31988L0599[1]

A Tanács irányelve (1988. november 23.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 3820/85/EGK rendelet és a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó egységes ellenőrzési eljárásról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1988. november 23.)

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 3820/85/EGK rendelet és a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó egységes ellenőrzési eljárásról

(88/599/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek az 1985. december 20-i állásfoglalására a közúti szállításra vonatkozó szociális előírások végrehajtásának javításáról ( 4 ),

mivel a 3820/85/EGK rendelet ( 5 ) és a 3821/85/EGK rendelet ( 6 ) fontos a belföldi szállítási szolgáltatások egységes piacának megteremtése szempontjából;

mivel a közúti szállításra vonatkozó szociális előírások megfelelő alkalmazása megkívánja, hogy a tagállamok egységesen és hatékonyan végezzék annak ellenőrzését;

mivel szükséges minimumkövetelmények bevezetése a hatályos rendelkezések teljesítésének ellenőrzésére, megsértésük csökkentése és megakadályozása érdekében;

mivel a Portugál Köztársaság a közúti közlekedésben csak nemrégiben vezetett be ellenőrző eljárásokat, és ennek megfelelően engedélyezni kell számára, hogy ennek az irányelvnek a hatálybaléptetését elhalassza;

mivel az eredményes és hatékony ellenőrzés igénye a Közösség teljes területén szükségessé fogja tenni a tagállamokban az információcserét és a kölcsönös segítségnyújtást a rendeletek végrehajtásában;

mivel az információcsere kötelező és rendszeres kell hogy legyen;

mivel a közúti szállításra vonatkozó szociális előírások egységes alkalmazása szükséges, hogy a fuvarozási vállalkozások versenyében ne lépjenek föl torzulások, valamint a közlekedés biztonságának javítása és a társadalmi haladás elősegítése érdekében,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ellenőrzések

Ennek az irányelvnek az a célja, hogy minimumfeltételeket állapítson meg a 3820/85/EGK rendelet és a 3820/85/EGK rendelet megfelelő és egységes alkalmazásához.

2. cikk

Ellenőrző rendszerek

(1) A tagállamok a 3820/85/EGK rendelet és a 3820/85/EGK rendelet hatálya alá bármely szállítási kategóriába tartozó járművezetők, vállalkozások és járművek megfelelően nagy, reprezentatív mintájának évente történő megfelelő és rendszeres ellenőrzésére szolgáló rendszert állítanak föl, amely magában foglalja a közúton és a vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzéseket is.

(2) Minden tagállam oly módon szervezi meg az ellenőrzéseket:

- hogy minden évben a 3820/85/EGK rendelet és a 3821/85/EGK rendelet alkalmazási körébe tartozó járművek vezetői összes munkanapjának legalább 1 %-ára kiterjedjenek,

- hogy az összes ellenőrzött munkanap legalább 15 %-án közúton, legalább 25 %-án pedig a vállalkozások telephelyein történjen az ellenőrzés.

(3) A közutakon ellenőrzött járművezetők számát, a vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések számát, az ellenőrzött munkanapok számát, valamint a jelentett jogsértések számát többek között csatolják a 3820/85/EGK rendelet 16. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottságnak benyújtott információkhoz.

3. cikk

Közúti ellenőrzések

(1) A közúti ellenőrzéseket úgy végzik, hogy bárhol, bármikor számítani lehessen rájuk, és az úthálózat kellőképpen nagy hányadát lefedjék annak érdekében, hogy megnehezítsék az ellenőrző pontok elkerülését.

(2) A közúti ellenőrzések az alábbiakra terjednek ki:

- napi vezetési idők, szünetek és napi pihenőidők; valamint, szabálytalanságok egyértelmű jelei esetén, a megelőző napokra vonatkozó, a járműben a 2135/98/EK rendelettel ( 7 ) módosított 3821/85/EGK rendelet 15. cikke (7) bekezdésének megfelelően megtalálható adatrögzítő lapok, illetve az ugyanerre az időszakra vonatkozóan az I. B. mellékletnek megfelelő járművezetői kártyán, illetve menetíró készülék memóriájában tárolt adatok,

- a 3821/85/EGK rendelet 15. cikkének (7) bekezdésében említett időszakban azok az esetek, amikor a jármű túllépte a megengedett sebességet, amely esetek úgy határozandók meg, mint azok az 1 percnél hosszabb időszakok, amelyek alatt a sebesség az N3 kategóriájú járművek esetében meghaladja a 90 km/órát, az M3 kategóriába sorolt járművek esetében pedig a 105 km/órát (az N3 és M3 kategóriák meghatározását a 70/156/EGK irányelv ( 8 ) I. melléklete tartalmazza),

- indokolt esetben a menetíró készülék által a jármű megelőző, legfeljebb 24 órányi használatára vonatkozóan rögzített, a jármű által elért pillanatnyi sebességértékek,

- indokolt esetben a megelőző hétre vonatkozó pihenőidő,

- a menetíró készülék helyes működése (a készülékkel, illetve a járművezetői kártyával, illetve az adatrögzítő lapokkal való esetleges visszaélések megállapítása), vagy, amennyiben indokolt, a 3820/85/EGK rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében felsorolt dokumentumok megléte a járművön.

(3) A közúti ellenőrzéseket a járművek és a járművezetők bárminemű megkülönböztetése nélkül végzik el, akár honosak, akár nem.

(4) Az illetékes ellenőrző tisztviselő munkájának elősegítése céljából a rendelkezésére bocsátják:

- a legfontosabb ellenőrzendő pontok listáját,

- a szótárat, amelyben a közúti fuvarozásban használatos legfontosabb kifejezések szerepelnek. A szótárat a tagállamok részére a Bizottság biztosítja.

(5) Amennyiben egy másik tagállamban nyilvántartott jármű vezetőjének közúti ellenőrzése alapján fölmerülhet, hogy olyan jogsértéseket követett el, amelyeket az ellenőrzés során a szükséges adatok hiányában kivizsgálni nem lehet, az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai segítséget nyújtanak egymásnak a helyzet tisztázása érdekében. Azokban az esetekben, amikor e célból az illetékes tagállam a vállalkozás telephelyén végez ellenőrzést, ennek az ellenőrzésnek az eredményéről tájékoztatja a másik érintett tagállamot.

4. cikk

Vállalkozások telephelyén végzett ellenőrzések

(1) A 2. cikk (1) bekezdésében előírt telephelyi ellenőrzéseket a különféle fuvarozási kategóriák esetében meglévő múltbeli tapasztalatokat figyelembe véve tervezik meg.

Azokban az esetekben is ellenőrzést tartanak a vállalkozás telephelyén, amikor a 3820/85/EGK rendeletben és a 3821/85/EGK rendeletben foglaltak súlyos megsértését állapították meg a közúti ellenőrzés során.

(2) A vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések a következő elemekből állnak, a közúti ellenőrzés elemein túl:

- a heti pihenőidők és a pihenőidők közötti vezetési idők,

- az engedélyezett összes vezetési idő két hétre,

- a csökkentett napi vagy heti pihenőidők ellentételezése,

- az adatrögzítő lapok használata, illetve a járművezetők munkaidő-beosztása.

(3) E cikk alkalmazásában a hatóság kérésére a vállalkozások által átadott megfelelő dokumentumok, illetve adatok alapján a hatáskörrel rendelkező hatóságnál végzett ellenőrzések egy tekintet alá esnek a vállalkozások telephelyén végzett ellenőrzésekkel.

5. cikk

Összehangolt ellenőrzések

(1) A tagállamok legalább évente kétszer összehangolt közúti ellenőrzés keretében ellenőrzik a 3820/85/EGK rendelet és a 3821/85/EGK rendelet hatálya alá tartozó járművezetőket és járműveket.

(2) Ezeket az ellenőrzéseket, amilyen mértékben lehetséges, két vagy több tagállam ellenőrző szervei egy időben hajtják végre saját államuk területén.

6. cikk

Információcsere

(1) A 3820/85/EGK rendelet 17. cikkének (3) bekezdése és a 3821/85/EGK rendelet 19. cikkének (3) bekezdése alapján kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátott információ átadása 12 havonta történik, elsőként hat hónappal az erről az irányelvről szóló értesítés ( 9 ) után, valamint adott esetekben egy tagállam külön kérésére is.

(2) Ehhez minden tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága azt a szabványos jelentésformát használja, amelyet a Bizottság készít el a tagállamok egyetértésével.

7. cikk

(1) A Portugál Köztársaság kivételével a tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1989. január 1-jéig megfeleljenek.

A Portugál Köztársaság az említett törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket legkésőbb 1990. január 1-jéig lépteti hatályba.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal az irányelv alkalmazásával összefüggő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 116., 1988.5.3., 17. o.

( 2 ) A véleményt 1988. november 17-én fogadták el (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL C 208., 1988.8.8., 26. o.

( 4 ) HL C 348., 1985.12.31., 1. o.

( 5 ) HL L 370., 1985.12.31., 1. o.

( 6 ) HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

( 7 ) A Tanács 1998. szeptember 24-i 2135/98/EK rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékről szóló 3821/85/EGK rendelet, továbbá a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletek alkalmazásáról szóló 88/599/EGK irányelv módosításáról (HL L 274., 1998.10.9., 1. o.).

( 8 ) A Tanács 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1970.2.23., 1. o.). A legutóbb a 97/27/EK irányelvvel (HL L 233., 1997.8.25., 1. o.) módosított irányelv.

( 9 ) Erről az irányelvről 1988. november 24-én értesítették a tagállamokat.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31988L0599 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31988L0599&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01988L0599-19981010 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01988L0599-19981010&locale=hu