32006D0168[1]

2006/168/EK: A Bizottság határozata ( 2006. január 4. ) a szarvasmarha-embriók közösségi importjára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények és állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek a megállapításáról, valamint a 2005/217/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2005) 5796. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. január 4.)

a szarvasmarha-embriók közösségi importjára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények és állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek a megállapításáról, valamint a 2005/217/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2005) 5796. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/168/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére és 9. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjára,

(1)

A 89/556/EGK irányelv megállapítja a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok friss és mélyhűtött embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételeket.

(2)

A fenti irányelv előírja többek között, hogy a szarvasmarha-embriókat csak akkor lehet az egyik tagállam területéről a másik tagállam területére szállítani, ha azok mesterséges termékenyítés vagy az illetékes hatóság által a sperma gyűjtésére, feldolgozására és tárolására jóváhagyott spermagyűjtő központban tartott donor apaállattól származó spermával vagy a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14-i 88/407/EGK tanácsi irányelvvel ( 2 ) összhangban behozott spermával végzett in vitro megtermékenyítés útján fogantak.

(3)

A harmadik országokban a szarvasmarha-embriók Közösségbe irányuló exportjára feljogosított embriógyűjtő munkacsoportok jegyzékének megállapításáról szóló, 1992. július 30-i 92/452/EGK bizottsági határozat ( 3 ) előírja, hogy a tagállamok csak akkor hozhatnak be ilyen embriókat harmadik országokból, ha az embriókat az azon határozatban szereplő jegyzékekben felsorolt embriógyűjtő munkacsoportok gyűjtötték, dolgozták fel, beleértve az in vitro megtermékenyítést is, valamint tárolták.

(4)

A 92/471/EGK bizottsági határozatban ( 4 ) bevezetett, a megtermékenyítéshez használt szarvasmarhaspermára alkalmazott új, szigorúbb előírásokkal kapcsolatban felmerült kereskedelmi problémákat követően a Bizottság elfogadta a szarvasmarha-embriók közösségi importjára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek a megállapításáról szóló, 2005. március 9-i 2005/217/EK határozatot ( 5 ).

(5)

A 2005/217/EK határozat megengedi a 88/407/EGK irányelvnek nem teljes mértékben megfelelő spermát felhasználva létrehozott, 2006. január 1-je előtt gyűjtött vagy előállított szarvasmarha-embriók behozatalát egy 2006. december 31-én lejáró átmeneti időszak alatt, azzal a feltétellel, hogy az ilyen embriókat a rendeltetési tagállamban lévő nőivarú szarvasmarhafélékbe ültetik be, és nem képezhetik Közösségen belüli kereskedelem tárgyát.

(6)

Bizonyos fertőző betegségek embriókon keresztüli átvitelének kockázata a recipiensekre vagy az ivadékokra a Nemzetközi Embrióátültetési Társaság (IETS) felmérése szerint elhanyagolható, feltéve hogy az embriókkal megfelelően bánnak a gyűjtés és az átültetés között. Az in vivo létrehozott embriók vonatkozásában ez a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) álláspontja is. Mindazonáltal az állategészségügy érdekében megfelelő előzetes védintézkedéseket kell tenni a megtermékenyítéshez használt sperma vonatkozásában, különösen az in vitro létrehozott embriók tekintetében.

(7)

Ezért ki kell igazítani a természetes (in vivo) megtermékenyítéssel létrehozott és az in vitro megtermékenyítéssel előállított szarvasmarha-embriók behozatalára vonatkozó közösségi előírásokat, különösen a megtermékenyítéshez használt sperma tekintetében.

(8)

Az IETS által végzett kockázat felmérés fényében és az OIE ajánlásával összhangban az in vivo létrehozott szarvasmarha-embriók behozatalát szabályozó feltételeket egyszerűsíteni kell, miközben szigorúbb előírásokat kell fenntartani az in vitro előállított embriók behozatalára, különleges korlátozásokkal, amennyiben az eljárás során a zona pellucida megsérült.

(9)

A közösségi jogszabályok érthetősége érdekében a 2005/217/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni, és ezzel a határozattal kell felváltani.

(10)

Ahhoz azonban, hogy lehetővé tegyék a gazdasági szereplők számára az e határozatban megállapított új előírásokhoz való alkalmazkodást, helyénvaló egy átmeneti időszakot biztosítani, amikor is a 2006. január 1-je előtt gyűjtött vagy előállított, szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embriói az e határozat V. mellékletében megfogalmazott előírások alapján, bizonyos feltételek betartása mellett behozhatóak a Közösségbe.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az embriók behozatalának általános feltételei

A tagállamok a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok azon embrióinak ("embriók") behozatalát engedélyezik, amelyeket az e határozat I. mellékletében felsorolt valamely harmadik országban, a 89/556/EGK irányelv 8. cikkével összhangban engedélyezett embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok gyűjtöttek vagy állítottak elő.

2. cikk

Az in vivo létrehozott embriók behozatala

A tagállamok engedélyezik az in vivo megtermékenyítéssel létrehozott és a II. melléklet modell állat-egészségügyi bizonyítványában megállapított állat-egészségügyi feltételeknek megfelelő embriók behozatalát.

3. cikk

Az in vitro előállított embriók behozatala

(1) A tagállamok engedélyezik az olyan embriók behozatalát, amelyeket a 88/407/EGK irányelvnek megfelelő spermát felhasználva, in vitro megtermékenyítés során állítottak elő, és amelyek megfelelnek az e határozat III. mellékletében szereplő modell állat-egészségügyi bizonyítványban megállapított állat-egészségügyi előírásoknak.

(2) A tagállamok engedélyezik az olyan embriók behozatalát, amelyeket a 2004/639/EK bizottsági határozat ( 6 ) I. mellékletében felsorolt harmadik országokban, engedélyezett spermagyűjtő központokban előállított vagy tárolt spermát felhasználva, in vitro megtermékenyítéssel állítottak elő, és amelyek megfelelnek az e határozat IV. mellékletében szereplő modell állat-egészségügyi bizonyítványban megállapított állat-egészségügyi előírásoknak, feltéve hogy az embriók:

a) nem képezik Közösségen belüli kereskedelem tárgyát; és

b) azokat kizárólag az állat-egészségügyi bizonyítványban megjelölt rendeltetési tagállamban lévő nőivarú szarvasmarhafélékbe ültetik be.

4. cikk

Átmeneti intézkedések

A 2. és 3. cikktől eltérve a tagállamok 2006. december 31-ig engedélyezik az I. mellékletben felsorolt harmadik országokból az embriók behozatalát, feltéve hogy az embriók megfelelnek:

a) az V. melléklet modell állat-egészségügyi bizonyítványában megállapított állat-egészségügyi előírásoknak; és

b) a következő feltételeknek:

i. azokat 2006. január 1-je előtt gyűjtötték vagy állították elő;

ii. azokat csakis az állat-egészségügyi bizonyítványban megjelölt rendeltetési tagállamban lévő nőivarú szarvasmarhafélékbe való beültetésre használják fel;

iii. azok nem képezik Közösségen belüli kereskedelem tárgyát;

iv. azokhoz 2007. január 1-je előtt megfelelően kitöltött bizonyítványt csatoltak.

5. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2005/217/EK határozat hatályát veszti.

6. cikk

Alkalmazhatóság

E határozatot 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

ISO-kódHarmadik országAlkalmazandó állat-egészségügyi bizonyítvány
ARArgentínaII. MELLÉKLETIII. MELLÉKLETIV. MELLÉKLET
AUAusztráliaII. MELLÉKLETIII. MELLÉKLETIV. MELLÉKLET
CAKanadaII. MELLÉKLETIII. MELLÉKLETIV. MELLÉKLET
CHSvájc (1)II. MELLÉKLETIII. MELLÉKLETIV. MELLÉKLET
ILIzraelII. MELLÉKLETIII. MELLÉKLETIV. MELLÉKLET
MKMacedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (2)II. MELLÉKLETIII. MELLÉKLETIV. MELLÉKLET
NZÚj-Zéland (3)II. MELLÉKLETIII. MELLÉKLETIV. MELLÉKLET
USEgyesült ÁllamokII. MELLÉKLETIII. MELLÉKLETIV. MELLÉKLET
(1) Az in vivo kinyert és in vitro előállított embriókra vonatkozóan a Svájcból származó behozatal esetében használatos bizonyítványt a 89/556/EGK irányelv C. melléklete tartalmazza, a Svájci Államszövetséggel létrejött hét megállapodás megkötéséről szóló, 2002. április 4-i 2002/309/EK, Euratom tanácsi, illetve – a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás tekintetében – bizottsági határozattal jóváhagyott, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről megkötött megállapodás 11. melléklete 2. függeléke VI. (B) fejezete 2. pontjában foglalt kiigazításokkal együtt.
(2) Ideiglenes kód, amely nem érinti az ENSZ-ben jelenleg folyamatban lévő tárgyalások befejezését követően az országnak tulajdonítandó végleges elnevezést.
(3) Az in vivo kinyert embriókra vonatkozóan az Új-Zélandról származó behozatal esetében használatos bizonyítványt az élő állatok és állati termékek Új-Zélandból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi bizonyítványokról szóló, 2003. január 24-i 2003/56/EK bizottsági határozat IV. melléklete tartalmazza, amelyről a 97/132/EK tanácsi határozattal jóváhagyott, az Európai Közösség és Új-Zéland között létrejött, az élő állatok és állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodásnak megfelelően határoztak.

II. MELLÉKLET

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a 89/556/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően gyűjtött, a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok in vivo kinyert embriói behozatalához

III. MELLÉKLET

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a 88/407/EGK tanácsi irányelvnek megfelelő sperma felhasználásával a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok in vitro előállított embriói behozatalához

IV. MELLÉKLET

Állat-egészségügyi bizonyítványminta az exportáló ország központi illetékes hatósága által engedélyezett spermagyűtő és -tároló központokból származó sperma felhasználásával a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok in vitro előállított embrióinak behozatalához

V. MELLÉKLET

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE ELŐTT GYŰJTÖTT VAGY ELŐÁLLÍTOTT HÁZIASÍTOTT SZARVASMARHAFÉLÉK EMBRIÓINAK BEHOZATALA

( 1 ) HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 194., 1988.7.22., 10. o. A legutóbb a 2004/101/EK bizottsági határozattal (HL L 30., 2004.2.4., 15. o.) módosított irányelv.

( 3 ) HL L 250., 1992.8.29., 40. o. A legutóbb a 2005/774/EK határozattal (HL L 291., 2005.11.5., 46. o.) módosított határozat.

( 4 ) HL L 270., 1992.9.15., 27. o. A legutóbb a 2004/786/EK határozattal (HL L 346., 2004.11.23., 32. o.) módosított határozat.

( 5 ) HL L 69., 2005.3.16., 41. o.

( 6 ) HL L 292., 2004.9.15., 21. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0168 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0168&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006D0168-20130801 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006D0168-20130801&locale=hu

Tartalomjegyzék