32005L0080[1]

A Bizottság 80/2005/EK irányelve (2005. november 21.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 80/2005/EK IRÁNYELVE

(2005. november 21.)

a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4b. cikkére és 8. cikke (2) bekezdésére,

a fogyasztási cikkek tudományos bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 2003/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (2) módosított 76/768/EGK irányelv megtiltja a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (3) I. melléklete szerint karcinogénnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR) minősített, 1., 2. és 3. kategóriájú anyagok használatát a kozmetikai termékekben, de megengedi a 67/548/EGK irányelv alapján 3. kategóriába sorolt anyagok használatát, tekintettel a kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszer termékek tudományos bizottsága (SCCNFP) - amelynek helyébe a 2004/210/EK bizottsági határozat (4) értelmében a fogyasztási cikkek tudományos bizottsága (SCCP) lép - által végzett értékelésre és jóváhagyásra.

(2) A 67/548/EGK irányelvet a 2004/73/EK irányelv módosította, ezért szükséges a 76/768/EGK irányelvet a 67/548/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangba hozó intézkedések elfogadása.

(3) Amennyiben a 67/548/EGK irányelv I. melléklete szerint 1. és 2. kategóriájú CMR-ként osztályozott anyagok egy része még nincs felsorolva a 76/768/EGK irányelv II. mellékletében, akkor szükségszerű felvenni ezeket az anyagokat a mellékletbe. A 67/548/EGK irányelv I. melléklete szerint 3. kategóriájú CMR-ként osztályozott anyagokat szintén fel kell venni a 76/768/EGK irányelv II. mellékletébe, kivéve ha az SCCP kiértékelte és a kozmetikai termékekben való felhasználásra elfogadhatónak találta azokat.

(4) A 76/768/EGK irányelv III. mellékletének első részében felsorolt, 1. és 2. kategóriájú, CMR-ként osztályozott anyagokat törölni kell, mivel ezek az anyagok a 76/768/EGK irányelv II. mellékletében vannak felsorolva, és ezért nem képezhetik kozmetikai termékek alkotórészét.

(5) A 2004/93/EK bizottsági irányelv (5) rendelkezik bizonyos, már felsorolt anyagoknak a 76/768/EGK irányelv II. mellékletébe történő beillesztéséről. Az egyértelműség érdekében ezt a mellékletet módosítani kell.

(6) A 76/768/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv II. és III. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározott szöveggel összhangban módosul.

2. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy 2006. augusztus 22-től kezdve azokat a kozmetikai termékeket, amelyek nem felelnek meg ezen irányelvnek, sem közösségi gyártók, sem a Közösségben székhellyel rendelkező importőrök ne hozzák forgalomba.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy 2006. november 22-ét követően ezek a termékek nem kerülnek a végső fogyasztóhoz sem eladás, sem átadás útján.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2006. május 22-i hatállyal megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök

(1) HL L 262., 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 2005/52/EK bizottsági irányelvvel (HL L 234., 2005.9.10., 9. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 66., 2003.3.11., 26. o.

(3) HL 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 2004/73/EK bizottsági irányelvvel (HL L 152., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.

(4) HL L 66., 2004.3.4., 45. o.

(5) HL L 300., 2004.9.25., 13. o.

MELLÉKLET

A 76/768/EGK irányelv II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 615. és 616. hivatkozási számú szöveget el kell hagyni;

b) a 687. hivatkozási számú szöveg helyébe a következő lép:

"687. dinitrotoluol, technikai minőségű (CAS-szám: 121-14-2)";

c) a melléklet kiegészül az alábbi 1137-1211. hivatkozási számmal:

Hivatkozási számVegyület megnevezéseCAS-szám
EK-szám
„1137izobutilnitrit542-56-3
1138izoprén (stabilizált)
(2-metil-1,3-butadién)
78-79-5
11391-brómpropán
n-propil-bromid
106-94-5
1140kloroprén (stabilizált)
(2-klórbuta-1,3-dién)
126-99-8
11411,2,3-triklórpropán96-18-4
1142etilén-glikol-dimetil-éter (EGDME)110-71-4
1143dinokap (IZO)39300-45-3
1144diaminotoluol, technikai termék – elegy: [4-metil-m-fenilén-diamin] (1) és [2-metil-m-fenilén-diamin] (2)
metilfenilén-diamin
25376-45-8
1145p-klórbenzotriklorid5216-25-1
1146difenil-éter; oktabróm-származék32536-52-0
11471,2-bisz(2-metoxietoxi)etán
trietilén-glikol-dimetil-éter (TEGDME)
112-49-2
1148tetrahidrotiopirán-3-karbonsav-aldehid61571-06-0
11494,4′-bisz(dimetilamino)benzofenon
(Michler-keton)
90-94-8
1150(S)-oxirán-metanol, 4-metilbenzol-szulfonát70987-78-9
11511,2-benzol-dikarbonsav, dipentil-észter, elágazó-és egyenesláncú [1]84777-06-0 [1]
n-pentil-izopentilftalát [2]-[2]
di-n-pentilftalát [3]131-18-0 [3]
diizopentilftalát [4]605-50-5 [4]
1152benzil-butilftalát (BBP)85-68-7
11531,2-benzoldikarbonsav di-C7-11, elágazó-és egyenesláncú alkilészterek68515-42-4
1154elegy: dinátrium 4-(3-etoxikarbonil-4-(5-(3-etoxikarbonil-5-hidroxi-1-(4-szulfonátofenil) pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)benzolszulfonát és trinátrium 4-(3-etoxikarbonil-4-(5-(3-etoxikarbonil-5-oxido-1-(4-szulfonátofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)benzolszulfonátEC-szám 402-660-9
1155(metilén-bisz(4,1-fenilénazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxopiridin-5,3-diil)))-1,1′-dipiridinium-diklorid-dihidrokloridEC-szám 401-500-5
11562-[2-hidroxi-3-(2-klórfenil) karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroxi-3-(3-metilfenil)-karbamoil-1-naftilazo]fluorén-9-onEC-szám 420-580-2
1157azafenidin68049-83-2
11582,4,5-trimetilanilin [1]137-17-7 [1]
2,4,5-trimetilanilin-hidroklorid [2]21436-97-5 [2]
11594,4′-tiodianilin és sói139-65-1
11604,4′-oxidianilin (p-aminofenil-éter) és sói101-80-4
1161N,N,N′,N′-tetrametil-4,4′-metilén-dianilin101-61-1
11626-metoxi-m-toluidin
(p-krezidin)
120-71-8
11633-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oxazolidin143860-04-2
1164elegy: 1,3,5-trisz(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion és 3,5-bisz(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bisz(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion oligomerek elegyeEC-szám 421-550-1
11652-nitrotoluol88-72-2
1166tributil-foszfát126-73-8
1167naftalin91-20-3
1168nonilfenol [1]25154-52-3 [1]
4-nonilfenol, elágazó [2]84852-15-3 [2]
11691,1,2-triklóretán79-00-5
1170pentaklóretán76-01-7
1171vinilidén-klorid
(1,1-diklóretilén)
75-35-4
1172allil-klorid
(3-klórpropén)
107-05-1
11731,4-diklórbenzol
(p-diklórbenzol)
106-46-7
1174bisz(2-klóretil)-éter111-44-4
1175fenol108-95-2
1176biszfenol A
(4,4′-izopropilidéndifenol)
80-05-7
1177trioximetilén
(1,3,5-trioxán)
110-88-3
1178propargit (IZO)2312-35-8
11791-klór-4-nitrobenzol100-00-5
1180molinát (IZO)2212-67-1
1181fenpropimorf67564-91-4
1182epoxikonazol133855-98-8
1183metil-izocianát624-83-9
1184N,N-dimetilanilinium-tetrakisz(pentafluorofenil)-borát118612-00-3
1185O,O′-(etenilmetilszililén)-di[(4-metilpentán-2-on)-oxim]EC-szám 421-870-1
11862:1 arányú elegy: 4-(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcinol-4-il-trisz(6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-1-szulfonát) és 4-(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcinol-bisz(6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-1-szulfonát)140698-96-0
1187elegy: 4,4′-metilén-bisz[2-(4-hidroxibenzil)-3,6-dimetilfenol] és 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-naftalin-szulfonát (1:2) reakcióterméke, és 4,4′-metilén-bisz[2-(4-hidroxibenzil)-3,6-dimetilfenol] és 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-szulfonát (1:3) reakciótermékeEC-szám 417-980-4
1188malachit zöld hidroklorid [1]569-64-2 [1]
malachit zöld oxalát [2]18015-76-4 [2]
11891-(4-klórfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-il-metil)pentán-3-ol107534-96-3
11905-(3-butiril-2,4,6-trimetilfenil)-2-[1-(etoxiimino)propil]-3-hidroxiciklohex-2-én-1-on138164-12-2
1191transz-4-fenil-L-prolin96314-26-0
1192bromoxinil-heptanoát (IZO)56634-95-8
1193elegy: 5-[(4-[(7-amino-1-hidroxi-3-szulfo-2-naftil) azo]-2,5-dietoxifenil)azo]-2-[(3-foszfonofenil)azo]benzoesav és 5-[(4-[(7-amino-1-hidroxi-3-szulfo-2-naftil)azo]-2,5-dietoxifenil)azo]-3-[(3-foszfonofenil) azo]benzoesav163879-69-4
11942-{4-(2-ammóniopropilamino)-6-[4-hidroxi-3-(5-metil-2-metoxi-4-szulfamoilfenilazo)-2-szulfonátonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-il-amino}-2-aminopropil-formiátEC-szám 424-260-3
11955-nitro-o-toluidin [1]99-55-8 [1]
5-nitro-o-toluidin-hidroklorid [2]51085-52-0 [2]
11961-(1-naftilmetil)kvinolinium-klorid65322-65-8
1197(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirolidinil-metil)-1H-indol143322-57-0
1198pimetrozin (IZO)123312-89-0
1199oxadiargil (IZO)39807-15-3
1200klórtoluron
(3-(3-klór-p-tolil)-1,1-dimetilkarbamid)
15545-48-9
1201N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofén-2-il-azo)-5-dietilaminofenil]-acetamidEC-szám 416-860-9
12021,3-bisz(vinilszulfonilacetamido)-propán93629-90-4
1203p-féntidin-(4-etoxianilin)156-43-4
1204m-feniléndiamin és sói108-45-2
1205desztillációs maradékok (kőszénkátrány), kreozotolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz92061-93-3
1206kreozotolaj, acenaftén-frakció, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz90640-84-9
1207kreozotolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalamaz61789-28-4
1208kreozot, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz8001-58-9
1209kreozotolaj, magas forráspontú desztillátum, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz70321-79-8
1210extrakciós maradékok (szén), kreozotolajsav, mosóolaj extrakciós maradéka, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz122384-77-4
1211kreozotolaj, alacsony forráspontú desztillátum, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz70321-80-1

2. A III. melléklet első része a következőképpen módosul:

a) a 19. hivatkozási számú szöveget törölni kell;

b) az 1a. hivatkozási számnál a "b"oszlopban a "Bórsav, borátok és tetraborátok" szöveg helyébe a következő szöveg lép: "Bórsav, borátok és tetraborátok a II. mellékletben szereplő 1184. számú anyag kivételével";

c) a 8. hivatkozási számnál a "b" oszlopban az "m-és p-Fenilén-diamin, N-helyettesített származékai és sói; o-Fenilén-diamin (5) N-helyettesített származékai, az e mellékletben máshol felsorolt származékok kivételével" szöveg helyébe a következő szöveg lép: "p-Fenilén-diamin, N-helyettesített származékai és sói; o-Fenilén-diamin (5) N-helyettesített származékai az e mellékletben máshol felsorolt származékok kivételével".

(1) Az egyes összetevőket lásd a II. mellékletben a 364. hivatkozási szám alatt.

(2) Az egyes összetevőket lásd a II. mellékletben a 413. hivatkozási szám alatt."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0080 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0080&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék