32014R0729[1]

A Tanács 729/2014/EU rendelete ( 2014. június 24. ) a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás)

A TANÁCS 729/2014/EU RENDELETE

(2014. június 24.)

a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól

(átdolgozás)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére,

mivel:

(1) A forgalomba hozatalra szánt euro-érmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló, 1998. május 3-i 975/98/EK tanácsi rendeletet (1) több alkalommal jelentősen módosították (2). Mivel további módosítások szükségesek, ezt a rendeletet az áttekinthetőség érdekében célszerű átdolgozni.

(2) A Szerződés 128. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamok euroérméket bocsátanak ki az Európai Központi Bank (EKB) által jóváhagyott mennyiségben. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, valamint az Európai Parlamenttel és az EKB-val folytatott konzultációt követően intézkedéseket fogadhat el, hogy az Unión belüli zavartalan forgalomhoz szükséges mértékben harmonizálják minden forgalomba hozatalra szánt pénzérme címletét és műszaki előírásait.

(3) Az eurobankjegyek címletei 5 eurótól 500 euróig terjednek. A bankjegyek és érmék címleteinek lehetővé kell tenniük, hogy az euróban és centben kifejezett összegek készpénzbeli kifizetése könnyen végrehajtható legyen.

(4) Az egységes uniós pénzérmerendszernek élveznie kell a közbizalmat, és olyan technológiai innovációkkal kell járnia, amely biztosítja, hogy az biztonságos, megbízható és hatékony rendszer.

(5) Az uniós pénzérmerendszer egyik fő célja, hogy a rendszert a nyilvánosság elfogadja. A rendszerbe vetett közbizalom az euroérmék fizikai jellemzőitől függ, amelyeknek a lehető leginkább felhasználóbarátnak kell lenniük.

(6) Konzultációk történtek a fogyasztói szervezetekkel, a Vakok Európai Szövetségével és az árusítóautomata-üzletág képviselőivel annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az érmehasználók főbb csoportjainak egyedi igényeit. Az euróra történő zökkenőmentes átállás biztosítása, és annak érdekében, hogy megkönnyítsék az új pénzérmerendszer elfogadását a fogyasztók körében, biztosítani kellett, hogy az érmék vizuális és tapintási jellemzőik alapján könnyen megkülönböztethetők legyenek egymástól.

(7) Az euroérmék könnyebben megkülönböztethetők, és könnyebben hozzájuk lehet szokni, mivel összefüggés van átmérőjük és címletük között.

(8) Az 1 és 2 eurós érmék esetében, tekintettel nagy értékükre, szükség van bizonyos különleges biztonsági jellemzőkre a csalás lehetőségének csökkentése érdekében. Az érmék esetében a három rétegben való előállítást és a két különböző szín kombinációját tekintik az elérhető leghatékonyabb biztonsági jellemzőknek.

(9) A 94/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) korlátozza a nikkel használatát bizonyos termékekben, elismerve, hogy a nikkel bizonyos körülmények között allergiát okozhat. A pénzérmék nem képezik tárgyát ennek az irányelvnek. Mindazonáltal, közegészségügyi megfontolásokból szükségesnek tűnik az érmék nikkeltartalmának csökkentése.

(10) Az, hogy az érméknek egy közös európai és egy megkülönböztető nemzeti oldala lesz, megfelelő kifejezése a tagállamok közötti európai monetáris unió gondolatának. Az euroérmék közös európai oldala tartalmazza mind a közös pénz elnevezését, mind pedig az érme címletét. A nemzeti előlapon nem ismétlődhet sem a közös pénz neve, sem az érme címletértéke.

(11) A nemzeti előlapon világosan fel kell tüntetni a kibocsátó tagállamot, hogy a pénzérmét használó érdeklődő azt könnyen azonosíthassa.

(12) Az érmék peremiratát a nemzeti előlap részének kell tekinteni, és ezért ott nem tüntethető fel a címlet, kivéve a kéteurós érmét, feltéve, hogy csak a "2"-es számjegy vagy a megfelelő ábécé szerinti "euro" kifejezés vagy mindkettő szerepel.

(13) Az euroérmék nemzetielőlap-rajzolatáról azok a tagállamok döntenek, amelyek pénzneme az euro, annak figyelembevételével, hogy az euroérmék az euroövezet egészében, és nem csak a kibocsátó tagállamban vannak forgalomban. Annak érdekében, hogy az érmék a nemzeti előlapjukról is azonnal euroérmeként felismerhető legyenek, a rajzolatot az uniós lobogó 12 csillagának kell öveznie.

(14) A pénzforgalmi érmék felismerésének megkönnyítése és a pénzverés megfelelő folyamatossága érdekében indokolt, hogy a szokványos pénzforgalmi érmék nemzeti előlapjának rajzolatát a tagállamoknak csak tizenöt évenként legyen szabad módosítaniuk, kivéve, ha az érmén feltüntetett államfő személye megváltozik. Ez azonban nem érintheti a pénznem hamisításának megakadályozásához szükséges változtatásokat. A Tanácsnak kell határoznia a pénzforgalmi érmék közös, európai oldalának rajzolatát érintő változtatásokról, és a szavazati jogoknak azokra a tagállamokra kell korlátozódniuk, amelyek pénzneme az euro.

(15) Az egyes tagállamok számára biztosítani kell emlékérmék kibocsátásának lehetőségét nagyobb nemzeti vagy európai jelentőségű alkalmak megünneplése céljából, míg azon tagállamok által közösen kibocsátott emlékérméknek, amelyek pénzneme az euro, kiemelkedő jelentőségű, európai vonatkozású témákhoz kell kapcsolódniuk. Erre a célra a kéteurós érme a legmegfelelőbb címlet, elsősorban nagy átmérőjének köszönhetően, valamint azért, mert műszaki előírásai megfelelően biztosítják hamisítás elleni védelmét.

(16) Figyelembe véve, hogy az euroérmék az euroövezet egészében forgalomban vannak, a nem megfelelő rajzolatok használatának megakadályozása érdekében a kibocsátó tagállamoknak a kibocsátás tervezett időpontja előtt kellő időben tájékoztatniuk kell egymást és a Bizottságot az euroérmék nemzeti előlapjának rajzolatterveiről. A Bizottságnak ellenőriznie kell, hogy a rajzolatok megfelelnek-e az e rendeletben foglalt műszaki követelményeknek. A rajzolattervek Bizottságnak történő benyújtására a kibocsátás tervezett időpontja előtt kellő időben kell sort keríteni annak érdekében, hogy szükség esetén a kibocsátó tagállamnak elég ideje legyen a rajzolat módosítására.

(17) Egységes feltételeket kell meghatározni továbbá az euroérmék nemzeti előlapját alkotó rajzolatok jóváhagyására annak elkerülése érdekében, hogy olyan rajzolatok kerüljenek kiválasztásra, amelyek bizonyos tagállamokban nem megfelelőnek minősülhetnek. Tekintettel arra, hogy az euroérmék nemzeti előlapjának rajzolata kényes kérdés, amelyben a kibocsátó tagállamok rendelkeznek hatáskörrel, a Tanács számára végrehajtási hatáskört kell biztosítani. A Tanács által ezen az alapon hozott végrehajtási határozatok szorosan kapcsolódnak a Tanács által a Szerződés 128. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekhez. Ezért az ilyen határozatoknak a Tanács általi elfogadásakor a Szerződés 139. cikkének (4) bekezdésével összhangban fel kell függeszteni azoknak a tagállamoknak a szavazati jogát, amelyek pénzneme nem az euro. Az eljárásnak lehetővé kell tennie a kibocsátó tagállam számára, hogy szükség esetén kellő időben módosítsa rajzolatát.

ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET:

1. cikk

Az euroérmék sorozata nyolc címletet tartalmaz az 1 centtől a 2 euróig terjedő skálán, amelyeknek eleget kell tenniük az I. mellékletben foglalt műszaki előírásoknak.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1. "pénzforgalmi érme": olyan euroérme, amelynek címletét és műszaki előírásait az 1. cikk határozza meg;

2. "szokványos érme": pénzforgalmi érme, kivéve az emlékérméket;

3. "emlékérme": olyan pénzforgalmi érme, amelyet a 9. cikk szerinti alkalomról való megemlékezésre szántak.

3. cikk

A pénzforgalmi érméknek egy közös, európai oldaluk és egy egyedi, nemzeti előlapjuk van.

4. cikk

(1) A pénzforgalmi érmék nemzeti előlapján nem szerepel semmiféle utalás az érme címletére vagy annak valamely elemére. Nem szerepel rajta sem a közös pénz, sem valamely kisebb egységének neve, kivéve, ha ilyen utalás az eltérő ábécé használatából fakad.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a kéteurós érme peremirata utalhat a címletre, feltéve, hogy csak a "2"-es számjegyet, illetve a megfelelő ábécé szerinti "euro" kifejezést, vagy mindkettőt tartalmazza.

5. cikk

A pénzforgalmi érmék mindegyik címletének nemzeti előlapján szerepel a kibocsátó tagállam annak teljes vagy rövidített nevével.

6. cikk

(1) A pénzforgalmi érmék nemzeti előlapján a rajzolatot a 12 európai csillag alkotta körnek kell szegélyeznie, és szerepelnie kell rajta a kibocsátási évnek és a kibocsátó tagállam nevének. Ezt nem sérti, ha egyes rajzolatelemek átnyúlnak a csillagok alkotta körön, feltéve, hogy mindegyik csillag tisztán és takarás nélkül látható. A 12 csillagot az uniós lobogónak megfelelően kell ábrázolni.

(2) A pénzforgalmi érmék nemzeti előlapja rajzolatának kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy az euroérmék minden olyan tagállamban forgalomban vannak, amelyek pénzneme az euro.

7. cikk

(1) A szokványos érmék nemzeti előlapjának rajzolata csak tizenöt évenként egyszer változtatható, a pénznem hamisításának megakadályozásához szükséges változtatások sérelme nélkül.

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a szokványos érmék nemzeti előlapjának rajzolata megváltoztatható, ha az érmén feltüntetett államfő személye megváltozik. Az államfői tisztség ideiglenes megüresedése vagy átmeneti betöltése nem jogosít fel az ilyen változtatásra.

8. cikk

A szokványos érmék nemzeti előlapját az e rendeletben foglaltaknak 2062. június 20-ig való teljes mértékű megfelelés érdekében a kibocsátó tagállamok frissítik.

9. cikk

(1) Az emlékérmék nemzeti rajzolata eltér a szokványos érmékétől, és kibocsátásuk kizárólag nagyobb nemzeti vagy európai jelentőségű alkalomról történő megemlékezéshez kötődhet. Azon tagállamok által közösen kibocsátott emlékérmék, amelyek pénzneme az euro, kizárólag kiemelkedő jelentőségű, európai vonatkozású témákhoz kapcsolódhatnak, és a rajzolatuk nem sértheti az említett tagállamok esetleges alkotmányos előírásait.

(2) Az emlékérmék peremirata megegyezik a szokványos érmék peremiratával.

(3) Emlékérme céljaira kizárólag a kéteurós címlet használható.

10. cikk

(1) A tagállamok a rajzolatok hivatalos jóváhagyása előtt tájékoztatják egymást a pénzforgalmi érmék új nemzeti előlapjának rajzolattervéről, többek között a peremiratokról, valamint az emlékérmék esetében a becsült kibocsátandó mennyiségekről.

(2) A pénzforgalmi érmék új vagy módosított nemzeti előlaprajzolatának jóváhagyása a Tanács hatáskörébe tartozik, amely minősített többséggel, a (3)-(7) bekezdésben leírt eljárás szerint jár el.

Az e cikkben említett határozatok meghozatalakor azon tagállamok szavazati jogát, amelyek pénzneme nem az euro, fel kell függeszteni.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a pénzforgalmi érmék rajzolattervét a kibocsátó tagállam főszabályként a kibocsátás tervezett időpontja előtt legkésőbb három hónappal benyújtja a Tanácsnak, a Bizottságnak és a többi azon tagállamnak, amelynek pénzneme az euro.

(4) A (3) bekezdésben említett benyújtást követő hét napon belül bármelyik azon tagállam, amelynek pénzneme az euro, a Tanácsnak és a Bizottságnak címzett, indokolással ellátott véleményben kifogást emelhet a kibocsátó tagállam által javasolt rajzolatterv ellen, ha valószínűsíthető, hogy a rajzolatterv visszás reakciókat keltene az érintett tagállam állampolgárai körében.

(5) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli, hogy a rajzolatterv nem teljesíti az e rendeletben foglalt műszaki követelményeket, a (3) bekezdésben említett benyújtást követő hét napon belül negatív értékelést nyújt be a Tanácsnak.

(6) Ha nem nyújtanak be a Tanácsnak indokolással ellátott véleményt vagy negatív értékelést a (4), illetve (5) bekezdésben említett határidőn belül, a rajzolat jóváhagyásáról szóló határozat az (5) bekezdésben említett határidő lejártát követő napon a Tanács által elfogadottnak tekintendő.

(7) Minden más esetben a Tanács késedelem nélkül határoz a rajzolatterv jóváhagyásáról, kivéve, ha az indokolással ellátott vélemény vagy a negatív értékelés benyújtását követő hét napon belül a kibocsátó tagállam visszavonja a benyújtást és tájékoztatja a Tanácsot, hogy új rajzolattervet szándékozik benyújtani.

(8) A Bizottság a pénzforgalmi érmék új nemzeti rajzolataival kapcsolatos valamennyi lényeges információt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

11. cikk

A 4., az. 5., a 6. cikk és a 9. cikk (2) bekezdése:

a) nem alkalmazandó a 2012. június 19. előtt kibocsátott vagy előállított pénzforgalmi érmékre;

b) a 2062. június 20-ig tartó átmeneti időszak során nem alkalmazandó azon rajzolatokra, amelyek 2012. június 19-én már jogszerűen használatban voltak a pénzforgalmi érméken.

Azok a pénzforgalmi érmék, amelyeket az átmeneti időszakban bocsátottak ki vagy állítottak elő, időbeli korlátozás nélkül továbbra is törvényes fizetőeszközként használhatók.

12. cikk

A 975/98/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. VENIZELOS

(1) HL L 139., 1998.5.11., 6. o.

(2) Lásd a II. mellékletet.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 94/27/EK irányelve (1994. június 30.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK irányelv tizenkettedik módosításáról (HL L 188., 1994.7.22., 1. o.).

I. MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett műszaki előírások

Címlet (euro)Átmérő (mm)Vastagság mmSúly (gramm)AlakSzínÖsszetételPerem
225,752,208,5kerekkülső rész: fehérréz-nikkel
(Cu75Ni25)
finoman recézett, mintás szélfelirattal
belső rész: sárgahárom réteg:
réz-cink-nikkel/nikkel/réz-cink-nikkel ötvözet
(CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5)
123,252,337,5kerekkülső rész: sárgaréz-cink-nikkel
(CuZn20Ni5)
szaggatottan recézett
belső rész: fehérhárom réteg:
Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25
0,5024,252,387,8kereksárga„Nordic gold”
(réz-alumínium-cink-ón ötvözet)
Cu89Al5Zn5Sn1
finoman recézett perem
0,2022,252,145,7„spanyol virág” alakúsárga„Nordic gold”
Cu89Al5Zn5Sn1
sima
0,1019,751,934,1kereksárga„Nordic gold”
Cu89Al5Zn5Sn1
finoman recézett perem
0,0521,251,673,9kerekvörösvörösréz bevonatú acélsima
0,0218,751,673kerekvörösvörösréz bevonatú acélsima, horonnyal
0,0116,251,672,3kerekvörösvörösréz bevonatú acélsima

II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak jegyzéke

A Tanács 975/98/EK rendelete(HL L 139., 1998.5.11., 6. o.)
A Tanács 423/1999/EK rendelete(HL L 52., 1999.2.27., 2. o.)
A Tanács 566/2012/EU rendelete(HL L 169., 2012.6.29., 8. o.)

III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

975/98/EK rendeletEz a rendelet
1. cikk, bevezető fordulat1. cikk
1a. cikk2. cikk
1b. cikk3. cikk
1c. cikk4. cikk
1d. cikk5. cikk
1e. cikk6. cikk
1f. cikk7. cikk
1 g. cikk8. cikk
1h. cikk9. cikk
1i. cikk10. cikk
1j. cikk, bevezető fordulat, a) pont és a b) pont első mondata11. cikk, első bekezdés
1j. cikk, a b) pont második mondata11. cikk, második bekezdés
12. cikk
2. cikk13. cikk
1. cikk, táblázatI. melléklet
II. melléklet
III. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0729 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0729&locale=hu

Tartalomjegyzék