32014L0044[1]

A Bizottság 2014/44/EU irányelve ( 2014. március 18. ) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról szóló 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2014/44/EU IRÁNYELVE

(2014. március 18.)

a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról szóló 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A 2003/37/EK irányelv létrehozza a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típus-jóváhagyási rendszerét, összhangban a gépjárművek típusjóváhagyására vonatkozó szabályokkal.

(2) A mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről, valamint a 74/150/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2000. május 22-i 2000/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) egyike azoknak a külön irányelveknek, amelyek a 2003/37/EK irányelv típus-jóváhagyási rendszeréhez tartoznak. A 2000/25/EK irányelvet módosították annak érdekében, hogy a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. december 16-i 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) több módosítását magában foglalja a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás, új kibocsátási szakaszok bevezetése, alternatív típus-jóváhagyási eljárások bevezetése, valamint rugalmassági rendszerek végrehajtása vonatkozásában.

(3) A 2000/25/EK irányelv módosításainak figyelembevétele érdekében a 2003/37/EK irányelv vonatkozó közigazgatási rendelkezéseit aktualizálni kell.

(4) A 2003/37/EK irányelv I., II. és III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 2003/37/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/37/EK irányelv I., II. és III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2015. január 1-jéig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 171., 2003.7.9., 1. o.

(2) HL L 173., 2000.7.12., 1. o.

(3) HL L 59., 1998.2.27., 1. o.

MELLÉKLET

A 2003/37/EK irányelv I., II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. mellékletben az A. minta az alábbiak szerint módosul:

a) A 3.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép: "3.2.2. Légszennyezés elleni intézkedések

3.2.2.1. Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: van/nincs (1)

3.2.2.2. További légszennyezés-csökkentő berendezések (ha vannak ilyenek, és más cím alatt nem szerepelnek)

3.2.2.2.1. Katalizátor: van/nincs (1)

3.2.2.2.1.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.2.2.1.2. Típus(ok): ...

3.2.2.2.1.3. A katalizátorok és elemek száma: ...

3.2.2.2.1.4. A katalizátor(ok) mérete és térfogata: ...

3.2.2.2.1.5. A katalitikus reakció típusa: ...

3.2.2.2.1.6. Teljes nemesfémtöltet: ...

3.2.2.2.1.7. Relatív koncentráció: ...

3.2.2.2.1.8. Hordozó (szerkezete és anyaga): ...

3.2.2.2.1.9. Cellasűrűség: ...

3.2.2.2.1.10. A katalizátor(ok) házának típusa: ...

3.2.2.2.1.11. A katalizátor(ok) elhelyezése (helye és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolsága): ...

3.2.2.2.1.12. Szokásos üzemi tartomány (K): ...

3.2.2.2.1.13. Fogyó reagens (ha van): ...

3.2.2.2.1.13.1. A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: ...

3.2.2.2.1.13.2. A reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya: ...

3.2.2.2.1.13.3. Nemzetközi szabvány (ha van): ...

3.2.2.2.1.14. NOx-érzékelő: van/nincs (1)

3.2.2.2.2. Oxigénérzékelő: van/nincs (1)

3.2.2.2.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.2.2.2.2. Típus: ...

3.2.2.2.2.3. Elhelyezés: ...

3.2.2.2.3. Légbefúvás: van/nincs (1)

3.2.2.2.3.1. Típus (rezgőszelep, levegőszivattyú stb.): ...

3.2.2.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés: van/nincs (1)

3.2.2.2.4.1. Jellemzők (hűtött/nem hűtött, magas/alacsony nyomás stb.): ...

3.2.2.2.5. Részecskecsapda: van/nincs (1)

3.2.2.2.5.1. A részecskecsapda mérete és térfogata: ...

3.2.2.2.5.2. A részecskecsapda típusa és kialakítása: ...

3.2.2.2.5.3. Elhelyezés (hely és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolság): ...

3.2.2.2.5.4. A regenerálás módja vagy rendszere, leírás, illetve rajz: ...

3.2.2.2.5.5. Szokásos üzemi hőmérséklet- (K) és nyomástartomány (kPa): ...

3.2.2.2.6. Más rendszerek: vannak/nincsenek (1)

3.2.2.2.6.1. Leírás és működés: ...".

b) A 3.2.4. pont helyébe a következő szöveg lép: "3.2.4. Szelepvezérlés

3.2.4.1. A legnagyobb szelepnyitás és a nyitási és zárási szögek a holtponthoz képest, illetve ezzel egyenértékű adatok: ...

3.2.4.2. Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (1):

3.2.4.3. Változtatható szelepvezérlő rendszer (ha alkalmazható, és ahol szívó és/vagy kipufogó szelep van)

3.2.4.3.1. Típus: folytonos vagy kétállásos (1)

3.2.4.3.2. Bütyökállítási szög: ...".

c) A 3.3.1.2. pontban megadott táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Alapmotor (1)A motorcsaládba tartozó motorok (2)
Motortípus
Hengerek száma
Névleges fordulatszám (fordulat/perc)
Löketenkénti tüzelőanyag-szállítás (mm3) dízelmotorok esetében, tüzelőanyag-áram (g/h) benzinmotorok esetében, a névleges hasznos teljesítmény mellett
Névleges hasznos teljesítmény (kW)
Legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám (fordulat/perc)
Legnagyobb hasznos teljesítmény (kW)
A legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszám (fordulat/perc)
Löketenkénti tüzelőanyag-szállítás (mm3) dízelmotorok esetében, tüzelőanyag-áram (g/h) benzinmotorok esetében, a legnagyobb nyomaték mellett
Legnagyobb nyomaték (Nm)
Alsó alapjárati fordulatszám (fordulat/perc)
Henger-lökettérfogat (az alapmotor %-ában)100

d) A 3.4.2. pont helyébe a következő szöveg lép: "3.4.2. Légszennyezés elleni intézkedések

3.4.2.1. Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: van/nincs (1) ...

3.4.2.2. További légszennyezés-csökkentő berendezések (ha vannak ilyenek, és más cím alatt nem szerepelnek):

3.4.2.2.1. Katalizátor: van/nincs (1)

3.4.2.2.1.1. Gyártmány(ok): ...

3.4.2.2.1.2. Típus(ok): ...

3.4.2.2.1.3. A katalizátorok és elemek száma: ...

3.4.2.2.1.4. A katalizátor(ok) mérete és térfogata: ...

3.4.2.2.1.5. A katalitikus reakció típusa: ...

3.4.2.2.1.6. Teljes nemesfémtöltet: ...

3.4.2.2.1.7. Relatív koncentráció: ...

3.4.2.2.1.8. Hordozó (szerkezete és anyaga): ...

3.4.2.2.1.9. Cellasűrűség: ....

3.4.2.2.1.10. A katalizátor(ok) házának típusa: ...

3.4.2.2.1.11. A katalizátor(ok) elhelyezése (helye és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolsága): ...

3.4.2.2.1.12. Szokásos üzemi tartomány (K): ...

3.4.2.2.1.13. Fogyó reagens (ha van): ...

3.4.2.2.1.13.1. A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: ...

3.4.2.2.1.13.2. A reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya: ...

3.4.2.2.1.13.3. Nemzetközi szabvány (ha van): ...

3.4.2.2.1.14. NOx-érzékelő: van/nincs (1)

3.4.2.2.2. Oxigénérzékelő: van/nincs (1)

3.4.2.2.2.1. Gyártmány(ok): ....

3.4.2.2.2.2. Típus: ....

3.4.2.2.2.3. Elhelyezés: ...

3.4.2.2.3. Légbefúvás: van/nincs (1)

3.4.2.2.3.1. Típus (rezgőszelep, levegőszivattyú stb.): ...

3.4.2.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés: van/nincs (1)

3.4.2.2.4.1. Jellemzők (hűtött/nem hűtött, magas/alacsony nyomás stb.): ...

3.4.2.2.5. Részecskecsapda: van/nincs (1)

3.4.2.2.5.1. A részecskecsapda mérete és térfogata: ...

3.4.2.2.5.2. A részecskecsapda típusa és kialakítása: ....

3.4.2.2.5.3. Elhelyezés (hely és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolság): ...

3.4.2.2.5.4. A regenerálás módja vagy rendszere, leírás, illetve rajz: ....

3.4.2.5.5. Szokásos üzemi hőmérséklet- (K) és nyomástartomány (kPa): ....

3.4.2.2.6. Más rendszerek: vannak/nincsenek (1)

3.4.2.2.6.1. Leírás és működés: ...".

e) A 3.4.5. pont helyébe a következő szöveg lép: "3.4.5. Szelepvezérlés

3.4.5.1. A legnagyobb szelepnyitás és a nyitási és zárási szögek a holtponthoz képest, illetve ezzel egyenértékű adatok: ...

3.4.5.2. Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (1)

3.4.5.3. Változtatható szelepvezérlő rendszer (ha alkalmazható, és ahol szívó és/vagy kipufogó szelep van)

3.4.5.3.1. Típus: folytonos vagy kétállásos (1)

3.4.5.3.2. Bütyökállítási szög: ...".

f) A szöveg a következő 3.5. ponttal egészül ki: "3.5. Motorteljesítmény

"3.5.1. A motor legnagyobb hasznos teljesítménye: ... kW, ... fordulat/perc fordulatszámon (a 97/68/EK irányelvnek (3) megfelelően)

3.5.2. A motor névleges hasznos teljesítménye: ... kW, ... fordulat/perc fordulatszámon (a 97/68/EK irányelvnek megfelelően)

3.5.3. Szabadon választható adat: az erőleadó tengelynél (PTO) (ha van erőleadó tengely) a névleges fordulatszám mellett mért teljesítmény (az OECD 2. kódexe, illetve az ISO 789-1:1990 szabvány szerint)

Az erőleadó tengely szabványos fordulatszáma
(fordulat/perc)
Az ennek megfelelő motorfordulatszám
(fordulat/perc)
Teljesítmény
(kW)
1-540
2-1 000
3-540 ECO
4-1 000 ECO

2. A II. melléklet C. fejezetének II. részében a 2. pont helyébe a következő szöveg lép: "2. A kipufogógáz-kibocsátási vizsgálatok eredményei Az alapirányelv és az azt módosító legutóbbi irányelv száma, amely alapján megadták az EK-típusjóváhagyást. Két vagy több alkalmazási szakasszal rendelkező irányelv esetén meg kell jelölni az alkalmazott szakaszt: ... Változat/kivitel: ...

a) NRSC/ESC/WHSC (1) végleges vizsgálati eredmények, a romlási tényezők figyelembevételével (g/kWh)

Változat/kivitel:Változat/kivitel:Változat/kivitel:
CO… g/kWh… g/kWh… g/kWh
HC… g/kWh… g/kWh… g/kWh
NOx… g/kWh… g/kWh… g/kWh
HC+NOx… g/kWh… g/kWh… g/kWh
Részecskék… g/kWh… g/kWh… g/kWh
CO2… g/kWh… g/kWh… g/kWh

b) NRTC/ETC/WHTC (4) végleges vizsgálati eredmények, a romlási tényezők figyelembevételével (g/kWh) (5)

Változat/kivitel:Változat/kivitel:Változat/kivitel:
CO… g/kWh… g/kWh… g/kWh
HC… g/kWh… g/kWh… g/kWh
NOx… g/kWh… g/kWh… g/kWh
NMHC… g/kWh… g/kWh… g/kWh
CH4… g/kWh… g/kWh… g/kWh
Részecskék… g/kWh… g/kWh… g/kWh
Melegindításos NRTC ciklus CO2-kibocsátása… g/kWh… g/kWh… g/kWh
Melegindításos NRTC ciklusmunkája… kWh… kWh… kWh

3. A III. melléklet I. A. része a következőképpen módosul:

a) A 3.6. pont helyébe a következő szöveg lép: "3.6. A motor legnagyobb hasznos teljesítménye: ... kW, ... fordulat/perc fordulatszámon (a 97/68/EK irányelvnek megfelelően) (6)

3.6.1. A motor legnagyobb névleges teljesítménye: ... kW, ... fordulat/perc fordulatszámon (a 97/68/EK irányelvnek megfelelően)

3.6.2. Szabadon választható adat: az erőleadó tengelynél (PTO) (ha van erőleadó tengely) a névleges fordulatszám mellett mért teljesítmény (az OECD 2. kódexe, illetve az ISO 789-1:1990 szabvány szerint)

b) A 15.1. és a 15.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"15.1. NRSC/ESC/WHSC (7) végleges vizsgálati eredmények, a romlási tényezők figyelembevételével:

CO: ... (g/kWh) HC: ... (g/kWh) NOX... (g/kWh)

HC+NOX... (g/kWh) Részecskék... (g/kWh) CO2... (g/kWh)

15.2. NRTC/ETC/WHTC (7) végleges vizsgálati eredmények, a romlási tényezők figyelembevételével (g/kWh) (8)

CO: ... (g/kWh) HC: ... (g/kWh) NOX... (g/kWh)

HC+NOX... (g/kWh) Részecskék... (g/kWh) A melegindításos ciklus alatt kibocsátott CO2 ... (g/kWh) Ciklusmunka regenerálás nélküli melegindítás esetén (kWh)

(1) A további részleteket lásd a 3.2. pontban.

(2) A további részleteket lásd a 3.4. pontban."

(3) HL L 59., 1998.2.27., 1. o.".

(4) A nem kívánt rész törlendő.

(5) Értelemszerűen."

(6) Adja meg az alkalmazott vizsgálati módszert;".

(7) A nem kívánt rész törlendő.

(8) Értelemszerűen."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014L0044 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014L0044&locale=hu

Tartalomjegyzék