32000L0025[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/25/EK irányelve (2000. május 22.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről, valamint a 74/150/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/25/EK IRÁNYELVE

(2000. május 22.)

a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről, valamint a 74/150/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1)

A belső piac kifogástalan működésének biztosítása érdekében a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. március 4-i 74/150/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) és az 1974 és 1989 között elfogadott 22 egyedi irányelv e területen összhangot teremtett a műszaki előírások között.

(2)

A magasabb szintű környezetvédelem érdekében a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokban használt dízelmotorok szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. június 28-i 77/537/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) alapján már elfogadott intézkedéseket (a kipufogógázok füstsűrűsége) ki kell egészíteni más, különösen a fizikai-kémiai szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó intézkedésekkel. Ezen irányelv - figyelembe véve a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. december 16-i 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) rendelkezéseit - szakaszosan rögzíti a gáz-és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagok kibocsátásának határértékeit és a mezőgazdasági, illetve erdészeti traktorok hajtására szánt belső égésű motorokra vonatkozó vizsgálati eljárást. A járművekben használt dízelmotorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1987. december 3-i 88/77/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) rendelkezéseinek betartása is elfogadható ezen irányelv követelményeinek teljesítéseként.

(3)

A harmadik országok piacára való bejutás megkönnyítése érdekében ezen irányelvnek az első szakaszra vonatkozó előírásait és az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) 96. számú rendeletében a mezőgazdasági, illetve erdészeti traktorokra felszerelésre kerülő, kompressziós gyújtású motorok alkatrész-típusjóváhagyására megállapított követelményeket a szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében össze kell hangolni.

(4)

Az európai környezet számára a lehető legkedvezőbb feltételek megteremtése érdekében, illetve ezzel egyidejűleg a piac egységének biztosítása, rendkívül szigorú és kötelező szabályokat kell alkotni, amelyek fokozatosan lépnek hatályba. A későbbiekben bekövetkező határérték-csökkentés és a vizsgálati eljárás bármilyen változtatása csak a meglévő, illetve előrelátható technológiai lehetőségek és a megfelelő költséghatékonyság- vizsgálatok, kísérletek és kutatások alapján fogadható el az ezen szigorúbb határértékek betartására alkalmas mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok sorozatgyártása céljából.

(5)

A műszaki fejlődés megköveteli az ezen irányelv mellékleteiben felsorolt műszaki előírásoknak a fejlődéshez való lehető legkorábbi hozzáigazítását. A Bizottság elkötelezett aziránt, hogy az ezen irányelvben szereplő határértékeket és határidőket késedelem nélkül összehangolja a 97/68/EK irányelv jövőbeni változásaival. Minden olyan esetben, amikor az Európai Parlament és a Tanács felhatalmazza a Bizottságot a mezőgazdasági, illetve erdészeti traktorok tekintetében alkotott szabályok végrehajtására, akkor a Bizottság és a tagállamok egy bizottságban való részvételével járó előzetes konzultációs eljárást kell kezdeményezni.

(6)

Ezen irányelv előírásai kiegészítik a 77/537/EGK irányelv azon előírásait, amelyek a 74/150/EGK irányelv II. mellékletének 2.8.1. szakaszára hivatkoznak; ezért a 74/150/EGK irányelvet módosítani kell, a II. melléklet 2.8.2. szakasza helyébe új rendelkezést kell megalkotni, amely kiterjed az ezen irányelvben tárgyalt témára, és amely az KI (külön irányelv) jelzést kapja.

(7)

A mezőgazdasági és erdészeti traktorok szennyezőanyag-kibocsátásának csökkentését és e járművek belső piacának zökkenőmentes működését az egyes tagállamok önmagukban nem képesek hatékonyan megvalósítani, ezért e célok jobban megvalósíthatók e járművek levegőszennyezése elleni intézkedéseket szabályozó tagállami jogszabályok közelítésével. Az ezen irányelvben foglalt intézkedések nem lépnek túl azon, ami a Szerződés céljainak eléréséhez szükséges,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

- "mezőgazdasági, illetve erdészeti traktor" (továbbiakban: traktor): bármilyen, a 74/150/EGK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jármű,

- "motor": az I. mellékletben meghatározott, traktorok hajtására szolgáló belső égésű motor,

- "valamely motortípusnak, illetve motorcsaládnak a szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében különálló műszaki egységként történő típusjóváhagyása": az az okirat, amellyel valamely tagállam igazolja, hogy valamely traktor meghajtásra szolgáló motortípus, illetve -család megfelel az ezen irányelvben foglalt műszaki előírásoknak,

- "valamely traktortípusnak a szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében való típusjóváhagyása": az az okirat, amellyel valamely tagállam igazolja, hogy valamely, motorral ellátott traktortípus megfelel az ezen irányelvben foglalt műszaki előírásoknak,

- "motorcsalád": két vagy több olyan motortípus, amelyek konstrukciója hasonló, és amelyek a szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében összehasonlítható jellemzőkkel rendelkeznek,

- "cseremotor": újonnan készült motor, amely egy motort cserél le egy gépben, és amelyet csakis erre a célra szállítottak le,

- "rugalmas végrehajtási eljárás": az a mentesítési eljárás, amely révén egy tagállam korlátozott számban engedélyezi traktorok forgalomba hozatalát és üzembe helyezését a 3a. cikkben meghatározott követelményekkel összhangban,

- "motorkategória": a motorok osztályozása, amely egyaránt figyelembe veszi a teljesítménytartományt és a kipufogógáz-kibocsátási határérték szakaszt,

- "forgalmazás": egy traktor vagy motor kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása az uniós piacon értékesítés vagy használat céljára, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen,

- "forgalomba hozatal": egy traktor vagy motor első forgalmazása,

- "üzembe helyezés": egy traktor vagy motor első rendeltetésszerű használata az Unión belül. A nyilvántartásba vétel - adott esetben - vagy a forgalomba hozatal időpontját kell az üzembe helyezés időpontjának tekinteni.

2. cikk

Típus-jóváhagyási eljárás

Valamely motortípus, illetve -család szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyás-engedélyezési eljárása, a traktorok szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyás-engedélyezési eljárása és e motorok és traktorok szabad forgalomba hozatalának feltételei azonosak a 74/150/EGK irányelvben megállapítottakkal.

3. cikk

Kötelezettségek

(1) Az 5. cikkre is figyelemmel minden motortípusnak, illetve -családnak meg kell felelnie az I. melléklet előírásainak.

(2) Minden traktortípusnak meg kell felelnie a II. melléklet előírásainak. E tekintetben az I., illetve a III. mellékletben megnevezett rendelkezésekkel összhangban jóváhagyott motortípusokra, illetve -családokra megadott típusjóváhagyást el kell ismerni.

(3) A cseremotoroknak meg kell felelniük azoknak a határértékeknek, amelyeknek a lecserélendő motornak meg kellett felelnie, amikor eredetileg a piacra került.

A "CSEREMOTOR" szöveget fel kell tüntetni egy címkén a motoron, vagy a felhasználói kézikönyvben.

3a. cikk

Rugalmas végrehajtási eljárás

A 3. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérően a tagállamok rendelkeznek arról, hogy - a traktorgyártó kérésére, és azzal a feltétellel, hogy a jóváhagyó hatóság megadta a IV. mellékletben meghatározott eljárások keretében történő forgalomba hozatalra vonatkozó megfelelő engedélyt - az érvényben lévőt közvetlenül megelőző kibocsátási határérték szakasz követelményeivel összhangban jóváhagyott motorokkal felszerelt traktorok korlátozott számban üzembe helyezhetők.

A rugalmas végrehajtási eljárás egy adott szakasz alkalmazandóvá válásának időpontjában kezdődik és az adott szakasz lejártáig tart. A IV. melléklet 1.2. pontjában foglalt rugalmas végrehajtási eljárást azonban a III. B. szakasz időtartamára vagy - ott, ahol nem létezik további szakasz - három évre korlátozzák.

4. cikk

Ütemezés

(1) 2000. szeptember 30-tól a tagállamok:

- nem tagadhatják meg az EK-típusjóváhagyás, illetve a nemzeti típusjóváhagyás megadását valamely motortípus, illetve -család vonatkozásában, illetve

- nem tilthatják meg valamely új motor értékesítését, forgalomba helyezését vagy használatát, illetve

- nem tagadhatják meg valamely traktortípus EK-típusjóváhagyását vagy nemzeti típusjóváhagyását, illetve

- nem tilthatják meg valamely traktortípus használatát, értékesítését, illetve első forgalomba helyezését,

amennyiben a szóban forgó motorok, illetve e traktorokba szerelt motorok szennyezőanyag-kibocsátása megfelel az ezen irányelvben meghatározott előírásoknak.

(2) A tagállamok többé nem adhatják meg az EK-típusjóváhagyást, illetve nemzeti típusjóváhagyást olyan motortípusra vagy -családra, illetve traktortípusra, amelyek esetében a motor szennyezőanyag-kibocsátása nem felel meg ezen irányelv előírásainak:

a) az I. szakaszban

- 2000. december 31. után a B és C kategóriájú motorok vonatkozásában (teljesítménytartomány a 97/68/EK irányelv 9. cikkének 2. pontjában meghatározottak szerint);

b) a II. szakaszban

- 2000. december 31. után a D és E kategóriájú motorok vonatkozásában (teljesítménytartomány a 97/68/EK irányelv 9. cikkének 3. pontjában meghatározottak szerint),

- 2001. december 31. után az F kategóriájú motorok vonatkozásában (teljesítménytartomány a 97/68/EK irányelv 9. cikkének 3. pontjában meghatározottak szerint),

- 2002. december 31. után a G kategóriájú motorok vonatkozásában (teljesítménytartomány a 97/68/EK irányelv 9. cikkének 3. pontjában meghatározottak szerint);

c) a III. A. szakaszban

- 2005. december 31. után a H, I és K kategóriájú motorok vonatkozásában (teljesítménytartomány a 97/68/EK irányelv 9. cikkének 3a. pontjában meghatározottak szerint),

- 2006. december 31. után a J kategóriájú motorok vonatkozásában (teljesítménytartomány a 97/68/EK irányelv 9. cikkének 3a. pontjában meghatározottak szerint);

d) a III. B. szakaszban

- 2009. december 31. után az L kategóriájú motorok vonatkozásában (teljesítménytartomány a 97/68/EK irányelv 9. cikkének 3c. pontjában meghatározottak szerint),

- 2010. december 31. után az M és N kategóriájú motorok vonatkozásában (teljesítménytartomány a 97/68/EK irányelv 9. cikkének 3c. pontjában meghatározottak szerint),

- 2011. december 31. után a P kategóriájú motorok vonatkozásában (teljesítménytartomány a 97/68/EK irányelv 9. cikkének 3c. pontjában meghatározottak szerint);

e) a IV. szakaszban

- 2012. december 31. után a Q kategóriájú motorok vonatkozásában (teljesítménytartomány a 97/68/EK irányelv 9. cikkének 3d. pontjában meghatározottak szerint),

- 2013. szeptember 30. után az R kategóriájú motorok vonatkozásában (teljesítménytartomány a 97/68/EK irányelv 9. cikkének 3d. pontjában meghatározottak szerint).

(3) A tagállamok megtiltják a motorok és traktorok első forgalomba helyezését, ha a motor szennyezőanyag-kibocsátása nem felel meg ezen irányelv előírásainak:

- 2001. június 30. után az A, B és C kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2001. december 31. után a D és E kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2002. december 31. után az F kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2003. december 31. után a G kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2005. december 31. után a H kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2006. december 31. után az I kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2006. december 31. után a K kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2007. december 31. után a J kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2010. december 31. után az L kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2011. december 31. után az M kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2011. december 31. után az N kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2012. december 31. után a P kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2013. december 31. után a Q kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2014. szeptember 30. után az R kategóriájú motorok vonatkozásában.

Az E, illetve F kategóriájú motorokkal felszerelt traktorok vonatkozásában a fenti határidők eltolódnak hat hónappal későbbre.

(4) A (3) bekezdés előírásai nem vonatkoznak a nem tagállamokba kivitelre kerülő traktortípusokba beépített motorokra és az üzemben lévő traktorok motorjainak cseréjére.

(5) Az A-tól G-ig terjedő kategóriájú motorok vonatkozásában a tagállamok két évvel elhalaszthatják a (3) bekezdésben megállapított időpontot azon motorok esetében, amelyeket a fenti határidő előtt gyártottak. A tagállamok a 97/68/EK irányelv 10. cikkében megállapított feltételek szerint biztosíthatnak egyéb kivételeket.

(6) A H-tól R-ig terjedő kategóriájú motorok esetében a (3) bekezdésben megállapított időpontokat el kell halasztani két évvel a mondott időpont előtti gyártási időponttal rendelkező motorok vonatkozásában.

(7) A 97/68/EK irányelv I. mellékletének 4.1.2.4., 4.1.2.5. és 4.1.2.6. szakaszában található táblázatban közölt határértékeknek megfelelő motortípusok vagy motorcsalád vonatkozásában az e cikk (3) bekezdésében megadott időpontok előtt a tagállamoknak meg kell engedniük a különleges címkézést és jelölést, ami megmutatja, hogy az érintett berendezés megfelel a határértékeknek a megadott időpontok előtt.

(8) A 2003/37/EK irányelv 20. cikk (2) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban a Bizottság a IIIB. és a IV. szakasz határértékeit és határidejeit hozzáigazítja a 2004/26/EK irányelv 2. cikkének b. pontjában meghatározott felülvizsgálati eljárást követően megállapított határértékekhez és határidőkhöz a mezőgazdasági, illetve erdészeti traktorok, különösen a T2, a T4.1 és C2 kategóriájú traktorok szükségleteinek figyelembevételével.

(9) Ettől eltérően az L-R kategóriájú motorokkal felszerelt, a 2003/37/EK irányelv II. melléklete A. fejezete A.1. pontjának második francia bekezdésében, B. fejezete 1. függeléke I. részének 1.1 pontjában, valamint A. fejezete A.2. pontjában meghatározott T2, T4.1 és C2 kategóriájú traktorok tekintetében a (2) bekezdés d) és e) pontjában, valamint a (3) bekezdésben meghatározott időpontok eltolódnak három évvel későbbre. Az említett időpontokig továbbra is az ezen irányelv III. A. szakaszára vonatkozó követelményeket kell alkalmazni.

5. cikk

Az egyenértékűség és megfelelőség elismerése

A tagállamok valamely motortípusra, illetve -családra típusjóváhagyást megadó hatóságai kötelesek elismerni a III. melléklettel összhangban nyújtott típusjóváhagyásokat és az ezen irányelvnek megfelelő típus-jóváhagyási jeleket.

6. cikk

A kibocsátási határértékek további csökkentése

Amint az Európai Parlament és a Tanács elfogadja a 97/68/EK irányelv 19. cikkében meghatározott rendelkezéseket, a Bizottság a 74/150/EGK irányelv 13. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően késedelem nélkül összehangolja az ezen irányelvben foglalt határértékeket és határidőket a fent említett 19. cikk alapján hozott határozatokat követően elfogadott határértékekkel és határidőkkel.

7. cikk

Műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás

Azon változtatásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a mellékleteket a műszaki fejlődéshez hozzáigazítsák, a 74/150/EGK irányelv 13. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően fogadják el.

8. cikk

A 74/150/EGK irányelv módosítása

A 74/150/EGK irányelv II. melléklete a következő 2.8.2. ponttal egészül ki: "2.8.2. Motorok gáz-és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása: KI".

9. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2000. szeptember 29. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok e rendelkezéseket 2000. december 31-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

11. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

SZÖVEG HIÁNYZIK

I. MELLÉKLET

VALAMELY TRAKTOROKHOZ MEGHATÁROZOTT MOTORTÍPUS, ILLETVE MOTORCSALÁD MINT KÜLÖNÁLLÓ MŰSZAKI EGYSÉG EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK A SZENNYEZŐANYAG-KIBOCSÁTÁS TEKINTETÉBEN

0. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Ezen irányelv eltérő rendelkezése hiányában a 97/68/EK irányelvben meghatározott megfelelő fogalommeghatározásokat, jelzéseket és rövidítéseket kell alkalmazni.

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

- "a kibocsátott szennyező anyagok tekintetében a traktor-motortípusok" olyan kompressziós gyújtású motorok, amelyek nem mutatnak lényeges eltérést az I. melléklet 1. függelékében meghatározott jellemzőktől,

- "kibocsátott szennyező-anyagok" gáz- (szén-monoxid, szénhidrogének és nitrogén-oxidok), valamint szilárd halmazállapotú szennyező anyagok.

2. MOTORTÍPUS, ILLETVE -CSALÁD MINT KÜLÖNÁLLÓ MŰSZAKI EGYSÉG EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA IRÁNTI KÉRELEM

2.1. A szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében a motortípus, illetve -család típusjóváhagyását a motorgyártónak vagy meghatalmazottjának kell kérelmeznie.

2.2. A kérelemhez három darab kitöltött adatközlő lapot kell mellékelni, amely mintapéldányát e melléklet 1. függeléke tartalmazza.

2.3. A típusvizsgálat elvégzésére feljogosított műszaki szolgálat számára át kell adni egy olyan motort, ami a motortípus, illetve az alapmotor e melléklet 1. függelékében ismertetett jellemzőinek megfelel.

2.4. Ha a jóváhagyó hatóság valamely motorcsalád típusjóváhagyása iránti kérelem elbírálása során a kiválasztott alapmotor tekintetében azt állapítja meg, hogy az nem képviseli teljes egészében a 97/68/EK irányelv II. mellékletének 2. függelékében meghatározott motorcsaládot, akkor a 97/68/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében egy alternatív, szükség esetén pedig a jóváhagyó hatóság által meghatározott további alapmotort kell jóváhagyás végett rendelkezésre bocsátani.

3. ELŐÍRÁSOK ÉS VIZSGÁLATOK

A 97/68/EK irányelv I. mellékletének 4., 8. és 9. szakaszát, az 1. és 2. függelékét, valamint III., IV. és V. mellékletének rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. KÜLÖNÁLLÓ MŰSZAKI EGYSÉG TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA

A 2. függelékében közölt mintának megfelelő EK-típusbizonyítvány kerül kiadásra.

5. A MOTOR JELÖLÉSE

A motort a 3. függelék előírásai szerinti kell jelölni. Az azonosító számnak meg kell felelnie a 4. és 5. függelék előírásainak.

6. GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

A 74/150/EGK irányelv 8. cikke előírásainak sérelme nélkül a gyártásmegfelelőség ellenőrzését a 97/68/EK irányelv I. melléklete 5. szakaszának előírásaival összhangban kell elvégezni.

7. ÉRTESÍTÉS A JÓVÁHAGYÁS MEGADÁSÁRÓL

A motortípussal kapcsolatban az I. melléklet, a traktortípussal kapcsolatban a II. melléklet előírásai alapján történő jóváhagyást, illetve a jóváhagyás kiterjesztését, a jóváhagyás visszautasítását, illetve visszavonását és a véglegesen beszüntetett gyártásról szóló értesítést a tagállamokkal a 74/150/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően közölni kell.

8. MOTORCSALÁD

8.1. A motorcsaládot meghatározó jellemzők

A motorcsalád meghatározása az alapvető konstrukciós jellemzők alapján történhet, amelyeknek a családon belüli összes motornál közösnek kell lenniük. Egyes esetekben a jellemzők között kölcsönhatás állhat fenn. E hatásokat is figyelembe kell venni annak biztosítása érdekében, hogy csak a hasonló kipufogógáz-kibocsátási jellemzőkkel rendelkező motorok tartozzanak egy motorcsaládba.

A motorok csak abban az esetben tartozhatnak ugyanazon motorcsaládba, ha a következő listán felsorolt alapvető jellemzőik megegyeznek:

8.1.1. Ütemek száma: kétütemű/négyütemű ( 8 )

8.1.2. Hűtőközeg: levegő/víz/olaj (8)

8.1.3. Az egyes hengerek lökettérfogata:

- a motorok teljes szórása 15 %-on belül legyen

- az utókezelő berendezéssel rendelkező motorok hengereinek száma

8.1.4. Levegőbeszívás rendszere: atmoszférikus szívás/feltöltött (8)

8.1.5. Égéstér típusa/kialakítása:

- előkamra

- örvénykamra

- nyitott kamra

8.1.6. Szelep és nyílások - elrendezés, méret és szám:

- hengerfej

- hengerpalást

- forgattyúház

8.1.7. Tüzelőanyag-ellátó rendszer:

- befecskendező szivattyú, vezeték, fúvóka

- beépített szivattyú

- forgódugattyús befecskendező szivattyú

- különálló elem

- befecskendező egység

8.1.8. Kipufogógáz-visszavezetés

8.1.9. Vízbefecskendezés/emulzió (8)

8.1.10. Levegő-befecskendezés

8.1.11. Töltőlevegő-hűtés

8.1.12 Oxidációs katalizátor

8.1.13. Redukciós katalizátor

8.1.14. Termikus reaktor

8.1.15 Részecske leválasztó

8.2. Az alapmotor kiválasztása

8.2.1. A család alapmotorjának kiválasztásánál elsődleges kritérium a megadott legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszámnál a legnagyobb löketenkénti tüzelőanyag-szállítás. Ha két vagy több motor is teljesíti ugyanezt az elsődleges kritériumot, akkor másodlagos kritérium az, hogy melyik motornál a legnagyobb a löketenkénti tüzelőanyag-szállítás a névleges fordulatszámnál. Bizonyos körülmények között a jóváhagyó hatóság arra a következtetésre juthat, hogy a motorcsalád legrosszabb emissziós értékének vizsgálata egy másik motor elemzésével történhet. Tehát a jóváhagyó hatóság további olyan motort választhat ki, amely jellemzői arra engednek következtetni, hogy a család motorjai közül az rendelkezik a legmagasabb szennyezőanyag-kibocsátási értékekkel.

8.2.2. Ha a családon belül a motorok olyan más változó tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek befolyásolhatják a kipufogógáz-kibocsátást, akkor e tulajdonságokat is azonosítani kell, és az alapmotor kiválasztásánál számításba kell venni azokat.

1. függelék

2.2. Légszennyezés elleni intézkedések

2.2.1.

Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: van/nincs (1) ...

2.2.2.

2.2.2.1. Katalizátor: van/nincs (1)

2.2.2.1.1.

Gyártmány(ok): ...

2.2.2.1.2.

Típus(ok): ...

2.2.2.1.3.

A katalizátorok és elemek száma: ...

2.2.2.1.4.

A katalizátor(ok) mérete és térfogata: ...

2.2.2.1.5.

A katalitikus reakció típusa: ...

2.2.2.1.6.

Teljes nemesfémtöltet: ...

2.2.2.1.7.

Relatív koncentráció: ...

2.2.2.1.8.

Hordozó (szerkezete és anyaga): ...

2.2.2.1.9.

Cellasűrűség: ...

2.2.2.1.10.

A katalizátor(ok) házának típusa: ...

2.2.2.1.11.

A katalizátor(ok) elhelyezése (helye és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolsága): ...

2.2.2.1.12.

Szokásos üzemi tartomány (K): ...

2.2.2.1.13. Fogyó reagens (ha van): ...

2.2.2.1.13.1.

A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: ...

2.2.2.1.13.2.

A reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya: ...

2.2.2.1.13.3.

Nemzetközi szabvány (ha van): ...

2.2.2.1.14.

NOx-érzékelő: van/nincs (1)

2.2.2.2. Oxigénérzékelő: van/nincs (1)

2.2.2.2.1.

Gyártmány(ok): ...

2.2.2.2.2.

Típus: ...

2.2.2.2.3.

Elhelyezés: ...

2.2.2.3. Légbefúvás: van/nincs (1)

2.2.2.3.1.

Típus (rezgőszelep, levegőszivattyú stb.): ...

2.2.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés: van/nincs (1)

2.2.2.4.1.

Jellemzők (hűtött/nem hűtött, magas/alacsony nyomás stb.): ...

2.2.2.5. Részecskecsapda: van/nincs (1)

2.2.2.5.1.

A részecskecsapda mérete és térfogata: ...

2.2.2.5.2.

A részecskecsapda típusa és kialakítása: ...

2.2.2.5.3.

Elhelyezés (hely és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolság): ...

2.2.2.5.4.

A regenerálás módja vagy rendszere, leírás, illetve rajz: ...

2.2.2.5.5.

Szokásos üzemi hőmérséklet- (K) és nyomástartomány (kPa): ...

2.2.2.6. Más rendszerek: vannak/nincsenek (1)

2.2.2.6.1.

Leírás és működés: ...

Alapmotor (1)A motorcsaládba tartozó motorok (2)
Motortípus
Hengerek száma
Névleges fordulatszám (fordulat/perc)
Löketenkénti tüzelőanyag-szállítás (mm3) dízelmotorok esetében, tüzelőanyag-áram (g/h) benzinmotorok esetében, a névleges hasznos teljesítmény mellett
Névleges hasznos teljesítmény (kW)
Legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám (fordulat/perc)
Legnagyobb hasznos teljesítmény (kW)
A legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszám (fordulat/perc)
Löketenkénti tüzelőanyag-szállítás (mm3) dízelmotorok esetében, tüzelőanyag-áram (g/h) benzinmotorok esetében, a legnagyobb nyomaték mellett
Legnagyobb nyomaték (Nm)
Alsó alapjárati fordulatszám (fordulat/perc)
Henger-lökettérfogat (az alapmotor %-ában)100
(1) A további részleteket lásd a 2. pontban.
(2) A további részleteket lásd a 4. pontban.

4.2. Légszennyezés elleni intézkedések

4.2.1.

Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: van/nincs (1) ...

4.2.2.

4.2.2.1. Katalizátor: van/nincs (1)

4.2.2.1.1.

Gyártmány(ok): ...

4.2.2.1.2.

Típus(ok): ...

4.2.2.1.3.

A katalizátorok és elemek száma: ...

4.2.2.1.4.

A katalizátor(ok) mérete és térfogata: ...

4.2.2.1.5.

A katalitikus reakció típusa: ...

4.2.2.1.6.

Teljes nemesfémtöltet: ...

4.2.2.1.7.

Relatív koncentráció: ...

4.2.2.1.8.

Hordozó (szerkezete és anyaga): ...

4.2.2.1.9.

Cellasűrűség: ...

4.2.2.1.10.

A katalizátor(ok) házának típusa: ...

4.2.2.1.11.

A katalizátor(ok) elhelyezése (helye és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolsága): ...

4.2.2.1.12.

Szokásos üzemi tartomány (K): ...

4.2.2.1.13. Fogyó reagens (ha van): ...

4.2.2.1.13.1.

A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: ...

4.2.2.1.13.2.

A reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya: ...

4.2.2.1.13.3.

Nemzetközi szabvány (ha van): ...

4.2.2.1.14.

NOx-érzékelő: van/nincs (1)

4.2.2.2. Oxigénérzékelő: van/nincs (1)

4.2.2.2.1.

Gyártmány(ok): ...

4.2.2.2.2.

Típus: ...

4.2.2.2.3.

Elhelyezés: ...

4.2.2.3. Légbefúvás: van/nincs (1)

4.2.2.3.1.

Típus (rezgőszelep, levegőszivattyú stb.): ...

4.2.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés: van/nincs (1)

4.2.2.4.1.

Jellemzők (hűtött/nem hűtött, magas/alacsony nyomás stb.): ...

4.2.2.5. Részecskecsapda: van/nincs (1)

4.2.2.5.1.

A részecskecsapda mérete és térfogata: ...

4.2.2.5.2.

A részecskecsapda típusa és kialakítása: ...

4.2.2.5.3.

Elhelyezés (hely és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolság): ...

4.2.2.5.4.

A regenerálás módja vagy rendszere, leírás, illetve rajz: ...

4.2.2.5.5.

Szokásos üzemi hőmérséklet- (K) és nyomástartomány (kPa): ...

4.2.2.6. Más rendszerek: vannak/nincsenek (1)

4.2.2.6.1.

Leírás és működés: ...

2. függelék

MINTA

(Legnagyobb méret: A4 (210 x 297 mm)

KÜLÖNÁLLÓ MŰSZAKI EGYSÉGRE VONATKOZÓ EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A hatóság bélyegzője

A(Z) .../.../EK irányelv alapján a szennyezőanyag-kibocsátás vonatkozásában különálló műszaki egységnek tekintett, traktorok hajtására szolgáló kompressziós gyújtású motortípus, illetve -család

- alkatrész-típusjóváhagyására ( 9 )

- alkatrész-típusjóváhagyás (9) kiterjesztésére

- alkatrész-típusjóváhagyás (9) visszautasítására

- alkatrész-típusjóváhagyás (9) visszavonására

vonatkozó értesítés.

EK-alkatrész-típusjóváhagyás száma: ...

Kiterjesztés száma ( 10 ): ...

A kiterjesztés indoka (10) : ...

1. SZAKASZ
0.Általános rész
0.1.Gyártmány(ok) (a gyártó megnevezése) …
0.2.Az alapmotortípus és (megfelelő esetben) a családon belüli motortípusok gyártójának (illetve megfelelő esetben a meghatalmazottjának) neve és címe (1)…
0.3.A gyártó típuskódja a motor(ok)on lévő adatok alapján: …
Rögzítés helye: …
Rögzítési módszere: …
0.4.A motortípus azonosító számának helye, kódja és rögzítési …módszere…
0.5.Az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel helye és rögzítési módszere: …
0.6.Az összeszerelő üzem(ek) címe(i):…

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A nem kívánt rész törlendő.

(2) A 97/68/EK irányelv VI. mellékletének 1. pontjában meghatározott, alkalmazott rendszer ábrájának számát kell megadni.

(3) A nem kívánt rész törlendő.

3. függelék

A motorok jelölése

1.

Minden olyan motoron, amely különálló műszaki egységként típusjóváhagyást szerzett, szerepelnie kell a következő adatoknak:

1.1. a motor gyártójának védjegye, illetve cégneve;

1.2. a motortípus, megfelelő esetben a motorcsalád, és az egyedi motorazonosító szám;

1.3. az EK-típus-jóváhagyási jel az 5. függeléknek megfelelően.

2.

E jelöléseknek a motor teljes üzemi élettartamán keresztül tisztán olvashatónak és kitörölhetetlennek kell maradniuk. Címke vagy tábla használata esetén azokat úgy kell rögzíteni, hogy azok is a motor teljes hasznos élettartamán keresztül tartsanak, és a címkéket/táblákat ne lehessen eltávolítani megrongálódásuk, illetve olvashatatlanná tételük nélkül.

3.

A jelöléseket a szabályos motorműködéshez szükséges és rendes körülmények között a motor üzemi élettartama során cserét nem igénylő motorrészegységhez kell rögzíteni.

E jelöléseket úgy kell elhelyezni, hogy az átlagember számára könnyen észrevehetők legyenek, miután a motort a traktorba szerelték a működéséhez szükséges összes tartozékkal együtt. Amennyiben a jelölés láthatóvá válásához valamely burkolatot kell elmozdítani, akkor ez az előírás teljesítettnek tekintendő, ha annak elmozdítása egyszerű, és szerszám használatát nem igényli.

Ha kétség merül fel ezen előírás teljesítése tekintetében, akkor az teljesítettnek tekinthető, ha legalább a motor azonosító számát és nevét, a gyártó védjegyét, illetve emblémáját tartalmazó kiegészítő jelölést pótlólag felszerelték.

E kiegészítő jelölést olyan alkatrészen vagy alkatrész mellett kell rögzíteni, amelyet rendes körülmények között nem kell a motor üzemi élettartama során kicserélni, és amely szerszámok segítsége nélkül is könnyen hozzáférhető a rutinszerű karbantartási műveletek során; máskülönben a motor forgattyúházán lévő eredeti jelöléstől bizonyos távolságra kell elhelyezni. Az eredeti jelölésnek, és ha van ilyen, a kiegészítő jelölésnek egyaránt tisztán láthatónak kell lennie azt követően, hogy a motor működéséhez szükséges összes tartozék felszerelésére sor került. Olyan burkolat alkalmazását lehet engedélyezni, amely megfelel a fent közölt előírásoknak. A kiegészítő jelölést tartósan, lehetőleg a motor felső részéhez kell rögzíteni, például a 2. szakasz előírásait teljesítő gravírozás vagy címke, illetve tábla révén.

4.

A motorokat azonosító számuk révén oly módon kell osztályozni, hogy a gyártási sorrend egyértelműen megállapítható legyen.

5.

Mielőtt a motorok lekerülnének a gyártósorról, az összes előírt jelölésnek szerepelnie kell rajtuk.

6.

Az I. és II. mellékletnek megfelelően az adatközlő lapon közölni kell a motorjelölések pontos helyét.

4. függelék

EK-típus-jóváhagyási szám

1. Az EK-típus-jóváhagyási szám öt szakaszból áll, amelyeket "*" jel választ el egymástól: 1. szakasz Kis "e" betű, amelyet a típusjóváhagyást megadó tagállam megkülönböztető száma követ: "1" Németország esetében "2" Franciaország esetében "3" Olaszország esetében "4" Hollandia esetében "5" Svédország esetében "6" Belgium esetében "7" Magyarország esetében "8" Cseh Köztársaság esetében "9" Spanyolország esetében "11" Egyesült Királyság esetében "12" Ausztria esetében "13" Luxemburg esetében "17" Finnország esetében "18" Dánia esetében 19 Románia esetében "20" Lengyelország esetében "21" Portugália esetében "23" Görögország esetében "24" Írország esetében "25" Horvátország esetében "26" Szlovénia esetében "27" Szlovákia esetében "29" Észtország esetében "32" Lettország esetében 34 Bulgária esetében "36" Litvánia esetében "CY" Ciprus esetében "MT" Málta esetében 2. szakasz Az alapirányelv száma, amelyet az I. szakasz esetében az A, a II. szakasz esetében a B, a III. A. szakasz esetében a C, a III. B. szakasz esetében a D és a IV. szakasz esetében az E betű követ. 3. szakasz A legutolsó módosító irányelv száma, amely alapján a típusjóváhagyást megadták. Ha egy irányelv a különböző műszaki szabványokra hivatkozással különböző végrehajtási határidőket tartalmaz, akkor egy alfabetikus karaktert is alkalmaznak azon szabvány meghatározása érdekében, amellyel összhangban a jóváhagyást megadták. 4. szakasz Egy négyjegyű sorszám (ahol szükséges, az első számjegyek nullák) az alap- jóváhagyási szám jelölésére. A sorszámozás mindegyik alapirányelv tekintetében 0001-gyel kezdődik. 5. szakasz Egy kétjegyű sorszám (ahol szükséges, az első számjegy nulla) a kiterjesztés jelölésére. Minden jóváhagyási szám tekintetében a sor 00-val kezdődik.

2.

Például, az ezen irányelv I. szakaszának előírásait teljesítő, Franciaország által ezen irányelv alapján megadott harmadik jóváhagyás:

e2*NN/NN ( 14 ) A*00/00*0003*00

3.

Például, az ezen irányelv I. szakaszának előírásait teljesítő, az Egyesült Királyság által ezen irányelv alapján megadott negyedik jóváhagyás második kiterjesztése:

e11*NN/NN (14) B*00/00*0004*02

5. függelék

EK-típus-jóváhagyási jel

1. Az EK-típus-jóváhagyási jel egy kis "e" betű, amelyet egy téglalap vesz körül, és amelyet az EK-típus-jóváhagyási szám 2-5. szakaszának megfelelő számok, illetve betűk követnek.

2. Példa az EK-típus-jóváhagyási jelre:

II. MELLÉKLET

KOMPRESSZIÓS GYÚJTÁSÚ MOTORRAL FELSZERELT TRAKTORTÍPUSOK EK- TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK A SZENNYEZŐANYAG-KIBOCSÁTÁS TEKINTETÉBEN

0. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Ezen irányelv eltérő rendelkezése hiányában a 97/68/EK irányelvben meghatározott megfelelő fogalommeghatározásokat, jelzéseket és rövidítéseket kell alkalmazni.

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

- "a kibocsátott szennyező anyagok tekintetében a traktortípusok" olyan traktorok, amelyek nem mutatnak lényeges eltérést az I. melléklet 1. függelékében meghatározott jellemzőktől,

- "kibocsátott szennyező anyagok" gáz- (szén-monoxid, szénhidrogének és nitrogén-oxidok), valamint szilárd halmazállapotú szennyező anyagok.

2. VALAMELY TRAKTORTÍPUS EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA IRÁNTI KÉRELEM

2.1. Valamely traktortípusnak a motorja tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelem

2.1.1. A szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében a traktortípus típusjóváhagyását a traktorgyártónak vagy meghatalmazottjának kell kérelmeznie.

2.1.2. A kérelemhez három darab kitöltött adatközlő lapot kell mellékelni, amely mintapéldányát e melléklet 1. függeléke tartalmazza.

2.1.3. A típusvizsgálat elvégzésére feljogosított műszaki szolgálat számára át kell adni egy olyan traktormotort, ami a motortípus, illetve az alapmotor e melléklet 1. függelékében ismertetett jellemzőinek megfelel.

2.2. Jóváhagyott motorral rendelkező traktortípus EK-típusjóváhagyása iránti kérelem

2.2.1. A traktortípus típusjóváhagyását a szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében a traktorgyártónak vagy annak meghatalmazottjának kell kérelmeznie.

2.2.2. A kérelemhez három példányban kitöltött adatközlő lapot - amely mintapéldányát e melléklet 1. függeléke tartalmazza -, valamint a traktortípusba épített különálló műszaki egységet képező motor, illetve, megfelelő esetben, motorcsalád EK-típusbizonyítványa másolatát kell mellékelni.

3. ELŐÍRÁSOK ÉS VIZSGÁLATOK

3.1. Általános

A 97/68/EK irányelv I. mellékletének 4. szakaszát és a III., IV. és V. melléklet rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.2. A motor járműbe történő beépítése

A motor járműbe történő beépítésekor, összhangban a motor típusjóváhagyásával, a következő rendelkezéseket kell betartani:

3.2.1. a szívási depresszió nem haladhatja meg a típusjóváhagyással rendelkező motorra meghatározott értéket;

3.2.2. a kipufogási ellennyomás nem haladhatja meg a típusjóváhagyással rendelkező motorra meghatározott értéket.

3.3.

Azon traktoralkatrészek tervezését, gyártását és összeszerelését, amelyek hatással lehetnek a szennyezőanyag-kibocsátásra, olyan módon kell elvégezni, hogy azok a traktor szabályos üzemeltetési körülményei között és minden olyan lengés ellenére, amelynek ki lehetnek téve, megfeleljenek az ezen irányelvben foglalt műszaki előírásoknak.

4. TÍPUSJÓVÁHAGYÁS

Minden traktortípushoz, amelyre olyan motor kerül felszerelésre, amelyhez az I. melléklettel, illetve a III. mellékletben említett rendelkezésekkel összhangban típusbizonyítvány kiadására került sor, az e melléklet 2. függelékével összhangban típusbizonyítványt kell kiadni.

5. A MOTOR JELÖLÉSE

A motort a 3. függelék előírásai szerint kell jelölni. Az azonosító számnak meg kell felelnie az 1. melléklet 4. és 5. függelékében foglalt előírásoknak.

6. GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

A 74/150/EGK irányelv 8. cikke előírásainak sérelme nélkül a gyártás megfelelőségének ellenőrzését a 97/68/EK irányelv I. melléklete 5. szakaszának előírásaival összhangban kell elvégezni.

1. függelék

Adatközlő lap

Kompressziós gyújtású motorral felszerelt traktortípusok EK-típusjóváhagyására vonatkozó előírások a szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében

Az alább közölt adatokat három példányban, a mellékletek jegyzékével együttesen kell benyújtani. Amennyiben rajzokat is mellékelnek, azokat A4-es formátumban vagy ilyen formátumra összehajtogatva kell rendelkezésre bocsátani. Amennyiben fényképeket is mellékelnek, azoknak elegendően részletesnek kell lenniük.

1. SZAKASZÁLTALÁNOS RÉSZ
1.Traktortípus
1.1.Gyártmány(ok) (a gyártó megnevezése) …
1.2.A traktor típusa és kereskedelmi megnevezése …
1.3.A gyártó típuskódja a motor(ok)on lévő adatok alapján és a kód rögzítési módszere: …
1.3.1.A motortípus azonosító számának helye, kódja és rögzítési módszere:…
1.3.2.Az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel helye és rögzítési módszere: …
1.4.A gyártó neve és címe: …
1.5.Az összeszerelő üzem(ek) címe(i) …

2. SZAKASZTRAKTORTÍPUS
2.A traktortípus lényeges jellemzői
2.1.A kompressziós gyújtású motor leírása
2.1.1.Gyártó …
2.1.2.A gyártó motorkódja a motoron történt rögzítés szerint …
2.1.3.Ütemek száma: négyütemű/kétütemű (2)
2.1.4.Furat: …mm
2.1.5.Löket: …mm
2.1.6.A hengerek száma és elrendezése: …
2.1.7.Hengerűrtartalom: …cm3
2.1.8.Névleges fordulatszám: …fordulat/perc
2.1.9.Legnagyobb nyomaték fordulatszáma: …fordulat/perc
2.1.10.Kompresszióviszony (3):…
2.1.11.Égési rendszer leírása:…
2.1.12.Az égéstér és a dugattyútető rajza(i):…
2.1.13.A szívó-és kipufogócsatorna minimális keresztmetszetének területe:…
2.1.14.Hűtésrendszer
2.1.14.1.Folyadékhűtés
2.1.14.1.1.Hűtőfolyadék fajtája: …
2.1.14.1.2.Keringtető szivattyú(k): van/nincs (2)…
2.1.14.1.3.Jellemzők vagy gyártmány(ok) és típus(ok) (alkalmazhatóság szerint): …
2.1.14.1.4.Áttételi arány(ok) (alkalmazhatóság szerint): …
2.1.14.2.Léghűtés
2.1.14.2.1.Légfúvó: van/nincs (2)
2.1.14.2.2.Jellemzők vagy gyártmány(ok) és típus(ok) (alkalmazhatóság szerint): …
2.1.14.2.3.Áttételi arány(ok) (alkalmazhatóság szerint): …
2.1.15.A gyártó által megengedett hőmérséklet: …
2.1.15.1.Folyadékhűtés: maximális hőmérséklet a kilépésnél: …K
2.1.15.2.Léghűtés: referenciapont: …
Legmagasabb hőmérséklet a referenciapontnál: …K
2.1.15.3.A töltőlevegő legmagasabb hőmérséklete a visszahűtő kilépőnyílásánál (alkalmazhatóság szerint) …K
2.1.15.4.A kipufogógáz maximális hőmérséklete a kipufogócsőben/-csövekben a kipufogó-gyűjtőcső/-csövek külső pereme, illetve peremei melletti ponton: …K
2.1.15.5.Kenőanyag hőmérséklete: minimum …K, maximum …K
2.1.16.Feltöltő: van/nincs (2)
2.1.16.1.Gyártmány: …
2.1.16.2.Típus: …
2.1.16.3.A rendszer leírása (például: maximális töltési nyomás, nyomáshatároló, alkalmazhatóság szerint):…
2.1.16.4.Visszahűtő: van/nincs (2)
2.1.17.Szívórendszer: legnagyobb megengedhető szívási depresszió a névleges fordulatszám és teljes terhelés mellett: … kPa
2.1.18.Kipufogórendszer: legnagyobb megengedhető kipufogási ellennyomás a névleges fordulatszám és teljes terhelés mellett: … kPa
2.2.Légszennyezés elleni intézkedések
2.2.1.Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: van/nincs (2) …
2.2.2.További légszennyezés-csökkentő berendezések (ha vannak ilyenek, és más cím alatt nem szerepelnek):
2.2.2.1.Katalizátor: van/nincs (2)
2.2.2.1.1.Gyártmány(ok): …
2.2.2.1.2.Típus(ok): …
2.2.2.1.3.A katalizátorok és elemek száma: …
2.2.2.1.4.A katalizátor(ok) mérete és térfogata: …
2.2.2.1.5.A katalitikus reakció típusa: …
2.2.2.1.6.Teljes nemesfémtöltet: …
2.2.2.1.7.Relatív koncentráció: …
2.2.2.1.8.Hordozó (szerkezete és anyaga): …
2.2.2.1.9.Cellasűrűség: …
2.2.2.1.10.A katalizátor(ok) házának típusa: …
2.2.2.1.11.A katalizátor(ok) elhelyezése (helye és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolsága): …
2.2.2.1.12.Szokásos üzemi tartomány (K): …
2.2.2.1.13.Fogyó reagens (ha van): …
2.2.2.1.13.1.A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: …
2.2.2.1.13.2.A reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya: …
2.2.2.1.13.3.Nemzetközi szabvány (ha van): …
2.2.2.1.14.NOx-érzékelő: van/nincs (2)
2.2.2.2.Oxigénérzékelő: van/nincs (2)
2.2.2.2.1.Gyártmány(ok): …
2.2.2.2.2.Típus: …
2.2.2.2.3.Elhelyezés: …
2.2.2.3.Légbefúvás: van/nincs (2)
2.2.2.3.1.Típus (rezgőszelep, levegőszivattyú stb.): …
2.2.2.4.Kipufogógáz-visszavezetés: van/nincs (2)
2.2.2.4.1.Jellemzők (hűtött/nem hűtött, magas/alacsony nyomás stb.): …
2.2.2.5.Részecskecsapda: van/nincs (2)
2.2.2.5.1.A részecskecsapda mérete és térfogata: …
2.2.2.5.2.A részecskecsapda típusa és kialakítása: …
2.2.2.5.3.Elhelyezés (hely és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolság): …
2.2.2.5.4.A regenerálás módja vagy rendszere, leírás, illetve rajz: …
2.2.2.5.5.Szokásos üzemi hőmérséklet- (K) és nyomástartomány (kPa): …
2.2.2.6.Más rendszerek: vannak/nincsenek (2)
2.2.2.6.1.Leírás és működés: …
2.3.Tüzelőanyag táprendszer
2.3.1.Tüzelőanyag tápszivattyú
Nyomás (3), illetve jelleggörbe: …kPa
2.3.2Befecskendező berendezés
2.3.2.1.Szivattyú
2.3.2.1.1.Gyártmány(ok): …
2.3.2.1.2.Típus(ok): …
2.3.2.1.3.A szivattyú szállítási teljesítménye: …és …mm3 (3) löketenként, illetve munkaütemenként …fordulat/perc (a névleges fordulatszám) és …fordulat/perc (legnagyobb fordulatszám) esetén, illetve jelleggörbe
Közlendő, hogy melyik módszert alkalmazták: a motoron vagy a szivattyúpróbapadon történt-e a mérés. (2)
2.3.2.1.4.Befecskendezés
2.3.2.1.4.1.Befecskendezési görbe (3): …
2.3.2.1.4.2.Befecskendezés vezérlése (3): …
2.3.2.2.Befecskendező csővezeték
2.3.2.2.1.Hossz: …mm
2.3.2.2.2.Belső átmérő …mm
2.3.2.3.Befecskendező fúvóka (fúvókák)
2.3.2.3.1.Gyártmány(ok): …
2.3.2.3.2.Típus(ok): …
2.3.2.3.3.Nyitási nyomás (3), illetve jelleggörbe (2): …
2.3.2.4.Regulátor
2.3.2.4.1.Gyártmány(ok): …
2.3.2.4.2.Típus(ok): …
2.3.2.4.3.Fordulatszám, amelynél teljes terhelés mellett megkezdődik a tüzelőanyag- adagolás elzárása (3): …fordulat/perc
2.3.2.4.4.Legnagyobb fordulatszám (3) terhelés nélkül …fordulat/perc
2.3.2.4.5.Üresjárati fordulatszám (3): …fordulat/perc
2.3.3.Hidegindító berendezés
2.3.3.1.Gyártmány(ok): …
2.3.3.2.Típus(ok): …
2.3.3.3.Leírás: …
2.4.Szelepvezérlés
2.4.1.A legnagyobb szelepnyitás és a nyitási és zárási szögek a holtponthoz képest, illetve ezzel egyenértékű adatok: …
2.4.2.Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (2): …
2.4.3.Változtatható szelepvezérlő rendszer (ha alkalmazható, és ahol szívó- és/vagy kipufogószelep van)
2.4.3.1.Típus: folytonos vagy kétállásos (2)
2.4.3.2.Bütyökállítási szög:. …
2.5.Elektronikus vezérlőfunkciók
Ha a motor rendelkezik elektronikusan vezérelt funkciókkal, meg kell adni a teljesítményére vonatkozó információkat, ideértve: …
2.5.1.Gyártmány: …
2.5.2.Típus: …
2.5.3.Részegységszám:. …
2.5.4.A motor elektronikus vezérlőegységének helye: …
2.5.4.1.Érzékelt paraméter:…
2.5.4.2.Vezérelt paraméter: …
2.6.A furatok elrendezése
2.6.1.Helyzet, méret és számozás

(1) A nem kívánt rész törlendő.

(2) A nem kívánt rész törlendő.

(3) Meg kell adni a tűrést.

2. függelék

MINTA

(Legnagyobb méret: A4-es méret (210 x 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A hatóság bélyegzője

A(z) .../.../EK irányelv alapján a kompressziós gyújtású motortípussal ellátott traktortípus:

- típusjóváhagyására ( 18 )

- típusjóváhagyás (18) kiterjesztésére

- típusjóváhagyás (18) visszautasítására

- típusjóváhagyás (18) visszavonására

vonatkozó értesítés.

EK- alkatrész-típusjóváhagyás száma.: ...

Kiterjesztés száma ( 19 ): ...

A kiterjesztés indoka (19) : ...

1. SZAKASZ
0.Általános rész …
0.1.Gyártmány(ok) (a gyártó megnevezése) …
0.2.A traktortípus gyártójának (illetve megfelelő esetben a meghatalmazottjának) neve és címe: …
0.3.A gyártó típuskódja a traktoron lévő adatok alapján: …
Rögzítés helye: …
Rögzítési módszere: …
0.4.A traktor azonosító számának helye, kódja és rögzítési módszere: …
0.5.Az EK-típus-jóváhagyási jel helye és rögzítési módszere: …
0.6.Az összeszerelő üzem(ek) neve(i) és címe(i):…

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A nem kívánt rész törlendő.

III. MELLÉKLET

AZ ALTERNATÍV TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK ELISMERÉSE

A következő típusjóváhagyásokat és adott esetben az ezekhez tartozó típus-jóváhagyási jeleket egyenértékűnek kell tekinteni az ezen irányelv szerinti jóváhagyással:

1. A 97/68/EK irányelv 9. cikkének (3a) és (3b) bekezdésében meghatározott H, I, J és K kategóriájú (IIIA. szakaszba sorolt) motorok tekintetében a 97/68/EK irányelv XII. melléklete 3.1., 3.2. és 3.3. pontjának megfelelő típusjóváhagyások.

2. A 97/68/EK irányelv 9. cikkének (3c) bekezdésében meghatározott L, M, N és P kategóriájú (IIIB. szakaszba sorolt) motorok tekintetében a 97/68/EK irányelv XII. melléklete 4.1., 4.2. és 4.3. pontjának megfelelő típusjóváhagyások.

3. A 97/68/EK irányelv 9. cikkének (3d) bekezdésében meghatározott Q és R kategóriájú (IV. szakaszba sorolt) motorok tekintetében a 97/68/EK irányelv XII. melléklete 5.1. és 5.2. pontjának megfelelő típusjóváhagyások.

IV. MELLÉKLET

A 3a. CIKKBEN MEGÁLLAPÍTOTT RUGALMAS VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KERETÉBEN FORGALOMBA HOZOTT TRAKTOROKRA ÉS MOTOROKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A TRAKTORGYÁRTÓK ELJÁRÁSA

1.1. A III. B. szakasz időtartama kivételével a traktorgyártónak, amely igénybe kívánja venni a rugalmas végrehajtási eljárást, engedélyt kell kérnie a jóváhagyó hatóságtól, hogy az ebben a mellékletben foglalt vonatkozó rendelkezésekkel összhangban traktorokat hozhasson forgalomba. A traktorok száma nem haladhatja meg az 1.1.1. és 1.1.2. pontban meghatározott felső határokat. A motoroknak meg kell felelniük a 3a. cikkben említett követelményeknek.

1.1.1. A rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott traktorok száma egyetlen motorkategóriában sem haladhatja meg a traktorgyártó által forgalomba hozott és az adott motorkategóriába tartozó motorral felszerelt traktorok (az Unió piacán a legutolsó öt évben történt értékesítés átlagaként számolt) éves számának 20 %-át. Ha a traktorgyártó kevesebb mint öt éve értékesít traktorokat az Unióban, akkor az átlagot azon tényleges időtartam alapján kell kiszámolni, amióta a traktorgyártó az Unióban traktorokat értékesít.

1.1.2. Az 1.1.1. pont alternatívájaként a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott traktorok száma az egyes teljesítménytartományokban nem haladhatja meg az alábbi felső határokat:

Motorteljesítmény-tartomány
T (kW)
Traktorok száma
19 ≤ T < 37200
37 ≤ T < 75150
75 ≤ T < 130100
130 ≤ T ≤ 56050

1.2. A III. B. szakasz folyamán annak a traktorgyártónak, amely igénybe kívánja venni a rugalmas végrehajtási eljárást, engedélyt kell kérnie a jóváhagyó hatóságtól, hogy az ebben a mellékletben foglalt vonatkozó rendelkezésekkel összhangban traktorokat hozhasson forgalomba. A traktorok száma nem haladhatja meg az 1.2.1. és 1.2.2. pontban meghatározott felső határokat. A motoroknak meg kell felelniük a 3a. cikkben említett követelményeknek.

1.2.1. A rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott traktorok száma egyetlen motorkategóriában sem haladhatja meg a traktorgyártó által forgalomba hozott és az adott motorkategóriába tartozó motorral felszerelt traktorok (az Unió piacán a legutolsó öt évben történt értékesítés átlagaként számolt) éves számának 40 %-át. Ha a traktorgyártó kevesebb mint öt éve értékesít traktorokat az Unióban, akkor az átlagot azon tényleges időtartam alapján kell kiszámolni, amióta a traktorgyártó az Unióban traktorokat értékesít.

1.2.2. Az 1.2.1. pont alternatívájaként a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott traktorok száma az egyes teljesítménytartományokban nem haladhatja meg az alábbi felső határokat:

Motorteljesítmény-tartomány
T (kW)
Traktorok száma
37 ≤ T < 56200
56 ≤ T < 75175
75 ≤ T < 130250
130 ≤ T ≤ 560125

1.3. A traktorgyártónak a jóváhagyó hatósághoz benyújtott kérelmében a következő információkat kell feltüntetnie:

a) a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott motorral rendelkező minden egyes traktoron elhelyezendő címke mintája. A címke a következő szöveget tartalmazza: "... (a megfelelő teljesítménytartományhoz tartozó összes traktor száma) TRAKTOR KÖZÜL A ... (traktorsorozat) SZÁMÚ, ... MOTORSZÁMÚ TRAKTOR, AMELYNEK (2000/25/EK irányelv szerinti) TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI SZÁMA: ... "; valamint

b) a motoron elhelyezendő, a 2.2. pontban említett szövegű kiegészítő címke mintája.

1.4. A traktorgyártó a rugalmas végrehajtási eljárás végrehajtásához kapcsolódóan minden olyan szükséges információt megad a jóváhagyó hatóságnak, amelyet a jóváhagyó hatóság a határozathozatal céljából kérhet.

1.5. A traktorgyártó hathavonta jelentést nyújt be az általa alkalmazott rugalmas végrehajtási eljárás végrehajtásáról valamennyi olyan tagállam jóváhagyó hatóságához, ahol traktort hoz forgalomba. A jelentésnek összegzett adatokat kell tartalmaznia a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott traktorok számát, a motorok és traktorok sorszámát és azt a tagállamot illetően, ahol a traktort üzembe helyezték. Ezt az eljárást a rugalmas végrehajtási eljárás tartama alatt kivétel nélkül folytatni kell.

2. A MOTORGYÁRTÓ ELJÁRÁSA

2.1. Egy motorgyártó rugalmas végrehajtási eljárás keretében jelen melléklet 1. és 3. pontjával összhangban jóváhagyott motorokat hozhat forgalomba.

2.2. Az I. melléklet 5. pontjában említett követelményekkel összhangban a motorgyártónak az ilyen motorokra a következő szöveggel ellátott címkét kell elhelyeznie: "Rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott motor".

3. A JÓVÁHAGYÓ HATÓSÁG ELJÁRÁSA

A jóváhagyó hatóságnak értékelnie kell a rugalmas végrehajtási eljárásra irányuló kérelem és a mellékelt dokumentumok tartalmát. Ezt követően tájékoztatja a traktorgyártót arról, hogy engedélyezi-e a rugalmas végrehajtási eljárás kérelemben megjelölt módon történő alkalmazását.

( 1 ) HL C 303., 1998.10.2., 9. o.

( 2 ) HL C 101., 1999.4.12., 13. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1999. május 5-i véleménye (HL C 279., 1999.10.1., 209. o.), a Tanács 1999. november 22-i közös álláspontja (HL C 17., 2000.1.20., 13. o.) és az Európai Parlament 2000. április 12-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 4 ) HL L 84., 1974.3.28., 10. o. A legutóbb a 97/54/EK irányelvvel (HL L 277., 1997.10.10., 24. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 220., 1977.8.29., 38. o. A legutóbb a 97/54/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 6 ) HL L 59., 1998.2.27., 1. o.

( 7 ) HL L 36., 1988.2.9., 33. o. A legutóbb a 96/1/EK irányelvvel (HL L 40., 1996.2.17., 1. o.) módosított irányelv.

( 8 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 9 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 10 ) Meg kell adni a tűrést.

( 11 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 12 ) A 97/68/EK irányelv VI. mellékletének 1. pontjában meghatározott, alkalmazott rendszer ábrájának számát kell megadni.

( 13 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 14 ) NN/NN = Az irányelv száma.

( 15 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 16 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 17 ) Meg kell adni a tűrést.

( 18 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 19 ) Megfelelő esetben.

( 20 ) A nem kívánt rész törlendő.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000L0025 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0025&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02000L0025-20140409 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02000L0025-20140409&locale=hu

Tartalomjegyzék