31998L0051[1]

A Bizottság 98/51/EK irányelve (1998. július 9.) a takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról szóló 95/69/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó egyes intézkedések megállapításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 98/51/EK irányelve

(1998. július 9.)

a takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról szóló 95/69/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó egyes intézkedések megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról, valamint a 70/524/EGK, a 74/63/EGK, a 79/373/EGK és a 82/471/EGK irányelv módosításáról szóló, 1995. december 22-i 95/69/EK tanácsi irányelvre [1] (a továbbiakban: "95/69/EK irányelv") és különösen annak 15. cikkére,

mivel az említett irányelv megállapítja a Közösségen belül működő ezen létesítmények engedélyezésének és nyilvántartásba vételének feltételeire vonatkozó szabályokat; mivel a harmadik országokban működő létesítmények engedélyezésére és nyilvántartásba vételére vonatkozóan egyenértékű rendelkezéseket kell elfogadni;

mivel ezeknek az országoknak a körét olyan általános szempontok alapján kell meghatározni, mint a takarmánytermelésre, valamint az annak ellenőrzéséért felelős illetékes hatóságok szervezeti felépítésére és hatáskörére vonatkozó hatályos jogszabályok;

mivel biztosítani kell, hogy a harmadik országokban található létesítményekre a tagállamokban található létesítményekre vonatkozóan megállapított feltételekkel legalább egyenértékű követelmények vonatkozzanak azért, hogy a harmadik országokból származó termékek ne jelentsenek veszélyt az emberi és az állati egészségre, valamint a környezetre;

mivel biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a Közösség és a tagállamok szakértői ellenőrizhessék az ebben az irányelvben megállapított szabályok betartását a harmadik országokban;

mivel a harmadik országok és létesítményeik jegyzéke további végrehajtási határozatok szerint kerül megalkotásra;

mivel a harmadik országokkal folytatott kereskedelem zavartalan működése érdekében, a régi importszabályozási rendszerről az újra való áttérés időszakában, az új rendszer teljes működéséig szükség van átmeneti rendelkezésekre;

mivel a harmadik országokban működő létesítmények jegyzékének elfogadásáig a tagállamok a Bizottság és a többi tagállam rendelkezésére bocsátják a Közösségen belüli termékforgalmazásra jogosult harmadik országban működő azon létesítményekkel kapcsolatos információkat, amelyek az adott tagállam területén képviselővel rendelkeznek;

mivel mind az engedéllyel rendelkező létesítmények és közvetítők nyilvántartásba vétele, mind a nyilvántartásba vett létesítményeket és közvetítőket tartalmazó jegyzék alapjául szolgáló minta kidolgozásához egységes szabályokat kell elfogadni;

mivel a létesítmények és a közvetítők engedélyezési, illetve nyilvántartási számára vonatkozó struktúra kidolgozásához egységes szabályokat kell elfogadni;

mivel az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Takarmányok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET Fogalommeghatározások

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában az "illetékes hatóság" a tagállamokban, illetve a harmadik országban működő, a takarmányozás hatósági ellenőrzésének végrehajtásáért felelős hatóság.

II. FEJEZET Harmadik országok jegyzéke

2. cikk

(1) A Bizottság a 95/69/EK irányelv 16. cikkében megállapított eljárással összhangban elkészíti az említett irányelv 15. cikke a) bekezdésének első francia bekezdésében említett jegyzéket. A jegyzék ugyanazon eljárás szerint módosítható vagy kiegészíthető.

(2) Annak eldöntésében, hogy egy ország felkerüljön-e az (1) bekezdésben említett jegyzékre, különösen az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) az adott ország takarmányozási ágazatának jogszabályai és különösen a takarmányozás céljára szánt termékek és anyagok előállítására és forgalomba hozatalára, valamint az ellenőrzésre vonatkozó szabályok;

b) az illetékes hatóság tagozódása és szervezeti felépítése, továbbá az említett illetékes hatóság hatásköre és a közösségi szabályok végrehajtására vonatkozó garanciák;

c) a takarmányozási ágazat megfelelő ellenőrzésének szervezése és végrehajtása;

d) a harmadik ország által nyújtott garanciák arra vonatkozóan, hogy eleget tesznek a 95/69/EK irányelv mellékletében megállapítottakkal legalább egyenértékű normáknak.

(3) Az (1) bekezdésben említett határozatokat közzéteszik; ötévente egységesített jegyzéket kell közzétenni.

III. FEJEZET Harmadik országban működő létesítmények engedélyezése

3. cikk

Az engedéllyel rendelkező létesítmények jegyzéke

1. A Bizottság a 95/69/EK irányelv 16. cikkében megállapított eljárással összhangban és a 2. cikk (1) bekezdésében említett harmadik országok illetékes hatóságainak közlése alapján hozott döntésével meghatározza azon harmadik országban működő létesítmények jegyzékét, ahonnan a tagállamok engedélyezik az említett irányelv 2. cikkének a), b), c) és d) bekezdésében említett termékek behozatalát. A jegyzék ugyanazon eljárás szerint

- az 5. cikkben előírt vizsgálatok eredményével összhangban, vagy

- az importtermékeken végzett ellenőrzések kedvezőtlen eredményei alapján, vagy

- a harmadik ország illetékes hatóságától kapott új információk figyelembevételével

módosítható.

2. Egy létesítmény csak abban az esetben szerepelhet a jegyzékben:

- ha a 2. cikk (1) bekezdésében említett jegyzékben felsorolt országok egyikében működik,

- ha megfelel a 95/69/EK irányelvben megállapított, vagy legalábbis azzal egyenértékű követelményeknek.

3. Az (1) bekezdésben említett határozatokat közzéteszik; ötévente egységesített jegyzéket kell közzétenni.

IV. FEJEZET Harmadik országban működő létesítmények nyilvántartásba vétele

4. cikk

A nyilvántartásba vett létesítmények jegyzéke

1. A Bizottság a 95/69/EK irányelv 16. cikkében megállapított eljárással összhangban, és a 2. cikk (1) bekezdésében említett harmadik országok illetékes hatóságainak közlése alapján hozott döntésével meghatározza azon harmadik országban működő létesítmények jegyzékét, ahonnan a tagállamok engedélyezik az említett irányelv 7. cikke (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett termékek behozatalát. A jegyzék ugyanazon eljárás szerint

- az 5. cikkben előírt vizsgálatok eredményével összhangban, vagy

- az importtermékeken végzett ellenőrzések kedvezőtlen eredményei alapján, vagy

- a harmadik ország illetékes hatóságától kapott új információk figyelembevételével

módosítható.

2. Egy létesítmény csak abban az esetben szerepelhet a jegyzékben:

- ha a 2. cikk (1) bekezdésében említett jegyzékben felsorolt országok egyikében működik,

- ha megfelel a 95/69/EK irányelvben megállapított, vagy legalábbis azzal egyenértékű követelményeknek.

3. Az (1) bekezdésben említett határozatokat közzéteszik; ötévente egységesített jegyzéket kell közzétenni.

V. FEJEZET Általános rendelkezések

5. cikk

Helyszíni ellenőrzések

1. A Bizottság és a tagállamok szakértői szükség esetén helyszíni vizsgálatokat végezhetnek, hogy ellenőrizzék az ebben az irányelvben és különösen a 2. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdésében, valamint a 4. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdésében foglalt rendelkezések tényleges alkalmazását.

A tagállamok szakértőit a tagállamok javaslata alapján a Bizottság nevezi ki.

2. A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat az (1) bekezdésben említett vizsgálatok eredményéről.

VI. FEJEZET Átmeneti szabályok

6. cikk

(1) A 2. cikk (1), a 3. cikk (1) és a 4. cikk (1) bekezdésében említett határozatok meghozataláig a tagállamok csak azon harmadik országbeli létesítményekből engedélyezhetik a 3. és a 4. cikkben említett termékek behozatalát, amelyek bejegyzett képviselővel rendelkeznek a Közösség területén.

A tagállamok előírják, hogy a Közösségben bejegyzett képviselő nevét és címét feltüntessék a 8. cikkben említett nyilvántartásban és jegyzékben szereplő gyártó neve és címe mellett.

(2) Az (1) bekezdésben említett azon képviselők, akik első alkalommal kezdik tevékenységüket gyakorolni, 1999. január 1-jétől nyilatkozatot kötelesek benyújtani a telephelyük szerinti tagállam illetékes hatósága számára, amelyben vállalják az alábbiakat:

- annak biztosítását, hogy az adott létesítmény eleget tesz a 3. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdésében, vagy adott esetben a 4. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdésében megállapított feltételeknek,

- adott esetben, a 3., illetve a 4. cikkben említett azon termékek, a 95/69/EK irányelv mellékletében meghatározott vonatkozó rendelkezések szerinti nyilvántartásának vezetését, amelyeket az általuk képviselt létesítmények a Közösségen belül forgalomba hoztak.

(3) Az (1) bekezdésben említett azon képviselők, akik 1998. december 31-én már tevékenységet folytatnak, folytathatják tevékenységüket azzal a feltétellel, hogy 1999. május 1-jéig benyújtják a (2) bekezdésben említett nyilatkozatot.

(4) A tagállamok megtiltják azon létesítmény termékeinek szabad forgalomba bocsátását a Közösségben:

a) amelynek Közösségen belüli képviselője nem felel meg a (2) vagy a (3) bekezdés feltételeinek; vagy

b) elsősorban amelyről

- az importtermékek ellenőrzése, vagy

- az 5. cikkben említett helyszíni ellenőrzés

eredményei alapján bebizonyosodik, hogy a létesítmény vagy annak képviselője a továbbiakban nem felel meg a tevékenységére vonatkozó alapvető feltételek valamelyikének,

és másodsorban, amely létesítmény vagy képviselője ésszerű határidőn belül nem tesz eleget az említett feltételeknek.

7. cikk

(1) A 2. cikk (1), a 3. cikk (1) és a 4. cikk (1) bekezdésében említett határozatok meghozataláig a tagállamok első alkalommal 1999. június 30-ig megküldik a Bizottságnak és a tagállamoknak a 6. cikk (1) bekezdésében említett létesítmények 8. cikkben említett nyilvántartásának és jegyzékének egy példányát.

(2) Az (1) bekezdésben említett nyilvántartásban és jegyzékben 1999. június 30-a után végzett valamennyi módosítást külön értesítés útján meg kell küldeni a tagállamoknak és a Bizottságnak.

VII. FEJEZET A létesítmények és a közvetítők nyilvántartása és jegyzéke; engedélyezési és nyilvántartási szám

8. cikk

A 95/69/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében említett nyilvántartást és a 10. cikk (1) bekezdésében említett jegyzéket ezen irányelv mellékletének I.1, illetve I.2 pontjában megállapított minta szerint kell elkészíteni.

9. cikk

A 95/69/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében említett engedélyezési számra és a 10. cikk (1) bekezdésében említett nyilvántartási számra vonatkozó formai követelményeket ezen irányelv mellékletének II. fejezete állapítja meg.

VIII. FEJEZET Záró rendelkezések

10. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1998. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 1999. január 1-jétől alkalmazzák.

Ezek a rendelkezések erre az irányelvre vonatkozó hivatkozásokat tartalmaznak, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás részleteit a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

11. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. július 9-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 332., 1995.12.30., 15. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. FEJEZET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

II. FEJEZET

A 95/69/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében említett engedélyezési szám és a 10. cikk (1) bekezdésében említett nyilvántartási szám az alábbiak szerint épül fel:

1. "α" betű, ha a létesítmény/közvetítő engedélyezése megtörtént.

2. Annak a tagállamnak, illetve harmadik országnak az ISO-kódja, amelynek a területén a létesítmény vagy a közvetítő működik.

3. A maximum nyolc alfanumerikus karakterből álló nemzeti referenciaszám.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0051 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0051&locale=hu

Tartalomjegyzék