32006R1889[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1889/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1889/2006/EK RENDELETE

(2006. december 20.)

a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 179. cikke (1) bekezdésére, valamint 181a. cikkének (2) bekezdésére

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 1 ),

(1)

A Közösség külső támogatásának hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele érdekében a támogatás megtervezése és nyújtása céljából új keretre született javaslat. A 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet ( 2 ) létrehozza a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok számára nyújtott közösségi támogatás Előcsatlakozási Támogatási Eszközét (IPA). A 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) létrehozza az EU európai szomszédsági politikája számára közvetlen támogatást nyújtó Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközt (ENPI). A 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) létrehozza a Fejlesztési Együttműködési és Gazdasági Együttműködési Finanszírozási Eszközt. 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) finanszírozási eszközt hoz létre az iparosodott és más magas jövedelmű országok és területekkel folytatott együttműködés terén. A 2006. november 15-i 171/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) létrehozza a finanszírozási Stabilitási Eszközt, amely a válsághelyzetekben és a kialakulóban lévő válságokban, valamint a különös globális és transzregionális fenyegetések esetén nyújt támogatást. Ez a rendelet létrehozza az a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának finanszírozási eszközét (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze), amely független harmadik országok kormányai vagy egyéb hatóságok hozzájárulásától.

(2)

Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az Unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása és a jogállamiság elvein alapul, amely alapelvek közösek a tagállamokban.

(3)

A demokrácia és a jogállamiság, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának előmozdítása, fejlesztése és megszilárdítása, a Közösség fejlesztési politikájának, valamint a harmadik országokkal folytatott gazdasági, pénzügyi és technikai együttműködésének elsődleges célja ( 6 ). A demokratikus elvek és az emberi jogok tiszteletben tartására, előmozdítására és védelmére irányuló kötelezettségvállalás a Közösség harmadik országokkal meglévő szerződéses kapcsolatainak egyik alapvető eleme ( 7 ).

(4)

E finanszírozási eszköz hozzájárul az Európai Fejlesztési Konszenzusról szóló - Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság által 2005. december 20-án elfogadott - fejlesztési politikai nyilatkozat ( 8 ) célkitűzéseinek eléréséhez. E konszenzus hangsúlyozza, hogy "az emberi jogok védelme, a helyes kormányzás és a demokratizálódás felé tett előrelépések alapvető fontossággal bírnak a szegénység csökkentése és a fenntartható fejlődés szempontjából", és ennek révén hozzájárulnak a millenniumi fejlesztési célok megvalósításához.

(5)

Minthogy az Európai Fejlesztési Konszenzus ismételten kimondta, hogy a nemek közötti egyenlőség és a nők jogainak előmozdítása az alapvető emberi jogok és a társadalmi igazságosság kérdései közé tartoznak, illetve hozzájárulnak a millenniumi fejlesztési célok, a kairói cselekvési program, valamint a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény végrehajtásához, e rendeletben is jelentős szerepet kap a nemek közötti egyenlőség szempontja.

(6)

Ez a finanszírozási eszköz hozzájárul az Európai Unióról szóló Szerződés 11. cikke (1) bekezdésének értelmében létrehozott, illetve az EU-iránymutatásai alapján alakított uniós közös kül- és biztonságpolitikának a demokrácia és a jogállamiság fejlesztésére és konszolidációjára, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartására irányuló célkitűzésének eléréséhez.

(7)

A demokrácia és a jogállamiság fejlesztéséhez és konszolidációjához, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásához történő közösségi hozzájárulás a Nemzetközi Emberi Jogi Kódexben, és az Egyesült Nemzetek keretében elfogadott bármely más emberi jogi eszközben megállapított általános elvekben, valamint a vonatkozó regionális emberi jogi eszközökben gyökerezik.

(8)

A demokrácia és az emberi jogok szétválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz. A szólásszabadság és az egyesülési szabadság a politikai pluralizmus és a demokratikus fejlődés előfeltételei, míg a demokratikus kontroll és a hatáskörök szétválasztása alapvető a független igazságszolgáltatás és a jogállamiság fenntartásához, amelyek viszont az emberi jogok hatékony védelméhez szükségesek.

(9)

Az emberi jogok az egyetemesen elfogadott nemzetközi normák tükrében képezik vizsgálat tárgyát, de a demokráciát egy belülről létrejövő olyan folyamatnak is kell tekinteni, amely kiterjed a társadalom valamennyi rétegére, valamint számos intézményre, főként a demokratikus nemzeti parlamentekre, amelynek biztosítania kell a részvételt, a képviseletet, az érzékenységet és az elszámoltathatóságot. Noha az emberi jogok kultúrájának kiépítésére és fenntartására, valamint a demokráciának a polgárok számára való működőképessé tételére irányuló feladat különösen sürgős és nehéz a kialakulóban lévő demokráciákban, alapvetően olyan folyamatos kihívás, amelynek megfelelni elsősorban az érintett ország népének feladata, anélkül hogy ez csökkentené a nemzetközi közösség elkötelezettségét.

(10)

Annak érdekében, hogy a fenti kérdésekkel a demokráciára és az emberi jogokra irányuló európai kezdeményezés jogalapjául szolgáló és 2006. december 31-én lejáró, a demokrácia, a jogállamiság fejlesztése és megszilárdítása, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása általános céljának megvalósításához hozzájáruló fejlesztési együttműködési műveletek megvalósításával szembeni követelmények meghatározásáról szóló, 1999. április 29-i 975/1999/EK tanácsi rendelet ( 9 ), és a közösségi együttműködési politika keretében a demokrácia fejlesztése és megszilárdítása, valamint a jogállamiság, továbbá az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának általános célját harmadik országokban elősegítő, a fejlesztési együttműködési műveleteken kívüli közösségi műveletek végrehajtására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 1999. április 29-i 976/1999 tanácsi rendelet ( 10 ) lejárta után is hatékony, átlátható, időszerű és rugalmas módon tudjanak foglalkozni, olyan egyedi pénzügyi forrásokra és egy olyan egyedi finanszírozási eszközre van szükség, amelyek képesek továbbra is függetlenül működni, miközben továbbra is kiegészítik és erősítik a kapcsolódó külső támogatásokra szolgáló közösségi eszközöket, valamint az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodást ( 11 ) és a humanitárius segítségnyújtást.

(11)

Az e rendelet szerinti közösségi támogatás arra irányul, hogy kiegészítse a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos EU-s politikák végrehajtásának különféle, a politikai párbeszédtől és a diplomáciai lépésektől a pénzügyi és technikai együttműködés különféle eszközeiig - beleértve mind a földrajzi, mind pedig a tematikus programokat - terjedő egyéb eszközeit. Ezen kívül ki fogja egészíteni a Stabilitási Eszköz fokozottan válságokhoz kapcsolódó beavatkozásait.

(12)

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, a Fejlesztési Együttműködési és a Gazdasági Együttműködési Eszköz, az AKCS-országokkal megkötött Cotonou-i Megállapodás, az iparosodott és más magas jövedelmű országok és területekkel folytatott együttműködés eszköze és a Stabilitási Eszköz értelmében elért együttműködés keretében a partnerországokkal meghatározott intézkedések mellett és azok kiegészítéseként a Közösség e rendelet értelmében különösen olyan támogatást nyújt, ami az emberi jogokkal és a demokratizálódással kapcsolatos globális, regionális, nemzeti és kérdéseket a civil társadalommal partnerségben kezeli, vagyis kiterjed az államtól független, az emberi jogok és a demokrácia előmozdítása terén aktív csoportok és egyének által folytatott társadalmi tevékenységek valamennyi típusára.

(13)

Ezen túlmenően, miközben a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos céloknak egyre növekvő mértékben kell az összes külső segítséggel történő finanszírozási eszköz középpontjában lennie, az e rendelet szerinti közösségi támogatás - globális jellegénél és a harmadik országok kormányainak és egyéb állami hatóságainak hozzájárulásától való cselekvési függetlenségénél fogva - egy különös kiegészítő és kiegészítő szereppel fog rendelkezni. Ez lehetővé teszi az érzékeny emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos kérdések - köztük a migránsok emberi jogainak gyakorlása, a menedékkérők és az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek jogai - tekintetében a civil társadalommal folytatott együttműködést, rugalmasságot biztosítva ahhoz, hogy reagáljanak a változó körülményekre vagy támogassák az innovációt. Közösségi kapacitást is biztosít ahhoz, hogy nemzetközi szinten fejezzék ki és támogassák azon egyedi célokat és intézkedéseket, amelyek földrajzilag nem kapcsolódnak, és nem is kötődnek a válságokhoz, viszont transznacionális megközelítést tehetnek szükségessé, vagy pedig mind a Közösségen belül, mind harmadik országokban végzett műveletekkel járhatnak. Biztosítja a szükséges keretet a különböző műveletekhez, például támogatást nyújt az EU - politikai összhangot, egységesített irányítási rendszert és közös működési normákat igénylő - választási megfigyelő küldöttségei számára.

(14)

A demokrácia fejlesztése és megszilárdítása e rendelet értelmében magában foglalja a demokratikus parlamenteket és azon képességüket, hogy támogassák és előrevigyék a demokratikus reformfolyamatokat. Ezért a nemzeti parlamenteket mint az e rendelet szerinti finanszírozásra jogosult testületeket kellene bevonni, amennyiben ez a rendelet céljainak megvalósításához szükséges, kivéve, ha a javasolt intézkedés egy kapcsolódó közösségi külső segítségnyújtási eszközből is finanszírozható.

(15)

"A külső támogatások területén a Bizottság által képviselt Közösség és a tagállamok közötti működési koordináció megerősítéséről" szóló 2001. január 21-i iránymutatások hangsúlyozzák a demokratizálódás támogatása és az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása világszintű előmozdításának területén meglévő uniós külső támogatások fokozott koordinációjának szükségességét. A Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy támogatási intézkedéseik összhangban legyenek egymással, kiegészítsék egymást és összefüggnek egymással, elkerülve az átfedéseket és a többszörözéseket. A Bizottságnak és a tagállamoknak kell törekedniük a szorosabb koordinációra a többi támogatóval. A fejlesztési együttműködés terén a közösségi politikának a tagállamok által folytatott politikákhoz képest kiegészítő jellegűnek kell lennie.

(16)

A demokrácia és az emberi jogok előmozdítására irányuló közösségi támogatás jelentősége és hatálya arra szólítja fel a Bizottságot, hogy törekedjen rendszeres és gyakori információcserére az Európai Parlamenttel.

(17)

A Bizottságnak a programozási folyamathoz megfelelő lehető leghamarabbi időpontban kell konzultálnia a civil társadalom képviselőivel, valamint más adományozókkal és szereplőkkel annak érdekében, hogy megkönnyítse hozzájárulásaikat, valamint hogy biztosítsa azt, hogy a támogatási tevékenységek a lehető legjobban kiegészítsék egymást.

(18)

A Közösségnek képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan reagáljon kivételes körülmények esetén, valamint az előre nem látott igényekre, annak érdekében, hogy fokozza a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása tekintetében tett kötelezettségvállalásának hitelességét és hatékonyságát azokban az országokban, ahol ilyen helyzetek felmerülnek. Ez szükségessé teszi azt, hogy a Bizottságnak lehetősége legyen dönteni a stratégiai dokumentumok hatálya alá nem tartozó egyedi intézkedésekről. Ez a támogatásirányítási eszköz megfelel az egyéb külső támogatási finanszírozási eszközökben szereplő támogatásirányítási eszközöknek.

(19)

A Közösségnek szintén képesnek kell lennie az emberi jogok védelmezői által támasztott speciális igényekre való rugalmas és időben történő válaszadásra olyan ad hoc intézkedéseken keresztül, amelyekre nem vonatkozik pályázati felhívás kiírásának kötelezettsége. Ezen túlmenően a nemzeti jogszabályok szerint jogi személyiséggel nem rendelkező alanyok is jogosultak lehetnek támogatásra a költségvetési rendeletben foglalt feltételek szerint.

(20)

Ez a rendelet létrehozza a 2007-2013-as időszakra vonatkozó pénzügyi keretösszeget, ami a költségvetési hatóság fő referenciaösszege lesz az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 37. pontja ( 12 ) szerint.

(21)

A finanszírozás jogalapjául szolgáló, az oktatás és a képzés terén európai szintű tevékenységet folytató szervezeteket támogató, illetve meghatározott tevékenységeket előmozdító közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 791/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat ( 13 ) 2006 végén történő lejártán túl az Emberi Jogokkal és a Demokratizálódással Foglalkozó Európai Egyetemközi Központ számára - amely az emberi jogok és a demokratizálódás témájában európai mesterfokozatot nyújt -, továbbá az EU-ENSZ ösztöndíjprogram részére pénzügyi támogatást kell biztosítani.

(22)

Az Európai Unió választási megfigyelő küldöttségei jelentősen és eredményesen járulnak hozzá a demokratikus folyamatokhoz a harmadik országokban ( 14 ). A demokratikus folyamatok azonban lényegesen túlmutatnak magán a választási folyamaton. Az EU választási megfigyelő küldöttségei ezért nem kaphatnak aránytalan részt a rendelet alapján rendelkezésre álló teljes finanszírozásból.

(23)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 15 ) összhangban kell elfogadni.

(24)

Az arányosság elvével összhangban e rendelet alapvető céljainak elérése érdekében szükséges és helyénvaló megállapítani a demokrácia és az emberi jogok európai eszközére vonatkozó szabályokat. Ez a rendelet - a Szerződés 5. cikkének harmadik bekezdésével összhangban - nem lépi túl az kívánt cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

CÉLKITŰZÉSEK ÉS HATÁLY

1. cikk

Célkitűzések

(1) Ez a rendelet létrehozza a demokrácia és az emberi jogok európai eszközét, amely alapján a Közösség - a harmadik országokkal folytatott fejlesztési együttműködésre, valamint gazdasági, pénzügyi és technikai együttműködésre vonatkozó közösségi politika keretén belül, összhangban az Európai Unió külpolitikájának egészével - támogatást nyújt a demokrácia és a jogállamiság, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának fejlesztéséhez és konszolidációjához.

(2) Az ilyen támogatás különösen a következőkre irányul:

a) az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának erősítése és megfigyelése, ahogy azt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és más nemzetközi és regionális emberi jogi eszközok is kijelenti, továbbá a demokrácia és a demokratikus reformok elősegítése és megszilárdítása a harmadik országokban elsősorban a civil társadalmi szervezetek támogatása révén, valamint támogatás az emberi jogok védelmezői és az elnyomás és a visszaélés áldozatai számára és a velük való szolidaritás, továbbá az emberi jogok és a demokrácia elősegítése terén tevékenykedő civil társadalom erősítése;

b) az emberi jogok védelmére, elősegítésére és nyomon követésére és a demokrácia és a jogállamiság előmozdítására vonatkozó nemzetközi és regionális keret támogatása és erősítése, valamint e kereteken belül a civil társadalom tevékeny szerepének megerősítése;

c) a választási folyamatokba vetett bizalom kiépítése és azok megbízhatóságának erősítése, különösen a választási megfigyelési küldöttségek révén és az ezekben a folyamatokban részt vevő helyi civil társadalmi szervezetek támogatása által.

2. cikk

Hatály

(1) Az 1. és 3. cikkre tekintettel a közösségi támogatás a következő területekhez kapcsolódik:

a) a részvételen alapuló képviseleti demokrácia - beleértve a parlamenti demokráciát - és a demokratizálódási folyamatok előmozdítása és hangsúlyozása, elsősorban a civil társadalmi szervezeteken keresztül, többek között az alábbiakban felsorolt területeken:

i. az egyesülési és gyülekezési szabadság, a személyek akadálytalan mozgásának elősegítése, a lelkiismereti és véleménynyilvánítási szabadság, beleértve a művészi és kulturális kifejezés szabadságát, a független média, az információhoz való akadálytalan hozzáférés, valamint e szabadságjogok gyakorlását gátló adminisztratív akadályok lebontását célzó intézkedések, beleértve a cenzúra elleni küzdelmet;

ii. a jogállamiság erősítése, az igazságszolgáltatás függetlenségének előmozdítása, a jogi és intézményi reformok támogatása és értékelése és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés elősegítése;

iii. a Nemzetközi Büntetőtörvényszék, az ad hoc nemzetközi törvényszékek, az átmeneti igazságszolgáltatási, illetve a fegyverszüneti és megbékélési folyamatok előmozdítása és megerősítése;

iv. a hatékony és átlátható demokratikus elszámoltathatóság és felügyelet - beleértve a biztonsági és igazságügyi szektor felügyeletét - elérésére irányuló reformok támogatása, a korrupció elleni intézkedések ösztönzése;

v. a politikai pluralizmus és a parlamenti demokrácia előmozdítása; a polgárok helyi, regionális és nemzeti szintű demokratikus reformfolyamatokban való politikai részvételének fejlesztése, különös tekintettel a peremre szorult társadalmi rétegekre;

vi. a férfiak és nők egyenlő részvételének támogatása a társadalmi, gazdasági és politikai életben és az esélyegyenlőség, illetve a nők egyenlő részvételének és egyenlő politikai képviseletének támogatása;

vii. a csoportérdekek békés összeegyeztetésének megkönnyítését célzó intézkedések támogatása, beleértve az emberi jogokhoz és a demokratizálódáshoz kapcsolódó bizalomépítő intézkedések támogatását.

b) az emberi jogok és az alapvető szabadságok előmozdítása és védelme, amint az az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és egyéb, a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogokkal kapcsolatos nemzetközi és regionális eszközökben szerepel, elsősorban a civil társadalmi szervezetek révén és többek között az alábbiakhoz kapcsolódóan:

i. a halálbüntetés eltörlése, a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés megakadályozása, valamint a kínzások áldozatainak rehabilitációja;

ii. az emberi jogok védelmezőinek támogatása és védelme "Az egyének, a csoportok, és a társadalmi szervek joga és felelőssége az egyetemesen elismert emberi jogok és alapvető szabadságjogok elősegítésére és védelmére" című ENSZ-nyilatkozat 1. cikkének megfelelően;

iii. a rasszizmus és az idegengyűlölet, valamint a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy más meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján, illetve bármilyen egyéb alapon történő megkülönböztetés elleni küzdelem;

iv. a bennszülött népek jogai, valamint a kisebbségekhez vagy etnikai csoportokhoz tartozó személyek jogai;

v. a nők jogai, a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményben és annak fakultatív jegyzőkönyveiben meghatározottaknak megfelelően, beleértve a női nemi szerv megcsonkításával, a kényszerházasságokkal, a becsületbeli okokból elkövetett bűncselekményekkel, az embercsempészettel és a nők ellen elkövetett erőszak bármely formájával szembeni intézkedéseket is;

vi. a gyermekek jogai, a gyermekek jogairól szóló egyezményben és annak fakultatív jegyzőkönyveiben meghatározottaknak megfelelően, beleértve a gyermekmunka, a gyermekkereskedelem és gyermekprostitúció, valamint a gyermekek katonának való besorozása és katonaként való bevetése elleni küzdelmet is;

vii. a fogyatékkal élők jogai;

viii. a legfontosabb munkaügyi normák és a vállalatok társadalmi felelősségének előmozdítása;

ix. oktatás, képzés és ellenőrzés az emberi jogok és a demokrácia területén, valamint az (1) bekezdés a) pontjának vii. alpontjában szereplő területen;

x. az emberi jogok védelmében és előmozdításában, valamint az (1) bekezdés a) pontjának vii. alpontjában említett intézkedésekben résztvevő helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi civil társadalmi szervezetek támogatása;

c) az emberi jogok, az igazságszolgáltatás a jogállamiság védelmére és a demokrácia előmozdítására vonatkozó nemzetközi keret támogatása, különösen a következőkkel:

i. támogatás nyújtása az emberi jogokra, az igazságszolgáltatásra, a jogállamiságra és a demokráciára vonatkozó nemzetközi és regionális eszközök tekintetében;

ii. a civil társadalom és a nemzetközi és regionális kormányközi szervezetek közötti együttműködés elősegítése, valamint az emberi jogokkal, az igazságszolgáltatással, a jogállamisággal és a demokráciával kapcsolatos nemzetközi és regionális eszközök nyomon követését és végrehajtását segítő civil társadalmi tevékenységek támogatása;

iii. a nemzetközi humanitárius jog betartásának előmozdítása;

d) a demokratikus választási eljárásokba vetett bizalom kiépítése, megbízhatóságának és átláthatóságának növelése, különösen a következőkön keresztül:

i. az Európai Unió választási megfigyelési küldöttségeinek kiküldése;

ii. a választási folyamatot nyomon követő egyéb intézkedések;

iii. a regionális és helyi szintű civil társadalmi szervezetek választási megfigyelő kapacitásainak növeléséhez való hozzájárulás, és a választási folyamatban való részvételt, illetve a folyamat utólagos ellenőrzését fokozó kezdeményezéseik támogatása;

iv. az Európai Unió választási megfigyelési küldöttségei ajánlásainak végrehajtását célzó intézkedések támogatása, elsősorban a civil társadalmi szervezeteken keresztül.

(2) Szükség esetén figyelembe kell venni a nemek közötti egyenlőség, a gyermekek jogainak, a bennszülött népek jogainak, a fogyatékkal élő személyek jogainak, valamint az emancipáció, a részvétel, a veszélyeztetett csoportok hátrányos megkülönböztetésének tilalma és az elszámoltathatóság elvének előmozdítását és védelmét az e rendeletben említett valamennyi támogatási intézkedésben.

(3) Az e rendeletben említett támogatási intézkedéseket harmadik országok területén kell végrehajtani, vagy azoknak közvetlenül kell kapcsolódniuk a harmadik országokban felmerülő helyzetekhez, illetve globális vagy regionális műveletekhez.

3. cikk

A közösségi támogatás kiegészítő jellege és összhangja

(1) Az e rendelet szerinti közösségi támogatás összhangban áll a fejlesztési együttműködésre vonatkozó közösségi politikai kerettel és az Európai Unió külpolitikájával általában, valamint kiegészíti a kapcsolódó, külső támogatásokhoz fenntartott közösségi eszközök keretében nyújtott támogatást és az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodásban előírt támogatást. Az e rendelet szerinti kiegészítő közösségi támogatás a kapcsolódó külső támogatásokhoz fenntartott eszközök keretében végzett tevékenységek hatékonyságának növelése érdekében nyújtható.

(2) A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet alapján elfogadott intézkedések összhangban legyenek a Közösség átfogó stratégiai politikai keretével, különösen a fenti eszközök célkitűzéseivel, valamint más, vonatkozó közösségi intézkedésekkel.

(3) A közösségi és a tagállami támogatási intézkedések hatékonyságának és összhangjának fokozása érdekében a Bizottság - mind a határozathozatal, mind pedig a történések szintjén - biztosítja a saját tevékenységei, valamint a tagállamok tevékenységei közötti szoros koordinációt. A koordináció magában foglalja a támogatási ciklus különböző szakaszaiban folytatott rendszeres konzultációkat és a lényeges információk gyakori cseréjét a többi adományozóval is, különösen a támogatott terület szintjén.

(4) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és vele rendszeresen eszmecserét folytat.

(5) A Bizottság rendszeres információcserére törekszik a civil társadalommal minden szinten, a harmadik országokban is.

II. CÍM

VÉGREHAJTÁS

4. cikk

A végrehajtás általános kerete

Az e rendelet szerinti közösségi támogatást a következő intézkedéseken keresztül kell végrehajtani végre:

a) a stratégiai dokumentum és adott esetben annak módosításai;

b) az éves cselekvési programok;

c) egyedi intézkedések.

d) ad hoc intézkedések;

5. cikk

A stratégiai dokumentumok és azok módosításai

(1) A stratégiai dokumentumok meghatározzák az e rendelet szerinti közösségi támogatásra vonatkozó közösségi stratégiát, a Közösség prioritásait, a nemzetközi helyzetet és a főbb partnerek tevékenységeit. E dokumentumoknak összhangban kell lenniük e rendelet általános céljaival, célkitűzeivel, hatályával és elveivel.

(2) A stratégiai dokumentumok meghatározzák a Közösség általi finanszírozásra kiválasztott, prioritást élvező területeket, az egyedi célkitűzéseket, a várható eredményeket és a teljesítménymutatókat. Ezen felül megadják - mind az átfogó, mind pedig prioritást élvező területenkénti - jelzésértékű pénzügyi eloszlást; ez adott esetben besorolás formájában is megadható.

(3) A stratégiai dokumentumokat és azok módosítását vagy kiterjesztését a 17. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell elfogadni. Azok nem terjedhetnek túl az e rendelet érvényességi időszakán. A stratégiai dokumentumokat félidőben, valamint szükség esetén ad hoc jelleggel felül kell vizsgálni.

(4) Az együttműködési tevékenységeik közötti kiegészítő jelleg előmozdítása érdekében a Bizottság és tagállamok, valamint az adományozók és a szereplők - beleértve a civil társadalom képviselőit - a programozási eljárás korai szakaszában információt cserélnek és konzultálnak egymással.

6. cikk

Éves cselekvési programok

(1) A 7. cikk sérelme nélkül a Bizottság az 5. cikkben említett stratégiai dokumentumok és módosításaik alapján éves cselekvési programokat fogad el.

(2) Az éves cselekvési programok meghatározzák az elérni kívánt célokat, a beavatkozás területeit, a várható eredményeket, az irányítási eljárásokat és a tervezett finanszírozás teljes összegét. Figyelembe veszik a közösségi támogatás végrehajtására vonatkozó korábbi tapasztalatokat. A programok tartalmazzák a finanszírozandó műveletek leírását, feltüntetik az egyes műveletek tekintetében szétosztandó összegeket, és tartalmazzák a végrehajtás tervezett menetrendjét. A célkitűzéseknek mérhetőknek kell lenniük, és rendelkezniük kell időhöz kötött viszonyítási pontokkal.

(3) Az éves cselekvési programokat és azok bármely módosítását vagy kiterjesztését a 17. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell elfogadni. Amennyiben az éves cselekvési programok módosításai vonatkozásukban nem haladják meg a kiosztott teljes összeg 20 %-át, úgy az ilyen módosításokat a Bizottság fogadja el. Erről tájékoztatja a 17. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot.

(4) Amennyiben egy éves cselekvési programot még nem fogadtak el, a Bizottság az 5. cikkben említett stratégiai dokumentumok alapján az éves cselekvési programokra vonatkozó szabályokkal és eljárásokkal megegyező szabályok és eljárások szerint kivételesen elfogadhat az éves cselekvési programban elő nem írt intézkedéseket.

7. cikk

Egyedi intézkedések

(1) Az 5. cikktől eltérően, előre nem látott és kellően alátámasztott igények vagy kivételes körülmények esetén a Bizottság a stratégiai dokumentumokban nem szereplő egyedi intézkedéseket fogadhat el.

(2) Az egyedi intézkedések meghatározzák az elérni kívánt célokat, a tevékenységi területeket, a várható eredményeket, az irányítási eljárásokat és a finanszírozás teljes összegét. Az intézkedések tartalmazzák a finanszírozandó műveletek leírását, feltüntetik az egyes műveletek tekintetében szétosztandó összegeket, és tartalmazzák a végrehajtás tervezett menetrendjét. Tartalmazzák továbbá az egyedi intézkedések végrehajtása során nyomon követendő teljesítménymutatók típusának meghatározását.

(3) Amennyiben az ilyen intézkedések költsége eléri vagy meghaladja a 3 000 000 EUR összeget, a Bizottság azokat a 17. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban fogadja el.

(4) Az 3 000 000 EUR összeget el nem érő egyedi intézkedések vonatkozásában a Bizottság az intézkedéseket a határozat elfogadásától számított 10 munkanapon belül tájékoztatás céljából megküldi a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek.

8. cikk

Támogatási intézkedések

(1) Az e rendelet szerinti közösségi finanszírozás kiterjedhet az ezen rendelet végrehajtásához, valamint célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül szükséges tevékenységek - mint például tanulmányok, ülések, információs, a tudatosság növelését célzó, képzési és közzétételi tevékenységek, ideértve a civil társadalomból érkező partnerek képzését és oktatását célzó intézkedések - előkészítésével, nyomon követésével, ellenőrzésével, vizsgálatával és értékelésével kapcsolatos kiadásokra, az információcserét szolgáló számítógépes hálózatokkal kapcsolatos kiadásokra, és bármely más, a program irányításához szükséges igazgatási vagy technikai segítségnyújtási kiadásokra. Adott esetben kiterjedhet a támogatási intézkedések közösségi jellegének hangsúlyozására irányuló cselekvésekkel, a támogatási intézkedések célkitűzéseinek és eredményeinek az érintett országok nyilvánossága számára történő kifejtésére irányuló tevékenységekkel kapcsolatos kiadásokra.

(2) A közösségi finanszírozás kiterjedhet az igazgatási támogatással foglalkozó bizottsági küldöttségeknél az e rendelet alapján finanszírozott műveletek irányítása kapcsán felmerülő szükséges kiadásokra.

(3) A Bizottság az 5. cikkben említett stratégiai dokumentumokban nem szereplő támogatási intézkedéseket a 7. cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban fogadja el.

9. cikk

Ad hoz intézkedések

(1) Az 5. cikktől eltérően a Bizottság ad hoc alapon is nyújthat kisebb összegű támogatást az emberi jogok védelme érdekében végzett sürgős tevékenységek költségeinek fedezése céljából.

(2) A meghozott ad hoc intézkedésekről a Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a tagállamokat.

10. cikk

Támogathatóság

(1) A 14. cikk sérelme nélkül a 6., 7 és 9. cikkben említett támogatási intézkedések végrehajtása céljából a következő, független és elszámoltatható módon tevékenykedő testületek és szereplők jogosultak az e rendelet szerinti támogatásra:

a) civil társadalmi szervezetek, beleértve a nem kormányzati nonprofit szervezeteket és független politikai alapítványokat, közösségi szervezetek, magánszektorba tartozó nonprofit ügynökségek, intézmények és szervezetek, valamint ezek helyi, nemzeti, regionális, és nemzetközi szintű hálózatai;

b) állami szektorba tartozó nonprofit ügynökségek, intézmények és szervezetek, valamint ezek helyi, nemzeti, regionális és nemzetközi szintű hálózatai;

c) nemzeti, regionális és nemzetközi parlamentáris testületek, amennyiben ez szükséges ezen eszköz célkitűzéseinek megvalósításához, hacsak a javasolt intézkedést a külső támogatásokhoz fenntartott kapcsolódó közösségi eszközök keretében nem lehet finanszírozni;

d) nemzetközi és regionális kormányközi szervezetek;

e) természetes személyek, amennyiben ez e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.

(2) Kivételes és kellően alátámasztott esetben az (1) bekezdésben fel nem sorolt testületek vagy szereplők is támogathatók, amennyiben ez e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.

11. cikk

Irányítási eljárások

(1) Az e rendelet alapján finanszírozott támogatási intézkedéseket az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel ( 16 ) és annak felülvizsgálatával összhangban, centralizáltan vagy a nemzetközi szervezetekkel közös irányítás révén kell vérehajtani az említett rendelet 53. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

(2) Társfinanszírozás esetén és más kellően indokolt esetekben a Bizottság az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikkével összhangban határozhat úgy, hogy a közhatalmi feladatokkal, és különösen a költségvetés-végrehajtási feladatokkal az említett rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett testületeket bízza meg.

12. cikk

Költségvetési kötelezettségvállalások

(1) A költségvetési kötelezettségvállalásokat a Bizottság által a 6., 7., 8. és 9. cikkel összhangban meghozott határozatok alapján kell megtenni.

(2) A közösségi finanszírozás jogi formái a következők lehetnek, többek között:

a) támogatási megállapodások, támogatási határozatok vagy hozzájárulási megállapodások;

b) az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke szerinti megállapodások;

c) közbeszerzési szerződések;

d) munkaszerződések.

13. cikk

A finanszírozás típusai

(1) A közösségi finanszírozás formái a következők lehetnek:

a) projektek és programok;

b) a 10. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett nemzetközi és regionális kormányközi szervezetek által benyújtott projektek finanszírozásához nyújtott támogatások;

c) az emberi jogok védelmezőinek nyújtott kisebb támogatások a 2. cikk (1) bekezdés b) pontjának ii. alpontjában hivatkozottak szerint a 9. cikk (1) bekezdésében foglalt sürgős védelmi intézkedések finanszírozására;

d) az ENSZ emberi jogi főbiztosi hivatala működési költségeinek támogatása;

e) az Emberi Jogokkal és Demokratizálódással Foglalkozó Európai Egyetemközi Központ (EIUC) - különösen az emberi jogok és a demokratizálódás területén szerezhető európai mesterfokozat és az EU-ENSZ ösztöndíjprogram, melyek mindegyike teljes egészében hozzáférhető harmadik országok állampolgárai számára -, valamint az emberi jogokat és a demokratizálódást előmozdító egyéb oktatási, képzési és kutatási tevékenységekkel kapcsolatos működési költségeinek támogatása;

f) az olyan nemzetközi alapokhoz való hozzájárulás, mint például a nemzetközi vagy a regionális szervezetek által irányított alapok;

g) az Európai Unió választási megfigyelési küldöttségeinek hatékony végrehajtásával kapcsolatos emberi és anyagi források;

h) az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 88. cikkében meghatározott közbeszerzési szerződések.

(2) Az e rendelet alapján finanszírozott intézkedések különösen következőkből származó társfinanszírozással támogathatók:

a) tagállamok és helyi hatóságaik, és különösen köz- és állami jellegű ügynökségek;

b) egyéb adományozó országok, és különösen köz- és állami jellegű ügynökségek;

c) nemzetközi és regionális kormányközi szervezetek;

d) társaságok, cégek, más magánszervezetek és vállalkozások, szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek és egyéb nem állami szereplők.

(3) Párhuzamos társfinanszírozás esetében a projektet vagy a programot számos, egyértelműen azonosítható összetevőre kell osztani, amelyeket a társfinanszírozást nyújtó különböző partnerek egyenként oly módon finanszíroznak, hogy a finanszírozás végső felhasználása mindig azonosítható legyen. Közös társfinanszírozás esetében a projekt vagy program teljes költsége megoszlik a társfinanszírozást nyújtó partnerek között, és a forrásokat oly módon csoportosítják, hogy a finanszírozási forrás azonosítása a projekt vagy program részeként végzett egyetlen meghatározott tevékenység tekintetében se legyen lehetséges.

(4) Közös társfinanszírozás esetén a Bizottság - a közös intézkedések végrehajtása céljából - a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett testületek nevében pénzeszközöket fogadhat és kezelhet. Az ilyen pénzeszközöket az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 18. cikkével összhangban célhoz kötött bevételekként kell kezelni.

(5) Társfinanszírozás esetében és egyéb megfelelően indokolt esetekben a Bizottság közhatalmi, és különösen a költségvetés-végrehajtási feladatokkal bízhatja meg az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett testületeket.

(6) Az uniós támogatás elvben nem használható fel a kedvezményezett országokban adók, vámok vagy más díjak megfizetésére.

14. cikk

Részvételi szabályok és származási szabályok

(1) Az e rendelet alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésében való részvétel nyitva áll valamennyi olyan természetes személy előtt, akik a Közösség valamely tagállamának, az Európai Közösség által elismert csatlakozó vagy hivatalos tagjelölt országnak, vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgárai, illetve olyan jogi személyek előtt, amelyek ezen országokban letelepedettek.

Az e rendelet alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésében való részvétel - az e rendelet erejénél fogva támogatható természetes vagy jogi személyeken túlmenően - nyitva áll valamennyi olyan természetes személy előtt is, akik egy, az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottsága által ekként meghatározott fejlődő ország állampolgárai, illetve olyan jogi személyek előtt, amelyek ilyen országokban letelepedettek. A Bizottság közzéteszi és naprakésszé teszi a fejlődő országoknak az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottsága által létrehozott jegyzékét, összhangban e jegyzék rendszeres felülvizsgálatával, és erről értesíti a Tanácsot.

(2) Az e rendelet alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésében való részvétel nyitva áll valamennyi olyan természetes személy előtt is, akik bármely, az (1) bekezdésben említett országokon kívüli ország állampolgárai, illetve olyan jogi személyek előtt, amelyek ilyen országokban letelepedettek, amennyiben létrehozták a külső támogatásaikhoz való kölcsönös hozzáférést. Kölcsönös hozzáférést biztosítanak, amikor egy ország a tagállamok és az érintett kedvezményezett ország számára egyenlő feltételek mellett biztosít támogathatóságot.

Kölcsönös hozzáférést egy adott országra vagy egy adott regionális országcsoportra vonatkozó egyedi határozat útján állapítanak meg. E határozatot a 17. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell elfogadni, és az legalább egy évig marad hatályban.

(3) Az e rendelet alapján finanszírozott támogatások odaítélésében és közbeszerzési szerződésekben való részvétel nyitva áll a nemzetközi szervezetek előtt.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés rendelkezései nem érintik a támogatható szervezetek egyes kategóriáinak részvételét jellegüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva az elvégzendő cselekvés célkitűzései tekintetében.

(5) A szakértők bármely ország állampolgárai lehetnek. Ez nem érinti a közösségi beszerzési szabályokban megállapított minőségi és pénzügyi követelményeket.

(6) Ha az e rendelet alapján finanszírozott intézkedéseket centralizáltan és közvetlenül, szakosított közösségi testületek, nemzetközi vagy nemzeti közszektorbeli testületek, vagy az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban a közfeladatot ellátó, a magánjog hatálya alá tartozó testületek megbízásával hajtják végre, az irányító jogi személy közbeszerzési és a támogatások odaítélésével kapcsolatos eljárásaiban való részvétel nyitva áll valamennyi olyan természetes személy előtt, akik - az (1) bekezdésben megállapított elvekkel összhangban - a közösségi szerződésekhez és támogatásokhoz hozzáféréssel rendelkező országok, vagy az igazgató hatóság szabályai és eljárási értelmében támogatható bármely más ország állampolgárai, illetve az olyan jogi személyek előtt, amelyek az ilyen országokban letelepedettek.

(7) Amennyiben a közösségi támogatás egy nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott műveletre terjed ki, a megfelelő szerződéses eljárásokban való részvétel nyitva áll az e cikk értelmében támogatható valamennyi természetes személy és jogi személy előtt, valamint a szervezet szabályai értelmében támogatható valamennyi természetes személy és jogi személy előtt, ügyelve annak biztosítására, hogy valamennyi adományozót egyenlő bánásmódban részesítsenek. Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni a beszállítások, anyagok és szakértők tekintetében.

(8) Amennyiben a közösségi finanszírozás egy, a kölcsönösséggel érintett harmadik országgal, vagy egy regionális szervezettel, vagy egy tagállammal társfinanszírozott műveletre terjed ki, a megfelelő szerződéses eljárásokban való részvétel nyitva áll az e cikk értelmében támogatható valamennyi természetes személy és jogi személy előtt, valamint a harmadik ország, a regionális szervezet vagy a tagállam szabályai értelmében támogatható valamennyi természetes személy és jogi személy előtt. Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni a beszállítások, anyagok és szakértők tekintetében.

(9) Az e rendelet szerint finanszírozott szerződés alapján vásárolt valamennyi beszállításnak és anyagnak a Közösségből vagy egy, az (1) és (2) bekezdésben meghatározott, támogatható országból kell származnia. Az e rendelet alkalmazásában használandó "származás" kifejezést a vonatkozó, vámügyi célok tekintetében megállapított származási szabályokról szóló közösségi jogszabályok határozzák meg.

(10) A Bizottság - megfelelően indokolt esetekben - engedélyezheti a szomszédos országokkal hagyományos gazdasági, kereskedelmi vagy földrajzi kapcsolatokkal rendelkező országokból, vagy más harmadik országokból származó természetes és jogi személyek részvételét, és az eltérő származással bíró beszállítások és anyagok megvételét és felhasználását.

(11) Az eltérések indokolhatók azon az alapon, hogy az érintett országok piacain a termékek és a szolgáltatások nem állnak rendelkezésre, a rendkívüli sürgősség miatt, vagy ha a támogathatósági szabályok egy projekt, egy program vagy egy cselekvés megvalósítását lehetetlenné vagy túlzott mértékben nehézzé tennék.

(12) Azok a pályázók, akiknek a szerződéseket odaítélték, tiszteletben tartják az alapvető, nemzetközileg elfogadott munkaügyi normákat - mint például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető munkaügyi normáit, illetve az egyesülési szabadságról és a kollektív tárgyalásokról, a kényszer- és a kötelező munka megszüntetéséről, a foglalkoztatás és a foglalkozások tekintetében a megkülönböztetés megszüntetéséről, valamint a gyermekmunka eltörléséről szóló egyezményeit.

15. cikk

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme

(1) Az e rendelet végrehajtásából eredő minden megállapodás vagy szerződés, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel ( 17 ), az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló 1996. november 11-i 2185/96/ Euratom, EK, tanácsi rendelettel ( 18 ) és az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1999. május 25-i 1073/1999/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 19 ) összhangban tartalmaz a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét biztosító rendelkezéseket, különösen a csalás, a korrupció és bármely más szabálytalanság tekintetében.

(2) A megállapodások és a szerződések kifejezetten feljogosítják a Bizottságot és a Számvevőszéket, hogy valamennyi olyan vállalkozónál és alvállalkozónál rendelkezzenek a dokumentumok ellenőrzésére és a helyszíni ellenőrzésre irányuló hatáskörrel, akik közösségi finanszírozásban részesültek. Ezen felül kifejezetten engedélyezik a Bizottság számára, hogy a 2185/Euratom, EK rendeletben előírtaknak megfelelően helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzen.

16. cikk

Értékelés

(1) A Bizottság rendszeresen ellenőrzi és felülvizsgálja programjait, és értékeli - szükség esetén független külső értékelésen keresztül - a programozás hatékonyságát, koherenciáját és következetességét annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy teljesültek-e a célkitűzések, valamint hogy - a jövőbeli műveletek javítása céljából - lehetővé váljon számára ajánlások megfogalmazása. Az Európai Parlament vagy a Tanács független külső értékelésekre vonatkozó javaslatait megfelelően figyelembe kell venni.

(2) A Bizottság tájékoztatás céljából megküldi értékelési jelentéseit a 17. cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak és az Európai Parlamentnek. A tagállamok kérhetik egyedi értékelések megvitatását a 17. cikk (1) bekezdésében említett bizottságban. Az eredményeket tükrözni kell a programtervezésben és a forráselosztásban.

(3) A Bizottság adott esetben valamennyi érdekeltet bevonja az e rendelet alapján nyújtott közösségi támogatás értékelési szakaszába. A tagállamokkal, nemzetközi szervezetekkel vagy más testületekkel közös értékeléseket ösztönzözni kell.

III. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot egy, a demokráciával és az emberi jogokkal foglalkozó bizottság (a továbbiakban: "bizottság") segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel. Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő 30 nap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

18. cikk

Éves jelentés

(1) A Bizottság megvizsgálja az e rendeletnek megfelelően elvégzett támogatási intézkedések végrehajtása tekintetében elért előrehaladást, és az Európai Parlament és a Tanács számára éves jelentést nyújt be a végrehajtásról és az eredményekről, valamint - amennyire lehetséges - a támogatás legfőbb eredményeiről és hatásairól. A jelentés az európai közösségi fejlesztési politika végrehajtásáról és a külső támogatás végrehajtásáról szóló éves jelentés, valamint az EU emberi jogokról szóló éves jelentésének szerves részét képezi.

(2) Az éves jelentés információkat tartalmaz az előző év vonatkozásában a finanszírozott intézkedésekről, az ellenőrzési és értékelési gyakorlatok eredményeiről, az érintett partnerek részvételéről és - a globális, regionális, és országos intézkedéseknek megfelelő lebontásban - a költségvetési kötelezettségvállalások és kifizetések végrehajtásáról, valamint a támogatási területekről. A jelentés értékeli e rendelet célkitűzéseinek elérésével kapcsolatban a támogatás eredményeit, a lehető legnagyobb mértékben specifikus és mérhető mutatók felhasználásával.

19. cikk

Pénzügyi keretösszeg

Az e rendelet végrehajtása vonatkozásában a 2007-2013-as időszakra a pénzügyi keretösszeg 1 104 000 000 EUR. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság a 2007-2013-as időszakra szóló pénzügyi terv korlátain belül engedélyezi.

20. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb 2010. december 31-ig benyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy jelentést e rendelet első három éves végrehajtásának értékeléséről, adott esetben e rendelet szükséges módosításainak bevezetéséről szóló jogalkotási javaslattal együtt.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) Az Európai Parlament 2006. december 12-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. december 20-i határozata.

( 2 ) HL L 210., 2006.7.31., 82. o.

( 3 ) HL L 310., 2006.11.9., 1. o.

( 4 ) HL L 386., 2006.12.29., 1. o.

( 5 ) HL L 327., 2006.11.24., 1. o.

( 6 ) Az Európai Unió által az emberi jogok előmozdítása és a demokratizálódás terén a harmadik országokban játszott szerepről szóló, 2001. május 8-i bizottsági közlemény.

( 7 ) A demokratikus elvek és az emberi jogok tiszteletben tartásának a Közösség és a harmadik országok között létrejött megállapodásokba történő felvételéről szóló, 1995. május 23-i bizottsági közlemény.

( 8 ) HL C 46., 2006.2.24., 1. o.

( 9 ) HL L 120., 1999.5.8., 1. o. A legutóbb a 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 1. o.) módosított rendelet.

( 10 ) HL L 120., 1999.5.8., 8. o. A legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 23. o.) módosított rendelet.

( 11 ) HL L 317., 2000.12.15., 3. o., HL L 385., 2004.12.29., 88. o.

( 12 ) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

( 13 ) HL L 138., 2004.4.30., 31. o.

( 14 ) A Bizottság 2000. április 11-i közleménye az EU választási segítségnyújtásáról és megfigyeléséről.

( 15 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

( 16 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

( 17 ) HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

( 18 ) HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

( 19 ) HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1889 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1889&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1889-20111231 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1889-20111231&locale=hu