32011D0432[1]

A Tanács határozata (2011. június 9.) a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezménynek az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. június 9.)

a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezménynek az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról

(2011/432/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 81. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdése b) pontjának második albekezdésével és a 218. cikke (8) bekezdése második albekezdésének első mondatával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

(1)

Az Unió a határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapuló közös igazságügyi térség kialakításán munkálkodik.

(2)

A gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény ("az egyezmény") jó alapot nyújt egy világszintű közigazgatási együttműködési rendszer létrehozásához, valamint a tartásra vonatkozó határozatok és megállapodások elismeréséhez és végrehajtásához azzal, hogy ingyenes jogi segítségnyújtást biztosít gyakorlatilag bármilyen, gyermektartással kapcsolatos ügyben, valamint egyszerűsített elismerési és végrehajtási eljárást vezet be.

(3)

Az egyezmény 59. cikke lehetővé teszi a regionális gazdasági integrációs szervezetek, így az Unió számára, hogy az egyezményt aláírják, elfogadják, jóváhagyják, illetve csatlakozzanak hozzá.

(4)

Az egyezmény által szabályozott kérdésekkel a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet ( 2 ) is foglalkozik. Az egyezmény aláírásáról szóló 2011/220/EU tanácsi határozat ( 3 ) elfogadásakor született megállapodásnak megfelelően egyedül az Uniónak kell jóváhagynia az egyezményt, és az egyezmény által szabályozott valamennyi kérdésben hatáskörrel kell rendelkeznie. Ennek következtében az egyezmény - az Unió általi jóváhagyásból fakadóan - kötelező erejű lesz a tagállamokra nézve.

(5)

Az Uniónak ezért az egyezmény jóváhagyásakor meg kell tennie az egyezmény 59. cikkének (3) bekezdése szerinti hatásköri nyilatkozatot.

(6)

Az Uniónak emellett az egyezmény jóváhagyásakor be kell jelentenie, illetve meg kell fogalmaznia minden olyan - általa szükségesnek tartott - fenntartást és nyilatkozatot, amelyre a 62. cikk, illetve a 63. cikk lehetőséget ad.

(7)

Az Uniónak ezzel összefüggésben az egyezmény 2. cikkének (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy az egyezmény II. és III. fejezetének alkalmazását kiterjeszti a házastársi tartási kötelezettségekre. Ezzel egyidejűleg egyoldalú nyilatkozatot kell tennie, amelyben vállalja, hogy egy későbbi szakaszban megvizsgálja a hatály további kiterjesztésének lehetőségét.

(8)

Az Uniónak továbbá be kell jelentenie az egyezmény 44. cikkének (3) bekezdésében előírt, a központi hatóságok közötti kommunikációban elfogadott nyelvekkel kapcsolatos fenntartást. Azon tagállamoknak, amelyek azt szeretnék, hogy az Unió éljen az említett fenntartással velük kapcsolatban, erről előzetesen értesíteniük kell a Bizottságot, és meg kell adniuk a fenntartás tartalmát.

(9)

Az Uniónak meg kell tennie az egyezmény 11. cikke (1) bekezdésének g) pontjában, valamint a 44. cikke (1) és (2) bekezdésében előírt nyilatkozatokat. Azon tagállamoknak, amelyek azt szeretnék, hogy az Unió tegyen ilyen őket érintő nyilatkozatokat, erről előzetesen értesíteniük kell a Bizottságot, és meg kell adniuk a nyilatkozatok tartalmát.

(10)

Azon tagállamnak, amely a későbbiekben vissza szeretné vonni a II. mellékletben szereplő, őt érintő fenntartást, vagy módosíttatni szeretné, vagy vissza szeretné vonni a III. mellékletben szereplő, őt érintő nyilatkozatot, vagy a III. mellékletben szereplő, őt érintő további nyilatkozatot szeretne tenni, erről értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot. Ennek alapján az Uniónak meg kell küldenie a letéteményesnek a megfelelő értesítést.

(11)

A tagállamoknak tájékozatniuk kell a Bizottságot az egyezmény 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban kijelölt központi hatóságokról, és közölniük kell vele az egyezmény 57. cikkében említett, jogszabályokkal, eljárásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat. Az egyezmény rendelkezéseinek megfelelően, a jóváhagyásról szóló okiratnak az Unió általi letétbe helyezésekor a Bizottságnak továbbítania kell ezen információkat a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia Állandó Hivatalának ("Állandó Hivatal").

(12)

A tagállamoknak a központi hatóságaikkal, valamint a jogszabályaikkal, az eljárásaikkal és a szolgáltatásaikkal kapcsolatos információk Bizottsággal való közléséhez a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia által ajánlott és közzétett, az egyes országokra vonatkozó információkat tartalmazó formanyomtatványt kell használniuk, lehetőség szerint elektronikus formában.

(13)

Azon tagállamnak, amelynek szüksége lenne arra, hogy a későbbiekben módosítsa a központi hatóságával vagy a jogszabályaival, eljárásaival és szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, erről az Állandó Hivatalt közvetlenül kell tájékoztatnia, ezzel egyidejűleg értesítve a Bizottságot a módosításról.

(14)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló (21.) jegyzőkönyv 3. cikke értelmében az Egyesült Királyság és Írország részt vesz e határozat elfogadásában és alkalmazásában.

(15)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezményt ("az egyezmény") az Európai Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

Az egyezmény szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az egyezmény 58. cikkének (2) bekezdésében említett okiratnak az Unió nevében történő letétbe helyezésére jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Az egyezmény 58. cikkének (2) bekezdésében említett okirat letétbe helyezésekor az Unió megteszi az egyezmény 59. cikkének (3) bekezdése szerinti hatásköri nyilatkozatot.

Az említett nyilatkozat szövege e határozat I. mellékletében az A. pont alatt található.

4. cikk

(1) Az egyezmény 58. cikkének (2) bekezdésében említett okirat letétbe helyezésekor az Unió az egyezmény 2. cikkének (3) bekezdése alapján kijelenti, hogy az egyezmény II. és III. fejezetének alkalmazását kiterjeszti a házastársi tartási kötelezettségekre.

Az említett nyilatkozat szövege e határozat I. mellékletében a B. pont alatt található.

(2) Az egyezmény 58. cikkének (2) bekezdésében említett okirat letétbe helyezésekor az Unió egyoldalú nyilatkozatot tesz, amelynek szövege e határozat IV. mellékletében található.

5. cikk

Az egyezmény 58. cikkének (2) bekezdésében említett okirat letétbe helyezésekor az Unió bejelenti az egyezmény 44. cikkének (3) bekezdésében előírt, azon tagállamokra vonatkozó fenntartást, amelyek ellenzik a francia vagy az angol nyelvnek a központi hatóságok közötti kommunikációban való használatát.

Az említett fenntartás szövege e határozat II. mellékletében található.

6. cikk

Az egyezmény 58. cikkének (2) bekezdésében említett okirat letétbe helyezésekor az Unió megteszi a tagállamok által kért információkról vagy dokumentumokról szóló, az egyezmény 11. cikke (1) bekezdésének g) pontjában előírt nyilatkozatokat, valamint a tagállamok által a hivatalos nyelveiken túl elfogadott nyelvekről szóló, az egyezmény 44. cikkének (1) bekezdésében előírt nyilatkozatot, továbbá az egyezmény 44. cikkének (2) bekezdésében előírt nyilatkozatot.

Az említett nyilatkozatok szövege e határozat III. mellékletében található.

7. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2012. december 10-ig közlik a Bizottsággal a következőket:

a) az egyezmény 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban kijelölt központi hatóságok elérhetőségei; és

b) az egyezmény 57. cikkében említett, jogszabályokkal, eljárásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett információknak a Bizottsággal való közléséhez a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia által ajánlott, az egyes országokra vonatkozó információkat tartalmazó formanyomtatványt használják, lehetőség szerint elektronikus formában.

(3) Az egyezmény 58. cikkének (2) bekezdésében említett okiratnak az Unió általi letétbe helyezésekor a Bizottság a tagállamok által kitöltött, az egyes országokra vonatkozó információkat tartalmazó formanyomtatványokat továbbítja a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia Állandó Hivatalának ("Állandó Hivatal").

8. cikk

Azon tagállam, amely módosítani szeretné a II. mellékletben szereplő, őt érintő fenntartást, vagy módosítani szeretné, vagy vissza szeretné vonni a III. mellékletben szereplő, őt érintő nyilatkozatot, vagy a III. mellékletben szereplő, őt érintő további nyilatkozatot szeretne tenni, erről értesíti a Tanácsot és a Bizottságot a kívánt módosításról, visszavonásról vagy további nyilatkozatról.

Az Unió ezután - az egyezmény 63. cikke (2) bekezdésének szerint megfelelően értesíti a letéteményest.

9. cikk

Azon tagállam, amely módosítani szeretné a Bizottság által eredetileg továbbított, az egyes országokra vonatkozó információkat tartalmazó, rá vonatkozó formanyomtatványon szereplő információkat, közvetlenül tájékoztatja az Állandó Hivatalt, vagy az egyes országokra vonatkozó információkat tartalmazó formanyomtatvány elektronikus formában történő használata esetén közvetlenül elvégzi a szükséges módosításokat. Ezzel egyidejűleg értesíti erről a Bizottságot.

10. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

I. MELLÉKLET

Az Európai Unió által a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény (a továbbiakban: az egyezmény) jóváhagyásakor, annak 63. cikkével összhangban teendő nyilatkozatok

A. AZ EGYEZMÉNY 59. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT NYILATKOZAT AZ EURÓPAI UNIÓNAK AZ EGYEZMÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK TEKINTETÉBEN GYAKOROLT HATÁSKÖRÉRŐL

1. Az Európai Unió kijelenti, hogy az egyezmény által szabályozott valamennyi kérdés tekintetében hatáskörrel rendelkezik. Az egyezmény - az Európai Unió általi jóváhagyásából fakadóan - kötelező erejű a tagállamokra nézve.

2. Az Európai Unió tagállamai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

3. Ez a nyilatkozat azonban - az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében - nem vonatkozik a Dán Királyságra.

4. Ez a nyilatkozat nem vonatkozik a tagállamok azon területeire, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés nem alkalmazható (lásd az említett szerződés 355. cikkét), valamint nem érinti az egyezmény alapján az érintett tagállamok által az ilyen területek nevében és érdekében elfogadott jogi aktusokat és álláspontokat.

5. Az egyezménynek a központi hatóságok közötti együttműködés során történő alkalmazása az Európai Unió egyes tagállamai központi hatóságainak a felelőssége. Ennek megfelelően, ha egy szerződő állam központi hatóságának kapcsolatba kell lépnie valamelyik európai uniós tagállam központi hatóságával, akkor közvetlenül az érintett központi hatóságot kell megkeresnie. Az Európai Unió tagállamai - amennyiben azt indokoltnak tartják - részt vesznek minden olyan különbizottságban is, amelyet vélhetően megbíznak majd az egyezmény alkalmazásának nyomon követésével.

B. AZ EGYEZMÉNY 2. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT NYILATKOZAT

Az Európai Unió kijelenti, hogy az egyezmény II. és III. fejezetének alkalmazását kiterjeszti a házastársak, illetve a volt házastársak között fennálló tartási kötelezettségekre.

II. MELLÉKLET

Az Európai Unió fenntartása a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló 2007. november 23-i hágai egyezmény (a továbbiakban: az egyezmény) jóváhagyásakor, annak 62. cikkével összhangban

Az Európai Unió az egyezmény 44. cikkének (3) bekezdésének értelmében az alábbi fenntartást jelenti be:

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, Magyarország, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága ellenzik a francia nyelvnek a központi hatóságok közötti kommunikációban való használatát.

A Francia Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség ellenzi az angol nyelvnek a központi hatóságok közötti kommunikációban való használatát.

III. MELLÉKLET

Az Európai Unió nyilatkozatai a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló 2007. november 23-i hágai egyezmény (a továbbiakban: az egyezmény) jóváhagyásakor, annak 63. cikkével összhangban

1. AZ EGYEZMÉNY 11. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK G) PONTJÁBAN EMLÍTETT NYILATKOZATOK

Az Európai Unió kijelenti, hogy az alább felsorolt tagállamokban az egyezmény 10. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdésének a) pontja szerinti kérelemtől eltérő kérelmeknek tartalmazniuk kell az egyes felsorolt tagállamok tekintetében az alábbi információkat vagy dokumentumokat:

Belga Királyság:

- A 10. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontja, valamint (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti kérelmek esetében a határozat(ok) teljes szövegének hitelesített másolata.

Cseh Köztársaság

- A központi hatóságnak a kérelmező által a 42. cikk szerint adott meghatalmazás.

Németországi Szövetségi Köztársaság:

- A jogosult állampolgársága, szakmája vagy foglalkozása, valamint adott esetben jogi képviselőjének neve és címe.

- A kötelezett állampolgársága, szakmája vagy foglalkozása, amennyiben a jogosult számára ezek az adatok ismertek.

- Átruházott tartási követeléseket érvényesítő közszolgáltatók által benyújtott kérelem esetében azon személy neve és elérhetősége, aki a követelést átruházta.

- Végrehajtható követelés indexálása esetében az indexálás kiszámítási módja, törvényben előírt kamatok megfizetésére vonatkozó kötelezettség esetében pedig a törvényben előírt kamatláb és a kamatok esedékességének kezdő időpontja.

Spanyol Királyság:

- A jogosult állampolgársága

- A kötelezett állampolgársága

- A jogosult és a kötelezett személyazonosító száma (személyazonosító igazolvány vagy útlevél száma).

Francia Köztársaság

A 10. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában, valamint (2) bekezdésének b) és c) pontjában említett kérelmekhez csatolni kell a tartási kötelezettséget elrendelő határozatot, amelynek a módosítását kérelmezik.

Horvát Köztársaság

I. A 10. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti kérelem

1. A Horvát Köztársaságban mint megkeresett államban hozott vagy elismert határozat végrehajtása iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- annak a bíróságnak az adatai, amely a határozatot hozta, valamint a határozat kelte,

- a jogosult bankszámlájának az adatai (számlaszám, bank neve, IBAN-szám).

2. Ha a kérelmező kiskorú, a kérelmet a jogi képviselőjének kell aláírnia.

A Horvát Köztársaságban mint megkeresett államban hozott vagy elismert határozat végrehajtása iránti kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

- a végrehajtási intézkedés eredeti példánya vagy az eredeti bírósági határozat, vagy a bírósági határozat hitelesített másolata a végrehajthatósági tanúsítvánnyal együtt,

- a követelt hátralékos összegek részletes jegyzéke,

- abban az esetben, ha az indexálás végrehajtható kérelemre vonatkozik, az indexálás kiszámítási módja, ha pedig törvényben előírt kamatok megfizetésére vonatkozó kötelezettség áll fenn, a törvényben előírt kamatláb és a havi kamatok esedékességének kezdő időpontja,

- annak a bankszámlának az adatai, amelyre a megítélt összegeket át kell utalni,

- valamennyi dokumentum hiteles fordító által készített, horvát nyelvű hivatalos fordítása,

- a központi hatóságnak a kérelmező által az egyezmény 42. cikke szerint adott meghatalmazás.

II. A 10. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontja szerinti kérelmek

1. A Horvát Köztársaságban mint megkeresett államban benyújtott, határozat meghozatala iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a követelt tartásdíj havi összegének megjelölése,

- az az időszak, amelyre vonatkozóan a tartásdíjat kérik,

- a kérelmező (a gyermek és az a szülő, akivel a gyermek együtt él) családi állapotával és szociális helyzetével kapcsolatos információk,

- a kötelezett (az a szülő, akivel a gyermek nem él együtt) családi állapotával és szociális helyzetével kapcsolatos információk, a kötelezettől már tartásdíjban részesülő személyek száma, amennyiben ez az információ a kérelmező rendelkezésére áll.

2. A kérelmet a kérelmezőnek személyesen, vagy kiskorú esetében a jogi képviselőjének kell aláírnia.

A Horvát Köztársaságban mint megkeresett államban benyújtott, határozat meghozatala iránti kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

- a származást bizonyító dokumentum; a kérelmező és a kötelezett házassági vagy élettársi jogviszonyát igazoló dokumentum; a gyermek anyakönyvi kivonata, ha a származást előkérdésként kell megállapítani,

- a házasság felbontását igazoló tanúsítvány,

- az illetékes szerv által a gyermek gondozásáról vagy a gyermek felügyeleti jogáról hozott határozat,

- az a dokumentum, amelynek alapján a tartásdíj összegének indexálását ki kell számítani (ha a kérelmező államban van ilyen dokumentum),

- valamennyi dokumentum hiteles fordító által készített, horvát nyelvű hivatalos fordítása,

- a központi hatóságnak a kérelmező által az egyezmény 42. cikke szerint adott meghatalmazás.

III. A 10. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontja szerinti kérelmek

1. A határozatok módosítása iránti kérelmeknek az alábbiakat kell tartalmazniuk:

- annak a bíróságnak a neve, amely a módosítandó határozatot hozta, vagy annak a szervnek a neve, amely előtt a tartási szerződést kötötték,

- a határozat vagy a szerződés kelte, valamint a határozat vagy a szerződés száma,

- az eljárás feleinek vezeték- és utóneve és születési ideje,

- a tartásdíjban részesülő személy, a kötelezett, a jogosult és a gyermeket gondozó személy körülményeinek megváltozása, beleértve azt is, hogy újabb határozatot hoztak vagy új szerződést kötöttek a gyermek gondozásáról; a megélhetési költségekben bekövetkezett változás, valamint a határozat módosítását indokoló egyéb körülmények,

- a követelt havi összeg megjelölése,

- a jogosult bankszámlájának az adatai (számlaszám, bank neve, IBAN-szám).

2. A kérelmet a kérelmezőnek személyesen, vagy kiskorú esetében a jogi képviselőjének kell aláírnia.

A határozatok módosítása iránti kérelmekhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

- a végrehajtási intézkedés eredeti példánya vagy az eredeti bírósági határozat, vagy a bírósági határozat hitelesített másolata a végrehajthatósági tanúsítvánnyal együtt,

- annak a bankszámlának az adatai, amelyre a megítélt összegeket át kell utalni,

- valamennyi dokumentum hiteles fordító által készített, horvát nyelvű hivatalos fordítása,

- a központi hatóságnak a kérelmező által az egyezmény 42. cikke szerint adott meghatalmazás.

IV. A 10. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti kérelmek

1. A határozatok módosítása iránti kérelmeknek az alábbiakat kell tartalmazniuk:

- annak a bíróságnak a neve, amely a módosítandó határozatot hozta, vagy annak a szervnek a neve, amely előtt a tartási szerződést kötötték,

- a határozat vagy a szerződés kelte, valamint a határozat vagy a szerződés száma,

- az eljárás feleinek vezeték- és utóneve és születési ideje,

- a tartásdíjban részesülő személy, a kötelezett, a jogosult és a gyermeket gondozó személy körülményeinek megváltozása, beleértve azt is, hogy újabb határozatot hoztak vagy új szerződést kötöttek a gyermek gondozásáról; a megélhetési költségekben bekövetkezett változás, valamint a határozat módosítását indokoló egyéb körülmények,

- a módosítási kérelem benyújtását megelőzően fizetett havi összeg megjelölése.

2. A kérelmet a kérelmezőnek személyesen kell aláírnia.

A határozatok módosítása iránti kérelmekhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

- a végrehajtási intézkedés eredeti példánya vagy az eredeti bírósági határozat, vagy a bírósági határozat hitelesített másolata a végrehajthatósági tanúsítvánnyal együtt,

- valamennyi dokumentum hiteles fordító által készített, horvát nyelvű hivatalos fordítása,

- a központi hatóságnak a kérelmező által az egyezmény 42. cikke szerint adott meghatalmazás.

Lett Köztársaság:

- A kérelemnek tartalmaznia kell a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia által ajánlott és közzétett megfelelő formanyomtatványokon megjelölt információkat, és csatolni kell hozzá az állami adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben a kérelmező nem mentesül az állami adó megfizetése alól vagy nem részesül jogi segítségnyújtásban, továbbá a kérelemben foglalt információkat megerősítő dokumentumokat.

- A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyi kódját (ha rendelkezik ilyennel a Lett Köztársaságban) vagy személyi azonosító számát, ha rendelkezik ilyennel; az alperes személyi kódját (ha rendelkezik ilyennel a Lett Köztársaságban) vagy személyi azonosító számát, ha rendelkezik ilyennel; mindazon személyek személyi kódját (ha rendelkeznek ilyennel a Lett Köztársaságban) vagy személyi azonosító számát, ha rendelkeznek ilyennel, akik számára a tartást kérik.

- A 10. cikk (1) bekezdésének a), b), d) és f) pontjában, valamint (2) bekezdésének a) és c) pontjában említett azon kérelmeket, amelyek (a 15. cikk értelmében véve) nem gyermektartásra vonatkoznak, olyan dokumentummal kell kiegészíteni, amelyből megállapítható az eredeti eljárás helye szerinti államban a kérelmező részére nyújtott költségmentes jogi segítségnyújtás mértéke, és amely tartalmaz a már kérelmezett jogi segítségnyújtás típusára és mennyiségére vonatkozó információkat, valamint megjelöli, hogy a továbbiakban milyen jogi segítségnyújtásra lesz szükség.

- A 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kérelmekhez olyan dokumentumot kell csatolni, amely megjelöli a kérelmező által választott végrehajtási eszközöket (a kötelezett ingó vagyonán, pénzeszközein és/vagy ingatlan vagyonán foganatosított behajtási eljárások).

- A 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kérelmekhez a kötelezettség kiszámítását tartalmazó dokumentumot kell csatolni.

- A 10. cikk (1) bekezdésének c), d), e) és f) pontjában, valamint (2) bekezdésének b) és c) pontjában említett kérelmekhez olyan dokumentumokat kell csatolni, amelyek alátámasztják a jogosult és/vagy a kötelezett pénzügyi helyzetével és kiadásaival kapcsolatos információkat.

Máltai Köztársaság:

I. A 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kérelmek

1. A határozat végrehajtására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- az ítéletet hozó bíróság neve,

- az ítélet kelte,

- a jogosult és a kötelezett állampolgárságára vonatkozó adatok, valamint

- szakma vagy foglalkozás.

2. A kérelemhez csatolni kell továbbá a következő dokumentumokat:

- az ítélet hitelesített másolata a végrehajtását elrendelő határozattal együtt,

- a hátralékos összegek részletes jegyzéke, illetve végrehajtható követelés indexálása esetében az indexálás kiszámítási módja, törvényben előírt kamatok megfizetésére vonatkozó kötelezettség esetében pedig a törvényben előírt kamatláb és a kamatok esedékességének kezdő időpontja,

- annak a bankszámlának az adatai, amelyre a behajtott összegeket át kell utalni,

- a kérelem és a mellékletek másolata, valamint

- valamennyi dokumentum hivatásos, hiteles fordító által készített máltai nyelvű fordítása.

II. A 10. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontja szerinti kérelmek

A tartási kötelezettséget elrendelő határozat elfogadására irányuló kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

- a gyermektartás havi összege az egyes jogosultak viszonylatában, valamint

- a határozathozatal iránti kérelem indoklása, amelyben információt kell szolgáltatni a jogosult és a kötelezett közötti kapcsolatra és a jogosult jogi képviselőjének pénzügyi helyzetére vonatkozóan, és amelynek tartalmaznia kell az alábbiakkal kapcsolatos információkat:

i. megélhetési költségek: élelmezés, egészség, ruházkodás, lakhatás és oktatás. (Megjegyzés: Amennyiben a gyermektartást egynél több gyermek vonatkozásában kérik, ezeket az információkat az egyes gyermekekre lebontva kell megadni);

ii. a jogosult gondját viselő szülő havi jövedelmének forrása és összege, valamint

iii. a jogosult gondját viselő szülőnek a jogosulttal kapcsolatos havi kiadásai.

III. A 10. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontja szerinti kérelmek

A tartási kötelezettséget elrendelő határozat módosítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- az ítéletet hozó bíróság neve, az ítélet kelte, valamint az eljárásban részt vevő felek adatai;

- annak megjelölése, hogy az egyes jogosultak nevében milyen havi összegű tartási kötelezettségre tartanak igényt a korábban megítélt helyett;

- annak felvázolása, hogy a körülmények mely változása indokolja a tartási kötelezettség összegének megváltoztatása iránti követelést, valamint

- a kérelemben felsorolandó és ahhoz csatolandó igazoló dokumentumok. (Megjegyzés: Ezeknek a dokumentumoknak vagy az eredeti példányát, vagy a hitelesített másolatát kell benyújtani).

IV. A 10. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti kérelmek

A tartási kötelezettséget elrendelő határozat módosítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- az ítéletet hozó bíróság neve, az ítélet kelte, valamint az eljárásban részt vevő felek adatai;

- annak megjelölése, hogy az egyes jogosultak nevében milyen havi összegű tartási kötelezettségre tartanak igényt a korábban megítélt helyett;

- annak felvázolása, hogy a körülmények mely változása indokolja a tartási kötelezettség összegének megváltoztatása iránti követelést, valamint

- a kérelemben felsorolandó és ahhoz csatolandó igazoló dokumentumok. (Megjegyzés: Ezeknek a dokumentumoknak vagy az eredeti példányát, vagy a hitelesített másolatát kell benyújtani).

Lengyel Köztársaság:

I. A 10. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti kérelem

1. A határozat végrehajtása iránti kérelemnek tartalmaznia kell az ítéletet hozó bíróság nevét, az ítélet keltét, valamint az eljárásban részt vevő felek vezeték- és utónevét.

2. A kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:

- a végrehajtható okirat eredeti példánya (az ítélet hitelesített másolata a végrehajtását elrendelő határozattal együtt),

- a hátralékos összegek részletes jegyzéke,

- annak a bankszámlának az adatai, amelyre a behajtott összegeket át kell utalni,

- a kérelem és a mellékletek másolata,

- valamennyi dokumentum hiteles fordító által készített lengyel nyelvű fordítása.

3. A kérelmet, a kérelem indoklását, a hátralékok felsorolását és a kötelezett pénzügyi helyzetével kapcsolatos információkat személyesen a jogosult(ak)nak, illetve kiskorú jogosult esetében a jogi képviselőnek kell aláírnia.

4. Ha a jogosultnak nincsen a birtokában a végrehajtható okirat eredeti példánya, akkor ennek okát (pl. a dokumentum elveszett vagy megsemmisült, vagy a bíróság nem állította ki a végrehajtható okiratot) a kérelemben meg kell jelölni.

5. A végrehajtható okirat elvesztése esetén mellékelni kell az elveszett példányt pótló végrehajtható okirat kiállítására irányuló kérelmet.

II. A 10. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontja szerinti kérelmek

1. A gyermektartási kötelezettséget elrendelő határozat megítélő határozat meghozatala iránti kérelemnek tartalmaznia kell a gyermektartásként kért havi összeget minden egyes jogosultra vonatkozóan.

2. A kérelmet és a kérelem indoklását személyesen a jogosult(ak)nak, illetve kiskorú jogosult esetében a jogi képviselőnek kell aláírnia.

3. A határozat meghozatala iránti kérelem indoklásában fel kell tüntetni a kérelmet indokoló minden tényt, de mindenekelőtt az alábbiakra vonatkozó információkat:

a) a jogosult és a kötelezett közötti kapcsolat: gyermek (házasságból született gyermek/a kötelezett által hivatalosan elismert gyermek/bírósági eljárás során megállapított apaság), egyéb rokonsági fok, házastárs, volt házastárs, egyéb hozzátartozó,

b) a jogosult pénzügyi helyzetével kapcsolatos információknak tartalmazniuk kell a következőkre vonatkozó adatokat:

- a jogosult életkora, egészségi állapota és iskolai végzettsége,

- a jogosulttal kapcsolatos havi kiadások (élelmezés, ruházkodás, személyi higiénia, megelőzés, gyógyszerköltség, rehabilitáció, képzés, szabadidős költségek, rendkívüli költségek stb.),

- (amennyiben a gyermektartást több jogosult számára kérelmezik, a fenti adatokat minden egyes jogosultra vonatkozóan meg kell adni),

- a kiskorú jogosult gondját viselő szülő iskolai végzettsége, tanult szakmája és ténylegesen gyakorolt foglalkozása,

- a jogosult gondját viselő szülő havi jövedelmének forrása és összege,

- a kiskorú jogosult gondját viselő szülőnek a saját megélhetésével, illetve a jogosulton kívül általa eltartott egyéb személyekkel kapcsolatos havi kiadásai;

c) a kötelezett pénzügyi helyzetével kapcsolatos információknak szintén tartalmazniuk kell az iskolai végzettségére, a tanult szakmájára és a ténylegesen gyakorolt foglalkozására vonatkozó adatokat.

4. Meg kell jelölni, hogy az indoklásban leírt tények közül melyeket kell a bizonyításfelvétel (pl. a dokumentum felolvasása a tárgyalás során, a tanú(k) meghallgatása, a jogosult vagy a jogi képviselőjének meghallgatása, a kötelezett meghallgatása stb.) során megállapítani.

5. Meg kell jelölni minden előírt bizonyítékot és minden olyan információt, amely szükséges ahhoz, hogy a bíróság elvégezhesse a bizonyításfelvételt.

6. A dokumentumoknak írásos formátumúnak kell lenniük és azok eredeti példányát vagy hitelesített másolatát kell a kérelemhez csatolni; az idegen nyelven készült dokumentumokhoz lengyel nyelvű hiteles fordítást kell csatolni.

7. Tanúk: minden tanú vonatkozásában fel kell tüntetni a vezetéknevet, az utónevet és a címet.

III. A 10. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontja szerinti kérelmek

1. A tartási kötelezettséget elrendelő határozatok módosítása iránti kérelmeknek az alábbiakat kell tartalmazniuk:

a) az ítéletet hozó bíróság neve, az ítélet kelte, valamint az eljárásban részt vevő felek vezeték- és utóneve,

b) annak megjelölése, hogy az egyes jogosultak nevében milyen havi összegű tartási kötelezettségre tartanak igényt a korábban megítélt helyett.

2. A kérelemben szereplő indoklásnak tartalmaznia kell, hogy a körülmények mely változása indokolja a tartási kötelezettség összegének megváltoztatása iránti követelést.

3. A kérelmet és a kérelem indoklását személyesen a jogosult(ak)nak, illetve kiskorú jogosult esetében a jogi képviselőnek kell aláírnia.

4. Meg kell jelölni, hogy az indoklásban leírt tények közül melyeket kell a bizonyításfelvétel (pl. a dokumentum felolvasása a tárgyalás során, a tanú(k) meghallgatása, a jogosult vagy a jogi képviselőjének meghallgatása, a kötelezett meghallgatása stb.) során megállapítani.

5. Meg kell jelölni minden előírt bizonyítékot és minden olyan információt, amely ahhoz szükséges, hogy a bíróság elvégezhesse a bizonyításfelvételt.

6. A dokumentumoknak írásos formátumúnak kell lenniük és azok eredeti példányát vagy hitelesített másolatát kell a kérelemhez csatolni; az idegen nyelven készült dokumentumokhoz lengyel nyelvű hiteles fordítást kell csatolni.

7. Tanúk: minden tanú vonatkozásában fel kell tüntetni a vezetéknevet, az utónevet és a címet.

IV. A 10. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti kérelmek

1. A tartási kötelezettséget elrendelő határozatok módosítása iránti kérelmeknek az alábbiakat kell tartalmazniuk:

a) az ítéletet hozó bíróság neve, az ítélet kelte, valamint az eljárásban részt vevő felek vezeték- és utóneve;

b) annak megjelölése, hogy az egyes jogosultak nevében milyen havi összegű tartási kötelezettségre tartanak igényt a korábban megítélt helyett.

2. A kérelemben szereplő indoklásnak tartalmaznia kell, hogy a körülmények mely változása indokolja a tartási kötelezettség összegének megváltoztatása iránti követelést.

3. A kérelmet és a kérelem indoklását személyesen a kötelezettnek kell aláírnia.

4. Meg kell jelölni, hogy az indoklásban leírt tények közül melyeket kell a bizonyításfelvétel (pl. a dokumentum felolvasása a tárgyalás során, a tanú(k) meghallgatása, a jogosult vagy a jogi képviselőjének meghallgatása, a kötelezett meghallgatása stb.) során megállapítani.

5. Meg kell jelölni minden előírt bizonyítékot és minden olyan információt, amely ahhoz szükséges, hogy a bíróság elvégezhesse a bizonyításfelvételt.

6. A dokumentumoknak írásos formátumúnak kell lenniük és azok eredeti példányát vagy hitelesített másolatát kell a kérelemhez csatolni; az idegen nyelven készült dokumentumokhoz lengyel nyelvű hiteles fordítást kell csatolni.

7. Tanúk: minden tanú vonatkozásában fel kell tüntetni a vezetéknevet, az utónevet és a címet.

Portugál Köztársaság:

I. A 10. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti kérelem

A határozat végrehajtása iránti kérelemhez a 25. cikkben említett dokumentumok mellett az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

1. a hátralékos összegek részletes jegyzéke, végrehajtható követelés indexálása esetében az indexálás kiszámítási módja; törvényben előírt kamatok megfizetésére vonatkozó kötelezettség esetében pedig a törvényben előírt kamatláb és a kötelezettség esedékességének kezdő időpontja;

2. annak a bankszámlának az összes azonosító adata, amelyre az összegeket át kell utalni.

II. A 10. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontja szerinti kérelem

A gyermektartási kötelezettséget elrendelő határozat meghozatala iránti, a 15. cikk szerinti kérelemhez a következő igazoló dokumentumokat kell csatolni:

1. az egyes jogosultak nevében kérelmezett gyermektartási kötelezettség havi összege;

2. a határozat meghozatala iránti kérelem indoklása, amelyben be kell számolni a kérelmet indokoló valamennyi tényről, és meg kell adni az alábbiakra vonatkozó információkat:

a) a jogosult és a kötelezett közötti kapcsolat: gyermek (házasságból született gyermek/a kötelezett által hivatalosan elismert gyermek/bírósági eljárás során megállapított apaság), ideértve a szülőséget/örökbefogadást igazoló tanúsítványt;

b) a jogosult(ak) jogi képviselőjének (szülő vagy gyám) pénzügyi helyzete, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakra vonatkozó adatokat:

- havi megélhetési költségek: élelmezés, egészség, ruházkodás, lakhatás, oktatás (amennyiben a gyermektartást több jogosult számára kérelmezik, a fenti adatokat minden egyes jogosultra vonatkozóan meg kell adni),

- a jogosult gondját viselő szülő havi jövedelmének forrása és összege,

- a kiskorú jogosult gondját viselő szülőnek a saját megélhetésével, illetve más olyan személyekkel kapcsolatos havi kiadásai, akikért felelősséget visel;

3. a kérelem és a kérelem indoklása, a jogosult(ak), illetve kiskorú jogosult esetében a jogi képviselő saját kezű aláírásával;

III. A 10. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontja szerinti kérelem

A tartási kötelezettséget elrendelő határozatok módosítása iránti kérelmeknek az alábbiakat kell tartalmazniuk:

1. az ítéletet hozó bíróság neve, az ítélet kelte, valamint az eljárásban részt vevő felek személyazonossága;

2. annak megjelölése, hogy az egyes jogosultak nevében milyen havi összegű tartási kötelezettségre tartanak igényt a korábban megítélt helyett;

3. a kérelem indoklásában annak feltüntetése, hogy a körülmények mely változása indokolja a tartási kötelezettség összegének megváltoztatása iránti követelést;

4. az igazoló dokumentumok, melyeket a kérelemben fel kell sorolni és eredeti példányukat vagy hiteles másolatukat a kérelemhez kell csatolni;

5. a kérelmen és a kérelem indoklásán szerepelnie kell a jogosult(ak), illetve kiskorú jogosult esetében a jogi képviselő saját kezű aláírásának.

IV. A 10. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti kérelem:

A tartási kötelezettséget elrendelő határozatok módosítása iránti (a kötelezett által benyújtott) kérelmeknek az alábbiakat kell tartalmazniuk:

1. az ítéletet hozó bíróság neve, az ítélet kelte, valamint az eljárásban részt vevő felek személyazonossága;

2. annak megjelölése, hogy az egyes jogosultak nevében milyen havi összegű tartási kötelezettségre tartanak igényt a korábban megítélt helyett;

3. a kérelem indoklásában annak feltüntetése, hogy a körülmények mely változása indokolja a tartási kötelezettség összegének megváltoztatása iránti követelést;

4. az igazoló dokumentumok, melyeket a kérelemben fel kell sorolni és eredeti példányukat vagy hiteles másolatukat a kérelemhez kell csatolni;

5. a kérelmen és annak indoklásán szerepelnie kell a kötelezett(ek) saját kezű aláírásának.

Szlovák Köztársaság:

- Információ az összes érintett fél állampolgárságáról.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága:

A 10. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti kérelem

A határozat eredeti példánya és/vagy hiteles másolata; végrehajthatósági tanúsítvány; hátraléki kimutatás; az azt megállapító dokumentum, hogy a kötelezett megjelent az eredeti tárgyaláson, illetve amennyiben nem jelent meg, az azt igazoló dokumentum, hogy a kötelezettet értesítették az eljárásról és kézbesítették számára az ahhoz kapcsolódó iratokat, vagy hogy értesítették az eredeti határozatról és megadták számára a lehetőséget a védekezésre vagy fellebbezésre; a kötelezett tartózkodási helyére (lakóhely és munkahely) vonatkozó nyilatkozat; a kötelezett személyazonosságára vonatkozó nyilatkozat; a kötelezett arcképe, amennyiben rendelkezésre áll; az azt feltüntető dokumentum, hogy a kérelmező milyen mértékben részesült költségmentességben; adott esetben a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy örökbefogadási igazolásának hiteles másolata; adott esetben iskolai igazolás; adott esetben házassági anyakönyvi kivonat hiteles másolata; adott esetben a házasság vagy egyéb viszony felbontását igazoló határozat vagy egyéb okirat hiteles másolata.

A határozat eredeti példánya és/vagy hiteles másolata; végrehajthatósági tanúsítvány; hátraléki kimutatás; az azt megállapító dokumentum, hogy a kötelezett megjelent az eredeti tárgyaláson, illetve amennyiben nem jelent meg, az azt igazoló dokumentum, hogy a kötelezettet értesítették az eljárásról, vagy hogy értesítették az eredeti határozatról és megadták számára a lehetőséget a fellebbezésre; a kötelezett tartózkodási helyére vonatkozó nyilatkozat; a kötelezett személyazonosságára vonatkozó nyilatkozat; a kötelezett arcképe, amennyiben rendelkezésre áll; adott esetben a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy örökbefogadási igazolásának hiteles másolata; adott esetben iskolai igazolás.

A határozat eredeti példánya és/vagy hiteles másolata; végrehajthatósági tanúsítvány; hátraléki kimutatás; az azt megállapító dokumentum, hogy a kötelezett megjelent az eredeti tárgyaláson, illetve amennyiben nem jelent meg, az azt igazoló dokumentum, hogy a kötelezettet értesítették az eljárásról, vagy hogy értesítették az eredeti határozatról és megadták számára a lehetőséget a fellebbezésre; a kötelezett tartózkodási helyére (lakóhely és munkahely) vonatkozó nyilatkozat; a kötelezett személyazonosságára vonatkozó nyilatkozat; a kötelezett arcképe, amennyiben rendelkezésre áll; az azt feltüntető dokumentum, hogy a kérelmező milyen mértékben részesült költségmentességben; adott esetben a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy örökbefogadási igazolásának hiteles másolata; adott esetben iskolai igazolás; adott esetben házassági anyakönyvi kivonat hiteles másolata.

A 10. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti kérelem

A pénzügyi helyzetre (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; az alperes tartózkodási helyére (lakóhely és munkahely) vonatkozó nyilatkozat; az alperes személyazonosságára vonatkozó nyilatkozat; az alperes arcképe, amennyiben rendelkezésre áll; adott esetben a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy örökbefogadási igazolásának hiteles másolata; adott esetben iskolai igazolás; adott esetben a házassági anyakönyvi kivonat hiteles másolata; adott esetben a házasság vagy egyéb viszony felbontását igazoló határozat vagy egyéb okirat hiteles másolata; valamennyi vonatkozó bírósági határozat másolata; költségmentesség iránti kérelem; adott esetben a szülőséget igazoló dokumentum; minden egyéb vonatkozó, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában, valamint (3) bekezdésének b) pontjában, illetve a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentum.

A pénzügyi helyzetre (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; az alperes tartózkodási helyére vonatkozó nyilatkozat; az alperes személyazonosságára vonatkozó nyilatkozat; az alperes arcképe, amennyiben rendelkezésre áll; adott esetben a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy örökbefogadási igazolásának hiteles másolata; adott esetben iskolai igazolás; adott esetben a házassági anyakönyvi kivonat hiteles másolata; költségmentesség iránti kérelem; adott esetben a szülőséget igazoló dokumentum.

A pénzügyi helyzetre (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; az alperes tartózkodási helyére (lakóhely és munkahely) vonatkozó nyilatkozat; az alperes személyazonosságára vonatkozó nyilatkozat; az alperes arcképe, amennyiben rendelkezésre áll; adott esetben a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy örökbefogadási igazolásának hiteles másolata; adott esetben iskolai igazolás; adott esetben a házassági anyakönyvi kivonat hiteles másolata; adott esetben a decree nisi (nem jogerős bontóítélet) hiteles másolata; valamennyi vonatkozó bírósági határozat másolata; költségmentesség iránti kérelem; adott esetben a szülőséget igazoló dokumentum; minden egyéb vonatkozó, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában, valamint (3) bekezdésének b) pontjában, illetve a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentum.

A 10. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerinti kérelem

A 20. cikk vagy a 22. cikk b) vagy e) pontja szempontjából releváns határozat hiteles másolata a határozat meghozatalához kapcsolódó valamennyi dokumentummal együtt; az azt feltüntető dokumentum, hogy a kérelmező milyen mértékben részesült költségmentességben; pénzügyi helyzetre (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; az alperes tartózkodási helyére (lakóhely és munkahely) vonatkozó nyilatkozat; az alperes személyazonosságára vonatkozó nyilatkozat; az alperes arcképe, amennyiben rendelkezésre áll; adott esetben a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy örökbefogadási igazolásának hiteles másolata; adott esetben iskolai igazolás; adott esetben a házassági anyakönyvi kivonat hiteles másolata; adott esetben a házasság vagy egyéb viszony felbontását igazoló határozat vagy egyéb okirat hiteles másolata; valamennyi vonatkozó bírósági határozat másolata; adott esetben a szülőséget igazoló dokumentum; minden egyéb vonatkozó, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában, valamint (3) bekezdésének b) pontjában, illetve a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentum.

A 10. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti kérelemnél fent leírtaknak megfelelően.

A 20. cikk vagy a 22. cikk b) vagy e) pontja szempontjából releváns határozat hiteles másolata a határozat meghozatalához kapcsolódó valamennyi dokumentummal együtt; az azt feltüntető dokumentum, hogy a kérelmező milyen mértékben részesült költségmentességben; pénzügyi helyzetre (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; az alperes tartózkodási helyére (lakóhely és munkahely) vonatkozó nyilatkozat; az alperes személyazonosságára vonatkozó nyilatkozat; az alperes arcképe, amennyiben rendelkezésre áll; adott esetben a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy örökbefogadási igazolásának hiteles másolata; adott esetben iskolai igazolás; adott esetben a házassági anyakönyvi kivonat hiteles másolata; adott esetben a decree nisi (nem jogerős bontóítélet) hiteles másolata; valamennyi vonatkozó bírósági határozat másolata; adott esetben a szülőséget igazoló dokumentum; minden egyéb vonatkozó, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában, valamint (3) bekezdésének b) pontjában, illetve a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentum.

A 10. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti kérelem

A módosítandó határozat másolata; a kérelmező/alperes pénzügyi helyzetére (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; költségmentesség iránti kérelem; adott esetben a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy örökbefogadási igazolásának hiteles másolata; adott esetben iskolai igazolás; a gyermek(ek) helyzetében bekövetkezett változással kapcsolatos dokumentumok; adott esetben a kérelmező/alperes családi állapotára vonatkozó dokumentumok; valamennyi vonatkozó bírósági határozat másolata; minden egyéb vonatkozó, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában, valamint (3) bekezdésének b) pontjában, illetve a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentum. Írásbeli nyilatkozat arról, hogy az eljáráson mindkét fél megjelent, illetve amennyiben csak a kérelmező jelent meg, az azt igazoló dokumentum eredeti példánya vagy hiteles másolata, hogy az eljárásról szóló értesítést a másik félnek kézbesítették.

A módosítandó határozat másolata; a kérelmező/alperes pénzügyi helyzetére (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; költségmentesség iránti kérelem; adott esetben iskolai igazolás; a gyermek(ek) helyzetében bekövetkezett változásokkal kapcsolatos dokumentumok.

A módosítandó határozat másolata; a kérelmező/alperes pénzügyi helyzetére (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; költségmentesség iránti kérelem; adott esetben a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy örökbefogadási igazolásának hiteles másolata; adott esetben iskolai igazolás; a gyermek(ek) helyzetében bekövetkezett változással kapcsolatos dokumentumok; adott esetben a kérelmező/alperes családi állapotára vonatkozó dokumentumok; valamennyi vonatkozó bírósági határozat másolata; minden egyéb vonatkozó, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában, valamint (3) bekezdésének b) pontjában, illetve a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentum.

A 10. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti kérelem

A módosítandó határozat eredeti példánya és/vagy hiteles másolata; az azt megállapító dokumentum, hogy a kötelezett megjelent az eredeti tárgyaláson, illetve amennyiben nem jelent meg, az azt igazoló dokumentum, hogy a kötelezettet értesítették az eljárásról, vagy hogy értesítették az eredeti határozatról és megadták számára a lehetőséget a fellebbezésre; az azt feltüntető dokumentum, hogy a kérelmező milyen mértékben részesült költségmentességben; a kérelmező/alperes pénzügyi helyzetére (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; végrehajthatósági tanúsítvány; adott esetben a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy örökbefogadási igazolásának hiteles másolata; adott esetben iskolai igazolás; a gyermek(ek) helyzetében bekövetkezett változással kapcsolatos dokumentumok; adott esetben a házassági anyakönyvi kivonat hiteles másolata; adott esetben a házasság vagy egyéb viszony felbontását igazoló határozat vagy egyéb okmány hiteles másolata; adott esetben a kérelmező/alperes családi állapotára vonatkozó dokumentumok; valamennyi vonatkozó bírósági határozat másolata; a kötelezett tartózkodási helyére (lakóhely és munkahely) vonatkozó nyilatkozat; a kötelezett személyazonosságára vonatkozó nyilatkozat; a kötelezett arcképe, amennyiben rendelkezésre áll; minden egyéb vonatkozó, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában, valamint (3) bekezdésének b) pontjában, illetve a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentum. Írásbeli nyilatkozat arról, hogy az eljáráson mindkét fél megjelent, illetve amennyiben csak a kérelmező jelent meg, az azt igazoló dokumentum eredeti példánya vagy hiteles másolata, hogy az eljárásról szóló értesítést a másik félnek kézbesítették.

A módosítandó határozat eredeti példánya és/vagy hiteles másolata; az azt igazoló dokumentum, hogy a kötelezettet értesítették az eljárásról, vagy hogy értesítették az eredeti határozatról és megadták számára a lehetőséget a fellebbezésre; az azt feltüntető dokumentum, hogy a kérelmező milyen mértékben részesült költségmentességben; a kérelmező/alperes pénzügyi helyzetére (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; végrehajthatósági tanúsítvány; adott esetben iskolai igazolás; a gyermek(ek) helyzetében bekövetkezett változással kapcsolatos dokumentumok; adott esetben a kérelmező/alperes családi állapotára vonatkozó dokumentumok; a kötelezett tartózkodási helyére vonatkozó nyilatkozat; a kötelezett személyazonosságára vonatkozó nyilatkozat; a kötelezett arcképe, amennyiben rendelkezésre áll.

A módosítandó határozat eredeti példánya és/vagy hiteles másolata; az azt megállapító dokumentum, hogy a kötelezett megjelent az eredeti tárgyaláson, illetve amennyiben nem jelent meg, az azt igazoló dokumentum, hogy a kötelezettet értesítették az eljárásról, vagy hogy értesítették az eredeti határozatról és megadták számára a lehetőséget a fellebbezésre; az azt feltüntető dokumentum, hogy a kérelmező milyen mértékben részesült költségmentességben; a kérelmező/alperes pénzügyi helyzetére (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; végrehajthatósági tanúsítvány; adott esetben a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy örökbefogadási igazolásának hiteles másolata; adott esetben iskolai igazolás; a gyermek(ek) helyzetében bekövetkezett változással kapcsolatos dokumentumok; adott esetben a házassági anyakönyvi kivonat hiteles másolata; adott esetben a decree nisi (nem jogerős bontóítélet) hiteles másolata; adott esetben a kérelmező/alperes családi állapotára vonatkozó dokumentumok; valamennyi vonatkozó bírósági határozat másolata; a kötelezett tartózkodási helyére (lakóhely és munkahely) vonatkozó nyilatkozat; a kötelezett személyazonosságára vonatkozó nyilatkozat; a kötelezett arcképe, amennyiben rendelkezésre áll; minden egyéb vonatkozó, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában, valamint (3) bekezdésének b) pontjában, illetve a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentum.

A 10. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti kérelem

A módosítandó határozat másolata; a kérelmező/alperes pénzügyi helyzetére (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; költségmentesség iránti kérelem; adott esetben iskolai igazolás; a gyermek(ek) helyzetében bekövetkezett változással kapcsolatos dokumentumok; adott esetben a kérelmező/alperes családi állapotára vonatkozó dokumentumok; valamennyi vonatkozó bírósági határozat másolata; minden egyéb vonatkozó, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában, valamint (3) bekezdésének b) pontjában, illetve a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentum.

A módosítandó határozat másolata; a kérelmező/alperes pénzügyi helyzetére (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; költségmentesség iránti kérelem; adott esetben iskolai igazolás; a gyermek(ek) helyzetében bekövetkezett változásokkal kapcsolatos dokumentumok.

A módosítandó határozat másolata; a kérelmező/alperes pénzügyi helyzetére (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; költségmentesség iránti kérelem; adott esetben iskolai igazolás; a gyermek(ek) helyzetében bekövetkezett változással kapcsolatos dokumentumok; adott esetben a kérelmező/alperes családi állapotára vonatkozó dokumentumok; valamennyi vonatkozó bírósági határozat másolata; minden egyéb vonatkozó, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában, valamint (3) bekezdésének b) pontjában, illetve a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentum.

A 10. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti kérelem

A módosítandó határozat eredeti példánya és/vagy hiteles másolata; végrehajthatósági tanúsítvány; az azt feltüntető dokumentum, hogy a kérelmező milyen mértékben részesült költségmentességben; a kérelmező/alperes pénzügyi helyzetére (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; adott esetben a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy örökbefogadási igazolásának hiteles másolata; adott esetben iskolai igazolás; a gyermek(ek) helyzetében bekövetkezett változással kapcsolatos dokumentumok; adott esetben a házassági anyakönyvi kivonat hiteles másolata; adott esetben a házasság vagy egyéb viszony felbontását igazoló határozat vagy egyéb okirat hiteles másolata; adott esetben a kérelmező/alperes családi állapotára vonatkozó dokumentumok; valamennyi vonatkozó bírósági határozat másolata; a jogosult tartózkodási helyére (lakóhely és munkahely) vonatkozó nyilatkozat; a jogosult személyazonosságára vonatkozó nyilatkozat; a jogosult arcképe, amennyiben rendelkezésre áll; minden egyéb vonatkozó, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában, valamint (3) bekezdésének b) pontjában, illetve a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentum.

A módosítandó határozat eredeti példánya és/vagy hiteles másolata; az azt feltüntető dokumentum, hogy a kérelmező milyen mértékben részesült költségmentességben; a kérelmező/alperes pénzügyi helyzetére (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; adott esetben iskolai igazolás; a kérelmező pénzügyi helyzetében bekövetkezett változással kapcsolatos dokumentumok; a jogosult tartózkodási helyére vonatkozó nyilatkozat; a jogosult személyazonosságára vonatkozó nyilatkozat; a jogosult arcképe, amennyiben rendelkezésre áll.

A módosítandó határozat eredeti példánya és/vagy hiteles másolata; végrehajthatósági tanúsítvány; az azt feltüntető dokumentum, hogy a kérelmező milyen mértékben részesült költségmentességben; a kérelmező/alperes pénzügyi helyzetére (bevétel/kiadások/vagyon) vonatkozó dokumentumok; adott esetben a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy örökbefogadási igazolásának hiteles másolata; adott esetben iskolai igazolás; a gyermek(ek) helyzetében bekövetkezett változással kapcsolatos dokumentumok; adott esetben a házassági anyakönyvi kivonat hiteles másolata; adott esetben a decree nisi (nem jogerős bontóítélet) hiteles másolata; adott esetben a kérelmező/alperes családi állapotára vonatkozó dokumentumok; valamennyi vonatkozó bírósági határozat másolata; a jogosult tartózkodási helyére (lakóhely és munkahely) vonatkozó nyilatkozat; a jogosult személyazonosságára vonatkozó nyilatkozat; a jogosult arcképe, amennyiben rendelkezésre áll; minden egyéb vonatkozó, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában, valamint (3) bekezdésének b) pontjában, illetve a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentum.

A 10. cikk szerinti kérelmek esetén - ideértve a 10. cikk (1) bekezdésének a) és a 10. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti kérelmeket is - Anglia és Wales központi hatósága örömmel venné, ha valamennyi dokumentumból három példányt küldenének meg számára, (szükség esetén) angol nyelvű fordítással együtt.

A 10. cikk szerinti kérelmek esetén - ideértve a 10. cikk (1) bekezdésének a) és a 10. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti kérelmeket is - Észak-Írország központi hatósága örömmel venné, ha valamennyi dokumentumból három példányt küldenének meg számára, angol nyelvű fordítással együtt.

2. AZ EGYEZMÉNY 44. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT NYILATKOZATOK

Az Európai Unió kijelenti, hogy az alább felsorolt tagállamok a kérelmeket és a kapcsolódó dokumentumokat a hivatalos nyelvükre való fordításon túl elfogadják az egyes felsorolt tagállamok tekintetében megadott nyelvekre való fordításban is:

Cseh Köztársaság: szlovák nyelv

Észt Köztársaság: angol nyelv

Ciprusi Köztársaság: angol nyelv

Litván Köztársaság: angol nyelv

Máltai Köztársaság: angol nyelv

Szlovák Köztársaság: cseh nyelv

Finn Köztársaság: angol nyelv

3. AZ EGYEZMÉNY 44. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT NYILATKOZATOK

Az Európai Unió kijelenti, hogy a Belga Királyságban a dokumentumokat francia, holland vagy német nyelven kell elkészíteni vagy e nyelvekre kell lefordítani, attól függően, hogy Belgium területének mely részén kell a dokumentumokat benyújtani.

Arra vonatkozóan, hogy Belgium területének egy adott részén melyik nyelvet kell használni, a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről ("iratkézbesítés") szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) szerinti, átvevő intézmények kézikönyvében található információ. A kézikönyv a http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_hu.htm weboldalon érhető el,

az alábbi részekre kattintva:

"Iratok kézbesítése (1393/2007/EK rendelet)"/"Iratok"/"A Kézikönyv"/"Belgium"/"Geographical areas of competence" (a 13. és az azt követő oldalak),

vagy közvetlenül az alábbi címen:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd_bel.pdf

a "Geographical areas of competence" (a 13. és az azt követő oldalak) részre kattintva.

IV. MELLÉKLET

Az Európai Unió által a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény jóváhagyásakor teendő egyoldalú nyilatkozat

Az Európai Unió az alábbi egyoldalú nyilatkozatot teszi:

"Az Európai Unió hangsúlyozni kívánja, hogy nagy fontosságot tulajdonít a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló 2007. évi hágai egyezménynek. Elismeri, hogy az egyezmény hatályának a családi vagy rokoni kapcsolatból, házassági kapcsolatból vagy házassági rokonságból fakadó valamennyi tartási kötelezettségre történő kiterjesztése jelentős mértékben megnövelheti az egyezmény hatékonyságát azzal, hogy valamennyi tartásra jogosult számára biztosítja az egyezmény által létrehozott közigazgatási együttműködési rendszer igénybevételét.

A fentiek szellemében az Európai Unió az egyezménynek az Unió tekintetében történő hatálybalépésekor ki kívánja terjeszteni az egyezmény II. és III. fejezetének alkalmazását a házastársi tartási kötelezettségre.

Az Európai Unió emellett vállalja, hogy hét év múlva a szerzett tapasztalatokra, valamint a más szerződő államok által tett esetleges kiterjesztési nyilatkozatokra figyelemmel megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az egyezmény teljes egészének alkalmazását kiterjesszék a családi vagy rokoni kapcsolatból, házassági kapcsolatból vagy házassági rokonságból fakadó valamennyi tartási kötelezettségre."

( 1 ) 2010. február 11-i vélemény (HL C 341. E, 2010.12.16., 98. o.).

( 2 ) HL L 7., 2009.1.10., 1. o.

( 3 ) HL L 93., 2011.4.7., 9. o.

( 4 ) HL L 324., 2007.12.10., 79. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011D0432 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011D0432&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011D0432-20140409 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011D0432-20140409&locale=hu

Tartalomjegyzék