32006R0509[1]

A Tanács 509/2006/EK rendelete ( 2006. március 20. ) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről

A TANÁCS 509/2006/EK RENDELETE

(2006. március 20.)

a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek termelése, előállítása és forgalmazása fontos szerepet játszik a Közösség gazdaságában.

(2) Ösztönözni kell a mezőgazdasági termelés változatosabbá tételét. A különleges tulajdonságokkal rendelkező hagyományos termékek támogatása egyrészt a mezőgazdasági termelők bevételeinek növelésével, másrészt a vidéki lakosság helyben tartásával komoly hasznára válhat a vidék gazdaságának, különösen a hátrányos helyzetű vagy félreeső területek esetében.

(3) Az élelmiszer-ágazat belső piacának jó működéséhez a gazdasági szereplők számára olyan eszközöket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik termékeik piaci értékének növelését, valamint ezzel egyidejűleg megóvják a fogyasztókat a tisztességtelen gyakorlattól, és biztosítják a tisztességes kereskedelmet.

(4) A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek különleges tulajdonságainak tanúsításáról szóló, 1992. július 14-i 2082/92/EGK tanácsi rendelet (2) meghatározza a különleges tulajdonságok tanúsítását, a 2082/92/EGK rendelet alkalmazása részletes szabályait megállapító 1848/93/EGK bizottsági rendelet (3) pedig bevezette a "hagyományos különleges termék" fogalmát. A különleges tulajdonságok tanúsításai - ismertebb nevükön a "hagyományos különleges termékek" - megfelelnek a különleges tulajdonságokkal rendelkező hagyományos termékek iránti fogyasztói igényeknek. Tekintettel a piacon kapható termékek igen széles skálájára, és a rájuk vonatkozó információ nagy tömegére, a fogyasztók számára a jobb választás érdekében világos és tömör tájékoztatással kell szolgálni az érintett élelmiszerek különleges tulajdonságairól.

(5) Az egyértelműség kedvéért célszerű a jövőben a "különleges tulajdonságok tanúsítványa" helyett a könnyebben érthető "hagyományos különleges termék" kifejezést használni, valamint annak érdekében, hogy e rendelet célja mind a termelők, mind a fogyasztók számára világosabb legyen, célszerű pontosítani a "különleges tulajdonság" meghatározását, és bevezetni a "hagyományos" kifejezés meghatározását.

(6) Egyes termelők a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek különleges tulajdonságai révén a piaci érték növelését szeretnék elérni, mert termékeik, illetve élelmiszereik lényegi tulajdonságai egyértelműen megkülönböztetik azokat más hasonló termékektől és élelmiszerektől. A fogyasztó védelme érdekében a hagyományos különleges termékeket ellenőrizni kell. Egy ilyen önkéntes rendszernek, amely lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy közösségi szinten ismertessék egy mezőgazdasági termék vagy élelmiszer minőségét, minden biztosítékot meg kell adnia a tekintetben, hogy megalapozott legyen minden, az adott élelmiszerre a minőség tekintetében a kereskedelemben tett hivatkozás.

(7) A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek címkézése az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (4) megállapított általános szabályok hatálya alá tartozik. A hagyományos különleges termékek különleges tulajdonságaira tekintettel azonban kiegészítő különös rendelkezéseket kell elfogadni. A Közösség területén készült hagyományos különleges termékek azonosításának könnyebbé és gyorsabbá tétele érdekében címkézésükön kötelezővé kell tenni a "hagyományos különleges termék" jelzést vagy az ahhoz társított közösségi szimbólum használatát, ésszerű határidőt biztosítva arra, hogy a gazdasági szereplők alkalmazkodhassanak e kötelezettséghez.

(8) A hagyományos különleges termékeknek való megfelelés és azok állandóságának biztosítása érdekében a termelői csoportosulásoknak saját maguknak kell meghatározniuk a különleges tulajdonságokat egy termékleírásban. A hagyományos különleges termék bejegyzésének lehetősége harmadik országok termelői számára is nyitott.

(9) A Közösség területén oltalomban részesülő hagyományos különleges termékekre a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten (5) alapuló, hiteles ellenőrzési rendszernek kell vonatkoznia, valamint egy olyan ellenőrzési rendszernek, amely biztosítja, hogy a gazdasági szereplők a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek forgalomba hozatala előtt betartják a termékleírásokat.

(10) Az oltalom megszerzése érdekében a hagyományos különleges termékeket közösségi szinten be kell jegyezni. A nyilvántartásban szereplő bejegyzésnek információkkal kell szolgálnia a gazdasági szereplők és a fogyasztók számára is.

(11) Annak biztosítása érdekében, hogy az érintett mezőgazdasági termék vagy élelmiszer hagyományos, és különleges tulajdonságokkal rendelkezik, az érintett tagállam nemzeti hatóságainak - a kifogással kapcsolatos nemzeti eljárást is magában foglaló minimális közösségi rendelkezések betartásával meg kell vizsgálniuk a bejegyzési kérelmeket. Ezt követően a Bizottságnak részt kell vennie egy olyan vizsgálatban, amelynek célja a tagállamok és harmadik országok termelői által benyújtott bejegyzési kérelmekre vonatkozó egységes megközelítés biztosítása.

(12) A bejegyzési eljárás hatékonyabbá tétele érdekében el kell kerülni a zaklató és megalapozatlan kifogások figyelembevételét, és meg kell határozni azon indokokat, amelyek alapján a Bizottság a hozzá eljuttatott kifogások elfogadhatóságát mérlegeli. A kifogás benyújtásának jogát a jogos érdekkel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára is biztosítani kell, a közösségi gazdasági szereplőkre érvényes feltételeknek megfelelően. E feltételeket a Közösség területe vonatkozásában kell értékelni. A kifogást benyújtása esetében a konzultációra vonatkozó időtartamot a szerzett tapasztalatok figyelembevételével ki kell igazítani.

(13) Az e rendeletnek megfelelően biztosított oltalom hatályának tisztázása érdekében olyan rendelkezéseket kell bevezetni, amely megállapítja különösen azt, hogy e rendelet a védjegyekre és a földrajzi jelzésekre vonatkozó meglévő szabályok sérelme nélkül alkalmazandó.

(14) Az egyenlőtlen versenyfeltételek kialakulásának elkerülése érdekében minden termelő - beleértve harmadik országok termelőit is - számára lehetővé kell tenni, hogy a termék bejegyzett nevét egy egyedi jelzéssel és adott esetben a "hagyományos különleges termékekhez" társított közösségi szimbólummal együtt, vagy pedig a termék bejegyzett nevét önmagában használhassa, feltéve hogy az általa termelt vagy feldolgozott mezőgazdasági termék vagy élelmiszer megfelel az adott termékleírás követelményeinek, és a termelő e rendelet rendelkezéseinek megfelelően igénybe veszi az ellenőrző hatóságok vagy szervek szolgálatait.

(15) Ahhoz, hogy egy mezőgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonságainak jelzése a termelőknek érdekükben álljon, és megalapozza a fogyasztók bizalmát, azt oltalomban kell részesíteni, és ellenőrzés alá kell vonni.

(16) A tagállamokat fel kell hatalmazni a felmerült költségek fedezésére szolgáló díj kiszabására.

(17) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (6) összhangban kell elfogadni.

(18) Rendelkezni kell a Bizottsághoz az e rendelet hatálybalépése előtt érkezett bejegyzési kérelmekre alkalmazandó, e rendeletben foglalt szabályok meghatározásáról. Ésszerű határidőt kell adni a gazdasági szereplőknek a magán ellenőrző szervek alkalmazkodása, valamint a hagyományos különleges termékként forgalomba hozott mezőgazdasági termékek és élelmiszerek címkézésének kiigazítása tekintetében.

(19) Az egyértelműség és átláthatóság érdekében a 2082/92/EGK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és azt ezzel a rendelettel kell felváltani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

(1) E rendelet meghatározza a hagyományos különleges termékek elismerésére vonatkozó szabályokat az alábbi termékek esetében:

a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek;

b) az e rendelet I. mellékletében felsorolt élelmiszerek.

E rendelet I. melléklete a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően módosítható.

(2) Ez a rendelet az egyéb vonatkozó közösségi rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

(3) A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárásra és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) az e rendelet hatálya alá tartozó hagyományos különleges termékekre nem alkalmazandó.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) "különleges tulajdonság": olyan tulajdonság vagy olyan tulajdonságok összessége, amely egyértelműen megkülönböztet egy mezőgazdasági terméket vagy élelmiszert az azonos kategóriába tartozó más hasonló termékektől vagy élelmiszerektől;

b) "hagyományos": a közösségi piacon a nemzedékek közötti átadáshoz szükséges időtartam óta bizonyítottan jelen lévő termék; az említett időtartam az általában egy nemzedéknyi időtartamnak tekintett idő, és legalább 25 év;

c) "hagyományos különleges termék": olyan hagyományos mezőgazdasági termék vagy élelmiszer, amelynek különleges tulajdonságát a Közösség az e rendeletnek megfelelő bejegyzése révén elismeri;

d) "csoportosulás": ugyanazon mezőgazdasági termékkel vagy élelmiszerrel foglalkozó termelők vagy feldolgozók - jogi formától és összetételtől független - társulása.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett tulajdonság vagy tulajdonságok összessége vonatkozhat a termék lényegi jellemzőire, például fizikai, kémiai, mikrobiológiai vagy érzékszervi jellemzőire, vagy a termék előállítási módszerére, vagy a termék előállítása során érvényesülő egyedi feltételekre.

A mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek kiszerelése nem tekinthető az (1) bekezdés a) pontja szerinti tulajdonságnak.

Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott különleges tulajdonság nem korlátozódhat a közösségi vagy nemzeti jogszabályokban megállapított, a szabványügyi szervek szabványaiban vagy önkéntes normákban előírt minőségi vagy mennyiségi összetételre vagy valamely előállítási módszerre; e szabály nem alkalmazandó azonban, amennyiben az említett jogszabályokat, szabványokat vagy normákat a termékek egyediségének meghatározása céljából hozták.

Az (1) bekezdés d) pontjában említett csoportosulásban más érdekelt felek is részt vehetnek.

3. cikk

Nyilvántartás

A Bizottság nyilvántartást vezet az e rendeletnek megfelelően közösségi szinten elismert, hagyományos különleges termékekről.

A nyilvántartás a hagyományos különleges termékek két jegyzékét különbözteti meg annak alapján, hogy a termék vagy élelmiszer nevének használata a termékleírást betartó termelők számára fenntartott-e vagy sem.

4. cikk

A termékekre és az elnevezésekre vonatkozó követelmények

(1) A 3. cikkben említett nyilvántartásba való bejegyzéshez a mezőgazdasági terméknek vagy élelmiszernek vagy hagyományos alapanyagokból kell készülnie, vagy hagyományos összetételűnek kell lennie, vagy előállítási és/vagy feldolgozási módjának hagyományos jellegű előállításnak és/vagy feldolgozásnak kell megfelelnie.

Nyilvántartásba vétel nem engedélyezhető abban az esetben, ha a mezőgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonsága származásán vagy földrajzi eredetén alapul. Földrajzi kifejezések használata a nevekben az 5. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül engedélyezett.

(2) A nyilvántartásba vételhez az elnevezésnek a következőket kell teljesítenie:

a) önmagában véve is egyedi; vagy

b) kifejezi a mezőgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonságát.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában említett egyedi elnevezésnek hagyományos és a nemzeti előírásoknak megfelelő vagy a szokásjog által kialakult elnevezésnek kell lennie.

A (2) bekezdés b) pontjában említett, különleges tulajdonságot kifejező elnevezés nem vehető nyilvántartásba, amennyiben:

a) csak egy olyan általános természetű tulajdonságra utal, amely a mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek valamely csoportját vagy konkrét közösségi jogszabályban meghatározott csoportját jellemzi;

b) megtévesztő, különösen például az olyan elnevezés, amely a termék valamely nyilvánvaló jellemzőjére utal, vagy nem áll összhangban a termékleírással, így következésképpen a termék jellemzői tekintetében a fogyasztó megtévesztésére alkalmas.

5. cikk

Az elnevezések használatára vonatkozó korlátozások

(1) E rendelet a szellemi tulajdonra és különösen a földrajzi jelzésekre és védjegyekre vonatkozó közösségi vagy tagállami szabályozások sérelme nélkül alkalmazandó.

(2) Egy növény- vagy állatfaj neve része lehet valamely hagyományos különleges termék nevének, feltéve hogy nem megtévesztő a termék jellege tekintetében.

6. cikk

Termékleírás

(1) A hagyományos különleges termék (HKT) minősítés megszerzéséhez a mezőgazdasági terméknek vagy élelmiszernek meg kell felelnie egy termékleírásnak.

(2) A termékleírás a következőket tartalmazza:

a) a 4. cikk (2) bekezdésében említett név egy vagy több nyelven, annak feltüntetésével, hogy a csoportosulás a bejegyzést az elnevezés fenntartásával vagy anélkül kéri, valamint hogy kíván-e a 13. cikk (3) bekezdésének rendelkezései által biztosított előnyökben részesülni;

b) a mezőgazdasági termék vagy élelmiszer alapvető fizikai, kémiai, mikrobiológiai vagy érzékszervi tulajdonságainak leírása;

c) a termelők által betartandó előállítási mód leírása, beleértve adott esetben a felhasznált alapanyagok vagy az összetevők jellegét és tulajdonságait és a mezőgazdasági termék vagy élelmiszer elkészítésének módját;

d) a termék különleges tulajdonságát meghatározó kulcsfontosságú elemek és adott esetben a használt hivatkozási alap;

e) a 4. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében megállapított, a termék hagyományos jellegét alátámasztó kulcsfontosságú elemek;

f) a különleges tulajdonság ellenőrzésére vonatkozó minimumkövetelmények és eljárások.

7. cikk

Bejegyzés iránti kérelem

(1) Hagyományos különleges termék bejegyzése iránti kérelem benyújtására kizárólag csoportosulás jogosult.

Különböző tagállamokból vagy harmadik országokból származó több csoportosulás együttes kérelmet nyújthat be.

(2) Valamely csoportosulás kizárólag az általa termelt vagy előállított mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek tekintetében nyújthat be bejegyzési kérelmet.

(3) A bejegyzési kérelem legalább a következőket tartalmazza:

a) a kérelmező csoportosulás neve és címe;

b) a 6. cikk szerinti termékleírás;

c) a termékleírás előírásainak való megfelelést ellenőrző hatóságok vagy szervek neve és címe, valamint konkrét feladataik leírása;

d) a termék egyedi és hagyományos jellegét bizonyító dokumentumok.

(4) Amennyiben a csoportosulás valamely tagállamban rendelkezik székhellyel, a kérelmet a székhely szerinti tagállamhoz kell benyújtani.

A tagállam megfelelő módon megvizsgálja az egyes kérelmeket, hogy ellenőrizze azok megalapozottságát és azt, hogy megfelelnek-e az e rendeletben megállapított feltételeknek.

(5) A tagállamok a (4) bekezdés második albekezdésében említett vizsgálat részeként kifogással kapcsolatos nemzeti eljárást vezetnek be, és gondoskodnak a kérelem megfelelő közzétételéről, továbbá ésszerű határidőt állapítanak meg, amelyen belül minden, jogos érdeket igazoló és a területén székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy kifogást nyújthat be a kérelem ellen.

A tagállam a 9. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében említett feltételek alapján megvizsgálja a beérkezett kifogások elfogadhatóságát.

(6) Ha a tagállam megítélése szerint a 4., 5. és 6. cikk követelményei teljesültek, megküldi a Bizottságnak a következőket:

a) a kérelmező csoportosulás neve és címe;

b) a 6. cikkben említett termékleírás;

c) a termékleírás előírásainak való megfelelést ellenőrző hatóságok vagy szervek neve és címe, valamint konkrét feladataik leírása;

d) a tagállam arra vonatkozó nyilatkozata, hogy megítélése szerint a csoportosulás által benyújtott kérelem megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek, és az annak végrehajtására elfogadott rendelkezéseknek.

(7) Ha a mezőgazdasági termékre vagy élelmiszerre vonatkozó kérelem egy harmadik országban található csoportosulástól érkezik, azt akár közvetlenül, akár a harmadik ország illetékes hatóságain keresztül a Bizottsághoz kell eljuttatni, és annak tartalmaznia kell a (3) bekezdésben meghatározott információkat.

(8) Az e cikkben említett és a Bizottsághoz eljuttatott dokumentumokat az Európai Unió intézményeinek valamely hivatalos nyelvén kell elkészíteni, vagy azokhoz e nyelvek valamelyikén készült hiteles fordítást kell csatolni.

8. cikk

A Bizottság által végzett vizsgálat

(1) A Bizottság megfelelő módon megvizsgálja, hogy a 7. cikk szerint kézhez kapott kérelem megalapozott-e, és megfelel-e az e rendeletben foglalt feltételeknek. A vizsgálat időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.

A Bizottság minden hónapban közzéteszi a bejegyzés iránti kérelmek tárgyát képező elnevezések jegyzékét, valamint a kérelmek Bizottsághoz történő benyújtásának időpontját.

(2) Ha a Bizottság az (1) bekezdés első albekezdésének megfelelően lefolytatott vizsgálat alapján úgy ítéli meg, hogy a kérelem eleget tesz az e rendeletben meghatározott feltételeknek, a 7. cikk (3) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett információkat közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Ellenkező esetben a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint dönt a kérelem elutasításáról.

9. cikk

Kifogás

(1) Az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő, a 8. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében előírt közzététel napjától számított hat hónapon belül bármely más tagállam vagy harmadik ország a Bizottsághoz benyújtott, kellően indokolt nyilatkozatával kifogással élhet a javasolt bejegyzés ellen.

(2) Bármely, jogos érdeket igazoló, nem a kérelmező tagállamban, illetve harmadik országban székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy kellően megalapozott nyilatkozat benyújtásával szintén kifogást emelhet a javasolt bejegyzés ellen.

A valamely tagállamban székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyeknek a nyilatkozatot az adott tagállamhoz, az (1) bekezdésnek megfelelő kifogás megtételét lehetővé tevő határidőn belül kell benyújtani.

Harmadik országban székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek a nyilatkozatot akár közvetlenül, akár az adott harmadik ország illetékes hatósága útján, az (1) bekezdésben megállapított határidőn belül a Bizottsághoz nyújtják be.

(3) A Bizottsághoz az (1) bekezdésben megállapított határidőn belül beérkezett, kifogást tartalmazó nyilatkozatok közül kizárólag azok fogadhatók el, amelyek alátámasztják:

a) a 2., 4. és 5. cikkben említett feltételek be nem tartását; vagy

b) a 13. cikk (2) bekezdése szerinti kérelmek esetében azt, hogy a nevet jogszerűen, elismerten és gazdaságilag jelentős módon hasonló mezőgazdasági termékekre vagy élelmiszerekre használják.

A Bizottság megvizsgálja a kifogások elfogadhatóságát.

Az első albekezdésben említett feltételeket a Közösség területe vonatkozásában értékelik.

(4) Ha a Bizottsághoz nem érkezik a (3) bekezdés alapján elfogadható kifogás, a Bizottság bejegyzi a nevet.

A bejegyzést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

(5) Ha a kifogás a (3) bekezdésnek megfelelően elfogadható, a Bizottság felhívja az érdekelt feleket, hogy kezdjék meg a megfelelő konzultációkat.

Ha az érdekelt felek között hat hónapon belül megállapodás születik, értesítik a Bizottságot az említett megállapodást lehetővé tévő valamennyi adatról, beleértve a kérelmező, valamint a kifogást benyújtó véleményét is. Ha a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően közzétett adatokat nem módosították, illetve azok csak kisebb módosításokon mentek át, a Bizottság e cikk (4) bekezdése szerint jár el. Egyéb esetekben a Bizottság ismételten elvégzi a 8. cikk (1) bekezdésében említett vizsgálatot.

Ha nem jön létre megállapodás, a Bizottság a hagyományos tisztességes eljárás elve és a tényleges összetéveszthetőség figyelembevételével hoz határozatot a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően.

Az említett határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

(6) Az e cikkben említett és a Bizottságnak megküldött dokumentumokat az Európai Unió intézményeinek valamely hivatalos nyelvén kell elkészíteni, vagy azokhoz e nyelvek valamelyikén készült hiteles fordítást kell csatolni.

10. cikk

Törlés

Ha a Bizottság a 19. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett részletes szabályokkal összhangban úgy ítéli meg, hogy a hagyományos különleges terméknek számító mezőgazdasági termék vagy élelmiszer termékleírásában foglalt feltételek teljesülése többé nem biztosított, kezdeményezi a 18. cikk (2) bekezdésében említett, a bejegyzés törlésére irányuló eljárást, és döntését az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi.

11. cikk

A termékleírás módosítása

(1) A termékleírások módosítását a tagállamok kérelmezhetik valamely, a területükön székhellyel rendelkező csoportosulás vagy harmadik országban székhellyel rendelkező csoportosulás kérésére. Ez utóbbi esetben a kérelmet akár közvetlenül, akár az adott harmadik ország illetékes hatóságain keresztül kell a Bizottsághoz eljuttatni.

A kérelemnek bizonyítania kell a jogos gazdasági érdek fennállását, valamint ismertetnie kell a kért módosításokat és azok indokolását.

A módosítás jóváhagyására irányuló kérelem a 7., 8. és 9. cikkben előírt eljárás hatálya alá tartozik.

Mindazonáltal, ha a javasolt módosítások kisebb jelentőségűek, a Bizottság a módosítás jóváhagyásáról a 8. cikk (2) bekezdésében és a 9. cikkben foglalt eljárás lefolytatása nélkül határoz.

A Bizottság adott esetben a kisebb módosításokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi.

(2) A tagállam gondoskodik arról, hogy minden olyan termelő vagy feldolgozó, aki azt a termékleírást alkalmazza, amelynek a módosítását kérelmezték, értesüljön a közzétételről. A 9. cikk (3) bekezdésében említett kifogásolási nyilatkozatokon kívül elfogadhatók a hagyományos különleges termék előállítása terén fennálló gazdasági érdeket bizonyító kifogásolási nyilatkozatok is.

(3) Ha a módosítás a kötelező egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések hatósági bevezetésének következményeként a termékleírás ideiglenes változtatására vonatkozik, a kérelmet valamely termelői csoportosulás kérésére a tagállam vagy valamely harmadik országban székhellyel rendelkező csoportosulás továbbítja a Bizottságnak. Az (1) bekezdés negyedik albekezdésében említett eljárás alkalmazandó.

12. cikk

Elnevezések, megjelölés és szimbólum

(1) Kizárólag a termékleírás előírásait betartó termelők utalhatnak egy mezőgazdasági termék vagy élelmiszer címkézésén, reklámjában vagy a termékre vonatkozó egyéb dokumentumban a hagyományos különleges termékre.

(2) Ha a Közösség területén előállított mezőgazdasági termék vagy élelmiszer címkézésén utalás történik valamely hagyományos különleges termékre, azon a bejegyzett elnevezés mellett szerepelnie kell vagy a közösségi szimbólumnak, vagy a "hagyományos különleges termék" megjelölésnek.

(3) A Közösség területén kívül előállított hagyományos különleges termékek címkézésén a (2) bekezdésben szereplő jelzések feltüntetése szabadon választható.

13. cikk

A bejegyzett elnevezésre vonatkozó részletes szabályok

(1) A 9. cikk (4) vagy (5) bekezdésében megállapított közzététel időpontjától kezdődően a 3. cikkben előírt nyilvántartásba bejegyzett elnevezés kizárólag a termékleírásnak megfelelő mezőgazdasági termék vagy élelmiszer hagyományos különleges termékként történő azonosítására alkalmazható, összhangban a 12. cikkben megállapított szabályokkal. Mindazonáltal a bejegyzett elnevezések továbbra is használhatók azon termékek címkézésén, amelyek nem felelnek meg a bejegyzett termékleírásnak, de a "hagyományos különleges termék" megjelölés, a "HKT" rövidítés vagy a társított közösségi szimbólum nem tüntethető fel rajtuk.

(2) Ugyanakkor a közzétett termékleírásnak megfelelő valamely mezőgazdasági termék vagy élelmiszer az elnevezés fenntartásával is bejegyezhető hagyományos különleges termékként, feltéve hogy a csoportosulás azt a bejegyzés iránti kérelmében kérte, és hogy a 9. cikkben előírt eljárás nem bizonyítja, hogy az elnevezést jogszerűen, közismerten és gazdaságilag jelentős módon hasonló mezőgazdasági termékekre vagy élelmiszerekre használják. A 9. cikk (4) vagy (5) bekezdésében megállapított közzététel időpontjától kezdődően a bejegyzett termékleírásnak nem megfelelő, hasonló mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek címkézésén sem az elnevezés - még akkor sem, ha nem kíséri a "hagyományos különleges termék" megjelölés -, sem a "HKT" rövidítés, sem pedig a társított közösségi szimbólum nem használható többé.

(3) Az olyan elnevezések esetében, amelyek bejegyzését egyetlen nyelven kérik, a csoportosulás a termékleírásban meghatározhatja, hogy a termék forgalomba hozatala során a címkézés a termék eredeti nyelven szereplő elnevezésén kívül a többi hivatalos nyelven azt is tartalmazza, hogy a terméket azon régió, tagállam vagy harmadik ország hagyományai szerint állították elő, ahonnan a kérelem származik.

14. cikk

Hatósági ellenőrzés

(1) A tagállamok a 882/2004/EK rendelettel összhangban kijelölik az e rendeletben megállapított kötelezettségek tekintetében az ellenőrzésért felelős illetékes hatóságot vagy hatóságokat.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy egy hatósági ellenőrzési rendszer bármely, az e rendeletet betartó gazdasági szereplőre kiterjedjen.

(3) A Bizottság az (1) bekezdésben vagy a 15. cikkben említett hatóságok és szervek nevét és címét közzéteszi, és ezt rendszeresen naprakésszé teszi.

15. cikk

A termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzése

(1) A Közösség területén előállított mezőgazdasági termékek és élelmiszerek tekintetében a termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzését a forgalomba hozatalt megelőzően az alábbiak biztosítják:

- a 14. cikkben említett illetékes, egy vagy több hatóság, és/vagy

- 882/2004/EK rendelet szerinti, terméktanúsító szervként eljáró egy vagy több ellenőrző szerv.

A termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzési költségeit az ilyen ellenőrzéseknek alávetett gazdasági szereplők viselik.

(2) Egy harmadik ország területén előállított mezőgazdasági termékek és élelmiszerek tekintetében a termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzését a forgalomba hozatalt megelőzően az alábbiak biztosítják:

- a harmadik ország által kijelölt egy vagy több hatóság, és/vagy

- egy vagy több terméktanúsító szerv.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett terméktanúsító szerveknek meg kell felelniük az EN 45011. sz. európai szabványnak vagy az ISO/IEC 65 útmutatónak (A terméktanúsító rendszereket működtető szervekre vonatkozó általános követelmények), továbbá e szerveket 2010. május 1-jétől ezeknek megfelelően akkreditálják.

(4) Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben említett hatóságok úgy döntenek, hogy ellenőrzik a termékleírásoknak való megfelelést, megfelelő biztosítékokkal kell szolgálniuk az objektivitás és pártatlanság tekintetében, valamint a feladataik ellátásához szükséges képzett személyzettel és forrásokkal kell rendelkezniük.

16. cikk

A kijelölt hatóságoknak vagy szerveknek szóló termelői nyilatkozatok

(1) A tagállamok azon termelői, akik először kívánnak hagyományos különleges terméket előállítani - még ha az eredeti kérelmező csoportosuláshoz tartoznak is -, a 14. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok utasítása szerint erről előzetesen értesítik a székhelyük szerinti tagállamnak a 14. cikk (3) bekezdésében említett hatóságait vagy szerveit.

(2) Harmadik országok azon termelői, akik először kívánnak hagyományos különleges terméket előállítani - még ha az eredeti kérelmező csoportosuláshoz tartoznak is -, szükség esetén az adott harmadik ország termelői csoportosulásának vagy hatóságának utasítása szerint erről előzetesen értesítik a 14. cikk (3) bekezdésében említett kijelölt hatóságokat vagy szerveket.

17. cikk

Oltalom

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy oltalmat biztosítsanak a "hagyományos különleges termék" kifejezéssel, a "HKT" rövidítéssel és a társított közösségi szimbólummal való visszaélés vagy annak félrevezető használata, valamint a 13. cikk (2) bekezdése szerint nyilvántartott és fenntartott nevek bármilyen utánzatai ellen.

(2) A bejegyzett elnevezések oltalomban részesülnek a fogyasztók félrevezetésére irányuló minden gyakorlattal szemben, ideértve az olyan gyakorlatot is, amely azt sejteti, hogy a mezőgazdasági termék vagy élelmiszer a Közösség által elismert hagyományos különleges termék.

(3) A tagállamok megtesznek valamennyi megfelelő intézkedést annak biztosítására, hogy a nemzeti szinten használatos kereskedelmi megnevezéseket ne lehessen összetéveszteni a 13. cikk (2) bekezdése szerint nyilvántartásba vett és fenntartott elnevezésekkel.

18. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot a hagyományos különleges termékek állandó bizottsága segíti.

(2) Amennyiben e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében előírt határidő három hónap.

(3) A bizottság elfogadja az eljárási szabályzatát.

19. cikk

Végrehajtási szabályok és átmeneti rendelkezések

(1) E rendelet végrehajtására a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően részletes szabályokat kell elfogadni. Ezek különösen a következőkre terjednek ki:

a) a termékleírásnak a 6. cikk (2) bekezdésében említett kötelező elemei;

b) a bejegyzés iránti kérelemnek a 7. cikk (1) bekezdése szerinti, különböző tagállamokban vagy harmadik országokban található csoportosulások által történő benyújtása;

c) a 7. cikk (3), (6) és (7) bekezdésében említett kérelmek és a 11. cikkben említett, módosítás iránti kérelmek Bizottsághoz történő továbbítása;

d) a hagyományos különleges termékek 3. cikkben említett nyilvántartása;

e) a 9. cikkben említett kifogások, beleértve az érdekelt felek közötti megfelelő konzultációt is;

f) hagyományos különleges termék bejegyzésének a 10. cikkben említett törlése;

g) a 12. cikkben említett megjelölés és szimbólum;

h) a 11. cikk (1) bekezdésének negyedik albekezdésében említett, kisebb mértékű módosítások jellegének meghatározása;

i) a termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzésére vonatkozó feltételek.

(2) A 2082/92/EGK rendelet alapján már nyilvántartásba vett elnevezések e rendelet hatálybalépésekor automatikusan bekerülnek a 3. cikk szerinti nyilvántartásba. A vonatkozó termékleírásokat a 6. cikk (1) bekezdése szerinti termékleírásként kell kezelni.

(3) A függőben lévő bejegyzés iránti kérelmek, valamint a Bizottsághoz e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően benyújtott nyilatkozatok és egyéb kérelmek tekintetében:

a) a 7. cikkben foglalt eljárások nem alkalmazandók;

b) ha a termékleírás a 6. cikkben felsoroltaktól eltérő elemeket tartalmaz, a Bizottság az említett cikk rendelkezéseinek megfelelő, új termékleírást kérhet, amennyiben ez a kérelem további feldolgozásához szükséges.

20. cikk

Díjak

A tagállamok az e rendelet alapján benyújtott bejegyzés iránti kérelmek, kifogást tartalmazó nyilatkozatok, módosítási és törlési kérelmek vizsgálata kapcsán felmerült költségeik fedezésére díjat állapíthatnak meg.

21. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2082/92/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásoknak kell tekinteni, a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

22. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 12. cikk (2) bekezdését ugyanakkor 2009. május 1-jétől kell alkalmazni, az említett időpontot megelőzően forgalomba hozott termékek sérelme nélkül.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2) HL L 208., 1992.7.24., 9. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 168., 1993.7.10., 35. o. A legutóbb a 2167/2004/EK rendelettel (HL L 371., 2004.12.18., 8. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2003/89/EK irányelvvel (HL L 308., 2003.11.25., 15. o.) módosított irányelv.

(5) HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(6) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(7) HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett élelmiszerek

- Sör,

- csokoládé és egyéb kakaótartalmú ételkészítmények,

- cukrászsütemények, kenyér, édes tészták, torták, kekszek és egyéb sütőipari termékek,

- tészták, főzve vagy főzés nélkül, töltve vagy töltelék nélkül,

- előfőzött ételek,

- fűszerezett kész mártások,

- levesek vagy erőlevesek,

- növényi kivonatból készült italok,

- jégkrémek és szorbetek.

II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

2082/92/EGK rendeletE rendelet
1. cikk (1) bekezdés első albekezdés1. cikk (1) bekezdés első albekezdés
1. cikk (1) bekezdés második albekezdés1. cikk (1) bekezdés második albekezdés
1. cikk (2) és (3) bekezdés1. cikk (2) és (3) bekezdés
2. cikk (1) bekezdés első albekezdés2. cikk (1) bekezdés a) pont
2. cikk (1) bekezdés második albekezdés2. cikk (2) bekezdés második albekezdés
2. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdés2. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdés
2. cikk (2) bekezdés első mondat2. cikk (1) bekezdés d) pont
2. cikk (2) bekezdés második mondat2. cikk (2) bekezdés negyedik albekezdés
2. cikk (3) bekezdés2. cikk (1) bekezdés c) pont
2. cikk (1) bekezdés b) pont
2. cikk (2) bekezdés első albekezdés
3. cikk3. cikk
4. cikk (1) bekezdés4. cikk (1) bekezdés első albekezdés
4. cikk (2) bekezdés4. cikk (1) bekezdés második albekezdés
5. cikk (1) bekezdés4. cikk (2) bekezdés
5. cikk (2) bekezdés4. cikk (3) bekezdés második albekezdés
5. cikk (3) bekezdés4. cikk (3) bekezdés első albekezdés
5. cikk (4) bekezdés4. cikk (1) bekezdése második albekezdésének második mondata
5. cikk
6. cikk (1) bekezdés6. cikk (1) bekezdés
6. cikk (2) bekezdés6. cikk (2) bekezdés
7. cikk (1) bekezdés7. cikk (1) bekezdés
7. cikk (2) bekezdés
7. cikk (3) bekezdés7. cikk (6) bekezdés
7. cikk (7) és (8) bekezdés
7. cikk (2) bekezdés7. cikk (3) bekezdés
7. cikk (4) és (5) bekezdés
8. cikk (1) bekezdés
8. cikk (1) bekezdés első albekezdés
8. cikk (1) bekezdés második albekezdés8. cikk (2) bekezdés első albekezdés
8. cikk (2) bekezdés
8. cikk (3) bekezdés9. cikk (1) és (2) bekezdés
9. cikk (3) bekezdés
9. cikk (1) bekezdés9. cikk (4) bekezdés
9. cikk (2) bekezdés9. cikk (5) bekezdés
10. cikk10. cikk
11. cikk (1) bekezdés11. cikk (1) bekezdés első albekezdés
11. cikk (2) bekezdés első albekezdés11. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdés
11. cikk (1) bekezdés második albekezdés
11. cikk (2) bekezdés második albekezdés11. cikk (2) bekezdés
12. cikk19. cikk (1) bekezdés g) pont
13. cikk (1) bekezdés13. cikk (1) bekezdés
13. cikk (2) bekezdés13. cikk (2) bekezdés
13. cikk (3) bekezdés
14. cikk14. és 15. cikk
15. cikk (1) bekezdés12. cikk (1) bekezdés
12. cikk (2) és (3) bekezdés
15. cikk (2) bekezdés16. cikk (1) bekezdés
15. cikk (3) bekezdés
16. cikk
17. cikk17. cikk (1) és (2) bekezdés
18. cikk17. cikk (3) bekezdés
19. cikk18. cikk
20. cikk19. cikk
21. cikk
21. cikk
22. cikk22. cikk
MellékletI. melléklet
II. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0509 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0509&locale=hu

Tartalomjegyzék