31998R2135[1]

A Tanács 2135/98/EK rendelete (1998. szeptember 24.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékről szóló 3821/85/EGK rendelet, továbbá a 3820/84/EGK és a 3821/85/EGK rendeletek végrehajtására vonatkozó 88/599/EGK irányelv módosításáról

A Tanács 2135/98/EK rendelete

(1998. szeptember 24.)

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékről szóló 3821/85/EGK rendelet, továbbá a 3820/84/EGK és a 3821/85/EGK rendeletek végrehajtására vonatkozó 88/599/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikke (1) bekezdése c) és d) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

(1) mivel a közúti közlekedésben használt menetíró készülékről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet [4] a közúti közlekedésben használt menetíró készülék szerkezetére, beépítésére, használatára és vizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket fogalmaz meg;

(2) mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy a közúti közlekedésben érvényesülő gazdasági nyomás és verseny a közúti árufuvarozó vállalkozások alkalmazásában álló néhány járművezetőt arra indított, hogy ne tartsanak tiszteletben egyes szabályokat, különösen azokat, amelyek a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló, 1985. december 20-i 3820/85/EGK tanácsi rendeletben [5] megállapított vezetési és pihenőidőkre vonatkoznak;

(3) mivel a kirívó jogsértések és csalások a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztetik, ezenkívül a szabályokat tiszteletben tartó egyes járművezetők számára a verseny szempontjából is elfogadhatatlanok;

(4) mivel a közúti közlekedés biztonsága javulna, ha a vállalkozás és a hatáskörrel rendelkező hatóságok egyaránt automatikus rögzítenék és rendszeresen megfigyelnék a járművezető teljesítményére és magatartására vonatkozó adatokat, valamint a jármű közlekedését, például sebességet és a megtett távolságot;

(5) mivel a Közösség szociális rendeletei bizonyos követelményeket támasztanak mind a napi vezetési és pihenőidők, mind a teljes vezetési és pihenőidők legfeljebb két hétig terjedő időtartamra történő korlátozásával kapcsolatban; mivel nehézkes e követelmények betartásának ellenőrzése, minthogy az adatok rögzítése számos napi adatrögzítő lapon történik, amelyek közül az adott hétre és az előző hét utolsó napjára vonatkozó adatrögzítő lapokat kell a vezetőfülkében tartani;

(6) mivel ahhoz, hogy a jelenlegi rendszerben leggyakrabban előforduló visszaéléseknek véget lehessen vetni, új, korszerűbb készülékek, például a vonatkozó információk tárolására alkalmas elektronikus egységgel ellátott menetíró készülék és személyre szóló járművezetői kártya bevezetésére van szükség, ezáltal biztosítva, hogy a rögzített adatok visszakereshetőek, kinyomtatáskor értelmezhetőek és megbízhatóak legyenek, továbbá kétségbe nem vonható regisztrált bizonyítékát adják a járművezető által a megelőző néhány napban végett munkának, illetve a járművel végzett munkának néhány hónapra visszamenőleg;

(7) mivel a rendszernek és alkotórészeinek tökéletes biztonsága elengedhetetlen a menetíró készülék hatékony működtetéséhez;

(8) mivel meg kell alkotni azokat a rendelkezéseket, amelyek az I. B. mellékletben előírt memóriakártyák kiadásának és használatának feltételeit szabályozzák;

(9) mivel a járművezetők tevékenységét rögzítő adatoknak mind maguk a vezetők és az őket foglalkoztató vállalkozások, mind a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai részéről ellenőrizhetőeknek kell lenniük; mivel azonban egy járművezető és az őt foglalkoztató vállalkozás számára csak a saját tevékenységükre vonatkozó adatok hozzáférhetőségét kell biztosítani;

(10) mivel az e rendeletben előírt menetíró készüléket először azon járművekbe kell beépíteni, amelyeket a műszaki előírásoknak - amelyek közül a Bizottság néhányat a 3821/85/EGK rendelet 18. cikkében említett bizottsági eljárásnak megfelelően határozott meg - az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követően helyeztek először forgalomba; mivel átmeneti időszak szükséges ahhoz, hogy az új menetíró készüléknek a szóban forgó műszaki előírások szerinti gyártása megkezdődhessék és az EK alkatrész-típusjóváhagyásban részesüljön;

(11) mivel kívánatos, hogy az I. B. mellékletben foglaltaknak megfelelő menetíró készülék biztosítsa funkciói olcsó kiterjesztésének lehetőségét a járműpark-kezelésre is;

(12) mivel a szubszidiaritás elvének megfelelően a 3821/85/EGK rendelet módosítása a Közösség fellépését igényli annak biztosítása érdekében, hogy az I. B. melléklet szerinti menetíró készülék kompatibilis legyen a járművezetői kártyákkal, továbbá hogy az I. és I. B. mellékletben foglaltaknak megfelelő menetíró készülék által szolgáltatott adatok összhangban legyenek;

(13) mivel a műszaki fejlődés szükségessé teszi az e rendelet mellékleteiben rögzített műszaki követelmények azonnali elfogadását; mivel a fenti cél érdekében teendő intézkedések végrehajtásának megkönnyítéséhez gondoskodni kell a mellékletek technikai kiigazításáról, amit a Bizottság a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1987. július 13-i 87/373/EGK tanácsi határozatban [6] rögzített bizottsági eljárásnak megfelelően hagy jóvá;

(14) mivel egy új menetíró készülék bevezetése azt jelenti, hogy a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletek alkalmazására vonatkozó 88/599/EGK irányelv [7] egyes rendelkezéseit módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3821/85/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. az 1. cikkben az "és az I., illetve II. melléklet" szöveg helyébe az "és az I. vagy I. B., illetve II. melléklet" szöveg lép;

2. a 4., 5., 6., 7., 8. és 11. cikk a "vagy a memóriakártya" szavakkal egészül ki ott, ahol "adatrögzítő lapra" vagy "adatrögzítő lapokra" történő hivatkozás szerepel;

3. a 4. cikk az első albekezdés előtt az alábbi albekezdéssel egészül ki:

"E fejezet alkalmazásában menetíró készülék a menetíró készülék vagy alkatrészei.";

4. az 5. cikk első albekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

"A tagállamok minden olyan típusú menetíró készülékre, adatrögzítő lap mintájára vagy memóriakártyára megadják az EK alkatrész-típusjóváhagyást, amelyik megfelel az I. vagy az I. B. melléklet előírásainak, feltéve hogy a tagállamnak lehetősége van ellenőrizni a gyártmány egyezőségét a jóváhagyott típussal.

A rendszernek biztonsági szempontból eleget kell tennie az I. B. mellékletben rögzített műszaki követelményeknek. A 18. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság gondoskodik arról, hogy az említett melléklet kikösse, hogy a menetíró készülék mindaddig nem részesülhet EK alkatrész-típusjóváhagyásban, amíg a teljes rendszerről (amely magából a menetíró készülékből, a járművezetői kártyából és a sebességváltó elektromos sebességjel-csatlakozási pontjaiból áll) be nem bizonyosodott, hogy abban a vezetési időkre vonatkozó adatokat hamisítani vagy megváltoztatni nem lehet. Az ennek megállapítására szolgáló teszteket olyan szakértők végzik, akik tisztában vannak a legkorszerűbb hamisítási technikákkal.";

5. a 12. cikkben:

a) az (1) bekezdés a következőkkel egészül ki:

"Az elismert műhelyek és szerelők kártyáinak érvényességi ideje nem haladhatja meg az egy évet.

Ha az elismert műhely vagy szerelő részére kiállított kártya érvényességi idejét meg kell hosszabbítani, a kártya megsérül, hibásan működik, elvész vagy ellopják, a hatóság az ilyen célú részletes kérelem kézhezvételének időpontjától számított öt munkanapon belül cserekártyát biztosít.

Ha egy régi kártya helyett újat állítanak ki, az új kártyán ugyanaz a "műhely"; információs szám szerepel, mint a régin, de indexszáma eggyel emelkedik. A kártyát kiállító hatóság az elvesztett, ellopott, illetve meghibásodott kártyákat nyilvántartásba veszi.

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az elismert szerelők és műhelyek részére juttatott kártyák hamisítását megakadályozzák.";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az elismert szerelő vagy műhely az általa felhelyezett plombán a saját megkülönböztető jelét használja, ezenkívül az I. B. mellékletben foglaltaknak megfelelő menetíró készülékekre vonatkozóan beviszi mindenekelőtt a hitelesítő ellenőrzések végrehajtására vonatkozó elektronikus biztonsági adatokat. Minden tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága nyilvántartást vezet az alkalmazott jelzésekről és elektronikus biztonsági adatokról, valamint az elismert műhelyek és szerelők részére kiállított kártyákról.";

c) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai haladéktalanul továbbítják a Bizottsághoz az elismert szerelők és műhelyek, valamint a részükre kiállított kártyák jegyzékét, ezenkívül eljuttatják a Bizottság részére az alkalmazott jelek és az elektronikus biztonsági adatokra vonatkozó szükséges információk másolatait.";

d) a (4) bekezdésben az "I. melléklet"-re való hivatkozás helyébe az "I. és I. B. melléklet"-re való hivatkozás lép;

e) az (5) bekezdés a "4. pontjában" szavak után a "vagy az I. B. melléklet VI. fejezetének c) pontjában" szavakkal egészül ki;

6. a 13. cikk helyébe a következő lép:

"13. cikk

A munkáltató és a járművezető gondoskodik egyrészt a menetíró készülék, másrészt a járművezetői kártya helyes működéséről és megfelelő használatáról, amennyiben a járművezetőnek az I. B. mellékletben foglaltaknak megfelelő menetíró készülékkel felszerelt járművet kell vezetnie.";

7. a 14. cikkben:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő lép:

"(1) A munkáltató megfelelő számú adatrögzítő lapot ad ki azoknak a járművezetőknek, akik az I. mellékletnek megfelelően menetíró készülékkel felszerelt járművet vezetnek, amely mennyiségnél számításba kell venni az adatrögzítő lapok személyes jellegét, a szolgálati idő tartamát és annak a lehetőségét, hogy a sérült, vagy az illetékes ellenőrző tisztviselő által lefoglalt adatrögzítő lapokat pótolni kell. A munkáltató a járművezetőknek csak olyan adatrögzítő lapokat ad ki, amelyek a jóváhagyott mintának megfelelnek és a járműbe beépített készülékhez használhatók.

Amennyiben a jármű az I. B. mellékletben foglaltaknak megfelelő menetíró készülékkel van felszerelve, a munkáltató és a járművezető gondoskodik arról, hogy - a szolgálati idő hosszának figyelembevételével - az I. B. mellékletben említett, kérelemre történő kinyomtatás helyesen történjék meg a felülvizsgálat esetén.";

b) a cikk az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

"(3) Az I. B. mellékletben meghatározott járművezetői kártyát a járművezető kérésére annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága állítja ki, amelynek területén a járművezető szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik.

A tagállamok előírhatják a 3820/85/EGK rendelet rendelkezéseinek hatálya alá tartozó és a területükön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező járművezetők számára, hogy kiváltsák a járművezetői kártyát.

a) E rendelet alkalmazásában "szokásos tartózkodási hely"; az a hely, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt, személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetén, olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon hely között, ahol él.

Mindazonáltal az olyan személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérő helyekhez kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több tagállamban található, különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni, feltéve hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. E legutóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha az érintett személy azért él egy tagállamban, hogy ott határozott idejű megbízásnak tegyen eleget.

b) A járművezetők bármilyen arra alkalmas eszközzel, például személyazonosító kártyájukkal vagy más érvényes okmánnyal igazolhatják szokásos tartózkodási helyüket.

c) Amennyiben a járművezetői kártyát kiállító tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaiban kétség merül fel a szokásos tartózkodási hely vonatkozásában a b) pont szerint tett nyilatkozat érvényességét illetően, vagy meghatározott külön ellenőrzést kívánnak végezni, úgy további információkat, illetve bizonyítékokat kérhetnek.

d) A kiállító tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai - amennyiben módjukban áll - ellenőrzik, hogy a kérelmező nem rendelkezik-e már érvényes járművezetői kártyával.

(4) a) A tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága az I. B. melléklet rendelkezéseinek megfelelően személyes jelleggel ruházza fel a kártyát.

Adminisztratív okokból a járművezetői kártya érvényességi ideje nem haladhatja meg az öt évet.

A járművezető birtokában csak egyetlen érvényes járművezetői kártya lehet. A járművezető csak saját, személyes jelleggel felruházott járművezetői kártyájának használatára jogosult. A járművezető nem használhat hibás, vagy lejárt járművezetői kártyát.

A régi kártya helyett kiállított új kártyán az előzőével megegyező kártyaszám szerepel, de az indexszám eggyel növekedik. A kiállító hatóság legalább a kártyák érvényességi időtartamának megfelelő ideig nyilvántartást vezet a kiadott, ellopott, elveszett vagy hibás járművezetői kártyákról.

Ha a járművezetői kártya megsérül, hibásan működik, elvész vagy ellopják, a hatóság az ilyen értelmű részletes kérelem kézhezvételének időpontjától számított öt munkanapon belül cserekártyát biztosít.

Kártyamegújítási kérelem esetén, ha a kártya lejárati időpontja közeleg, a hatóság a lejárat időpontja előtt új kártyát biztosít, amennyiben a kérelmet a 15. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében megállapított határidőkön belül elküldték.

b) Járművezetői kártyát csak olyan kérelmező kap, aki a 3820/85/EGK rendeletben foglalt rendelkezések hatálya alá tartozik.

c) A járművezetői kártya személyre szóló dokumentum. Hivatalos érvényességi ideje alatt csak akkor vonható vissza, illetve érvényessége csak akkor függeszthető fel, ha valamely tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága arra a megállapításra jut, hogy a kártyát hamisították vagy a járművezető olyan kártyát használ, amelynek nem ő a tulajdonosa, vagy a kártyát a valóságnak meg nem felelő nyilatkozatok, illetve hamisított okmányok alapján kapta. Ha az ilyen felfüggesztés vagy visszavonás iránt nem az a tagállam intézkedik, amelyik a kártyát kiállította, akkor az előbbi tagállam visszaküldi a kártyát a kiállító tagállam hatóságaihoz és jelzi e visszaküldés indokait.

d) A tagállamok által kiállított járművezetői kártyákat a tagállamok kölcsönösen elismerik.

Ha az egyik tagállamban kiállított érvényes járművezetői kártya tulajdonosa szokásos tartózkodási helyét egy másik tagállamba helyezi át, akkor addigi kártyája helyett azzal egyenértékű új járművezetői kártyát igényelhet. A kártyacserét végrehajtó tagállam feladata szükség esetén annak ellenőrzése, hogy a bemutatott kártya valóban érvényes-e még.

A kártyacserét végrehajtó tagállam visszaküldi a régi kártyát a kiállító tagállam hatóságainak, és jelzi ennek indokait.

e) Amennyiben egy tagállam kicserél vagy lecserél egy járművezetői kártyát, úgy az ilyen cserét - és minden további cserét, illetve megújítást - nyilvántartásba vesznek az adott tagállamban.

f) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy kizárják a járművezetői kártyák hamisításának lehetőségét.

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 3820/85/EGK rendelet és a Közösségben egyes gépjármű-kategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszereléséről és használatáról szóló, 1992. február 10-i 92/6/EGK tanácsi irányelv [8] betartásának ellenőrzéséhez szükséges adatok - amelyeket az e rendelet I. B. mellékletében foglaltak szerinti menetíró készülékek rögzítenek és tárolnak - rögzítésük időpontjától számított legalább 365 napig rendelkezésre álljanak, valamint arról, hogy az adatok rendelkezésre bocsátása olyan feltételek mellett történjék, amelyek garantálják az adatok biztonságát és pontosságát.

A tagállamok minden sükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a menetíró készülék viszonteladása vagy leszerelése semmilyen módon ne gátolhassa e bekezdés megfelelő alkalmazását.";

8. a 15. cikkben:

a) az (1) bekezdés és a (2) bekezdés első albekezdése a "vagy járművezetői kártyákat" szavakkal egészül ki ott, ahol "adatrögzítő lapra" vagy "adatrögzítő lapokra" történő hivatkozás szerepel;

b) az (1) bekezdésben:

- az első albekezdés után a szöveg az alábbi albekezdéssel egészül ki:

"Ha egy járművezető meg kívánja újítani járművezetői kártyáját, akkor legkésőbb 15 munkanappal a kártya lejárati időpontja előtt azon tagállam illetékes hatóságához kell fordulnia, amelyben szokásos tartózkodási helye található.";

- a bekezdés az alábbi negyedik albekezdéssel egészül ki:

"Ha a járművezetői kártya megsérül, hibásan működik, elvész vagy ellopják, akkor a járművezetőnek a kártyacsere ügyében 7 naptári napon belül azon tagállam illetékes hatóságához kell fordulnia, amely tagállamban szokásos tartózkodási helye található.";

c) az (5) bekezdést követően a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A járművezető az I. B. mellékletben foglaltaknak megfelelő menetíró készülékbe beírja azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben munkanapját megkezdi és befejezi. Bármely tagállam előírhatja azonban, hogy az olyan járművek vezetői, amelyek a határaikon belül folytatnak szállításokat, az ország betűjele mellett részletesebb földrajzi leírásokat is adjanak meg, feltéve hogy az adott tagállam azokat még 1998. április 1. előtt bejelentette a Bizottságnál, és azok száma nem haladja meg a húszat.

A fenti adatokat a járművezető viszi be, ami történhet teljesen manuálisan vagy automatikusan, ha a menetíró készülék műholdas követőrendszerrel áll kapcsolatban.";

d) a (6) bekezdés első albekezdésének az elején a "készülék" szó helyébe az "I. mellékletben meghatározott menetíró készülék" lép;

e) a (7) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

"(7) Amennyiben a járművezető az I. mellékletnek megfelelő menetíró készülékkel felszerelt járművet vezet, az ellenőrző tisztviselő kérésére bármikor be kell tudnia mutatni:

- a folyó hétre vonatkozó adatrögzítő lapokat és minden esetben annak az előző hétnek az utolsó napjára vonatkozót, amikor vezetett,

- a járművezetői kártyát, ha rendelkezik vele, továbbá

- az I. B. mellékletben meghatározott menetíró készülékből a (3) bekezdés második francia bekezdésének a), b), c) és d) pontjában megjelölt időszakokra vonatkozóan kinyomtatott adatokat, amennyiben az e bekezdés első francia bekezdésében említett időszak folyamán ilyen menetíró készülékkel felszerelt járművet vezetett.

Amennyiben a járművezető az I. B. mellékletnek megfelelő menetíró készülékkel felszerelt járművet vezet, az ellenőrző tisztviselő kérésére bármikor be kell tudnia mutatni:

- a birtokában lévő járművezetői kártyát,

- az előző albekezdés első francia bekezdésében említett időszakkal, amelynek során az I. mellékletnek megfelelő menetíró készülékkel felszerelt járművet vezetett, megegyező időszakra vonatkozó menetíró lapokat.

Az illetékes ellenőrző tisztviselő a menetíró lapok, a menetíró készülék vagy a járművezetői kártya által rögzített, kijelzett vagy kinyomtatott adatok elemzésével, illetve mindezek hiányában bármely egyéb, valamely rendelkezés - például a 16. cikk (2) és (3) bekezdésében megállapított rendelkezések - megszegését alátámasztó okmánynak az elemzésével ellenőrizheti a 3820/85/EGK rendeletben foglaltak betartását.";

f) a cikk szövege az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"(8) Tilos az adatrögzítő lapon rögzített, a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt adatokat, illetve az I. B. mellékletben meghatározott menetíró készülék kinyomtatott adatait meghamisítani, kitörölni vagy megsemmisíteni. Ugyanez vonatkozik a menetíró készülékkel, az adatrögzítő lappal vagy a járművezetői kártyával kapcsolatos manipulációra, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítását, törlését vagy megsemmisítését eredményezheti. Nem tartható a járművön olyan eszköz, amelyik ilyen célra felhasználható lehet.";

9. a 16. cikkben:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő lép:

"(2) Amennyiben a menetíró készülék üzemképtelen vagy hibásan működik, a járművezetők az adatrögzítő lapon vagy lapokon vagy az adatrögzítő laphoz vagy a járművezetői kártyához csatolandó ideiglenes lapon - amelyre az azonosításához szükséges adatokat vezeti rá (járművezetői kártyaszám, illetve név, illetve vezetői engedély száma) saját kezű aláírásával együtt - jelzik a különböző időtartamokra vonatkozó mindazon információt, amelyeket a menetíró készülék már nem helyesen rögzített vagy nyomtatott ki.

Ha a járművezetői kártya megsérül, hibásan működik, elvész vagy ellopják azt, a járművezető útja végén kinyomtatja a menetíró készülék által rögzített időszakokra vonatkozó információkat és ezen a dokumentumon megjelöli az azonosításához szükséges részeket (járművezetői kártya száma, illetve név, illetve vezetői engedély száma) saját kezű aláírásával együtt.";

b) a cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a járművezetői kártya megsérül vagy hibásan működik, a járművezető visszajuttatja azt azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságához, amelyben szokásos tartózkodási helye található. A járművezetői kártya eltulajdonításáról hivatalos bejelentést kell tenni azon állam hatáskörrel rendelkező hatóságánál, amelynek területén a kártyalopás történt.

A járművezetői kártya elvesztését azon állam hatáskörrel rendelkező hatóságánál kell hivatalosan bejelenteni, amelyik a kártyát kiállította, továbbá a vezető szokásos tartózkodási helye szerinti állam hatáskörrel rendelkező hatóságánál is, amennyiben e két állam nem ugyanaz.

Járművezetői kártya nélkül egy járművezető legfeljebb 15 naptári napig folytathatja a vezetést, illetve ennél hosszabb ideig is, ha azt a jármű telephelyre való visszajuttatása kívánja meg, amennyiben a vezető bizonyítani tudja, hogy a kártya bemutatása vagy használata ez alatt az időtartam alatt lehetetlen.

Amennyiben a járművezető szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatóságai nem azonosak a kártyát a járművezető részére kiállító hatóságokkal, és amennyiben a vezető a kártya megújítása, lecserélése vagy kicserélése iránti kérelmével az előbbiekhez fordul, úgy ezek a hatóságok pontosan tájékoztatják a régi kártyát kiállító hatóságokat a kártya megújításának, lecserélésének vagy kicserélésének indokairól.";

10. A 17. cikk helyébe a következő lép:

"17. cikk

(1) A 18. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően fogadják el a mellékletek műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosításokat.

(2) Az I. B. melléklet alábbi pontjaira vonatkozó műszaki előírásokat a lehető legrövidebb időn belül, lehetőség szerint még 1998. július 1. előtt elfogadják, ugyanazzal az eljárással:

a) II. fejezet

- d) 17.:

a menetíró készülék hibáinak megjelenítése és kinyomtatása,

- d) 18.:

a járművezetői kártya hibáinak megjelenítése és kinyomtatása,

- d) 21.:

az összesítő jelentések megjelenítése és kinyomtatása;

b) III. fejezet

- a) 6.3.:

a járművek elektronikus berendezéseinek az elektromos interferenciákkal és mágneses terekkel szembeni védelmére vonatkozó szabványok,

- a) 6.5.:

a teljes rendszer védelme (biztonsága),

- c) 1.:

a menetíró készülék hibás belső működésére figyelmeztető jelzések,

- c) 5.:

a figyelmeztetések formátuma,

- f):

maximális tűréshatárok;

c) IV. fejezet, A.:

- 4.:

szabványok,

- 5.:

biztonság, az adatvédelmet is beleértve,

- 6.:

hőmérséklet-tartomány,

- 8.:

elektromos jellemzők,

- 9.:

a járművezetői kártya logikai felépítése,

- 10.:

funkciók és parancsok,

- 11.:

elemi adatállomány;

és IV. fejezet, B.;

d) V. fejezet:

nyomtató és szabványos kinyomtatott anyagok."

:

11. A 18. cikk helyébe a következő lép:

"18. cikk

(1) Amennyiben hivatkozás történik az e cikkben megállapított eljárásra, úgy a Bizottságot a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti, amelynek elnöke a Bizottság egy képviselője.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.";

12. A rendelet kiegészül az I. B. melléklettel, amit az e rendelethez tartozó melléklet tartalmaz.

2. cikk

(1) a) Az e rendelettel módosított 3821/85/EGK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadandó jogszabálynak az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének időpontjától számított 24 hónap elteltével az először forgalomba helyezett járműveket menetíró készülékkel kell felszerelni a 3821/85/EGK rendelet I. B. mellékletében foglalt követelményekkel összhangban.

b) Az a) pontban foglalt rendelkezések hatálybalépésének időpontjától azok a vezetőülésen kívül nyolcnál több üléssel és 10 tonnát meghaladó legnagyobb tömeggel rendelkező személyszállító járművek, valamint azok a 12 tonnát meghaladó legnagyobb tömegű áruszállító járművek, amelyek első nyilvántartásba vételére 1996. január 1-jét követően került sor, kielégítik - amennyiben az azokba beépített menetíró készülékhez a jelek továbbítása kizárólag elektromos úton történik - a 3821/85/EGK rendelet I. B. mellékletében foglalt követelményeket a szóban forgó készülék cseréje esetén.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az (1) bekezdés a) pontjában említett jogszabály kihirdetésének időpontjától számított legfeljebb 21 hónappal ki tudják bocsátani a járművezetői kártyákat.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben említett jogszabály kihirdetésének időpontjától számított 12 hónapot követően a 3821/85/EGK rendelet I. B. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő menetíró készülékek bármely alkatrésze nem részesül EK típusjóváhagyásban, a Bizottság javaslatot terjeszt a Tanács elé az (1) és (2) bekezdésben megállapított határidő meghosszabbítására.

(4) Azok a járművezetők, akik a (2) bekezdésben megállapított határidő előtt a 3821/85/EGK rendelet I. B. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő menetíró készülékkel felszerelt olyan járművekkel közlekednek, amelyekhez a hatáskörrel rendelkező hatóságok még nem tudtak járművezetői kártyát kiadni, a munkanap végén kinyomtatják a menetíró készülék által rögzített különböző időszakokra vonatkozó információkat és a kinyomtatott dokumentumon feltüntetik azonosító adataikat (nevüket és vezetői engedélyük számát), és mindezt aláírják.

3. cikk

A 88/599/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (2) bekedése helyébe a következő bekezdés lép:

"(2) A közúti ellenőrzések az alábbiakra terjednek ki:

- napi vezetési idők, szünetek és napi pihenőidők; valamint, szabálytalanságok egyértelmű jelei esetén, a megelőző napokra vonatkozó, a járműben a 2135/98/EK rendelettel [9] módosított 3821/85/EGK rendelet 15. cikke (7) bekezdésének megfelelően megtalálható adatrögzítő lapok, illetve az ugyanerre az időszakra vonatkozóan az I. B. mellékletnek megfelelő járművezetői kártyán, illetve menetíró készülék memóriájában tárolt adatok,

- a 3821/85/EGK rendelet 15. cikkének (7) bekezdésében említett időszakban azok az esetek, amikor a jármű túllépte a megengedett sebességet, amely esetek úgy határozandók meg, mint azok az 1 percnél hosszabb időszakok, amelyek alatt a sebesség az N3 kategóriájú járművek esetében meghaladja a 90 km/órát, az M3 kategóriába sorolt járművek esetében pedig a 105 km/órát (az N3 és M3 kategóriák meghatározását a 70/156/EGK irányelv [10] I. melléklete tartalmazza),

- indokolt esetben a menetíró készülék által a jármű megelőző, legfeljebb 24 órányi használatára vonatkozóan rögzített, a jármű által elért pillanatnyi sebességértékek,

- indokolt esetben a megelőző hétre vonatkozó pihenőidő,

- a menetíró készülék helyes működése (a készülékkel, illetve a járművezetői kártyával, illetve az adatrögzítő lapokkal való esetleges visszaélések megállapítása), vagy, amennyiben indokolt, a 3820/85/EGK rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében felsorolt dokumentumok megléte a járművön.";

2. A 4. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:

"(3) E cikk alkalmazásában a hatóság kérésére a vállalkozások által átadott megfelelő dokumentumok, illetve adatok alapján a hatáskörrel rendelkező hatóságnál végzett ellenőrzések egy tekintet alá esnek a vállalkozások telephelyén végzett ellenőrzésekkel."

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1998. szeptember 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Farnleitner

[1] HL C 243., 1994.8.31., 8. o. és HL C 370., 1985.12.31., 1. o.

[2] HL C 110., 1995.4.21., 19. o.

[3] Az Európai Parlament 1995. július 13-i véleménye (HL C 249., 1995.9.25., 128. o.), a Tanács 1997. december 11-i közös álláspontja (HL C 43., 1998.2.9., 6. o.) és az Európai Parlament 1998. március 31-i határozata (HL C 138., 1998.5.4., 26. o.).

[4] HL L 370., 1985.12.31., 8. o. A legutóbb a Bizottság 1056/97/EK rendeletével (HL L 154., 1997.6.12., 21. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 370. 1985.12.31., 1. o.

[6] HL L 197., 1987.7.18., 33. o.

[7] HL L 325., 1988.11.29., 55. o.

[8] HL L 57., 1992.3.2., 27. o.

[9] A Tanács 1998. szeptember 24-i 2135/98/EK rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékről szóló 3821/85/EGK rendelet, továbbá a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletek alkalmazásáról szóló 88/599/EGK irányelv módosításáról (HL L 274., 1998.10.9., 1. o.).

[10] A Tanács 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1970.2.23., 1. o.). A legutóbb a 97/27/EK irányelvvel (HL L 233., 1997.8.25., 1. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. B. MELLÉKLET

SZERKEZETI, VIZSGÁLATI, BEÉPÍTÉSI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI KÖVETELMÉNYEK

I. MEGHATÁROZÁSOK

Ebben a mellékletben:

"menetíró készülék" : a közúti járműbe történő beépítésre szánt teljes készülék, amely automatikusan vagy félautomatikusan feltünteti, rögzíti és tárolja e járművek mozgásának és vezetőik bizonyos munkaszakaszainak adatait. A készülék részei: kábelek, érzékelők, egy elektronikus járművezetői információs egység, egy vagy két járművezetői memóriakártyát befogadó egy (két) kártyaolvasó egység, beépített vagy külső nyomtató, kijelző műszerek, az adatmemória letöltésének eszközei, az információk igény szerinti kijelzésére vagy kinyomtatására szolgáló eszközök, valamint azoknak a helyszíneknek a beírására alkalmas eszközök, ahol a napi munkaidő megkezdődik, illetve lejár;

"adatmemória" : a menetíró készülékbe beépített elektronikus adattároló rendszer, amely a menetíró készülékből legalább 365 naptári nap tárolására alkalmas. A memóriát védeni kell az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés, valamint az adatok manipulációjának megakadályozása, továbbá az arra tett kísérletek észlelése érdekében;

"járművezetői kártya (memóriával)" : kivehető információátviteli és információtároló eszköz, amelyet a tagállamok hatóságai adnak ki az egyes járművezetők részére, a járművezetők azonosítása és az alapvető adatok tárolása céljából. A járművezetői kártya (memóriával) formátuma és műszaki jellemzői megfelelnek az e melléklet IV. fejezetében rögzített követelményeknek;

"menetíró készülék állandója" : az 1 kilométernyi megtett távolság kijelzéséhez és rögzítéséhez szükséges bemenő jel értékét megadó jellemző számérték; ezt az állandót vagy kilométerenkénti fordulatszámban (k = ... ford/km), vagy kilométerenkénti impulzusszámban (k = ... imp/km) kell kifejezni;

"jármű jellemző együtthatója" : a jármű és a menetíró készülék közötti kapcsolatot biztosító alkatrész (sebességváltó kimenőtengelye vagy a keréktengely) által - mialatt a jármű normál vizsgálati feltételek mellett egy kilométernyi távolságot tesz meg - kibocsátott kimeneti jel értékét megadó jellemző számérték (ld. a VII. fejezet e) pontját). A jellemző együtthatót vagy kilométerenkénti fordulatszámban (w = ... ford/km), vagy kilométerenkénti impulzusszámban (w = ... imp/km) kell kifejezni;

a "gumiabroncsok tényleges kerülete" : azoknak a távolságoknak az átlaga, amelyet a járművet mozgató egyes kerekek (hajtókerekek) egy teljes fordulat során megtesznek. E távolságok mérését normál vizsgálati körülmények között (lásd a VII. fejezet e) pontját) kell elvégezni, és 1 =... mm-ben kell kifejezni; indokolt esetben e távolságok mérése alapulhat a megengedett maximális tengelynyomás eloszlását figyelembe vevő elméleti számításokon;

a "mérőhely-kártya" : a tagállamok hatóságai által a tagállamok felhatalmazott szervei részére kiállított kivehető adatátviteli és adattároló eszköz a menetíró készülék kártyaolvasó egységéhez. A mérőhely-kártya azonosítja a szervet és lehetőséget biztosít a menetíró készülék vizsgálatára, kalibrálására és programozására;

"ellenőrzőkártya" : a tagállamok hatóságai által a hatáskörrel rendelkező hatóságok részére kiállított kivehető adatátviteli és adattároló eszköz a menetíró készülék kártyaolvasó egységéhez, amelynek segítségével az adatmemóriában vagy a járművezetői kártyán tárolt adatok hozzáférhetővé válnak leolvasás, kinyomtatás, illetve letöltés céljából;

"a vállalkozás adatkártyája" :

a tagállamok hatóságai által a menetíró készülékkel felszerelt járművek tulajdonosai részére kibocsátott kivehető adatátviteli és adattároló eszköz.

A vállalkozás adatkártyája lehetővé teszi a vállalkozás járművébe (járműveibe) szerelt menetíró készülékben (készülékekben) tárolt adatok megjelenítését, letöltését és kinyomtatását;

"naptári nap" : 00 óra 00 perctől 24 óra 00 percig terjedő nap. Minden naptári nap az összehangolt nemzetközi világidővel (UTC) függ össze;

"letöltés" :

a jármű adatmemóriájában vagy a járművezetői kártya memóriájában tárolt adatok egy részének vagy a teljes adathalmaznak a kimásolása.

Letöltés közben a tárolt adat nem változhat és nem veszhet el.

A letöltött adatok számára olyan védelmet kell biztosítani, amely felismerhetővé teszi az adatmanipulációra tett kísérleteket. A letöltött adatok forrásának hitelesíthetőnek kell lennie.

A letöltött adatok formátumának olyannak kell lennie, amit minden illetékes személy fel tud használni;

"járműazonosítás" :

a járművet a jármű alvázszáma (VIN) vagy rendszáma (VRN) alapján azonosító szám vagy számok.

II. A MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI

A készüléknek alkalmasnak kell lennie az alábbiak rögzítésére, tárolására, megjelenítésére és kinyomtatására:

a) rögzítés és tárolás az adatmemóriában

1. a jármű által megtett távolság 1 km-es pontossággal;

2. a jármű sebessége;

2.1. a jármű pillanatnyi sebessége 1 másodperces gyakorisággal a járműhasználat utolsó 24 órájára visszamenőleg;

2.2. a jármű megengedett sebességének túllépése, ami úgy határozandó meg, mint azok az 1 percnél hosszabb időszakok, amelyek alatt a sebesség az N3 kategóriájú járművek esetében meghaladja a 90 km/órát, az M3 kategóriába sorolt járművek esetében pedig a 105 km/órát (a gyorshajtás időpontjával, dátumával, maximális sebességével, valamint a vizsgált időszakok átlagsebességével);

3. vezetési idő (idő és dátum) 1 perces pontossággal;

4. egyéb munkavégzési vagy készenléti idők (idő és dátum) 1 perces pontossággal;

5. a munkavégzés megszakítása és a napi pihenőidő (idő és dátum) 1 perces pontossággal;

6. az olyan elektronikus menetíró készülék esetében, amelyet a távolság- és sebességérzékelő elektromos úton továbbított jelei működtetnek, a menetíró készülék áramellátásának minden 100 milliszekundumot meghaladó megszakadása (kivétel a világítás), a sebesség és a távolság érzékelője áramellátásának megszakadása, valamint a sebesség és a távolság jeladójához menő jel bármilyen megszakadása, beleértve a dátumot, időt, időtartamot és a járművezetői kártya számát;

7. járművezetői kártyaszám, beleértve minden behelyezés és kivétel dátumát és időpontját;

8. az olyan járművezetői kártya esetében, amelyet első alkalommal helyeznek be egy menetíró készülékbe, miután azt egy másik készülékkel használták:

- az utolsó szünet vagy pihenőidő óta eltelt aktuális vezetési idő,

- a legalább nyolcórányi utolsó pihenőidőt követő napon teljesített vezetési idő,

- két, legalább nyolcórányi pihenőidő közötti napon teljesített vezetési idő a megelőző 27 naptári napra visszamenőleg, beleértve a dátumot, időt és időtartamot,

- a folyó héten és a megelőző héten teljesített vezetési idők összesen, továbbá a két teljes megelőző héten teljesített vezetési idők összesen,

- az adott napon és a megelőző 27 naptári napon töltött, legalább nyolcórányi pihenőidők, beleértve minden esetben a dátumot, időt és időtartamot,

- a vezetett jármű rendszáma (VRN);

9. behelyezett vagy működőképes járművezetői kártya nélkül végzett vezetés dátuma, ideje és időtartama;

10. a napi munkaidő megkezdésének és befejezésének helyszínén rögzített adatok;

11. a menetíró készülék automatikusan azonosítható rendszerhibái, beleértve a dátumot, időt és a járművezetői kártya számát;

12. a járművezetői kártya hibái, beleértve a dátumot, időt és a járművezetői kártya számát;

13. az elismert szerelő vagy műhely műhelykártya-száma, beleértve legalább a menetíró készülék beépítése legutóbbi felülvizsgálatának, illetve az időszakos felülvizsgálatnak a dátumát a VII. fejezet c) és d) pontjának megfelelően;

14. az ellenőrzőkártya száma, az ellenőrzőkártya behelyezése időpontjának és az ellenőrzés jellegének (megjelenítés, kinyomtatás, letöltés) feltüntetésével. Letöltés esetén a letöltés időtartama rögzítendő;

15. az idő beállítása beleértve a dátumot, időt és a járművezetői kártya számát;

16. járművezetési rendszer (egyedül/személyzet tagjaként - járművezető/járművezető);

b) adattárolás a gépjárművezetői kártyán

1. az a) 3., 4. és 5. pontban felsorolt idők alapvető adatai legalább az utolsó 28 naptári napra visszamenőleg, a vezetett jármű "VRN" azonosító száma és az a) 10., 14. és 16. pontjában közölt adatok;

2. események és hibák az a) 6., 11. és 15. pontjának megfelelően és a vezetett jármű "VRN" azonosító száma;

2.1. a járművezetői kártya behelyezésének és kivételének időpontja, és az e két időpont között megtett távolság;

2.2. a második járművezető kártyája behelyezésének és kivételének dátuma és időpontja a kártyaszámmal;

3. az adatokat úgy kell a gépjárművezetői kártyán rögzíteni és tárolni, hogy az a hamisításnak a lehetőségét is kizárja;

c) két járművezetőre vonatkozó adatok rögzítése és tárolása

a két járművezetővel közlekedő járművek esetében az a) 3. pontban részletezett vezetési időt annak a járművezetőnek a kártyáján kell rögzíteni és tárolni, aki a járművet vezeti. A készüléknek rögzítenie és tárolnia kell adatmemóriájában és a két járművezetői kártyán egyidejűleg, de külön-külön az a) 4. és 5. pontjában részletezett információkat;

d) adatok megjelenítése vagy kinyomtatása illetékes felhasználó kérelmére

1. járművezetői kártyaszám, a kártya lejáratának dátuma;

2. a kártyatulajdonos járművezető családi- és utóneve;

3. az utolsó szünet vagy pihenőidő óta eltelt aktuális vezetési idő;

4. a legalább nyolcórányi utolsó pihenőidőt követő napon teljesített vezetési idő;

5. két, legalább nyolcórányi pihenőidő közötti napon teljesített vezetési idők a megelőző 27 naptári napra visszamenőleg, beleértve a dátumot, időt és időtartamot;

6. a folyó héten és a megelőző héten teljesített vezetési idők összesen, továbbá a két teljes megelőző héten teljesített vezetési idők összesen;

7. az egyéb munkavégzési vagy készenléti időszakok;

8. az adott napon és a megelőző 27 napon töltött, legalább nyolcórányi pihenőidők, beleértve minden esetben a dátumot, időpontot és időtartamot;

9. a vezetett járművek "VRN" azonosítószáma legalább az utolsó 28 naptári napra visszamenőleg, beleértve a járművenként és naponta megtett távolságot, a járművezetői kártya első behelyezésének és utolsó kivételének időpontját, valamint a járművek váltásának időpontját;

10. az idő beállítása, beleértve a dátumot, időpontot és kártyaszámot;

11. a menetíró készülék áramforrásának megszakadása, beleértve a dátumot, időpontot, időtartamot és a járművezetői kártya számát (az a) 6. pontjában meghatározott módon);

12. a sebesség- és távolságérzékelő és a jármű közötti kapcsolat megszakadása, beleértve a dátumot, időpontot, időtartamot és a járművezetői kártya számát (az a) 6. pontban meghatározott módon);

13. a vezetett jármű "VIN", illetve "VRN" azonosítószáma;

14. vezetés járművezetői kártya nélkül az a) 9. pontja szerint az utolsó 28 naptári napra visszamenőleg;

15. a vezetőre vonatkozóan tárolt részletes adatok (a c) pontban meghatározott módon);

16. a napi munkavégzés megkezdésének és befejezésének helyszínével kapcsolatban rögzített adatok;

17. a menetíró készülék automatikusan felismerhető rendszerhibái, beleértve a dátumot, időpontot és a járművezetői kártya számát;

18. a járművezetői kártya hibái, beleértve a dátumot, időpontot és a járművezetői kártya számát;

19. az ellenőrzőkártya száma az ellenőrzőkártya behelyezése időpontjának és az ellenőrzés jellegének (megjelenítés, kinyomtatás, letöltés) feltüntetésével. Letöltés esetén a letöltés időtartama rögzítendő;

20. a megengedett sebesség a) 2.2. pont szerinti túllépése, beleértve a dátumot, időt és a járművezetői kártya számát a folyó héten és minden esetben, beleérve az előző hét utolsó napját;

21. összesítő jelentések, amelyek segítségével a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletekben, továbbá a 88/599/EGK irányelvben foglaltak betartása ellenőrizhető.

III. A MENETÍRÓ KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK

a) Általános szempontok

1.1. A menetíró készülék megfelelő működését nem zavarhatja meg, illetve annak megzavarására nem lehet alkalmas valamilyen jóváhagyott vagy nem jóváhagyott műszer behelyezése a menetíró készülékbe, vagy ahhoz való csatlakoztatása. A menetíró készüléket az ilyen műszerekkel kiegészítve kell jóváhagyásra bocsátani.

1.2. A menetíró készüléknek a Közösség területén rendszerint előforduló éghajlati viszonyok között jól kell működnie.

2. Anyagok

2.1. A menetíró készülék valamennyi alkatrészének megfelelő ellenállóképességgel és mechanikai szilárdsággal, továbbá állandó elektromos és mágneses jellemzőkkel rendelkező anyagokból kell készülnie.

2.2. A készülék alkatrészének vagy a gyártáshoz felhasznált anyag jellegének minden megváltoztatását, a gyártásban bekövetkező alkalmazást megelőzően, jóváhagyásra kell benyújtani ahhoz a hatósághoz, amelyik a típusjóváhagyást a készülékre kiadta.

3. A megtett távolság mérése

A megtett távolság mérhető és rögzíthető akár:

- úgy, hogy tartalmazza az előremenetet és hátramenetet, vagy

- úgy, hogy csak előremenetet tartalmazzon.

Hátramenet esetén a megtett távolság esetleges rögzítése semmiképpen sem befolyásolhatja a többi rögzítés áttekinthetőségét és pontosságát.

4. A sebesség mérése

4.1. A sebességmérés tartománya meg kell, hogy feleljen a típusbizonyítványban megállapítottnak.

4.2. A mérőeszköz saját frekvenciájának és csillapításának olyannak kell lennie, hogy a sebesség kijelzése és rögzítése a méréstartományban a gyorsulás-változásokat 2 m/s2-ig legyen képes követni az elfogadott tűréshatárokon belül.

5. Időmérés (óra)

Az időmérés digitális. Az aktualizálást (szükség esetén) elismert műhely hajtja végre. A belső óra által jelzett idő az összehangolt nemzetközi világidő (UTC). A kijelzőn látható időt a gépjárművezető megváltoztathatja.

5.1. Az idő mérése automatikusan megy végbe a menetíró készülékben.

5.2. Az óraidő a memóriában csak akkor nullázható le, ha a készülékbe egy elismert műhely kártyáját helyezik be.

6. Világítás és védelem

6.1. A készülék vizuális műszereit nem vakító fényű megvilágítással kell ellátni.

6.2. A megfelelő használat biztosítása érdekében a menetíró készülék minden belső alkatrészét védeni kell a nedvesség és a por ellen. Az alkatrészeket leplombálható burkolatok alkalmazásával hamisítás elleni védelemmel is el kell látni.

6.3. Gondoskodni kell a járművek elektronikus berendezéseire vonatkozó szabványoknak megfelelő védelemről az elektromos interferenciákkal és mágneses terekkel szemben.

6.4. A menetíró készüléket és a jeladót csatlakoztató kábeleket folyamatos elektronikus ellenőrzéssel, például jeltitkosítással kell védeni, ami alkalmas a menetíró készülék hibátlan működéséhez egyébként nem szükséges olyan eszközök rendszeren belüli jelenlétét érzékelni, amely eszközök alkalmasak arra, hogy a menetíró készülékek pontos működését a sebesség- és távolságérzékelőből érkező elektronikus adatok rövidre zárásával, megszakításával vagy módosításával, vagy bármilyen egyéb jóváhagyott eszköz megkettőzésével megakadályozza, ha ezt az eszközt bekötik vagy működésbe léptetik.

6.5. A teljes rendszert - a sebesség- és távolságérzékelő csatlakozásait is beleértve - hamisítás elleni védelemmel kell ellátni.

6.6. A menetíró készülék maga érzékeli meghibásodásait.

b) Vizuális műszerek

A kijelzéseknek a menetíró készüléken kívülről jól láthatóaknak, és világosan, egyszerűen és félreérthetetlenül leolvashatónak kell lenniük, akkor is, ha egy járművet ketten vezetnek.

A kijelző egységnek alkalmasnak kell lennie a II. fejezet d) pontjában említett információk kérelemre történő megjelenítésére. Ilyen kérelemre sor kerülhet szelektíven vagy sorozatosan.

c) Figyelmeztető jelzések

1. A vezető legalább 30 másodpercig tartó figyelmeztetése, ha a járművet úgy vezeti, hogy:

- a járművezetői kártyát nem helyezte be,

- kártyája hibásan működik,

- a járművezetői kártyát nem a megfelelő nyílásba helyezte be,

- a menetíró készülék egy vagy több belső meghibásodást észlelt, különösen a II. fejezet d) 17. és 18. pontjában említetteket,

- túllépi a II. fejezet a) 2.2. pontjában meghatározott sebességhatárt.

2. A vezető figyelmeztetése a vezetési időnkénti négy és fél órás vezetési idő, illetve a kilenc órás napi vezetési idő túllépése előtt 15 perccel, valamint a túllépés időpontjában.

3. A vezető figyelmeztetése a legutóbbi 24 órán belül az előírt napi nyolc órás pihenőidő be nem tartása előtt 15 perccel, valamint annak időpontjában.

4. A jármű tulajdonosa igényelheti további figyelmeztetések telepítését.

5. A figyelmeztető jelzések formája

A figyelmeztetések lehetnek akár hallható, akár látható jelzések, akár a kettő kombinációi, de mindenképpen olyanok, amiket a felhasználó könnyen felismer.

d) Memória

1. A II. fejezet a) 3., 4. és 5. pontjában említett időket minden olyan esetben tárolni kell, amikor tevékenységi vagy rendszerbeli változás következik be.

2. A vezetési időt a készüléknek mindig automatikusan kell tárolnia, miközben a jármű mozgásban van.

3. A rendelet 15. cikke (3) bekezdése második francia bekezdésének b), c) és d) pontjában említett egyéb időket külön kell tárolni szükség esetén egy tevékenység-választó eszköz működtetésével.

e) Jelölések

1. A menetíró készülék előlapján a következő jelzéseknek kell látszani:

- a távolságot jelző számadat mellett a távolság mértékegysége "km" rövidítéssel,

- a sebességet jelző számadat mellett a "km/h"jelzés.

2. A menetíró készüléken az alábbi információkat tartalmazó ismertető címkét kell elhelyezni:

- a készülék gyártójának neve és címe,

- a készülék gyártási száma és éve,

- a menetíró készülék típusjóváhagyási jele,

- a menetíró készülék állandója a "k = ... ford/km", vagy "k = ... imp/km" formában,

- tetszőlegesen a sebességmérési tartomány az 1. pont szerinti formában.

Ezt az információt a menetíró készülék igény szerint ugyancsak kijelezheti.

f) Maximális tűrés (kijelző és rögzítő műszerek)

1. A maximális tűrésértékek a megtett távolságra, a sebességre és az időre vonatkoznak, és mérésük beszerelés előtt dinamométeren, továbbá a beszerelés időpontjában, az időszakos felülvizsgálaton, valamint a használat folyamán a VII. fejezetben említett körülmények között történik.

2. Az 1. pontban ismertetett maximális tűrés a Közösség területén rendszerint előforduló klimatikus viszonyoknak megfelelő extrém hőmérsékletekre érvényes.

IV. MEMÓRIAKÁRTYÁK

A. JÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA (MEMÓRIÁVAL)

1. A kártya behelyezése/kivétele

A menetíró készüléket úgy kell kialakítani, hogy a járművezetői kártyát (memóriával) a kártyaolvasóba történő megfelelő behelyezése esetén nyugalmi helyzetben rögzítse és a kártyán található lényeges adatokat automatikusan a menetíró készülék adatmemóriájában tárolja. A járművezetői kártya kivételére csak a jármű álló helyzetében kerülhet sor, miután a lényeges adatokat a kártya tárolta.

2. A járművezetői kártya memóriakapacitása

A járművezetői kártyának elégséges memóriakapacitással kell rendelkeznie ahhoz, hogy az adott járművezetőre vonatkozóan a II. fejezet c) pontjában említett adatokat legalább 28 naptári napra visszamenőleg tárolni tudja. Amennyiben az adatkártya memóriakapacitása kimerül, úgy az újabb adatok a régiek helyébe kerülnek.

3. Látható adatok

Az 1. oldal tartalma:

a) a "Járművezetői kártya" szavak a kártyát kiállító tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein nyomtatott nagybetűkkel feltüntetve;

"Járművezetői kártya" a Közösség többi hivatalos nyelvén, ami az engedély nyomtatott hátterét adja:

es : TARJETA DEL CONDUCTOR

dk : FØRERKORT

de : FAHRERKARTE

el : ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

en : DRIVER CARD

fr : CARTE DE CONDUCTEUR

ga : CÁRTA TIOMÁNAÍ

it : CARTA DEL CONDUCENTE

nl : BESTUURDERSKAART

pt : CARTÃO DE CONDUTOR

fi : KULJETTAJAKORTTI

sv : FÖRARKORT;

b) a kártyát kiállító tagállam megnevezése (tetszés szerint);

c) a kártyát kiállító tagállam megkülönböztető jele kék téglalapban negatív nyomással, amit kör alakban 12 sárga csillag övez; a megkülönböztető jelek a következők:

B Belgium

DK Dánia

D Németország

GR Görögország

E Spanyolország

F Franciaország

IRL Írország

I Olaszország

L Luxemburg

NL Hollandia

A Ausztria

P Portugália

FIN Finnország

S Svédország

UK Egyesült Királyság;

d) a kiállított kártyára jellemző információk a következő sorszámozással:

1. a kártyatulajdonos családi neve;

2. a kártyatulajdonos utóneve, illetve utónevei;

3. születési hely és idő;

4. a) a kártya kiállításának időpontja;

b) a kártya lejáratának időpontja;

c) a kiállító hatóság megnevezése (esetleg a 2. oldalra nyomtatható);

d) adminisztratív célokra szolgáló szám, amely nem azonos az 5. pontban feltüntetett számmal (tetszés szerint);

5. a) a vezetői engedély száma, a megújított vezetői engedély számával együtt;

b) a járművezetői kártya száma a cserekártyák indexszámával együtt;

6. a kártyatulajdonos fényképe;

7. a kártyatulajdonos aláírása;

8. a kártyatulajdonos szokásos lakóhelye vagy postai címe (tetszés szerint).

Az 1., 2., 3., a 4. b), valamint az 5. a) és b) pontban említett adatokat a járművezetői kártya memóriája is tárolja.

A 2. oldal tartalma:

a) a kártya 1. és 2. oldalán sorszámmal feltüntetett rovatokhoz fűzött magyarázatok;

b) a kártyatulajdonos kifejezett írásbeli hozzájárulásával a járművezetői kártya olyan információkkal is kiegészülhet, amelyek annak kezelésével nem állnak összefüggésben, azonban az ilyen kiegészítés semmilyen módon nem változtatja meg a kártyamodell járművezetői kártyaként való használatát.

+++++ TIFF +++++

4. Szabványok

A gépjárművezetői kártya és a menetíró készülék a következő szabványok előírásainak kell, hogy megfeleljen:

- ISO 7810,

- ISO 7816-1,

- ISO 7816-2,

- ISO 7816-3,

- ISO 7816-4 tervezet,

- ISO 10373 tervezet,

- a felszíni közlekedésben való használatra szolgáló azonosító kártyák rendszerein belül meghatározott részletes, funkcionális előírások.

5. Biztonság, az adatvédelmet is beleértve

A gépjárművezetői kártya különböző alkotóelemei azt a célt szolgálják, hogy a kártyát hamisítani, vagy adatait manipulálni ne lehessen, és hogy az erre irányuló valamennyi kísérlet észlelhető legyen.

6. Hőmérsékleti tartomány

A járművezetői kártyának hibátlanul kell működnie a Közösség területén rendszerint előforduló éghajlati viszonyok között.

7. A kártya élettartama

A járművezetői kártyának öt éven át hibátlanul kell működnie, ha azt az előírásoknak megfelelő környezeti és elektromos feltételek között használják.

8. Elektromos jellemzők

A kártya elektromos jellemzőinek meg kell felelniük a járművek elektronikus berendezéseire vonatkozó előírásoknak.

9. A járművezetői kártya logikai struktúrája

A kártya logikai struktúráját úgy kell meghatározni, hogy az garantálja a megfelelő működést, valamint az ebben a mellékletben foglaltak szerinti menetíró készülékkel való kompatibilitást.

10. Funkciók és parancsok

A kártyafunkcióknak- és parancsoknak ki kell terjedniük az I. fejezet c) pontjában, valamint a II. fejezet b) pontjában említett összes funkcióra.

11. Elemi adatállományok

Az elemi adatállományokra vonatkozó előírásoknak a 4. pontban említett szabványok keretein belül kell maradniuk.

12. Különleges rendelkezések

A tagállamok a Bizottsággal folytatott konzultációt követően és az e mellékletben foglalt egyéb rendelkezések sérelme nélkül a kártyán további színeket és jelzéseket helyezhetnek el, például nemzeti szimbólumaikat és biztonsági jellemzőket.

B. MÉRŐHELY-KÁRTYA (MEMÓRIÁVAL), ELLENŐRZŐKÁRTYA (MEMÓRIÁVAL) ÉS A VÁLLALKOZÁS ADATKÁRTYÁJA (MEMÓRIÁVAL)

A memóriával rendelkező mérőhely- és ellenőrzőkártyát és a vállalkozás adatkártyáját úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegye a hibátlan működést az I. fejezet g), h) és i) pontja szerinti használat esetén, és a kompatibilitást minden olyan menetíró készülékkel, amelyik megfelel e melléklet rendelkezéseinek. A kártyák szerkezeti kialakításának olyannak kell lennie, hogy kizárólag a jogosultsággal rendelkező felhasználó részére biztosítsa az információk hozzáférhetőségét, és csakis a kártyák rendeltetésének megfelelő feladatok ellátása céljából.

V. NYOMTATÓ, ÉS KINYOMTATOTT SZABVÁNYDOKUMENTUMOK

1. A nyomtatókat úgy kell kialakítani, hogy alkalmasak legyenek a II. fejezet d) pontjában említett kinyomtatott dokumentumok előállítására a megfelelő képélességgel, hogy az ilyen anyagok olvasásakor annak tartalmát illetően semmiféle kétség ne merülhessen fel. A kinyomtatott dokumentumoknak szokásos tárolási körülmények között legalább egy évig világosan olvashatóaknak és felismerhetőeknek kell maradniuk.

Szokásos páratartalom és hőmérséklet mellett a kinyomtatott dokumentumoknak meg kell őrizniük méreteiket és a rajtuk rögzített szöveget.

Biztosítani kell annak a lehetőségét is, hogy ezekre a dokumentumokra kézzel írott megjegyzések kerüljenek, például a járművezető aláírása.

2. A minimális nyomtatókapacitásnak - bármilyen legyen is a kinyomtatott dokumentumok formátuma - elegendőnek kell lennie a II. fejezet d) pontjában említett információ kinyomtatására.

Ha a nyomtatókapacitás növelése érdekében több kinyomtatott dokumentumot kell összeilleszteni, akkor a különféle dokumentumok illesztését úgy kell megoldani, hogy az illesztési pontokon az adatok sorát ne szakítsa meg olyan szünet, amelyik veszélyeztetheti az adatok helyes értelmezését.

VI. A MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE

a) Beszerelés

1. A menetíró készüléket meg kell védeni a balesetekből eredő károsodástól.

2. A hivatalos szervek részére biztosítani kell, hogy a menetíró készülék állandóját egy adapternek nevezett alkalmas készülékkel hozzá lehessen igazítani a jármű jellemző együtthatójához.

A két vagy több differenciál-áttétellel rendelkező járműveket kapcsolószerkezettel kell ellátni, amely a különböző áttételeket automatikusan összehangolja azzal az áttétellel, amelynek alapján a menetíró készüléket az adapter segítségével a járműhöz beállították.

b) Illesztési címke

Miután a felszereléskor elvégezték a menetíró készülék ellenőrzését, egy illesztési címkét kell felerősíteni jól látható helyen a készülék mellett, a készülékre vagy a készülékbe. Elismert szerelő vagy műhely által végzett minden felülvizsgálat után, amikor a készülék beállításának módosítása szükséges, az előző helyére új címkét kell felszerelni.

A címkének legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- az elismert szerelő vagy műhely neve, címe vagy cégneve,

- a jármű jellemző együtthatója: "w = ... ford/km" vagy "w = ... imp/km" formában,

- a gumiabroncsok tényleges kerülete: "l = ... mm" formában,

- a jármű jellemző együtthatója meghatározásának és a gumiabroncsok kerülete tényleges mérésének időpontja,

- a jármű alvázszámának utolsó nyolc számjegye.

c) Plombálás

1. Az alábbi alkatrészeket kell plombával ellátni:

a) azok a csatlakozások, amelyek megbontása észrevehetetlen változásokat idézne elő, illetve adatvesztést okozna;

b) azok a burkolatok, amelyeken keresztül olyan áramkörökhöz vagy mechanizmusokhoz lehet hozzáférni, amelyek bármilyen megváltoztatása kihat a menetíró készülék helyes működésére, vagy amelyek lehetővé teszik a készülék jellemzőinek illetéktelen személy által történő megváltoztatását;

c) a illesztési címke, kivéve ha az úgy van felerősítve, hogy a rajta lévő jelölések megrongálása nélkül nem távolítható el.

2. A plombák helyét minden esetben meg kell említeni a típusbizonyítványon, és azok szilárdságát a típusjóváhagyási eljárás részeként le kell ellenőrizni.

3. Az 1. b) pontban említett plombákat az alábbi esetekben szabad eltávolítani:

- veszélyhelyzetben,

- sebességkorlátozó készülék vagy a közúti közlekedés biztonságát fokozó egyéb készülék beszerelése, beállítása vagy javítása esetén, azzal a feltétellel, hogy a menetíró készülék továbbra is megbízhatóan és pontosan működik, és egy elismert szerelő vagy műhely a sebességkorlátozó készülék vagy a közúti közlekedés biztonságát fokozó egyéb készülék beszerelése után közvetlenül, egyéb esetben pedig hét napon belül visszahelyezi a plombát (a VII. fejezetnek megfelelően).

A plombák feltörésekor minden alkalommal írásos nyilatkozatot kell készíteni a feltörés okairól, amelyet a hatáskörrel rendelkező hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

VII. ELLENŐRZÉSEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATOK

a) Mérőhelyek (szerelők és műhelyek) felhatalmazása

A tagállamok kijelölik az ellenőrzések és felülvizsgálatok végrehajtására jogosult testületeiket.

b) Új vagy javított műszerek hitelesítése

Minden egyes új vagy javított készüléket a megfelelő működése, valamint leolvasott és rögzített adatainak a III. fejezet f) 1. pontjában megjelölt határokon belüli pontossága szempontjából hitelesíteni kell a VI. fejezet c) 1. pontja szerinti plombákkal vagy a menetíró készülék adatmemóriájában tárolt, ezzel egyenértékű digitális információval.

c) A beépítéskor végzett ellenőrzés és a beprogramozás

1. A járműbe való beépítésnél a menetíró készüléknek és a beépítésnek meg kell felelnie a III. fejezet f) 2. pontjában előírt maximális tűréshatárokra vonatkozó rendelkezéseknek.

2. A menetíró készülékbe az alábbi adatokat kell beprogramozni:

- a beépítés ellenőrzésének dátuma,

- az összehangolt nemzetközi világidő (UTC),

- a "VIN" és "VRN" járműazonosítás,

- az elismert szerelő vagy műhely műhelykártyájának száma.

d) Időszakos felülvizsgálatok

1. A járművekbe beépített készülékek időszakos felülvizsgálatát a készülékek javítása, vagy a jármű jellemző együtthatójának, vagy az abroncsok tényleges gördülési kerületének bármilyen megváltoztatása után, vagy legalábbis az utolsó ellenőrzéstől számított két éven belül kell elvégezni; és a vizsgálat végrehajtható a járművek időszakos műszaki vizsgálatának keretében is.

Ezek a felülvizsgálatok a következő ellenőrzéseket tartalmazzák:

- a menetíró készülék megfelelően működik-e, az adatoknak a műhelykártyáról és a műhelykártyára való letöltését is beleértve,

- biztosított-e a III. fejezet f) 2. pontjában foglalt, a megengedett maximális tűrésre vonatkozó rendelkezések betartása,

- a menetíró készülék rendelkezik-e a típusjóváhagyási jellel,

- felhelyezték-e az illesztési címkét,

- sértetlenek-e a készüléken és a berendezés egyéb részein elhelyezett plombák,

- mekkora az abroncsok tényleges kerülete.

2. A menetíró készülékbe az alábbi adatokat kell beprogramozni:

- az időszakos felülvizsgálat dátuma,

- az összehangolt nemzetközi világidő (UTC),

- a "VIN" és "VRN" azonosítószám,

- az elismert műhely kártyájának száma.

3. Az ilyen vizsgálatok magukban foglalják az illesztési címke, vagy a menetíró készülék adatmemóriájában tárolt, ezzel egyenértékű digitális információk lecserélését.

e) A hibák mérése

A hibák mérését a beépítéskor és a használat alatt a következő feltételek szerint kell végezni, amelyeket előírt vizsgálati feltételeknek kell tekinteni:

- terheletlen jármű a szokásos menetkész állapotban,

- gumiabroncsnyomás a gyártó előírásai szerint,

- gumiabroncskopás a nemzeti jogszabályok által megengedett határokon belül,

- járműmozgás: a járműnek a saját motorja által biztosított meghajtás révén egyenes vonalban, vízszintes terepen, 50 ± 5 km/h sebességgel kell haladnia. A mérést legalább 1000 méteres távolságon kell végezni,

- megfelelő dinamométer - amennyiben hasonló pontosságú - ugyancsak felhasználható az ellenőrzésekhez.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R2135 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R2135&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék