32014R0070[1]

A Bizottság 70/2014/EU rendelete ( 2014. január 27. ) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 70/2014/EU RENDELETE

(2014. január 27.)

a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (6) bekezdésére, 8. cikke (5) bekezdésére és 10. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1178/2011/EU bizottsági rendelet (2) részletes szabályokat állapít meg egyes pilóta-szakszolgálati engedélyek kapcsán, továbbá a nemzeti engedélyek és tanúsítványok konvertálása, valamint a harmadik országok által kibocsátott szakszolgálati engedélyek elfogadásának feltételei tekintetében. Ezen felül a rendelet rendelkezik a jóváhagyott képző szervezetek engedélyezéséről, valamint a pilóták képzéséhez, vizsgáztatásához és ellenőrzéséhez használt repülésszimulációs oktatóeszközök üzemeltetőinek minősítéséről.

(2) A 216/2008/EK rendelet légi alkalmassággal foglalkozó 5. cikke olyan rendelkezésekkel egészült ki, amelyek értelmében az üzemeltetési alkalmasság értékelésének elemei beépültek a típusalkalmassági tanúsításra vonatkozó végrehajtási szabályokba.

(3) Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA, a továbbiakban: az Ügynökség) megállapította, hogy a 748/2012/EU bizottsági rendeletet (3) módosítani szükséges annak érdekében, hogy az Ügynökség az üzemeltetési alkalmassági adatokat a típusalkalmassági tanúsítási folyamat keretében hagyhassa jóvá.

(4) Az üzemeltetési alkalmassági adatok között szerepelniük kell a hajózószemélyzet típusminősítő képzésein kötelezően oktatandó elemeknek. E kötelező képzési elemek szolgálnak a típusminősítő képzések alapjául.

(5) A hajózószemélyzet típusminősítő képzési programjainak összeállítására vonatkozó követelményekben az üzemeltetési alkalmassági adatokra kell hivatkozni, azonban azokban az esetekben, amikor ezek nem állnak rendelkezésre, általános és átmeneti rendelkezéseket kell megállapítani.

(6) Az Ügynökség elkészítette az üzemeltetési alkalmassági adatokkal kapcsolatos végrehajtási szabályok tervezetét (4), és azt vélemény formájában a Bizottság elé terjesztette a 216/2008/EK rendelet 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

(7) Az 1178/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1178/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A szöveg a következő 9a. cikkel egészül ki:

"9a. cikk

Típusminősítő képzések és üzemeltetési alkalmassági adatok

(1) Amennyiben e rendelet mellékletei a 748/2012/EU rendelettel összhangban összeállított üzemeltetési alkalmassági adatokra hivatkoznak, de ezek az adatok a kérdéses légijármű-típus esetében nem érhetőek el, a típusminősítő tanfolyamra jelentkezőknek kizárólag az 1178/2011/EU rendelet mellékleteiben szereplő rendelkezéseknek kell eleget tenniük.

(2) Azon típusminősítő képzéseknek, amelyeket az adott légijármű-típus kapcsán a 748/2012/EU rendelettel összhangban megállapított üzemeltetési alkalmassági adatok között szereplő, a pilóták típusminősítő képzéséhez tartozó minimális tanterv jóváhagyását megelőzően hagytak jóvá, legkésőbb 2017. december 18-ig vagy az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyásától számított két éven belül ki kell terjedniük a kötelező képzési elemekre."

2. A VII. melléklet (ORA RÉSZ) e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2) HL L 311., 2011.11.25., 1. o.

(3) HL L 224., 2012.8.21., 1. o.

(4) Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2011. december 13-i 07/2011. sz. véleménye, elérhető http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php

MELLÉKLET

Az 1178/2011/EU rendelet VII. melléklete (ORA RÉSZ) a következőképpen módosul:

1. AZ ORA.GEN.160. pont b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) A szervezetnek - az a) pont sérelme nélkül - jelentenie kell az illetékes hatóság és a légi jármű tervezéséért felelős szervezet felé minden repülési eseményt, működési rendellenességet, műszaki hibát, a műszaki adatokban szereplő határértékek túllépését, vagy a 748/2012/EU bizottsági rendelettel (1) összhangban összeállított üzemeltetési alkalmassági adatok között szereplő pontatlan, hiányos vagy félreérthető információkra rávilágító eseményt, illetve minden olyan rendkívüli körülményt, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi jármű biztonságos üzemelését, de nem vezetett balesethez vagy súlyos repülési eseményhez.

2. Az ORA.ATO.145. pont helyébe a következő szöveg lép: "ORA.ATO.145. A képzés előfeltételei

a) A jóváhagyott képző szervezetnek biztosítania kell, hogy a hallgatók megfeleljenek a MED és az FCL részben, valamint adott esetben a 748/2012/EU rendeletnek megfelelően összeállított üzemeltetési alkalmassági adatok kötelező részében meghatározott előfeltételeknek.

b) Ha a jóváhagyott képző szervezet berepülőpilóta-képzést nyújt, a hallgatóknak a 748/2012/EU rendeletnek megfelelően összeállított üzemeltetési alkalmassági adatok kötelező részében meghatározott előfeltételeknek kell megfelelniük.";

3. Az ORA.FSTD.210.a) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2. a 748/2012/EU rendeletnek megfelelően jóváhagyott üzemeltetési alkalmassági adatok kötelező részében meghatározott légijármű-értékelési adatok; valamint".

(1) HL L 224., 2012.8.21., 1. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0070 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0070&locale=hu

Tartalomjegyzék