32007D0442[1]

2007/442/EK: A Bizottság határozata ( 2007. június 21. ) az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2576. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 21.)

az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2007) 2576. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/442/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik az irányelv I. mellékletében nem szereplő olyan hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan megvizsgálják.

(2) Az 1112/2002/EK (2) és a 2229/2004/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat.

(3) A 2229/2004/EK rendelet lehetővé teszi a Cseh Köztársaság, Ciprus, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia gyártói számára, hogy részt vegyenek a munkaprogram negyedik szakaszában, illetve megszervezi a 2004. április 30-án az ezekben az új tagállamokban forgalomban lévő és a munkaprogramba fel nem vett hatóanyagok felülvizsgálatát.

(4) Egyes hatóanyagokra vonatkozóan egyetlen gyártó sem tett bejelentést a 2229/2004/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének értelmében. Amikor a Bizottság 2005. november 18-án erről tájékoztatta a tagállamokat, egyik új tagállam sem fejezte ki érdeklődését a határidőn belül.

(5) Egyes más hatóanyagok vonatkozásában valamennyi bejelentő véget vetett a munkaprogramban történő részvételének. A Bizottság erről 2006. április 4-én tájékoztatta a tagállamokat. A tagállamok csupán három esetben döntöttek úgy, hogy a 2229/2004/EK rendelet 14. cikke (3) bekezdésének értelmében bejelentőként lépnek fel a munkaprogramban való részvétel folytatása érdekében.

(6) Egyes hatóanyagokat illetően hiányos dossziék kerültek benyújtásra, és egyetlen tagállam sem kívánt bejelentőként fellépni.

(7) Következésképpen a (4), (5) és (6) preambulumbekezdésben említett hatóanyagok nem vehetők fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és a tagállamoknak vissza kell vonniuk az e hatóanyagokat tartalmazó összes növényvédő szer engedélyét.

(8) A Bizottság a tagállamok szakértőivel együtt tájékoztatást kapott e hatóanyagok egy részére vonatkozóan, és értékelte azt, ami az érintett hatóanyagok további használatának szükségességére mutatott rá. A jelen körülmények között tehát az egyes alapvető - és hatékony alternatívával nem helyettesíthető - alkalmazások vonatkozásában indokolt az engedélyek visszavonásának időtartamát meghosszabbítani, miközben az esetleges kockázatok minimálisra csökkentésének érdekében szigorú feltételekről kell gondoskodni.

(9) Azon hatóanyagok esetében, amelyek tekintetében az ilyen anyagokat tartalmazó növényvédő szerek visszavonására vonatkozó előzetes értesítési idő rövid, ésszerű a meglévő készletek megsemmisítésére, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására egy legfeljebb tizenkét hónapos türelmi időt előírni abból a célból, hogy a meglévő készletek felhasználására még legfeljebb egy további vegetációs időszak során lehetőség legyen. Ha az előzetes értesítési idő hosszabb, akkor ez az időszak lerövidíthető úgy, hogy a vegetációs időszak végén járjon le.

(10) Ez a határozat nem sérti a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint az ezen hatóanyagoknak a szóban forgó irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelem benyújtását.

(11) Az ebben a határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat I. mellékletében felsorolt hatóanyagok nem kerülnek felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy:

a) az I. mellékletben felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélye 2007. december 22-ig visszavonásra kerül;

b) az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre e határozat kihirdetését követően nem adnak ki, illetve nem hosszabbítanak meg engedélyeket.

3. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve a II. melléklet B. oszlopában felsorolt tagállamok az e melléklet C. oszlopában felsorolt alkalmazásokra legkésőbb 2010. június 30-ig érvényben hagyhatják az e melléklet A. oszlopában felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyét, amennyiben:

a) biztosítják, hogy az alkalmazás nem jár káros hatással az emberi és állati egészségre, és nem gyakorol elfogadhatatlan hatást a környezetre;

b) biztosítják, hogy a forgalomban maradó növényvédő szereket a korlátozott felhasználási feltételeknek megfelelően újracímkézik;

c) végrehajtják az összes megfelelő kockázatcsökkentő intézkedést, a lehetséges kockázatok mérséklése érdekében;

d) biztosítják, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek ezen alkalmazások alternatíváinak kutatása terén.

(2) Azok a tagállamok, amelyek élnek az (1) bekezdésben említett eltéréssel, minden év december 31-én tájékoztatják a Bizottságot az (1) bekezdés és különösen az a)-d) pont keretében hozott intézkedésekről.

4. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdésével összhangban biztosított türelmi idő a lehető legrövidebb legyen.

A 2. cikkel összhangban visszavont engedélyek vonatkozásában ez az időszak legkésőbb 2008. december 22-én járjon le.

A 3. cikkel összhangban visszavont engedélyek vonatkozásában ez az időszak legkésőbb 2010. december 31-én járjon le.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 21-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 140., 2007.6.1., 44. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

(3) HL L 379., 2004.12.24., 13. o.

I. MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében hatóanyagként nem szereplő hatóanyagok jegyzéke

A. rész

2-hidroxietilbutil-szulfid

2-naftiloxiacetamid

3-fenil 2-propenal (fahéjaldehid)

Aminosavak/Gamma amino-vajsav

Ammónium-karbonát

Aszfalt

Kálcium-klorid

Kálcium-hidroxid

Kazein

Kitozán

Cisz-zeatin

Citronellaolaj

Citrusfélék kivonata/Grépfrútkivonat

Citrusfélék kivonata/Grépfrútmagkivonat

Fenyőfélék tűlevelének pora

Daphne (boroszlán)-olaj

EDTA és sói

Borsmenta extraktum

Vöröstölgy, tövises körte-kaktusz, ecetfa, vörös mangrove extraktum

Zsírsavak/Izovajsav (CAS 79-31-2)

Zsírsavak/Izovaleriánsav (CAS 503-74-2)

Zsírsavak/Kálisó-kaprilsav (CAS 124-07-2)

Zsírsavak/Kálisó- fenyőpulp-gyanta -zsírsav (CAS 61790-12-3)

Zsírsavak/Valeriánsav

Folsav

Hangyasav

Fokhagymapép

Zselatin

Vas pirofoszfát

Lanolin

Lecitin

Tejalbumin

Mustárpor

Olein

Paraffinolaj/(CAS 64741-88-4)

Paraffinolaj/(CAS 64741-89-5)

Paraffinolaj/(CAS 64741-97-5)

Paraffinolaj/(CAS 64742-55-8)

Paraffinolaj/(CAS 64742-65-0)

Paraffinolaj/(CAS 8012-95-1)

Ásványolajok/(CAS 74869-22-0)

Ásványolajok/(CAS 64742-55-8/64742-57-7)

Növényi olajok/Olívaolaj

Növényi olajok/Éterolaj (Eugenol)

Növényi olajok/Guajakfa-olaj

Növényi olajok/Fokhagymaolaj

Növényi olajok/Citromcirokolaj

Növényi olajok/Narancsolaj

Növényi olajok/Fenyőolaj

Növényi olajok/Szójaolaj

Növényi olajok/Napraforgóolaj

Növényi olajok/Ylang-ylang olaj

Sztirol és akrilamid-polimer

Növényi és állati eredetű rovarriasztó (ízesített)/Élelmiszer minőségű extraktum/Foszforsav és halliszt

Propolisz

Szagosított állati vagy növényi eredetű rovarriasztó/Éterolajok

Szagosított állati vagy növényi eredetű rovarriasztó/Zsírsavak, halolajok

Szagosított állati vagy növényi eredetű rovarriasztó/Fenyőpulp-gyanta (nyers) (CAS 93571-80-3)

Nátrium-hidrogén-karbonát

B. rész

1-metoxi-4-propenilbenzol (anetol)

1-metil-4-izopropilidénciklohex-1-én (terpinolén)

2-etil-1,6-dioxaspiro (4,4) nonán (chalcogran)

2-etil-1,6-dioxaspiro (4,4) nonán

2-metoxipropán-1-ol

2-metoxipropán-2-ol

2-metil-3-butén-2-ol

2-metil-6-metilén-2,7-oktadién-4-ol (ipsdienol)

2-metil-6-metilén-7-oktén-4-ol (ipsenol)

2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-én (alfa-pinén)

4,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-3-enol,((S)-cisz-verbenol)

3-metil-3-butén-1-ol

3,7,7-trimetilbiciklo[4.1.0]hept-3-én (3-carene)

(E)-2-metil-6-metilén-2,7-oktadién-1-ol (myrcenol)

E-9-dodecén-1-il-acetát

(8E, 10E)-8,10-dodekadién-1-il-acetát

(E,Z)-8,10-tetradekadienil

(E/Z)-9-dodecenilacetát (E/Z)-9-dodecén-1-ol (Z)-11-tetradecén-1-il-acetát

(IR)-1,3,3-trimetil-4,6-dioxatriciklo[3.3.1.0]nonán (lineatin)

Metil p-hidroxibenzoát

p-hidroxibenzoesav

C. rész

Agrobacterium radiobacter K 84

Bacillus sphaericus

Bacillus subtilis IBE 711 törzs

Baculovírus GV

Neodiprion sertifer nucleopolyhedrovirus

D. rész

Brodifakum

Klorálóz

Klórfacinon

Trikálcium-foszfát

F. rész

Formaldehid

Glutáraldehid

HBTA (magas forráspontú kátránysav) fertőtlenítőszerként bejelentve

Hidrogén-peroxid

Perecetsav

Foxim

Nátrium-p-toluolszulfon-klóramid

G. rész

1,3,5-tir-(2-hidroxietil)-hexahidro-s-triazin

2-merkaptobenzotiazol

2-metoxi-5-nitrofenol nátrium só

3-(3-benziloxikarbonilmetil)-2-benzotiazolinon (benzolinon)

Biohumusz

Kumilfenol

Réz komplex: 8-hidroxikinolin szalicilsavval

Etándial (Glioxál)

Flufenzin

Flumetszulám

Hexametiléntetramin

Laktofen

Jázmonsav

N-fenil-ftálaminsav

II. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett engedélyek jegyzéke

A. oszlopB. oszlopC. oszlop
HatóanyagTagállamAlkalmazás
Kitozán (A. csoport)LengyelországZöldségek és dísznövények
Fenyőfélék tűlevelének pora (A. csoport)LettországMálna, hagyma, répa, káposzta, retek, karórépa és kardvirág
Kálcium-klorid (A. csoport)HollandiaCikóriagyökér
SpanyolországAlma és körte
Kálcium-hidroxid (A. csoport)HollandiaGyümölcsöskertek és gyümölcsfa-iskolák
Cisz-zeatin (A. csoport)PortugáliaA növények növekedését serkentő növényi extraktum gabonaféléken, zöldségeken, gyümölcsöskertekben, szőlőskertekben, citrom- és narancsféléken, dísznövényeken és az erdőkben
Citrusfélék kivonata/Grépfrútkivonat (A. csoport)LengyelországZöldségek, dísznövények, vetőmag-kezelés, beltéri berendezések fertőtlenítése
EDTA és sói (A. csoport)LengyelországFaiskolák fái
Borsmenta-extraktum (A. csoport)LengyelországVetés előtti vetőmagkezelés
Vöröstölgy, tövises körte-kaktusz, ecetfa, vörös mangrove extraktum (A. csoport)LengyelországCukorrépa
Zsírsavak/Izovaleriánsav (A. csoport)LengyelországBurgonya, kukorica, gabonafélék és répa
Zsírsavak/Izovajsav (A. csoport)LengyelországBurgonya, kukorica, gabonafélék és répa
Zsírsavak/Kálisó-kaprilsav (CAS 124-07-2) (A. csoport)LengyelországGyom és moha elleni védekezés kertekben és parkokban
Folsav (A. csoport)SpanyolországGyümölcsöskertek, olajfa, citrom, eper és zöldségek
Hangyasav (A. csoport)HollandiaCikória
Fokhagymapép (A. csoport)LengyelországZöldségek és dísznövények
Lanolin (A. csoport)Szlovák KöztársaságErdőtelepítések
Lecitin (A. csoport)AusztriaFekete ribiszke és termésükért termesztett zöldségek
NémetországDísznövények, gyümölcsöskertek, apró bogyósgyümölcsűek, fűszerek, fűszernövények és zöldségek
Paraffinolaj/(CAS 64741-88-4)LengyelországVetőburgonya
Paraffinolaj/(CAS 8012-95-1)MagyarországGyümölcsfák, szőlő, paprika, uborka, cukorrépa, dísznövények és bogyósgyümölcsűek
SpanyolországGabonafélék
Növényi olajok/Narancsolaj (A. csoport)LengyelországFejes saláta
Szagosított állati vagy növényi eredetű rovarriasztó/Fenyőpulp-gyanta (nyers) (CAS 93571-80-3) (A. csoport)LitvániaErdőtelepítések
Növényi és állati eredetű rovarriasztó (ízesített)/Élelmiszer minőségű extraktum/Foszforsav és halliszt (A. csoport)LengyelországBurgonya, répa, gabonafélék, olajrepce, hüvelyesek
1-metoxi-4-propenilbenzol (anetol) (B. csoport)LengyelországErdőtelepítések
SpanyolországMandula, cseresznye, szilva, alma, dinnye és körte
1-metil-4-izopropilidénciklohex-1-én (terpinolén) (B. csoport)LengyelországErdőtelepítések
2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-én (alfa-pinén) (B. csoport)LengyelországErdőtelepítések
4,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-3-enol,((S)-cisz-verbenol) (B. csoport)LengyelországErdőtelepítések
2-etil-1, 6-dioxaspiro (4,4) nonán (chalcogran) (B. csoport)LengyelországErdőtelepítések
2-metil-3-butén-2-ol (B. csoport)LengyelországErdőtelepítések
3,7,7-trimetilbiciklo[4.1.0]hept-3-én (3-carene) (B. csoport)LengyelországErdőtelepítések
(E)-2-metil-6-metilén-2,7-oktadién-1-ol (myrcenol) (B. csoport)LengyelországErdőtelepítések
2-metil-6-metilén-2, 7-oktadién-4-ol (ipsdienol) (B. csoport)LengyelországErdőtelepítések
Metil p-hidroxibenzoát (B. csoport)LengyelországErdőtelepítések
Brodifakum (D. csoport)Németország, SpanyolországRágcsálóirtó: csak meghatározott módon kiképzett üregben, előre elkészített csalétek formájában használható, kizárólag megfelelő védőfelszereléssel rendelkező, hivatásos felhasználók által
LengyelországRágcsáló- és vakondirtó: csak meghatározott módon kiképzett üregben, előre elkészített csalétek formájában használható, kizárólag megfelelő védőfelszereléssel rendelkező, hivatásos felhasználók által
Klorálóz (D. csoport)FranciaországA varjú- és vakondpopulációk szabályozására alkalmazandó. Kizárólag megfelelő védőfelszereléssel rendelkező, hivatásos felhasználók használhatják. Korlátozott használata megengedett csalétek formájában, amennyiben az a konkrét nemzeti rendelkezés által meghatározott, ellenőrzött feltételek mellett történik
Klórfacinon (D. csoport)Franciaország, Németország, SpanyolországRágcsálóirtó: csak meghatározott módon kiképzett üregben, előre elkészített csalétek formájában használható. Kizárólag megfelelő védőfelszereléssel rendelkező, hivatásos felhasználók használhatják
Glutáraldehid (F. csoport)BelgiumKizárólag megfelelő védőfelszereléssel rendelkező, hivatásos felhasználók használhatják. Mezőgazdasági eszközök, szállítóeszközök, üres gombatermesztő telepek, növényi termékek számára fenntartott, üres raktárházak fertőtlenítése
FranciaországKizárólag megfelelő védőfelszereléssel rendelkező, hivatásos felhasználók használhatják. Növényi termékek számára fenntartott, üres raktárházak, illetve mezőgazdasági eszközök fertőtlenítése
LengyelországKizárólag megfelelő védőfelszereléssel rendelkező, hivatásos felhasználók használhatják. Mezőgazdasági eszközök, szállítóeszközök, növényi termékek számára fenntartott, üres raktárházak, illetve üvegházak fertőtlenítése
Hidrogén-peroxid (F. csoport)FranciaországÜvegházak, mezőgazdasági eszközök és öntözőcsatornák fertőtlenítése
HollandiaVirághagymák és cikória
Egyesült KirályságVirághagymák, burgonyagumók; üvegházak, raktárházak, mezőgazdasági eszközök és berendezések fertőtlenítése
Perecetsav (F. csoport)FranciaországÜvegházak, megőgazdasági eszközök és öntözőcsatornák fertőtlenítése
LengyelországÜvegházak, raktárházak, mezőgazdasági eszközök és berendezések fertőtlenítése
HollandiaVirághagymák
Egyesült KirályságVirághagymák, burgonyagumók; üvegházak, raktárházak, mezőgazdasági eszközök és berendezések fertőtlenítése
FoximSzlovéniaRovarölő (talajban)
1,3,5-tir-(2-hidroxietil)-hexahidro-s-triazin (G. csoport)LengyelországBerendezések, üvegházak, gépek és egyéb mezőgazdasági eszközök
Hexametilén-tetramin (G. csoport)Szlovák KöztársaságErdőtelepítések
Biohumusz (G. csoport)LengyelországDísznövények és növekedésserkentők
Flufenzin (G. csoport)MagyarországGyümölcsfák, szőlő, bogyósgyümölcsűek, zöldségek és díszfák
Etándial (Glioxál) (G. csoport)LengyelországKizárólag megfelelő védőfelszereléssel rendelkező, hivatásos felhasználók használhatják. Mezőgazdasági eszközök, szállítóeszközök, üvegházak, illetve növényi termékek számára fenntartott, üres raktárházak fertőtlenítésére.
N-fenil-ftálaminsav (G. csoport)MagyarországZöldségek, napraforgó, szója, lucerna, csillagfürt, bíborhere, repce, rizs, meggy, alma és szőlő

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0442 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0442&locale=hu

Tartalomjegyzék