32006D0648[1]

2006/648/EK: A Bizottság határozata ( 2006. szeptember 22. ) a Vízuminformációs Rendszer kifejlesztésével kapcsolatos biometrikus jellemzőkre vonatkozó szabványokról szóló műszaki előírások megállapításáról (az értesítés a C(2006) 3699. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. szeptember 22.)

a Vízuminformációs Rendszer kifejlesztésével kapcsolatos biometrikus jellemzőkre vonatkozó szabványokról szóló műszaki előírások megállapításáról

(az értesítés a C(2006) 3699. számú dokumentummal történt)

(csak az angol, cseh, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű változat hiteles)

(2006/648/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról szóló, 2004. június 8-i 2004/512/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1) A 2004/512/EK határozat létrehozta a VIS-t, a vízummal kapcsolatos adatok tagállamok közötti cseréjét kezelő rendszert, és azzal a feladattal bízta meg a Bizottságot, hogy fejlessze ki a Központi Vízuminformációs Rendszerből, tagállamonként egy nemzeti interfészből, valamint a Központi Vízuminformációs Rendszer és a nemzeti interfészek közötti kommunikációs infrastruktúrából álló VIS-t.

(2) Helyénvaló, hogy a VIS kifejlesztése előkészítő intézkedéseket tartalmazzon az egy későbbi fázisban bevezetendő biometrikus jellemzőkre vonatkozóan.

(3) A Vízuminformációs Rendszer (VIS) kifejlesztéséről szóló, 2004. február 19-20-i tanácsi következtetések előírták, hogy a biometrikus azonosítóknak összhangban kell lenniük a központi vízuminformációs rendszerrel.

(4) A biometrikus adatoknak vízumokban és tartózkodási engedélyekben való alkalmazásáról szóló, 2005. február 17-i tanácsi következtetések felszólítják a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket arra, hogy 2006-ra aktiválja a biometrikus azonosítókat a VIS központi részének kifejlesztésében.

(5) Meg kell állapítani a VIS kifejlesztéséhez használt biometrikus jellemzőkre vonatkozó műszaki előírásokat, hogy a tagállamok elő tudják készíteni nemzeti rendszereiknek a központi vízuminformációs rendszerhez történő kapcsolását.

(6) A legfontosabb a biometrikus azonosítók minősége és megbízhatósága. Ezért meg kell határozni azokat a technikai szabványokat, amelyek lehetővé teszik e minőségi és megbízhatósági követelményeknek való megfelelést. Ez a tagállamokra nézve súlyos pénzügyi és technikai következményekkel jár.

(7) E határozat nem hoz létre új szabványokat; hanem megfelel az ICAO-szabványoknak.

(8) A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozattal (2) összhangban Nagy-Britannia nem vett részt a 2004/512/EK határozat elfogadásában, így az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazható, mivel a rendelet a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti. Az Egyesült Királyság ebből következően nem címzettje e határozatnak.

(9) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozattal (3) összhangban Írország nem vett részt a 2004/512/EK határozat elfogadásában, így az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazható, mivel a határozat a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti. Írország ebből következően nem címzettje e határozatnak.

(10) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez mellékelt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 5. cikke értelmében Dánia 2004. augusztus 13-án úgy határozott, hogy a 2004/512/EK határozatot végrehajtja a dán jogban. A 2004/512/EK határozat tehát Dániára nézve nemzetközi jogi értelemben kötelező.

(11) Izland és Norvégia tekintetében a 2004/512/EK határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között megkötött, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló társulási megállapodás (4) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (5) 1. cikkének B pontjában említett területhez tartoznak.

(12) Svájc tekintetében a 2004/512/EK határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség által aláírt, ez utóbbinak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez való társulásáról szóló megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az e megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és bizonyos rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett területet érintik.

(13) Az e határozatban foglalt rendelkezések összhangban vannak a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló, 2001. december 6-i 2424/2001/EK tanácsi rendelet (6) 5. cikkének (1), bekezdésével felállított bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A vízuminformációs rendszer kifejlesztéséhez kapcsolódó biometrikus jellemzőkre vonatkozó szabványok műszaki előírásait e határozat melléklete állapítja meg.

2. cikk

E határozat címzettjei a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, valamint a Svéd Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 22-én.

a Bizottság részéről

Franco FRATTINI

alelnök

(1) HL L 213., 2004.6.15., 5. o.

(2) HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(3) HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(4) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(5) HL L 176.,1999.7.10., 31. o.

(6) HL L 328., 2001.12.13., 4. o.

MELLÉKLET

1. Célkitűzés

E melléklet minimumkövetelményeket ír elő a CS-VIS-be történő adatrögzítéskor vagy -továbbításkor betartandó szabványokat és input formátumokat illetően. Egy későbbi időpontban - amint meghatározták a jövőbeni a biometrikus adatok egyeztetésére szolgáló rendszer (BMS) részletes technikai előírásait - további előírásokat fejlesztenek ki.

2. Fájl és tömörítési formátum

Az alfanumerikus adatok és az ujjlenyomatok input formátuma megfelel az ANSI/NIST-ITL 1 - 2000 meghatározott formátumnak. E formátum legutóbbi meghatározását az Interpol AFIS szakértői csoportja fejlesztette ki 2005 októberében (4.22b változat). A használandó tömörítési formátum a WSQ.

3. Eszközök

A CS-VIS-nek összeférhetőnek kell lennie és jól kell működnie a nemzeti szinten alkalmazott élő szkennerekkel, amelyek képesek maximum tíz sík egyéni ujjlenyomat rögzítésére és felosztására.

3.1. Felbontás

A minimális elfogadható felbontás 500dpi, 256 szürkeárnyalat.

4. Követelmények

Az élő szkennerek alkalmazása tekintetében az alábbi követelményeket kell betartani.

4.1. Minőség

A CS-VIS-t az NS-VIS-ből továbbított ujjlenyomatok elfogadására alkalmazott minőségküszöbökkel fejlesztik ki. Az ujjlenyomatok CS-VIS-be történő továbbítása előtt a helyszínen minőségellenőrzést kell végezni, mely megfelel a meghatározandó előírásoknak. A CS-VIS által meghatározott minőségi küszöböt el nem érő ujjlenyomatokat nem fogadják el. A minőségi küszöb idővel módosítható.

4.2. Szegmentálás (felosztás)

A szegmentálás az a folyamat, amikor minden egyes többujjas képet több egyujjas képpé osztanak fel. A szegmentálást nemzeti szinten kell elvégezni a minőségellenőrzés előtt, mivel a minőségellenőrzéseket csak egyujjas ujjlenyomatképeken lehet elvégezni.

A CS-VIS-t úgy fejlesztik ki, hogy csak felosztott ujjlenyomatképeket fogadjon el.

4.3. Szekventálás

A szekventálás az a folyamat, amikor minden egyes sík ujjlenyomatot adott ujjakkal azonosítanak a megfelelő azonosítás és szekventálás biztosításhoz. A CS-VIS-t úgy fejlesztik ki, hogy az tárolja a felosztott és szekventált ujjlenyomatok továbbítási rendjét.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0648 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0648&locale=hu

Tartalomjegyzék