32008D0671[1]

2008/671/EK: A Bizottság határozata ( 2008. augusztus 5.) a rádióspektrum 5875 - 5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról (az értesítés a C(2008) 4145. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. augusztus 5.)

a rádióspektrum 5 875-5 905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról

(az értesítés a C(2008) 4145. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/671/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ("rádióspektrum-határozat") (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A Tanács (2) és az Európai Parlament (3) több ízben hangsúlyozta a közúti biztonság növelésének fontosságát. Az intelligens közlekedési rendszerek (ITS - intelligent transport systems) alapvetőek a biztonságos közúti közlekedés integrált kezelésében (4), hiszen a közlekedési infrastruktúrát és a járműveket információs és kommunikációs technológiákkal (IKT-k) látják el, amelyek révén elkerülhetők a közlekedési veszélyhelyzetek, és csökkenthető a balesetek száma.

(2) A rádióspektrum hatékony és következetes felhasználása alapvető fontosságú a vezeték nélküli berendezések fejlődéséhez a Közösségben (5).

(3) Az ITS körébe tartoznak például a járművek és más járművek, járművek és infrastruktúra, illetve infrastruktúra és járművek közötti kommunikáción alapuló, valós idejű együttműködő adatátviteli rendszerek. Ezek a rendszerek a közlekedési rendszer hatékonyságának, a közlekedők biztonságának és a mobilitás kényelmének jelentős javulásával kecsegtetnek. A fenti célok megvalósításához a járművek és a közúti infrastruktúra közötti kommunikációnak megbízhatónak és gyorsnak kell lennie.

(4) A járművek mobilitását, valamint a belső piac biztosításának és a közúti biztonság Európa-szerte történő javításának szükségességét tekintve az ITS-sel együttműködő rendszerek által használt rádióspektrumot harmonizált feltételek mellett kell biztosítani az Unió területén.

(5) A 676/2002/EK határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság 2006. július 5-én megbízást adott a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének (CEPT), hogy az ITS és az együttműködő rendszerek összefüggésében vizsgálja meg a biztonság szempontjából kritikus alkalmazások frekvenciaigényét, valamint a biztonság szempontjából kritikus ITS-alkalmazások és a potenciálisan érintett rádiószolgáltatások műszaki összeférhetőségét az említett frekvenciasávokban. A CEPT-et felkérték arra is, hogy határozza meg az ITS számára kijelölt sávok optimális csatornakiosztását.

(6) E határozat műszaki alapját a CEPT keretében folyó munkából származó eredmények képezik.

(7) A CEPT 2007. december 21-i (20. sz.) jelentése szerint az 5 GHz-es, különösen az 5 875-5 905 MHz-es sáv megfelel a biztonsággal összefüggő ITS-alkalmazásoknak, amelyek oly módon növelik a közlekedés biztonságát, hogy a járművet és vezetőjét részletesebb tájékoztatással látják el a környezetről, más járművekről és más közlekedőkről. Ezenkívül, ha az ITS megfelel a CEPT jelentésében meghatározott bizonyos sugárzási határértékeknek, akkor az említett sávban, illetve az 5 850 MHz alatt és az 5 925 MHz felett vizsgált valamennyi szolgálattal összeférhető. A fenti sáv kijelölése a világ más területein jellemző spektrumhasználatnak is megfelel, így a globális harmonizáció irányába mutat. Továbbá az ITS nem tarthat igényt az állandóhelyű műholdas szolgáltatások (FSS) földi állomásaival szembeni védelemre, illetve az ITS-berendezések nem kívánt sugárzását is korlátozni kell az FSS védelme érdekében.

(8) A CEPT összeférhetőségi vizsgálatai alapján az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) most véglegesíti az EN 302 571 harmonizált szabványt, amely alapján vélelmezni lehet a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) 3. cikke (2) bekezdésének való megfelelést, így biztosítva az ITS-berendezések káros interferenciától mentes működését. Az ITS-adóberendezések várhatóan optimálisan használják majd a rendelkezésre álló spektrumot és a lehető legalacsonyabb kisugárzott teljesítménnyel működnek az ITS számára kijelölt spektrum hatékony és káros interferenciától mentes használata érdekében.

(9) A fenti cél érdekében a szabvány az adóberendezések esetében 33 dBm-os (átlagos EIRP) legnagyobb kisugárzott egyenértékű összteljesítmény esetén legalább 30 dB-es tartományú teljesítményszabályozó (TPC) alkalmazását írja elő. Amennyiben az adott gyártó nem él az e szabványban foglalt módszerekkel, köteles a szabványban meghatározottnak megfelelő szintű egyéb interferenciacsökkentő eljárást alkalmazni.

(10) Az e határozat szerinti harmonizáció nem zárhatja ki, hogy a tagállamok indokolt esetben átmeneti időszakot állapítsanak meg vagy rádióspektrum-megosztási intézkedéseket alkalmazzanak.

(11) A tagállamok e határozat értelmében hat hónapon belül kijelölik és a járművek közötti ITS-kommunikáció számára hozzáférhetővé teszik az 5 875-5 905 MHz-es frekvenciasávot. Azonban az infrastruktúra és a járművek, illetve a járművek és az infrastruktúra közötti ITS-kommunikáció esetében egyes tagállamok nehézségekbe ütközhetnek a megfelelő engedélyezési keretrendszernek, illetve a különféle ITS-üzemeltetők út menti infrastruktúrájának kiépítését koordináló mechanizmusnak a fenti határidőn belül történő kialakítása során. A spektrum hozzáférhetővé tételének bárminemű késése hátráltathatja a biztonsággal összefüggő ITS-alkalmazások széles körű bevezetését az Európai Unióban, ezért az ilyen esetek számát korlátozni és az esetleges késedelmet kellőképpen indokolni kell.

(12) A piaci fejleményeket és a technológiai fejlődést tekintve lehetséges, hogy e határozat hatályát és alkalmazási körét a jövőben felül kell vizsgálni, különösen a tagállamok által az említett fejleményekről és fejlődésről benyújtott információk tükrében.

(13) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a rádióspektrum-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat célja az 5 875-5 905 MHz-es frekvenciasáv hozzáférhetőségéhez és hatékony használatához szükséges feltételek összehangolása a Közösségen belül az intelligens közlekedési rendszerek biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében.

2. cikk

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározások érvényesek:

1. "intelligens közlekedési rendszerek": a közúti közlekedési rendszerben alkalmazott rendszerek és szolgáltatások, amelyek információs és kommunikációs technológiákra épülnek, beleértve a közúti közlekedési rendszerek által alkalmazott feldolgozást, vezérlést, helymeghatározást, kommunikációt és elektronikát;

2. "átlagos kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP)": a sugárzás közben mért legnagyobb teljesítményszintnek megfelelő EIRP, teljesítményszabályozás mellett.

3. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb e határozat hatálybalépését követő hat hónapon belül kijelölik, majd a lehető leghamarabb - nem kizárólagos jelleggel - hozzáférhetővé teszik az 5 875-5 905 MHz-es sávot az intelligens közlekedési rendszerek számára.

A sáv kijelölése a mellékletben meghatározott paramétereknek megfelelően történik.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a tagállamok a rádióspektrum-határozat 4. cikkének (5) bekezdése szerinti átmeneti időszakot és/vagy rádióspektrum-megosztási intézkedéseket kérelmezhetnek.

4. cikk

A tagállamok figyelemmel kísérik az 5 875-5 905 MHz-es frekvenciasáv használatát, és megállapításaikat jelentik a Bizottságnak, hogy e határozatot szükség esetén felül lehessen vizsgálni.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. augusztus 5-én.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja

(1) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(2) A Tanács 2003. december 5-i következtetései (15101/03 sz. dokumentum) és a második veronai konferenciával kapcsolatos, 2004. október 26-i következtetései.

(3) HL C 244. E, 2007.10.18., 220. o.

(4) COM(2006) 314.

(5) A Tanács 2004. december 3-i 15530/04 és 15533/04 következtetései.

(6) HL L 91., 1999.4.7., 10. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

Az intelligens közlekedési rendszerek biztonsággal összefüggő alkalmazásaira vonatkozó műszaki paraméterek az 5 875-5 905 MHz-es frekvenciasávban

ParaméterÉrték
Maximális spektrális teljesítménysűrűség (átlagos EIRP)23 dBm/MHz
Maximális kisugárzott összteljesítmény (átlagos EIRP)33 dBm
A csatornákhoz való hozzáférés és a csatornafoglalás szabályaiLegalább olyan zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv értelmében elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikák. Ezek szerint legalább 30 dB tartományú adóteljesítmény-szabályzás (TPC) szükséges.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0671 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0671&locale=hu

Tartalomjegyzék