32006R1085[1]

A Tanács 1085/2006/EK rendelete ( 2006. július 17. ) egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról

A TANÁCS 1085/2006/EK RENDELETE

(2006. július 17.)

egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és különösen annak 181a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére ( 2 ),

(1)

A Közösség külső támogatása hatékonyságának javítása érdekében új programozási és támogatási keretet irányoztak elő. Ez az eszköz azon általános eszközök egyike, amelyek közvetlenül támogatják az európai külső támogatási politikákat.

(2)

Az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikke kimondja, hogy bármely olyan európai állam kérheti felvételét az Unióba, amely tiszteletben tartja a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok tisztelete és a jogállamiság alapelvét.

(3)

Az Európai Tanács 1999-ben Helsinkiben elfogadta a Török Köztársaságnak az európai uniós tagságra irányuló kérelmét. Előcsatlakozási támogatás 2002 óta áll a Török Köztársaság rendelkezésére. A brüsszeli Európai Tanács a 2004. december 16-17-i ülésén a csatlakozási tárgyalások megnyitását ajánlotta Törökországgal.

(4)

A Santa Maria da Feira-i Európai Tanács a 2000. június 20-i ülésén hangsúlyozta, hogy a nyugat-balkáni országok potenciális jelöltek az európai uniós tagságra.

(5)

A thesszaloniki Európai Tanács 2003. június 19-i és 20-i ülésén emlékeztetett a 2002. decemberi koppenhágai és a 2003. márciusi brüsszeli üléseinek a következtetéseire, és hangsúlyozta elkötelezettségét a nyugat-balkáni országok európai perspektívájának teljes körű és hatékony támogatása mellett, jelezve, hogy ezen országok az Európai Unió szerves részévé válnak, amint megfelelnek a meghatározott követelményeknek.

(6)

A thesszaloniki Európai Tanács 2003-ban azt is jelezte, hogy a nyugat-balkáni országok számára a stabilizációs és társulási folyamat alkotja a jövőbeni csatlakozáshoz vezető út átfogó keretét.

(7)

Az Európai Parlament a thesszaloniki Európai Tanács következtetéseire vonatkozó határozatában elismerte, hogy minden nyugat-balkáni ország a csatlakozás felé halad, ugyanakkor ragaszkodott ahhoz, hogy minden országot a saját érdemei szerint kell megítélni.

(8)

Következésképpen minden nyugat-balkáni ország potenciális tagjelölt országnak tekinthető, ugyanakkor világosan meg kell különböztetni a tagjelölt országokat és a potenciális tagjelölt országokat.

(9)

A brüsszeli Európai Tanács 2004. június 17-18-i ülésén a csatlakozási tárgyalások megnyitását ajánlotta Horvátországgal.

(10)

A brüsszeli Európai Tanács 2005. december 15-16-i ülésén úgy határozott, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság részére megadja a tagjelölt státust.

(11)

A brüsszeli Európai Tanács 2004. december 16-17-én ajánlotta továbbá, hogy az Európai Unió a csatlakozási tárgyalásokkal párhuzamosan minden tagjelölt állammal folytasson intenzív politikai és kulturális párbeszédet.

(12)

A közösségi támogatás koherenciája és következetessége érdekében a tagjelölt és a potenciális tagjelölt államok részére a támogatást összefüggő keretrendszeren belül kell nyújtani, kiaknázva a korábbi előcsatlakozási eszközökből és az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló, 2000. december 5-i 2666/2000/EK rendeletből ( 3 ) nyert tapasztalatokat. A támogatásnak továbbá összhangban kell lennie a Közösségnek az EK-Szerződés 181a. cikkében foglalt fejlesztési politikájával.

(13)

A tagjelölt országok és a potenciális tagjelölt országok részére nyújtott támogatásoknak továbbra is támogatniuk kell ezen országoknak a demokratikus intézmények és a jogállamiság megerősítésére, a közigazgatás reformjára, a gazdasági reformok végrehajtására, az emberi és a kisebbségi jogok tiszteletben tartására, a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, a polgári társadalom fejlődésének támogatására, a regionális együttműködés előmozdítására, továbbá az összehangolásra és a rekonstrukcióra irányuló erőfeszítéseit, valamint ezekben az országokban hozzá kell járulniuk a fenntartható fejlődéshez és a szegénység visszaszorításához, és ezért az intézményfejlesztési intézkedések széles skálájának támogatását kell megcélozniuk.

(14)

A tagjelölt országok számára biztosított támogatásnak emellett a közösségi vívmányok teljes körének elfogadására és végrehajtására kell irányulnia, és a tagjelölt országokat különösen a Közösség mezőgazdasági és kohéziós politikájának végrehajtására kell felkészítenie.

(15)

A potenciális tagjelölt országok részére biztosított támogatás tartalmazhatja a közösségi vívmányokhoz való bizonyos mértékű igazodást, valamint különösen azon beruházási projektek támogatását, amelyek a vezetői kapacitások kiépítését célozzák a regionális fejlesztés, a humánerőforrás-fejlesztés és a vidékfejlesztés területén.

(16)

A támogatás átfogó, többéves stratégia alapján nyújtandó, amely tükrözi a stabilizációs és társulási folyamat stratégiai prioritásait, valamint az előcsatlakozási folyamat prioritásait is.

(17)

E stratégia pénzügyi részének támogatása érdekében, és a költségvetési hatóság előjogainak sérelme nélkül, a Bizottságnak - éves bővítési csomagja szerves részeként, egy többéves indikatív pénzügyi keret révén -ismertetnie kell a következő három évre javasolt pénzügyi allokációra vonatkozó elképzeléseit.

(18)

Az átmeneti támogatás és intézményfejlesztés, valamint a határokon átnyúló együttműködés alkotóelemeinek valamennyi kedvezményezett ország számára hozzáférhetőknek kell lenniük annak érdekében, hogy azok az átmenet és az EU-hoz való közeledés folyamatában támogatásban részesüljenek, továbbá hogy a köztük folyó regionális együttműködés ösztönzést kapjon.

(19)

A területfejlesztési alkotóelem, a humánerőforrás-fejlesztési alkotóelem, valamint a vidékfejlesztési alkotóelem kizárólag azon tagjelölt országok számára hozzáférhető, amelyek jogosultak az alapok decentralizált igazgatására annak érdekében, hogy ezek a tagjelöltek felkészülhessenek a csatlakozást követő időszakra, különösen a Közösség kohéziós és vidékfejlesztési politikáinak végrehajtására.

(20)

A potenciális tagjelölt országok és az alapok decentralizált igazgatására nem jogosult tagjelölt országok számára is biztosítani kell a hozzáférést az átmeneti támogatási és intézményfejlesztési alkotóelem keretében azokhoz az intézkedésekhez és fellépésekhez, amelyek hasonlóak a regionális fejlesztési alkotóelem, a humánerőforrás-fejlesztési alkotóelem és a vidékfejlesztési alkotóelem keretében rendelkezésre álló intézkedésekhez és fellépésekhez.

(21)

A támogatás kezelését a külső segítségnyújtásra vonatkozó, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletben ( 4 ) foglalt szabályoknak megfelelően kell végezni, felhasználva azokat a struktúrákat, amelyek bizonyították értéküket az előcsatlakozási folyamat során, mint például a decentralizált igazgatás, a twinning és a TAIEX (Technikai Segítségnyújtási Információcsere-hivatal), azonban az innovatív megközelítéseket is lehetővé kell tenni, mint például a tagállamokon keresztül, megosztott igazgatás útján történő végrehajtás az Európai Unió külső határain megvalósuló, határokon átnyúló programok esetében. Ebben az összefüggésben különösen hasznos, ha a megfelelő tapasztalatokkal rendelkező tagállamok a közösségi vívmányok végrehajtására vonatkozó ismeretet és szaktudást átadják ezen rendelet kedvezményezettjeinek.

(22)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések igazgatási intézkedések, amelyek jelentős költségvetési kihatással rendelkező programok végrehajtásához kapcsolódnak. Ezért ezeket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 5 ) összhangban kell elfogadni, és a többéves indikatív tervezési dokumentumokat be kell nyújtani az igazgatási bizottsághoz.

(23)

Az átmeneti támogatási és intézményfejlesztési alkotóelem és a határokon átnyúló együttműködési alkotóelem keretében nyújtott támogatás végrehajtása céljából horizontális alapon és országonkénti bontásban készült éves vagy többéves programokat is be kell nyújtani az igazgatási bizottsághoz, az 1999/468/EK határozattal összhangban.

(24)

A regionális fejlesztési alkotóelem és a humánerőforrás-fejlesztési alkotóelem végrehajtása céljából készült többéves programokat is be kell nyújtani az igazgatási bizottsághoz, az 1999/468/EK határozattal összhangban. Mivel ezek az intézkedések szorosan követik a strukturális alapok és a vidékfejlesztés gyakorlatait, ezen fellépéseknek célszerű a lehető legnagyobb mértékben igénybe venni a strukturális alapok és a vidékfejlesztés vonatkozásában már létező bizottságokat.

(25)

A Bizottság - amennyiben ezt a rendeletet centralizált igazgatás útján hajtja végre - a legnagyobb körültekintéssel jár el az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek védelme érdekében, különösen azzal, hogy ebben a tekintetben a közösségi vívmányok szabályait és előírásait alkalmazza; amennyiben a Bizottság más igazgatási formákon keresztül hajtja végre ezt a rendeletet, úgy az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét az ebben a tekintetben elégséges garanciákat tartalmazó megfelelő megállapodások megkötése révén kell biztosítani.

(26)

A pályázatokban és támogatási szerződésekben való részvételi jogosultságot meghatározó szabályokat, továbbá a készletek származására vonatkozó szabályokat az Európai Unióban a támogatások feloldásával kapcsolatosan a közelmúltban tapasztalható fejleményeknek megfelelően kell meghatározni, ám meg kell hagyni az e területen kialakuló új fejleményekre való rugalmas reagálás lehetőségét is.

(27)

Amennyiben valamely kedvezményezett ország megsérti az Európai Unió alapelveit, vagy előrehaladása nem elégséges a koppenhágai kritériumok és az európai vagy a csatlakozási partnerségben meghatározott prioritások tekintetében, a Tanács a Bizottság javaslata alapján köteles megtenni a szükséges intézkedéseket. Az Európai Parlamentet teljes körűen és haladéktalanul tájékoztatni kell.

(28)

Rendelkezéseket kell hozni annak érdekében, hogy a Tanács ezt a rendeletet az e rendeletben meghatározott kedvezményezett országok helyzetére vonatkozóan egyszerűsített eljárással módosíthassa.

(29)

Az e rendelet szerinti fellépésekben az egyéb regionális külső támogatási eszközökben részt vevő kedvezményezett országoknak a viszonosság alapján részt kell tudni venniük, amennyiben a részvétel a kérdéses regionális, határokon átnyúló, nemzetek feletti vagy globális jellegű fellépés szempontjából hozzáadott értéket jelent.

(30)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen a kedvezményezett országoknak az Európai Unió előírásaihoz és politikáihoz különösen a tagság céljából való fokozatos igazodása, ideértve adott esetben a közösségi vívmányokhoz való igazodást is, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározottak szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(31)

Mivel az EK-Szerződés 181. cikkének a) pontja előírja, hogy a harmadik országokkal folytatott gazdasági, pénzügyi és műszaki együttműködés területén hozott intézkedések kiegészítik a tagállamok által megvalósított intézkedéseket, a Bizottság és a tagállamok elkötelezettek támogatásaik összehangolása, koherenciája és kiegészítő jellege mellett, a Közösség és a tagállamok között a külső támogatás vonatkozásában az operatív összehangolás megerősítéséről szóló EU 2001 iránymutatásoknak megfelelően, különösen a rendszeres konzultáció és a vonatkozó információ gyakori cseréje révén, a támogatási ciklus különböző szakaszai során.

(32)

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2006. május 17-i intézményközi megállapodás ( 6 ) 38. pontja szerinti pénzügyi referenciaösszeg az eszköz teljes időtartama folyamán e rendelet részét képezi anélkül, hogy ez érintené a költségvetési hatóságnak az EK-Szerződésben meghatározott hatáskörét.

(33)

A közösségi előcsatlakozási támogatás új rendszerének intézménye szükségessé teszi a Magyar Köztársaságnak és a Lengyel Népköztársaságnak nyújtott gazdasági támogatásról szóló, 1989. december 18-i 3906/89/EGK tanácsi rendelet ( 7 ), a PHARE-program keretében megvalósuló, határokon átnyúló együttműködési program végrehajtásáról szóló, 1998. december 18-i 2760/98/EK bizottsági rendelet ( 8 ), az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatás összehangolásáról szóló, 1999. június 21-i 1266/1999/EK tanácsi rendelet ( 9 ), az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközének létrehozásáról szóló, 1999. június 21-i 1267/99/EK tanácsi rendelet ( 10 ), a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/1999/EK tanácsi rendelet ( 11 ), a Ciprusi Köztársaság és a Máltai Köztársaság részére létrehozott előcsatlakozási stratégia keretében történő műveletek végrehajtásáról szóló, 2000. március 13-i 555/2000/EK tanácsi rendelet ( 12 ), a Törökország előcsatlakozási pénzügyi támogatásáról szóló, 2001. december 17-i 2500/2001/EK tanácsi rendelet ( 13 ), valamint a a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezését. Ez a rendelet továbbá a 2666/2000/EK rendelet helyébe lép, amely 2006. december 31-én hatályát veszti,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Kedvezményezettek és átfogó célkitűzés

A Közösség az I. és II. mellékletben foglalt országok részére az Európai Unió előírásaihoz és politikáihoz a tagság céljából való fokozatos igazodáshoz nyújt támogatást, ideértve adott esetben a közösségi vívmányokhoz történő igazodást.

2. cikk

Hatály

(1) A támogatás felhasználására adott esetben az I. és II. mellékletben foglalt kedvezményezett országokban kerül sor, a következő területek támogatása céljából:

a) a demokratikus intézmények, valamint a jogállamiság erősítése, ideértve annak megszilárdítását;

b) az emberi jogok és alapvető szabadságok előmozdítása és védelme, valamint a kisebbségi jogok fokozott tiszteletben tartása, a nemek közötti egyenlőségnek és a megkülönböztetés tilalmának előmozdítása;

c) közigazgatási reform, ideértve egy olyan rendszer felállítását, amely lehetővé teszi a támogatás igazgatásának a kedvezményezett országba történő decentralizálását, az 1605/2002/EK, Euratom rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően;

d) gazdasági reform;

e) a polgári társadalom fejlesztése;

f) társadalmi integráció;

g) békítési folyamat, bizalomépítő intézkedések és újjáépítés;

h) regionális és határokon átnyúló együttműködés.

(2) Az I. mellékletben foglalt országok esetében a támogatással a következő területeknek is segítséget nyújtanak:

a) a közösségi vívmányok elfogadása és végrehajtása;

b) a politikák fejlesztésének támogatása, valamint felkészülés a Közösség közös mezőgazdasági és kohéziós politikájának végrehajtására és igazgatására.

(3) A II. mellékletben foglalt országok esetében a támogatással a következő területeknek is segítséget nyújtanak:

a) fokozatos igazodás a közösségi vívmányokhoz;

b) társadalmi, gazdasági és területfejlesztés, ideértve többek között a különösen a regionális fejlesztés, a humánerőforrás-fejlesztés és a vidékfejlesztés területén az infrastruktúrához és beruházáshoz kapcsolódó tevékenységeket.

3. cikk

Alkotóelemek

(1) A támogatás programozása és végrehajtása az alábbi alkotóelemek szerint történik:

a) átmeneti támogatás és intézményfejlesztés;

b) határokon átnyúló együttműködés;

c) területfejlesztés;

d) humánerőforrás-fejlesztés;

e) vidékfejlesztés.

(2) A Bizottság biztosítja a különféle alkotóelemek szerint nyújtott támogatások összehangolását és koherenciáját.

(3) A Bizottság e rendelet végrehajtása céljából az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően szabályokat fogad el. A Bizottság részére ehhez a 14. cikk (1) bekezdésében említett IPA-bizottság nyújt segítséget.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében megállapított határidő két hónap.

4. cikk

A támogatás politikai kerete

Az e rendelet szerinti támogatást az előcsatlakozás vonatkozásában az európai és a társulási partnerség által meghatározott általános szakpolitikai kerettel összhangban, és a Bizottság éves bővítési csomagjában foglalt jelentések és stratégiai dokumentum megfelelő figyelembevételével kell nyújtani.

Izland számára támogatást különösen a bővítési csomag jelentéseire és stratégiai dokumentumára figyelemmel kell nyújtani.

5. cikk

A javasolt indikatív pénzügyi allokációra vonatkozó információ

(1) A 6. cikkben előírt stratégiai tervezés támogatása céljából a Bizottság - többéves indikatív pénzügyi keret formájában, a pénzügyi keret, valamint az európai partnerség, a társulási partnerség, a jelentések és a stratégiai dokumentum figyelembevételével - minden évben benyújtja az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a következő három évre javasolandó pénzügyi allokációra vonatkozó elképzeléseit.

(2) Ez a többéves indikatív keretösszeg a Bizottságnak a pénzalapok elosztására vonatkozó elképzeléseit mutatja be alkotóelemek, országok és több országot érintő fellépés szerinti bontásban. Ennek kidolgozása számos objektív és átlátható kritérium alapján történik, ideértve a szükségletek értékelését, a felvevőképességet, a feltételesség tiszteletben tartását, valamint az igazgatási kapacitást. Megfelelő mértékben figyelembe kell venni bármely, a stabilitási eszköz létrehozásáról szóló rendelet szerint elfogadott kivételes támogatási intézkedést vagy időközi reagálási programot is.

(3) A többéves indikatív pénzügyi keret, amely megtartja a hároméves tervezési távlatot, részét képezi a Bizottság éves bővítési csomagjának.

6. cikk

A támogatás tervezése

(1) Az e rendelet szerinti támogatás nyújtása a többéves indikatív tervezési dokumentumok alapján történik, amelyeket az ország a nemzeti hatóságokkal folytatott szoros konzultáció során hoz létre annak érdekében, hogy azok támogassák a nemzeti stratégiákat és biztosítsák az érintett ország elkötelezettségét és részvételét. A polgári társadalom és más érintettek adott esetben társulnak a folyamathoz. Az egyéb támogatási programokat is figyelembe kell venni.

(2) Az I. mellékletben foglalt országok esetében a támogatás különösen a csatlakozási partnerségeken alapul. A támogatás az egyes államok helyzetének rendszeres elemzéséből származó prioritásokra és átfogó stratégiára vonatkozik, amelyekre a csatlakozás előkészítésének összpontosítania kell. A támogatás tervezése az 1993. júniusi koppenhágai Európai Tanács által meghatározott kritériumokra, valamint a közösségi vívmányok elfogadásában és végrehajtásában, továbbá a regionális együttműködésben elért előrehaladásra figyelemmel történik.

(3) A II. mellékletben foglalt országok esetében a támogatás különösen az európai partnerségeken alapul. A támogatás az egyes államok helyzetének rendszeres elemzéséből származó prioritásokra és átfogó stratégiára vonatkozik, amelyekre a csatlakozás előkészítésének összpontosítania kell. A támogatás tervezése az 1993. júniusi koppenhágai Európai Tanács által meghatározott kritériumokra, valamint a stabilizációs és társulási megállapodásokban, köztük a regionális együttműködésben, elért előrehaladásra figyelemmel történik.

(4) A többéves indikatív tervezési dokumentumok minden alkotóelem fő prioritásaira vonatkozó indikatív allokációt mutatnak be, figyelembe véve a többéves indikatív pénzügyi keretösszegben javasolt országonkénti és alkotóelemenkénti indikatív bontást. A több országot érintő programok és horizontális kezdeményezések vonatkozásában nyújtott bármilyen finanszírozást is meghatároznak adott esetben.

(5) A többéves indikatív tervezési dokumentumokat a hároméves távlat szerint kell létrehozni. Ezeket évente át kell tekinteni.

(6) A Bizottság a 14. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett eljárásoknak megfelelően elfogadja a többéves tervezési dokumentumokat és azok éves áttekintéseit.

7. cikk

Programozás

(1) Az e rendelet szerinti támogatás nyújtása az országok és alkotóelemek, vagy adott esetben országcsoportok és témák szerint létrehozott, többéves vagy éves programok útján történik, a többéves indikatív tervezési dokumentumokban meghatározott prioritásokkal összhangban.

(2) A programok meghatározzák a megvalósítandó célkitűzéseket, a beavatkozás területeit, a várt eredményeket, az igazgatási eljárásokat és a tervezett finanszírozás teljes összegét. Tartalmazzák a finanszírozandó műveletek típusának összefoglaló leírását, az egyes művelettípusok keretösszegeit és a végrehajtás indikatív ütemtervét. Adott esetben tartalmazzák a korábbi támogatás során szerzett bármilyen tapasztalat eredményét. A célkitűzések egyediek, konkrétak és mérhetőek, és időpontokhoz kötött viszonyítási pontokat tartalmaznak.

(3) A Bizottság a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően elfogadja a többéves és éves programokat, valamint azok bármilyen áttekintését.

II. CÍM

AZ EGYEDI ALKOTÓELEMEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

8. cikk

Átmeneti támogatási és intézményfejlesztési alkotóelem

(1) Az átmeneti támogatási és intézményfejlesztési alkotóelem segítséget nyújt az I. és II. mellékletben foglalt országoknak a 2. cikkben meghatározott célkitűzések elérésében.

(2) Felhasználható többek között a kapacitás- és intézményfejlesztés finanszírozására, valamint befektetésekre is, amennyiben ez utóbbira a 9-12. cikk nem terjed ki.

(3) Az ezen alkotóelem keretében nyújtott támogatás az I. és II. mellékletben foglalt országok közösségi programokban és ügynökségekben való részvételét is támogathatja. Támogatás nyújtható továbbá a regionális és horizontális programokhoz.

9. cikk

Határokon átnyúló együttműködési alkotóelem

(1) A határokon átnyúló együttműködési alkotóelem támogathatja az I. és II. mellékletben foglalt országoknak az egymás között, és ezen országok és a tagállamok között megvalósuló, határokon átnyúló, és adott esetben nemzetek feletti és régiók közötti együttműködését.

(2) Ennek az együttműködésnek a célja a jószomszédi kapcsolatok előmozdítása, a stabilitás, a biztonság és a jólét elősegítése az összes érintett ország közös érdekében, továbbá ezen országok harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésének ösztönzése.

(3) A tagállamokkal folytatott határokon átnyúló együttműködés esetén az Európai Regionális Fejlesztési Alap pénzügyi hozzájárulásaira és e rendeletre a 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelet ( 14 ) 21. cikkének vonatkozó rendelkezései az irányadó szabályok.

(4) Az együttműködést a határokon átnyúló, nemzetek feletti és régiók közötti együttműködésre irányuló más közösségi eszközökkel össze kell hangolni. A tagállamokkal folytatott határokon átnyúló együttműködés esetében ezen alkotóelem kiterjed az érintett - akár szárazföldi, akár tengeri - határ vagy határok mindkét oldalán fekvő régiókra.

(5) E cikk célkitűzésein belül ez az alkotóelem többek között alkalmazható a kapacitás- és intézményfejlesztésre, valamint beruházásokra is.

10. cikk

Regionális fejlesztési alkotóelem

(1) A regionális fejlesztési alkotóelem az I. mellékletben foglalt országokat a politikafejlesztésben, valamint a Közösség kohéziós politikájának végrehajtására és igazgatására való felkészülésben, különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alapra és a Kohéziós Alapra való felkészülésükben támogatja.

(2) Ez az alkotóelem különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 15 ) és a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 2006. július 11-i 1084/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 16 ) foglalt fellépéstípusok finanszírozásához járulhat hozzá.

11. cikk

Humánerőforrás-fejlesztési alkotóelem

(1) A humánerőforrás-fejlesztési alkotóelem az I. mellékletben foglalt országokat támogatja a politikafejlesztésben, valamint a Közösség kohéziós politikájának végrehajtására és igazgatására való felkészülésben, különösen az Európai Szociális Alapra való felkészülésükben.

(2) Ez az alkotóelem különösen az Európai Szociális Alapról szóló, 2006. július 5-i 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 17 ) foglalt fellépéstípusok finanszírozásához járulhat hozzá.

12. cikk

Vidékfejlesztési alkotóelem

(1) A vidékfejlesztési alkotóelem az I. mellékletben foglalt országokat a politikafejlesztésben, valamint a Közösség közös mezőgazdasági politikájának végrehajtására és igazgatására való felkészülésben támogatja. Különösen a mezőgazdasági ágazat és a vidéki területek fenntartható átalakításához, valamint a tagjelölt országoknak a közös mezőgazdasági politikára és a kapcsolódó politikákra vonatkozó közösségi vívmányok bevezetésére való felkészüléséhez járul hozzá.

(2) Ez az alkotóelem különösen az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendeletben ( 18 ) foglalt fellépéstípusok finanszírozásához járulhat hozzá.

III. CÍM

IGAZGATÁS ÉS VÉGREHAJTÁS

13. cikk

A támogatás igazgatása, jelentéstétel

(1) E rendelet végrehajtásáért a Bizottság a felelős, a 14. cikkben említett eljárásnak és a 3. cikk (3) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelően.

(2) A rendelet szerinti fellépések igazgatása, ellenőrzése, értékelése és az azokra vonatkozó jelentéstétel az 1605/2002/EK, Euratom rendeletnek megfelelően történik. A közösségi finanszírozás különösen a Bizottság és a kedvezményezett ország között létrejött finanszírozási megállapodások, nemzeti vagy nemzetközi közszervekkel vagy a fellépés végrehajtásáért felelős természetes vagy jogi személyekkel kötött beszerzési szerződések vagy támogatási megállapodások, illetve munkavállalási szerződések formáját öltheti. Az e rendelet 9. cikke szerint a tagállamokkal megvalósított határokon átnyúló programok tekintetében a végrehajtás feladatai a tagállamokhoz delegálhatóak, amely esetben azok végrehajtása megosztott igazgatás útján történik, az 1605/2002/EK, Euratom rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Megosztott igazgatás esetén az irányító hatóság az 1083/2006/EK rendeletben meghatározott elveknek és szabályoknak megfelelően működik.

(3) A Bizottság más adományozóktól származó, az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 18. cikkének megfelelően meghatározott rendeltetésű támogatásokat is kaphat és kezelhet annak érdekében, hogy ezekkel az adományozókkal fellépéseket hajtson végre.

(4) A Bizottság az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikkével összhangban, indokolt esetekben határozhat úgy, hogy a közhatósági feladatokat, különösen a költségvetés végrehajtásának feladatait, a fenti rendelet 54. cikke (2) bekezdésében felsorolt szervekre bízza. A fenti rendelet 54. cikke (2) bekezdése c) pontjában meghatározott szervek közhatalmi feladattal bízhatóak meg, amennyiben nemzetközi elismertséggel rendelkeznek, megfelelnek a nemzetközileg elismert irányítási és ellenőrzési rendszereknek, továbbá közhatalmi felügyelet alatt állnak.

(5) Az egy pénzügyi évnél hosszabb időn átívelő intézkedések költségvetési kötelezettségvállalásai felbonthatók több évre esedékes éves részletekre.

(6) A Bizottság minden évben megküldi az Európai Parlament és a Tanács részére az e rendeleten alapuló közösségi támogatás megvalósítására vonatkozó jelentést. A jelentés tájékoztatást nyújt az év folyamán finanszírozott intézkedésekről és a monitoring munka eredményeiről, továbbá értékeli a támogatás megvalósítása terén elért eredményeket.

14. cikk

Bizottságok

(1) IPA-bizottság felállítására kerül sor, melynek tagjai a tagállamok képviselői, elnöke a Bizottság egy képviselője. A bizottság segíti a Bizottságot különösen azon feladatában, hogy biztosítsa a 3. cikk (2) bekezdésében előírt különböző komponensek szerint nyújtott támogatások közötti összehangolást és koherenciát.

Az IPA-bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

(2)

a) A Bizottság elfogadja az e rendelet 6. cikkében említett többéves indikatív tervezési dokumentumokat és éves áttekintéseket, valamint az e rendelet 8. és 9. cikkében meghatározott támogatásra vonatkozó programokat, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkében megállapított eljárással összhangban. A Bizottságot az IPA-bizottság segíti.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében megállapított határidő egy hónap.

b) A Bizottság elfogadja a 10. cikkben meghatározott támogatásra vonatkozó programokat, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkében megállapított eljárással összhangban. A Bizottságot az 1083/2006/EK rendelet 103. cikkében említett, az alapok koordinációs bizottsága segíti.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében megállapított határidő egy hónap.

c) A Bizottság az EK-Szerződés 147. cikkében előírt bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja az e rendelet 11. cikkében meghatározott támogatásra vonatkozó programokat, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkében megállapított eljárással összhangban. A Bizottságot az 1083/2006/EK rendelet 103. cikkében említett, az alapok koordinációs bizottsága segíti.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében megállapított határidő egy hónap.

d) A Bizottság elfogadja az e rendelet 12. cikkében meghatározott támogatásra vonatkozó programokat, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkében megállapított eljárással összhangban. A Bizottságot az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 90. cikkével létrehozott Vidékfejlesztési Bizottság segíti.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében megállapított határidő egy hónap.

(3) A Bizottság az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában előírt eljárással összhangban elfogadja a többéves vagy éves programok által le nem fedett finanszírozási határozatokat.

(4) A Bizottság elfogadja a többéves vagy éves programokra vonatkozó módosításokat, valamint a (3) bekezdésben említett határozatokat, amennyiben azok nem jelentenek alapvető változást az eredeti programok és intézkedések természetét illetően, a pénzügyi elem tekintetében, amennyiben nem haladják meg az érintett programra vagy intézkedésre allokált teljes összeg 20 %-át, a 4 millió EUR határértékre is figyelemmel. Valamennyi módosító határozatról értesíteni kell azt a bizottságot, amely az eredeti programokról és intézkedésekről véleményt alkotott.

(5) Az Európai Beruházási Bank egy megfigyelője a Bankot érintő kérdéseket illetően részt vesz a bizottságok tárgyalásain.

15. cikk

Támogatási típusok

(1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás révén finanszírozhatóak többek között befektetések, beszerzésre vonatkozó szerződések, továbbá olyan támogatások, mint például a kamattámogatások, különleges hitelek, hitelgaranciák és pénzügyi támogatások, költségvetési támogatások és a költségvetési támogatások egyéb egyedi formái, valamint nemzetközi pénzintézetekbe vagy regionális fejlesztési bankokba fektetett olyan mértékű tőke-hozzájárulások, melyeknél a Közösség pénzügyi kockázata az ezen alapok összegéhez képest korlátozott mértékű. A költségvetési támogatás kivételes (meghatározott célkitűzésekkel és kapcsolódó viszonyítási alappontokkal), továbbá függ attól, hogy a kedvezményezett ország államháztartásának igazgatása elég átlátható, megbízható és hatékony legyen, valamint érvényesüljenek a nemzetközi pénzintézetek által jóváhagyott, megfelelően körvonalazott ágazati és makrogazdasági politikák. A költségvetési támogatások kifizetésének feltétele az, hogy megfelelő legyen az előrelépés a hatásokra és eredményekre vonatkozó célkitűzések elérése tekintetében.

(2) A támogatás a tagállamokból delegált, közszektorbeli szakértők bevonásával adminisztratív együttműködési intézkedések révén is megvalósítható. Ezen projektek megvalósítása a Bizottság által meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően történik.

(3) Támogatás felhasználható azon költségek fedezésére is, melyek a nemzetközi missziókban, kezdeményezésekben és a kedvezményezett országok érdekében fellépő aktív szervezetekben történő közösségi részvétel okán keletkeznek, ideértve az adminisztratív költségeket is.

(4) Közösségi finanszírozás elvben nem használható adók, díjak vagy más költségek fizetésére az I. és II. mellékletben felsorolt kedvezményezett országokban.

16. cikk

Támogatási intézkedések

A támogatás felhasználható továbbá a program adminisztrációjához és célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül szükséges előkészítéssel, nyomon követéssel, ellenőrzéssel, auditálással és értékeléssel kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére - különösen a tanulmányok, értekezletek, tájékoztatás és a publicitás terén -, valamint az információcserét célzó informatikai hálózatokhoz kapcsolódó kiadások, továbbá minden olyan adminisztratív és technikai segítségnyújtási költség fedezésére, amely a Bizottság számára segítséget jelenthet a program adminisztrációjában. Fedezi továbbá az áthárított programirányítási célú adminisztratív támogatási költségeket a Bizottság harmadik országbeli delegációinál.

17. cikk

A támogatás végrehajtása

(1) A Bizottság keretmegállapodásokat köt a kedvezményezett országokkal a támogatás végrehajtására vonatkozóan.

(2) A támogatás végrehajtására vonatkozó kiegészítő megállapodásokat a Bizottság és a kedvezményezett ország vagy, szükség szerint, annak végrehajtó hatóságai kötik meg.

18. cikk

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme

(1) Az ezen rendelet eredményeképpen született megállapodások tartalmaznak a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét biztosító rendelkezéseket, különösen a csalás és a korrupció vonatkozásában, továbbá egyéb, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom ( 19 ) tanácsi, valamint az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/EK, Euratom ( 20 ) tanácsi és az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK ( 21 ) európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti szabálytalanságok vonatkozásában.

(2) A megállapodások kifejezetten meghatározzák azt, hogy a Bizottság és a Számvevőszék jogosult auditálásra dokumentumok alapján vagy a helyszínen folytatott vizsgálatok révén valamennyi olyan vállalkozónál és alvállalkozónál, amelyek közösségi támogatásban részesültek. A megállapodások a Bizottságnak kifejezett felhatalmazást is adnak arra, hogy a 2185/96/EK, Euratom rendeletben foglaltak szerinti helyszíni szemléket és ellenőrzéseket végezzen.

(3) A támogatás végrehajtásából eredő valamennyi szerződés a (2) bekezdésben foglalt jogot mind a szerződés-végrehajtás során, mind azt követően biztosítja a Bizottság és a Számvevőszék számára.

19. cikk

Részvételi és származási szabályok, támogatásra való jogosultság

(1) Az e rendelet szerint finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásban a részvétel lehetősége nyitva áll minden olyan természetes vagy jogi személy számára, aki valamely tagállamnak, e rendelet szerint kedvezményezett országnak, az európai szomszédsági és együttműködési eszköz szerint kedvezményezett országnak vagy az Európai Gazdasági Térség országának állampolgára vagy ott letelepedett.

(2) Az e rendelet szerint finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásban a részvétel lehetősége nyitva áll továbbá minden olyan természetes vagy jogi személy számára, aki az (1) bekezdésben említett országokon kívül bármely olyan más ország állampolgára, vagy ott letelepedett, amely ország viszonossági alapon külső segítségnyújtási programjaiban a részvételt lehetővé tette.

A Közösség külső támogatásához viszonossági alapon nyújtott hozzáférést az adott országra vagy az országok egy adott regionális csoportjára vonatkozó, külön határozattal kell megállapítani. E határozatot a Bizottságnak a 14. cikk (2) bekezdésének a) pontjában megállapított eljárással összhangban kell elfogadnia, és annak legalább egyéves időtartamra hatályban kell maradnia.

A Közösség külső támogatásához viszonossági alapon nyújtott hozzáférés a Közösség és más adományozók összehasonlításán alapul, és az ágazat szintjén vagy az ország egésze szintjén történik, akár adományozó akár kedvezményezett országról van szó. Az adományozó ország részére nyújtott viszonosságról az adományozó ország által nyújtott támogatás átláthatósága, következetessége és arányossága alapján - beleértve annak minőségi és mennyiségi természetét is - kell határozni. A kedvezményezett országokkal az e bekezdésben, fentebb leírt eljárásban konzultálni kell.

(3) Az e rendelet szerint finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásban a részvétel lehetősége nyitva áll nemzetközi szervezetek számára.

(4) A szerződések odaítélésére szolgáló eljárásokkal összefüggésben javasolt szakértők tekintetében nem szükséges az (1) és (2) bekezdésben említett nemzetiségi feltételnek való megfelelés.

(5) Az e rendelet alapján finanszírozott szerződés értelmében vásárolt valamennyi készlet és anyag tekintetében a Közösségből vagy az (1) vagy (2) bekezdésben foglaltak szerinti jogosult országból történő származás követelményének való megfelelés elengedhetetlen. E rendelet alkalmazásában a "származás" fogalma a vámügyi céllal meghatározott származási szabályokról szóló vonatkozó közösségi jogszabályok szerint értendő.

(6) A Bizottság megfelelően indokolt kivételes esetekben engedélyezheti olyan természetes és jogi személy részvételét, aki az (1) és (2) bekezdésben említett országokon kívül más ország állampolgára, vagy ott letelepedett, vagy olyan készlet és anyag beszerzését, amelynek származása az (5) bekezdésben szereplőtől eltér. Az eltérések indoka lehet a termékek és szolgáltatások hiánya az érintett országok piacain, a rendkívüli sürgősség, valamint az, hogy a projekt, program vagy cselekvés megvalósítását a jogosultsági szabályok ellehetetlenítenék, vagy rendkívül megnehezítenék.

(7) Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 114. cikkével összhangban természetes személyek részesülhetnek támogatásban.

(8) Amennyiben a közösségi finanszírozás nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott műveletre vonatkozik, a megfelelő szerződési eljárásokban való részvétel lehetősége nyitva áll valamennyi, az (1) vagy (2) bekezdés szerint jogosult természetes vagy jogi személy, valamint valamennyi, az adott szervezet szabályai szerint jogosult természetes vagy jogi személy számára, kellő gondot fordítva a valamennyi adományozóval szembeni egyenlő bánásmód biztosítására. Ugyanezen szabályok alkalmazandók a készletek, anyagok és szakértők tekintetében.

Amennyiben a közösségi finanszírozás valamely tagállammal, a (2) bekezdésben leírt viszonosság függvényében harmadik országgal, vagy regionális szervezettel közösen finanszírozott műveletre vonatkozik, a megfelelő szerződési eljárásokban való részvétel lehetősége nyitva áll valamennyi, az (1), (2) és (3) bekezdés szerint jogosult természetes vagy jogi személy, valamint valamennyi, a tagállam, harmadik ország vagy regionális intézmény szabályai szerint jogosult természetes vagy jogi személy számára. Ugyanezen szabályok alkalmazandók a készletek, anyagok és szakértők tekintetében.

(9) Az (1)-(8) bekezdés az adott tevékenység célkitűzései tekintetében nem vonatkozik a jellegüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva támogatásra jogosult szervezetek csoportjainak részvételére.

20. cikk

Koherencia, kompatibilitás és összehangolás

(1) Az e rendelet alapján finanszírozott programok és projektek összhangban állnak az EU politikákkal. Megfelelnek azon megállapodásoknak, melyeket a Közösség és a tagállamok a kedvezményezett országokkal kötöttek, valamint tiszteletben tartják azokat a kötelezettségeket, melyeket részes felekként többoldalú megállapodásokban vállaltak.

(2) A Bizottság és a tagállamok biztosítják a koherenciát az ezen rendelet értelmében nyújtott közösségi támogatás és a Közösség, illetve a tagállamok által nyújtott pénzügyi támogatás között, egyéb belső és külső pénzügyi eszközök, valamint az Európai Beruházási Bank révén.

(3) A Bizottság és a tagállamok biztosítják az érintett támogatási programok összehangolását annak érdekében, hogy javuljon a támogatás hatékonysága és eredményessége azon iránymutatásokkal összhangban, melyek létesítésének célja a külső támogatások terén az operatív összehangolás megerősítése, valamint a politikák és eljárások harmonizálása. Az összehangolás vonatkozik, többek között, a rendszeres konzultációkra, a releváns információkat érintő gyakori információcserére a támogatási ciklus különböző szakaszai során (különösen tekintettel a helyszíniekre), továbbá a tagállamok és a Közösség programozási folyamataiban kulcsfontosságú lépést jelent.

(4) A Bizottság a tagállamokkal kapcsolatot tartva megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a megfelelő összehangolást, harmonizációt és együttműködést a multilaterális és regionális szervezetekkel és intézményekkel, úgymint nemzetközi pénzintézetekkel, ENSZ-ügynökségekkel, alapokkal és programokkal, valamint EU-n kívüli adományozókkal.

21. cikk

A támogatás felfüggesztése

(1) A demokrácia és a jogállamiság elvének, továbbá az emberi jogoknak, a kisebbségi jogoknak, valamint az alapvető szabadságoknak a tiszteletben tartása lényeges elemet jelent ezen rendelet alkalmazásában és a rendelet értelmében nyújtott támogatásban. Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia, beleértve Koszovót közösségi támogatására adott esetben a Tanács 1997. április 29-i következtetéseiben meghatározott feltételek vonatkoznak, különös tekintettel a kedvezményezettek kötelezettségvállalásaira a demokratikus, gazdasági és intézményi reformok végrehajtása terén.

(2) Amennyiben a kedvezményezett ország nem tartja tiszteletben ezeket az elveket vagy az EU-val létesült releváns partnerségben foglalt kötelezettségvállalásokat, vagy amennyiben nem elégséges a haladás a csatlakozási követelmények teljesítése irányában, úgy a Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határoz a megfelelő lépések megtételéről az ezen rendelet értelmében nyújtott támogatás tekintetében. Az Európai Parlamentet az ezzel összefüggésben meghozott határozatról haladéktalanul, teljes körűen tájékoztatni kell.

22. cikk

Értékelés

A Bizottság rendszeres időközönként értékelést készít az eredmények, a politikák és programok eredményessége, valamint a programozás hatékonysága vonatkozásában a célból, hogy bizonyosságot szerezzen arról, sikerült-e a célkitűzéseket elérni, és hogy lehetőség adódjék ajánlások megfogalmazására a jövőbeni tevékenységek fejlesztése érdekében. A Bizottság a releváns értékelési jelentéseket megvitatás végett megküldi a 14. cikkben említett bizottságoknak. Az eredmények visszacsatolásra kerülnek a programtervezésbe és forráselosztásba.

IV. CÍM

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

A kedvezményezett ország státusa

Amennyiben egy, a II. mellékletben felsorolt kedvezményezett ország az EU-hoz történő csatlakozáshoz tagjelölt státust kap, a Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel hozott intézkedéssel átsorolja az adott országot a II. mellékletből az I. mellékletbe.

24. cikk

Eszközök közötti rendelkezés

A közösségi támogatás következetessége és eredményessége érdekében a Bizottság dönthet úgy a 14. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett eljárással összhangban, hogy más harmadik országok, területek és régiók részesülhetnek a rendelet szerinti intézkedésekből, amennyiben a kérdéses projekt vagy program regionális, határokon átnyúló, nemzetek feletti vagy globális jellegű. Ennek során a Bizottság a külső pénzügyi támogatás más eszközeivel kapcsolatosan a megsokszorozás elkerülésére törekszik.

25. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) A 3906/89/EGK, 2760/98/EK, 1266/1999/EK, 1267/1999/EK, 1268/1999/EK, 555/2000/EK, 2500/2001/EK és 2112/2005/EK 2007. január 1-jével hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeleteket és a 2666/2000/EK rendeletet továbbra is alkalmazni kell a 2007. évet megelőző költségvetési évek végrehajtására vonatkozó jogi aktusokra és kötelezettségvállalásokra, a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány ( 22 ) 31. cikkének végrehajtására, valamint a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének ösztönzését elősegítő pénzügyi támogatási keret létrehozásáról szóló, 2006. február 27-i 389/2006/EK tanácsi rendelet ( 23 ) 3. cikkének végrehajtására.

(2) Amennyiben külön intézkedések szükségesek a 3906/1989/EGK, a 2760/1998/EK, az 1266/1999/EK, az 1267/1999/EK, az 1268/1999/EK, az 555/2000/EK, a 2666/2000/EK vagy a 2500/2001/EK rendelet által kialakított rendszerből az ezen rendelet által kialakított rendszerbe történő átmenet megkönnyítésére, a Bizottság ezeket az intézkedéseket ennek a rendeletnek a 14. cikkében említett eljárásoknak megfelelően fogadja el.

26. cikk

Pénzügyi referenciaösszeg

E rendelet végrehajtásához a pénzügyi referenciaösszeg 11 468 millió EUR a 2007-2013 időszakra. Az éves előirányzatokat a pénzügyi kereten belül a költségvetési hatóság engedélyezi.

27. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2010. december 31-ig benyújtja az Európai Parlament és a Tanács részére az e rendelet végrehajtásának első három évéről szóló értékelő jelentését, adott esetben e rendelet szükséges módosításaira irányuló jogalkotási javaslattal együtt.

28. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

- Horvátország,

- Izland,

- Montenegró,

- Törökország,

- Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

II. MELLÉKLET

- Albánia,

- Bosznia és Hercegovina,

- Szerbia, beleértve Koszovót ( 24 ).

( 1 ) 2006. július 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL C 231., 2005.9.20., 67. o.

( 3 ) HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A 2112/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 23. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

( 5 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 6 ) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

( 7 ) HL L 375., 1989.12.23., 11. o. A legutóbb a 2257/2004/EK rendelettel (HL L 389., 2004.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 345., 1998.12.19., 49. o. A legutóbb az 1045/2005/EK rendelettel (HL L 172., 2005.7.5., 78. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 161., 1999.6.26., 68. o.

( 10 ) HL L 161., 1999.6.26., 73. o. A legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

( 11 ) HL L 161., 1999.6.26., 87. o. A legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

( 12 ) HL L 68., 2000.3.16., 3. o. A legutóbb a 769/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 1. o.) módosított rendelet.

( 13 ) HL L 342., 2001.12.27., 1. o. A legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

( 14 ) Lásd e Hivatalos Lap 25. oldalát.

( 15 ) Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

( 16 ) Lásd e Hivatalos Lap 79. oldalát.

( 17 ) Lásd e Hivatalos Lap 12. oldalát.

( 18 ) HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

( 19 ) HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

( 20 ) HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

( 21 ) HlL 136., 1999.5.31., 1. o.

( 22 ) HL L 157., 2005.6.21., 203. o.

( 23 ) HL L 65., 2006.3.7., 5. o.

( 24 ) Az ENSZ BT 1244 sz. határozatában meghatározottak szerint.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1085 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1085&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1085-20120301 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1085-20120301&locale=hu

Tartalomjegyzék