség által korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány alapján vagy különleges légialkalmassági előírásoknak megfelelően jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet;

2. használt légi jármű esetében: i. ha bemutatták a 21.A.174. b) 3. pontban előírt dokumentációt, és ez igazolja, hogy: A. a légi jármű megfelel egy olyan tervnek, amelyet az ügynökség korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy különleges légialkalmassági előírások, valamint az e melléklet rendelkezéseinek megfelelően esetleg jóváhagyott kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok, módosítások és javítások alapján jóváhagyott; továbbá B. teljesülnek az alkalmazandó légialkalmassági irányelvek; továbbá C. a légi járművön az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletének (M. rész) vagy Vb. mellékletének (ML. rész) rendelkezéseivel összhangban ellenőrzést hajtottak végre. ii. miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel a jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet.

b) Olyan légi jármű esetében, amely a 216/2008/EK rendelet szerinti alapvető követelményeknek nem felelhet meg és korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt nem kaphat, az ügynökség az alapvető követelményektől való eltérések figyelembevételéhez szükséges mértékben:

1. olyan különleges légialkalmassági előírásokat ad ki, amelyek a terv szerinti rendeltetés tekintetében megfelelő biztonságot nyújtanak, és ellenőrzi ezen előírások betartását; továbbá

2. korlátozásokat állapít meg a légi jármű használatára vonatkozóan.

c) A 216/2008/EK rendelet szerinti alapvető légialkalmassági követelményektől való eltérések figyelembevételéhez szükséges körben a légi jármű használatára vonatkozó korlátozásokhoz korlátozott légialkalmassági bizonyítványokat - ideértve a légtérhasználati korlátozásokat is - kell társítani.

I. ALRÉSZ - ZAJBIZONYÍTVÁNYOK

21.B.420. Vizsgálat

a) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága megfelelő vizsgálati tevékenységet végez a zajbizonyítvány kérelmezőjénél vagy jogosultjánál, hogy igazolja a bizonyítvány vagy engedély kiállításának, érvényben tartásának, módosításának, felfüggesztésének, illetve visszavonásának indokoltságát.

b) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a dokumentált eljárások részeként eljárásokat készít, amelyek legalább az alábbiakra terjednek ki:

1. a jogosultság értékelése;

2. a kérelemhez csatolt dokumentáció értékelése;

3. a légi jármű vizsgálata.

21.B.425. A zajbizonyítványok kiállítása

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a körülményektől függően indokolatlan késedelem nélkül kiállítja vagy módosítja a zajbizonyítványokat (45. számú EASA-űrlap, lásd a VII. függeléket), ha meggyőződött arról, hogy betartották az A. szakasz I. alrészében szereplő követelményeket.

J. ALRÉSZ - A TERVEZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21.B.430. Első tanúsítási eljárás

a) Amikor egy tervező szervezet jóváhagyásának első alkalommal történő kiadására irányuló kérelmet kap, az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell, hogy a kérelmező teljesíti-e a vonatkozó követelményeket.

b) Az első tanúsításra irányuló vizsgálat során legalább egyszer megbeszélést kell tartani a tervező szervezet vezetőjével annak biztosítása érdekében, hogy az érintett személy tisztában legyen a szerepével és elszámoltathatóságával.

c) Az illetékes hatóságnak nyilvántartásba kell vennie minden dokumentált szabálytalanságot, a lezáró intézkedéseket, valamint a tervező szervezet jóváhagyásának kiállítására vonatkozó ajánlásokat.

d) Az illetékes hatóságnak írásban meg kell erősítenie a kérelmező ellenőrzése során megállapított valamennyi szabálytalanságot. Az első tanúsításkor a tervező szervezet jóváhagyásának kiállítása előtt az illetékes hatóság számára kielégítő módon ki kell igazítani az összes szabálytalanságot.

e) Miután meggyőződött arról, hogy a kérelmező teljesíti az alkalmazandó követelményeket, az illetékes hatóság kiállítja a tervező szervezet jóváhagyását.

f) A bizonyítvány hivatkozási számát a tervező szervezet jóváhagyásán az ügynökség által meghatározott módon tüntetik fel.

g) A bizonyítványt határozatlan időre adják ki. A jogosultságokat és azon tevékenységi köröket, amelyekre a tervező szervezet jogosult, ideértve az esetleges korlátozásokat is, a tervező szervezet jóváhagyásához csatolt jóváhagyási feltételekben kell megadni.

21.B.431. Felügyeleti elvek

Az illetékes hatóság ellenőrzi, hogy a tanúsított szervezetek továbbra is megfelelnek-e az alkalmazandó követelményeknek.

a) Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények: 1. olyan dokumentációnak kell kísérnie, amelyet kifejezetten arra szántak, hogy útmutatást nyújtson a felügyeletért felelős személyeknek feladataik végrehajtásához; 2. tájékoztatnia kell az érintett szervezeteket a felügyeleti tevékenységek eredményeiről; 3. értékeléseken, auditokon, vizsgálatokon, valamint szükség esetén előre be nem jelentett vizsgálatokon kell alapulnia; 4. amennyiben további intézkedésekre van szükség - beleértve a 21.B.433. pontban előírt intézkedéseket is -, ezt alátámasztó bizonyítékokat kell szolgáltatnia az illetékes hatóság részére.

b) Az illetékes hatóságnak meg kell állapítania az a) pont szerinti felügyelet hatókörét, figyelembe véve a múltbeli felügyeleti tevékenységek eredményeit és a repülésbiztonsági prioritásokat.

c) Az illetékes hatóság összegyűjti és feldolgozza a felügyeleti tevékenységek elvégzéséhez szükségesnek ítélt információkat.

21.B.432. Felügyeleti program

a) Az illetékes hatóságnak ki kell alakítania és fenn kell tartania egy olyan felügyeleti programot, amely kiterjed azokra a felügyeleti tevékenységekre, amelyeknek meg kell felelniük a 21.B.431. a) pontnak.

b) A felügyeleti programnak figyelembe kell vennie a szervezet egyedi jellegét, tevékenységének összetettségét, a korábbi tanúsítási vagy felügyeleti tevékenységek eredményeit, és a kapcsolódó kockázatok értékelésén kell alapulnia. A felügyeleti programnak minden felügyelet-tervezési ciklusban tartalmaznia kell a következőket: 1. értékelések, auditok és vizsgálatok, beleértve adott esetben a következőket: i. a menedzsmentrendszerre vonatkozó értékelések és folyamatellenőrzések; ii. a szervezet hatáskörébe tartozó termékek, alkatrészek és berendezések tervezése és tanúsítása releváns mintájának termékellenőrzése; iii. mintavétel az elvégzett munkából; iv. nem bejelentett vizsgálatok; 2. a tervező szervezet vezetője és az illetékes hatóság közötti megbeszélések annak érdekében, hogy mindkét fél megfelelően értesüljön a lényeges kérdésekről.

c) A felügyelet-tervezési ciklus időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot.

d) A c) pont rendelkezései ellenére, a felügyelet-tervezési ciklus 36 hónapra meghosszabbítható, ha az illetékes hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a megelőző 24 hónapban: 1. a szervezet bizonyította, hogy képes hatékonyan azonosítani a repülésbiztonsági veszélyeket és kezelni a kapcsolódó kockázatokat; 2. a szervezet folyamatosan bizonyította a 21.A.247. pontnak való megfelelést, és a tervezésirányítási rendszer minden változása felett teljes ellenőrzést gyakorol; 3. nem lettek megállapítva 1. szintű szabálytalanságok; 4. minden kiigazító intézkedés végre lett hajtva az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított határidőre a 21.B.433. d) pontban előírtak szerint. A c) pont rendelkezései ellenére, a felügyelet-tervezési ciklus tovább hosszabbítható legfeljebb 48 hónapra, ha a d) 1-4. pontban foglalt feltételek mellett a szervezet kialakított, az illetékes hatóság pedig jóváhagyott egy olyan hatékony jelentéstételi rendszert, amely az illetékes hatóságot folyamatosan tájékoztatja a szervezet repülésbiztonsági teljesítményéről és a szabályozásnak való megfeleléséről.

e) Az ellenőrzés-tervezési ciklus rövidíthető, ha bizonyíték van arra, hogy a szervezetnek visszaesett a teljesítménye a repülésbiztonság terén.

f) A felügyeleti programnak tartalmaznia kell az értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések esedékességi dátumát, valamint ezen értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések tényleges végrehajtásának dátumát.

g) Minden egyes felügyelet-tervezési ciklus befejezésekor az illetékes hatóságnak a jóváhagyás folytatásáról szóló ajánlást tartalmazó jelentést kell készítenie, amelyben ismerteti a felügyelet eredményeit is.

21.B.433. Szabálytalanságok és kiigazító intézkedések; észrevételek

a) Az illetékes hatóságnak rendelkeznie kell egy rendszerrel a szabálytalanságok repülésbiztonsági jelentőségük szempontjából való elemzésére.

b) Az illetékes hatóságnak 1. szintű szabálytalanságnak kell minősítenie az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaiban előírt követelményeknek, a szervezet eljárásainak és kézikönyveinek, illetve a szervezet bizonyítványának és a jóváhagyási feltételeknek való olyan meg nem feleléseket, amelyek ellenőrizetlen eltérésekhez és potenciálisan nem biztonságos állapothoz vezethetnek. Az 1. szintű szabálytalanságok közé az alábbiak tartoznak: 1. nem biztosított az illetékes hatóság részére a 21.A.9. pont szerinti hozzáférés a szervezet létesítményeihez normál munkaidőben, két írásos kérelmezést követően sem; 2. a tervező szervezet jóváhagyásának megszerzése vagy a bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása a benyújtott okirati bizonyíték meghamisításával történt; 3. bizonyíték van arra, hogy a tervező szervezet jóváhagyását törvénysértő tevékenységre vagy csalásra használják; 4. a tervező szervezet a 21.A.245. a) pont szerinti vezetője kinevezésének elmulasztása.

c) Az illetékes hatóságnak 2. szintű szabálytalanságnak kell minősítenie bármilyen, az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaiban előírt követelményeknek, a szervezet eljárásainak és kézikönyveinek, illetve a jóváhagyási feltételeket tartalmazó bizonyítványnak való olyan meg nem felelést, amely nem minősül 1. szintű szabálytalanságnak.

d) Ha az illetékes hatóság a felügyelet során vagy egyéb úton szabálytalanságot állapít meg az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai által megkövetelt minden egyéb tevékenység sérelme nélkül, írásban kell tájékoztatnia a szervezetet a szabálytalanságról, és kiigazító intézkedéseket kell kérnie a feltárt meg nem felelés(ek) megszüntetésére. Ha egy 1. szintű szabálytalanság közvetlenül egy termékre vonatkozik, az illetékes hatóságnak tájékoztatnia kell a légi jármű lajstromozása szerinti tagállam illetékes hatóságát. 1. szintű szabálytalanságok esetén az illetékes hatóság: i. a szervezet részére a kiigazító intézkedések végrehajtására a szabálytalanság jellegének megfelelő időszakot biztosít, amely semmiképp nem lehet több 21 munkanapnál. Az időszaknak a szabálytalansággal kapcsolatos azon írásbeli értesítés napjától kell kezdődnie, amelyben az illetékes hatóság kiigazító intézkedést kér a megállapított meg nem felelés kezelésére; ii. értékeli a szervezet által javasolt kiigazító intézkedési tervet és végrehajtási tervet, és ha az értékelés eredménye az, hogy azok elegendőek a meg nem felelés(ek) kiküszöbölésére, elfogadja azokat; iii. amennyiben a szervezet nem nyújt be elfogadható kiigazító intézkedési tervet, vagy elmulasztja a kiigazító intézkedés az illetékes hatóság által elfogadott határidőn belüli végrehajtását, azonnali és megfelelő intézkedéseket hoz az érintett szervezet tevékenységeinek betiltása vagy korlátozása, és adott esetben az 1. szintű szabálytalanság mértékétől függően a tervező szervezet jóváhagyásának mindaddig történő visszavonása, illetve részben vagy teljes mértékben történő korlátozása vagy felfüggesztése érdekében, amíg a szervezet sikeresen végre nem hajtotta a szükséges kiigazító intézkedéseket. 2. szintű szabálytalanságok esetén az illetékes hatóság: i. a szervezet részére a kiigazító intézkedések végrehajtására a szabálytalanság jellegének megfelelő időszakot biztosít, amely először semmiképp nem lehet több 3 hónapnál. Ez az időszak a szabálytalanság kiigazítását célzó intézkedést kérő írásbeli értesítés napjától kezdődik. Ezen időszak végén és a szabálytalanság jellegétől függően az illetékes hatóság meghosszabbíthatja a 3 hónapos időszakot, feltéve, hogy az illetékes hatósággal megállapodás született egy kiigazító intézkedési tervről; ii. értékeli a szervezet által javasolt kiigazító intézkedési és végrehajtási tervet, és ha az értékelés eredménye az, hogy azok elegendőek a meg nem felelés(ek) kiküszöbölésére, elfogadja azokat; iii. amennyiben a szervezet nem nyújt be elfogadható kiigazító intézkedési tervet, vagy nem hajtja végre a kiigazító intézkedéseket az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított határidőig, a szabálytalanságot 1. szintre kell emelni, és meg kell hozni d) 1. pontban leírt intézkedéseket.

e) Az illetékes hatóság észrevételeket tehet a következő, nem 1. vagy 2. szintű szabálytalanságnak minősülő esetek bármelyikével kapcsolatban: 1. minden olyan darab esetében, amelynek teljesítményét eredménytelennek értékelték; 2. ha megállapítást nyert, hogy egy darab a b) vagy a c) pont szerinti meg nem felelést okozhat; 3. amikor a szervezet általános repülésbiztonsági teljesítménye szempontjából fontos javaslatok vagy fejlesztések merülnek fel. Az e pont alapján kiadott észrevételeket írásban kell közölni a szervezettel, és az illetékes hatóságnak nyilvántartásba kell vennie azokat.

21.B.435. Változások a tervezésirányítási rendszerben

a) Amikor a tervezésirányítási rendszer jelentős változtatására irányuló kérelmet kap, a jóváhagyás megadása előtt az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell, hogy az adott szervezet teljesíti-e az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai vonatkozó követelményeit.

b) Az illetékes hatóságnak meg kell határoznia, hogy a szervezet milyen feltételek mellett végezhet üzembentartási tevékenységet a változtatás ideje alatt, kivéve, ha úgy dönt, hogy a tervező szervezet jóváhagyását erre az időre fel kell függeszteni.

c) Miután meggyőződött arról, hogy a szervezet teljesíti az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok alkalmazandó követelményeit, az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia a változtatást.

d) Ha szervezet jelentős változtatásokat vezet be tervezésirányítási rendszerben anélkül, hogy megkapta volna az illetékes hatóság erre vonatkozó, c) pont szerinti jóváhagyását, az illetékes hatóságnak - minden további végrehajtási intézkedés sérelme nélkül - mérlegelnie kell, hogy szükség van-e a szervezet bizonyítványának felfüggesztésére, korlátozására vagy visszavonására.

e) A tervezésirányítási rendszer nem jelentős változtatásai esetében az illetékes hatóságnak a 21.B.431. pontban meghatározott elvekkel összhangban ki kell terjesztenie a folyamatos felügyeletet a szóban forgó változtatások felülvizsgálatára. Amennyiben meg nem felelést állapít meg, az illetékes hatóságnak értesíti a szervezetet, további változtatásokat kér, és a 21.B.433. pont szerint jár el.

K. ALRÉSZ - ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK

Az ügynökség által meghatározott közigazgatási eljárásokat kell alkalmazni.

(L. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ)

M. ALRÉSZ - JAVÍTÁSOK

21.B.450. Típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapja és környezetvédelmi követelmények javítási terv jóváhagyása esetén

Az ügynökség meghatározza - esettől függően - a típusalkalmassági bizonyítványba, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványba vagy az APU ETSO-engedélybe hivatkozással bejegyzett típusalkalmassági tanúsítási alap bármilyen olyan módosítását, amelyet a korábban meghatározottal egyenértékű biztonsági szint garantálásához szükségesnek tart, és azokról értesíti a javítási terv kérelmezőjét.

21.B.453. A javítási terv jóváhagyásának kiadása

a) Az ügynökség az alábbi feltételek teljesülése esetén adja ki a javítási terv jóváhagyását: 1. ha a kérelmező a 21.A.432B. pontnak megfelelően bizonyította alkalmasságát; 2. ha a kérelmező megfelel a 21.A.433. pontban foglaltaknak; 3. ha az ügynökség a 21.B.100. a) pont alapján meghatározott mértékű részvételének megfelelően elvégzett megfelelésigazolási vizsgálat során a típusalkalmassági-tanúsítási alap és környezetvédelmi követelmények tekintetében nem tárt fel meg nem felelést; valamint 4. ha a terméknek nem tárták fel olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a kérelemben szereplő felhasználása nem volna biztonságos.

b) Az ügynökség azzal a feltétellel hagyja jóvá a kis javítási tervet, hogy a kérelmező megfelel az a) pont 2. és 4. alpontjának, és az ügynökség a 21.B.100. b) pont alapján meghatározott mértékű részvételének megfelelően elvégzett megfelelésigazolási vizsgálatok során a típusalkalmassági-tanúsítási alap és környezetvédelmi követelmények tekintetében nem tárt fel meg nem felelést.

(N. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ)

O. ALRÉSZ - EURÓPAI MŰSZAKI SZABVÁNYRENDELET SZERINTI ENGEDÉLYEK

21.B.480. Az ETSO-engedély kiállítása

Az ügynökség az alábbi feltételek teljesülése esetén állítja ki az ETSO-engedélyt:

a) a kérelmező megfelel a 21.A.606. pontban foglaltaknak;

b) az ügynökség a 21.B.100. b) pont alapján meghatározott mértékű részvételének megfelelően elvégzett megfelelésigazolási vizsgálatok során az alkalmazandó ETSO műszaki feltételei vagy az azoktól való - a 21.A.610. ponttal összhangban jóváhagyott - esetleges eltérések tekintetében nem tárt fel meg nem felelést; valamint

c) a cikknek nem tárták fel olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a kérelemben szereplő felhasználása nem biztonságos.

P. ALRÉSZ - REPÜLÉSI ENGEDÉLY

21.B.520. Vizsgálat

a) Az illetékes hatóság megfelelő vizsgálati tevékenységet végez, hogy igazolja a repülési engedély kiállítását vagy visszavonását.

b) Az illetékes hatóság értékelési eljárásokat készít, amelyek legalább az alábbiakra terjednek ki:

1. a kérelmező jogosultságának értékelése;

2. a kérelem jogosultságának értékelése;

3. a kérelemhez csatolt dokumentáció értékelése;

4. a légi jármű vizsgálata;

5. a repülési feltételek jóváhagyása a 21.A.710. b) pontja szerint.

21.B.525. A repülési engedélyek kiállítása

Az illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül repülései engedélyt (20a. számú EASA-űrlap, lásd a III. függeléket) állít ki, miután:

a) a 21.A.707. pontban előírt adatokat bemutatták; továbbá

b) a 21.A.710. pontnak megfelelően megtörtént a 21.A.708. pont szerinti repülési feltételek jóváhagyása; továbbá

c) saját maga által elvégzett vizsgálatok útján - amelyek helyszíni ellenőrzéseket is magukban foglalhatnak - vagy a kérelmezővel egyeztetett eljárások alapján meggyőződött arról, hogy a légi jármű a repülés előtt megfelel a 21.A.708. pontban meghatározott tervnek.

Q. ALRÉSZ - TERMÉKEK, ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

Az ügynökség által meghatározott közigazgatási eljárásokat kell alkalmazni.

Függelékek

EASA-ŰRLAPOK

.

Az ennek a résznek a függelékeiben említett EASA (Európai Repülésbiztonsági Ügynökség) -űrlapok az alábbi kötelező jellemzőkkel rendelkeznek. A tagállamok biztosítják, hogy az általuk kiállított EASA-űrlapok felismerhetőek, és felelősek az űrlapok nyomtatásáért.

I. függelék - Üzemképességi tanúsítvány (1. számú EASA-űrlap)

II. függelék - Légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány (15a. és 15c. számú EASA-űrlap)

III. függelék - Repülési engedély (20a. EASA-űrlap)

IV. függelék - Repülési engedély (20a. EASA-űrlap)

V. függelék - Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány (24. számú EASA-űrlap)

VI. függelék - Légialkalmassági bizonyítvány (25. számú EASA-űrlap)

VII. függelék - Zajbizonyítvány (45. számú EASA-űrlap)

VIII. függelék - Megfelelőségi nyilatkozat légijárműről (52. számú EASA-űrlap)

IX. függelék - Üzembehelyezési bizonyítvány (53. számú EASA-űrlap)

X. függelék - Gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványa (55. számú EASA-űrlap)

XI. függelék - Eseti engedély gyártó szervezet jóváhagyásának hiányában végzett gyártásra (65. számú EASA-űrlap)

XII. függelék - Repülésiteszt-kategóriák és a repülési tesztekben részt vevő személyzet kapcsolódó képesítései 85

I. függelék

Üzemképességi tanúsítvány - 1. számú EASA-űrlap az I. melléklet (21. rész) szerint

Útmutatás az 1. számú EASA-űrlap használatához

Az alábbi útmutatás csak az 1. számú EASA-űrlap gyártási célú felhasználására vonatkozik. Az 1. számú EASA-űrlap karbantartási célú felhasználásával az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletének (M. rész) II. függeléke foglalkozik.

1. CÉL ÉS HASZNÁLAT

1.1. A tanúsítvány egyik elsődleges célja, hogy igazolja az új repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések (a továbbiakban: darab(ok)) légi alkalmasságát.

1.2. A tanúsítvány és a darab(ok) között megfeleltetést kell felállítani. A tanúsítvány kibocsátója köteles a tanúsítványt oly módon megőrizni, hogy abból az eredeti adatok egyértelműen ellenőrizhetők legyenek.

1.3. A tanúsítványt számos légialkalmassági hatóság elfogadja, ez azonban bizonyos esetekben kétoldalú megállapodások és/vagy az adott légialkalmassági hatóság által követett politika függvénye is lehet.

1.4. A tanúsítvány nem szállító- vagy fuvarlevél.

1.5. A tanúsítvány légi jármű engedélyezésére nem használható fel.

1.6. A tanúsítvány nem testesít meg jóváhagyást a darabnak egy adott légi járműbe, hajtóműbe vagy légcsavarba történő beszerelése tekintetében, csupán arra szolgál, hogy tájékoztassa a végfelhasználót a légialkalmassági jóváhagyás eredményeiről.

1.7. Egyazon tanúsítvány nem használható fel gyártási és karbantartási célra is.

1.8. Egyazon tanúsítvány nem állítható ki olyan darabok együttesére, amelyek egyik részének tanúsítása "jóváhagyott tervadatok", másik részének tanúsítása "nem jóváhagyott tervadatok" alapján történt.

2. ÁLTALÁNOS FORMÁTUM

2.1. A tanúsítványnak követnie kell a csatolt formátumot, beleértve a rovatok számozását és helyét is. Az egyes rovatok mérete az adott kérelemnek megfelelően változtatható, de ezáltal a tanúsítvány nem válhat felismerhetetlenné.

2.2. A tanúsítványnak "fekvő" formátumúnak kell lennie, befoglaló méretei azonban - ügyelve a tanúsítvány felismerhetőségére és olvashatóságára - növelhetők vagy csökkenthetők. Kétség esetén az illetékes hatósághoz kell fordulni.

2.3. A felhasználó, illetve a beszerelést végző személy felelősségére vonatkozó bejegyzés az űrlap bármely oldalán elhelyezhető.

2.4. Ügyelni kell arra, hogy a feliratok egyértelműek és könnyen olvashatóak legyenek.

2.5. A tanúsítvány elkészíthető előnyomtatva vagy számítógéppel. A tanúsítványon szereplő vonalaknak és betűknek minden esetben egyértelműeknek és olvashatóaknak kell lenniük, és követniük kell az előírt formátumot.

2.6. A tanúsítványt angol nyelven, továbbá szükség szerint más nyelveken kell kiállítani.

2.7. A tanúsítvány kitölthető gépi/számítógépes úton vagy kézzel; utóbbi esetben nagybetűket kell alkalmazni. A kitöltés során ügyelni kell a könnyű olvashatóságra.

2.8. Az egyértelműség érdekében lehetőség szerint kerülni kell a rövidítések használatát.

2.9. A tanúsítvány hátoldalán fennmaradó üres helyen további információk tüntethetők fel, a tanúsításra vonatkozó nyilatkozatokat azonban minden esetben az előoldalon kell elhelyezni. Ha a bejegyzések céljára a tanúsítvány hátoldalát is igénybe veszik, erre a tanúsítvány előoldalán a megfelelő rovatban utalni kell.

3. PÉLDÁNYOK

3.1. A tanúsítvány tetszőleges számú példányban kiállítható: nincs korlátozva sem az ügyfélnek átadandó példányok, sem a kibocsátó által megőrzendő példányok száma.

4. HIBÁS TANÚSÍTVÁNY

4.1. Ha a végfelhasználó hibát talál a tanúsítványon, erről köteles írásban, a hiba megjelölésével értesíteni a kibocsátót. A hiba kijavítására a kibocsátó új tanúsítványt állíthat ki.

4.2. Az új tanúsítványt új űrlap-azonosító számmal, aláírással és keltezéssel kell ellátni.

4.3. A kibocsátó az új tanúsítvány kiállítása iránti kérelemnek a darab(ok) állapotának újbóli ellenőrzése nélkül is helyt adhat. Az új tanúsítvány nem a darab(ok) aktuális állapotára vonatkozik. A korábbi tanúsítványra a 12. rovatban a következő bejegyzéssel kell hivatkozni: "Ez a tanúsítvány a [eredeti kiadás dátuma]-án/-én kelt [az eredeti űrlap-azonosító szám]. számú tanúsítvány [a helyesbített rovat vagy rovatok sorszáma]. rovatában található hibá(ka)t helyesbíti, és nem tanúsít megfelelőséget, állapotot vagy üzembe helyezésre való alkalmasságot." Mindkét tanúsítványt meg kell őrizni az eredeti tanúsítvány megőrzési idejéig.

5. A TANÚSÍTVÁNY KITÖLTÉSE A KIBOCSÁTÓ RÉSZÉRŐL

1. rovat Jóváhagyó illetékes hatóság/Ország Azon illetékes hatóság neve és országa, amelynek joghatósága alatt a tanúsítvány kiállítása történik. Ha az illetékes hatóság az ügynökség, akkor ebbe a rovatba elegendő az "EASA" szöveget beírni.

2. rovat Az 1. számú EASA-űrlap fejléce "ÜZEMKÉPESSÉGI TANÚSÍTVÁNY - 1. SZ. EASA-ŰRLAP"

3. rovat Űrlap azonosító száma Fel kell tüntetni a 4. rovatban megjelölt szervezet által kialakított számozási rendszer vagy eljárás alapján a tanúsítványhoz rendelt egyedi azonosítót, mely betűket és számokat egyaránt tartalmazhat.

4. rovat Szervezet neve és címe Fel kell tüntetni a gyártó szervezet (lásd az 55. számú EASA-űrlap A. lapját), illetve a tanúsítvány hatálya alá tartozó darabo(ka)t rendelkezésre bocsátó természetes vagy jogi személyek teljes nevét és címét. Ha a rovat erre elegendő helyet biztosít, feltüntethető a szervezet logója stb. is.

5. rovat Munkamegrendelés/szerződés/számla Fel kell tüntetni a munkamegrendelés számát, a szerződés számát, a számlaszámot vagy más hasonló hivatkozási számot, amely megkönnyíti az ügyfél számára a darab(ok) nyomon követését.

6. rovat Darab Több darab esetén fel kell tüntetni az egyes darabok sorszámát, megkönnyítve azonosításukat a 12. rovatban.

7. rovat Leírás Fel kell tüntetni a darab megnevezését vagy leírását. Lehetőség szerint a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokban vagy a karbantartási dokumentációban (például az illusztrált alkatrész-katalógusban, a légi jármű karbantartási kézikönyvében, a szervizelési közleményben, az alkatrész karbantartási kézikönyvében) található megnevezés alkalmazandó.

8. rovat Alkatrészszám Fel kell tüntetni a darabon, annak címkéjén vagy csomagolásán szereplő alkatrészszámot. Hajtómű és légcsavar esetében ez a szám a típusmegjelöléssel is helyettesíthető.

9. rovat Mennyiség Fel kel tüntetni a darabok mennyiségét.

10. rovat Gyártási szám Ha a darabot valamely előírást követve gyártási számmal látták el, akkor azt ebben a rovatban kell feltüntetni. Ugyanitt megadható bármely más hasonló szám, amelynek használata nincs előírva. Ha a darabhoz nem tartozik gyártási szám, a rovatba az "N/A" szöveget kell írni.

11. rovat Állapot/munka Alkalmazni kell a "PROTOTÍPUS" vagy "ÚJ" megjelölést. A rovatba "PROTOTÍPUS" írandó a következő esetekben: i. új darab gyártása nem jóváhagyott tervadatok alapján; ii. új darab gyártása olyan tervadatoknak megfelelően, amelyekre vonatkozóan még nem tettek nyilatkozatot az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának C., F. vagy N. alrészével összhangban; iii. korábbi tanúsítvány tartalmának újbóli tanúsítása a 4. rovatban megjelölt szervezet által azt követően, hogy a darabon még üzembe helyezése előtt módosítást vagy javítást hajtottak végre (például tervmódosítás átvezetése céljából, gyártási hiba javítása, ellenőrzés, teszt vagy a tervezési élettartam meghosszabbítása nyomán). Az eredeti tanúsítvány és a módosítás vagy javítás adatait a 12. rovatban meg kell adni; A rovatba "ÚJ" írandó a következő esetekben: i. új darab gyártása a jóváhagyott tervadatok alapján; ii. új darab gyártása olyan tervadatoknak megfelelően, amelyekre vonatkozóan az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának C., F. vagy N. alrészével összhangban nyilatkozatot tettek; iii. korábbi tanúsítvány tartalmának újbóli tanúsítása a 4. rovatban megjelölt szervezet által azt követően, hogy a darabon még üzembe helyezése előtt módosítást vagy javítást hajtottak végre (például tervmódosítás átvezetése céljából, gyártási hiba javítása, ellenőrzés, teszt vagy a tervezési élettartam meghosszabbítása nyomán). Az eredeti tanúsítvány és a módosítás vagy javítás adatait a 12. rovatban meg kell adni; iv. korábbi tanúsítvánnyal tanúsított "prototípus" darabok (megfelelés csak nem jóváhagyott tervadatoknak) átminősítése "új" darabbá (megfelelés jóváhagyott tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapot) a termékgyártó vagy a 4. rovatban megjelölt szervezet által azt követően, hogy a vonatkozó tervadatokat változtatás nélkül jóváhagyták. Tanúsított termék esetében a 12. rovatba a következő bejegyzést kell írni: " »PROTOTÍPUS« DARABOK ÁTMINŐSÍTÉSE »ÚJ« DARABBÁ: EZ AZ OKMÁNY AZON TERVADATOK [TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY/KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY SZÁMA ÉS A FELÜLVIZSGÁLATI SZINT BEILLESZTÉSE] JÓVÁHAGYÁSÁT (DÁTUM: [DÁTUM BEILLESZTÉSE, HA AZ A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLLAPOTÁNAK AZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES]) TANÚSÍTJA, AMELYEK ALAPJÁN E DARAB(OK) GYÁRTÁSA TÖRTÉNT." A 13a. rovatban a "gyártása jóváhagyott tervadatok alapján történt, és biztonságos üzemkész állapotban van" szövegrész melletti négyzetet kell bejelölni; az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának C. alrésze szerinti tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű esetében a 12. rovatba a következő bejegyzést kell írni: " »PROTOTÍPUS« DARABOK ÁTMINŐSÍTÉSE »ÚJ« DARABBÁ: EZ AZ OKMÁNY AZON TERVADATOKRA VONATKOZÓ [A NYILATKOZATTÉTELI HIVATKOZÁSI JEL ÉS A FELÜLVIZSGÁLATI SZINT BEILLESZTÉSE] NYILATKOZATTÉTELT (DÁTUM: [DÁTUM BEILLESZTÉSE, HA AZ A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLLAPOTÁNAK AZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES]) TANÚSÍTJA, AMELYEK ALAPJÁN E DARAB(OK) GYÁRTÁSA TÖRTÉNT." v. korábban rendelkezésre bocsátott új darab átvizsgálása engedélyezés előtt az ügyfél által megadott szabvány vagy előírások alapján (ezek és az eredeti tanúsítás adatait a 12. rovatban meg kell adni) vagy a légi alkalmasság megállapítása céljából (a 12. rovatban a jelenlegi tanúsítás alapját és az eredeti tanúsítás adatait kell megadni).

12. rovat Megjegyzések Ismertetni kell a 11. rovatban megjelölt munkát vagy közvetlen leírással, vagy a háttér-dokumentációra való hivatkozással oly módon, hogy ennek alapján a felhasználó vagy a beszerelést végző személy a tanúsítás tárgyát képező munkával összefüggésben megítélhesse a darab(ok) légi alkalmasságát. Amennyiben ehhez szükség esetén külön lapot használtak, az 1. számú EASA-űrlapon hivatkozni kell erre. A bejegyzések kapcsán egyértelművé kell tenni, hogy a 6. rovatban megjelölt darabok közül melyik(ek)re vonatkoznak. Ha nincs megjegyzés, a rovatba a "Nincs" szöveg írandó. Fel kell tüntetni a nem jóváhagyott tervadatok alapján történő tanúsítás indokát (például: még nincs típusalkalmassági bizonyítvány, csak tesztelés céljából, még nincsenek jóváhagyott tervadatok). Ha a darabot olyan tervadatoknak megfelelően állították elő, amelyekre vonatkozóan a nyilatkozattevő még nem tett nyilatkozatot az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának C., F. vagy N. alrészével összhangban, a 12. rovatba a következő bejegyzést kell írni: "Az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának C., F. VAGY N. ALRÉSZE SZERINTI TERVEZÉSI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATRA MÉG NEM KERÜLT SOR" Ha a darabot olyan tervadatoknak megfelelően állították elő, amelyekre vonatkozóan már nyilatkozatot tettek az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának C., F. vagy N. alrészével összhangban, a 12. rovatba a következő bejegyzést kell írni: "Az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának C., F. VAGY N. ALRÉSZE SZERINTI TERVEZÉSI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATBAN SZEREPLŐ TERVADATOKNAK MEGFELELŐEN GYÁRTVA" Ha a tanúsítvány kiállítása az 1. számú EASA-űrlap elektronikus változata alapján történik, minden olyan adatot, amely más rovatba nem írható be, ebben a rovatban kell feltüntetni.

13a. rovat A két négyzet közül csak az egyik jelölhető be: 1. A "gyártása jóváhagyott tervadatok alapján történt, és biztonságos üzemkész állapotban van" szövegrész melletti négyzetet kell bejelölni, ha a darab(ok) gyártása jóváhagyott tervadatok felhasználásával történt, és megállapítást nyert, hogy a darab(ok) biztonságos üzemkész állapotban van(nak); 2. A "gyártása a 12. rovatban leírt, nem jóváhagyott tervadatok alapján történt" szövegrész melletti négyzetet kell bejelölni, ha a darab(ok) gyártása megfelelő nem jóváhagyott tervadatok alapján történt. Ezt a négyzetet kell bejelölni akkor is, ha a darabo(ka)t az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának C., F. és N. alrészével összhangban tett nyilatkozat szerinti tervadatoknak megfelelően gyártották. A kérdéses tervadatokat a 12. rovatban kell megadni (például: még nincs típusalkalmassági bizonyítvány, csak tesztelés céljából, még nincsenek jóváhagyott tervadatok, megfelelés az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának C., F. vagy N. alrésze szerinti tervezési megfelelőségi nyilatkozatban szereplő tervadatoknak). Olyan darabok együttesére, amelyek egyik részének tanúsítása jóváhagyott tervadatok, másik részének tanúsítása nem jóváhagyott tervadatok alapján történt, nem állítható ki egyazon tanúsítvány.

13b. rovat Hivatalos aláírás Ezt a rovatot az arra jogosult személynek kell aláírnia. A rovatot csak olyan személy láthatja el aláírásával, aki az illetékes hatóság szabályai és politikája alapján különös aláírási jogosultsággal rendelkezik. A beazonosítás megkönnyítése érdekében a rovatba bejegyezhető az aláíró személy egyedi azonosító száma is.

13c. rovat Jóváhagyás/engedély száma Fel kell tüntetni a jóváhagyás/engedély számát vagy hivatkozási jelét. Ezt a számot vagy hivatkozási jelet az illetékes hatóság adja ki jóváhagyott vagy nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezetek számára (az Ib. melléklet (21. rész Light) szerint gyártott alkatrészek esetében). Ha a szervezet olyan részt állított elő, amely megfelel azon tervadatoknak, amelyekre nézve már nyilatkozatot tettek az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának C., F. vagy N. alrészével összhangban, és a szervezet nem jóváhagyott vagy nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet, akkor a következő bejegyzést kell beírni: "Az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának R. ALRÉSZE SZERINT GYÁRTVA"

13d. rovat Név Fel kell tüntetni a 13b. rovatot aláíró személy nevét olvasható formában.

13e. rovat Dátum Fel kell tüntetni a 13b. rovat aláírásának napját a következő formátumban: nn = nap (két számjegy), hhh = hónap (az első három betű), éééé = év (négy számjegy).

14a-14e. rovattal A kapcsolatos általános követelmények: Gyártási célú tanúsítás esetén nem használatos. Annak érdekében, hogy a rovatokba véletlenül, illetve illetéktelenül ne kerülhessenek adatok, ezeket a rovatokat sötétítéssel, mintázattal vagy másként meg kell jelölni. A felhasználó, illetve a beszerelést végző személy felelőssége Az alább feltüntetendő bejegyzés arra figyelmezteti a végfelhasználót, hogy a tanúsítványtól függetlenül fennáll az űrlapot kísérő darabok beszerelésével és felhasználásával kapcsolatos felelőssége: "EZEN OKMÁNY MEGLÉTE NEM JELENT AUTOMATIKUSAN BESZERELÉSI JOGOSULTSÁGOT. HA A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE A BESZERELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY AZ 1. ROVATBAN MEGJELÖLT LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁG HELYETT MÁS LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁG NEMZETI RENDELKEZÉSEI SZERINT VÉGZI TEVÉKENYSÉGÉT, AKKOR FELTÉTLENÜL GONDOSKODNIA KELL ARRÓL, HOGY LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁGA ELFOGADJA AZ 1. ROVATBAN MEGJELÖLT LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁGTÓL SZÁRMAZÓ DARABOKAT. A 13A. ÉS A 14A. ROVAT BEJEGYZÉSE NEM MINŐSÜL BESZERELÉSI BIZONYÍTVÁNYNAK. A LÉGI JÁRMŰ ÜZEMBE HELYEZÉSÉT MEGELŐZŐEN A LÉGI JÁRMŰ KARBANTARTÁSI NYILVÁNTARTÁSAINAK MINDEN ESETBEN TARTALMAZNIUK KELL A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE A BESZERELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY ÁLTAL A NEMZETI RENDELKEZÉSEKKEL ÖSSZHANGBAN KIÁLLÍTOTT BESZERELÉSI BIZONYÍTVÁNYT."

II. függelék

Légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány - 15a. számú EASA-űrlap

[TAGÁLLAM]

Az Európai Unió tagállama (*)

LÉGIALKALMASSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY (LFB)

LFB-hivatkozás: ................

Az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a(z) [TAGÁLLAM ILLETÉKES HATÓSÁGA] ezennel tanúsítja, hogy az alábbi légi járművet:

A légi jármű gyártója: ...

A gyártó jelzése: ...

A légi jármű lajtsromjele: ...

A légi jármű sorozatszáma: ...

a felülvizsgálat időpontjában légi közlekedésre alkalmasnak találta.

Kiállítás időpontja: …Lejárat időpontja: …

Sárkányszerkezet repült óráinak száma (FH) a kiállítás napján (**): ...

Aláírás: …Engedély száma: …

1. kiterjesztés: Az 1321/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletének (M. rész) M.A.901. pontjával összhangban az elmúlt egy évben a légi jármű ellenőrzött környezetben maradt. A légi jármű e bizonyítvány kiállításának időpontjában légi közlekedésre alkalmas.

Kiállítás időpontja: …Lejárat időpontja: …

Sárkányszerkezet repült óráinak száma (FH) a kiállítás napján (**): ...

Aláírás: …Engedély száma: …
Vállalat neve: …Jóváhagyás hivatkozási száma: …

2. kiterjesztés: Az 1321/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletének (M. rész) M.A.901. pontjával összhangban az elmúlt egy évben a légi jármű ellenőrzött környezetben maradt. A légi jármű a bizonyítvány kiállításának időpontjában légi közlekedésre alkalmas.

Kiállítás időpontja: …Lejárat időpontja: …

Sárkányszerkezet repült óráinak száma (FH) a kiállítás napján (**): ...

Aláírás: …Engedély száma: …
Vállalat neve: …Jóváhagyás hivatkozási száma: …

15a. számú EASA-űrlap, 5. kiadás

(*) Nem EU-tagállam esetén törlendő.

(**) Kivéve léghajók esetében.

Légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány - 15c. számú EASA-űrlap

MEGJEGYZÉS: a légi alkalmassági felülvizsgálatot a 100 óránkénti/éves vizsgálattal együtt végző személyek és szervezetek e formanyomtatvány hátoldalát használhatják fel az ML.A.801. pontban említett, a 100 óránkénti/éves vizsgálatnak megfelelő CRS kiállításához.

LÉGIALKALMASSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY (LFB) (az ML. résznek megfelelő légi járművek esetében)

LFB-hivatkozás: ...........

A 2018/1139/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján:

[AZ ILLETÉKES HATÓSÁG MEGNEVEZÉSE] (**)

ezennel igazolja, hogy:

□.....az 1321/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban elvégezte a következő légi jármű légialkalmassági felülvizsgálatát:

[vagy]

□.....a következő új légi járművet:

A légi jármű gyártója:........................... A gyártó jelzése:.................................

A légi jármű lajstromjele:........................... A légi jármű sorozatszáma:..............................

(és ezt a légi járművet) a felülvizsgálat időpontjában légi közlekedésre alkalmasnak találta.

A kiállítás kelte: ..................................................... A lejárat időpontja: ..................................................

Sárkányszerkezet repült óráinak száma (FH) a kiállítás napján (*) ........................................................

Aláírás: ............................................................................ Engedély száma (adott esetben): ............................

[VAGY]

[A JÓVÁHAGYOTT SZERVEZET NEVE, CÍME és JÓVÁHAGYÁSI HIVATKOZÁSA] (**)

[vagy]

[A TANÚSÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY(EK) TELJES NEVE ÉS A 66. RÉSZ SZERINTI (VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ NEMZETI) ENGEDÉLYÉNEK SZÁMA] (**)

ezennel igazolja, hogy az 1321/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban elvégezte a következő légi jármű légialkalmassági felülvizsgálatát:

A légi jármű gyártója:........................... A gyártó jelzése:.................................

A légi jármű lajstromjele:........................... A légi jármű sorozatszáma:..............................

és ezt a légi járművet a felülvizsgálat időpontjában légi közlekedésre alkalmasnak találta.

A kiállítás kelte: ...................................................... A lejárat időpontja: ..................................................

Sárkányszerkezet repült óráinak száma (FH) a kiállítás napján (*) ........................................................

Aláírás: ............................................................................ Engedély száma (adott esetben): ............................

================================================================================

1. kiterjesztés: A légi jármű megfelel az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.901. c) pontjában foglalt feltételeknek.

A kiállítás kelte: ...................................................... A lejárat időpontja: ..................................................

Sárkányszerkezet repült óráinak száma (FH) a kiállítás napján (*) ........................................................

Aláírás: ............................................................................ Engedély száma: ...........................

A vállalat neve: .................................... A jóváhagyás hivatkozási száma: ... .............................................

================================================================================

2. kiterjesztés: A légi jármű megfelel az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.901. c) pontjában foglalt feltételeknek.

A kiállítás kelte: ...................................................... A lejárat időpontja: ..................................................

Sárkányszerkezet repült óráinak száma (FH) a kiállítás napján (*) ........................................................

Aláírás: ............................................................................ Engedély száma: ...........................

A vállalat neve: .......................................... A jóváhagyás hivatkozási száma: .............................................

(*) Kivéve ballonok és léghajók esetében.

(**) Az űrlap kibocsátója az igényeihez igazíthatja azt, törölve belőle a nevet, az igazoló nyilatkozatot, az érintett légi járműre való hivatkozást és a használat szempontjából nem releváns kibocsátási adatokat.

15c. számú EASA-űrlap, 4. kiadás.

III. függelék

IV. függelék

V. függelék

Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány - 24. számú EASA-űrlap

VI. függelék

Légialkalmassági bizonyítvány - 25. számú EASA-űrlap

VII. függelék

VIII. függelék

Megfelelőségi nyilatkozat légi járműről - 52. számú EASA-űrlap

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT LÉGI JÁRMŰRŐL
1. A gyártás helye (állam)2. [TAGÁLLAM] (1), az Európai Unió tagállama (2)3. A nyilatkozat hivatkozási száma:
4. Szervezet
5. A légi jármű típusa6. Típusalkalmassági bizonyítvány hivatkozási száma:
7. A légi jármű lajstromszáma vagy jele8. A gyártó szervezet azonosító száma:
9. A hajtómű/légcsavar adatai (3)
10. Átalakítások és/vagy szervizelési közlemények (3)
11. Légialkalmassági irányelvek
12. Engedmények
13. Kivételek, mentességek, eltérések (3)
14. Megjegyzések
15. Légialkalmassági bizonyítvány
16. További követelmények
17. Megfelelőségi nyilatkozat
Tanúsítjuk, hogy a fent megjelölt légi jármű teljes mértékben megfelel a típusalkalmassági bizonyítvány tárgyát képező tervnek, valamint a 9., 10., 11., 12. és 13. rovatban meghatározottaknak.
A légi jármű biztonságos üzemkész állapotban van.
A légi jármű repülési tesztjei kielégítőek voltak.
18. Alulírott19. Név20. Kelt (év/hónap/nap)
21. A gyártó szervezet jóváhagyásának száma
52. számú EASA-űrlap – 3. kiadás

(1) Vagy "EASA", ha az EASA az illetékes hatóság.

(2) Nem EU-tagállam vagy az EASA esetében törlendő.

(3) A nem kívánt szövegrész törlendő.

Útmutatás a légi járműről kiadott megfelelőségi nyilatkozat (52. számú - EASA-űrlap) használatához

1. CÉL ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET

1.1. Azt, hogy a légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot a 21. rész A. szakaszának F. alrésze alapján működő gyártó szervezetnek hogyan kell használnia, a 21.A.130. pont, valamint a vonatkozó elfogadható igazolási eljárás írja le.

1.2. A 21. rész A. szakaszának G. alrésze alapján a légi járműről kiállított megfelelőségi nyilatkozat (52. számú EASA-űrlap) célja, hogy a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának jogosultja számára lehetővé tegye, hogy - kiváltságának megfelelően - a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságától egy adott légi járműre vonatkozóan légialkalmassági bizonyítványt, valamint kérésre zajbizonyítványt kapjon.

2. ÁLTALÁNOS

2.1. A megfelelőségi nyilatkozatnak követnie kell a mintát, beleértve a rovatok számozását és helyét is. Az egyes rovatok mérete az adott kérelemnek megfelelően változtatható, de ezáltal a megfelelőségi nyilatkozat nem válhat felismerhetetlenné. Kétség esetén forduljon az illetékes hatósághoz.

2.2. A megfelelőségi nyilatkozat elkészíthető előnyomtatva vagy számítógéppel. A nyilatkozaton szereplő vonalaknak és betűknek minden esetben egyértelműeknek és olvashatóaknak kell lenniük. A csatolt mintának megfelelően a feliratok előnyomtatva is elkészíthetők, az előnyomtatott űrlap azonban más, a megfelelőségre vonatkozó nyilatkozatokat nem tartalmazhat.

2.3. A nyilatkozat kitölthető gépi/számítógépes úton vagy kézzel, nyomtatott nagybetűkkel az olvashatóság érdekében. A megfelelőségi nyilatkozat kiállítható angol nyelven, valamint - szükség szerint - a kibocsátó tagállam egy vagy több további hivatalos nyelvén is.

2.4. A jóváhagyott gyártó szervezet köteles megőrizni a nyilatkozat, valamint a nyilatkozatban hivatkozott függelékek egy-egy példányát.

3. A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT KITÖLTÉSE A KIÁLLÍTÓ RÉSZÉRŐL

3.1. A megfelelőségi nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy minden rovata ki legyen töltve.

3.2. Megfelelőségi nyilatkozat a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága számára csak akkor állítható ki, ha előzetesen megtörtént a légi járműre és a légi járműbe beszerelt termékekre vonatkozó tervek jóváhagyása.

3.3. Ha az illetékes hatóság másként nem rendelkezik, a 9., 10., 11., 12., 13. és 14. rovat külön megjelölt, a gyártó szervezet által őrzött okmányokra való utalások útján is kitölthető.

3.4. A megfelelőségi nyilatkozat elvben nem vonatkozik a felszerelés azon elemeire, amelyeket az alkalmazandó üzemeltetési szabályok értelmében a járművön esetleg el kell helyezni. Előfordulhat ugyanakkor, hogy egyes ilyen elemek meg vannak jelölve a 10. rovatban, vagy szerepelnek a jóváhagyott típustervben. Az üzemeltetőket ennek megfelelően emlékeztetjük arra, hogy saját tevékenységi körükben felelősek az alkalmazandó üzemeltetési szabályok betartásáért.

1. rovatAz a tagállam, amelyben a légi járművet gyártották.
2. rovatAz az illetékes hatóság, amely saját hatáskörében állítja ki a megfelelőségi nyilatkozatot.
3. rovatEbbe a rovatba egyedi sorszámot kell előnyomtatni, a nyilatkozat ellenőrzése és visszakereshetősége céljából. Kivételt képeznek a számítógéppel létrehozott dokumentumok: a számot nem kell előnyomtatni, ha a számítógépet egyedi szám előállításához és kinyomtatásához programozzák.
4. rovatA nyilatkozatot kiállító szervezet teljes neve és címe. Ez a rovat lehet előnyomtatott. Ha a rovatban van elegendő hely, feltüntethető logó stb. is.
5. rovatA légi jármű típusának teljes megnevezése a típusalkalmassági bizonyítvány és a hozzá tartozó adatlap szerint.
6. rovatA nyilatkozat tárgyát képező légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának hivatkozási számai és kiadási adatai.
7. rovatLajstromba vett légi jármű esetén a lajstromjel. Lajstromba nem vett légi jármű esetén a tagállam illetékes hatósága és – szükség szerint – a harmadik ország illetékes hatósága által elfogadott jel.
8. rovatA gyártó szervezet által ellenőrzési, nyomonkövethetőségi és terméktámogatási céllal a légi járműhöz rendelt azonosító szám. Ezt néha „gyártó szervezet sorozatszámának” vagy „gyári sorozatszámnak” is szokás nevezni.
9. rovatA hajtómű és a légcsavar(ok) típusának teljes megnevezése a vonatkozó típusalkalmassági bizonyítvány és a hozzá tartozó adatlap szerint. Ugyanitt fel kell tüntetni a gyártó szervezet azonosító számát és a gyártás helyét is.
10. rovatA légi jármű tervadatainak jóváhagyott változásai.
11. rovatA légi alkalmasságra vonatkozó irányelvek és más hasonló előírások teljes felsorolása, nyilatkozat ezek betartásáról, valamint a megfelelőségi nyilatkozat tárgyát képező légi járműre – beleértve a termékeket, valamint a beszerelt alkatrészeket, berendezéseket és felszerelést is – alkalmazott megfelelőségértékelési módszer ismertetése. Itt kell megadni a megfeleléssel kapcsolatos követelményekre vonatkozó határidőket is.
12. rovatNem tervezett jóváhagyott eltérések a jóváhagyott típustervtől (ezeket engedményeknek is szokás nevezni).
13. rovatEbben a rovatban csak megállapodáson alapuló kivételek, mentességek és eltérések jelölhetők meg.
14. rovatMegjegyzések. Minden olyan nyilatkozat, tájékoztatás, különös adat vagy korlátozás, amely hatással lehet a nyilatkozat tárgyát képező légi jármű légi alkalmasságára. Ha nincs ilyen információ vagy adat, a rovatba a‘ szöveget írja.
15. rovatA kért légialkalmassági bizonyítvány típusának megfelelően „Légialkalmassági bizonyítvány” vagy „Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány”.
16. rovatEbbe a rovatba a – például az importáló ország által közölt – kiegészítő követelményeket kell beírni.
17. rovatA megfelelőségi nyilatkozat érvényességéhez az szükséges, hogy valamennyi rovata ki legyen töltve. A gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának jogosultja köteles egy-egy példányban megőrizni a repülési tesztről, valamint az esetleges hibákról és a hibák javításáról felvett jegyzőkönyveket. A jegyzőkönyvet a tanúsítást végző személyeknek és a repülőszemélyzet egy tagjának (pl. berepülő pilóta, a repülési tesztért felelős mérnök) kedvező nyilatkozat kíséretében alá kell írnia. Annak érdekében, hogy a légi jármű megfeleljen az alkalmazandó tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapotban legyen, repülési tesztként a 21.A.139. pont – és különösen a pont 21.A.139. d.) 1. vi. pont – szerinti gyártásrendszer minőségirányítási elemének ellenőrzése keretében meghatározott teszteket kell elvégezni.
A gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának jogosultja köteles továbbá megőrizni a nyilatkozat biztonságos üzemkész állapotra vonatkozó részének igazolása céljából átadott (vagy rendelkezésre bocsátott) darabok jegyzékét.
18. rovatA megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó szervezet jóváhagyásának jogosultja által a pont 21.A.145. d) pont alapján feljogosított személy írhatja alá. Bélyegzővel nyomott aláírás nem alkalmazható.
19. rovatA nyilatkozatot aláíró személy neve gépelve vagy nyomtatva, olvasható formában.
20. rovatA megfelelőségi nyilatkozat aláírásának dátuma.
21. rovatAz illetékes hatóság jóváhagyásának hivatkozási adatai.

IX. függelék

ÜZEMBE HELYEZÉSI BIZONYÍTVÁNY - 53. - SZÁMÚ EASA-ŰRLAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az 53. számú EASA-űrlapon az ELVÉGZETT MUNKA RÖVID LEÍRÁSA rovatban szerepelnie kell a munka elvégzéséhez használt jóváhagyott adatokra való hivatkozásnak.

Az 53. számú EASA-űrlapon a TELEPHELY rovat arra a telephelyre vonatkozik, ahol a karbantartást végezték, és nem a szervezet létesítményeinek helye (ha a kettő nem ugyanaz).

X. függelék

A gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványa - 55. számú EASA-űrlap

Gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványai az I. melléklet (21. rész) G. alrésze szerint

[TAGÁLLAM] (1)
Az Európai Unió tagállama (2)
GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSI BIZONYÍTVÁNYA
Hivatkozási szám: [TAGÁLLAM KÓDJA (1)].21G.XXXX
Az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 748/2012/EU bizottsági rendeletnek a kiállítás időpontjában hatályos rendelkezései alapján a(z) [TAGÁLLAMI ILLETÉKES HATÓSÁG (*)] az alábbiakban megjelölt feltételekkel tanúsítja, hogy a(z)
[VÁLLALAT NEVE ÉS CÍME]
a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) A. szakasza alapján gyártó szervezet, és ebbéli minőségében a fenti referenciákkal jogosult a mellékelt jóváhagyási jegyzőkönyvben felsorolt termékek, alkatrészek és berendezések gyártására és ezzel összefüggésben tanúsítványok kiállítására.
FELTÉTELEK:
1. A jóváhagyás csak a jóváhagyás különös feltételeit rögzítő mellékelt okmányban megjelölt területre vonatkozik.
2. A jóváhagyásnak feltétele, hogy a gyártó szervezet kövesse a gyártó szervezet jóváhagyott részletes ismertetése szerinti eljárásokat.
3. A jóváhagyás mindaddig érvényes, ameddig a jóváhagyott gyártó szervezet továbbra is teljesíti a 748/2012/EU rendelet I. mellékletben (21. rész) foglalt követelmények.
4. A fenti feltételek teljesülése esetén a jóváhagyás – a lemondás, a helyébe lépő új jóváhagyás kiadása, a felfüggesztés és a visszavonás esetét kivéve – korlátlan ideig érvényes.
Az eredeti kiállítás kelte: …
A felülvizsgálat kelte: …
A felülvizsgálat száma: …
Aláírás: …
Az illetékes hatóság részéről: [ILLETÉKES HATÓSÁG AZONOSÍTÓJA (1)]
55a. számú EASA-űrlap – 3. kiadás

(1) Vagy "EASA", ha az EASA az illetékes hatóság.

(2) Nem EU-tagállam esetén törlendő.

[TAGÁLLAM] (1)
Az Európai Unió tagállama (2)
A jóváhagyás feltételeiTS: [TAGÁLLAM KÓDJA (1)].21G.XXXX
Ez az okmány a következő szervezetnek, mint gyártó szervezetnek kiadott [TAGÁLLAM KÓDJA (1)].21G.XXXX sz. jóváhagyás mellékletét képezi:
A vállalat neve:
1. szakasz TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK:
AZ ALÁBBIAK GYÁRTÁSATERMÉK/KATEGÓRIA
A gyártó szervezet részletes ismertetésének xxx. szakaszában megállapított adatok szerint és korlátozásokkal.
2. szakasz HELYEK:
3. szakasz KIVÁLTSÁGOK:
A gyártó szervezet a jóváhagyás különös feltételeit rögzítő okmányban körülírt feltételekkel és a gyártó szervezet részletes ismertetésében szereplő eljárásokkal összhangban a következők szerint jogosult élni a pont 21.A.163, pontban előírt kiváltságaival:
[a nem kívánt rész törlendő]
A termékterv elfogadása előtt az 1. számú EASA-űrlap csak megfelelési célra állítható ki.
Jóváhagyás nélküli légi járműre nem állítható ki megfelelőségi nyilatkozat.
A karbantartási előírásoknak való megfelelés kötelezővé válásáig a karbantartás a gyártó szervezet részletes ismertetésének xxx. szakaszával összhangban végezhető.
Repülési engedélyek a gyártó szervezet részletes ismertetésének yyy. szakaszával összhangban állíthatók ki.
Az eredeti kiállítás kelte:Aláírás:
A felülvizsgálat kelte:
A felülvizsgálat száma:A(z) [ILLETÉKES HATÓSÁG MEGNEVEZÉSE (1)] nevében:
55b. számú EASA-űrlap – 3. kiadás

(1) Vagy "EASA", ha az EASA az illetékes hatóság.

(2) Nem EU-tagállam esetén törlendő.

XI. függelék

Eseti engedély gyártó szervezet jóváhagyása nélküli gyártáshoz - 65. számú EASA-űrlap

Eseti engedély az F. melléklet (21. rész) F. alrésze szerint

[TAGÁLLAM] (1)
Az Európai Unió tagállama (2)
ESETI ENGEDÉLY A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK HIÁNYÁBAN VÉGZETT GYÁRTÁSRA
[A KÉRELMEZŐ NEVE]
[KERESKEDELMI NÉV (ha eltér a kérelmező nevétől)]
[A KÉRELMEZŐ SZÉKHELYE (TELJES CÍM)]
Kelt: (nap, hónap, év)
Hivatkozási szám: [TAGÁLLAM KÓDJA (2)].21F.XXXX
Tisztelt [a Kérelmező neve]!
Az Önöknél működő gyártás-ellenőrzési rendszer értékelése alapján megállapítottuk, hogy az megfelel a 748/2012/EU bizottsági rendelet I. melléklete (21. rész) A. szakaszának F. alrészében foglalt követelményeknek.
Ennek megfelelően – az alábbiakban megjelölt feltételekkel – engedélyezzük az alább felsorolt termékek, alkatrészek és berendezések megfelelőségének a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) A. szakaszának F. alrészében foglalt követelmények szerinti igazolását.
Darabok számaTermékszámSorozatszám
LÉGI JÁRMŰVEK
ALKATRÉSZEK
Az eseti engedélyre a következő feltételek az irányadók:
1. Az engedély csak addig érvényes, ameddig a(z) [vállalatnév] teljesíti a [748/2012/EU] rendelet I. melléklete (21. rész) A. szakaszának F. alrészében foglalt követelményeket.
2. Az engedély érvényességének feltétele a(z) [vállalatnév] … hiv. számú/kiadású kézikönyvében leírt eljárások követése.
3. Az engedély… -án/-én hatályát veszti.
4. A 748/2012/EU rendelet 21.A.130. pontjában foglalt rendelkezések alapján a(z) [vállalatnév] által kiadott megfelelőségi nyilatkozat csak akkor érvényes, ha azt a jelen eseti engedélyt kiállító hatóság a fent hivatkozott kézikönyv … eljárása szerint felülhitelesítette.
5. A(z) [vállalatnév] az engedélyt kiállító hatóságnak köteles haladéktalanul bejelenteni a gyártásellenőrző rendszer minden olyan változását, amely kihatással lehet az engedélyben felsorolt termékek és alkatrészek ellenőrzésére, megfelelőségére vagy légi alkalmasságára.
Az illetékes hatóság részéről: A(z) [ILLETÉKES HATÓSÁG MEGNEVEZÉSE (1)(2)] nevében:
Dátum és aláírás
65. számú EASA-űrlap – 3 kiadás

(1) Vagy "EASA", ha az EASA az illetékes hatóság.

(2) Nem EU-tagállam esetén törlendő.

XII. függelék

Repülésiteszt-kategóriák és a repülési tesztekben részt vevő személyzet kapcsolódó képesítései

A. Általános

Ez a függelék a 2 000 kg vagy azt meghaladó maximális felszállótömegű (MTOM) és CS-23 besorolás szerint, illetve a CS-25, CS-27, CS-29 besorolás vagy azokkal egyenértékű légialkalmassági alapkövetelmények szerint tanúsított vagy tanúsítandó légi járművek repülési tesztjeiben részt vevő repülőszemélyzet számára szükséges képesítéseket határozza meg.

B. Fogalommeghatározások

1.

"Repülési tesztért felelős mérnök" : olyan mérnök, aki repülési tesztekkel kapcsolatos földi vagy légi műveletekben vesz részt;

2.

"Repülési tesztért felelős vezető mérnök" : olyan repülési tesztért felelős mérnök, akit repülési tesztek során a repülési tesztek elvégzése, illetve a légi jármű és annak rendszerei működtetésében a pilótának történő segítségnyújtás céljából légi járművön ellátandó feladatokra osztanak be;

3.

"Repülési tesztek" : 3.1.

új tervek (légi járművek, meghajtórendszerek, alkatrészek és berendezések) fejlesztési fázisa kapcsán végzett repülések; 3.2.

a tanúsítási alapnak való megfelelés, illetve a típustervnek való megfelelőség bizonyítására szolgáló repülések; 3.3.

olyan, szokványostól eltérő manővereket vagy profilokat igénylő új tervkoncepciók kipróbálását célzó repülések, amelyeknél előfordulhat a légi jármű már jóváhagyott határértékeinek túllépése; 3.4.

repülési tesztelési képzés céljából végzett repülések.

C. Repülésiteszt-kategóriák

1. Általános

Az alábbi leírások a tervező és gyártó szervezetek által az I. melléklet (21. rész) alapján végzett repülésekre vonatkoznak.

2. Hatály

Ha egy teszt egynél több légi járművet érint, akkor a légi járművek minden egyes repülését minősíteni kell e függelék szerint annak megállapítására, hogy az repülési teszt-e, és amennyiben igen, akkor milyen kategóriába tartozik.

Kizárólag a (6)B.3. pontban említett repülések tartoznak e függelék hatálya alá.

3. Repülésiteszt-kategóriák

A repülési tesztek a következő négy kategóriát ölelik fel:

3.1. Első kategória (1.) a) új típusú légi járművek vagy egy olyan légi jármű első repülése(i), amelynek repülési jellemzői vagy kormányozhatósági tulajdonságai jelentős mértékben megváltozhattak; b) olyan repülések, amelyek során a már ismertektől jelentős mértékben eltérő repülési jellemzők esetleges előfordulása is elképzelhető; c) újszerű vagy szokatlan légijármű-tervezési sajátosságokat vagy technikákat vizsgáló repülések; d) a repülési határgörbe megállapítását vagy kibővítését célzó repülések; e) a repülési határgörbe határértékeinek megközelítése esetén érvényes szabályozási teljesítmények, repülési jellemzők és kormányozhatósági tulajdonságok megállapítását célzó repülések; f) repülési tesztelési képzés 1. kategóriájú repülési tesztekhez.

3.2. Második kategória (2.) a) Egy még nem tanúsított típusú légi jármű 1. kategóriába nem sorolt repülései; b) Egy már tanúsított típusú légi járműnek egy még nem jóváhagyott módosítást követő, 1. kategóriába nem sorolt repülései, amelyek: i. a légi jármű általános viselkedésének felmérését igénylik; vagy ii. a repülőszemélyzet alapvető eljárásainak értékelését igénylik olyan helyzetben, amikor egy új vagy módosított rendszer üzemel vagy szükséges; vagy iii. az aktuálisan jóváhagyott működési határérték korlátozásait szándékosan túllépő, de a vizsgált repülési határgörbén belül maradó repüléshez szükségesek; c) Repülési tesztelési képzés 2. kategóriájú repülési tesztekhez.

3.3. Harmadik kategória (3.) Újonnan elkészült légi jármű megfelelőségi nyilatkozatának kiadása céljából végzett repülések, amelyek nem igényelnek a típusalkalmassági bizonyítványban, illetve a légi jármű repülési kézikönyvében szereplő korlátozásokat meghaladó repülést.

3.4. Negyedik kategória (4.) Egy már tanúsított típusú légi járműnek egy még nem jóváhagyott tervmódosítást követő, 1. vagy 2. kategóriába nem sorolt repülései.

D. A pilóták és a repülési tesztért felelős vezető mérnökök kompetenciája és tapasztalatai

1. Általános

A pilótáknak és a repülési tesztért felelős vezető mérnököknek az alábbi táblázatban meghatározott kompetenciákkal és tapasztalatokkal kell rendelkezniük.

Repülésiteszt-kategóriák
Légi jármű1.2.3.4.
CS-23 besorolású, 0,6 feletti tervezett zuhanósebességű, illetve 7 620 méter (25 000 láb) feletti maximális csúcsmagasságú regionális légi jármű vagy légi jármű, valamint CS-25, CS-27, CS-29 vagy azokkal egyenértékű légialkalmassági alapkövetelmények szerint besorolt légi járművek1. szintű kompetencia2. szintű kompetencia3. szintű kompetencia4. szintű kompetencia
Egyéb 2 000 kg vagy azt meghaladó maximális felszállótömegű CS-23 besorolású légi jármű2. szintű kompetencia2. szintű kompetencia3. szintű kompetencia4. szintű kompetencia

1.1. 1. szintű kompetencia

1.1.1. A pilótáknak meg kell felelniük a 2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendelet ( 7 ) I. mellékletében (FCL-rész) foglalt követelményeknek.

1.1.2. A repülési tesztért felelős vezető mérnöknek:

a) kielégítő eredménnyel kellett teljesítenie az 1. szintű kompetencia-tanfolyamot; valamint

b) legalább 100 órányi repülési gyakorlattal kell rendelkeznie, amelybe a repülési tesztelési képzés is beletartozik.

1.2. 2. szintű kompetencia

1.2.1. A pilótáknak meg kell felelniük az 1178/2011/EU rendelet I. mellékletében (FCL-rész) foglalt követelményeknek.

1.2.2. A repülési tesztért felelős vezető mérnöknek:

a) kielégítő eredménnyel kellett teljesítenie az 1. vagy 2. szintű kompetencia-tanfolyamot; valamint

b) legalább 50 órányi repülési gyakorlattal kell rendelkeznie, amelybe a repülési tesztelési képzés is beletartozik.

A repülési tesztért felelős vezető mérnökök 1. vagy 2. szintű kompetencia-tanfolyamainak legalább a következő tárgyakat kell magukban foglalniuk:

i. repülési teljesítmény;

ii. stabilitás és irányítás/kormányozhatósági tulajdonságok;

iii. rendszerek;

iv. repülésiteszt-szervezés; valamint

v. kockázatkezelés/repülésbiztonság-menedzsment.

1.3. 3. szintű kompetencia

1.3.1. A pilótáknak legalább az FCL-résszel összhangban kiadott, a tesztelt légijármű-kategóriának megfelelő érvényes engedéllyel és kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL) kell rendelkezniük. Ezenkívül a légijármű-parancsnoknak:

a) rendelkeznie kell berepülő jogosítással; vagy

b) korábban légijármű-parancsnokként legalább 1 000 órányi repülési tapasztalatot kellett szereznie hasonló bonyolultságú és jellemzőkkel bíró légi járművön; és

c) mindegyik légijármű-osztályra vagy -típusra vonatkozóan részt kellett vennie egy olyan program részét képező összes repülésben, amelynek eredményeként legalább öt légi jármű önálló légialkalmassági bizonyítványát adták ki.

1.3.2. A repülési tesztért felelős vezető mérnöknek:

a) meg kell felelnie az 1. vagy a 2. szintű kompetencia-követelményeknek; vagy

b) korábban jelentős mértékű, a feladatnak megfelelő repülési tapasztalatot kellett szereznie; és

c) részt kellett vennie egy olyan program részét képező összes repülésben, amelynek eredményeként legalább öt légi jármű önálló légialkalmassági bizonyítványát adták ki.

1.4. 4. szintű kompetencia

1.4.1. A pilótáknak legalább az FCL-résszel összhangban kiadott, a tesztelt légijármű-kategóriának megfelelő érvényes engedéllyel és kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL) kell rendelkezniük. A légijármű-parancsnoknak berepülő jogosítással vagy legalább 1 000 órányi, hasonló bonyolultságú és jellemzőkkel bíró légi járművön légijármű-parancsnokként teljesített repülési idővel kell rendelkeznie.

1.4.2. A repülési tesztért felelős vezető mérnökök kompetenciáját és tapasztalatát a berepülési üzemeltetési utasítás határozza meg.

2. Repülési tesztért felelős vezető mérnökök

A repülési tesztért felelős vezető mérnököknek az őket alkalmazó szervezettől kell szervezeten belüli feladatkörüket részletező engedélyt kapniuk. Az engedélynek a következő információkat kell tartalmaznia:

a) név;

b) születési idő;

c) tapasztalat és képzés;

d) szervezeten belüli beosztás;

e) az engedély alkalmazási köre;

f) az engedély első kiadásának dátuma;

g) adott esetben az engedély lejáratának dátuma; és

h) az engedély azonosító száma.

Repülési tesztért felelős vezető mérnököket csak akkor szabad konkrét repülésekre kijelölni, ha fizikailag és szellemileg alkalmasak a kijelölt feladatok és kötelezettségek biztonságos ellátására.

A szervezetnek az engedélyekhez kapcsolódó összes vonatkozó nyilvántartást elérhetővé kell tennie az engedélyek birtokosai számára.

E. Egyéb repülési tesztért felelős mérnökök kompetenciája és tapasztalatai.

A légi jármű fedélzetén dolgozó egyéb repülési tesztért felelős mérnököknek a részükre mint a személyzet tagjai részére kijelölt feladatokkal arányos, és adott esetben a berepülési üzemeltetési utasításban meghatározott tapasztalatokkal és képzéssel kell rendelkezniük.

A szervezetnek az adott repülési tesztért felelős mérnök rendelkezésére kell bocsátania a repülési tevékenységeihez kapcsolódó összes vonatkozó nyilvántartást.

IB. MELLÉKLET

21L.1. Alkalmazási kör

a) E melléklet (21. rész Light) A. szakaszában az alábbi, valamely tagállamban székhellyel rendelkező személyek jogait és kötelezettségeit szabályozó rendelkezéseket állapítjuk meg: 1. az e mellékletnek megfelelően kiállított vagy kiállítandó bizonyítvány kérelmezője vagy jogosultja; 2. azok a természetes és jogi személyek, akik e melléklettel összhangban tervezési megfelelőségi, tervezési alkalmassági vagy gyártási alkalmassági nyilatkozatot tesznek, vagy ilyen nyilatkozatot kívánnak tenni; 3. a légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatnak vagy az e mellékletnek megfelelően gyártott hajtómű, légcsavar vagy alkatrész üzemképességi tanúsítványának (1. számú EASA-űrlap) aláírója.

b) E melléklet B. szakasza megállapítja az ügynökség és a nemzeti illetékes hatóságok által e melléklettel összhangban végzett tanúsítást, felügyeletet és végrehajtást szabályozó rendelkezéseket, valamint az e feladatok ellátásához kapcsolódó igazgatási és irányítási rendszereikre vonatkozó követelményeket.

21L.2. Illetékes hatóság

E melléklet alkalmazásában az illetékes hatóság:

a) az A. szakasz A. alrésze vonatkozásában: 1. a tervező szervezetek esetében az ügynökség; 2. a gyártó szervezetek esetében a szervezet székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság; az ügynökség, ha a szóban forgó felelősséget az (EU) 2018/1139 rendelet 64. vagy 65. cikkével összhangban az ügynökségre ruházták át;

b) az A. szakasz B., C, D., E., F., J., K., M., N. és Q. alrésze vonatkozásában az ügynökség;

c) az A. szakasz G., H., I. és R. alrésze vonatkozásában a szervezet székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság; az ügynökség, ha a szóban forgó felelősséget az (EU) 2018/1139 rendelet 64. vagy 65. cikkével összhangban az ügynökségre ruházták át;

d) az A. szakasz P. alrésze vonatkozásában: 1. a tagállamok valamelyikében lajstromozott légi járművek esetében a nyilvántartásba vevő tagállam által kijelölt hatóság; 2. nem lajstromozott légi jármű esetében az azon tagállam által kijelölt hatóság, amely előírta az azonosító jelet; 3. a repülési feltételeknek a terv biztonsági szintjével kapcsolatban álló jóváhagyása tekintetében az ügynökség.

A. SZAKASZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21L.A.1. Alkalmazási kör

Ebben a szakaszban a következőkre alkalmazandó általános jogokat és kötelezettségeket állapítjuk meg:

a) az e mellékletnek megfelelően kiadott vagy kiadandó bármely tanúsítvány/bizonyítvány jogosultja és kérelmezője;

b) a tervezési és gyártási alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat vagy a tervezési megfelelőségi nyilatkozat bármely nyilatkozattevője; valamint

c) bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki megfelelőségi nyilatkozatot ad ki egy légi járműre, vagy üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap) állít ki egy gyártott hajtóműre, légcsavarra vagy alkatrészre vonatkozóan.

21L.A.2. A tanúsítvány kérelmezőjétől vagy jogosultjától, illetve a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevőjétől különböző személy által teljesítendő kötelezettségek és intézkedések

Egy termékre vagy alkatrészre vonatkozó tanúsítvány kérelmezője vagy jogosultja, illetve a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője által teljesítendő, e szakasz szerinti intézkedéseket és kötelezettségeket az említettek nevében bármely más természetes vagy jogi személy is végrehajthatja, feltéve, hogy a kérelmező, a jogosult vagy a nyilatkozattevő feladatai mindenkor megfelelően ellátásra kerülnek.

21L.A.3. Jelentéstételi rendszer

a) A 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) és az ahhoz kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok sérelme nélkül, bármely természetes vagy jogi személy, aki típusalkalmassági bizonyítvánnyal, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal, jelentős javítási terv jóváhagyásával vagy bármely más, e melléklet szerint kiadottnak minősülő releváns tanúsítvánnyal rendelkezik vagy ilyet kérelmezett, vagy e melléklet alapján nyilatkozatot tett egy légijármű-terv, illetve tervmódosítás vagy javítási terv megfeleléséről: 1. létrehoz és fenntart egy rendszert az eseményjelentések gyűjtésére, vizsgálatára és elemzésére a káros tendenciák meghatározása, illetve a hiányosságok kiküszöbölése érdekében, valamint a 3. pont értelmében kötelezően jelentendő és az önkéntesen bejelentett események kivonatolása céljából. A jelentéstételi rendszer a következőket tartalmazza: i. olyan meghibásodásokkal, üzemzavarokkal, hibákkal vagy más eseményekkel foglalkozó jelentések, illetve ezekkel kapcsolatos információk, amelyek hátrányosan befolyásolják vagy befolyásolhatják a típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a jelentős javítási terv jóváhagyása vagy bármely más, az e melléklet alapján kiadottnak minősülő releváns tanúsítvány, vagy az e melléklet szerint kiadott tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó termék vagy alkatrész folyamatos légi alkalmasságát; ii. az i. pont hatálya alá nem tartozó hibákkal, veszélyes megközelítésekkel és veszélyekkel kapcsolatos jelentések; 2. a termék vagy alkatrész ismert üzemeltetői, valamint - kérésre - az egyéb kapcsolódó végrehajtási vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alapján felhatalmazott személyek rendelkezésére bocsátja az a) 1.pontnak megfelelően létrehozott rendszerre, valamint az a) 1. i. pontban említett meghibásodásokkal, üzemzavarokkal, hibákkal vagy más eseményekkel foglalkozó ilyen jelentések, illetve ezekkel kapcsolatos információk benyújtásának módjára vonatkozó információkat; 3. jelent az ügynökségnek minden meghibásodást, zavart, hibát vagy egyéb olyan eseményt, amelyről a típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a jelentős javítási terv jóváhagyása vagy bármely más, e melléklet szerint kiadottnak minősülő releváns tanúsítás vagy az e melléklet szerint kiadott tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó termékkel vagy alkatrésszel kapcsolatban tudomása van, és amely veszélyes helyzetet eredményezett vagy eredményezhet.

b) A 376/2014/EU rendelet és az ahhoz kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok sérelme nélkül, bármely természetes vagy jogi személy, aki e melléklet G. alrésze szerinti gyártási alkalmasságáról nyilatkozott, vagy aki e melléklet R. alrésze szerinti terméket vagy alkatrészt gyárt: 1. létrehoz és fenntart egy rendszert a belső eseményjelentések - köztük a belső hibákról, veszélyes megközelítésekről és veszélyekről szóló jelentések - gyűjtésére és értékelésére a káros tendenciák meghatározása, illetve a hiányosságok kiküszöbölése érdekében, valamint a 2. és 3. pont értelmében kötelezően jelentendő és az önkéntesen bejelentett események kivonatolása céljából. 2. a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának vagy a megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevőjének jelent minden olyan esetet, amikor azok olyan termékeket vagy alkatrészeket engedélyeztek, amelyeknél később megállapították, hogy az alkalmazandó tervadatoktól való lehetséges eltéréseket tartalmaznak, és vizsgálatot folytat a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjával vagy a megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevőjével együtt annak érdekében, hogy meghatározza azokat az eltéréseket, amelyek veszélyes helyzetet eredményezhetnek; 3. az ügynökség és - ha van - a 21L.2. pont szerint felelős tagállami illetékes hatóság felé jelenti azokat az eltéréseket, amelyek veszélyes állapotot eredményezhetnek, és amelyeket a 21L.A.3. b) 2. pontnak megfelelően határozott meg. 4. valamely másik gyártó szervezet beszállítójaként eljárva minden olyan esetet jelent a másik szervezet felé, amikor termékeket vagy alkatrészeket bocsátott a szóban forgó szervezet rendelkezésére, és azokról később megállapította, hogy valószínűleg eltéréseket tartalmaznak a vonatkozó tervadatoktól. A gyártó szervezet jóváhagyásával rendelkező vagy azt kérelmező természetes és jogi személyeknek az I. melléklet 21.A.3A. b) pontja szerinti jelentési kötelezettségei kiterjednek azon termékekkel és alkatrészekkel kapcsolatos eseményekre, amelyeket az e melléklet szerinti jóváhagyás vagy nyilatkozattétel hatálya alá tartozó tervadatoknak megfelelően gyártottak, és tervezési megfelelőségi nyilatkozat esetében jelentést kell tenni a nyilatkozattevő felé a tervezési megfelelésről.

c) A 376/2014/EU rendelet és az ahhoz kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok sérelme nélkül, az a) és b) pontban említett bármely természetes vagy jogi személy az a) 3., b) 2., b) 3. és b) 4. pont szerinti jelentéstétel során megfelelően védelmezi a jelentést tevő személy és a jelentésben említett személyek személyazonosságának titkosságát.

d) A 376/2014/EU rendelet és az ahhoz kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok sérelme nélkül, az a) és b) pontban említett bármely természetes vagy jogi személy az a) 3. és b) 3. pontban meghatározott jelentéseket az illetékes hatóság által meghatározott formában és módon, a lehető legrövidebb idő alatt készíti el, és minden esetben legkésőbb 72 órával a lehetséges veszélyes helyzet megállapítását követően küldi meg, kivéve, ha ezt rendkívüli körülmények megakadályozzák.

e) A 376/2014/EU rendelet és az ahhoz kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok sérelme nélkül, ha az a) 3. pontnak vagy b) 3. pontnak megfelelően jelentett valamely esemény tervezési hiba vagy gyártási hiba miatt következett be, a típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a jelentős javítási terv jóváhagyása vagy bármely más, e melléklet alapján kiadottnak minősülő tanúsítás jogosultja vagy a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője, illetve - adott esetben - a b) pontban említett gyártó szervezet a hiba okát kivizsgálja, és jelentést tesz az ügynökség és - ha van - a 21L.2. pont szerinti tagállami felelős illetékes hatóság felé a vizsgálata eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyeket a hiba kijavítása érdekében tesz vagy javasol.

f) Ha az illetékes hatóság megállapítja, hogy a hiba kijavításához intézkedés szükséges, a típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a jelentős javítási tervjóváhagyás vagy bármely más, e melléklet alapján kiadottnak minősülő releváns tanúsítvány jogosultja, a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője, illetve - adott esetben - a b) pontban említett gyártó szervezet az illetékes hatóság kérésére benyújtja a vonatkozó adatokat.

21L.A.4. Légialkalmassági irányelvek

Ha az ügynökségnek a 21L.B.23. ponttal összhangban légialkalmassági irányelvet kell kibocsátania valamely veszélyes helyzet megszüntetésére vagy valamely vizsgálat elvégzésének előírására, a típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, jelentős javítási tervjóváhagyás vagy bármely más, e melléklet szerint kiadottnak minősülő releváns tanúsítvány jogosultja, valamint a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője:

a) javaslatot tesz a megfelelő kiigazító intézkedésre vagy a szükséges vizsgálatokra, illetve egyidejűleg mindkettőre, és az ezekkel a javaslatokkal kapcsolatos részletes adatokat jóváhagyásra benyújtja az ügynökséghez;

b) az a) pontban említett javaslatoknak az ügynökség általi jóváhagyását követően megfelelő leíró adatokat és kivitelezési utasításokat biztosít a termék vagy alkatrész összes ismert üzemeltetője vagy jogosultja, illetve - kérés esetén - bármely olyan személy részére, aki számára a légialkalmassági irányelv betartását előírták.

21L.A.5. A tervezés és a gyártás összehangolása

A típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a típusalkalmassági bizonyítvány módosítására vagy a javítási tervre vonatkozó jóváhagyás jogosultja, a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője és az adott terv szerinti terméket vagy alkatrészeket gyártó szervezet, illetve természetes vagy jogi személy együttműködik annak érdekében, hogy a termék vagy alkatrész megfeleljen a tervnek, valamint hogy a termék vagy alkatrész folyamatos légialkalmassága biztosított legyen.

21L.A.6. Jelölés

a) A típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a típusalkalmassági bizonyítvány módosítására vagy a javítási tervre vonatkozó jóváhagyás jogosultja vagy a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője meghatározza a termékek vagy alkatrészek jelölését e melléklet Q. alrészével összhangban.

b) A termékeket vagy alkatrészeket gyártó szervezet, illetve természetes vagy jogi személy az említett termékeket és alkatrészeket e melléklet Q. alrészével összhangban jelöléssel látja el.

21L.A.7. Nyilvántartás vezetése

Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki típusalkalmassági bizonyítvánnyal, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal, javítási tervre vonatkozó jóváhagyással vagy repülési engedéllyel rendelkezik vagy azt kérelmezte, aki tervezési megfelelőségi nyilatkozatott tett, aki tervezési vagy gyártási alkalmasságról szóló nyilatkozatot adott ki, vagy aki e rendelet alapján termékeket vagy alkatrészeket gyárt:

a) termék vagy alkatrész, illetve annak módosításai vagy javításai tervezésekor olyan nyilvántartási rendszert hoz létre, amely magában foglalja a partnereire és alvállalkozóira vonatkozó követelményeket, megőrzi a tervre vonatkozó releváns információkat/adatokat, és azokat az ügynökség rendelkezésére bocsátja annak érdekében, hogy biztosítsa a termék vagy alkatrész folyamatos légialkalmasságához és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való megfeleléséhez szükséges információkat;

b) termék vagy alkatrész tervezésekor nyilvántartási rendszert hoz létre, és rögzíti a termék vagy alkatrész megfelelése szempontjából lényeges munka részleteit, valamint a partnereire és beszállítóira vonatkozó követelményeket, és azokat az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja annak érdekében, hogy biztosítsa a termék vagy alkatrész folyamatos légialkalmasságához szükséges információkat;

c) a repülési engedélyek tekintetében az I. melléklet 21.A.5. c) pontjában megállapított nyilvántartási követelményeken túlmenően a 21L.A.241. b) pontban meghatározott kiegészítő követelményeknek való megfelelés igazolása céljából készült valamennyi dokumentumot megőrzi, és azokat az ügynökség és az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja;

d) a 21L.A.125. c), a 21L.A.175. b) vagy a 21L.A.175. e) pontban előírtak szerint nyilvántartást vezet a tervezésben vagy gyártásban, valamint a megfelelés felügyeletére létrehozott független feladatban részt vevő személyzet alkalmasságáról és képesítéséről.

21L.A.8. Kézikönyvek

A típusalkalmassági bizonyítvány vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja vagy a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője elkészíti, karbantartja és frissíti a termékre vagy alkatrészre vonatkozó alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alap, alkalmazandó részletes műszaki előírások és alkalmazandó környezetvédelmi követelmények értelmében előírt valamennyi kézikönyv és kézikönyvváltozat mesterpéldányait, és kérésre azok másolatát az ügynökség rendelkezésére bocsátja.

21L.A.9. A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

a) A típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a tervmódosítás- vagy javításiterv-jóváhagyás jogosultja vagy a javítási tervre vonatkozó tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője meghatározza azokat az információkat, amelyek annak biztosításához szükségesek, hogy a légijármű-típusra és annak bármely kapcsolódó, a tervnek megfelelő részére vonatkozó légialkalmassági szabványt a légi jármű teljes élettartama alatt fenntartsák.

b) A típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a tervmódosítás- vagy javításiterv-jóváhagyás jogosultja vagy a javítási tervre vonatkozó tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője a terv rendelkezésre bocsátása előtt átadja az a) pontban meghatározott információkat.

c) A folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokat a következők biztosítják: 1. a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja vagy a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője egy vagy több termék valamennyi ismert tulajdonosának a termék(ek) átadásakor, vagy az érintett légi jármű első légialkalmassági bizonyítványának vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványának kiállításakor, attól függően, hogy melyik következik be később; 2. a típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a kis jelentőségű módosításra vonatkozó jóváhagyás jogosultja vagy a javítási tervre vonatkozó tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője a módosítás által érintett termék valamennyi ismert üzemeltetőjének a módosított termék rendelkezésre bocsátásakor; 3. a javítási tervre vonatkozó jóváhagyás jogosultja vagy a javítási tervre vonatkozó tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője a javítás által érintett termék valamennyi ismert üzemeltetőjének azon termék engedélyezésekor, amelyben a javítási terv megvalósult. A javított terméket vagy alkatrészt engedélyezni lehet, mielőtt a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó, megfelelő utasítások elkészülnek, de ez az ügynökséggel történt megállapodás alapján, korlátozott üzemeltetési időszakra vonatkozhat. Ezt követően a bizonyítvány szóban forgó jogosultjai vagy a nyilatkozattevők ezt az információt kérésre rendelkezésére bocsátják minden olyan személynek, akinek be kell tartania a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokat.

d) A b) ponttól eltérve, a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja vagy a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások egy részének (hosszú átfutású, tervezett jellegű utasítások) rendelkezésre bocsátását a termék vagy a módosított termék üzembe helyezése utánra is halaszthatja, ám ezeket az utasításokat még az előtt rendelkezésre kell bocsátania, mielőtt az érintett adatok felhasználása a termék vagy a módosított termék esetében szükségessé válik.

e) A tervre vonatkozó jóváhagyás jogosultja vagy a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője, akinek a b) pontnak megfelelően gondoskodnia kell a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások átadásáról, ezen utasítások valamennyi módosítását a változással érintett termék valamennyi ismert üzemeltetőjének és - kérésre - minden egyéb olyan személynek a rendelkezésére bocsátja, akinek meg kell felelnie ezeknek a módosításoknak.

21L.A.10. Hozzáférés és vizsgálat

Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki típusalkalmassági bizonyítvánnyal, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal, jelentős javítási tervre vonatkozó jóváhagyással, repülési engedéllyel, légialkalmassági bizonyítvánnyal, korlátozott légialkalmassági bizonyítvánnyal, zajbizonyítvánnyal vagy korlátozott zajbizonyítvánnyal rendelkezik vagy azt kérelmezte, aki tervezési megfelelőségi nyilatkozatott tett, aki tervezési vagy gyártási alkalmasságról szóló nyilatkozatot adott ki, vagy aki e melléklet R. alrésze alapján légi járműveket, hajtóműveket, légcsavarokat vagy alkatrészeket gyárt:

a) hozzáférést biztosít az illetékes hatóság számára minden létesítményhez, termékhez, alkatrészhez, dokumentumhoz, feljegyzéshez, adathoz, folyamathoz, eljáráshoz vagy bármely egyéb anyaghoz, és lehetővé teszi az illetékes hatóság számára, hogy az megvizsgáljon bármely jelentést, elvégezhessen bármely vizsgálatot, illetve részt vehessen bármely teszten, amely az e szakasz alkalmazandó követelményeinek való megfelelés és a folyamatos megfelelés ellenőrzéséhez szükséges;

b) amennyiben a természetes vagy jogi személy partnereket, beszállítókat vagy alvállalkozókat vesz igénybe, megállapodásokat köt velük annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóság hozzáférjen az a) pontban megadottakhoz és megvizsgálhassa azokat.

21L.A.11. Vizsgálati eredmények és észrevételek

a) A vizsgálati eredményekről szóló értesítés átvételét követően az a természetes vagy jogi személy, aki típusalkalmassági bizonyítvánnyal, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal, jelentős javítási tervre vonatkozó jóváhagyással, repülési engedéllyel, légialkalmassági bizonyítvánnyal, korlátozott légialkalmassági bizonyítvánnyal, zajbizonyítvánnyal vagy korlátozott zajbizonyítvánnyal rendelkezik vagy azt kérelmezte, aki tervezési megfelelőségi nyilatkozatott tett, aki tervezési vagy gyártási alkalmasságról szóló nyilatkozatot adott ki, vagy aki e melléklet R. alrésze alapján légi járműveket, hajtóműveket, légcsavarokat vagy alkatrészeket gyárt, az illetékes hatóság által a 21L.B.21. pont d) vagy e) pontjával összhangban meghatározott határidőn belül megteszi a következő lépéseket: 1. meghatározza a meg nem felelés kiváltó okát (okait), illetve az azt előidéző tényező(ke)t; 2. kiigazító intézkedési tervet határoz meg, és azt javaslatként az illetékes hatóság elé terjeszti; 3. az illetékes hatóságot kielégítő módon igazolja a kiigazító intézkedés(ek) végrehajtását.

b) Az illetékes hatóság által a 21L.B.21. f) pontnak megfelelően megtett észrevételt kellőképpen figyelembe kell venni. A természetes vagy jogi személy nyilvántartásba veszi az észrevételekkel kapcsolatban hozott határozatot.

21L.A.12. A megfelelés módozatai

a) Az e rendeletnek való megfelelés megállapításához a jogi vagy természetes személy a megfelelés elfogadható módozataitól eltérő bármely alternatív megfelelési módozatot alkalmazhat.

b) Ha egy jogi vagy természetes személy alternatív megfelelési módozatot kíván alkalmazni, előzetesen tájékoztatja az illetékes hatóságot a módozat részletes leírásának benyújtásával. A leírásnak tartalmaznia kell a kézikönyvek vagy eljárások esetlegesen releváns módosításait, valamint annak magyarázatát, hogy miként valósul meg az e rendeletnek való megfelelés.

c) A szóban forgó alternatív megfelelési módozatokat a jogi vagy természetes személy abban az esetben alkalmazhatja, ha azt az illetékes hatóság előzetesen jóváhagyja.

B. ALRÉSZ - TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21L.A.21. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk a típusalkalmassági bizonyítványok kérelmezésére vonatkozó eljárásokat, valamint a termékekre vonatkozó ilyen bizonyítványok kérelmezőinek és jogosultjainak jogait és kötelezettségeit, ha a termék az alábbiakban felsoroltak egyike:

a) a legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM), négyet meg nem haladó utasülésszám-konfigurációjú repülőgépek;

b) a legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű vitorlázó repülőgépek és segédmotoros vitorlázó repülőgépek;

c) ballonok;

d) hőléghajók;

e) a legfeljebb négy személy szállítására tervezett, gázzal töltött léghajók;

f) a legfeljebb 1 200 kg megengedett maximális felszállótömegű, négyet meg nem haladó utasülésszám-konfigurációjú forgószárnyas légi járművek;

g) az a)-f) pont szerinti légi járművekhez készült dugattyús motor és fix állásszögű légcsavar. Ilyen esetekben a típusalkalmassági bizonyítvány adatlapját megfelelő jegyzetekkel kell ellátni, hogy a hajtómű vagy a légcsavar csak az ilyen légi járművekbe legyen beszerelhető;

h) autogirók.

21L.A.22. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, aki a 21L.A.23. pont szerint igazolta tervezési alkalmasságát, vagy akinél folyamatban van ennek igazolása, az ezen alrészben meghatározott feltételekkel összhangban típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelmet nyújthat be.

21L.A.23. A tervezési alkalmasság igazolása

A típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője az alábbiak révén igazolja tervezési alkalmasságát:

a) rendelkezik valamely tervező szervezet jóváhagyásával, mely az ügynökség által az I. melléklet (21. rész) A. szakaszának J. alrészével összhangban kiadott, az adott termékkategóriára vonatkozó jóváhagyási feltételeket tartalmaz; vagy

b) nyilatkozik tervezési alkalmasságáról a tervezési munka típusa és a termék kategóriája tekintetében, összhangban e melléklet J. alrészével.

21L.A.24. Típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelem

a) A típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelmet az ügynökség által megállapított formában és módon kell benyújtani.

b) A típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelemnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 1. annak igazolása, hogy a kérelem a 21L.A.21. pontban meghatározott alkalmazási körbe tartozik; 2. a terméket leíró előzetes adatok, a termék rendeltetése és azon műveletek leírása, amelyekre vonatkozóan a bizonyítványt kérelmezik; 3. a típusalkalmassági tanúsítási alapra és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményekre vonatkozó javaslat, melyet a 21L.B.43. és 21L.B.45. ponttal összhangban kell kidolgozni; 4. megfelelésigazolási terv, amely részletezi a megfelelés módozatait és módszereit, és amelyet a kérelmezőnek naprakésszé kell tennie, ha a tanúsítási projektben az 1-3. pontot érintő változások következnek be, vagy ha a megfelelés módozataiban és módszereiben változás következik be.

c) A típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelem 3 évig érvényes. Amennyiben ezen az időszakon belül nem állítanak ki típusalkalmassági bizonyítványt, új kérelmet kell benyújtani az a) és b) pontnak megfelelően.

21L.A.25. A megfelelés igazolása

a) A megfelelésigazolási terv ügynökség általi elfogadását követően a típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője: 1. igazolja, hogy megfelel az ügynökség által a 21L.B.43. ponttal összhangban kidolgozott és a kérelmezővel ismertetett alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak; 2. igazolja, hogy megfelel az ügynökség által a 21L.B.45. ponttal összhangban kidolgozott és a kérelmezővel ismertetett alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; és 3. közli az ügynökséggel, hogy milyen módon igazolta a megfelelést.

b) A típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője az ügynökség rendelkezésére bocsátja a megfelelési módozatoknak a megfelelésigazolási terv szerinti megfelelési dokumentumokban rögzített indokolását.

c) Amikor a kérelmező az a) pontnak való megfelelés igazolása érdekében teszteket és vizsgálatokat végez, a tesztek elvégzése előtt dokumentált módon ellenőrzi: 1. minden tesztelt mintadarab esetében, hogy: i. az anyagok és eljárások a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt típustervre vonatkozó előírásoknak; ii. a termékek alkatrészei a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt típustervben szereplő rajzoknak; iii. a gyártási folyamatok, a szerkezeti felépítés és az összeszerelés a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt típustervben meghatározottaknak; valamint 2. hogy a tesztekhez használt tesztberendezések, illetve mérőberendezések megfelelőek-e a tesztekhez, és megfelelően vannak-e kalibrálva.

d) A típusalkalmassági bizonyítvány megszerzésének céljából végzett repülési teszteket az ügynökség által az ilyen repülési tesztekre meghatározott módszereknek megfelelően kell elvégezni. A típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője elvégzi az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak való megfelelés megállapításához szükséges valamennyi repülési tesztet. A repülési tesztek keretében elegendő időtartamot kell biztosítani a végleges konfigurációban történő üzemeltetésre annak érdekében, hogy a légi jármű első üzembe helyezésekor ne merüljön fel biztonsági probléma.

e) A típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy: 1. a megfelelés igazolásához kapcsolódó összes adatot és információt felülvizsgálja; 2. a megfelelés igazolása céljából elvégzett összes teszten vagy vizsgálaton részt vegyen, illetve azokat maga végezze el; 3. elvégezze a végleges konfigurációjú termék első cikkének fizikai vizsgálatát annak ellenőrzése érdekében, hogy a terv megfelel-e a típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek, valamint minden más, a 21L.B.46. ponttal összhangban meghatározott vizsgálatnak.

f) A megfelelésigazolás befejezését követően a kérelmező nyilatkozik az ügynökségnek arról, hogy: 1. igazolta, hogy a megfelelésigazolási terv szerint megfelel az ügynökség által a 21L.B.43 és 21L.B.45. pontnak megfelelően kidolgozott és a kérelmezővel ismertetett típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; valamint 2. nem tártak fel olyan sajátosságot vagy jellemzőt, amely miatt a termék a tanúsítási kérelemben megadott használat tekintetében ne volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető.

21L.A.26. Típusterv

A típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője meghatározza a termék egyedi és egyértelmű azonosítást lehetővé tevő típustervét, mely a következőkből áll:

a) a termék konfigurációjának és tervezési sajátosságainak meghatározásához szükséges tervrajzok és előírások, valamint ezeknek a tervrajzoknak és előírásoknak a jegyzéke;

b) a felhasznált anyagokra és az alkalmazott eljárásokra vonatkozó információk;

c) a gyártási és összeszerelési módszerekre vonatkozó információk;

d) bármely légialkalmassági korlátozás;

e) a környezetvédelmi összeegyeztethetőségre vonatkozó követelmények; valamint

f) minden egyéb adat, amely összehasonlítás útján lehetővé teszi az ugyanilyen típusú későbbi termékek légialkalmasságának, valamint - adott esetben - környezetvédelmi összeegyeztethetőségének megállapítását.

21L.A.27. A típusalkalmassági bizonyítvány kiadására vonatkozó követelmények

A típusalkalmassági bizonyítvány akkor állítható ki, ha a kérelmező:

a) a 21L.A.23. ponttal összhangban igazolja tervezési alkalmasságát;

b) a 21L.A.25. ponttal összhangban igazolja a terv megfelelését;

c) légi jármű típusalkalmassági bizonyítványa esetében igazolja, hogy a hajtómű vagy a légcsavar, vagy mindkettő, amennyiben a légi járműbe beépítették, vagy: 1. rendelkezik az I. melléklet (21. rész) szerint kiadott vagy megállapított, vagy e mellékletnek megfelelően kiadott típusalkalmassági bizonyítvánnyal; vagy 2. szerepel a légi jármű típusalkalmassági bizonyítványa iránti kérelemben, és a kérelmező a 21L.A.25. pont szerinti megfelelésigazolás során biztosította a hajtómű és a légcsavar megfelelését;

d) igazolja, hogy a végleges konfigurációjú termék első cikkének fizikai vizsgálata vagy az ügynökség által a 21L.B.46. c) és d) ponttal összhangban végzett bármely más vizsgálat során nem merültek fel megoldatlan kérdések.

21L.A.28. A típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának kötelezettségei

A típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja teljesíti a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának az e melléklet A. alrészében meghatározott kötelezettségeit, és továbbra is megfelel a 21L.A.22. pont szerinti alkalmassági követelménynek.

21L.A.29. A típusalkalmassági bizonyítvány átruházhatósága

A típusalkalmassági bizonyítvány akkor ruházható át új jogosultra, ha az ügynökség a 21L.B.49. ponttal összhangban meggyőződött arról, hogy az a természetes vagy jogi személy, akire a bizonyítványt át kívánják ruházni, a 21L.A.22. ponttal összhangban jogosult típusalkalmassági bizonyítványra, és teljesíti a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának 21L.A.28. pont szerinti kötelezettségeit. A típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja vagy a bizonyítványt elfogadni kívánó természetes vagy jogi személy az ügynökség által meghatározott formában és módon kérelmezi az ügynökségtől annak ellenőrzését, hogy ezek a feltételek teljesülnek-e.

21L.A.30. A típusalkalmassági bizonyítványok folyamatos érvényessége

a) A típusalkalmassági bizonyítvány mindaddig érvényben marad, amíg: 1. azt a jogosult vissza nem adja; 2. a jogosult megfelel az (EU) 2018/1139 rendelet vonatkozó követelményeinek és az az alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak, figyelembe véve a 21L.B.21. pontban meghatározott, a vizsgálati eredmények kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; 3. azt az ügynökség a 21L.B.22 ponttal összhangban vissza nem vonja.

b) Visszaadása vagy visszavonása esetén a típusalkalmassági bizonyítványt vissza kell juttatni az ügynökséghez.

C. ALRÉSZ - LÉGIJÁRMŰ-TERVEZÉSI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

21L.A.41. Alkalmazási kör

a) Ebben az alrészben meghatározzuk a légi járművek tervezési megfelelőségi nyilatkozatára vonatkozó eljárást, valamint az ilyen nyilatkozatot tevő személyek jogait és kötelezettségeit.

b) Az alrész a következő légijármű-kategóriákra vonatkozik, feltéve, hogy a légi jármű tervezése nem tartalmaz új vagy szokatlan tervezési sajátosságokat: 1. a legfeljebb 1 200 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM), kettőt meg nem haladó utasülésszám-konfigurációjú, nem sugárhajtású repülőgépek; 2. a legfeljebb 1 200 kg megengedett maximális felszállótömegű vitorlázó repülőgépek és segédmotoros vitorlázó repülőgépek; 3. a legfeljebb négy személy szállítására tervezett ballonok; 4. a legfeljebb négy személy szállítására tervezett hőléghajók.

c) Ezen alrész alkalmazásában egy tervezési sajátosság akkor tekinthető újnak vagy szokatlannak, ha a tervezési megfelelőségi nyilatkozat megtételekor nem vonatkoznak rá az ügynökség által a 21L.B.61. ponttal összhangban megállapított és rendelkezésre bocsátott részletes műszaki előírások.

21L.A.42. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy nyilatkozhat arról, hogy a légijármű-terv megfelel az ebben az alrészben meghatározott feltételeknek.

21L.A.43. Tervezési megfelelőségi nyilatkozat

a) A légi járművet tervező természetes vagy jogi személy a légi jármű gyártása vagy gyártó szervezettel a légi jármű gyártásáról való megállapodás előtt köteles nyilatkozni arról, hogy az általa készített terv megfelel a 21L.A.45. pontban említett alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek.

b) A nyilatkozatot az ügynökség által meghatározott formában és módon kell megtenni, és annak legalább a következő információkat kell tartalmaznia: 1. a nyilatkozatot benyújtó személy neve és címe/a központi ügyvezetés helye; 2. a légi jármű azonosítására szolgáló egyedi hivatkozás; 3. a 21L.A.45. pont szerinti azon alkalmazandó részletes műszaki előírások és alkalmazandó környezetvédelmi követelmények feltüntetése, amelyeknek való megfelelésről a nyilatkozattevő nyilatkozatot tesz; 4. a nyilatkozatot tevő személy kizárólagos felelősségére tett aláírt nyilatkozat arról, hogy a légi jármű és adott esetben a hajtómű vagy légcsavar a c) 3. pontban említett megfelelésigazolási terv szerint megfelel az alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és a 3. pontban említett alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; 5. a nyilatkozatot tevő személy kizárólagos felelősségére tett aláírt nyilatkozat arról, hogy a szóban forgó személy nem tárt fel olyan sajátosságokat vagy jellemzőket, amelyek miatt a légi jármű a tervezett használat tekintetében ne volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető; 6. aláírt kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozatot tevő személy teljesíti a 21L.A.47. pontban említett kötelezettségeket; 7. ha a nyilatkozat tárgyát képező légijármű-terv hajtóművet vagy légcsavart is tartalmaz: i. hivatkozás a hajtóműre vagy légcsavarra vonatkozó, az I. melléklet (21. rész) szerint kiadott vagy megállapított, vagy e mellékletnek megfelelően kiadott típusalkalmassági bizonyítványra; vagy ii. dugattyús motor és fix állásszögű légcsavar esetében nyilatkozat arról, hogy a légi jármű tervezési megfelelőségi nyilatkozata kiterjed a hajtómű vagy légcsavar vonatkozó műszaki előírásoknak való megfelelésére; 8. a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások; 9. betartandó üzemeltetési korlátozások; 10. a légialkalmasságra és - adott esetben - a kibocsátásokra vonatkozó adatlap; 11. adott esetben a zajra vonatkozó adatlap; 12. a légi járműre és adott esetben a hajtóműre vagy a légcsavarra vonatkozóan az alkalmazandó részletes műszaki előírásokban és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményekben előírt bármely egyéb feltétel vagy korlátozás, amelyeknek való megfelelésről a nyilatkozattevő nyilatkozatot tesz.

c) A nyilatkozattevő a b) pontban említett tervezési megfelelőségi nyilatkozatot megküldi az ügynökségnek. A szóban forgó nyilatkozattal együtt a nyilatkozattevőnek az ügynökség rendelkezésére kell bocsátania a következőket: 1. a légi jármű tervrajza; 2. a légi jármű tervének részletes leírása, beleértve a nyilatkozatban szereplő valamennyi konfigurációt, az üzemi jellemzőket, a tervezési sajátosságokat és az esetleges korlátozásokat; 3. megfelelésigazolási terv, amely részletezi annak módját, ahogyan az alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés igazolásra kerül; 4. a megfelelés rögzített indoklása a megfelelésigazolási terv alapján végzett megfelelési tevékenységek alapján; 5. amennyiben a megfelelést tesztek elvégzésével igazolják, a tesztelt cikkek és a tesztberendezések megfelelésének dokumentált indoklása, amely igazolja: i. a tesztelt mintadarab esetében, hogy: A) az anyagok és eljárások a szükséges mértékben megfelelnek a tervre vonatkozó előírásoknak; B) a termékek alkatrészei a szükséges mértékben megfelelnek a tervben szereplő rajzoknak; valamint C) a gyártási folyamatok, a szerkezeti felépítés és az összeszerelés a szükséges mértékben megfelelnek a tervben meghatározottaknak; ii. hogy a tesztekhez használt tesztberendezések, illetve mérőberendezések megfelelőek a tesztekhez, és megfelelően vannak kalibrálva. 6. olyan jelentések, ellenőrzések vagy tesztek eredményei, amelyeket a nyilatkozattevő szükségesnek ítélt annak megállapításához, hogy a légi jármű és adott esetben a hajtómű vagy a légcsavar megfelel-e az alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek.

21L.A.44. A tervezési megfelelőségi nyilatkozathoz kapcsolódó megfelelésigazolási tevékenységek

A 21L.A.43. pont szerinti tervezési megfelelőségi nyilatkozat megtétele előtt az adott légi jármű tervezéséért felelős nyilatkozattevő az adott légijármű-terv tekintetében:

a) megfelelésigazolási tervet dolgoz ki, amely részletezi a megfelelésigazolás követendő módját a megfelelésigazolás során. Ezt a dokumentumot szükség esetén aktualizálni kell;

b) a megfelelés indoklását a megfelelésigazolási terv szerinti megfelelési dokumentumokban rögzíti;

c) szükség esetén teszteket és vizsgálatokat végez a megfelelésigazolási tervvel összhangban;

d) biztosítja és rögzíti a tesztelt cikkek és a tesztberendezések megfelelését, és biztosítja, hogy a tesztelt mintadarab megfeleljen a tervben megadott előírásoknak, tervrajzoknak, gyártási folyamatoknak, szerkezeti és összeszerelési eszközöknek;

e) biztosítja, hogy a tesztekhez használt tesztberendezések, illetve mérőberendezések megfelelőek legyenek a tesztekhez, és megfelelően legyenek kalibrálva;

f) lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy elvégezze a végleges vagy kellőképpen kiforrott tervezési és gyártási konfigurációjú légi járművek ellenőrzését vagy tesztelését, vagy részt vegyen azokban annak megállapítása céljából, hogy a termék nem rendelkezik olyan sajátosságokkal vagy jellemzőkkel, amelyek miatt a légi jármű a tervezett használat tekintetében ne volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető;

g) repülési tesztelést végez az ügynökség által az ilyen repülési tesztelésre meghatározott módszerekkel összhangban annak megállapítása érdekében, hogy a légi jármű megfelel-e az alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek. A repülési tesztek keretében elegendő időt kell biztosítani a végleges konfigurációban történő üzemeltetésre annak érdekében, hogy a légi jármű első üzembe helyezésekor ne merüljön fel biztonsági probléma.

21L.A.45. A tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi járművekre vonatkozó részletes műszaki előírások és környezetvédelmi követelmények

A nyilatkozattevő igazolja, hogy a légijármű-terv megfelel a 21L.B.61. pontban említett azon részletes műszaki előírásoknak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek, amelyek az adott légi járműre alkalmazandók, és amelyek a tervezési megfelelőségi nyilatkozat ügynökség részére történő megtételének időpontjában hatályosak.

21L.A.46. A légi járműre vonatkozó tervadatok

a) A nyilatkozattevő egyértelműen meghatározza az egyedi és egyértelmű azonosítást lehetővé tevő légijármű-tervet.

b) A nyilatkozattevő által a légi jármű tervezésének egyedi meghatározásához használt légijármű-tervadatoknak a következőket kell tartalmazniuk: 1. a termék konfigurációjának és tervezési sajátosságainak meghatározásához szükséges tervrajzok és előírások, valamint ezeknek a tervrajzoknak és előírásoknak a jegyzéke; 2. a felhasznált anyagokra és az alkalmazott eljárásokra vonatkozó információk; 3. a gyártási és összeszerelési módszerekre vonatkozó információk; 4. bármely légialkalmassági korlátozás; 5. a környezetvédelmi összeegyeztethetőségre vonatkozó követelmények; valamint 6. minden olyan egyéb adat, amely összehasonlítás útján lehetővé teszi az ugyanilyen típusú későbbi termékek légialkalmasságának, valamint - adott esetben - környezetvédelmi összeegyeztethetőségének megállapítását.

21L.A.47. A tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevőjének kötelezettségei

Az a nyilatkozattevő, aki a 21L.A.43. ponttal összhangban légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tett az ügynökség részére:

a) a nyilatkozat benyújtásakor gondoskodik arról, hogy az ügynökség a végleges vagy kellőképpen kiforrott konfigurációjú légi jármű első cikkén fizikai ellenőrzést és repülési teszteket végezzen annak érdekében, hogy a légi jármű elfogadható biztonsági szintet érjen el és környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető legyen;

b) megőrzi és kérésre az ügynökség rendelkezésére bocsátja a tervezési megfelelőségi nyilatkozathoz szükséges valamennyi igazoló dokumentumot;

c) eleget tesz minden egyéb, a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevőjére vonatkozó, az e melléklet A. alrészében meghatározott kötelezettségnek.

21L.A.48. A légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozat át nem ruházhatósága

a) A légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozat nem ruházható át.

b) Az a természetes vagy jogi személy, aki olyan légijármű-tervet vesz át, amelyre vonatkozóan korábban tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tettek: 1. ezen alrésznek megfelelő új légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatot nyújt be; 2. igazolja, hogy az a nyilatkozattevő, aki korábban légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tett, már nem aktív, vagy beleegyezett a légi járműre vonatkozó tervadatok átadásába; 3. kötelezettséget vállal arra, hogy eleget tesz a légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tevő személyekre vonatkozó, ezen alrész 21L.A.47. pontjában meghatározott minden kötelezettségnek.

D. ALRÉSZ - A TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MÓDOSÍTÁSAI

21L.A.61. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk:

a) az e melléklettel összhangban tanúsított termékekre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványok módosításai jóváhagyásának kérelmezésével kapcsolatos eljárást, feltéve, hogy a módosított termék még mindig a 21L.A.21. pont alkalmazási körébe tartozik;

b) az a) pontban említett jóváhagyások kérelmezőinek és jogosultjainak jogait és kötelezettségeit;

c) a jóváhagyást nem igénylő szabványos módosításokra vonatkozó rendelkezéseket.

21L.A.62. Szabványos módosítások

a) Szabványos módosítások az e melléklet B. szakaszának B. alrésze szerint jóváhagyott termék típusalkalmassági bizonyítványának azon módosításai, amelyek: 1. követik a szabványos módosítások végrehajtásának és jelölésének elfogadható módszereit, technikáit és gyakorlatait, köztük a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó kapcsolódó utasításokat tartalmazó, az ügynökség által kiadott tanúsítási előírásokban megadott tervadatokat; valamint 2. nem ellentétesek az adott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának adataival.

b) A 21L.A.63-21L.A.70. pont nem alkalmazandó a szabványos módosításokra.

21L.A.63. A típusalkalmassági bizonyítvány módosításainak osztályozása

a) A típusalkalmassági bizonyítvány módosításai kis és nagy jelentőségű módosításokra oszthatók.

b) A "kis jelentőségű módosításnak" nincs észlelhető hatása a tömegre, az egyensúlyra, a szerkezeti szilárdságra, a megbízhatóságra, a tanúsított zaj- vagy kibocsátási szintekre, az üzemeltetési jellemzőkre, vagy a termék légialkalmasságát vagy környezetvédelmi összeegyeztethetőségét befolyásoló egyéb tulajdonságra.

c) Minden egyéb módosítás "nagy jelentőségű módosítás", kivéve, ha a tervben, teljesítményben, tolóerőben vagy tömegben eszközölt módosítás annyira mélyreható, hogy lényegében teljes megfelelési vizsgálatra van szükség az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek vagy az alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak való megfelelés tekintetében; ez esetben a tervet e melléklet B. alrészével összhangban kell tanúsítani.

d) A kis jelentőségű módosítások jóváhagyására vonatkozó követelményeket a 21L.A.67. pont határozza meg.

e) A nagy jelentőségű módosítások jóváhagyására vonatkozó követelményeket a 21L.A.68. pont határozza meg.

21L.A.64. Jogosultság

a) Ezen alrész értelmében kizárólag a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja kérelmezheti egy típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításának jóváhagyását; a típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításának minden más kérelmezője e melléklet E. alrészének megfelelően nyújtja be kérelmét.

b) Valamely típusalkalmassági bizonyítvány kis jelentőségű módosításának ezen alrész értelmében történő jóváhagyását bármely természetes vagy jogi személy kérelmezheti.

21L.A.65. A típusalkalmassági bizonyítvány módosítására vonatkozó kérelem

a) A típusalkalmassági bizonyítvány módosításának jóváhagyására vonatkozó kérelmet az ügynökség által meghatározott formában és módon kell benyújtani.

b) A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosítása esetén a kérelmező a megfelelés igazolására szolgáló, a 21L.A.66. pont szerinti megfelelésigazolási tervet, valamint a típusalkalmassági tanúsítási alapra és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményekre vonatkozó, a 21L.B.81. pontban meghatározott követelményeknek és opcióknak megfelelően elkészített javaslatot csatolja a kérelemhez.

21L.A.66. A megfelelés igazolása

a) A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításának kérelmezője igazolja, hogy megfelel az ügynökség által a 21L.B.81. pontnak megfelelően kidolgozott és a kérelmezővel ismertetett típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek, és közli az ügynökséggel, hogy milyen módon igazolta a megfelelést.

b) A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításának kérelmezője az ügynökség rendelkezésére bocsátja a megfelelési módozatoknak a megfelelésigazolási terv szerint rögzített indokolását.

c) Amikor a kérelmező az a) pontnak való megfelelés igazolása érdekében teszteket és vizsgálatokat végez, a tesztek elvégzése előtt dokumentált módon ellenőrzi: 1. a tesztelt mintadarab esetében, hogy: i. az anyagok és eljárások a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt módosított típustervre vonatkozó előírásoknak; ii. a termékek alkatrészei a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt módosított típustervben szereplő rajzoknak; iii. a gyártási folyamatok, a szerkezeti felépítés és az összeszerelés a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt módosított típustervben meghatározottaknak; valamint 2. hogy a tesztekhez használt tesztberendezések, illetve mérőberendezések megfelelőek-e a tesztekhez, és megfelelően vannak-e kalibrálva.

d) A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosítására vonatkozó jóváhagyás megszerzésének céljából végzett repülési teszteket az ügynökség által az ilyen repülési tesztekre meghatározott módszereknek megfelelően kell elvégezni. A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításának kérelmezője elvégzi az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés megállapításához szükséges valamennyi repülési tesztet.

e) A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításának kérelmezője lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy: 1. a megfelelés igazolásához kapcsolódó összes adatot és információt felülvizsgálja; 2. a megfelelés igazolása céljából elvégzett összes teszten vagy vizsgálaton részt vegyen, illetve azokat maga végezze el; valamint 3. amennyiben szükségesnek ítéli, elvégezze a végleges módosított konfigurációjú termék első cikkének fizikai vizsgálatát annak ellenőrzése érdekében, hogy a terv megfelel-e a típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek.

f) A megfelelésigazolás befejezését követően a kérelmező nyilatkozik az ügynökségnek arról, hogy: 1. igazolta, hogy a megfelelésigazolási terv szerint megfelel az ügynökség által a 21L.B.81. pontnak megfelelően kidolgozott és a kérelmezővel ismertetett típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; valamint 2. nem tártak fel olyan sajátosságot vagy jellemzőt, amely miatt a módosított termék a tanúsítási kérelemben megadott használat tekintetében ne volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető.

21L.A.67. A típusalkalmassági bizonyítvány kis jelentőségű módosításának jóváhagyására vonatkozó követelmények

A típusalkalmassági bizonyítvány kis jelentőségű módosításának jóváhagyása akkor adható ki, ha a kérelmező:

a) igazolja, hogy a módosítás és az általa érintett területek megfelelnek: 1. a típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozás útján befoglalt típusalkalmassági-tanúsítási alapnak és környezetvédelmi követelményeknek; vagy 2. amennyiben a kérelmező ezt választja, a termékre a módosítás kérelmezésének időpontjában alkalmazandó tanúsítási előírásoknak;

b) nyilatkozik az a) 1. pont szerint alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek vagy az a) 2. pont szerint választott tanúsítási előírásoknak való megfelelésről, rögzíti a megfelelés indoklását a megfelelési dokumentumokban, valamint azt, hogy a terméknek nem tárták fel olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a módosított termék a tanúsítási kérelemben megadott használat tekintetében ne volna biztonságos;

c) megküldi az ügynökségnek a módosítás megfelelésének indoklását és a megfelelőségi nyilatkozatot.

21L.A.68. A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításának jóváhagyására vonatkozó követelmények

A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításának jóváhagyása akkor adható ki, ha a kérelmező:

a) igazolja, hogy maga a módosítás és a módosítás által érintett területek megfelelnek az ügynökség által a 21L.B.81. ponttal összhangban kidolgozott és a kérelmezővel ismertetett típusalkalmassági-tanúsítási alapnak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek;

b) a 21L.A.66. pontnak megfelelően igazolja a megfelelést;

c) igazolja, hogy a végleges módosított konfigurációjú termék első cikkének fizikai vizsgálata vagy az ügynökség által a 21L.A.66. e) 3. ponttal összhangban végzett bármely más vizsgálat során nem merültek fel megoldatlan kérdések.

21L.A.69. A típusalkalmassági bizonyítvány módosításának jóváhagyása kiváltság alapján

a) Egy jóváhagyott tervező szervezet a típusalkalmassági bizonyítvány általa tervezett módosításának jóváhagyását az I. melléklet (21. rész) 21.A.263. c) 2. és 8. pontjában előírt kiváltságai alkalmazási körének megfelelően a 21L.A.65. pont szerinti kérelem nélkül is kiadhatja, a jóváhagyás feltételeiben rögzítettek szerint.

b) A típusalkalmassági bizonyítvány módosítására vonatkozó jóváhagyás a) pont szerinti kiadásakor a tervező szervezet: 1. biztosítja az összes igazoló adat és indokolás rendelkezésre állását; 2. biztosítja, hogy a módosításnak a 21L.A.67. a) 1. pont vagy a 21L.A.68. a) pont szerinti típusalkalmassági tanúsítási alapnak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelése a 21L.A.66. ponttal összhangban igazolásra és nyilatkozattétel hatálya alá került; 3. megerősíti, hogy nem tárt fel: i. meg nem felelést a típusalkalmassági-tanúsítási alap vagy - adott esetben - az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények vagy a választott tanúsítási előírások tekintetében; ii. olyan módosítási sajátosságot vagy jellemzőt, amely miatt a módosított termék a tanúsítási kérelemben megadott használat tekintetében ne volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető; 4. a típusalkalmassági bizonyítvány módosításának jóváhagyását a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő azon (egy vagy több) konfigurációra korlátozza, amelyre a módosítás vonatkozik.

21L.A.70. A típusalkalmassági bizonyítvány kis jelentőségű módosításával kapcsolatos kötelezettségek

A típusalkalmassági bizonyítvány kis jelentőségű módosítása jóváhagyásának jogosultja teljesíti az e melléklet A. alrésze szerinti kis jelentőségű módosításokra vonatkozó jóváhagyások jogosultjaira vonatkozó kötelezettségeket.

E. ALRÉSZ - KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21L.A.81. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk a 21L.A.21. pont alkalmazási körébe tartozó termékek tekintetében az I. melléklet (21. rész) vagy e melléklet alapján kiállított típusalkalmassági bizonyítványok nagy jelentőségű módosítására vonatkozó jóváhagyás kérelmezésével kapcsolatos eljárást az adott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjától különböző természetes vagy jogi személyek számára, feltéve, hogy a módosított termék még mindig az említett pont alkalmazási körébe tartozik, továbbá meghatározzuk az ilyen tanúsítványok kérelmezőinek és jogosultjainak jogait és kötelezettségeit.

21L.A.82. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, aki igazolta tervezési alkalmasságát a 21L.A.83. pont szerint, vagy akinél folyamatban van ennek igazolása, az ezen alrészben meghatározott feltételekkel összhangban típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelmet nyújthat be.

21L.A.83. A tervezési alkalmasság igazolása

A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője az alábbiak révén igazolja tervezési alkalmasságát:

a) rendelkezik valamely tervező szervezet jóváhagyásával, mely az ügynökség által az I. melléklet (21. rész) A. szakaszának J. alrészével összhangban kiadott, az adott termékkategóriára vonatkozó jóváhagyási feltételeket tartalmaz; vagy

b) nyilatkozik tervezési alkalmasságáról a termék alkalmazási köre tekintetében, összhangban e melléklet J. alrészével.

21L.A.84. A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem

a) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelmet az ügynökség által megállapított formában és módon kell benyújtani.

b) Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem esetében a kérelmező: 1. a kérelembe belefoglalja a 21L.A.65. b) pontban előírt információkat; 2. jelzi, hogy a tanúsítási adatokat teljes egészében a kérelmező dolgozta-e ki vagy fogja-e kidolgozni, vagy pedig azok a típusalkalmassági adatok tulajdonosával létrejött megállapodásból származnak.

21L.A.85. A megfelelés igazolása

a) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője igazolja, hogy megfelel az ügynökség által a 21L.B.101. pontnak megfelelően kidolgozott és a kérelmezővel ismertetett típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek, és közli az ügynökséggel, hogy milyen módon igazolta a megfelelést.

b) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője az ügynökség rendelkezésére bocsátja a megfelelési módozatoknak a megfelelésigazolási terv szerinti megfelelési dokumentumokban rögzített indokolását.

c) Amikor a kérelmező az a) pontnak való megfelelés igazolása érdekében teszteket és vizsgálatokat végez, a tesztek elvégzése előtt dokumentált módon ellenőrzi: 1. a tesztelt mintadarab esetében, hogy: i. az anyagok és eljárások a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt módosított típustervre vonatkozó előírásoknak; ii. a termékek alkatrészei a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt módosított típustervben szereplő rajzoknak; iii. a gyártási folyamatok, a szerkezeti felépítés és az összeszerelés a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt módosított típustervben meghatározottaknak; valamint 2. hogy a tesztekhez használt tesztberendezések, illetve mérőberendezések megfelelőek-e a tesztekhez, és megfelelően vannak-e kalibrálva.

d) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány megszerzésének céljából végzett repülési teszteket az ügynökség által az ilyen repülési tesztekre meghatározott módszereknek megfelelően kell elvégezni. A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője elvégzi az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak való megfelelés megállapításához szükséges valamennyi repülési tesztet.

e) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy: 1. a megfelelés igazolásához kapcsolódó összes adatot és információt felülvizsgálja; 2. a megfelelés igazolása céljából elvégzett összes teszten vagy vizsgálaton részt vegyen, illetve azokat maga végezze el; valamint 3. elvégezze a végleges módosított konfigurációjú termék első cikkének fizikai vizsgálatát annak ellenőrzése érdekében, hogy a terv megfelel-e a típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek.

f) A megfelelés igazolásának befejezését követően a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője nyilatkozik az ügynökségnek arról, hogy: 1. igazolta, hogy a megfelelésigazolási terv szerint megfelel az ügynökség által a 21L.B.101. pontnak megfelelően kidolgozott és a kérelmezővel ismertetett típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; valamint 2. nem tártak fel olyan sajátosságot vagy jellemzőt, amely miatt a módosított termék a tanúsítási kérelemben megadott használat tekintetében ne volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető.

21L.A.86. A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jóváhagyására vonatkozó követelmények

a) Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány akkor állítható ki, ha a kérelmező: 1. a 21L.A.83. ponttal összhangban igazolja tervezési alkalmasságát; 2. igazolja, hogy a típusalkalmassági bizonyítvány módosítása és a módosítás által érintett területek megfelelnek az ügynökség által a 21L.B.101. ponttal összhangban kidolgozott típusalkalmassági-tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; 3. a 21L.A.85. pontnak megfelelően igazolta a megfelelést; 4. ha a kérelmező jelezte, hogy a 21L.A.84. b) ponttal összhangban a típusalkalmassági adatok tulajdonosával létrejött megállapodásból származó tanúsítási adatokat adott meg, igazolja, hogy a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja: i. nem emel technikai kifogást a 21L.A.65. pont szerint benyújtott információ ellen; valamint ii. vállalta, hogy együttműködik a kérelmezővel a módosított termék folyamatos légialkalmasságával kapcsolatos valamennyi kötelezettségnek a 21L.A.28. és 21L.A.88. pont betartásával történő teljesítése érdekében; 5. igazolja, hogy a végleges módosított konfigurációjú termék első cikkének fizikai vizsgálata vagy az ügynökség által a 21L.A.85. e) 3. ponttal összhangban végzett bármely más vizsgálat során nem merültek fel megoldatlan kérdések.

b) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kizárólag a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő azon (egy vagy több) konkrét konfigurációra vonatkozik, amelyet a nagy jelentőségű módosítás érint.

21L.A.87. A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jóváhagyása kiváltság alapján

a) Egy jóváhagyott tervező szervezet a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány általa tervezett nagy jelentőségű módosításának jóváhagyását az I. melléklet (21. rész) 21.A.263. c) 9. pontban előírt kiváltságai alkalmazási körének megfelelően a 21L.A.84. pont szerinti kérelem nélkül is kiadhatja, a jóváhagyás feltételeiben rögzítettek szerint.

b) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány a) pont szerinti kiadásakor a tervező szervezet: 1. biztosítja az összes igazoló adat és indokolás rendelkezésre állását; 2. biztosítja, hogy a módosítás típusalkalmassági tanúsítási alapnak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelése igazolásra és nyilatkozattétel hatálya alá került; 3. megerősíti, hogy nem tárt fel: i. meg nem felelést a típusalkalmassági-tanúsítási alap vagy - adott esetben - az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények vagy a választott tanúsítási előírások tekintetében; ii. olyan módosítási sajátosságot vagy jellemzőt, amely miatt a módosított termék a tanúsítási kérelemben megadott használat tekintetében ne volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető; 4. a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jóváhagyását a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő azon (egy vagy több) konfigurációra korlátozza, amelyre a módosítás vonatkozik.

21L.A.88. A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának kötelezettségei

A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja teljesíti a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának e melléklet A. alrészében meghatározott kötelezettségeit, és továbbra is megfelel a 21L.A.82. pont szerinti alkalmassági követelménynek.

21L.A.89. A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány átruházhatósága

A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány akkor ruházható át új jogosultra, ha az ügynökség meggyőződött arról, hogy az a természetes vagy jogi személy, akire a bizonyítványt át kívánják ruházni, a 21L.A.83. ponttal összhangban jogosult kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra, és teljesíti a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának 21L.A.88. pont szerinti kötelezettségeit.

21L.A.90. A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok folyamatos érvényessége

a) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány mindaddig érvényben marad, amíg: 1. azt a jogosult vissza nem adja; 2. a jogosult megfelel az (EU) 2018/1139 rendelet vonatkozó követelményeinek és az az alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak, figyelembe véve a 21L.B.21. pontban meghatározott, a vizsgálati eredmények kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; 3. azt az ügynökség a 21L.B.22 ponttal összhangban vissza nem vonja.

b) Visszaadása vagy visszavonása esetén a típusalkalmassági bizonyítványt vissza kell juttatni az ügynökséghez.

21L.A.91. A termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó alkatrészének módosítása

a) A termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó alkatrészének kis jelentőségű módosításait e melléklet D. alrészével összhangban kell jóváhagyni.

b) A termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó alkatrészének nagy jelentőségű módosításait külön kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal kell jóváhagyni ezzel az alrésszel összhangban.

c) A b) ponttól eltérve, a termék olyan alkatrészének nagy jelentőségű módosítása, amelynek kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványát maga a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja nyújtotta be, jóváhagyható a 21L.A.63-21L.A.69. pont szerinti meglévő kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány módosításaként.

F. ALRÉSZ - A TERVEZÉSI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ LÉGI JÁRMŰ MÓDOSÍTÁSAI

21L.A.101. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk:

a) az azon légi jármű tervére vonatkozó módosítások megfelelését érintő nyilatkozattételi eljárást, amely e melléklet C. alrésze szerinti nyilatkozat hatálya alá tartozott;

b) az a) pontban említett módosítási megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevőjének jogait és kötelezettségeit; valamint

c) a tervezési megfelelőségi nyilatkozatot nem igénylő szabványos módosításokra vonatkozó rendelkezéseket.

21L.A.102. Szabványos módosítások

a) Szabványos módosítások azok a módosítások, amelyek a légi jármű e melléklet C. alrésze szerinti nyilatkozat hatálya alá tartozó tervét érintik, és amelyek: 1. követik a szabványos módosítások végrehajtásának és jelölésének elfogadható módszereit, technikáit és gyakorlatait, köztük a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó kapcsolódó utasításokat tartalmazó, az ügynökség által kiadott tanúsítási előírásokban megadott tervadatokat; valamint 2. nem ellentétesek az e melléklet C. alrészével összhangban tett, légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatban szereplő tervadatokkal.

b) A 21L.A.103-21L.A.108. pont nem alkalmazandó a szabványos módosításokra.

21L.A.103. A tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű tervmódosításainak osztályozása

a) Azon légi jármű tervmódosításai, amely e melléklet C. alrésze szerinti nyilatkozat hatálya alá tartozott, a 21L.A.63. b) és c) pontban meghatározott kritériumok alapján kis és nagy jelentőségű módosításokra oszthatók.

b) A kis jelentőségű módosítások tervezési megfelelőségére vonatkozóan a 21L.A.105. pontnak megfelelően kell nyilatkozatot tenni.

c) A nagy jelentőségű módosítások tervezési megfelelőségére vonatkozóan a 21L.A.107. pontnak megfelelően kell nyilatkozatot tenni.

21L.A.104. Jogosultság

a) Az a nyilatkozattevő, aki e melléklet C. alrészével összhangban légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tett, az ebben az alrészben meghatározott feltételek mellett nyilatkozhat arról, hogy a légi jármű tervének kis jelentőségű módosítása megfelel a követelményeknek. Ezen túlmenően ilyen megfelelőségi nyilatkozatot az ezen alrészben meghatározott feltételek mellett az I. melléklet (21. rész) 21.A.263. c) 3. pontja szerint jóváhagyott tervező szervezet is tehet.

b) Arról, hogy az e melléklet C. alrésze szerinti nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű tervének nagy jelentőségű módosítása megfelel a követelményeknek, csak az a nyilatkozattevő nyilatkozhat az ezen alrészben meghatározott feltételek mellett, aki e melléklet C. alrészével összhangban légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tett.

c) A 21.L.A.104. b) ponttól eltérve, ha a nyilatkozattevő, aki e melléklet C. alrészével összhangban légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tett, már nem aktív, vagy nem reagál a tervmódosítások iránti kérelmekre, a módosított légijármű-terv megfeleléséről e melléklet C. alrészével összhangban a jóváhagyás feltételei szerint az I. melléklet (21. rész) 21.A.263. c) 4. pontjának megfelelően jóváhagyott tervező szervezet, vagy bármely más olyan természetes vagy jogi személy is nyilatkozhat, aki teljesíteni képes a módosított légi jármű tekintetében a 21L.A.47. pontban meghatározott kötelezettségeket.

21L.A.105. A kis jelentőségű módosítás tervezési megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat

a) Az e melléklet C. alrészével összhangban tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű tervének kis jelentőségű módosítását érintő beszerelés vagy beépítés előtt, illetve a gyártó szervezettel a beszerelésről vagy beépítésről történő megállapodás előtt a kis jelentőségű módosítást tervező szervezet nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó módosítás terve megfelel a következőknek: 1. vagy a légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatba hivatkozás útján befoglalt részletes műszaki előírások, kivéve, ha ezek a részletes műszaki előírások vagy azok részei már nem alkalmazandók a 21L.B.61. ponttal összhangban, mivel az ügynökség megállapította, hogy az üzemben lévő más hasonló termékekkel vagy hasonló tervezési sajátosságokkal rendelkező termékekkel kapcsolatos tapasztalatok igazolták, hogy veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, és a légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatban hivatkozott részletes műszaki előírások nem kezelik ezeket a veszélyes helyzeteket, vagy 2. amennyiben a nyilatkozattevő ezt választja, a 21L.B.61. pont szerinti nyilatkozattétel napján alkalmazandó részletes műszaki előírások; és 3. a 21L.B.61. pontban említett, a nyilatkozattétel napján alkalmazandó környezetvédelmi követelmények.

b) A tervezési megfelelőségi nyilatkozatot az ügynökség által megállapított formában és módon kell megtenni.

c) A nyilatkozattevő vagy a kis jelentőségű módosítást tervező szervezet nyilvántartást vezet a tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű kis jelentőségű tervmódosításairól, és kérésre az ügynökség rendelkezésére bocsátja az a) pontnak megfelelően tett bármely nyilatkozatot.

21L.A.106 A kis jelentőségű tervmódosításra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot tevő személy kötelezettségei

Bármely személy, aki a 21L.A.105. ponttal összhangban kis jelentőségű légijárműterv-módosításra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot tett:

a) nyilvántartást vezet ezekről a nyilatkozatokról, és azokat kérésre az ügynökség rendelkezésére bocsátja;

b) megőrzi és kérésre az ügynökség rendelkezésére bocsátja a tervezési megfelelőségi nyilatkozathoz szükséges valamennyi igazoló dokumentumot;

c) teljesít minden egyéb, a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevőjére vonatkozó, e melléklet A. alrészében meghatározott kötelezettséget.

21L.A.107. A nagy jelentőségű módosítás tervezési megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat

a) Az e melléklet C. alrészével összhangban tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű tervének nagy jelentőségű módosítását érintő beszerelés vagy beépítés előtt, illetve a gyártó szervezettel a beszerelésről vagy beépítésről történő megállapodás előtt a nagy jelentőségű módosítást tervező szervezet nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó módosítás terve megfelel a következőknek: 1. vagy a légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatba hivatkozás útján befoglalt részletes műszaki előírások, kivéve, ha ezek a részletes műszaki előírások vagy azok részei már nem alkalmazandók a 21L.B.61. ponttal összhangban, mivel az ügynökség megállapította, hogy az üzemben lévő más hasonló termékekkel vagy hasonló tervezési sajátosságokkal rendelkező termékekkel kapcsolatos tapasztalatok igazolták, hogy veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, és a légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatban hivatkozott részletes műszaki előírások nem kezelik ezeket a veszélyes helyzeteket, vagy 2. amennyiben a nyilatkozattevő ezt választja, a 21L.B.61. pont szerinti nyilatkozattétel napján alkalmazandó részletes műszaki előírások; és 3. a 21L.B.61. pontban említett, a nyilatkozattétel napján alkalmazandó környezetvédelmi követelmények.

b) A tervezési megfelelőségi nyilatkozatot az ügynökség által megállapított formában és módon kell megtenni.

c) A nyilatkozatnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia: 1. a nyilatkozatot benyújtó személy neve és címe/a központi ügyvezetés helye; 2. az azon légi járművel kapcsolatos nyilatkozat hivatkozási száma, amelyre a nagy jelentőségű módosítás vonatkozik; 3. a nagy jelentőségű módostás azonosítására szolgáló egyedi hivatkozás; 4. azon részletes műszaki előírások és alkalmazandó környezetvédelmi követelmények feltüntetése, amelyeknek való megfelelésről a nyilatkozattevő nyilatkozatot tesz; 5. a nyilatkozatot tevő személy kizárólagos felelősségére tett aláírt nyilatkozat arról, hogy a nagy jelentőségű módosítás a d) 3. pontban említett megfelelésigazolási terv szerint megfelel az alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és a 4. pontban említett alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; 6. a nyilatkozatot tevő személy kizárólagos felelősségére tett aláírt nyilatkozat arról, hogy a szóban forgó személy nem tárt fel olyan sajátosságokat vagy jellemzőket, amelyek miatt a légi jármű a tervezett használat tekintetében ne volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető; 7. aláírt kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozatot tevő személy a módosított légijármű-terv tekintetében teljesíti a 21L.A.47. pontban említett kötelezettségeket; 8. a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások; 9. a betartandó üzemeltetési korlátozások, amennyiben módosultak; 10. a légialkalmasságra és - adott esetben - a kibocsátási előírásoknak való megfelelésre vonatkozó adatlap; 11. adott esetben a zajra vonatkozó adatlap; 12. a légi járműre vonatkozóan az alkalmazandó részletes műszaki előírásokban és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményekben előírt bármely egyéb feltétel vagy korlátozás, amelyeknek való megfelelésről a nyilatkozattevő nyilatkozatot tesz.

d) A nagy jelentőségű módosítást tervező nyilatkozattevő a c) pontban említett nyilatkozatot benyújtja az ügynökségnek. A szóban forgó nyilatkozattal együtt a nyilatkozattevőnek az ügynökség rendelkezésére kell bocsátania a következőket: 1. a nagy jelentőségű módosítás leírása; 2. a nagy jelentőségű módosítás alapvető adatai, beleértve az üzemi jellemzőket, a tervezési sajátosságokat és az esetleges korlátozásokat; 3. megfelelésigazolási terv, amely részletezi a megfelelés igazolásának követett módját a megfelelésigazolás során; 4. a megfelelési adatoknak való megfelelés rögzített indoklása a megfelelésigazolási terv alapján végzett megfelelési tevékenységek alapján; 5. a 21L.B.61. pontban foglalt alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés igazolásának módja; 6. amennyiben a megfelelést tesztek elvégzésével igazolják, a tesztelt cikkek és a tesztberendezések megfelelésének dokumentált indoklása, amely igazolja: i. a tesztelt mintadarab esetében, hogy: A) az anyagok és eljárások a szükséges mértékben megfelelnek a tervre vonatkozó előírásoknak; B) a termékek alkatrészei a szükséges mértékben megfelelnek a tervben szereplő rajzoknak; és C) a gyártási folyamatok, a szerkezeti felépítés és az összeszerelés a szükséges mértékben megfelelnek a tervben meghatározottaknak; ii. hogy a tesztekhez használt tesztberendezések, illetve mérőberendezések megfelelőek a tesztekhez, és megfelelően vannak kalibrálva. 7. olyan jelentések, ellenőrzések vagy tesztek eredményei, amelyeket a nyilatkozattevő szükségesnek ítélt annak megállapításához, hogy a légi jármű megfelel-e az alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek.

e) A nagy jelentőségű módosítás tervezési megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat kizárólag a tervezési megfelelőségi nyilatkozatban szereplő azon (egy vagy több) sajátos konfigurációra vonatkozik, amelyet a módosítás érint.

21L.A.108. A nagy jelentőségű módosítás megfelelésére vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos megfelelési tevékenységek

A 21L.A.107. pont szerinti megfelelőségi nyilatkozat megtétele előtt a nyilatkozattevő az adott légijármű-terv tekintetében:

a) megfelelésigazolási tervet dolgoz ki, amely részletezi a megfelelésigazolás követendő módját a megfelelésigazolás során. Ezt a dokumentumot szükség esetén aktualizálni kell;

b) a megfelelés indoklását a megfelelésigazolási terv szerinti megfelelési dokumentumokban rögzíti;

c) szükség esetén teszteket és vizsgálatokat végez a megfelelésigazolási tervvel összhangban;

d) biztosítja és rögzíti a tesztelt cikkek és a tesztberendezések megfelelését, és biztosítja, hogy a tesztelt mintadarab megfeleljen a tervben megadott előírásoknak, tervrajzoknak, gyártási folyamatoknak, szerkezeti és összeszerelési eszközöknek;

e) biztosítja, hogy a tesztekhez használt tesztberendezések, illetve mérőberendezések megfelelőek legyenek a tesztekhez, és megfelelően legyenek kalibrálva;

f) lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy elvégezze a végleges vagy kellőképpen kiforrott tervezési és gyártási konfigurációjú légi járművek ellenőrzését vagy tesztelését, vagy részt vegyen azokban annak megállapítása céljából, hogy a módosított termék nem rendelkezik olyan sajátosságokkal vagy jellemzőkkel, amelyek miatt a légi jármű a tervezett használat tekintetében ne volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető;

g) szükség esetén repülési tesztelést végez az ügynökség által az ilyen repülési tesztelésre meghatározott módszerekkel összhangban annak megállapítása érdekében, hogy a légi jármű megfelel-e az alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek.

G. ALRÉSZ - NYILATKOZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ GYÁRTÓ SZERVEZETEK

21L.A.121. Alkalmazási kör

a) Ebben az alrészben meghatározzuk: 1. a természetes és jogi személyek gyártási alkalmasságára vonatkozó azon nyilatkozat megtételére szolgáló eljárásokat, amely igazolja, hogy a termékek és alkatrészek megfelelnek a vonatkozó tervadatoknak; 2. az 1. pontban említett, gyártási alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatot tevő természetes és jogi személyek jogait és kötelezettségeit.

b) Az ezen alrésznek megfelelően gyártási alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatot tevő szervezetek a következő termékkategóriákat állíthatják elő: 1. olyan termékek és alkatrészek, amelyek tervét e melléklettel összhangban tanúsították; 2. olyan légi járművek, amelyek tervére vonatkozóan e melléklettel összhangban nyilatkozatot tettek, valamint azok hajtóműi, légcsavarjai és alkatrészei;

21L.A.122. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy (szervezet) ezen alrész alapján nyilatkozatot tehet gyártási alkalmasságáról, amennyiben:

a) e melléklettel összhangban kérelmezte vagy kérelmezni szándékozik a termék vagy alkatrész tervének jóváhagyását; vagy

b) e melléklettel összhangban nyilatkozott vagy nyilatkozni szándékozik egy légijármű-terv megfelelőségéről; vagy

c) együttműködik az e melléklet szerint kiadott vagy kiadandó termékterv jóváhagyásának jogosultjával vagy kérelmezőjével, vagy azzal a szervezettel, amely e melléklet szerint nyilatkozott vagy nyilatkozni szándékozik az adott légijármű tervezési megfelelőségéről, annak biztosítása érdekében, hogy a gyártott termék vagy alkatrész megfeleljen az adott tervnek, valamint a termék vagy alkatrész folyamatos légialkalmasságának biztosítása érdekében.

21L.A.123. Gyártási alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat

a) Valamely termék vagy alkatrész gyártása előtt az a szervezet, amely igazolni szándékozik, hogy az adott termék vagy alkatrész megfelel az alkalmazandó tervadatoknak, nyilatkozatot tesz gyártási alkalmasságáról.

b) A nyilatkozatot és az arra vonatkozó módosításokat az illetékes hatóság által megállapított formában és módon kell megtenni.

c) A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az illetékes hatóság megismerhesse a szervezetet és a tervezett munka körét, és tartalmaznia kell legalább a következőket: 1. a szervezet bejegyzett neve; 2. a szervezet központi ügyvezetésének helye, valamint adott esetben a szervezet kapcsolattartási adatai és működési helyszínei; 3. a szervezet 21L.A.125. c) 1. ponttal összhangban kijelölt felelős vezetőjének neve és kapcsolattartási adatai; 4. a tervezett munka köre; 5. a termelés megkezdésének tervezett időpontja; 6. nyilatkozat, amelyben megerősítik, hogy a szervezet: i. rendelkezik a 21L.A.124. a) pontnak megfelelő gyártásirányítási rendszerrel; és ii. fenntartja a gyártásirányítási rendszert ezen alrésznek megfelelően; 7. nyilatkozat, amelyben megerősítik, hogy a szervezet követi a 21L.A.124. d) pont szerint meghatározott folyamatokat és eljárásokat; 8. nyilatkozat arról, hogy a szervezet teljesíti a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet 21L.A.127. pont szerinti kötelezettségeit.

d) A gyártási alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatot be kell nyújtani az illetékes hatóságnak.

21L.A.124 Gyártásirányítási rendszer

a) A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet olyan gyártásirányítási rendszert hoz létre, alkalmaz és tart fenn, amelynek jellemzői a szervezeten belüli egyértelmű elszámoltathatóság és jól meghatározott felelősségi körök, és amely: 1. megfelel tevékenységei jellegének és összetettségének, valamint a szervezet méretének, és figyelembe veszi az e tevékenységekben rejlő veszélyeket és a kapcsolódó kockázatokat; 2. a 21L.A.125. c) 1. pont szerint kijelölt felelős vezető elszámoltathatósága mellett működik.

b) A gyártásirányítási rendszernek minőségirányítási eszközt kell tartalmaznia, amely egy minőségbiztosítási rendszer révén: 1. biztosítja, hogy a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet vagy partnerei által gyártott, illetve külső felek által szállított vagy azok számára alvállalkozásba kiadott valamennyi termék vagy alkatrész megfeleljen a vonatkozó tervadatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban legyen; 2. a tevékenységi körön belül szükség szerint ellenőrzési eljárásokat dolgoz ki, vezet be és tart fenn az alábbiakra: i. dokumentumok kiállítása, jóváhagyása vagy módosítása; ii. az eladók és alvállalkozók értékelése, auditálása és ellenőrzése; iii. annak ellenőrzése, hogy a beérkező termékek, alkatrészek, anyagok és berendezések (beleértve a termékek beszerzői által új vagy használt állapotban szállított tételeket is) megfelelnek az alkalmazandó tervadatokban előírtaknak; iv. azonosítás és nyomon követhetőség; v. a gyártási folyamatok; vi. az ellenőrzés és vizsgálat, beleértve a gyári berepüléseket is; vii. az eszközök, befogó berendezések és tesztberendezések kalibrálása; viii. a nem megfelelő tételek ellenőrzése; ix. együttműködés a tervjóváhagyás kérelmezőjével vagy jogosultjával, illetve a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevőjével; x. a nyilvántartások készítése és megőrzése; xi. a személyzet szakértelmének és szakképzettségének biztosítása; xii. a légialkalmassági engedélyezési okmányok kiállítása; xiii. kezelés, tárolás és csomagolás; xiv. belső minőségügyi ellenőrzések és az azokból következő kiigazító intézkedések; xv. a nyilatkozatban megadott működési helyektől eltérő helyszínen végzett munka; xvi. a gyártás befejezését követően, de a szállítást megelőzően a repülőgép biztonságos üzemkész állapotának fenntartása érdekében végzett munka; xvii. a repülési engedélyek kiadása iránti kérelem és a kapcsolódó repülési feltételek jóváhagyása; 3. a kritikus alkatrészekre vonatkozóan speciális rendelkezéseket épít bele az ellenőrzési eljárásokba.

c) A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet a gyártásirányítási rendszer részeként független felügyeleti funkciót hoz létre, hogy ellenőrizze, hogy a szervezet megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, valamint hogy ellenőrizze a gyártásirányítási rendszernek való megfelelést és a rendszer alkalmasságát. Az ellenőrzésnek magában kell foglalnia egy visszacsatolási rendszert a 21L.A.125. c) 1. és 2. pontban említett személyhez vagy csoporthoz, hogy szükség esetén kiigazító intézkedéseket lehessen biztosítani.

d) A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet a gyártásirányítási rendszer részeként olyan folyamatokat és eljárásokat hoz létre, tart fenn és naprakészen, amelyek biztosítják, hogy a gyártott termékek megfeleljenek az alkalmazandó tervadatoknak. A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja az e folyamatokra és eljárásokra vonatkozó igazoló dokumentumokat.

e) A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet eljárásokkal rendelkezik annak biztosítására, hogy az újonnan gyártott légi járműveket az alkalmazandó karbantartási utasításoknak megfelelően karbantartsák és légi közlekedésre alkalmas állapotban tartsák, valamint adott esetben minden elvégzett karbantartáshoz üzembehelyezési bizonyítványt állítsanak ki.

f) Ha a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet rendelkezik az (EU) 2018/1139 rendelet és az az alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok szerint kiállított más szervezeti tanúsítvánnyal (tanúsítványokkal), a gyártó szervezet összevonhatja a gyártásirányítási rendszert a többi tanúsítvány kibocsátásához szükséges irányítási rendszerrel.

21L.A.125. A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet erőforrásai

A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet biztosítja, hogy:

a) a létesítmények, a munkafeltételek, a berendezések és eszközök, az eljárások és kapcsolódó anyagok, a személyzet létszáma és szakértelme, valamint az általános szervezeti felépítés alkalmasak legyenek a 21L.A.127. pont szerinti kötelezettségek ellátásához;

b) a szükséges légialkalmassági és környezetvédelmi adatok tekintetében: 1. a gyártó szervezet megkapja az adatokat az ügynökségtől és a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevőjétől, illetve a típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás jogosultjától vagy kérelmezőjétől a vonatkozó tervadatok szerinti megfelelőség meghatározásához; 2. a gyártó szervezet eljárást alakítson ki annak érdekében, hogy a légialkalmassági és környezetvédelmi összeegyeztethetőségi adatokat helyesen vegyék fel gyártási adatai közé; 3. ezeket az adatokat rendszeresen frissítsék, és minden olyan személy számára hozzáférhetővé tegyék, akinek feladatai ellátásához szüksége van erre;

c) a vezetőség és az alkalmazottak tekintetében: 1. a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet felelős vezetőt nevezzen ki, aki felhatalmazással rendelkezik annak érdekében, hogy a szervezeten belül valamennyi gyártási folyamat az előírt szabványok szerint történjen, valamint hogy a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet folyamatosan megfeleljen a 21L.A.124. a) pontban említett gyártásirányítási rendszer és a 21L.A.124. d) pont szerinti folyamatok és eljárások követelményeinek; 2. a felelős vezető nevezzen ki egy személyt vagy csoportot annak érdekében, hogy a szervezet betartsa az ezen alrészben foglalt követelményeket, és kerüljön meghatározásra e személy vagy csoport, illetve annak hatásköre. A szóban forgó személy vagy csoport a felelős vezetőnek tartozik elszámolással és vele közvetlen kapcsolatban áll. Rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges megfelelő szaktudással, szakmai háttérrel és tapasztalattal; 3. az alkalmazottaknak megadjanak minden hatáskört kijelölt feladataik ellátásához, valamint hogy a nyilatkozat hatálya alá tartozó szervezeten belül teljeskörűen és hatékonyan összehangolják a légialkalmassági és környezetvédelmi összeegyeztethetőségi adatokkal kapcsolatos tevékenységeket; 4. vezessenek dokumentációt a szervezeti felépítéssel, valamint a szervezet ezen alrésznek való megfeleléséért felelős kulcsfontosságú személyekkel kapcsolatban és azt tartsák naprakészen;

d) a tanúsítást végző személyek tekintetében, akiket a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet a 21L.A.126. pont szerinti dokumentumok aláírására a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártási tevékenység körén belül felhatalmazott: 1. a tanúsítást végző személyek ismeretei, szakmai háttere (beleértve a szervezeten belüli más feladatokat is) és tapasztalata legyen megfelelő kijelölt feladataik ellátásához; 2. a tanúsítást végző személyek rendelkezzenek a hatáskörükre vonatkozó igazolással. A tanúsítást végző személyek jegyzékét a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet vezeti.

21L.A.126. A munka köre

a) A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet jogosult annak igazolására, hogy az e szakasz alkalmazási körébe tartozó, és a nyilatkozat hatálya alá tartozó munkakörén belül gyártott termékek és alkatrészek megfelelnek az alkalmazandó tervadatoknak.

b) A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet teljes légi jármű esetében a légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat (52B. számú EASA-űrlap) bemutatását követően jogosult a következők kérelmezésére: 1. e melléklet B. szakaszának B. alrésze szerint jóváhagyott típustervnek megfelelő légi jármű esetében: légialkalmassági bizonyítvány és zajbizonyítvány; 2. e melléklet C. alrésze szerint jóváhagyott tervnek megfelelő légi jármű esetében: korlátozott légialkalmassági bizonyítvány és korlátozott zajbizonyítvány.

c) A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet jogosult üzemképességi tanúsítványok (1. számú EASA-űrlap) kiállítására olyan hajtóművekre, légcsavarokra és alkatrészekre, amelyek megfelelnek az alábbiak valamelyikének: 1. az e melléklet B. szakaszának B., D., E. vagy M. alrészével összhangban kiadott jóváhagyott tervadatok; 2. nyilatkozat hatálya alá tartozó tervadatok, amelyekre vonatkozóan e melléklet C., F. vagy N. alrészével összhangban tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tettek; 3. a javítási terv jóváhagyásának jogosultja által szolgáltatott összes szükséges tervadaton alapuló gyártási adatok.

d) A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet jogosult javaslatot tenni az általa gyártott és az alkalmazandó tervadatoknak való megfelelés tekintetében általa igazolt légi járművel kapcsolatos azon feltételekre, amelyek alapján az illetékes hatóság az I. melléklet (21. rész) P. alrésze alapján repülési engedélyt állíthat ki.

e) A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet jogosult az általa gyártott új légi jármű karbantartására, amennyiben ez annak légi közlekedésre alkalmas állapotban tartása érdekében szükséges (kivéve, ha az 1321/2014/EU rendelet előírja, hogy a karbantartást az abban foglalt szabályok szerint kell elvégezni), és a karbantartás tekintetében üzembehelyezési bizonyítványt (53B. számú EASA-űrlap) állíthat ki.

21L.A.127. A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet kötelezettségei

a) A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet egyértelműen meghatározott eljárásoknak, gyakorlatoknak és folyamatoknak megfelelően működik.

b) Ha a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet repülési teszteket kíván végezni, olyan üzemeltetési utasítást készít, tart fenn és naprakészen, amely tartalmazza a szervezet repülési tesztelésre vonatkozó stratégiáinak és eljárásainak leírását. A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja ezt az üzemeltetési utasítást.

c) Az elkészült légi járművek esetében a légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat (52B. számú EASA-űrlap) illetékes hatósághoz történő benyújtása előtt a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet biztosítja, hogy a légi jármű biztonságos üzemkész állapotban legyen, és megfeleljen a következőknek: 1. az e melléklet B. szakaszának B. alrésze szerinti típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termék jóváhagyott típusterve, vagy 2. a légi jármű tervadatai, amelyekre vonatkozóan e melléklet C. alrészével összhangban tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tettek.

d) A (teljes légi járműtől eltérő) termékek és alkatrészek esetében a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet az üzemképességi tanúsítvány (1. számú EASA-űrlap) kiállítása előtt gondoskodik arról, hogy a termék vagy alkatrész biztonságos üzemkész állapotban legyen, és megfeleljen a típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termék e melléklet B. szakaszának B., D., E. vagy M. alrésze szerint kiadott jóváhagyott típustervének, vagy az e melléklet C., F. vagy M. alrészével összhangban tett tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű tervadatainak.

e) Hajtóművek esetében a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet gondoskodik arról, hogy az elkészült hajtómű megfeleljen a gyártásakor alkalmazandó kibocsátási előírásoknak.

f) A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet az általa kiállított bármely üzemképességi tanúsítványban (1. számú EASA-űrlap) feltünteti az illetékes hatóság által a 21L.B.142. ponttal összhangban a szóban forgó szervezet számára kiadott hivatkozási számot.

g) A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet gondoskodik arról, hogy rögzítse valamennyi elvégzett munka részleteit.

h) A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet minden általa gyártott termék vagy alkatrész esetében támogatást nyújt a terv tulajdonosa vagy a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője számára a folyamatos légialkalmassághoz.

i) A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezetnek olyan archiváló rendszerrel kell rendelkeznie, amely rögzíti a más szervezetekkel, például beszállítókkal és alvállalkozókkal szemben támasztott követelményeket. A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet a folyamatos légi alkalmasság biztosítása céljából az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja az archivált adatokat.

j) Új légi járművek gyártása esetén a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet gondoskodik arról, hogy a légi járművet a légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat (52B. számú EASA-űrlap) kiadása előtt légi közlekedésre alkalmas állapotban tartsák, és a karbantartást - beleértve a szükséges javításokat is - az alkalmazandó vonatkozó tervadatokkal összhangban végezzék el.

k) Ha a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet ilyen karbantartást követően üzembehelyezési bizonyítványt állít ki, a kérdéses bizonyítvány kiállítását megelőzően megállapítja, hogy valamennyi elkészült légi járművön elvégezték a szükséges karbantartást, és azok biztonságos üzemkész állapotban vannak.

l) A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet megfelel az e melléklet A. alrészében foglalt, a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezetekre vonatkozó követelményeknek.

21L.A.128. Értesítés változásokról és a tevékenységek megszüntetéséről

A nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet indokolatlan késedelem nélkül értesíti az illetékes hatóságot a következőkről:

a) a 21L.A.123. c) pont szerinti nyilatkozat hatálya alá tartozó információkban bekövetkezett változások;

b) a gyártásirányítási rendszert érintő minden olyan változás, amely jelentőséggel bír a megfelelés igazolása, illetve a termék vagy alkatrész légialkalmassági és környezetvédelmi összeegyeztethetőségi jellemzői szempontjából;

c) a nyilatkozat hatálya alá tartozó egyes tevékenységek vagy valamennyi tevékenység megszűnése.

H. ALRÉSZ - LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21L.A.141. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk az olyan légi járművekre vonatkozó légialkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványok kérelmezésével kapcsolatos eljárást, amelyek terve e melléklet szerinti tanúsítás vagy nyilatkozat hatálya alá tartozik, valamint meghatározzuk az ilyen bizonyítványok kérelmezőinek és jogosultjainak jogait és kötelezettségeit.

21L.A.142. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, akinek a nevén valamely tagállamban (a továbbiakban: "nyilvántartásba vevő tagállam") egy légi járművet nyilvántartásba vesznek vagy vettek, az adott légi jármű tekintetében az ezen alrészben meghatározott feltételek szerint légialkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványt kérelmezhet.

21L.A.143. A légialkalmassági bizonyítványra vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem

a) A természetes vagy jogi személy a légialkalmassági bizonyítványra vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelmet a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága által meghatározott formában és módon nyújtja be.

b) A természetes vagy jogi személy kérelmezhet: 1. légialkalmassági bizonyítványt olyan légi jármű esetében, amely megfelel az ügynökség által az e melléklet B. szakaszának B. alrészével összhangban kiállított típusalkalmassági bizonyítványnak; vagy 2. korlátozott légialkalmassági bizonyítványt olyan légi jármű esetében, amely megfelel az e melléklet C. alrészével összhangban lévő és az ügynökség által a kérelem benyújtásának időpontjában a 21L.B.63. ponttal összhangban nyilvántartásba vett tervezési megfelelőségi nyilatkozatnak.

c) Az ügynökség által kiállított típusalkalmassági bizonyítványnak megfelelő új légi járművek esetében a kérelmező a kérelemhez csatolja a következőket: 1. a légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat (52. vagy 52B. számú EASA-űrlap), amelyet az alábbiak állítottak ki vagy írtak alá: i. olyan gyártó szervezet, amely e melléklet G. alrésze szerint nyilatkozatot tett gyártási alkalmasságáról, és amelyet az illetékes hatóság a 21L.B.142. ponttal összhangban nyilvántartásba vett; vagy ii. a gyártó szervezet jóváhagyásának jogosultja az I. melléklet (21. rész) 21.A.163. b) pontjában meghatározott kiváltságok alapján; 2. a súlyra és a súlypontra vonatkozó jelentés, valamint a terhelési lap; 3. a repülési kézikönyv, ha az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alap előírja.

d) Az ügynökség által nyilvántartott tervezési megfelelőségi nyilatkozatnak megfelelő új légi járművek esetében a kérelmező a kérelemhez csatolja a következőket: 1. a légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat (52B. számú EASA-űrlap), amelyet az alábbiak állítottak ki vagy írtak alá: i. az e melléklet R. alrésze szerinti természetes vagy jogi személy; ii. olyan gyártó szervezet, amely e melléklet G. alrésze szerint nyilatkozatot tett gyártási alkalmasságáról, és amelyet az illetékes hatóság a 21L.B.142. ponttal összhangban nyilvántartásba vett; vagy iii. a gyártó szervezet jóváhagyásának jogosultja az I. melléklet (21. rész) 21.A.163. d) pontjában meghatározott kiváltságok alapján; 2. a súlyra és a súlypontra vonatkozó jelentés, valamint a terhelési lap; 3. a repülési kézikönyv, ha azt a tervezési megfelelőségi nyilatkozathoz szükséges alkalmazandó részletes műszaki előírások megkövetelik.

e) Valamely tagállamból származó használt légi jármű esetében a kérelmező a kérelemhez csatolja az 1321/2014/EU rendelet I. melléklete (M. rész) vagy Vb. melléklete (ML. rész) szerint kibocsátott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt.

f) Nem tagállamból származó használt légi jármű esetében a kérelmező a kérelemhez csatolja a következőket: 1. nyilatkozat annak az államnak az illetékes hatóságától, ahol a légi járművet nyilvántartásba vették, feltüntetve a légi jármű állapotát az átruházáskor; 2. korábbi adatok a légi jármű gyártási, átalakítási és karbantartási szabványának megállapításához; 3. a súlyra és a súlypontra vonatkozó jelentés, valamint a terhelési lap; 4. a repülési kézikönyv; 5. az 1321/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete (M. rész) szerinti légialkalmassági felülvizsgálaton, vagy az 1321/2014/EU rendelet Vb. melléklete (ML. rész) szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványon alapuló légialkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kiállítására vonatkozó ajánlás.

g) Eltérő megállapodás hiányában, a c) 1., d) 1. és f) 1. pontban említett nyilatkozatokat legfeljebb 60 nappal a légi járműnek a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága részére történő bemutatását megelőzően lehet kiállítani.

21L.A.144. A légialkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kérelmezőjének kötelezettségei

A légialkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kérelmezője:

a) bemutatja a kézikönyveket, feliratokat, jegyzékeket és műszer-jelöléseket, valamint a tervezési megfelelőségi nyilatkozathoz szükséges alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapban vagy alkalmazandó részletes műszaki előírásokban megkövetelt egyéb szükséges információkat az Európai Unió egy vagy több, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága számára elfogadható hivatalos nyelvén;

b) igazolja, hogy légi járművének azonosítása e melléklet Q. alrészének megfelelően történt;

c) gondoskodik arról, hogy a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzést végezzen annak megállapítására, hogy a légi jármű esetében fennáll-e olyan meg nem felelés, amely befolyásolhatja a légi jármű biztonságát.

21L.A.145. A légialkalmassági bizonyítvány és korlátozott légialkalmassági bizonyítvány átruházhatósága és újbóli kiállítása a tagállamokban

A légi jármű tulajdonviszonyában bekövetkezett változáskor:

a) abban az esetben, ha a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban marad, az e melléklet B. szakaszának H. alrészével összhangban kiállított légialkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványt a légi járművel együtt át kell ruházni;

b) abban az esetben, ha a légi járművet egy másik tagállamban kívánják nyilvántartásba venni, az a természetes vagy jogi személy, akinek a nevén a légi járművet nyilvántartásba veszik, új légialkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványt kérelmez az új nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságától, és kérelméhez csatolja az e melléklet B. szakaszának H. alrésze szerint kiállított korábbi légialkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványt, valamint az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletének (M. rész) vagy Vb. mellékletének (ML. rész) megfelelően kiállított érvényes légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt.

21L.A.146. A légialkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvány folyamatos érvényessége

a) A légialkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvány mindaddig érvényben marad, amíg: 1. a légi jármű ugyanabban a nyilvántartásban szerepel; 2. azt a jogosult vissza nem adja; 3. a légi jármű továbbra is megfelel az (EU) 2018/1139 rendelet vonatkozó követelményeinek és az az alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak, valamint az alkalmazandó típustervnek vagy tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű alkalmazandó tervadatainak, valamint a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó követelményeknek, figyelembe véve a 21L.B.21. pontban meghatározott, a vizsgálati eredmények kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; 4. azt a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a 21L.B.22. pont szerint vissza nem vonja.

b) A bizonyítvány visszaadása, illetve visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságához.

I. ALRÉSZ - ZAJBIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT ZAJBIZONYÍTVÁNYOK

21L.A.161. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk az olyan légi járművekre vonatkozó zajbizonyítványok vagy korlátozott zajbizonyítványok kérelmezésével kapcsolatos eljárást, amelyek terve e melléklet szerinti tanúsítás vagy nyilatkozat hatálya alá tartozik, valamint meghatározzuk az ilyen bizonyítványok kérelmezőinek és jogosultjainak jogait és kötelezettségeit.

21L.A.162. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, akinek a nevén valamely tagállamban egy légi járművet nyilvántartásba vesznek vagy vettek, az adott légi jármű tekintetében az ezen alrészben meghatározott feltételek szerint zajbizonyítványt vagy korlátozott zajbizonyítványt kérelmezhet.

21L.A.163. Kérelem

a) A természetes vagy jogi személy a zajbizonyítványra vagy korlátozott zajbizonyítványra vonatkozó kérelmet a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága által meghatározott formában és módon nyújtja be.

b) A természetes vagy jogi személy kérelmezhet: 1. zajbizonyítványt olyan légi jármű esetében, amely megfelel az ügynökség által az e melléklet B. szakaszának B. alrészével összhangban kiállított típusalkalmassági bizonyítványnak; vagy 2. korlátozott zajbizonyítványt azon légi járművek esetében, amelyek megfelelnek az e melléklet C. alrészével összhangban benyújtott és az ügynökség által a kérelem benyújtásának időpontjában a 21L.B.63. ponttal összhangban nyilvántartásba vett tervezési megfelelőségi nyilatkozatnak.

c) A kérelmező a kérelemhez csatolja a következőket: 1. új repülőgép tekintetében: i. a légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat (52. vagy 52B. számú EASA-űrlap), amelyet az alábbiak állítottak ki vagy írtak alá: A) az e melléklet R. alrésze szerinti természetes vagy jogi személy; B) olyan gyártó szervezet, amely e melléklet G. alrésze szerint nyilatkozatot tett gyártási alkalmasságáról, és amelyet az illetékes hatóság a 21L.B.142. ponttal összhangban nyilvántartásba vett; vagy C) a gyártó szervezet jóváhagyásának jogosultja az I. melléklet (21. rész) 21.A.163. b) pontjában meghatározott kiváltságok alapján; ii. hivatkozás az ügynökségnek az alkalmazandó zajkövetelményekkel összhangban meghatározott zajinformációkat tükröző zajszint-adatbázisában szereplő zajnyilvántartásra; 2. használt légi jármű tekintetében: i. hivatkozás az ügynökségnek az alkalmazandó zajkövetelményekkel összhangban meghatározott zajinformációkat tükröző zajszint-adatbázisában szereplő zajnyilvántartásra; és ii. korábbi adatok a légi jármű gyártási, átalakítási és karbantartási szabványának megállapításához.

d) Eltérő megállapodás hiányában a c) 1. i. pontban említett nyilatkozatokat legfeljebb 60 nappal a légi járműnek a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága részére történő bemutatását megelőzően lehet kiállítani.

21L.A.164. A zajbizonyítvány és a korlátozott zajbizonyítvány átruházhatósága és újbóli kiállítása a tagállamokban

A légi jármű tulajdonviszonyában bekövetkezett változáskor:

a) abban az esetben, ha a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban marad, az e melléklet B. szakaszának I. alrészével összhangban kiállított zajbizonyítványt vagy korlátozott zajbizonyítványt a légi járművel együtt át kell ruházni;

b) abban az esetben, ha a légi járművet egy másik tagállamban kívánják nyilvántartásba venni, az a természetes vagy jogi személy, akinek a nevén a légi járművet nyilvántartásba veszik, új zajbizonyítványt vagy korlátozott zajbizonyítványt kérelmez az új nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságától, és kérelméhez csatolja az e melléklet B. szakaszának I. alrésze szerint kiállított korábbi zajbizonyítványt vagy korlátozott zajbizonyítványt.

21L.A.165. A zajbizonyítvány és a korlátozott zajbizonyítvány folyamatos érvényessége

a) A zajbizonyítvány vagy korlátozott zajbizonyítvány mindaddig érvényben marad, amíg: 1. a légi jármű ugyanabban a nyilvántartásban szerepel; 2. azt a jogosult vissza nem adja; 3. a légi jármű továbbra is megfelel az (EU) 2018/1139 rendelet alkalmazandó környezetvédelmi követelményeinek és az az alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak, valamint az alkalmazandó típustervnek vagy tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű alkalmazandó tervadatainak, figyelembe véve a 21L.B.21. pontban meghatározott, a vizsgálati eredmények kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; 4. azt a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a 21L.B.22. pont szerint vissza nem vonja.

b) A bizonyítvány visszaadása, illetve visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságához.

J. ALRÉSZ - NYILATKOZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERVEZŐ SZERVEZET

21L.A.171. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk:

a) azon természetes és jogi személyek tervezési alkalmasságát érintő nyilatkozattételi eljárást, akik e szakasz alapján termékeket terveznek; és

b) az a) pontban említett, tervezési alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatok nyilatkozattevőinek jogait és kötelezettségeit.

21L.A.172. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy (ebben az alrészben a továbbiakban: szervezet), akinek a 21L.A.22., a 21L.A.82. vagy a 21L.A.204. pont szerint igazolnia kell tervezési alkalmasságát, az ezen alrészben meghatározott feltételekkel összhangban nyilatkozhat alkalmasságáról.

21L.A.173. Tervezési alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat

a) A szervezet tervezési alkalmassági nyilatkozatot nyújt be az ügynökségnek az általa tervezett termékre vonatkozó, e szakasz szerinti tervjóváhagyás kérelmezése előtt vagy azzal egyidejűleg, vagy a szóban forgó termékre vonatkozó, az I. melléklet (21. rész) 21.A.710. pontja szerinti repülési feltételek jóváhagyása iránti kérelem benyújtása előtt, attól függően, hogy melyik a korábbi esemény.

b) A nyilatkozatot és az arra vonatkozó módosításokat az ügynökség által megállapított formában és módon kell megtenni.

c) A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ügynökség megismerhesse a szervezetet és a tervezett munka körét, és tartalmaznia kell legalább a következőket: 1. a szervezet bejegyzett neve; 2. a szervezet központi ügyvezetésének helye, valamint adott esetben a szervezet kapcsolattartási adatai és működési helyszínei; 3. a szervezet vezetőjének neve és kapcsolattartási adatai; 4. a tervezett munka köre; 5. nyilatkozat, amelyben megerősítik, hogy a szervezet: i. rendelkezik a 21L.A.174. a) pontnak megfelelő tervezésirányítási rendszerrel; és ii. fenntartja a tervezésirányítási rendszert ezen alrésznek megfelelően; 6. nyilatkozat, amelyben megerősítik, hogy a szervezet követi a 21L.A.174. d) pont szerint meghatározott folyamatokat és eljárásokat; 7. nyilatkozat arról, hogy a szervezet teljesíti a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet 21L.A.177. pont szerinti kötelezettségeit.

d) A tervezési alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatot be kell nyújtani az ügynökségnek.

21L.A.174. Tervezésirányítási rendszer

a) A nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet olyan tervezésirányítási rendszert hoz létre, alkalmaz és tart fenn, amelynek jellemzői a szervezeten belüli egyértelmű elszámoltathatóság és jól meghatározott felelősségi körök, és amely: 1. megfelel tevékenységei jellegének és összetettségének, valamint a szervezet méretének, és figyelembe veszi az e tevékenységekben rejlő veszélyeket és kapcsolódó kockázatokat; 2. a tervező szervezetet irányító, a 21L.A.175. a) pont szerint kijelölt egyetlen vezető elszámoltathatósága mellett működik.

b) Tervezésirányítási rendszerének részeként a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet rendelkezik olyan eszközzel, amely a termékek tervezésének, valamint tervmódosításainak és -javításainak ellenőrzésére és felügyeletére szolgáló rendszer létrehozásával, bevezetésével és fenntartásával a tervezésbiztosítást szolgálja. A rendszer: 1. magában foglal egy légialkalmassági funkciót, melynek feladata annak biztosítása, hogy a termékek tervezése, valamint a módosítások és javítások tervei megfeleljenek az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; 2. a megfelelés igazolására független hitelesítő funkciót hoz létre, vezet be és tart fenn, amelynek alapján nyilatkozni tud az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelésről; 3. meghatározza, hogy a tervezésbiztosítási rendszer hogyan kezelje a tervezett alkatrészek, illetve a partnerek vagy alvállalkozók által írásos eljárásokban szabályozott módszerek szerint végzett feladatok elfogadhatóságát.

c) A nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet a tervezésirányítási rendszer részeként független felügyeleti funkciót hoz létre, hogy ellenőrizze, hogy a szervezet megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, valamint hogy ellenőrizze a gyártásirányítási rendszernek való megfelelést és a rendszer alkalmasságát. Az ellenőrzésnek magában kell foglalnia egy visszacsatolási rendszert a 21L.A.175. b) pontban említett személyhez vagy csoporthoz és a 21L.A.175. a) pontban említett felelős vezetőhöz, hogy szükség esetén kiigazító intézkedéseket lehessen biztosítani.

d) A nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet olyan folyamatokat és eljárásokat hoz létre, tart fenn és naprakészen, amelyek biztosítják, hogy a terv megfeleljen az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek. A nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet kérésre az ügynökség rendelkezésére bocsátja az e folyamatokra és eljárásokra vonatkozó igazoló dokumentumokat.

e) Ha a termék bármely alkatrészének vagy módosításának tervezését partner szervezetek vagy alvállalkozók végzik, a d) pont szerinti folyamatoknak és eljárásoknak tartalmazniuk kell annak leírását, hogy a tervező szervezet miként tudja biztosítani - minden alkatrészre nézve - a b) 2. pontban előírt megfelelőségi biztosítékot, továbbá közvetlenül vagy hivatkozások révén tartalmazniuk kell az említett partnerek vagy alvállalkozók tervezési tevékenységére és szervezetére vonatkozó szükséges leírásokat és információkat.

f) Ha a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet rendelkezik az (EU) 2018/1139 rendelet és az az alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok szerint kiállított más szervezeti tanúsítvánnyal (tanúsítványokkal), a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet összevonhatja a tervezésirányítási rendszert a többi tanúsítvány kibocsátásához szükséges irányítási rendszerrel.

21L.A.175. A nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet erőforrásai

a) A nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet felelős vezetőt nevez ki, aki felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy a szervezeten belül valamennyi tervezési folyamat az előírt szabványok szerint történjen, valamint hogy a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet folyamatosan megfeleljen a 21L.A.174. a)-c) pontban említett tervezésirányítási rendszer és a 21L.A.174. d) pont szerinti folyamatok és eljárások követelményeinek.

b) A tervező szervezet vezetője kijelöli és azonosítja azokat a kulcsfontosságú személyeket a szervezeten belül, akik felelősek: 1. annak biztosításáért, hogy a termékek tervezése, valamint a módosítások és javítások tervei megfeleljenek az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; 2. a megfelelés és alkalmasság független ellenőrzéséért; valamint 3. a szervezet méretétől függően, bármely más ahhoz szükséges személyért vagy csoportért, hogy a szervezet megfeleljen e szakasz követelményeinek.

c) A b) pontban meghatározott személy vagy csoport: 1. a tervezési szervezet felelős vezetőjének tartozik elszámolással és vele közvetlen kapcsolatban áll.; 2. rendelkezik a kijelölt feladatok ellátásához szükséges megfelelő szaktudással, szakmai háttérrel és tapasztalattal.

d) A nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet biztosítja, hogy: 1. a személyzet minden műszaki részlegen kellő létszámban legyen, és megfelelő tapasztalattal és hatáskörrel rendelkezzen kijelölt feladatai ellátásához; továbbá ezek a feladatok, valamint az elhelyezés, a létesítmények és a berendezések együttesen megfelelőek legyenek ahhoz, hogy a személyzet biztosíthassa a tervezett termékek légialkalmasságát és környezetvédelmi összeegyeztethetőségét; 2. a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezeten belül az egyes részlegek között teljeskörűen és hatékonyan összehangolják a légialkalmassággal és a környezetvédelmi összeegyeztethetőséggel kapcsolatos tevékenységeket.

e) A nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet dokumentációt vezet a szervezeti felépítéssel, valamint a szervezet ezen alrésznek való megfeleléséért felelős kulcsfontosságú személyekkel kapcsolatban, azt naprakészen tartja és kérésre az ügynökség rendelkezésére bocsátja.

21L.A.176. A munka köre

A nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet meghatározza a tervezési munka típusait, a tervezési tevékenységéhez köthető termékkategóriákat, valamint azon feladatokat és kötelezettségeket, amelyeket a termékek légialkalmassága és környezetvédelmi összeegyeztethetősége tekintetében elvégez.

21L.A.177. A nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet kötelezettségei

A nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet:

a) egyértelműen meghatározott eljárásoknak, gyakorlatoknak és folyamatoknak megfelelően működik;

b) abban az esetben, ha a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet repülési tesztelést kíván végezni, olyan üzemeltetési utasítást készít, tart fenn és naprakészen, amely tartalmazza a szervezet repülési tesztelésre vonatkozó stratégiáinak és eljárásainak leírását, és ezt kérésre az ügynökség rendelkezésére bocsátja;

c) megállapítja, hogy a termékek tervezése - ideértve a módosításokat és javításokat is - nem rendelkezik-e nem biztonságos jellemzőkkel, és megfelel-e az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek, az ezt megerősítő nyilatkozatokat/dokumentációt pedig az ügynökség rendelkezésére bocsátja;

d) az ügynökség rendelkezésére bocsátja a folyamatos légialkalmassági intézkedésekkel kapcsolatos információkat vagy utasításokat;

e) megfelel az e melléklet A. alrészében foglalt, a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezetekre vonatkozó követelményeknek.

21L.A.178. Értesítés változásokról és a tevékenységek megszüntetéséről

A nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet indokolatlan késedelem nélkül értesíti az ügynökséget a következőkről:

a) a 21L.A.173. c) pont szerinti nyilatkozat hatálya alá tartozó információkban bekövetkezett változások;

b) a tervezésirányítási rendszernek a szervezet által tervezett termék megfelelésének igazolása szempontjából jelentős módosításai;

c) a nyilatkozat hatálya alá tartozó egyes tevékenységek vagy valamennyi tevékenység megszűnése.

K. ALRÉSZ - ALKATRÉSZEK

21L.A.191. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk, hogyan kell igazolni az alkatrészek légialkalmassági követelményeknek való megfelelését.

21L.A.192. A megfelelés igazolása

a) A típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termékbe vagy tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi járműbe beépítendő alkatrészek légialkalmassági követelményeknek való megfelelését a következők szerint kell igazolni: 1. összefüggésben az e melléklet B., D. vagy E. alrésze szerinti típusalkalmassági tanúsítási eljárásokkal, amelyek arra a termékre vonatkoznak, amelybe az alkatrészt beszerelik; vagy 2. összefüggésben az e melléklet a C. vagy F. alrésze szerinti tervezési megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatos eljárásokkal, amelyek arra a termékre vonatkoznak, amelybe az alkatrészt beszerelik; vagy 3. az I. melléklet (21. rész) A. szakaszának O. alrésze szerinti ETSO engedélyezési eljárás alapján; vagy 4. szabványos alkatrészek esetében a hivatalosan elismert szabványoknak megfelelően.

b) Minden esetben, amikor valamely alkatrész jóváhagyását az Uniós jog vagy az ügynökségi intézkedések kifejezetten előírják, az alkatrész megfelel az alkalmazandó ETSO-nak, illetve a valamely adott esetben az ügynökség által egyenértékűnek elismert műszaki leírásnak.

21L.A.193. Az alkatrészek beszerelésének engedélyezése

a) Valamely alkatrész vagy termék csak akkor szerelhető be egy termékbe, ha azt a típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a tervmódosítás- vagy javításiterv-jóváhagyás jogosultja, illetve egy tervezési megfelelőségi nyilatkozat beszerelésre alkalmasnak minősítette, és ha: 1. biztonságos üzemkész állapotban van; 2. jelölése megfelel e melléklet Q. alrészének; valamint 3. üzemképességi tanúsítvány (1. számú EASA-űrlap) hatálya alá tartozik, amely igazolja, hogy a terméket az alkalmazandó tervadatoknak megfelelően gyártották.

b) Az a) 3. ponttól eltérve és feltéve, hogy a c) pontban foglalt feltételek teljesülnek, a következő alkatrészek nem igényelnek üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap) ahhoz, hogy a típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termékbe vagy tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi járműbe beszerelhetők legyenek: 1. szabványos alkatrész; 2. olyan alkatrész, amely: i. nem korlátozott üzemidejű, nem elsődleges szerkezeti elem, nem a repülésvezérlés része; ii. a típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a tervmódosítás- vagy javításiterv-jóváhagyás jogosultja, illetve egy tervezési megfelelőségi nyilatkozat az adott járműbe beszerelésre alkalmasnak minősítette; iii. olyan légi járműbe kerül beszerelésre, amelynek tulajdonosa igazolta az i. és ii. alpontok alkalmazandó feltételeinek való megfelelést és azért felelősséget vállalt; 3. olyan alkatrész, amelynek a jóváhagyott vagy nyilatkozat hatálya alá tartozó tervadatoknak való meg nem felelése elhanyagolható biztonsági hatással van a termékre, és amelyeket a tervjóváhagyás jogosultja vagy a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokban ilyenként azonosított. A nem megfelelő alkatrészek biztonsági hatásainak meghatározása érdekében a tervjóváhagyás jogosultja vagy a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokban előírhat az alkatrész beszerelését végző személy által a terméken elvégzendő konkrét ellenőrzési tevékenységeket; 4. a 21L.A.102. pont szerinti szabványos módosítás vagy a 21L.A.202. pont szerinti szabványos javítás kivitelezésekor az olyan alkatrészek, amelyeknél a tervadatoknak való meg nem felelés elhanyagolható biztonsági hatással van a termékre, és az alkatrészt a szabványos módosításokra és szabványos javításokra vonatkozó, az I. melléklet (21. rész) 21.B.70. pontja szerint kiadott tanúsítási előírások ilyenként azonosítják. A nem megfelelő alkatrészek biztonsági hatásainak meghatározása érdekében az adott alkatrészt a termékbe beszerelő személy által elvégzendő konkrét ellenőrzési tevékenységek ezekben a tanúsítási előírásokban határozhatók meg; 5. olyan alkatrészek, amelyek a 965/2012/EU bizottsági rendelettel ( 9 ) összhangban mentesülnek a légialkalmassági jóváhagyás alól; és 6. olyan alkatrész, amely a b) 1-5. pontban meghatározott magasabb rendű egység darabja.

c) A b) pontban felsorolt alkatrészek az 1. számú EASA-űrlap nélkül is beszerelhetők egy típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termékbe vagy tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi járműbe, feltéve, hogy a beszerelést végző személy rendelkezik az alkatrészt gyártó személy vagy szervezet által kiállított dokumentummal, amely tartalmazza az alkatrész nevét, számát, valamint azt, hogy az alkatrész megfelel a tervezési adatoknak, továbbá tartalmazza a kiállítás időpontját.

M. ALRÉSZ - TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK JAVÍTÁSI TERVE

21L.A.201. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk:

a) a típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termékek javítási tervének jóváhagyása iránti kérelemre vonatkozó eljárást;

b) az a) pontban említett jóváhagyások kérelmezőinek és jogosultjainak jogait és kötelezettségeit;

c) a jóváhagyást nem igénylő szabványos javításokra vonatkozó rendelkezéseket.

21L.A.202. Szabványos javítások

a) Szabványos javítások az e melléklet B. szakaszának B. alrésze szerint jóváhagyott, típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termék szabványos javításai, amelyek: 1. követik a szabványos javítások végrehajtásának és jelölésének elfogadható módszereit, technikáit és gyakorlatait, köztük a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó kapcsolódó utasításokat tartalmazó, az ügynökség által kiadott tanúsítási előírásokban megadott tervadatokat; és 2. nem ellentétesek az adott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának adataival.

b) A 21L.A.203-21L.A.211. pont nem alkalmazandó a szabványos javításokra.

21L.A.203. Típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termék javítási terveinek osztályozása

a) A típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termék javítási tervei kis javításokra és jelentős javításokra oszthatók.

b) A "kis javítás" olyan javítási terv, amelynek nincs észlelhető hatása a tömegre, egyensúlyra, szerkezeti szilárdságra, megbízhatóságra, tanúsított zaj- vagy kibocsátási szintre, üzemeltetési jellemzőkre, vagy a termék légialkalmasságát vagy környezetvédelmi összeegyeztethetőségét befolyásoló egyéb tulajdonságra.

c) Minden egyéb javítás "jelentős javítás".

d) A kis javítás tervének jóváhagyására vonatkozó követelményeket a 21L.A.207. pont határozza meg.

e) A jelentős javítás tervének jóváhagyására vonatkozó követelményeket a 21L.A.208. pont határozza meg.

21L.A.204. Jogosultság

a) Bármely természetes vagy jogi személy, aki a 21L.A.23. pont szerint igazolta tervezési alkalmasságát, vagy akinél folyamatban van ennek igazolása, az ezen alrészben meghatározott feltételekkel összhangban típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termék jelentős javítási tervének jóváhagyására irányuló kérelmet nyújthat be.

b) Bármely természetes vagy jogi személy az ezen alrészben meghatározott feltételekkel összhangban típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termék kis javítási tervének jóváhagyására irányuló kérelmet nyújthat be.

21L.A.205. A típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termék javítási tervének jóváhagyása iránti kérelem

a) A típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termék javítási tervének jóváhagyása iránti kérelmet az ügynökség által meghatározott formában és módon kell benyújtani.

b) A jelentős javítási terv jóváhagyásának kérelmezője a kérelemhez csatol, vagy az első kérelem benyújtását követően benyújt egy megfelelőségigazolási tervet, amely: 1. tartalmazza a károsodás és a javítási terv leírását, amelyben szerepel, hogy a javítási terv a típustervben foglalt melyik konfigurációra vonatkozik; 2. azonosít a típustervben és a jóváhagyott kézikönyvekben szereplő minden olyan területet, amely a javítási terv nyomán módosul vagy amelyet a javítási terv érint; 3. azonosítja azon ismételt vizsgálatokat, amelyek szükségesek annak igazolásához, hogy maga a javítási terv és a javítási terv által érintett területek megfelelnek a típusalkalmassági bizonyítványba vagy adott esetben a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozás útján befoglalt típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; 4. azonosít a típusalkalmassági bizonyítványba vagy adott esetben a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozás útján befoglalt típusalkalmassági tanúsítási alapot érintő minden javasolt módosítást; 5. jelzi, hogy a tanúsítási adatokat teljes egészében a kérelmező dolgozta-e ki vagy fogja-e kidolgozni, vagy pedig azok a típusalkalmassági adatok tulajdonosával létrejött megállapodásból származnak.

21L.A.206. A megfelelés igazolása

a) A jelentős javítási terv jóváhagyásának kérelmezője igazolja, hogy megfelel az ügynökség által a 21L.B.201. pontnak megfelelően kidolgozott és a kérelmezővel ismertetett típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek, és közli az ügynökséggel, hogy milyen módon igazolta a megfelelést.

b) A jelentős javítási terv jóváhagyásának kérelmezője az ügynökség rendelkezésére bocsátja a megfelelési módozatoknak a megfelelésigazolási terv szerinti megfelelési dokumentumokban rögzített indokolását.

c) Amikor a kérelmező az a) pontnak való megfelelés igazolása érdekében teszteket és vizsgálatokat végez, a tesztek elvégzése előtt dokumentált módon ellenőrzi: 1. a tesztelt mintadarab esetében, hogy: i. az anyagok és eljárások a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt típustervre vonatkozó előírásoknak; ii. a termékek alkatrészei a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt típustervben szereplő rajzoknak; iii. a gyártási folyamatok, a szerkezeti felépítés és az összeszerelés a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt típustervben meghatározottaknak; és 2. hogy a tesztekhez használt tesztberendezések, illetve mérőberendezések megfelelőek-e a tesztekhez, és megfelelően vannak-e kalibrálva.

d) A jelentős javítási terv jóváhagyása megszerzésének céljából végzett repülési teszteket az ügynökség által az ilyen repülési tesztekre meghatározott módszereknek megfelelően kell elvégezni. A kérelmező elvégzi az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés megállapításához szükséges valamennyi repülési tesztet.

e) A jelentős javítási terv jóváhagyásának kérelmezője lehetővé teszi, hogy az ügynökség: 1. a megfelelés igazolásához kapcsolódó összes adatot és információt felülvizsgálja; 2. a megfelelés igazolása céljából elvégzett összes teszten vagy vizsgálaton részt vegyen, illetve azokat maga végezze el; és 3. amennyiben szükségesnek ítéli, elvégezze a javított termék fizikai vizsgálatát annak ellenőrzése érdekében, hogy a terv megfelel-e a típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek.

f) A megfelelésigazolás befejezését követően a kérelmező nyilatkozik az ügynökségnek arról, hogy: 1. igazolta, hogy a megfelelésigazolási terv szerint megfelel az ügynökség által a 21L.B.201. pontnak megfelelően kidolgozott és a kérelmezővel ismertetett típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; és 2. a javítási tervvel rendelkező terméknek nem tárták fel olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a kérelemben szereplő felhasználása ne volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető.

21L.A.207. A kis javítási terv jóváhagyására vonatkozó követelmények

A típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termék kis javítási tervének jóváhagyása akkor adható ki, ha a kérelmező:

a) igazolja, hogy a javítási terv és az általa érintett területek megfelelnek: 1. a típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozás útján befoglalt típusalkalmassági-tanúsítási alapnak és környezetvédelmi követelményeknek; vagy 2. amennyiben a kérelmező ezt választja, a termékre a javítási terv jóváhagyása iránti kérelmezés időpontjában alkalmazandó tanúsítási előírásoknak;

b) nyilatkozik az a) 1. pont szerint alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek vagy az a) 2. pont szerint választott tanúsítási előírásoknak való megfelelésről, rögzíti a megfelelés indoklását a megfelelési dokumentumokban, valamint azt, hogy a terméknek nem tárták fel olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a módosított termék a tanúsítási kérelemben megadott használat tekintetében ne volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető;

c) megküldi az ügynökségnek a javítás megfelelésének indoklását és a megfelelőségi nyilatkozatot.

21L.A.208. A jelentős javítási terv jóváhagyására vonatkozó követelmények

A típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termék jelentős javítási tervének jóváhagyása akkor adható ki, ha a kérelmező:

a) igazolja, hogy maga a javítási terv és a javítási terv által érintett területek megfelelnek az ügynökség által a 21L.B.201. ponttal összhangban kidolgozott és a kérelmezővel ismertetett típusalkalmassági-tanúsítási alapnak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek;

b) a 21L.A.206. pontnak megfelelően igazolja a megfelelést;

c) amennyiben jelezte, hogy a 21L.A.205. b) 5. ponttal összhangban a típusalkalmassági adatok tulajdonosával létrejött megállapodásból származó tanúsítási adatokat adott meg, igazolja, hogy a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja: 1. nem emel technikai kifogást a 21L.A.205. pont szerint benyújtott információ ellen; és 2. vállalta, hogy együttműködik a kérelmezővel a javított termék folyamatos légialkalmasságával kapcsolatos valamennyi kötelezettségnek a 21L.A.28. és 21L.A.88. pont betartásával történő teljesítése érdekében;

d) igazolja, hogy a javítási tervvel rendelkező, végleges módosított konfigurációjú termék első cikkének fizikai vizsgálata vagy az ügynökség által a 21L.A.206. e) 3. ponttal összhangban végzett bármely más vizsgálat során nem merültek fel megoldatlan kérdések.

21L.A.209. A javítási terv jóváhagyása kiváltság alapján

a) A jóváhagyott tervező szervezet az általa tervezett javítási terv jóváhagyását az I. melléklet (21. rész) 21.A.263. c) 2. és 5. pontjában előírt kiváltságai alkalmazási körének megfelelően a 21L.A.205. pont szerinti kérelem nélkül is kiadhatja, a jóváhagyás feltételeiben rögzítettek szerint.

b) A javítás jóváhagyásának a) pont szerinti kiadásakor a tervező szervezet: 1. biztosítja az összes igazoló adat és indokolás rendelkezésre állását; 2. biztosítja, hogy a módosításnak a 21L.A.207. a) pont vagy a 21L.A.208. a) pont szerinti típusalkalmassági tanúsítási alapnak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelése a 21L.A.206. ponttal összhangban igazolásra és nyilatkozattétel hatálya alá került; 3. megerősíti, hogy nem tárt fel: i. meg nem felelést a típusalkalmassági-tanúsítási alap vagy - adott esetben - az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények vagy a választott tanúsítási előírások tekintetében; ii. olyan javítási sajátosságot vagy jellemzőt, amely miatt a módosított termék a tanúsítási kérelemben megadott használat tekintetében ne volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető; 4. a típusalkalmassági bizonyítvány javításának jóváhagyását a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő azon (egy vagy több) konfigurációra korlátozza, amelyre a javítás vonatkozik.

21L.A.210. A javítási tervre vonatkozó jóváhagyás jogosultjának kötelezettségei

A javítási terv jóváhagyásának jogosultja:

a) amennyiben nem azonos a típusalkalmassági bizonyítvány vagy a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjával, és a tanúsítási adatokat a 21L.A.205. b) 5. ponttal összhangban szolgáltatták, megállapodást köt az érintett jogosulttal;

b) a javítást végző szervezetnek átadja az összes szükséges utasítást a javítási tervvel érintett beszereléshez vagy beépítéshez;

c) támogat minden olyan gyártó szervezetet, amely alkatrészeket gyárt a javítási tervhez, és gondoskodik arról, hogy ezeket az alkatrészeket a javítási terv jóváhagyásának jogosultja által szolgáltatott tervezési adatokon alapuló gyártási adatok felhasználásával gyártsák;

d) biztosítja, hogy a javítási terv tartalmazza az összes szükséges utasítást és korlátozást, amennyiben a javítási tervet korlátozásokkal hagyják jóvá. Ezeket az utasításokat és korlátozásokat a javítási terv jóváhagyásának jogosultja átadja az üzemeltetőnek az ügynökség által elfogadott eljárás szerint;

e) teljesíti az e melléklet A. alrésze szerinti javítási terv jóváhagyásának jogosultjának kötelezettségeit.

21L.A.211. Kijavítatlan károsodás

Az olyan termék károsodása, amelynek tervét a B. szakasznak megfelelően jóváhagyták, nem igényel javítási tervet, ha a légialkalmassági következmények értékelése ezt alátámasztja. Az ilyen értékelést az ügynökség vagy az I. melléklet (21. rész) A. szakaszának J. alrésze szerint megfelelően jóváhagyott tervező szervezet végzi el az ügynökség által elfogadott eljárásnak megfelelően. Ha az értékelés következtetése szerint a kijavítatlan károsodás miatt korlátozásokat kell megállapítani, a 21L.A.210. d) pontnak megfelelően kell eljárni.

N. ALRÉSZ - A TERVEZÉSI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ LÉGI JÁRMŰVEK JAVÍTÁSI TERVEI

21L.A.221. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk:

a) az azon légi jármű javítási tervének megfelelését érintő nyilatkozattételi eljárást, amely e melléklet C. alrésze szerinti nyilatkozat hatálya alá tartozik;

b) az a) pontban említett módosítási megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevőjének jogait és kötelezettségeit;

c) a tervezési megfelelőségi nyilatkozatot nem igénylő szabványos javításokra vonatkozó rendelkezéseket.

21L.A.222. Szabványos javítások

a) Szabványos javítások azok a javítási tervek, amelyek a légi járműnek az e melléklet C. alrésze szerinti nyilatkozat hatálya alá tartozó tervét érintik, és amelyek: 1. követik a szabványos javítások végrehajtásának és jelölésének elfogadható módszereit, technikáit és gyakorlatait, köztük a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó kapcsolódó utasításokat tartalmazó, az ügynökség által kiadott tanúsítási előírásokban megadott tervadatokat; és 2. nem ellentétesek az e melléklet C. alrészével összhangban tett, légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatban szereplő tervadatokkal.

b) A 21L.A.223-21L.A.229. pont nem alkalmazandó a szabványos javításokra.

21L.A.223. A tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű javítási terveinek osztályozása

a) Azon légi jármű javítási tervei, amely e melléklet C. alrésze szerinti nyilatkozat hatálya alá tartozott, a 21L.A.203. b) és c) pontban meghatározott kritériumok alapján kis javítási tervekre és jelentős javítási tervekre oszthatók.

b) A kis javítási terv tervezési megfelelőségére vonatkozóan a 21L.A.225. pontnak megfelelően kell nyilatkozatot tenni.

c) A jelentős javítási terv tervezési megfelelőségére vonatkozóan a 21L.A.226. pontnak megfelelően kell nyilatkozatot tenni.

21L.A.224. Jogosultság

a) Az a nyilatkozattevő, aki e melléklet C. alrészével összhangban légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tett, az ebben az alrészben meghatározott feltételek mellett nyilatkozhat arról, hogy a légi jármű kis javítási terve megfelel a követelményeknek. Ezen túlmenően ilyen megfelelőségi nyilatkozatot az ezen alrészben meghatározott feltételek mellett az I. melléklet (21. rész) 21.A.263. c) 3. pontja szerint jóváhagyott tervező szervezet is tehet.

b) Arról, hogy az e melléklet C. alrésze szerinti nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű jelentős javítási terve megfelel a követelményeknek, csak az a nyilatkozattevő nyilatkozhat az ezen alrészben meghatározott feltételek mellett, aki e melléklet C. alrészével összhangban légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tett.

c) A b) ponttól eltérve, ha a nyilatkozattevő, aki e melléklet C. alrészével összhangban légijármű-tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tett, már nem aktív, vagy nem reagál a javítási tervek iránti kérelmekre, a módosított légijármű-terv megfeleléséről e melléklet C. alrészével összhangban a jóváhagyás feltételei szerint az I. melléklet (21. rész) 21.A.263. c) 2. pontjának megfelelően jóváhagyott tervező szervezet, vagy bármely más olyan természetes vagy jogi személy is nyilatkozhat, aki teljesíteni képes a módosított légi jármű tekintetében a 21L.A.47. pontban meghatározott kötelezettségeket.

21L.A.225. A kis javítási terv tervezési megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat

a) Az e melléklet C. alrészével összhangban tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű tervének kis javítási tervét érintő beszerelés vagy beépítés előtt a nyilatkozattevő vagy a kis javítást tervező szervezet nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó javítás terve megfelel a 21L.A.43. pont szerinti azon alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek, amelyeknek való megfelelésről a nyilatkozattevő nyilatkozatot tesz.

b) A tervezési megfelelőségi nyilatkozatot az ügynökség által megállapított formában és módon kell megtenni.

c) A nyilatkozattevő vagy a kis jelentőségű módosítást tervező szervezet nyilvántartást vezet a tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű kis javítási terveiről, és kérésre az ügynökség rendelkezésére bocsátja az a) pontnak megfelelően tett bármely nyilatkozatot.

21L.A.226. A jelentős javítási terv tervezési megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat

a) Az e melléklet C. alrészével összhangban tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű tervének jelentős javítási tervét érintő beszerelés vagy beépítés előtt, illetve a gyártó szervezettel a beszerelésről vagy beépítésről történő megállapodás előtt a nyilatkozattevő nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó javítás terve megfelel a 21L.A.43. pont szerinti azon alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek, amelyeknek való megfelelésről a nyilatkozattevő nyilatkozatot tett.

b) A tervezési megfelelőségi nyilatkozatot az ügynökség által megállapított formában és módon kell megtenni.

c) A nyilatkozatnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia: 1. a nyilatkozatot benyújtó személy neve és címe/a központi ügyvezetés helye; 2. az azon légi járművel kapcsolatos nyilatkozat hivatkozási száma, amelyre a jelentős javítási terv vonatkozik; 3. a jelentős javítási terv azonosítására szolgáló egyedi hivatkozás; 4. azon alkalmazandó részletes műszaki előírások és alkalmazandó környezetvédelmi követelmények megadása, amelyeknek való légijármű-megfelelésről a nyilatkozattevő a 21L.A.43. pont szerint nyilatkozatot tett; 5. a nyilatkozatot tevő személy kizárólagos felelősségére tett aláírt nyilatkozat arról, hogy a jelentős javítási terv a d) 3. pontban említett megfelelésigazolási terv szerint megfelel az alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és a 4. pontban említett alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; 6. a nyilatkozatot tevő személy kizárólagos felelősségére tett aláírt nyilatkozat arról, hogy a szóban forgó személy nem tárt fel olyan sajátosságokat vagy jellemzőket, amelyek miatt a légi jármű a tervezett használat tekintetében ne volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető; 7. a károsodás és a javítási terv leírása, amelyben szerepel, hogy a javítás a típustervben foglalt melyik konfigurációra vonatkozik; 8. a típustervben és a jóváhagyott kézikönyvekben szereplő minden olyan terület azonosítása, amely a javítási terv nyomán módosul vagy amelyet a javítási terv érint.

d) A jelentős javítást tervező nyilatkozattevő a c) pontban említett nyilatkozatot benyújtja az ügynökségnek. A szóban forgó nyilatkozattal együtt a nyilatkozattevőnek az ügynökség rendelkezésére kell bocsátania a következőket: 1. a jelentős javítás leírása; 2. a jelentős javítás alapvető adatai, beleértve az üzemi jellemzőket, a tervezési sajátosságokat és az esetleges korlátozásokat; 3. megfelelésigazolási terv, amely részletezi a megfelelés igazolásának követett módját a megfelelésigazolás során; 4. a megfelelési adatoknak való megfelelés rögzített indoklása a megfelelésigazolási terv alapján végzett megfelelési tevékenységek alapján; 5. azon alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést igazoló eszközök, amelyeknek való légijármű-megfelelésről a nyilatkozattevő a 21L.A.43. pont szerint nyilatkozatot tett; 6. amennyiben a megfelelést tesztek elvégzésével igazolják, a tesztelt cikkek és a tesztberendezések megfelelésének dokumentált indoklása, amely igazolja: i. a tesztelt mintadarab esetében, hogy: A) az anyagok és eljárások kellő mértékben megfelelnek a tervre vonatkozó előírásoknak; B) a termékek alkatrészei a szükséges mértékben megfelelnek a tervben szereplő rajzoknak; és C) a gyártási folyamatok, a szerkezeti felépítés és az összeszerelés a szükséges mértékben megfelelnek a tervben meghatározottaknak; ii. hogy a teszthez használt tesztberendezések, illetve mérőberendezések megfelelőek-e a teszthez, és megfelelően vannak-e kalibrálva. 7. olyan jelentések, ellenőrzések vagy tesztek eredményei, amelyeket a nyilatkozattevő szükségesnek ítélt annak megállapításához, hogy a légi jármű megfelel-e a részletes műszaki előírásoknak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek.

e) A jelentős javítás tervezési megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat kizárólag a tervezési megfelelőségi nyilatkozatban szereplő azon (egy vagy több) sajátos konfigurációra vonatkozik, amelyet a módosítás érint.

21L.A.227. A jelentős javítási terv megfelelésére vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos megfelelési tevékenységek

A 21L.A.226. pont szerinti megfelelőségi nyilatkozat megtétele előtt a nyilatkozattevő az adott légijármű-terv tekintetében:

a) megfelelésigazolási tervet dolgoz ki, amely részletezi a megfelelésigazolás követendő módját a megfelelésigazolás során. Ezt a dokumentumot szükség esetén aktualizálni kell;

b) a megfelelés indoklását rögzíti a megfelelésigazolási terv szerinti megfelelési dokumentumokban;

c) szükség esetén teszteket és vizsgálatokat végez a megfelelésigazolási tervvel összhangban;

d) biztosítja és rögzíti a tesztelt cikkek és a tesztberendezések megfelelését, és biztosítja, hogy a tesztelt mintadarab megfeleljen a tervben megadott előírásoknak, tervrajzoknak, gyártási folyamatoknak, szerkezeti és összeszerelési eszközöknek;

e) biztosítja, hogy a tesztekhez használt tesztberendezések, illetve mérőberendezések megfelelőek legyenek a tesztekhez, és megfelelően legyenek kalibrálva;

f) lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy elvégezze a végleges vagy kellőképpen kiforrott tervezési és gyártási konfigurációjú légi járművek ellenőrzését vagy tesztelését, vagy részt vegyen azokban annak megállapítása céljából, hogy a javítási tervvel rendelkező termék nem rendelkezik olyan sajátosságokkal vagy jellemzőkkel, amelyek miatt a légi jármű a tervezett használat tekintetében ne volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető;

g) szükség esetén repülési tesztelést végez az ügynökség által az ilyen repülési tesztelésre meghatározott repülési feltételekkel összhangban annak megállapítása érdekében, hogy a légi jármű megfelel-e az alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek.

21L.A.228. A javítási tervre vonatkozó tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevőjének kötelezettségei

A tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője:

a) kis javítási terv estében nyilvántartást vezet ezekről a nyilatkozatokról, és azokat kérésre az ügynökség rendelkezésére bocsátja;

b) a javítást végző szervezetnek átadja az összes szükséges utasítást a javítási tervvel érintett beszereléshez vagy beépítéshez;

c) támogat minden olyan gyártó szervezetet, amely alkatrészeket gyárt a javítási tervhez, és gondoskodik arról, hogy ezeket az alkatrészeket a nyilatkozattevő által szolgáltatott tervezési adatokon alapuló gyártási adatok felhasználásával gyártsák;

d) amennyiben a javítási tervről korlátozásokkal tesznek nyilatkozatot, ezeket a korlátozásokat dokumentált eljárás keretében továbbítja az üzemeltetőnek, és a dokumentumokat kérésre az ügynökség rendelkezésére bocsátja;

e) teljesíti az e melléklet A. alrésze szerinti javítás tervezési megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat nyilatkozattevőjének kötelezettségeit.

21L.A.229. Kijavítatlan károsodás

Az e melléklet C. alrészével összhangban a légi jármű tervezési megfelelőségét igazoló nyilatkozattevő vagy az I. melléklet (21. rész) 21.A.263. c) 3. pontja szerinti kiváltságokkal és a megfelelő jóváhagyási hatókörrel rendelkező jóváhagyott tervező szervezet értékelést végez az adott légi járműben okozott olyan károsodás légialkalmassági és környezetvédelmi összeegyeztethetőségi következményeiről, amelyet a nyilatkozat hatálya alá tartozó korábbi adatok nem fednek le. Minden szükséges korlátozást a 21L.A.228. d) pontnak megfelelően kezelnek.

O. ALRÉSZ - EURÓPAI MŰSZAKI SZABVÁNY RENDELET SZERINTI ENGEDÉLYEK

(Fenntartva)

P. ALRÉSZ - REPÜLÉSI ENGEDÉLY

21L.A.241. Repülési engedély és repülési feltételek

a) Az e melléklet alkalmazási körébe tartozó légi járművek repülési engedélyének kiadására és a kapcsolódó repülési feltételekre vonatkozó eljárások az I. melléklet (21. rész) A. szakaszának P. alrészében és a 21L.A.241. b) és c) pontban meghatározott eljárások.

b) Az I. melléklet (21. rész) 21.A.707. pontja szerinti repülési engedély kérelmezésekor a kérelmező gondoskodik arról, hogy az illetékes hatóság elvégezze a légi jármű megfelelőségi vizsgálatát, amennyiben a repülési engedély iránti kérelem a következőkre vonatkozik: 1. a 21L.A.25. pont szerinti megfelelésigazolási tevékenységek olyan légi jármű esetében, amely már típusalkalmassági tanúsítás hatálya alá tartozik vagy amelynek ilyenfajta tanúsítását tervezik; 2. a 21L.A.44. pont szerinti megfelelésigazolási tevékenységek olyan légi jármű esetében, amely már tervezési megfelelési nyilatkozat alá tartozik vagy amelyről ilyenfajta nyilatkozatot terveznek tenni.

c) A repülési feltételeknek az I. melléklet (21. rész) 21.A.709. pontja szerinti kérelmezésekor a kérelmező gondoskodik arról, hogy az ügynökség: 1. elvégezze a légi jármű fizikai ellenőrzését és értékelését, amennyiben a repülési feltételek kapcsolódnak a 21L.A.44. pont szerinti tervezési megfelelőségi nyilatkozat alátámasztására szolgáló megfelelésigazoláshoz, és ha az ügynökség a 21L.B.121. b) pontban és a 21L.B.203. c) pontban említett megfelelésigazolási tevékenységek során ezt kéri; vagy 2. elvégezze a légi jármű fizikai ellenőrzését és értékelését, valamint kritikus tervezési felülvizsgálatát, amennyiben a repülési feltételek kapcsolódnak a 21L.A.25. pont szerinti tervtanúsítással összefüggő megfelelésigazoláshoz, és ha az ügynökség a 21L.B.83., a 21L.B.102. és a 21L.B.203. pont alapján ezt kéri.

Q. ALRÉSZ - A TERMÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSA

21L.A.251. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk az e melléklet szerint tervezett és gyártott termékek és alkatrészek azonosítására vonatkozó követelményeket.

21L.A.252. A jelölések kialakítása

a) A típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a típusalkalmassági bizonyítvány módosítására vagy a javítási tervre vonatkozó jóváhagyás jogosultja vagy a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevője a tervadatokban meghatározza az e melléklet szerint tervezett termékek és alkatrészek jelölését.

b) A jelölés meghatározása magában foglalja a következő információkat: 1. termékek esetében: i. a gyártó szervezet neve; ii. a termék megnevezése; iii. a termék sorozatszáma; iv. a termék azonosítására alkalmas bármely egyéb információ; 2. alkatrészek esetében: i. a gyártó szervezetet azonosító név, védjegy vagy jelzés; ii. az alkatrész száma; iii. a sorozatszám, amennyiben a termékbe beszerelendő alkatrészt kritikus alkatrészként azonosították.

c) A b) 2. ii. pont szerinti, alkatrészekre vonatkozó leírásban az alkatrész száma végén fel kell tüntetni egy "(R)" betűt, amennyiben: 1. az alkatrész az e melléklet C. alrésze szerinti tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó tervből származik; 2. az alkatrészre 1. számú EASA-űrlapot kell kiállítani a 21L.A.193. a) pontnak megfelelően; és 3. az alkatrészt e melléklet R. alrészével összhangban gyártották.

21L.A.253 A termékek azonosítása

a) Bármely természetes vagy jogi személy, aki az I. melléklet (21. rész) A. szakaszának G. alrésze vagy e melléklet G. vagy R. alrésze szerinti, olyan termékeket gyárt, amelyek tervezése e melléklettel összhangban jóváhagyás vagy nyilatkozat hatálya alá tartozik, az adott terméket a 21L.A.252. pontnak megfelelően tűzálló táblán elhelyezett tűzálló jelöléssel azonosítja.

b) Az azonosító táblát úgy kell rögzíteni, hogy az hozzáférhető és jól olvasható legyen; meg kell előzni, hogy a rendeltetésszerű használat során az azonosító táblát eltakarják vagy eltávolítsák, illetve, hogy az baleset esetén elvesszen vagy megsemmisüljön; légcsavar, légcsavarlapát vagy légcsavartengely esetében az azonosító táblát nem szabad az egység kritikus felületére helyezni.

c) Ember által irányított ballon esetében az azonosító táblát a ballon burkolatához kell erősíteni, és - ha ez kivitelezhető - úgy kell elhelyezni, hogy az a kezelőszemélyzet számára a ballon felfúvása során olvasható legyen. A kosarat, a teherhordó keretet és valamennyi hevítő berendezést ezen túlmenően olyan letörölhetetlen, jól olvasható jelöléssel kell ellátni, amelyen szerepel a gyártó szervezet neve, az alkatrészszám vagy egy annak megfelelő szám, valamint a sorozatszám vagy egy annak megfelelő szám.

21L.A.254. Azonosító adatok kezelése

a) Bármely természetes vagy jogi személy, aki az 1321/2014/EU rendelettel összhangban karbantartási munkát végez, az ügynökség által meghatározott módszereknek, technikáknak és eljárásoknak megfelelően: 1. eltávolíthatja, módosíthatja vagy elhelyezheti a 21L.A.253. pontban említett azonosító információt; vagy 2. eltávolítja vagy felhelyezi a 21L.A.253. pontban említett azonosító táblát, ha erre a karbantartási műveletek során szükség van.

b) A 21L.A.254. a) pontban meghatározott célok kivételével a 21L.A.253. a) pontban említett azonosító információt senki sem távolíthatja el, módosíthatja vagy helyezheti el.

c) A 21L.A.254. a) pontban meghatározott célok kivételével a 21L.A.253. a) pontban említett azonosító táblát senki sem távolíthatja el vagy helyezheti fel.

d) Az a) 2. pontnak megfelelően eltávolított azonosító táblát kizárólag arra a légi járműre, hajtóműre, légcsavarra, légcsavarszárnyra vagy légcsavaragyra lehet felszerelni, amelyikről azt eltávolították.

21L.A.255. Az alkatrészek azonosítása

Bármely természetes vagy jogi személy, aki az I. melléklet (21. rész) A. szakaszának G. alrésze vagy e melléklet G. vagy R. alrésze szerinti, olyan termékhez gyárt alkatrészeket, amelyek tervezése e melléklettel összhangban jóváhagyás vagy nyilatkozat hatálya alá tartozik, az adott alkatrészt a 21L.A.252. pontnak megfelelően letörölhetetlenül és jól olvashatóan jelöléssel látja el.

R. ALRÉSZ - A LÉGI JÁRMŰVEK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA ÉS A TERVEZÉSI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATNAK MEGFELELŐ HAJTÓMŰVEK, LÉGCSAVAROK ÉS ALKATRÉSZEK ÜZEMKÉPESSÉGI TANÚSÍTVÁNYA (1. SZÁMÚ EASA-ŰRLAP)

21L.A.271. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk a légi járművek megfelelőségi nyilatkozatainak (52B. számú EASA-űrlap) és a hajtóművek és légcsavarok üzemképességi tanúsítványainak (1. számú EASA-űrlap), valamint azok olyan alkatrészeinek kiállítására vonatkozó eljárásokat, amelyeket a tervezési megfelelőségi nyilatkozatban szereplő tervadatoknak megfelelően gyártottak, továbbá a nyilatkozattevő jogait és kötelezettségeit.

21L.A.272. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, aki hozzáférést kap a vonatkozó tervadatokhoz, és teljesíti a 21L.A.275. pontban meghatározott kötelezettségeket, légi jármű esetében megfelelőségi nyilatkozatot (52B. számú EASA-űrlap), hajtómű, légcsavar vagy azok alkatrészei esetében üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap) adhat ki az ezen alrészben megállapított feltételek szerint.

21L.A.273. Gyártás-ellenőrzési rendszer

A légi járműnek, hajtóműnek, légcsavarnak vagy azok alkatrészének nyilatkozat hatálya alá tartozó releváns tervezési adatait tartalmazó megfelelőségi nyilatkozatot (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap) kiadó természetes vagy jogi személy létrehoz, bevezet és fenntart egy, a gyártás ellenőrzésére szolgáló rendszert, amely:

a) magában foglalja azokat a folyamatokat és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a légi jármű, a hajtómű vagy légcsavar és azok bármely alkatrésze megfeleljen a nyilatkozat hatálya alá tartozó releváns tervezési adatoknak;

b) biztosítja, hogy a megfelelőségi nyilatkozatokat (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványokat (1. számú EASA-űrlap) csak arra jogosult személyek írják alá;

c) ha a gyártási tevékenység körén belül repülési tesztekre van szükség, rendelkezik olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy a repülési teszteket biztonságos módon végezzék el;

d) biztosítja, hogy a természetes vagy jogi személy megkapja a megfelelőség megállapításához szükséges valamennyi légialkalmassági és környezetvédelmi összeegyeztethetőségi adatot;

e) rendelkezik olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy a légialkalmassági és környezetvédelmi összeegyeztethetőségi adatok megfelelően beépüljenek a gyártási adatokba, naprakészek legyenek, és azok a személyzet minden olyan tagja számára hozzáférhetőek legyenek, akiknek feladataik ellátásához szükségük van az ilyen adatokhoz való hozzáférésre;

f) magában foglal egy olyan ellenőrzési rendszert, amely biztosítja, hogy a természetes vagy jogi személy - beleértve partnereit is - által gyártott, illetve külső felek által szállított vagy azok számára alvállalkozásba kiadott bármely légi jármű, hajtómű vagy légcsavar és azok bármely része megfelel a nyilatkozat hatálya alá tartozó releváns tervezési adatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban van;

g) rendelkezik egy olyan archiváló rendszerrel, amely rögzíti a más szervezetekkel, például beszállítókkal és alvállalkozókkal szemben támasztott követelményeket. A folyamatos légi alkalmasság biztosítása céljából az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani az archivált adatokat;

h) biztosítja, hogy az újonnan gyártott légi járművek karbantartása az alkalmazandó karbantartási utasításoknak megfelelően történjen, és a légi járművek légi közlekedésre alkalmas állapotban legyenek, valamint adott esetben minden elvégzett karbantartáshoz üzembehelyezési bizonyítvány kerüljön kiállításra;

i) magában foglal egy belső események jelentésére szolgáló rendszert a biztonság érdekében, hogy lehetővé tegye az eseményekre vonatkozó, a 21L.A.3. pont szerinti jelentések összegyűjtését és értékelését a káros tendenciák meghatározása, illetve a hiányosságok kiküszöbölése érdekében, továbbá a jelenthető események kivonatolását. A rendszernek magában kell foglalnia az eseményekre vonatkozó lényeges információk értékelését és a kapcsolódó információk terjesztését.

21L.A.274. A megfelelőségi nyilatkozat (52B. számú EASA-űrlap) vagy az üzemképességi tanúsítvány (1. számú EASA-űrlap) kiadása

a) A megfelelőségi nyilatkozat (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítvány (1. számú EASA-űrlap) kiadásakor a természetes vagy jogi személy csatolja a következők mindegyikét: 1. nyilatkozat arról, hogy a légi jármű, a hajtómű vagy légcsavar, illetve annak alkatrészei megfelelnek a nyilatkozat hatálya alá tartozó releváns tervezési adatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban vannak; 2. nyilatkozat valamennyi légi járműre vonatkozóan, amely szerint az adott légi járművön elvégezték a földi és repülési teszteket; 3. nyilatkozat valamennyi hajtóműre vagy változtatható állásszögű légcsavarra vonatkozóan, amely szerint a hajtóművön vagy a légcsavaron elvégezték a végleges működési tesztet; 4. (adott esetben) nyilatkozat arról, hogy az elkészült hajtómű megfelel a gyártás időpontjában hatályos, hajtóművekre alkalmazandó kipufogógáz-kibocsátási követelményeknek.

b) A természetes vagy jogi személy a légi járműre vonatkozóan megfelelőségi nyilatkozatot (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap) ad ki: 1. a légi jármű, a hajtómű, a légcsavar vagy ezek alkatrészei tulajdonjogának első átruházásakor; vagy 2. légi jármű esetében a korlátozott légialkalmassági bizonyítványának kérelmezésekor.

21L.A.275. A megfelelőségi nyilatkozatot (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap) kiadó természetes vagy jogi személy kötelezettségei

Az a természetes vagy jogi személy, aki egy légi járműre vonatkozóan megfelelőségi nyilatkozatot (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap) ad ki:

a) tájékoztatja az illetékes hatóságot arról, hogy a légi járművet, a hajtóművet vagy légcsavart, illetve azok valamely alkatrészét a tervezési megfelelőségi nyilatkozatban szereplő tervadatoknak megfelelően kívánja gyártani, és hogy a megfelelőségi nyilatkozatokat (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványokat (1. számú EASA-űrlap) ezen alrésznek megfelelően fogja kiadni;

b) biztosítja az elvégzett munka részleteinek rögzítését;

c) a gyártás helyén tartja azokat a műszaki adatokat és rajzokat, amelyekre szükség van annak meghatározásához, hogy a légi jármű, a hajtómű vagy légcsavar, illetve azok valamely alkatrésze megfelel-e a nyilatkozat hatálya alá tartozó releváns tervezési adatoknak;

d) folyamatos légialkalmassági támogatást nyújt a tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilatkozattevőjének az általa gyártott bármely légi jármű, hajtómű vagy légcsavar, illetve azok valamely alkatrésze tekintetében;

e) az általa gyártott új légi jármű esetében biztosítja, hogy a légi járművet a légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat (52B. számú EASA-űrlap) kiadása előtt légi közlekedésre alkalmas állapotban tartsák (kivéve, ha az 1321/2014/EU rendelet előírja, hogy a karbantartást az abban foglalt szabályok szerint kell elvégezni), és a karbantartást - beleértve a szükséges javításokat is - a releváns tervadatokkal összhangban végezzék el.

f) az ilyen karbantartást követően az üzembehelyezési bizonyítvány kiadásakor megállapítja, hogy valamennyi elkészült légi járművön elvégezték a szükséges karbantartást, és azok biztonságos üzemkész állapotban vannak;

g) teljesíti az e melléklet A. alrésze szerinti megfelelőségi nyilatkozatot (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap) kiadó természetes vagy jogi személy kötelezettségeit;

h) tájékoztatja az illetékes hatóságot az ezen alrész szerinti tevékenységei beszüntetéséről.

B. SZAKASZ

ELJÁRÁSOK AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA

A. ALRÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21L.B.11. Felügyeleti dokumentáció

Az illetékes hatóság az érintett személyzet rendelkezésére bocsát minden jogalkotási aktust, előírást, szabályt, törvényt, műszaki kiadványt és vonatkozó dokumentumot, hogy azok végre tudják hajtani feladataikat, és teljesíteni tudják kötelezettségeiket.

21L.B.12. Információcsere

a) A tagállam illetékes hatósága és az ügynökség megosztja egymással az e szakasznak megfelelően lefolytatott vizsgálataik és felügyeleti tevékenységeik révén rendelkezésükre álló azon információkat, amelyek az e szakasz szerinti tanúsítási, felügyeleti vagy végrehajtási feladatok ellátása során a másik fél számára relevánsak.

b) A tagállam illetékes hatósága és az ügynökség összehangolja az e melléklet hatálya alá tartozó termékek és alkatrészek tervezésének és gyártásának termékközpontú vizsgálatát és felügyeletét, beleértve szükség esetén a közös felügyeleti látogatásokat is.

21L.B.13. Az ügynökség tájékoztatása

a) Ha az (EU) 2018/1139 rendeletnek, valamint az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak a végrehajtásával kapcsolatban bármely jelentős probléma merül fel, a tagállami illetékes hatóság az említett probléma jelentkezésétől számított 30 napon belül értesíti az ügynökséget.

b) A 376/2014/EU rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai sérelme nélkül a tagállami illetékes hatóság a 376/2014/EU rendelet 6. cikkének (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a lehető leghamarabb az ügynökség rendelkezésére bocsátja a nemzeti adatbázisban tárolt eseményjelentésekből származó, a biztonság szempontjából jelentős információkat.

21L.B.14. Harmadik államoktól kapott légialkalmassági irányelvek

Ha valamely tagállam illetékes hatósága légialkalmassági irányelvet kap valamely harmadik állam illetékes hatóságától, ezt a légialkalmassági irányelvet átadja az ügynökségnek.

21L.B.15. Haladéktalan reagálás a biztonsági problémákra

a) A 376/2014/EU rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai sérelme nélkül a tagállami illetékes hatóságnak létre kell hoznia egy rendszert a biztonsággal kapcsolatos információk megfelelő szintű gyűjtésére, elemzésére és terjesztésére.

b) Az ügynökségnek létre kell hoznia egy rendszert a biztonságra vonatkozóan részére megküldött lényeges információk megfelelő szintű elemzésére, és haladéktalanul tájékoztatnia kell mindenről - ideértve az ajánlásokat és a végrehajtandó korrekciós intézkedéseket - a tagállamokat és a Bizottságot annak érdekében, hogy azok időben megoldást találhassanak az (EU) 2018/1139 rendelet és az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok hatálya alá eső termékeket, alkatrészeket, személyeket vagy szervezeteket érintő biztonsági problémákra.

c) Az a) és b) pontban említett információk kézhezvétele után a tagállami illetékes hatóságnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a biztonsági probléma elhárítására.

d) A 21L.B.15. c) pont szerinti intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell minden olyan személyt és szervezetet, amelynek az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok értelmében meg kell felelnie ezen intézkedéseknek. Az illetékes tagállami hatóságnak értesítenie kell az intézkedésekről az ügynökséget is, valamint ha közös fellépésre van szükség, akkor a többi érintett tagállamot is.

21L.B.16. Irányítási rendszer

a) Az illetékes hatóságnak fel kell állítania és fenn kell tartania egy irányítási rendszert, amely legalább a következőket tartalmazza: 1. a szervezetet, valamint annak az (EU) 2018/1139 rendeletnek, a 376/2014/EU rendeletnek és az azok alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak való megfelelés elérésére szolgáló eszközeit és módszereit leíró dokumentált irányelvek és eljárások. Az eljárásokat naprakészen kell tartani, és azok alapvető munkadokumentumként szolgálnak a szóban forgó illetékes hatóság minden idekapcsolódó feladatához; 2. elegendő számú személyzet az illetékes hatóság feladatainak végrehajtásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez. Hatályban kell lennie egy olyan rendszernek, amely tervezhetővé teszi a személyzet rendelkezésre állását, így biztosítva az összes feladat megfelelő szintű ellátását; 3. olyan személyzet, amely képesítéssel rendelkezik a rá ruházott feladatok végrehajtására, rendelkezik a szükséges tudással és tapasztalattal, valamint kezdő, majd szinten tartó képzésben részesült, ami biztosítja folyamatos alkalmasságát; 4. megfelelő létesítmények és irodák az illetékes hatóságra átruházott feladatok ellátásához; 5. az irányítási rendszer vonatkozó követelményeknek való megfelelését és az eljárások - köztük a létrehozandó belső ellenőrzési folyamat és biztonsági kockázatkezelési eljárás - megfelelőségét figyelemmel kísérő funkció. A megfelelés-ellenőrzési funkció része egy visszajelző rendszer is, amely segítségével az ellenőrzések vizsgálati eredményeit lehet jelenteni az illetékes hatóság felső vezetésének, biztosítva ezzel a szükséges korrekciós intézkedések végrehajtását; 6. olyan személy vagy csoport, amely felelősséggel tartozik az illetékes hatóság felső vezetésének a megfelelés-ellenőrzési funkcióért.

b) Az illetékes hatóságnak minden tevékenységi területén - az igazgatási rendszert is beleértve - ki kell jelölnie egy vagy több személyt, aki teljeskörű felelősséggel tartozik a vonatkozó feladat(ok) irányításáért.

c) Az illetékes hatóságnak ki kell alakítania a többi érintett illetékes hatósággal az összes szükséges információ kölcsönös cseréjében való részvételhez és a kölcsönös - akár tagállamon belüli, akár azon kívüli - segítéségnyújtáshoz szükséges eljárásokat, beleértve a következőkre vonatkozó információkat: 1. a valamely tagállam területén tevékenységet folytató, de egy másik tagállam illetékes hatósága vagy az ügynökség által tanúsított személyek és szervezetek felügyelete nyomán megállapított valamennyi vizsgálati eredmény és az azok nyomán meghozott intézkedések; 2. a 21L.A.3. pontban előírt kötelező és önkéntes eseményjelentésekből származó információk.

d) A tagállam illetékes hatóságának irányítási rendszeréhez kapcsolódó eljárásoknak és azok bármely módosításainak egy példányát egységesítés céljából elérhetővé kell tenni az ügynökség részére.

21L.B.17. Minősített szervezetekre átruházott feladatok

a) Az illetékes hatóság az (EU) 2018/1139 rendelet és az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok hatálya alá tartozó termékek és alkatrészek, valamint természetes vagy jogi személyek első alkalommal történő tanúsításával, illetve folyamatos felügyeletével kapcsolatos feladatokat átruházhatja minősített szervezetekre. A feladatok átruházásakor az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell: 1. egy olyan rendszer létrehozásáról, amelynek segítségével első alkalommal, majd pedig folyamatosan értékelni lehet azt, hogy a minősített szervezet megfelel-e az (EU) 2018/1139 rendelet VI. mellékletének ("A minősített szervezetekre vonatkozó alapvető követelmények"). Ezt a rendszert és az értékelések során kapott eredményeket dokumentálni kell; 2. egy olyan, a minősített szervezettel kötött, dokumentált, mindkét fél részéről a megfelelő vezetői szinten jóváhagyott megállapodás meglétéről, amely meghatározza az alábbiakat: i. az elvégzendő feladatok; ii. a benyújtandó nyilatkozatok, jelentések és nyilvántartások; iii. a feladatok végrehajtásához szükséges műszaki feltételek; iv. a kapcsolódó felelősségi körök; v. a feladatok végrehajtása során a felek tudomására jutott információk védelme.

b) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a 21L.B.16. a) 5. pont szerint megkövetelt belső ellenőrzési folyamat és biztonsági kockázatkezelési eljárás kiterjedjen a nevében végrehajtott, tanúsítással, illetve folyamatos felügyelettel kapcsolatos összes feladatra.

21L.B.18. Változások az irányítási rendszerben

a) Az illetékes hatóságnak fenn kell tartania egy olyan rendszert, amely azonosítja az illetékes hatóságnak az (EU) 2018/1139 rendelet, a 376/2014/EU rendelet és az azok alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok szerinti feladatainak végrehajtásával és kötelességeinek teljesítésével kapcsolatos alkalmasságát érintő változásokat. Ennek a rendszernek lehetővé kell tennie, hogy az illetékes hatóság megtegye a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy irányítási rendszere megfelelő és hatékony maradjon.

b) Az illetékes hatóság naprakészen tartja irányítási rendszerét, hogy az időszerűen tükrözze az (EU) 2018/1139 rendelet, a 376/2014/EU rendelet és az azok alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok változásait, és ezáltal biztosítani tudja annak hatékony végrehajtását.

c) A tagállami illetékes hatóságnak értesítenie kell az ügynökséget az (EU) 2018/1139 rendeletben, a 376/2014/EU rendeletben és az azok alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokban meghatározott feladatainak végrehajtásával és kötelességeinek teljesítésével kapcsolatos alkalmasságát érintő változásokról.

21L.B.19. Jogviták rendezése

A tagállam illetékes hatósága dokumentált eljárásaiban meghatározza a jogviták rendezésére szolgáló folyamatot.

21L.B.20. Nyilvántartás vezetése

a) Az illetékes hatóság kialakít egy nyilvántartási rendszert, amely lehetővé teszi az alábbiak megfelelő tárolását, hozzáférhetőségét és megbízható nyomon követhetőségét: 1. az irányítási rendszer dokumentált irányelvei és eljárásai; 2. a személyzet képzésére, szakképzettségére és engedélyeire vonatkozó adatok; 3. a feladatok átruházása, beleértve a 21L.B.17. pontban előírt elemeket, valamint az átruházott feladatok részletes adatait is; 4. a tanúsított és a nyilatkozat hatálya alá tartozó szervezetek tanúsítási folyamatai és folyamatos felügyelete, ideértve az alábbiakat: i. tanúsítás iránti kérelmek; ii. alkalmassági nyilatkozatok; iii. tervezési megfelelőségi nyilatkozatok; iv. az illetékes hatóság folyamatos felügyeleti programja, beleértve az összes értékelési, ellenőrzési és vizsgálati jelentést; v. a kiadott bizonyítványok, beleértve azok bármely módosítását is; vi. a felügyeleti program másolata az esedékes, illetve a már elvégzett ellenőrzések felsorolásával; vii. valamennyi hivatalos levélváltás másolata; viii. valamely bizonyítvány kiállítására vagy meghosszabbítására, illetve valamely nyilatkozat érvényességének meghosszabbítására vonatkozó ajánlások, a vizsgálati eredmények és a szervezetek által ezek nyomán tett intézkedések részletei, beleértve az egyes tételek lezárásának időpontját, a végrehajtási intézkedéseket és az észrevételeket; ix. bármely más illetékes hatóság által kiadott értékelési, ellenőrzési vagy vizsgálati jelentés; x. az összes szervezeti kézikönyv, eljárás, folyamat vagy útmutató, és azok módosításai; xi. az illetékes hatóság által jóváhagyott minden más dokumentum másolata; 5. az általa e melléklet R. alrésze szerint ellenőrzött légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok (52B. számú EASA-űrlap), vagy hajtóművek, légcsavarok vagy alkatrészek üzemképességi tanúsítványai (1. számú EASA-űrlap).

b) A tagállami illetékes hatóság a nyilvántartásban feltünteti a következőket: 1. a szervezetek által javasolt bármely alternatív megfelelési módozat értékelése és az ügynökség tájékoztatása azokról, valamint az illetékes hatóság által használt bármely alternatív megfelelési módozat értékelése; 2. a 21L.B.13. pont szerinti biztonsági információk és nyomonkövetési intézkedések; 3. védintézkedések és rugalmassági rendelkezések alkalmazása az (EU) 2018/1139 rendelet 71. cikkének (1) bekezdésével és 76. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

c) Az illetékes hatóságnak jegyzéket kell vezetnie az általa kiadott összes bizonyítványról és az általa nyilvántartásba vett összes nyilatkozatról.

d) Az a), b) és c) pontban említett valamennyi nyilvántartás-bejegyzést a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében legalább 5 évig kell megőrizni.

e) Az a), b) és c) pontban említett valamennyi nyilvántartás-bejegyzést kérésre egy másik tagállam illetékes hatósága vagy az ügynökség rendelkezésére kell bocsátani.

21L.B.21. Vizsgálati eredmények és észrevételek

a) Ha az illetékes hatóság a vizsgálati vagy felügyeleti tevékenysége során vagy bármely más módon az (EU) 2018/1139 rendelet és az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok alkalmazandó követelményeinek, az említett rendeletek által előírt eljárásnak vagy kézikönyvnek, illetve az említett rendeletekkel összhangban kiállított bizonyítványnak vagy nyilatkozatnak való meg nem felelést észlel, az említett rendeletek által előírt bármely további intézkedés sérelme nélkül vizsgálati eredményt állapít meg.

b) Az illetékes hatóságnak rendelkeznie kell egy, a vizsgálati eredményeket biztonsági jelentőségük szempontjából elemző rendszerrel. Az illetékes hatóság első szintű vizsgálati eredményt állapít meg, ha olyan jelentős meg nem felelést észlel, amely csökkenti a biztonságot vagy súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot, illetve tervező szervezetek esetében ellenőrizetlen meg nem felelést és a 21L.B.23. pont szerinti potenciálisan veszélyes helyzeteket eredményezhet; az első szintű vizsgálati eredmények többek között a következőket is magukban foglalják: 1. az illetékes hatóság 21L.A.10. pontban meghatározott, a szervezet, illetve a természetes vagy jogi személy létesítményeihez normál munkaidőben való hozzáférésének megtagadása két írásos kérelmet követően; 2. helytelen információk szolgáltatása vagy okirati bizonyítékok meghamisítása; 3. az e melléklettel összhangban kiállított bizonyítvány, nyilatkozat vagy tanúsítvány szabálytalanságára vagy csalárd felhasználására vonatkozó bármely bizonyíték; 4. a tervező szervezet felelős vezetői feladatainak ellátatlansága. Az illetékes hatóság második szintű vizsgálati eredményt állapít meg, ha az (EU) 2018/1139 rendelet és az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok alkalmazandó követelményeinek, az említett rendeletek által előírt eljárásnak vagy kézikönyvnek, illetve az említett rendeletekkel összhangban kiállított valamely nyilatkozatnak való olyan meg nem felelést észlel, amely nem minősül első szintű vizsgálati eredménynek.

c) Az illetékes hatóság a vizsgálati eredményt írásban közli a szervezettel, illetve a természetes vagy jogi személlyel, és korrekciós intézkedést kér az azonosított meg nem felelés(ek) orvoslására.

d) Első szintű vizsgálati eredmények esetén az illetékes hatóság a 21L.B.22. ponttal összhangban azonnali és megfelelő intézkedést hoz, kivéve, ha a vizsgálati eredmény olyan tervező szervezetre vonatkozik, amely tervezési alkalmassági nyilatkozatot tett; ilyen esetben az ügynökség először a vizsgálati eredmény jellegének megfelelő, 21 munkanapot semmi esetre sem meghaladó időszakot biztosít a szervezetnek a korrekciós intézkedések végrehajtására. Az időszaknak a vizsgálati eredménnyel kapcsolatos azon írásbeli értesítés napjától kell kezdődnie, amelyben az illetékes hatóság korrekciós intézkedést kér a szervezettől a megállapított meg nem felelés kezelésére. Ha egy első szintű vizsgálati eredmény közvetlenül egy légi járműre vonatkozik, az illetékes hatóságnak tájékoztatnia kell a légi jármű lajstromozása szerinti tagállam illetékes hatóságát.

e) Második szintű vizsgálati eredmények esetén az illetékes hatóság a vizsgálati eredmény jellegének megfelelő időszakot biztosít a szervezetnek, illetve a természetes vagy jogi személynek a korrekciós intézkedések végrehajtására. Az időszaknak a vizsgálati eredménnyel kapcsolatos azon írásbeli értesítés napjától kell kezdődnie, amelyben az illetékes hatóság korrekciós intézkedést kér a szervezettől, illetve a természetes vagy jogi személytől a megállapított meg nem felelés kezelésére. Ezen időszak végén, a vizsgálati eredmény jellegétől függően, az illetékes hatóság meghosszabbíthatja a szóban forgó időszakot, feltéve, hogy az illetékes hatósággal megállapodás született egy korrekciós intézkedési tervről. Az illetékes hatóság értékeli a szervezet, illetve a természetes vagy jogi személy által javasolt korrekciós intézkedést és korrekciós intézkedési tervet, és ha az értékelés szerint azok alkalmasak a meg nem felelés(ek) kiküszöbölésére, elfogadja azokat. Ha a szervezet, illetve a természetes vagy jogi személy nem nyújt be elfogadható korrekciós intézkedési tervet, vagy az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított időszakon belül nem hajtja végre a korrekciós intézkedést, a vizsgálati eredményt első szintű vizsgálati eredményként kell megállapítani, és a d) pontban leírtaknak megfelelően kell intézkedni.

f) Az illetékes hatóság észrevételeket tehet a következő, első vagy második szintű vizsgálati eredményt nem igénylő esetekkel kapcsolatban: 1. minden olyan darab esetében, amelynek teljesítményét eredménytelennek értékelték; 2. ha megállapítást nyert, hogy egy darab meg nem felelést okozhat; vagy 3. amikor a szervezet általános biztonsági teljesítménye szempontjából fontos javaslatok vagy fejlesztések merülnek fel. Az e pont alapján kiadott észrevételeket írásban kell közölni a szervezettel, illetve a természetes vagy jogi személlyel, és az illetékes hatóságnak nyilvántartásba kell vennie azokat.

21L.B.22. Végrehajtási intézkedések

a) Az illetékes hatóság: 1. felfüggeszti a bizonyítványt, ha úgy ítéli meg, hogy alapos okkal van szükség ilyen intézkedésre a légi jármű biztonságát fenyegető hiteles veszély megelőzése érdekében; 2. légialkalmassági irányelvet ad ki a 21L.B.23. pont feltételei szerint; 3. felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza a bizonyítványt, ha a 21L.B.21. d) pont értelmében szükség van ilyen intézkedésre; 4. felfüggeszti vagy visszavonja a légialkalmassági bizonyítványt vagy a korlátozott légialkalmassági bizonyítványt, ha a 21L.B.163. b) pontban meghatározott feltételek teljesülnek; 5. felfüggeszti vagy visszavonja a zajbizonyítványt vagy a korlátozott zajbizonyítványt, ha a 21L.B.173. b) pontban meghatározott feltételek teljesülnek; 6. meghozza a szükséges azonnali és megfelelő intézkedéseket a szervezet, illetve a természetes vagy jogi személy tevékenységeinek korlátozása vagy betiltása érdekében, ha úgy ítéli meg, hogy alapos okkal van szükség ilyen intézkedésre a légi jármű biztonságát fenyegető hiteles veszély megelőzése érdekében; 7. korlátozza vagy betiltja azon szervezet, illetve természetes vagy jogi személy tevékenységeit, amely az A. szakasznak megfelelően termékek vagy alkatrészek tekintetében tervezési vagy gyártási alkalmassági nyilatkozatot tett, vagy amely megfelelőségi nyilatkozatokat (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványokat (1. számú EASA-űrlap) ad ki e melléklet A. szakaszának R. alrészével összhangban, a 21L.B.21. d) pont alapján; 8. nem veszi nyilvántartásba a tervezési megfelelőségi nyilatkozatot mindaddig, amíg az első alkalommal végzett felügyeleti vizsgálat nyomán előállt vizsgálati eredmények bármelyike megoldatlan; 9. a 21L.B.21. d) pontnak megfelelően ideiglenesen vagy véglegesen törli a nyilvántartásból a tervezési megfelelőségi nyilatkozatot vagy az alkalmassági nyilatkozatot; 10. megteszi a szükséges további végrehajtási intézkedéseket az (EU) 2018/1139 rendelet II. mellékletében foglalt alapvető követelményeknek és e mellékletnek való meg nem felelés felszámolásának biztosítása érdekében, és szükség esetén orvosolja ennek következményeit.

b) Az a) pont szerinti végrehajtási intézkedés meghozatalakor az illetékes hatóság értesíti a címzettet az intézkedésről, megindokolja azt, és tájékoztatja a címzettet a jogorvoslathoz való jogáról.

21L.B.23. Légialkalmassági irányelvek

a) A légialkalmassági irányelv az ügynökség által kiadott vagy elfogadott dokumentumot jelenti, amely a légi járműveknél kötelezően végrehajtandó intézkedéseket írja elő az elfogadható biztonsági szint helyreállítása érdekében abban az esetben, ha bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó légi jármű biztonsági szintje egyébként veszélybe kerülhetett volna.

b) Az ügynökség abban az esetben ad ki légialkalmassági irányelvet, ha: 1. az ügynökség valamely légi jármű esetében veszélyes helyzet fennállását állapítja meg a légi jármű, vagy a légi járművön felszerelt hajtómű, légcsavar vagy alkatrész hibája következtében; valamint 2. ez a helyzet más légi járművön is fennállhat vagy kialakulhat.

c) A légialkalmassági irányelvekben legalább az alábbiak meghatározására szolgáló információknak kell szerepelnie: 1. a veszélyes helyzet; 2. az érintett légi jármű; 3. a szükséges intézkedés(ek); 4. a szükséges intézkedés(ek) végrehajtásának határideje; 5. a hatálybalépés napja.

21L.B.24. A megfelelés módozatai

a) Az ügynökség kidolgozza a megfelelés azon elfogadható módozatait, amelyek az (EU) 2018/1139 rendeletnek és az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak való megfelelés megállapítása céljából alkalmazhatók.

b) Az e rendeletnek való megfelelés céljából alternatív megfelelési módozatok is alkalmazhatók.

c) Az illetékes hatóságok tájékoztatják az ügynökséget a felügyeletük alá tartozó természetes vagy jogi személyek által az e rendeletnek való megfelelés megállapítása céljából alkalmazott alternatív megfelelési módozatokról.

B. ALRÉSZ - TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21L.B.41. Tanúsítási előírások

Az (EU) 2018/1139 rendelet 76. cikkének (3) bekezdésével összhangban az ügynökség kiadja a tanúsítási előírásokat és más részletes előírásokat, köztük a légialkalmassági és környezetvédelmi légialkalmassági előírásokat, amelyek alkalmazásával az illetékes hatóságok, szervezetek és szakemberek igazolhatják, hogy a termékek és alkatrészek megfelelnek az említett rendelet II., IV. és V. mellékletében meghatározott vonatkozó alapvető követelményeknek, valamint 9. cikke (2) bekezdésében és III. mellékletében meghatározott környezetvédelmi követelményeknek. Ezeknek az előírásoknak kellően részleteseknek és konkrétaknak kell lenniük ahhoz, hogy a kérelmező megismerhesse azokat a feltételeket, amelyek alapján a bizonyítványok kiállítása, módosítása vagy kiegészítése történik.

21L.B.42 Első alkalommal végzett vizsgálat

a) Az e melléklet szerinti típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelem kézhezvételét követően az ügynökség ellenőrzi, hogy a termék a 21L.A.21. pontban meghatározott alkalmazási körbe tartozik-e, és hogy a kérelmező a 21L.A.22. ponttal összhangban jogosult-e a termékre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezésére.

b) Amennyiben az a) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, az ügynökség elutasítja a kérelmet.

21L.B.43. A típusalkalmassági tanúsítás alapja típusalkalmassági bizonyítvány esetében

a) Az ügynökség meghatározza a típusalkalmassági tanúsítási alapot, és értesíti erről a kérelmezőt. A típusalkalmassági tanúsítás alapja a következőket tartalmazza: 1. a termékre a tanúsítás kérelmezésének időpontjában alkalmazandó tanúsítási előírások közül az ügynökség által kiválasztott légialkalmassági tanúsítási előírások, kivéve, ha: i. a kérelmező úgy dönt, hogy a kérelem időpontját követően alkalmazandóvá vált tanúsítási előírásoknak felel meg; ha egy kérelmező úgy dönt, hogy a kérelem időpontját követően alkalmazandóvá vált tanúsítási előírásoknak kíván megfelelni, akkor az ügynökség a típusalkalmassági tanúsítás alapjába bármely egyéb közvetlenül kapcsolódó tanúsítási előírást is belefoglalhat; vagy ii. az ügynökség egy meghatározott, de nem teljesíthető tanúsítási előírás helyett bármilyen olyan alternatívát elfogad, amellyel kapcsolatban igazolást nyert, hogy kompenzáló tényezők révén azonos biztonsági szintet garantál; vagy iii. az ügynökség az (EU) 2018/1139 rendelet II. mellékletében szereplő alapvető követelményeknek való megfelelés igazolására más bizonyítékot is elfogad vagy előír; 2. bármely, az ügynökség által a 21L.B.44. a) ponttal összhangban előírt különleges feltétel.

b) Az ügynökség a típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása előtt bármikor módosíthatja a típusalkalmassági tanúsítási alapot, amennyiben megállapította, hogy a használatban lévő más hasonló termékekkel vagy hasonló tervezési jellemzőkkel rendelkező termékekkel kapcsolatos tapasztalatok azt jelzik, hogy veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, és a típusalkalmassági tanúsítás megállapított és a kérelmezőnek bejelentett alapja nem foglalkozik ezzel a veszélyes helyzettel.

21L.B.44. Különleges feltételek

a) Az ügynökség különleges részletes műszaki előírásokat, vagyis "különleges feltételeket" ír elő egy termék kapcsán, ha a vonatkozó tanúsítási előírások nem tartalmaznak elégséges vagy megfelelő biztonsági szabványokat a termék tekintetében az alábbiak miatt: 1. a termék új vagy szokatlan tervezési sajátosságokkal rendelkezik azokhoz a tervezési módszerekhez képest, amelyeken az alkalmazandó tanúsítási előírás alapul; 2. a termék rendeltetése szokatlan; vagy 3. a használatban lévő más hasonló termékekkel vagy hasonló tervezési jellemzőkkel rendelkező termékekkel kapcsolatos tapasztalatok vagy újonnan azonosított veszélyek azt jelzik, hogy veszélyes helyzetek alakulhatnak ki.

b) A különleges feltételek között olyan biztonsági szabványok is szerepelnek, amelyeket az ügynökség szükségesnek ítél ahhoz, hogy az alkalmazandó tanúsítási előírásokban szereplővel egyenértékű biztonságot nyújtson.

21L.B.45. Az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények meghatározása típusalkalmassági bizonyítvány esetében

Az ügynökség az I. melléklet (21. rész) 21.B.85. pontjával összhangban meghatározza az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeket, és ezekről értesíti a légi jármű vagy hajtómű típusalkalmassági bizonyítványának kérelmezőjét.

21L.B.46. Vizsgálat

Az e melléklet szerinti típusalkalmassági bizonyítványra irányuló kérelem kézhezvételét követően az ügynökség:

a) elvégzi az eredeti megfelelésigazolási terv és a kérelmező által benyújtott későbbi frissítések felülvizsgálatát annak megállapítása érdekében, hogy a terv teljes-e, valamint hogy a 21L.B.43. ponttal összhangban meghatározott típusalkalmassági tanúsítási alapnak és a 21L.B.45. pont szerint kijelölt alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés igazolására javasolt eszközök és módszerek megfelelőek-e; ha a megfelelésigazolási terv hiányos, vagy az eszközök és módszerek nem alkalmasak a megfelelés igazolására, tájékoztatja erről a kérelmezőt, és kéri a fentiek módosítását;

b) ha meggyőződött arról, hogy a benyújtott megfelelésigazolási terv megfelelő ahhoz, hogy a kérelmező igazolni tudja a megfelelést, jóváhagyja a megfelelésigazolási tervet és a megfelelésigazolási terv későbbi frissítéseit;

c) a 21L.A.25. f) pont szerinti megfelelőségi nyilatkozat kézhezvételét követően elvégzi a végleges konfigurációjú termék első cikkének fizikai vizsgálatát és értékelését, figyelembe véve a 21L.B.242. a) pont szerint elvégzett kritikus tervezési felülvizsgálatot, annak ellenőrzése érdekében, hogy a termék megfelel-e az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; az ügynökség ellenőrzi a termék megfelelőségét, figyelembe véve a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való ismeretlen jellegű meg nem felelés valószínűségét, valamint a meg nem felelésnek a termék biztonsági szintjére vagy környezetvédelmi összeegyeztethetőségére gyakorolt lehetséges hatását;

d) ha a típusalkalmassági tanúsítási alap meghatározása, az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények meghatározása vagy a megfelelőség-igazolási terv felülvizsgálata során megállapítja, hogy a termékterv olyan elemeket tartalmaz, amelyek esetében a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való ismeretlen jellegű meg nem felelés hátrányosan befolyásolhatja a módosított termék biztonsági szintjét vagy környezetvédelmi összeegyeztethetőségét, megállapítja, hogy a c) pontban foglaltakon kívül milyen vizsgálatokra van szükség a megfelelés igazolásának ellenőrzése érdekében; az ügynökség értesíti a kérelmezőt minden további vizsgálatról, valamint arról, hogy a terv mely elemei képezik az adott vizsgálat tárgyát.

21L.B.47. A típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

a) Az ügynökség az alábbi feltételek teljesülése esetén kiállítja a légi jármű, hajtómű vagy légcsavar típusalkalmassági bizonyítványát: 1. a kérelmező megfelel a 21L.A.27. pontban foglaltaknak; 2. az ügynökség a 21L.B.46. pont szerint elvégzett vizsgálat során nem tárt fel a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való meg nem felelést; 3. a végleges konfigurációjú termék a 21L.B.46. c) pontnak megfelelően elvégzett vizsgálata nyomán nem merülnek fel megoldatlan problémák; 4. a terméknek nem tárták fel olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a kérelemben szereplő felhasználása ne volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető.

b) A típusalkalmassági bizonyítványnak tartalmaznia kell a következőket: 1. típusterv; 2. üzemeltetési korlátozások; 3. a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások; 4. a típusalkalmassági bizonyítvány légialkalmasságra vonatkozó adatlapja és - adott esetben - a hajtóművekre alkalmazandó kipufogógáz-kibocsátási előírásoknak való megfelelésre vonatkozó adatlap; 5. az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alap és az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények, amelyek szerint az ügynökség a megfelelőséget jegyzi; 6. adott esetben a típusalkalmassági bizonyítvány zajra vonatkozó adatlapja; valamint 7. a termékre vonatkozóan az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapban és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményekben előírt bármely egyéb feltétel vagy korlátozás.

21L.B.48. A típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termékek folyamatos légialkalmassági felügyelete

Ha az ügynökség a folyamatos légi alkalmasság felügyelete révén - beleértve a 21L.A.3. pont szerint kapott jelentéseket is - vagy bármely más módon a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való meg nem felelést tár fel, a 21L.B.21. pont szerint vizsgálati eredményt állapít meg, vagy a 21L.B.23. pontban foglalt feltételek szerint légialkalmassági irányelvet bocsát ki.

21L.B.49. A típusalkalmassági bizonyítvány átruházása

a) Ha az ügynökséghez annak ellenőrzésére irányuló kérelem érkezik, hogy a jogosult a 21L.A.29. pontnak megfelelően átruházhatja-e a típusalkalmassági bizonyítványt, vagy ha az ügynökség a 21L.A.29. pont szerinti típusalkalmassági bizonyítvány elfogadására irányuló kérelmet mérlegel, a 21L.B.42. és 21L.B.46. pontnak megfelelően ellenőrzi, hogy az átvevő jogosult-e a 21L.A.22. pont szerinti típusalkalmassági bizonyítványra, és képes-e teljesíteni a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának 21L.A.28. pont szerinti kötelezettségeit.

b) Amennyiben az ügynökség megállapítja, hogy az átvevő teljesíti az a) pontban említett feltételeket, tájékoztatja a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultját vagy a típusalkalmassági bizonyítvány elfogadását kérő természetes vagy jogi személyt, hogy az ügynökség elfogadja a típusalkalmassági bizonyítványnak az adott természetes vagy jogi személyre történő átruházását.

C. ALRÉSZ - TERVEZÉSI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK

21L.B.61. A terméktervezési megfelelőségi nyilatkozatokra vonatkozó részletes műszaki előírások és alkalmazandó környezetvédelmi követelmények

a) Az (EU) 2018/1139 rendelet 76. cikkének (3) bekezdésével összhangban az ügynökség megállapítja és rendelkezésre bocsátja azokat a részletes műszaki előírásokat, amelyek alkalmazásával a természetes és jogi személyek az említett rendelet II. mellékletében meghatározott vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelést igazolhatják, amikor e melléklet A. szakaszának C. alrészével összhangban nyilatkoznak a légijármű-terv megfelelőségéről.

b) Az a) pontban említett részletes műszaki előírásoknak olyan tervezési szabványokat kell tartalmazniuk, amelyek megfelelnek a tudomány állásának és a legjobb tervezési gyakorlatoknak, valamint a rendelkezésre álló legjobb tapasztalatok, a tudományos és technikai haladás, továbbá a légijármű-tervezéssel kapcsolatos rendelkezésre álló lehető legpontosabb tények és elemzések alapján készültek a 21L.A.41. pontban meghatározott alkalmazási körbe tartozó légi járművek esetében. Ezek a részletes műszaki leírások a következőket tartalmazhatják, illetve a következőkre hivatkozhatnak: 1. az ügynökség által az I. melléklet (21. rész) 21.B.70. pontjával összhangban a légijármű-terv légialkalmasságára vonatkozóan meghatározott tanúsítási előírások; 2. az ügynökség által az I. melléklet (21. rész) 21.B.75. pontjával vagy a 21L.B.44. ponttal összhangban más légi járművekre előírt, általános jellegű különleges feltételek; 3. a szabványügyi és más ipari testületek által kidolgozott részletes műszaki szabványok.

c) A terv környezetvédelmi összeegyeztethetőségének biztosítása céljából az ügynökség meghatározza és elérhetővé teszi a tervezési megfelelési nyilatkozat alapjául szolgáló környezetvédelmi követelményeket, melyek a következőket foglalják magukban: 1. az érintett termékkategóriákra vonatkozó környezetvédelmi követelmények, a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 16. függelékének I-III. kötetében foglalt rendelkezéseknek az (EU) 2018/1139 rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett módosítása szerint; ezzel összefüggésben: i. az említett kötetek szerinti típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelem napjára való hivatkozáson az arra a napra való hivatkozást kell érteni, amelyen a nyilatkozattevő a tervezési megfelelésről nyilatkozik; valamint ii. az említett kötetek szerinti tanúsítási követelményeken a tervezési megfelelési nyilatkozatra vonatkozó követelményeket kell érteni. 2. [Fenntartva]

21L.B.62. Első felügyeleti vizsgálat

a) A tervezési megfelelőségi nyilatkozat kézhezvételét követően az ügynökség ellenőrzi, hogy a légi jármű e melléklet A. szakasza C. alrészének alkalmazási körébe tartozik-e, és hogy a nyilatkozat tartalmazza-e a 21L.A.43. pontban meghatározott valamennyi információt. Az ügynökség visszaigazolja a nyilatkozat kézhezvételét, beleértve a tervezési megfelelőségi nyilatkozat egyedi hivatkozási számának a nyilatkozattevő részére történő kiosztását az adott légijármű-konfigurációra vonatkozóan.

b) Az ügynökség elvégzi a végleges konfigurációjú légi jármű első cikkének fizikai vizsgálatát és értékelését, figyelembe véve a 21L.B.242. a) 2. ponttal összhangban elvégzett biztonsági felülvizsgálatot. Ha az ügynökség a nyilatkozatban vagy az első mondatnak megfelelően elvégzett fizikai vizsgálat és értékelés során olyan bizonyítékot talál, amely arra utal, hogy a légi jármű üzem közben esetleg képtelen biztonságos repülést végezni, vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethetetlen lehet, az ügynökség a 21L.B.21. pont szerint vizsgálati eredményt állapít meg.

21L.B.63. A tervezési megfelelőségi nyilatkozat nyilvántartásba vétele

Az ügynökség nyilvántartásba veszi a légi járművekre vonatkozó tervezési megfelelőségi nyilatkozatot, feltéve, hogy:

a) a nyilatkozattevő a 21L.A.43. a) pontnak megfelelően nyilatkozatot tett a megfelelésről;

b) a nyilatkozattevő az ügynökség rendelkezésére bocsátotta a 21L.A.43. c) pont szerint előírt dokumentumokat;

c) a nyilatkozattevő kötelezettséget vállalt a 21L.A.47. pont szerinti kötelezettségek teljesítésére;

d) a végleges konfigurációjú légi jármű első cikkének a 21L.B.62. b) pontjával összhangban végzett fizikai vizsgálata és értékelése során nem merültek fel megoldatlan vizsgálati eredmények.

21L.B.64. A tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi járművek folyamatos légialkalmassági felügyelete

Ha az ügynökség a folyamatos légi alkalmasság felügyelete révén - beleértve a 21L.A.3. pont szerint kapott jelentéseket is - vagy bármely más módon az alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való meg nem felelést tár fel, a 21L.B.21. pont szerint vizsgálati eredményt állapít meg, vagy a 21L.B.23. pontban foglalt feltételek szerint légialkalmassági irányelvet bocsát ki.

D. ALRÉSZ - A TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MÓDOSÍTÁSAI

21L.B.81. A típusalkalmassági tanúsítási alap és az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények a típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosítása esetén

a) A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosítása esetén az ügynökség meghatározza a típusalkalmassági tanúsítási alapot, és erről értesíti a kérelmezőt.

b) A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosítása és a módosítás által érintett területek esetében a típusalkalmassági tanúsítás alapja a típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozás útján befoglalt tanúsítási előírásokból áll, kivéve, ha: 1. az ügynökség úgy véli, hogy a típusalkalmassági tanúsítványban említett tanúsítási előírások nem nyújtanak megfelelő keretet a tervezett módosításhoz, és ezért a módosításnak és az általa érintett területeknek az ügynökség által a 21L.B.44. pont szerint előírt különleges feltételeknek, valamint ezek módosításainak is meg kell felelniük annak érdekében, hogy garantált legyen a módosításra vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában alkalmazandó tanúsítási előírásokban megállapítottal egyenértékű biztonsági szint; 2. a kérelmező úgy dönt, hogy megfelel a módosítás iránti kérelem időpontjában alkalmazandó módosításban meghatározott tanúsítási előírásnak.

c) Az ügynökség az I. melléklet (21. rész) 21.B.85. pontjával összhangban meghatározza a típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosítására alkalmazandó környezetvédelmi követelményeket, és ezekről értesíti a kérelmezőt.

21L.B.82. A típusalkalmassági bizonyítvány kis jelentőségű módosítására vonatkozó vizsgálat és a jóváhagyás kiadása

a) A típusalkalmassági bizonyítvány e melléklet szerinti kis jelentőségű módosításának jóváhagyására irányuló kérelem kézhezvételét követően az ügynökség jóváhagyja a kis jelentőségű módosítást, amennyiben: 1. a kérelmező benyújtotta az igazoló adatokat és az indokolásokat, valamint igazolta és nyilatkozott arról, hogy a módosítás megfelel az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek, vagy a 21L.A.67. pontnak megfelelően kiválasztott tanúsítási előírásoknak; 2. a megfelelőség igazolásának ellenőrzése során, figyelembe véve a tervezési jellemzőket, a tervezés vagy a technológia összetettségét és általános kritikusságát, valamint a kérelmezővel folytatott tervezési tevékenységekkel kapcsolatos korábbi tapasztalatokat, nem tárt fel: i. meg nem felelést a típusalkalmassági-tanúsítási alap vagy - adott esetben - az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények vagy a választott tanúsítási előírások tekintetében; ii. a módosításnak olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a módosított termék kérelemben szereplő felhasználása nem volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető.

b) A típusalkalmassági bizonyítvány kis jelentőségű módosításának jóváhagyása kizárólag a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő azon (egy vagy több) sajátos konfigurációra vonatkozik, amelyet a módosítás érint.

21L.B.83. A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításának vizsgálata

A típusalkalmassági bizonyítvány e melléklet szerinti nagy jelentőségű módosítására irányuló kérelem kézhezvételét követően az ügynökség:

a) elvégzi az eredeti megfelelésigazolási terv és a kérelmező által benyújtott későbbi frissítések felülvizsgálatát annak megállapítása érdekében, hogy a terv teljes-e, valamint hogy a típusalkalmassági tanúsítási alapnak és a 21L.B.81. pont szerint meghatározott és kijelölt alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés igazolására javasolt eszközök és módszerek megfelelőek-e; ha a megfelelésigazolási terv hiányos, vagy az eszközök és módszerek nem alkalmasak a megfelelés igazolására, tájékoztatja erről a kérelmezőt, és kéri a fentiek módosítását;

b) ha meggyőződött arról, hogy a benyújtott megfelelésigazolási terv megfelelő ahhoz, hogy a kérelmező igazolni tudja a megfelelést, jóváhagyja a megfelelésigazolási tervet és a megfelelésigazolási terv későbbi frissítéseit is;

c) meghatározza nagy jelentőségű módosítás esetén a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való ismeretlen jellegű meg nem felelés valószínűségét, valamint e meg nem felelésnek a termék biztonságára vagy környezetvédelmi összeegyeztethetőségére gyakorolt lehetséges hatását, és ennek alapján megállapítja, hogy szükség van-e a végleges módosított konfigurációjú termék első cikkének fizikai vizsgálatára és értékelésére annak ellenőrzése érdekében, hogy a termék megfelel-e az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek, figyelembe véve a kritikus tervezési felülvizsgálatot, amennyiben azt a 21L.B.242. a) (3) pontnak megfelelően elvégzik; e vizsgálat és értékelés elvégzése előtt értesíti a kérelmezőt;

d) ha a típusalkalmassági tanúsítási alap meghatározása, az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények meghatározása vagy a megfelelőség-igazolási terv felülvizsgálata során megállapítja, hogy a nagy jelentőségű módosítás olyan elemeket tartalmaz, amelyek esetében a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való ismeretlen jellegű meg nem felelés hátrányosan befolyásolhatja a módosított termék biztonsági szintjét vagy környezetvédelmi összeegyeztethetőségét, megállapítja, hogy a c) pontban foglaltakon kívül milyen vizsgálatokra van szükség a megfelelés igazolásának ellenőrzése érdekében; az ügynökség értesíti a kérelmezőt a további vizsgálatokról, valamint arról, hogy a terv mely elemei képezik vizsgálat tárgyát.

21L.B.84. A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításának jóváhagyása

a) Az ügynökség jóváhagyja a jelentős változtatást, ha: 1. a kérelmező igazolta, hogy maga a módosítás és a módosítás által érintett területek megfelelnek az ügynökség által a 21L.B.81. ponttal összhangban kidolgozott és kijelölt típusalkalmassági-tanúsítási alapnak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; 2. a kérelmező a 21L.A.66. f) pontnak megfelelően igazolta a megfelelést, és arról nyilatkozatot tett; 3. a megfelelőség igazolásának ellenőrzése során az ügynökség nem tárt fel: i. a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy adott esetben az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való meg nem felelést; ii. a módosításnak olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a módosított termék kérelemben szereplő felhasználása nem volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető.

b) A típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosításának jóváhagyása kizárólag a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő azon (egy vagy több) sajátos konfigurációra vonatkozik, amelyet a módosítás érint.

21L.B.85. A típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó módosított termékek folyamatos légialkalmassági felügyelete

Ha az ügynökség a folyamatos légi alkalmasság felügyelete révén - beleértve a 21L.A.3. pont szerint kapott jelentéseket is - vagy bármely más módon egy olyan termék esetében, amelynek típusalkalmassági bizonyítványa tekintetében nagy jelentőségű módosítás került jóváhagyásra, a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való meg nem felelést tár fel, a 21L.B.21. pont szerint vizsgálati eredményt állapít meg, vagy a 21L.B.23. pontban foglalt feltételek szerint légialkalmassági irányelvet bocsát ki.

E. ALRÉSZ - KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21L.B.101. A típusalkalmassági tanúsítási alap és az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány esetében

a) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány esetében az ügynökség meghatározza a típusalkalmassági tanúsítási alapot, és értesíti erről a kérelmezőt.

b) A típusalkalmassági bizonyítvány kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány formájában történő nagy jelentőségű módosítása esetén a módosítás által érintett területek tekintetében a típusalkalmassági tanúsítás alapja az, amely a típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozás útján befoglalásra kerül, kivéve, ha: 1. az ügynökség úgy véli, hogy a típusalkalmassági tanúsítványban említett tanúsítási előírások nem nyújtanak megfelelő keretet a tervezett módosításhoz, és ezért a módosításnak és az általa érintett területeknek az ügynökség által a 21L.B.44. pont szerint előírt különleges feltételeknek, valamint ezek módosításainak is meg kell felelniük annak érdekében, hogy garantált legyen a módosításra vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában alkalmazandó tanúsítási előírásokban megállapítottal egyenértékű biztonsági szint; 2. a kérelmező úgy dönt, hogy megfelel a módosítás iránti kérelem időpontjában alkalmazandó módosításban meghatározott tanúsítási előírásnak.

c) Az ügynökség az I. melléklet (21. rész) 21.A.85. pontjával összhangban meghatározza a típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosítására alkalmazandó környezetvédelmi követelményeket, és ezekről értesíti a kérelmezőt.

21L.B.102. Vizsgálat

Az e melléklet szerinti kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra irányuló kérelem kézhezvételét követően az ügynökség:

a) elvégzi az eredeti megfelelésigazolási terv és a kérelmező által benyújtott későbbi frissítések felülvizsgálatát annak megállapítása érdekében, hogy a terv teljes-e, valamint hogy a típusalkalmassági tanúsítási alapnak és a 21L.B.101. pont szerint meghatározott és kijelölt alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés igazolására javasolt eszközök és módszerek megfelelőek-e; ha a megfelelésigazolási terv hiányos, vagy az eszközök és módszerek nem alkalmasak a megfelelés igazolására, tájékoztatja erről a kérelmezőt, és kéri a fentiek módosítását;

b) ha meggyőződött arról, hogy a benyújtott megfelelésigazolási terv megfelelő ahhoz, hogy a kérelmező igazolni tudja a megfelelést, jóváhagyja a megfelelésigazolási tervet és a megfelelésigazolási terv későbbi frissítéseit;

c) nagy jelentőségű módosítás esetén meghatározza a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való ismeretlen jellegű meg nem felelés valószínűségét, valamint e meg nem felelésnek a termék biztonságára vagy környezetvédelmi összeegyeztethetőségére gyakorolt lehetséges hatását, és ennek alapján megállapítja, hogy szükség van-e a végleges módosított konfigurációjú termék első cikkének fizikai vizsgálatára és értékelésére annak ellenőrzése érdekében, hogy a termék megfelel-e az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek, figyelembe véve a kritikus tervezési felülvizsgálatot, amennyiben azt a 21L.B.242. a) pontnak megfelelően elvégzik; e vizsgálat és értékelés elvégzése előtt értesíti a kérelmezőt;

d) ha a típusalkalmassági tanúsítási alap meghatározása, az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények meghatározása vagy a megfelelőség-igazolási terv felülvizsgálata során megállapítja, hogy a nagy jelentőségű tervmódosítás olyan elemeket tartalmaz, amelyek esetében a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való ismeretlen jellegű meg nem felelés hátrányosan befolyásolhatja a módosított termék biztonsági szintjét vagy környezetvédelmi összeegyeztethetőségét, megállapítja, hogy a c) pontban foglaltakon kívül milyen vizsgálatokra van szükség a megfelelés igazolásának ellenőrzése érdekében; az ügynökség értesíti a kérelmezőt a további vizsgálatokról, valamint arról, hogy a terv mely elemei képezik a szóban forgó vizsgálat tárgyát.

21L.B.103. A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

a) Az e melléklet szerinti kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra irányuló kérelem kézhezvételét követően az ügynökség kiállítja a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt, amennyiben: 1. a kérelmező igazolta, hogy maga a módosítás és a módosítás által érintett területek megfelelnek az ügynökség által a 21L.B.101. ponttal összhangban kidolgozott és kijelölt típusalkalmassági-tanúsítási alapnak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; 2. a kérelmező a 21L.A.85. f) pontnak megfelelően igazolta a megfelelést, és arról nyilatkozatot tett; 3. a típusalkalmassági bizonyítvány adatainak tulajdonosa, amennyiben a kérelmező a 21L.A.84. b) 2. pontjával összhangban jelezte, hogy a tanúsítási adatokat a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő adatok tulajdonosával kötött megállapodás alapján szolgáltatta: i. nem emelt technikai kifogást a 21L.B.103. a) 2. pont szerint benyújtott információkkal szemben; valamint ii. hajlandó együttműködni a javítási terv jóváhagyásának jogosultjával a javítási terv hatálya alá tartozó termék folyamatos légialkalmasságával kapcsolatos valamennyi kötelezettségnek a 21L.A.88. pont betartásával történő teljesítése érdekében; 4. a megfelelőség igazolásának ellenőrzése során az ügynökség nem tárt fel: i. a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy adott esetben az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való meg nem felelést; ii. a módosításnak olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a módosított termék kérelemben szereplő felhasználása nem volna biztonságos vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető.

b) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kizárólag a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő azon (egy vagy több) sajátos konfigurációra vonatkozik, amelyet a nagy jelentőségű módosítás érint.

21L.B.104. A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termékek folyamatos légialkalmassági felügyelete

Ha az ügynökség a folyamatos légi alkalmasság felügyelete révén - beleértve a 21L.A.3. pont szerint kapott jelentéseket is - vagy bármely más módon egy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termék esetében a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való meg nem felelést tár fel, a 21L.B.21. pont szerint vizsgálati eredményt állapít meg, vagy a 21L.B.23. pontban foglalt feltételek szerint légialkalmassági irányelvet bocsát ki.

F. ALRÉSZ - A TERVEZÉSI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ LÉGI JÁRMŰVEK MÓDOSÍTÁSAI

21L.B.121. A tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű nagy jelentőségű módosítási tervére vonatkozó tervezési megfelelőségi nyilatkozat első felügyeleti vizsgálata

a) A tervezési megfelelési nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű tervének nagy jelentőségű módosításával kapcsolatos tervezési megfelelőségre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követően az ügynökség ellenőrzi, hogy a módosítás a 21L.A.101. pont alkalmazási körébe tartozik-e, és hogy a nyilatkozat tartalmazza-e a 21L.A.107. pontban meghatározott valamennyi információt. Az ügynökség visszaigazolja a nyilatkozat kézhezvételét, beleértve a tervezési megfelelőségi nyilatkozat egyedi hivatkozási számának a nyilatkozattevő részére történő kiosztását.

b) A nem biztonságos repülés vagy környezetvédelmi összeegyeztethetetlenség kockázatával járó meg nem felelés értékelése alapján az ügynökség felméri, hogy szükség van-e a módosított termék fizikai vizsgálatára és értékelésére, és erről tájékoztatja a nyilatkozattevőt. A kockázatértékelés során figyelembe kell venni a következőket: 1. a nagy jelentőségű módosítás összetettsége, valamint a légi jármű szerkezetére, repülési jellemzőire és rendszereire gyakorolt általános hatás; 2. a légi járművek fizikai vizsgálatával és a nyilatkozattevő által tervezett nagy jelentőségű módosításokkal kapcsolatos korábbi tapasztalatok; 3. a nyilatkozattevő válasza azokra a korábbi vizsgálati eredményekre, amelyeket az adott légi jármű vagy a nyilatkozattevő által tervezett hasonló, szintén tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi járművek meg nem felelése miatt állapítottak meg.

c) Ha az ügynökség a nyilatkozatban vagy a 21L.B.121. b) pontnak megfelelően elvégzett fizikai vizsgálat és értékelés során olyan bizonyítékot talál, amely arra utal, hogy a módosított légi jármű üzem közben esetleg képtelen biztonságos repülést végezni, vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethetetlen lehet, az ügynökség a 21L.B.21. pont szerint vizsgálati eredményt állapít meg.

21L.B.122. A légijármű-terv nagy jelentőségű módosításának tervezési megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat nyilvántartásba vétele

a) Az ügynökség nyilvántartásba veszi a tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű tervének nagy jelentőségű módosításával kapcsolatos tervezési megfelelőségre vonatkozó nyilatkozatot, amennyiben: 1. a nyilatkozattevő a 21L.A.107. a) pontnak megfelelően nyilatkozatot tett a megfelelésről; 2. a nyilatkozattevő az ügynökség rendelkezésére bocsátotta a 21L.A.107. d) pont szerint előírt dokumentumokat; 3. a nyilatkozattevő a módosított légijármű-terv tekintetében kötelezettséget vállalt a 21L.A.47. pont szerinti kötelezettségek teljesítésére; 4. a 21L.B.121. b) pontnak megfelelően elvégzett fizikai vizsgálat nyomán nem merülnek fel megoldatlan problémák.

b) Az ügynökség csak akkor veheti nyilvántartásba a tervezési megfelelési nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű tervének nagy jelentőségű módosításáról szóló nyilatkozatot, ha az kizárólag a tervezési megfelelőségi nyilatkozatban szereplő azon (egy vagy több) sajátos konfigurációra vonatkozik, amelyet a módosítás érint.

21L.B.123. A tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó módosított légi járművek folyamatos légialkalmassági felügyelete

Ha az ügynökség a folyamatos légi alkalmasság felügyelete révén - beleértve a 21L.A.3. pont szerint kapott jelentéseket is - vagy bármely más módon egy tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó módosítás esetén az alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való meg nem felelést tár fel, a 21L.B.64. pontnak megfelelően jár el.

G. ALRÉSZ - NYILATKOZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ GYÁRTÓ SZERVEZETEK

21L.B.141. Első alkalommal végzett felügyeleti vizsgálat

a) Amikor egy szervezet első alkalommal nyújt be gyártási alkalmassági nyilatkozatot, az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell a következőket: 1. a nyilatkozattevő a 21L.A.122. pontnak megfelelően jogosult gyártási alkalmassági nyilatkozatot tenni; 2. a nyilatkozat tartalmazza a 21L.A.123. c) pontban meghatározott valamennyi információt; valamint 3. a nyilatkozat nem tartalmaz olyan információt, amely az e melléklet A. szakaszának G. alrészében foglalt követelményeknek való meg nem felelésre utalna.

b) Az illetékes hatóság visszaigazolja a nyilatkozat kézhezvételét, és egyúttal a nyilatkozattevő tudomására hozza a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezethez rendelt egyedi hivatkozási számot.

21L.B.142. A gyártási alkalmassági nyilatkozat nyilvántartásba vétele

Az illetékes hatóság egy megfelelő adatbázisban nyilvántartásba veszi a gyártási alkalmassági nyilatkozatot, beleértve a nyilatkozat hatálya alá tartozó tevékenységi kört is, feltéve, hogy:

a) a nyilatkozattevő a 21L.A.123. pontnak megfelelően tett alkalmassági nyilatkozatot;

b) a nyilatkozattevő vállalta a 21L.A.127. pont szerinti kötelezettségek teljesítését;

c) a 21L.B.141. pont értelmében nincsenek megoldatlan kérdések.

21L.B.143. Felügyelet

a) Az illetékes hatóság felügyeli a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezetet annak ellenőrzése érdekében, hogy a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet folyamatosan megfelel-e az A. szakasz alkalmazandó követelményeinek, valamint hogy végrehajtja-e a 21L.B.15. c) és d) pont szerint előírt biztonsági intézkedéseket.

b) A felügyelet magában foglalja az első alkalommal gyártott valamennyi új légi jármű-, hajtómű-, légcsavar- vagy alkatrészterv első cikkének vizsgálatát, valamint - a 21L.B.144. pont szerinti felügyeleti programban meghatározottak szerint - a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet által előállított további légi járművek, hajtóművek, légcsavarok és alkatrészek vizsgálatait.

21L.B.144. Felügyeleti program

a) Az illetékes hatóság a 21L.B.143. pontnak való megfelelés biztosítása érdekében felügyeleti programot alakít ki és tart fenn. A felügyeleti programnak figyelembe kell vennie a szervezet egyedi jellegét, tevékenységeinek összetettségét és a korábbi tanúsítási és/vagy felügyeleti tevékenységek eredményeit, és a programnak a kapcsolódó kockázatok értékelésén kell alapulnia. A felügyeleti programnak minden felügyelet-tervezési ciklusban tartalmaznia kell a következőket: 1. értékelések, auditok és vizsgálatok, beleértve adott esetben az alábbiakat: i. irányítási rendszerre vonatkozó értékelések és folyamatellenőrzések; ii. a szervezet hatáskörébe tartozó termékek és alkatrészek releváns mintájának termékellenőrzése; iii. az elvégzett munkák tekintetében végzett szúrópróba; valamint iv. előre be nem jelentett vizsgálatok; 2. a felelős vezető és az illetékes hatóság közötti megbeszélések, hogy mindkét fél megfelelően értesüljön a lényeges kérdésekről.

b) A felügyeleti programnak tartalmaznia kell az értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések esedékességi dátumát, valamint ezen értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések tényleges dátumát.

c) A felügyelet-tervezési ciklus időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot.

d) A c) pont rendelkezéseitől eltérve a felügyelet-tervezési ciklus 36 hónapra meghosszabbítható, ha az illetékes hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a megelőző 24 hónapban: 1. a szervezet igazolta, hogy képes hatékonyan azonosítani a repülésbiztonsági veszélyeket és kezelni a kapcsolódó kockázatokat; 2. a szervezet folyamatosan bizonyította a 21L.A.128. pontnak való megfelelést, és azt, hogy a gyártásirányítási rendszer minden változása felett teljes ellenőrzést gyakorol; 3. nem állapítottak meg első szintű vizsgálati eredményeket; 4. minden korrekciós intézkedést végrehajtottak az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított időszakon belül a 21L.B.21. pontban meghatározottak szerint.

e) A c) pont rendelkezéseitől eltérve a felügyelet-tervezési ciklus tovább hosszabbítható legfeljebb 48 hónapra, ha a d) pontban foglalt feltételek mellett a szervezet kialakított, az illetékes hatóság pedig jóváhagyott egy olyan hatékony jelentéstételi rendszert, amely az illetékes hatóságot folyamatosan tájékoztatja a szervezet biztonsági teljesítményéről és a szabályozásnak való megfeleléséről.

f) A felügyelet-tervezési ciklus rövidíthető, ha bizonyíték van arra, hogy a szervezetnek visszaesett a biztonsági teljesítménye.

g) Az egyes felügyelet-tervezési ciklusok leteltével az illetékes hatóság a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet tevékenységeinek a szervezet gyártási alkalmassági nyilatkozata alapján történő folytatásáról szóló ajánlást tartalmazó jelentést készít, amelyben ismerteti a felügyelet eredményeit is.

21L.B.145. Felügyeleti tevékenységek

a) Amikor az illetékes hatóság a 21L.B.143. pontnak és a 21L.B.144. pont szerint létrehozott felügyeleti programnak megfelelően ellenőrzi a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet megfelelőségét: 1. útmutatást nyújt a felügyeletért felelős személyzetnek feladataik végrehajtásához; 2. értékeléseket, ellenőrzéseket, vizsgálatokat, valamint szükség esetén előre be nem jelentett vizsgálatokat végez; 3. ha további intézkedésekre van szükség - beleértve a 21L.B.22. pontban előírt intézkedéseket is -, gyűjti az ezt alátámasztó bizonyítékokat; 4. tájékoztatja a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezetet a felügyeleti tevékenységek eredményeiről.

b) Ha a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet létesítményei egynél több tagállamban találhatók, a 21L.2. pontban meghatározott illetékes hatóság beleegyezhet abba, hogy a felügyeleti feladatokat a másik létesítmények helye szerinti tagállam(ok) illetékes hatósága(i), vagy - amennyiben a létesítmények harmadik államban találhatók - az ügynökség hajtsák végre. Az ilyen megegyezés hatálya alá eső, nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezeteket tájékoztatni kell a megegyezés meglétéről és hatóköréről.

c) Minden olyan felügyeleti tevékenység esetében, amelyet az illetékes hatóság a szervezet székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban található létesítményekben végez, az illetékes hatóság a létesítmények helyszíni ellenőrzése vagy vizsgálata előtt tájékoztatja az adott tagállam illetékes hatóságát.

d) Az illetékes hatóság összegyűjti és feldolgozza a felügyeleti tevékenységek elvégzéséhez szükségesnek ítélt információkat.

e) Ha az illetékes hatóság megállapítja, hogy a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet nem felel meg az A. szakasz alkalmazandó követelményeinek, illetve nem hajtja végre a 21L.B.15. c) és d) pont szerint előírt biztonsági intézkedéseket, az illetékes hatóság a 21L.B.21. és a 21L.B.22. pontnak megfelelően jár el.

21L.B.146. A nyilatkozatokban bekövetkező változások

a) A változásokról szóló, a 21L.A.128. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően az illetékes hatóság a 21L.B.141. pontnak megfelelően ellenőrzi az értesítés teljességét.

b) Az illetékes hatóság naprakésszé teszi a 21L.B.144. pontnak megfelelően létrehozott felügyeleti programját, és megvizsgálja, hogy szükség van-e olyan feltételek megállapítására, amelyek mellett a szervezet a változás ideje alatt működhet.

c) Ha a változás érinti a 21L.B.142. pontnak megfelelően nyilvántartásba vett nyilatkozat bármely szempontját, az illetékes hatóság naprakésszé teszi a nyilvántartást.

d) Az a)-c) pontban előírt tevékenységek elvégzését követően az illetékes hatóság visszaigazolja a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezetnek az értesítés kézhezvételét.

H. ALRÉSZ - LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21L.B.161. Vizsgálat

a) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a vizsgálatok elvégzéséhez eljárásokat dolgoz ki, amelyek kiterjednek legalább az alábbiakra: 1. a kérelmező jogosultságának értékelése; 2. a kérelem feltételeinek értékelése; 3. a légialkalmassági bizonyítványok besorolása; 4. a kérelemhez csatolt dokumentáció értékelése; 5. a légi jármű vizsgálatai; 6. a bizonyítványhoz kapcsolódó szükséges feltételek és korlátozások meghatározása.

b) A légialkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány iránti kérelem kézhezvételekor a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzi, hogy a légi jármű a 21L.A.141. pontban meghatározott alkalmazási körön belül van-e.

c) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága megfelelő vizsgálati tevékenységet végez, hogy igazolja a légialkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kiállításának, érvényben tartásának, módosításának, felfüggesztésének, illetve visszavonásának indokoltságát. Az újonnan gyártott légi jármű légialkalmassági bizonyítványának vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványának kiadásával kapcsolatos vizsgálatok során a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a légialkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kiállítása előtt értékeli, hogy a légi jármű megfelelőségének és biztonságának biztosítása érdekében szükséges-e a légi jármű fizikai ellenőrzése. Ez az értékelés figyelembe veszi a következőket: 1. a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága vagy a légi járművet gyártó szervezetet, illetve természetes vagy jogi személyt felügyelő illetékes hatóság (ha ezek eltérőek) által, a 21L.B.143. b) pont vagy a 21L.B.251. b) pont szerint, a végleges kialakítású termék első cikkén végzett fizikai vizsgálat eredményei; 2. a légi járművet gyártó szervezet, illetve természetes vagy jogi személy által gyártott légi járműnek a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága által végzett utolsó fizikai ellenőrzése óta eltelt idő; 3. az e melléklet G. alrésze vagy az I. melléklet (21. rész) B. szakaszának G. alrésze alapján a légi jármű megfelelőségi nyilatkozatát kiállító szervezetet illetően végzett felügyelet eredményei, vagy az ugyanazon aláíró által kiállított egyéb megfelelőségi nyilatkozatok (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványok (1. számú EASA-űrlap) e melléklet A. szakaszának R. alrésze szerint elvégzett ellenőrzésének eredményei; 4. az e melléklet G. alrésze vagy az I. melléklet (21. rész) B. szakaszának G. alrésze alapján a szervezetnél tett legutóbbi felügyeleti látogatás óta eltelt idő, vagy az ugyanazon aláíró által kiállított megfelelőségi nyilatkozat (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítvány (1. számú EASA-űrlap) e melléklet A. szakaszának R. alrésze szerint elvégzett legutóbbi ellenőrzése óta eltelt idő.

21L.B.162. A légialkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kiállítása vagy módosítása

a) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül kiállítja vagy módosítja a légialkalmassági bizonyítványt (25. számú EASA-űrlap, lásd az I. melléklet (21. rész) VI. függelékét), amennyiben a kérelmező benyújtotta a 21L.A.143. pontban előírt dokumentációt, eleget tesz a 21L.A.144. pont szerinti kötelezettségeknek, és miután az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy: 1. új légi jármű esetében a légi jármű, valamint adott esetben annak hajtóműve és légcsavarja megfelel az e melléklet B. alrésze szerint jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van; 2. használt légi jármű esetében: i. a légi jármű, valamint adott esetben annak hajtóműve és légcsavarja megfelel az e melléklet B. alrésze szerint jóváhagyott típustervnek, valamint az e melléklet D., E. vagy M. alrésze szerint jóváhagyott bármely kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványnak, módosításnak vagy javításnak; ii. az alkalmazandó légialkalmassági irányelveket betartották; valamint iii. a légi járművet, valamint adott esetben annak hajtóművét és légcsavarját az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletének (M. rész) vagy Vb. mellékletének (ML. rész) megfelelően megvizsgálták.

b) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül kiadja vagy módosítja a korlátozott légialkalmassági bizonyítványt (24B. számú EASA-űrlap, lásd az I. függeléket), amennyiben a kérelmező benyújtotta a 21L.A.143. pontban előírt dokumentációt, eleget tesz a 21L.A.144. pont szerinti kötelezettségeknek, és miután az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy: 1. új légi jármű esetében a légi jármű, valamint adott esetben annak hajtóműve és légcsavarja megfelel egy olyan légijármű-tervnek, amelyre nézve e melléklet A. szakaszának C. alrészével összhangban tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tettek, és amelyet az ügynökség a kérelem benyújtásának időpontjában a 21L.B.63. ponttal összhangban nyilvántartásba vett, és amely biztonságos üzemkész állapotban van; 2. használt légi jármű esetében: i. a légi jármű, valamint adott esetben annak hajtóműve és légcsavarja megfelel egy olyan légijármű-tervnek, amelyre nézve e melléklet A. szakaszának C. alrészével összhangban tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tettek, és amelyet az ügynökség a kérelem benyújtásának időpontjában a 21L.B.63. ponttal összhangban nyilvántartásba vett, minden olyan tervmódosítással vagy javításiterv-módosítással együtt, amelyre nézve e melléklet A. szakaszának F. vagy N. alrészével összhangban tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tettek, és amelyet az ügynökség a 21L.B.122. pontnak vagy a 21L.B.222. pontnak megfelelően, vagy a nyilatkozattevő a 21L.A.105. c) pontnak megfelelően nyilvántartásba vett; ii. az alkalmazandó légialkalmassági irányelveket betartották; valamint iii. a légi járművet az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletének (M. rész) vagy Vb. mellékletének (ML. rész) megfelelően megvizsgálták.

c) A 21L.B.162. a) és b) ponttól eltérve egy másik tagállamból származó használt légi jármű esetében a légialkalmassági bizonyítványt vagy a korlátozott légialkalmassági bizonyítványt az új nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága állítja ki, amennyiben a kérelmező benyújtotta a 21L.A.145. b) pontban előírt dokumentációt, és miután az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy a kérelmező eleget tesz a 21L.A.144. a) pontnak.

d) Új légi jármű vagy harmadik államból származó használt légi jármű esetében az a) vagy b) pont szerinti megfelelő légialkalmassági bizonyítvány mellett a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága kiállítja: 1. az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletének (M. rész) hatálya alá tartozó légi járművek esetében az első légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt (15a. számú EASA-űrlap, II. függelék); 2. az 1321/2014/EU rendelet Vb. mellékletének (ML. rész) hatálya alá tartozó új légi járművek esetében az első légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt (15c. számú EASA-űrlap, II. függelék); 3. harmadik államból származó és az 1321/2014/EU rendelet Vb. mellékletének (ML. rész) hatálya alá tartozó használt légi járművek esetében az első légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt (15c. számú EASA-űrlap, II. függelék), amennyiben az illetékes hatóság elvégezte a légialkalmassági felülvizsgálatot.

e) A légialkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványt korlátlan időtartamra állítják ki. Azt csak a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága módosíthatja.

21L.B.163. Felügyelet

a) Ha bizonyíték merül fel arra vonatkozóan, hogy a légialkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló feltételek bármelyike nem teljesül, vagy a jogosult nem tesz eleget az (EU) 2018/1139 rendelet és az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok vonatkozó követelményeinek, illetve az alkalmazandó típustervnek vagy a tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű alkalmazandó tervadatainak, vagy a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó követelményeknek, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a 21L.B.21. pontnak megfelelően vizsgálati eredményt ad ki.

b) Ha a légialkalmassági bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló típusalkalmassági bizonyítványt a 21L.A.30. pontnak megfelelően felfüggesztik, visszavonják vagy más módon érvénytelenítik, vagy ha a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló tervezési megfelelőségi nyilatkozat már nem szerepel a 21L.B.63. ponttal összhangban a nyilvántartásban, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a 21L.B.22. pontnak megfelelően jár el.

I. ALRÉSZ - ZAJBIZONYÍTVÁNYOK

21L.B.171. Vizsgálat

a) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a vizsgálatok elvégzéséhez eljárásokat dolgoz ki, amelyek kiterjednek legalább az alábbiakra: 1. a kérelmező jogosultságának értékelése; 2. a kérelem feltételeinek értékelése; 3. a kérelemhez csatolt dokumentáció értékelése; 4. a légi jármű vizsgálatai.

b) A zajbizonyítvány vagy a korlátozott zajbizonyítvány iránti kérelem kézhezvételekor a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzi, hogy a légi jármű a 21L.A.161. pontban meghatározott alkalmazási körön belül van-e.

c) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága megfelelő vizsgálati tevékenységet végez a zajbizonyítvány vagy a korlátozott zajbizonyítvány kérelmezőjénél vagy jogosultjánál, hogy igazolja a bizonyítvány kiállításának, érvényben tartásának, módosításának, felfüggesztésének, illetve visszavonásának indokoltságát.

21L.B.172. A zajbizonyítvány kiállítása vagy módosítása

a) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül kiállítja vagy módosítja a zajbizonyítványokat (45. számú EASA-űrlap, lásd az I. melléklet (21. rész) VII. függelékét) és a korlátozott zajbizonyítványokat (45B. számú EASA-űrlap, lásd a II. függeléket), amennyiben a kérelmező benyújtotta a 21L.A.163. pontban előírt dokumentációt, és miután az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel az alkalmazandó zajkibocsátási követelményeknek megfelelően meghatározott, vonatkozó zajkibocsátási információknak.

b) A harmadik országból származó használt légi járművek esetében a zajbizonyítványt vagy a korlátozott zajbizonyítványt az ügynökség zajszint-adatbázisában szereplő megfelelő adatok alapján kell kiállítani.

c) A zajbizonyítványt vagy korlátozott zajbizonyítványt korlátlan időtartamra állítják ki. Azt csak a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága módosíthatja.

21L.B.173. Felügyelet

a) Ha bizonyíték merül fel arra vonatkozóan, hogy a zajbizonyítvány vagy a korlátozott zajbizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló feltételek bármelyike nem teljesül, vagy hogy a jogosult nem tesz eleget az (EU) 2018/1139 rendelet és az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok vonatkozó követelményeinek, illetve az alkalmazandó típustervnek vagy a tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű alkalmazandó tervadatainak, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a 21L.B.21. pontnak megfelelően vizsgálati eredményt ad ki.

b) Ha a zajbizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló típusalkalmassági bizonyítványt a 21L.A.30. pontnak megfelelően felfüggesztik, visszavonják vagy más módon érvénytelenítik, vagy ha a korlátozott zajbizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló tervezési megfelelőségi nyilatkozat már nem szerepel a 21L.B.63. ponttal összhangban a nyilvántartásban, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a 21L.B.22. pontnak megfelelően jár el.

J. ALRÉSZ - NYILATKOZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERVEZŐ SZERVEZET

21L.B.181. Első felügyeleti vizsgálat

a) A szervezet tervezési alkalmasságáról szóló nyilatkozat kézhezvételét követően az ügynökség ellenőrzi, hogy: 1. a nyilatkozattevő jogosult-e a 21L.A.172. pontnak megfelelően nyilatkozatot tenni alkalmasságáról; 2. a nyilatkozat tartalmazza-e a 21L.A.173. c) pontban meghatározott valamennyi információt; valamint 3. a nyilatkozat nem tartalmaz-e olyan információt, amely az e melléklet A. szakaszának J. alrészében foglalt követelményeknek való meg nem felelésre utalna.

b) Az ügynökség visszaigazolja a nyilatkozat kézhezvételét, beleértve a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet egyedi hivatkozási számának a nyilatkozattevő részére történő kiosztását.

21L.B.182. A tervezési alkalmassági nyilatkozat nyilvántartásba vétele

Az ügynökség a tervezési alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatot egy megfelelő adatbázisban nyilvántartásba veszi, beleértve a munka nyilatkozat hatálya alá tartozó körét is, feltéve, hogy:

a) a nyilatkozattevő a 21L.A.173. pontnak megfelelően nyilatkozatot tett alkalmasságáról;

b) a nyilatkozattevő kötelezettséget vállalt a 21L.A.177. pont szerinti kötelezettségek teljesítésére;

c) a 21L.B.181. pontnak megfelelően nem merülnek fel megoldatlan problémák.

21L.B.183. Felügyelet

a) Az ügynökség felügyeli a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezetet annak ellenőrzése érdekében, hogy a szervezet folyamatosan megfelel-e az A. szakasz alkalmazandó követelményeinek.

b) A felügyeletnek magában kell foglalnia a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet minden új terve esetében a termék tervezésének kritikus felülvizsgálatát vagy fizikai ellenőrzését, valamint az első cikk ellenőrzését.

21L.B.184. Felügyeleti program

a) Az ügynökség felügyeleti programot hoz létre és tart fenn a 21L.B.183. pontnak való megfelelés biztosítása érdekében. A felügyeleti programnak figyelembe kell vennie a szervezet egyedi jellegét, tevékenységének összetettségét, valamint a korábbi tanúsítási és/vagy felügyeleti tevékenységek eredményeit, és a kapcsolódó kockázatok értékelésén kell alapulnia. A felügyeleti programnak minden felügyelet-tervezési ciklusban tartalmaznia kell a következőket: 1. értékelések, auditok és vizsgálatok, beleértve adott esetben a következőket: i. a menedzsmentrendszerre vonatkozó értékelések és folyamatellenőrzések; ii. a szervezet hatáskörébe tartozó termékek és alkatrészek tervezése és tanúsítása releváns mintáján végzett termékellenőrzés; iii. mintavétel az elvégzett munkából; iv. nem bejelentett vizsgálatok; 2. a tervező szervezet vezetője és az ügynökség közötti megbeszélések annak érdekében, hogy mindketten megfelelően értesüljenek a lényeges kérdésekről.

b) A felügyeleti programnak tartalmaznia kell az értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések esedékességi dátumát, valamint ezen értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések tényleges végrehajtásának dátumát.

c) A felügyelet-tervezési ciklus időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot.

d) A c) pont rendelkezései ellenére, a felügyelet-tervezési ciklus 36 hónapra meghosszabbítható, ha az ügynökség arra a megállapításra jutott, hogy a megelőző 24 hónapban: 1. a szervezet bizonyította, hogy képes hatékonyan azonosítani a repülésbiztonsági veszélyeket és kezelni a kapcsolódó kockázatokat; 2. a szervezet folyamatosan bizonyította a 21L.A.178. pontnak való megfelelést, és hogy a tervezésirányítási rendszer minden változása felett teljes ellenőrzést gyakorol; 3. nem kerültek megállapításra 1. szintű vizsgálati eredmények; 4. minden kiigazító intézkedés végre lett hajtva az ügynökség által elfogadott vagy meghosszabbított határidőre a 21L.B.21. pontban előírtak szerint.

e) A c) pont rendelkezései ellenére, a felügyelet-tervezési ciklus tovább hosszabbítható legfeljebb 48 hónapra, ha a d) pontban foglalt feltételek mellett a szervezet kialakított, az ügynökség pedig jóváhagyott egy olyan hatékony jelentéstételi rendszert, amely az ügynökséget folyamatosan tájékoztatja a szervezet repülésbiztonsági teljesítményéről és a szabályozásnak való megfeleléséről.

f) Az ellenőrzés-tervezési ciklus lerövidíthető, ha bizonyíték van arra, hogy a szervezetnek visszaesett a teljesítménye a repülésbiztonság terén.

g) Minden egyes felügyelet-tervezési ciklus befejezésekor az ügynökség a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet által - a tervezési képességről szóló nyilatkozat alapján - végzett tevékenységek folytatásáról szóló ajánlást tartalmazó jelentést készít, amelyben ismerteti a felügyelet eredményeit is.

21L.B.185. Felügyeleti tevékenységek

a) Amikor az ügynökség a 21L.B.183. ponttal és a 21L.B.184. pont szerint létrehozott felügyeleti programmal összhangban ellenőrzi a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet megfelelőségét: 1. útmutatást nyújt a felügyeletért felelős személyeknek feladataik végrehajtásához; 2. értékeléseket, auditokat, vizsgálatokat, valamint szükség esetén előre be nem jelentett vizsgálatokat végez; 3. amennyiben további intézkedésekre van szükség - beleértve a 21L.B.21 és 21L.B.22. pontban előírt intézkedéseket is -, ezt alátámasztó bizonyítékokat gyűjt; 4. tájékoztatja a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezetet a felügyeleti tevékenységek eredményeiről.

b) Az ügynökség összegyűjti és feldolgozza a felügyeleti tevékenységek elvégzéséhez szükségesnek ítélt információkat.

c) Ha az ügynökség a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezet esetében az A. szakasz alkalmazandó követelményeinek, az A. szakaszban előírt eljárásnak vagy kézikönyvnek, illetve a benyújtott nyilatkozatnak való meg nem felelést tár fel, a 21L.B.21. és 21L.B.22. pontnak megfelelően jár el.

21L.B.186. A nyilatkozatokban bekövetkező változások

a) A változásokról szóló, a 21L.A.178. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően az ügynökség a 21L.B.181. pontnak megfelelően ellenőrzi az értesítés teljességét.

b) Az ügynökség naprakésszé teszi a 21L.B.184. pont szerint létrehozott felügyeleti programját, és megvizsgálja, hogy szükség van-e olyan feltételek megállapítására, amelyek mellett a szervezet a változás ideje alatt működhet.

c) Ha a változás érinti a 21L.B.182. pontnak megfelelően nyilvántartásba vett nyilatkozat bármely szempontját, az ügynökség naprakésszé teszi a nyilvántartást.

d) Az a)-c) pontban előírt intézkedéseket követően az ügynökség visszaigazolja a nyilatkozat hatálya alá tartozó tervező szervezetnek az értesítés kézhezvételét.

K. ALRÉSZ - ALKATRÉSZEK

(Fenntartva)

M. ALRÉSZ - A TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK JAVÍTÁSI TERVE

21L.B.201. A típusalkalmassági tanúsítás alapja és az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények javítási terv jóváhagyása esetén

Az ügynökség meghatározza - esettől függően - a típusalkalmassági bizonyítványba vagy a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozás útján befoglalt típusalkalmassági tanúsítási alap és az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények bármilyen olyan módosítását, amelyet a korábban meghatározottal egyenértékű biztonsági szint és környezetvédelmi követelmények garantálásához szükségesnek tart, és azokról értesíti a javítási terv kérelmezőjét.

21L.B.202. A kis javítási tervre vonatkozó vizsgálat és jóváhagyás kiadása

a) A típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termék e melléklet szerinti kis javítási tervének jóváhagyására irányuló kérelem kézhezvételét követően az ügynökség jóváhagyja a kis javítási tervet, amennyiben: 1. a kérelmező benyújtotta az igazoló adatokat és az indokolásokat, valamint igazolta és nyilatkozott arról, hogy a javítási terv megfelel az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak és a 21L.B.201. ponttal összhangban meghatározott alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; 2. az ügynökség a megfelelőség igazolásának ellenőrzése során, figyelembe véve a javítási terv tervezési jellemzőit, a javítási terv összetettségét és általános kritikusságát, valamint a kérelmezővel folytatott tervezési tevékenységekkel kapcsolatos korábbi tapasztalatokat, nem tárt fel: i. a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy adott esetben az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való meg nem felelést; ii. a javítási tervnek olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a javítási terv által érintett termék kérelemben szereplő felhasználása ne volna biztonságos.

b) A kis javítási terv jóváhagyása kizárólag a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő azon (egy vagy több) sajátos konfigurációra vonatkozik, amelyet a javítási terv érint.

21L.B.203. A jelentős javítás jóváhagyása iránti kérelem vizsgálata

Az e melléklet szerinti jelentős javítási terv jóváhagyására irányuló kérelem kézhezvételét követően az ügynökség:

a) elvégzi az eredeti megfelelésigazolási terv és a kérelmező által benyújtott későbbi frissítések felülvizsgálatát annak megállapítása érdekében, hogy a terv teljes-e, valamint hogy a típusalkalmassági tanúsítási alapnak és a 21L.B.201. pont szerint meghatározott és kijelölt alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés igazolására javasolt eszközök és módszerek megfelelőek-e; ha a megfelelésigazolási terv hiányos, vagy az eszközök és módszerek nem alkalmasak a megfelelés igazolására, tájékoztatja erről a kérelmezőt, és kéri a fentiek módosítását;

b) ha meggyőződött arról, hogy a benyújtott megfelelésigazolási terv megfelelő ahhoz, hogy a kérelmező igazolni tudja a megfelelést, jóváhagyja a megfelelésigazolási tervet és a megfelelésigazolási terv későbbi frissítéseit;

c) meghatározza jelentős javítási terv esetében a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való ismeretlen jellegű meg nem felelés valószínűségét, valamint e meg nem felelésnek a termék biztonságára vagy környezetvédelmi összeegyeztethetőségére gyakorolt lehetséges hatását, és ennek alapján megállapítja, hogy szükség van-e a javítási tervvel rendelkező, végleges módosított konfigurációjú termék első cikkének fizikai vizsgálatára és értékelésére annak ellenőrzése érdekében, hogy a termék megfelel-e az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak; e vizsgálat és értékelés elvégzése előtt értesíti a kérelmezőt;

d) ha a megfelelőség-igazolási terv felülvizsgálata során megállapítja, hogy a nagy jelentőségű tervmódosítás olyan elemeket tartalmaz, amelyek esetében a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való ismeretlen jellegű meg nem felelés hátrányosan befolyásolhatja a módosított termék biztonsági szintjét vagy környezetvédelmi összeegyeztethetőségét, megállapítja, hogy a c) pontban foglaltakon kívül milyen vizsgálatokra van szükség a megfelelés igazolásának ellenőrzése érdekében; az ügynökség értesíti a kérelmezőt a további vizsgálatokról, valamint arról, hogy a terv mely elemei képezik vizsgálat tárgyát.

21L.B.204. A jelentős javítás jóváhagyásának kiadása

a) A típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó termék e melléklet szerinti jelentős javítási tervének jóváhagyására irányuló kérelem kézhezvételét követően az ügynökség jóváhagyja a jelentős javítási tervet, amennyiben: 1. a kérelmező igazolta, hogy maga a javítási terv és a javítási terv által érintett területek megfelelnek az ügynökség által a 21L.B.201. ponttal összhangban kidolgozott típusalkalmassági-tanúsítási alapnak és alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek; valamint 2. a kérelmező a 21L.A.208. pontnak megfelelően igazolta a megfelelést, és arról nyilatkozatot tett; 3. a típusalkalmassági bizonyítvány adatainak tulajdonosa, amennyiben a kérelmező a 21L.A.205. b) 5. pontjával összhangban jelezte, hogy a tanúsítási adatokat a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő adatok tulajdonosával kötött megállapodás alapján szolgáltatta: i. nem emelt technikai kifogást a 21L.B.204. a) 2. pont szerint benyújtott információkkal szemben; valamint ii. hajlandó együttműködni a javítási terv jóváhagyásának jogosultjával a javítási terv hatálya alá tartozó termék folyamatos légialkalmasságával kapcsolatos valamennyi kötelezettségnek a 21L.A.210. pont betartásával történő teljesítése érdekében; 4. a megfelelőség igazolásának ellenőrzése során az ügynökség nem tárt fel: i. a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy adott esetben az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való meg nem felelést; ii. a módosításnak olyan sajátosságát vagy jellemzőjét, amely miatt a javítási terv által érintett termék kérelemben szereplő felhasználása nem volna biztonságos.

b) A jelentős javítási terv jóváhagyása kizárólag a típusalkalmassági bizonyítványban szereplő azon (egy vagy több) sajátos konfigurációra vonatkozik, amelyet a javítási terv érint.

21L.B.205. A jóváhagyott javítási terv hatálya alá tartozó termékek folyamatos légialkalmassági felügyelete

Ha az ügynökség a folyamatos légi alkalmasság felügyelete révén - beleértve a 21L.A.3. pont szerint kapott jelentéseket is - vagy bármely más módon egy jóváhagyott javítási terv hatálya alá tartozó termék esetében a típusalkalmassági tanúsítási alapnak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való meg nem felelést tár fel, a 21L.B.21. pont szerint vizsgálati eredményt állapít meg, vagy a 21L.B.23. pontban foglalt feltételek szerint légialkalmassági irányelvet bocsát ki.

21L.B.206. Kijavítatlan károsodás

Amennyiben a 21L.A.211. pont szerint erre felkérik, az ügynökség elvégzi a légialkalmassággal kapcsolatos következmények értékelését olyan esetben, ha valamely sérült terméket nem javítanak ki, és az nem szerepel a korábban jóváhagyott adatokban. Az ügynökség meghatározza azokat a korlátozásokat, amelyek szükségesek a sérült termékkel történő biztonságos repülés biztosításához.

N. ALRÉSZ - A TERVEZÉSI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ LÉGI JÁRMŰVEK JAVÍTÁSI TERVEI

21L.B.221. A tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű jelentős javítási tervére vonatkozó tervezési megfelelőségi nyilatkozat első felügyeleti vizsgálata

a) A tervezési megfelelési nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű tervének jelentős javításával kapcsolatos tervezési megfelelőségre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követően az ügynökség ellenőrzi, hogy a javítási terv a 21L.A.221. pont alkalmazási körébe tartozik-e, és hogy a nyilatkozat tartalmazza-e a 21L.A.226. pontban meghatározott valamennyi információt. Az ügynökség visszaigazolja a nyilatkozat kézhezvételét, beleértve a tervezési megfelelőségi nyilatkozat egyedi hivatkozási számának a nyilatkozattevő részére történő kiosztását.

b) A nem biztonságos repülés vagy környezetvédelmi összeegyeztethetetlenség kockázatával járó meg nem felelés értékelése alapján az ügynökség felméri, hogy szükség van-e a jelentős javítási tervvel rendelkező légi jármű fizikai vizsgálatára és értékelésére, és erről tájékoztatja a nyilatkozattevőt. A kockázatértékelés során figyelembe kell venni a következőket: 1. a jelentős javítási terv összetettsége, valamint a légi jármű szerkezetére, repülési jellemzőire és rendszereire gyakorolt általános hatás; 2. a légi járművek fizikai vizsgálatával és a nyilatkozattevő által tervezett jelentős javításokkal és módosításokkal kapcsolatos korábbi tapasztalatok; 3. a nyilatkozattevő válasza azokra a korábbi vizsgálati eredményekre, amelyeket az adott légi jármű vagy a nyilatkozattevő által tervezett hasonló, szintén tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi járművek meg nem felelése miatt állapítottak meg.

c) Ha az ügynökség a nyilatkozatban vagy a 21L.B.221. b) pontnak megfelelően elvégzett fizikai vizsgálat és értékelés során olyan bizonyítékot talál, amely arra utal, hogy a jelentős javítási tervvel rendelkező légi jármű üzem közben esetleg képtelen biztonságos repülést végezni, vagy környezetvédelmi szempontból összeegyeztethetetlen lehet, az ügynökség a 21L.B.21. pont szerint vizsgálati eredményt állapít meg.

21L.B.222. A tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű jelentős javítási tervére vonatkozó nyilatkozat nyilvántartásba vétele

a) Az ügynökség nyilvántartásba veszi a tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű jelentős javítási tervére vonatkozó nyilatkozatot, amennyiben: 1. a nyilatkozattevő a 21L.A.226. a) pontnak megfelelően tett nyilatkozatot a megfelelésről; 2. a nyilatkozattevő az ügynökség rendelkezésére bocsátotta a 21L.A.226. d) pont szerint előírt dokumentumokat; 3. a nyilatkozattevő kötelezettséget vállalt a 21L.A.228. pont szerinti kötelezettségek teljesítésére; 4. a 21L.B.221. b) pontnak megfelelően elvégzett fizikai vizsgálat nyomán nem merülnek fel megoldatlan problémák.

b) Az ügynökség csak akkor veheti nyilvántartásba a tervezési megfelelési nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű tervének jelentős javításáról szóló nyilatkozatot, ha az kizárólag a tervezési megfelelőségi nyilatkozatban szereplő azon (egy vagy több) sajátos konfigurációra vonatkozik, amelyet a jelentős javítás érint.

21L.B.223. A tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó javítási terv folyamatos légialkalmassági felügyelete

Ha az ügynökség a folyamatos légi alkalmasság felügyelete révén - beleértve a 21L.A.3. pont szerint kapott jelentéseket is - vagy bármely más módon egy tervezési megfelelési nyilatkozat hatálya alá tartozó javítási terv esetében az alkalmazandó részletes műszaki előírásoknak vagy az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való meg nem felelést tár fel, a 21L.B.21. pont szerint vizsgálati eredményt állapít meg, vagy a 21L.B.23. pontban foglalt feltételek szerint légialkalmassági irányelvet bocsát ki.

O. ALRÉSZ - EURÓPAI MŰSZAKI SZABVÁNY RENDELET SZERINTI ENGEDÉLYEK

(Fenntartva)

P. ALRÉSZ - REPÜLÉSI ENGEDÉLY

21L.B.241. A repülési engedély kiadását megelőző vizsgálat

a) Az I. melléklet (21. rész) B. szakasza P. alrészének sérelme nélkül, az e melléklet hatálya alá tartozó légi járműre vonatkozó repülési engedély kiadása iránti kérelem vizsgálatakor a tagállam illetékes hatósága elvégzi a légi jármű fizikai vizsgálatát, és meggyőződik arról, hogy a légi jármű repülés előtt megfelel az I. melléklet (21. rész) 21.A.708. pontjában meghatározott tervnek, amennyiben a repülési engedély iránti kérelem a következőkre vonatkozik: 1. a 21L.A.25. pont szerinti megfelelésigazolási tevékenységek olyan légi jármű esetében, amely már típusalkalmassági tanúsítás hatálya alá tartozik, vagy amelynek ilyenfajta tanúsítását tervezik; 2. a 21L.A.44. pont szerinti megfelelésigazolási tevékenységek olyan légi jármű esetében, amely már tervezési megfelelési nyilatkozat alá tartozik, vagy amelyről ilyenfajta nyilatkozatot terveznek tenni.

b) Az e melléklet hatálya alá tartozó tevékenységekre és légi járművekre vonatkozó repülési engedély kiadása iránti minden egyéb kérelem esetében az illetékes hatóság az I. melléklet (21. rész) 21.B.520. pontjával összhangban értékeli a fizikai vizsgálat szükségességét.

c) Ha az illetékes hatóság arra utaló bizonyítékot talál, hogy a légi jármű nem felel meg az I. melléklet (21. rész) 21.A.708. pontjában meghatározott tervnek, akkor a 21L.B.21. pontnak megfelelően vizsgálati eredményt állapít meg.

21L.B.242. A repülési feltételek kiadását megelőző vizsgálat

a) Az I. melléklet (21. rész) B. szakasza P. alrészének sérelme nélkül, az e melléklet hatálya alá tartozó légi jármű repülési feltételeinek jóváhagyására irányuló kérelem vizsgálata során az ügynökség: 1. ha a repülési feltételekre irányuló kérelem olyan légi jármű esetében, amely már típusalkalmassági tanúsítás hatálya alá tartozik, vagy amelynek ilyenfajta tanúsítását tervezik, a 21L.A.25. pont szerinti megfelelésigazolási tevékenységekkel kapcsolatos, elvégzi a terv kritikus tervezési felülvizsgálatát, valamint a légi jármű fizikai vizsgálatát és értékelését annak biztosítása érdekében, hogy a légi jármű alkalmas legyen a biztonságos repülésre és a repülési tesztelést biztonságosan végre lehessen hajtani; 2. ha a repülési feltételekre irányuló kérelem olyan légi jármű esetében, amely már tervezési megfelelési nyilatkozat alá tartozik, vagy amelyről ilyenfajta nyilatkozatot terveznek tenni, a 21L.A.44. pont szerinti megfelelésigazolási tevékenységekkel kapcsolatos, elvégzi a légi jármű fizikai vizsgálatát és értékelését annak biztosítása érdekében, hogy a légi jármű alkalmas legyen a biztonságos repülésre és a repülési tesztelést biztonságosan végre lehessen hajtani; 3. ha a repülési feltételekre irányuló kérelem a 21L.B.83., a 21L.B.102. és a 21L.B.203. pontnak megfelelően elvégzett értékelés alapján a 21L.A.66. pont, a 21L.A.85. pont és a 21L.A.206. pont szerinti, nagy jelentőségű módosításra, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra, illetve jelentős javításra vonatkozó megfelelésigazolási tevékenységekkel kapcsolatos, meghatározza, hogy szükséges-e a légi jármű fizikai vizsgálata és értékelése, illetve a terv kritikus tervezési felülvizsgálata annak biztosítása érdekében, hogy a légi jármű alkalmas legyen a biztonságos repülésre, és hogy a repülési tesztelést biztonságosan végre lehessen hajtani; 4. ha a repülési feltételekre irányuló kérelem a 21L.B.121. és a 21L.B.221. pontnak megfelelően elvégzett értékelés alapján a 21L.A.108. és 21L.A.227. pont szerinti nagy jelentőségű módosításra, illetve jelentős javításra vonatkozó megfelelésigazolási tevékenységekkel kapcsolatos, meghatározza, hogy szükséges-e a légi jármű fizikai vizsgálata és értékelése annak biztosítása érdekében, hogy a légi jármű alkalmas legyen a biztonságos repülésre, és hogy a repülési tesztelést biztonságosan végre lehessen hajtani.

b) Ha az ügynökség arra utaló bizonyítékot talál, hogy a légi jármű alkalmatlan lehet a biztonságos repülésre, a 21L.B.21. pontnak megfelelően vizsgálati eredményt állapít meg.

Q. ALRÉSZ - A TERMÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSA

R. ALRÉSZ - LÉGI JÁRMŰVEK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA ÉS TERVEZÉSI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATNAK MEGFELELŐ HAJTÓMŰVEK, LÉGCSAVAROK ÉS ALKATRÉSZEIK ÜZEMKÉPESSÉGI TANÚSÍTVÁNYA (1. SZÁMÚ EASA-ŰRLAP)

21L.B.251. Felügyelet

a) Az illetékes hatóság felügyeli az e melléklet A. szakaszának R. alrésze alapján megfelelőségi nyilatkozatokat (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványokat (1. számú EASA-űrlap) kiállító természetes vagy jogi személyt annak ellenőrzése érdekében, hogy a természetes vagy jogi személy folyamatosan megfelel-e az A. szakasz alkalmazandó követelményeinek, valamint hogy végrehajtja-e a 21L.B.15. c) és d) pont szerint előírt biztonsági intézkedéseket.

b) A felügyelet magában foglalja az első alkalommal gyártott valamennyi olyan új légi jármű, hajtómű, légcsavar vagy alkatrész első cikkének vizsgálatát, amelyre vonatkozóan a természetes vagy jogi személy megfelelőségi nyilatkozatot (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap) adott ki, továbbá - a 21L.B.252. pont szerinti felügyeleti programban meghatározottak szerint - az adott természetes vagy jogi személy által gyártott további légi járművek, hajtóművek, légcsavarok és alkatrészek vizsgálatait is.

21L.B.252. Felügyeleti program

a) Az illetékes hatóság a 21L.B.251. pontnak való megfelelés biztosítása érdekében felügyeleti programot alakít ki és tart fenn. A felügyeleti programnak figyelembe kell vennie a természetes vagy jogi személy egyedi jellegét, tevékenységeinek összetettségét és a korábbi felügyeleti tevékenységek eredményeit, és a programnak a kapcsolódó kockázatok értékelésén kell alapulnia. A felügyeleti programnak minden felügyelet-tervezési ciklusban tartalmaznia kell a következőket: 1. értékelések, auditok és vizsgálatok, beleértve adott esetben az alábbiakat: i. a gyártásellenőrzési rendszerre vonatkozó értékelések és folyamatellenőrzések; ii. a természetes vagy jogi személy hatáskörébe tartozó termékek és alkatrészek releváns mintájának termékellenőrzése; iii. az elvégzett munkák tekintetében végzett szúrópróba; valamint iv. előre be nem jelentett vizsgálatok; 2. a természetes vagy jogi személy és az illetékes hatóság közötti megbeszélések, hogy mindkét fél megfelelően értesüljön a lényeges kérdésekről.

b) A felügyeleti programnak tartalmaznia kell az értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések esedékességi dátumát, valamint ezen értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések tényleges dátumát.

c) A felügyelet-tervezési ciklus időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot.

d) A c) pont rendelkezéseitől eltérve a felügyelet-tervezési ciklus 36 hónapra meghosszabbítható, ha az illetékes hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a megelőző 24 hónapban: 1. a természetes vagy jogi személy igazolta, hogy képes hatékonyan azonosítani a repülésbiztonsági veszélyeket és kezelni a kapcsolódó kockázatokat; 2. a természetes vagy jogi személy folyamatosan bizonyította a 21L.A.273. pontnak való megfelelést, és azt, hogy a gyártásirányítási rendszer minden változása felett teljes ellenőrzést gyakorol; 3. nem állapítottak meg első szintű vizsgálati eredményeket; 4. minden korrekciós intézkedést végrehajtottak az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított időszakon belül a 21L.B.21. pontban meghatározottak szerint.

e) A c) pont rendelkezéseitől eltérve a felügyelet-tervezési ciklus tovább hosszabbítható legfeljebb 48 hónapra, ha a d) pontban foglalt feltételek mellett a természetes vagy jogi személy kialakított, az illetékes hatóság pedig jóváhagyott egy olyan hatékony jelentéstételi rendszert, amely az illetékes hatóságot folyamatosan tájékoztatja a természetes vagy jogi személy biztonsági teljesítményéről és a szabályozásnak való megfeleléséről.

f) A felügyelet-tervezési ciklus rövidíthető, ha bizonyíték van arra, hogy a természetes vagy jogi személynek visszaesett a biztonsági teljesítménye.

g) Az egyes felügyelet-tervezési ciklusok leteltével az illetékes hatóság a természetes vagy jogi személy tevékenységeinek a folytatásáról szóló ajánlást tartalmazó jelentést készít, amelyben ismerteti a felügyelet eredményeit is.

21L.B.253. Felügyeleti tevékenységek

a) Amikor az illetékes hatóság a 21L.B.251. pontnak és a 21L.B.252. pont szerint létrehozott felügyeleti programnak megfelelően ellenőrzi a természetes vagy jogi személy megfelelőségét: 1. útmutatást nyújt a felügyeletért felelős személyzetnek feladataik végrehajtásához; 2. értékeléseket, ellenőrzéseket, vizsgálatokat, valamint szükség esetén előre be nem jelentett vizsgálatokat végez; 3. ha további intézkedésekre van szükség - beleértve a 21L.B.21. és a 21L.B.22. pontban előírt intézkedéseket is -, gyűjti az ezt alátámasztó bizonyítékokat; 4. tájékoztatja a természetes vagy jogi személyt a felügyeleti tevékenységek eredményeiről.

b) Ha a természetes vagy jogi személy létesítményei egynél több tagállamban találhatók, a 21L.2. pontban meghatározott illetékes hatóság beleegyezhet abba, hogy a felügyeleti feladatokat a másik létesítmények helye szerinti tagállam(ok) illetékes hatósága(i), vagy - amennyiben a létesítmények harmadik államban találhatók - az ügynökség hajtsák végre. Az ilyen megegyezés hatálya alá eső természetes vagy jogi személyt tájékoztatni kell a megegyezés meglétéről és hatóköréről.

c) Minden olyan felügyeleti tevékenység esetében, amelyet az illetékes hatóság a természetes vagy jogi személy székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban található létesítményekben végez, az illetékes hatóság a létesítmények helyszíni ellenőrzése vagy vizsgálata előtt tájékoztatja az adott tagállam illetékes hatóságát.

d) Az illetékes hatóság összegyűjti és feldolgozza a felügyeleti tevékenységek elvégzéséhez szükségesnek ítélt információkat.

e) Ha az illetékes hatóság megállapítja, hogy a megfelelőségi nyilatkozatokat (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványokat (1. számú EASA-űrlap) kiállító természetes vagy jogi személy nem felel meg az A. szakasz alkalmazandó követelményeinek, illetve nem hajtja végre a 21L.B.15. c) és d) pont szerint előírt biztonsági intézkedéseket, az illetékes hatóság a 21L.B.21. és a 21L.B.22. pontnak megfelelően jár el.

Az Ib. MELLÉKLET FÜGGELÉKEI (21. rész Light)

EASA-ŰRLAPOK

Ha az ebben a mellékletben szereplő űrlapokat nem angol nyelven adják ki, angol nyelvű fordítást is kell tartalmazniuk.

Az EASA (az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége) e rész függelékeiben található űrlapjainak az alábbiakban megadott kötelező jellemzőkkel kell rendelkezniük. A tagállamok biztosítják, hogy az általuk kiállított EASA-űrlapok felismerhetőek legyenek; az űrlapok nyomtatásáért a tagállamok viselnek felelőséget.

I. függelék 24B. számú EASA-űrlap - Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány

II. függelék 45B. számú EASA-űrlap - Korlátozott zajbizonyítvány

III. függelék 52B. számú EASA-űrlap - Megfelelőségi nyilatkozat légi járműről

IV. függelék 53B. számú EASA-űrlap - Üzembehelyezési bizonyítvány

I. függelék

Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány - 24B. számú EASA-űrlap

Illetékes hatóság logója

KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY (NYILATKOZAT HATÁLYA ALATT)

()[Nyilvántartásba vevő tagállam]
[A TAGÁLLAM ILLETÉKES HATÓSÁGA]
4
1. Ország- és lajstromjelek2. A gyártó neve és a légi jármű gyártó által használt megnevezése3. A légi jármű sorozatszáma
4. Kategóriák
5. Ez a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány az (EU) 2018/1139 rendelet 18. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kerül kiállításra a fent megnevezett légi járműre vonatkozóan, amelyről megállapítást nyert, hogy légi közlekedésre alkalmas, amennyiben karbantartása és üzemeltetése a fentieknek, valamint a vonatkozó üzemeltetési korlátozásoknak megfelelően történik.
A fentieken kívül a következő korlátozás alkalmazandó:
Ez a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány a 748/2012/EU rendelettel összhangban kiadott tervezési megfelelőségi nyilatkozat alapján kerül kiállításra, és további követelmények vagy értékelés nélkül érvényes és elismert minden uniós tagállamban. Ez a bizonyítvány nem felel meg a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 8. függelékében foglalt valamennyi alkalmazandó előírásnak, ezért nem érvényes a nem uniós tagállamok feletti nemzetközi légi közlekedés esetén, kivéve, ha az az állam, amelynek légterében a repülés történik, a bizonyítványt jóváhagyta.
Kiállítás kelte:Aláírás:
6. Ez a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány mindaddig érvényes, amíg a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága vissza nem vonja.
A bizonyítványhoz csatolni kell az érvényes légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt.
(1)
A nyilvántartásba vevő tagállam tölti ki.

24B. számú EASA-űrlap - 1. kiadás

Ezt a bizonyítványt repülés közben mindenkor a fedélzeten kell tartani.

II. függelék

Korlátozott zajbizonyítvány - 45B. számú EASA-űrlap

A nyilvántartásba vevő tagállam tölti ki.1. Nyilvántartásba vevő tagállam3. Iratszám:
2. KORLÁTOZOTT ZAJBIZONYÍTVÁNY (NYILATKOZAT HATÁLYA ALATT)
4. Lajstromjel:
5. A gyártó neve és a légi jármű megnevezése:
6. A légi jármű sorozatszáma:
7. A hajtómű megnevezése:
8. A légcsavar megnevezése:
9. Maximális felszálló tömeg (kg):
10. Az alkalmazandó zajkibocsátási tanúsítási szabványok betartása céljából végzett további módosítások:
11. Zajkibocsátási tanúsítási szabvány:
12. Felszállási zajszint:
Megjegyzések:
13. Ez a korlátozott zajbizonyítvány az (EU) 2018/1139 rendelet 9. cikke alapján kerül kiállításra a fent említett légi jármű tekintetében, amelyről a 748/2012/EU rendelet Ib. melléklete (21. rész Light) szerinti tervezési megfelelőségi nyilatkozatban kijelentették, hogy a vonatkozó követelményeknek és üzemeltetési korlátozásoknak megfelelő karbantartás és üzemeltetés esetén megfelel a feltüntetett zajkibocsátási szabványnak.
14. Kiállítás kelte: … 15. Aláírás: …

45B. számú EASA-űrlap - 1. kiadás

III. függelék

Megfelelőségi nyilatkozat légi járműről - 52B. számú EASA-űrlap

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT LÉGI JÁRMŰRŐL
1. A gyártás helye szerinti állam2. [TAGÁLLAM], az Európai Unió tagállama3. Nyilatkozat hivatkozási száma:
4. Szervezet:
5. Légi jármű típusa:6. Típusalkalmassági bizonyítvány/tervezési megfelelőségi nyilatkozat száma:
7. A légi jármű lajstromszáma vagy -jele:8. Gyártó szervezet azonosító száma:
9. Hajtómű/légcsavar adatai: ()
10. Átalakítások és/vagy szervizelési közlemények1:
11. Légialkalmassági irányelvek:
12. Engedmények:
13. Kivételek, mentességek, eltérések1:
14. Megjegyzések:
15. (Korlátozott) légialkalmassági bizonyítvány:
16. További követelmények:
17. Megfelelőségi nyilatkozat:
Igazolom, hogy ez a légi jármű teljes mértékben megfelel:
□ a típusalkalmassági bizonyítvány hatálya alá tartozó tervnek; vagy
□ a nyilatkozat hatálya alá tartozó terv adatainak;
valamint a fenti 9., 10., 11., 12. és 13. rovatban megadott adatoknak.
A légi jármű biztonságos üzemkész állapotban van.
A légi jármű repülési tesztjei kielégítőek voltak.
18. Aláírás:19. Név:20. Kelt (év/hónap/nap):
21. A nyilatkozat hatálya alá tartozó vagy jóváhagyott gyártó szervezet hivatkozási száma (adott esetben):
(1)
A nem kívánt szövegrész törlendő.

52B. számú EASA-űrlap - 1. kiadás

Útmutató a légi járműről kiadott megfelelőségi nyilatkozat (52. számú EASA-űrlap) használatához

1. CÉL ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET

1.1. Az Ib. melléklet (21. rész Light) A. szakaszának G. vagy R. alrésze, illetve az I. melléklet (21. rész) A. szakaszának G. alrésze alapján kiadott légi jármű megfelelőségi nyilatkozatának (52B. számú EASA-űrlap) célja, hogy a gyártó szervezet kérelmezhesse a légi jármű egyedi légialkalmassági bizonyítványát vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványát a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságától.

2. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

2.1. A megfelelőségi nyilatkozatnak követnie kell a mintát, beleértve a rovatok számozását és helyét is. Az egyes rovatok mérete az adott kérelemnek megfelelően változtatható, de ezáltal a megfelelőségi nyilatkozat nem válhat felismerhetetlenné. Kétség esetén az illetékes hatósághoz kell fordulni.

2.2. A megfelelőségi nyilatkozat elkészíthető előnyomtatva vagy számítógéppel. A nyilatkozaton szereplő vonalaknak és betűknek minden esetben egyértelműeknek és olvashatóaknak kell lenniük. A csatolt mintának megfelelően a feliratok előnyomtatva is elkészíthetők, az előnyomtatott űrlap azonban más, a megfelelőségre vonatkozó nyilatkozatokat nem tartalmazhat.

2.3. A nyilatkozat kitölthető számítógépen vagy kézzel, az olvashatóság érdekében nyomtatott nagybetűkkel. A megfelelőségi nyilatkozat kiállítható angol nyelven, valamint - szükség szerint - a kibocsátó tagállam egy vagy több további hivatalos nyelvén is.

2.4. A jóváhagyott gyártó szervezet köteles megőrizni a nyilatkozat, valamint a nyilatkozatban hivatkozott függelékek egy-egy példányát.

3. A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT KITÖLTÉSE A KIÁLLÍTÓ RÉSZÉRŐL

3.1. A megfelelőségi nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy minden rovata ki legyen töltve.

3.2. Megfelelőségi nyilatkozat a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága számára csak akkor állítható ki, ha előzetesen megtörtént a légi járműre és az abba beszerelt termékekre vonatkozó tervek jóváhagyása, vagy ha a tervezési megfelelőségi nyilatkozatot az Ügynökség nyilvántartásba vette.

3.3. Ha az illetékes hatóság másként nem rendelkezik, a 9., 10., 11., 12., 13. és 14. rovat külön megjelölt, a gyártó szervezet által őrzött okmányokra való utalások útján is kitölthető.

3.4. A megfelelőségi nyilatkozat elvben nem vonatkozik a felszerelés azon elemeire, amelyeket az alkalmazandó üzemeltetési szabályok értelmében a járművön esetleg el kell helyezni. Előfordulhat ugyanakkor, hogy egyes ilyen elemek meg vannak jelölve a 10. rovatban, illetve szerepelnek a jóváhagyott típustervben vagy a nyilatkozat hatálya alá tartozó légijármű-tervben. Az üzemeltetőket ennek megfelelően emlékeztetjük arra, hogy saját tevékenységi körükben felelősek az alkalmazandó üzemeltetési szabályok betartásáért.

1. rovat Az a tagállam, amelyben a légi járművet gyártották.

2. rovat Az az illetékes hatóság, amely saját hatáskörében állítja ki a megfelelőségi nyilatkozatot.

3. rovat Egyedi sorszám előnyomtatva, a nyilatkozat ellenőrzése és visszakereshetősége céljából. Kivételt képeznek a számítógéppel létrehozott dokumentumok: a számot nem kell előnyomtatni, ha a számítógépet egyedi szám előállításához és kinyomtatásához programozzák.

4. rovat A nyilatkozatot kiállító szervezet teljes neve és címe. A rovat tartalma előnyomtatható. Ha a rovatban van elegendő hely, feltüntethető logó stb. is.

5. rovat A légi jármű típusának teljes megnevezése a típusalkalmassági bizonyítvány és a hozzá tartozó adatlap szerint, illetve az ügynökség által nyilvántartásba vett, nyilatkozat hatálya alá tartozó légijármű-tervben meghatározottak szerint.

6. rovat Az érintett légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának hivatkozási száma és kiadása vagy a tervmegfelelési nyilatkozat nyilvántartási száma

7. rovat Nyilvántartásba vett légi jármű esetében a lajstromjel. Nyilvántartásba nem vett légi jármű esetében a tagállam illetékes hatósága és - szükség szerint - a harmadik ország illetékes hatósága által elfogadott jel.

8. rovat A gyártó szervezet által ellenőrzési, nyomonkövethetőségi és terméktámogatási céllal a légi járműhöz rendelt azonosító szám. Ezt néha "gyártó szervezet sorozatszámának" vagy "gyári sorozatszámnak" is szokás nevezni.

9. rovat A hajtómű és a légcsavar(ok) típusának teljes megnevezése a vonatkozó típusalkalmassági bizonyítvány és a hozzá tartozó adatlap szerint, illetve a nyilvántartásba vett tervezési megfelelőségi nyilatkozat szerint. Ugyanitt fel kell tüntetni a gyártó szervezet azonosító/hivatkozási számát és a gyártás helyét is.

10. rovat A légi jármű tervadatainak jóváhagyott vagy nyilatkozat hatálya alá tartozó módosulásai.

11. rovat A légi alkalmasságra vonatkozó irányelvek és más hasonló előírások teljes felsorolása, nyilatkozat a légialkalmassági irányelvek betartásáról, valamint a megfelelőségi nyilatkozat tárgyát képező légi járműre - beleértve a termékeket, valamint a beszerelt alkatrészeket, berendezéseket és felszerelést is - alkalmazott megfelelőségértékelési módszer ismertetése. Itt kell megadni a megfeleléssel kapcsolatos követelményekre vonatkozó határidőket is.

12. rovat Nem tervezett, jóváhagyott vagy nyilatkozat hatálya alá tartozó eltérések a jóváhagyott vagy nyilatkozat hatálya alá tartozó típustervtől (ezeket "engedményeknek" is szokás nevezni).

13. rovat Ebben a rovatban csak megállapodáson alapuló vagy nyilatkozat hatálya alá tartozó kivételek, mentességek és eltérések tüntethetők fel.

14. rovat Megjegyzések. Minden olyan nyilatkozat, tájékoztatás, különös adat vagy korlátozás, amely hatással lehet a nyilatkozat tárgyát képező légi jármű légi alkalmasságára. Ha nincs ilyen információ vagy adat, a rovatba a "NINCS" szöveget kell beírni.

15. rovat A kért légialkalmassági bizonyítvány típusának megfelelően "Légialkalmassági bizonyítvány" vagy "Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány".

16. rovat Ebbe a rovatba a - például az importáló ország által közölt - kiegészítő követelményeket kell beírni.

17. rovat A megfelelőségi nyilatkozat érvényességéhez az szükséges, hogy valamennyi rovata ki legyen töltve. A gyártó szervezet köteles egy-egy példányban megőrizni a repülési tesztről, valamint az esetleges hibákról és a hibák javításáról felvett jegyzőkönyveket. A jegyzőkönyvet a tanúsítást végző személyeknek és a repülőszemélyzet egy tagjának (pl. berepülő pilóta, a repülési tesztért felelős mérnök) kedvező nyilatkozat kíséretében alá kell írnia. Az elvégzett repülési tesztek a gyártási rendszer minőségirányítási elemének ellenőrzése alatt meghatározott tesztek, amelyeket az alábbiak valamelyike állapít meg: 1. 21L.A.124. b) pont; vagy 2. 21L.A.273. f) pont; biztosítva, hogy a légi jármű megfelel a vonatkozó tervezési adatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban van. A gyártó szervezet köteles továbbá megőrizni a nyilatkozat biztonságos üzemkész állapotra vonatkozó részének igazolása céljából átadott (vagy rendelkezésre bocsátott) darabok jegyzékét.

18. rovat A megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó szervezet által feljogosított személy írhatja alá, összhangban a 21L.A.125. d) vagy a 21L.A.273. b) ponttal. Bélyegzővel nyomott aláírás nem alkalmazható.

19. rovat A nyilatkozatot aláíró személy neve gépelve vagy nyomtatva, olvasható formában.

20. rovat A megfelelőségi nyilatkozat aláírásának dátuma.

21. rovat Az illetékes hatóság jóváhagyásának hivatkozási adatai.

IV. függelék

Üzembehelyezési bizonyítvány - 53B. számú EASA-űrlap

ÜZEMBEHELYEZÉSI BIZONYÍTVÁNY
[A GYÁRTÓ SZERVEZET NEVE]
A gyártó szervezet hivatkozási száma:
Üzembehelyezési bizonyítvány a 748/2012/EU rendelet Ib. mellékletének (21. rész Light) 21L.A.126. e) vagy 21L.A.273. 8. pontja szerint (a nem kívánt rész törlendő).
Légi jármű: … Típus: … Tervező sz./Nyilvántartás: …
karbantartása az alábbi megrendelésben előírtaknak megfelelően történt: …
Az elvégzett munka rövid leírása:
Tanúsítom, hogy az előírt munkát a 748/2012/EU rendelet Ib. melléklete (21. rész Light) 21L.A.126. e) pontjának vagy 21L.A.273. 8. pontjának megfelelően végezték el, és a szóban forgó munka tekintetében a légi jármű üzemképesnek minősül, s ennek megfelelően biztonságos üzemkész állapotban van.
Tanúsítást végző személy (név):
(aláírás):
Telephely:
Kelt: …. -. . -. . (év, hónap, nap)

53B. számú EASA-űrlap - 1. kiadás

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az 53B. számú EASA-űrlapon az ELVÉGZETT MUNKA RÖVID LEÍRÁSA rovatban szerepelnie kell a munka elvégzéséhez használt jóváhagyott adatokra való hivatkozásnak.

Az 53B. számú EASA-űrlapon a TELEPHELY rovat arra a helyre vonatkozik, ahol a karbantartást végezték, nem pedig a szervezet létesítményeinek helyére (ha a kettő nem azonos).

II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak jegyzéke

A Bizottság 1702/2003/EK rendelete(HL L 243., 2003.9.27., 6. o.)
A Bizottság 381/2005/EK rendelete(HL L 61., 2005.3.8., 3. o.)
A Bizottság 706/2006/EK rendelete(HL L 122., 2006.5.9., 16. o.)
A Bizottság 335/2007/EK rendelete(HL L 88., 2007.3.29., 40. o.)
A Bizottság 375/2007/EK rendelete(HL L 94., 2007.4.4., 3. o.)
A Bizottság 287/2008/EK rendelete(HL L 87., 2008.3.29., 3. o.)
A Bizottság 1057/2008/EK rendelete(HL L 283., 2008.10.28., 30. o.)
A Bizottság 1194/2009/EK rendelete(HL L 321., 2009.12.8., 5. o.)

III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1702/2003/EK rendeletEz a rendelet
1. cikk (1) bekezdés1. cikk (1) bekezdés
1. cikk (2) bekezdés1. cikk (2) bekezdés a)–h) pontig
1. cikk (2) bekezdés i)–j) pontig
2. cikk (1) és (2) bekezdés2. cikk (1) és (2) bekezdés
2. cikk (3) bekezdés
2a. cikk (1) bekezdés, bevezető szavak3. cikk, (1) bekezdés, bevezető szavak
2a. cikk (1) bekezdés, a) és b) pont3. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont
2a. cikk (1) bekezdés, c) és d) pont
2a. cikk (2)–(5) bekezdés3. cikk, (2)–(5) bekezdés
2b.cikk4. cikk
2c. cikk (1) bekezdés5. cikk
2c. cikk, (2) és (3) bekezdés
2d. cikk6. cikk
2e. cikk, első bekezdés7. cikk
2e. cikk, második bekezdés
3. cikk, (1) és (2) bekezdés, valamint a (3) bekezdés első mondata8. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés
3. cikk, a (3) bekezdés második mondata, (4) és (5) bekezdés
3. cikk, (6) bekezdés
4. cikk, (1) és (2) bekezdés, valamint a (3) bekezdés első mondata9. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés
4. cikk, (3) bekezdése második mondata, (4), (5) és (6) bekezdés
10. cikk
5. cikk (1) bekezdés
11. cikk12. cikk
5. cikk, (2)–(5) bekezdés
mellékletI. melléklet
II. melléklet
III. melléklet

( 1 ) A Bizottság (EU) 2022/201 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. december 10.) a 748/2012/EU rendeletnek a tervező és gyártó szervezetek által létrehozandó vezetési rendszerek és eseményjelentési rendszerek, valamint az Ügynökség által alkalmazott eljárások tekintetében történő módosításáról, továbbá az említett rendelet helyesbítéséről (HL L 337

( 2 ) A Bizottság (EU) 2022/201 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. december 10.) a 748/2012/EU rendeletnek a tervező és gyártó szervezetek által létrehozandó vezetési rendszerek és eseményjelentési rendszerek, valamint az Ügynökség által alkalmazott eljárások tekintetében történő módosításáról, továbbá az említett rendelet helyesbítéséről (HL L 33., 2022.2.15., 7. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.).

( 4 ) A Bizottság (EU) 2015/640 rendelete (2015. április 23.) az adott üzembentartási típusra vonatkozó kiegészítő légialkalmassági előírásokról és a 965/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 106., 2015.4.24., 18. o.).

( 5 ) A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).

( 6 ) A Bizottság 379/2014/EU rendelete (2014. április 7.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L 123., 2014.4.24., 1. o.).

( 7 ) A Bizottság 2011. november 3-i 1178/2011/EU rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.).

( 9 ) A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0748 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0748&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02012R0748-20230825 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02012R0748-20230825&locale=hu

Tartalomjegyzék