32004D0512[1]

2004/512/EK: 2004/512/EK:#A Tanács határozata (2004. június 8.) a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS)

A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. június 8.)

a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS)

(2004/512/EK)

1. cikk

1. Létrejön a vízumadatok tagállamok közötti cseréjét kezelő rendszer, a továbbiakban Vízuminformációs Rendszer (VIS), amely az engedéllyel rendelkező nemzeti hatóságok számára lehetővé teszi a vízumadatok bevitelét és frissítését, valamint az adatok elektronikus úton való megtekintését.

2. A Vízuminformációs Rendszer egy centralizált architektúrán alapul, és a következőkből áll:

a) az (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 17. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett közös személyazonosítóadat-tár központi infrastruktúrája;

b) egy központi információs rendszer (a továbbiakban: Központi Vízuminformációs Rendszer - CS-VIS);

c) a tagállamok megfelelő illetékes nemzeti hatóságaival kapcsolatot biztosító tagállami interfészek (a továbbiakban: Nemzeti Interfész - NI-VIS);

d) a Központi Vízuminformációs Rendszer és a Nemzeti Interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra;

e) az EES központi rendszere és a CS-VIS közötti biztonságos kommunikációs csatorna;

f) biztonságos kommunikációs infrastruktúra a VIS központi rendszere, illetve az (EU) 2019/817 rendelet 6. cikkének (1) bekezdése által létrehozott európai keresőportál és az (EU) 2019/817 rendelet. 17. cikkének (1) bekezdése által létrehozott közös személyazonosítóadat-tár központi infrastruktúrája között.

2. cikk

1. A Központi Vízuminformációs Rendszert, a tagállamokban megtalálható Nemzeti Interfészeket, valamint a Központi Vízuminformációs Rendszer és a nemzeti interfészek közötti kommunikációs infrastruktúrát a Bizottság fejleszti ki.

2. A nemzeti infrastruktúrákat a tagállamok adaptálják és/vagy fejlesztik ki.

3. cikk

A Központi Vízuminformációs Rendszer, a tagállamokban megtalálható Nemzeti Interfészek, valamint a Központi Vízuminformációs Rendszer és a Nemzeti Interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni, amennyiben azok a 4. cikkben felsoroltaktól eltérő kérdéseket érintenek.

4. cikk

A Központi Vízuminformációs Rendszer, a tagállamokban megtalálható Nemzeti Interfészek, valamint a Központi Vízuminformációs Rendszer és a Nemzeti Interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges, a következő kérdéseket érintő intézkedéseket az 5. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghozni:

a) a rendszer fizikai architektúrájának megtervezése, ideértve a kommunikációs hálózatot is;

b) azok a technikai szempontok, amelyek a személyes adatok védelmével kapcsolatos vonatkozással bírnak;

c) azok a technikai szempontok, amelyek komoly pénzügyi hatással bírnak a tagállamok költségvetésére, vagy komoly technikai hatással bírnak a tagállamok nemzeti rendszerére;

d) a biztonsági követelmények kidolgozása, ideértve a biometrikus jellemzőket is.

5. cikk

1. A Bizottságot a 2001. december 6-i, a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2424/2001/EK tanácsi rendelet ( 2 ) 5. cikkének (1) bekezdése által létrehozott bizottság segíti.

2. Az e bekezdésre való hivatkozások esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időszak két hónap.

3. Az e bekezdésre való hivatkozások esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időszak két hónap.

4. A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

6. cikk

A Bizottság éves időközi jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Központi Vízuminformációs Rendszer, a tagállamokban található Nemzeti Interfészek, továbbá a Központi Vízuminformációs Rendszer és a Nemzeti Interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra fejlesztéséről, első alkalommal a VIS fejlesztéséről szóló szerződés aláírását követően az év végéig.

7. cikk

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik naptól kezdődően alkalmazandó.

8. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/817 (2019. május 20.) rendelete az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 135., 2019.5.22., 27. o.).

( 2 ) HL L 328., 2001.12.13., 4. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0512 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0512&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004D0512-20190611 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004D0512-20190611&locale=hu