31976L0768[1]

A Tanács irányelve (1976. július 27.) a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. július 27.)

a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(76/768/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Közgyűlés véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a tagállamokban hatályban levő törvényi, rendeleti, illetve közigazgatási rendelkezések meghatározzák, hogy a kozmetikai termékeknek milyen összetételi jellemzőknek kell megfelelniük, és szabályokat írnak elő a címkézésükre és csomagolásukra vonatkozóan; mivel ezen rendelkezések tagállamonként különbözőek;

mivel e rendelkezések közötti különbségek arra kényszerítik a kozmetikai termékek közösségbeli gyártóit, hogy aszerint változtassanak termelésükön, hogy melyik tagállamba szánják a termékeiket; mivel ennek következtében akadályozzák e termékek kereskedelmét, ami közvetlenül befolyásolja a közös piac létrehozását és működését;

mivel e rendelkezések fő célja a közegészség védelme, és mivel ennek eredményeképpen a közösségi jogalkotásnak is ugyanezt a célt kell szem előtt tartania ebben az ágazatban; mivel azonban ezt a célt olyan eszközökkel kell megvalósítani, amelyek figyelembe veszik a gazdasági és technológiai szükségleteket is;

mivel szükséges közösségi szinten meghatározni azokat a szabályokat, amelyeket a kozmetikai termékek összetételére, címkézésére és csomagolására vonatkozóan be kell tartani;

mivel ezen irányelv kizárólag kozmetikai termékekre vonatkozik, gyógyszer-különlegességekre és gyógyszeripari termékekre pedig nem; mivel e célból a kozmetikai termékeknek a gyógyszerektől való elhatárolásával ki kell jelölni az irányelv alkalmazási tervezetét; mivel ezen elhatárolás különösen a kozmetikai termékek részletes fogalommeghatározásából adódik, amely leírja a kozmetikai termékek alkalmazási körét, valamint felhasználási céljait; mivel ezen irányelv nem alkalmazható olyan termékekre, amelyekre ugyan ráillik a kozmetikaitermék-meghatározás, azonban kizárólag betegségek megelőzésére szolgálnak; mivel továbbá ajánlatos pontosítani, hogy bizonyos termékek megfelelnek e fogalommeghatározásnak, míg mások, amelyek lenyelés, belégzés, befecskendezés vagy beültetés útján az emberi testbe kerülő anyagokat vagy keverékeket tartalmaznak, nem tartoznak a kozmetikai termékek körébe;

mivel a kutatás jelenlegi állása szerint ajánlatos az V. mellékletben felsorolt anyagok valamelyikét tartalmazó kozmetikai termékeket kizárni ennek az irányelvnek az alkalmazási köréből;

mivel a kozmetikai termékek a szokásos vagy az előre látható felhasználási körülmények során nem lehetnek károsak; mivel különösen szükséges figyelembe venni a káros hatások veszélyét olyan testfelületeken, amelyek az alkalmazási területtel határosak;

mivel különösen a vizsgálati módszerek meghatározása és e módszerek tudományos és műszaki kutatás eredményei alapján történő lehetséges módosításai vagy kiegészítései műszaki jellegű, végrehajtási intézkedések; mivel ezért az ezen irányelvben megállapított bizonyos feltételek mellett, az eljárás egyszerűsítése és gyorsítása érdekében célszerű elfogadásukat a Bizottságra ruházni;

mivel a műszaki fejlődés szükségessé teszi az ezen irányelvben és e területen megalkotásra kerülő további irányelvekben a meghatározott műszaki rendelkezéseknek a fejlődéshez történő gyors hozzáigazítását; mivel az e célból szükséges intézkedések végrehajtásának megkönnyítése érdekében szükséges megalkotni egy olyan eljárást, amely szoros együttműködést hoz létre a tagállamok és a Bizottság között az irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság keretén belül, amelynek célja a kozmetikaitermék-ágazat kereskedelme technikai akadályainak felszámolása;

mivel a tudományos és műszaki kutatás alapján különösen az érzékenységet kiváltó termékek problémájának figyelembevételével szükséges javaslatokat készíteni az engedélyezett anyagok listáira, melyek magukban foglalhatnák az antioxidánsokat, hajfestékeket, tartósítószereket és ultraibolya-szűrőket;

mivel megtörténhet, hogy a forgalomba hozott kozmetikai termékek megfelelnek ugyan ezen irányelvben és mellékleteiben előírt rendelkezéseknek, mégis veszélyesek a közegészségre; mivel ezért ajánlatos eljárást megállapítani e veszélyek elhárítására,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Kozmetikai termék minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test különböző külső részeivel (hámréteg, haj és testszőrzet, körmök, ajkak és külső nemi szervek) vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása és/vagy a testszagok megszüntetése céljából, és/vagy hogy azokat védje, illetve ápolja.

(2) Az e meghatározás értelmében kozmetikai terméknek minősülő termékek listáját az I. melléklet tartalmazza.

(3) Azok a kozmetikai termékek, amelyek az V. mellékletben felsorolt anyagok valamelyikét tartalmazzák, nem tartoznak ezen irányelv alkalmazási körébe. E termékekre vonatkozóan a tagállamok hozhatják meg az általuk szükségesnek vélt rendelkezéseket.

2. cikk

A Közösségben forgalomba hozott kozmetikai termékek nem lehetnek ártalmasak az emberi egészségre, amennyiben rendeltetésszerűen vagy ésszerűen, előre látható feltételek mellett használják, figyelembe véve elsősorban a termék kiszerelésére, címkézésére, használatára és használaton kívül helyezésére vonatkozó valamennyi utasítást és egyéb megjegyzést vagy információt, amelyet a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője, vagy bármely, a termékek közösségi forgalomba hozataláért felelős személy ad.

Az ilyen figyelmeztetések feltüntetése azonban semmilyen esetben sem mentesít az ezen irányelvben előírt egyéb követelmények alól.

3. cikk

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy csak ezen irányelvben és mellékleteiben meghatározott előírásoknak megfelelő kozmetikai termékek kerüljenek forgalomba.

4. cikk

(1) A 2. cikkből következő általános kötelezettségeik sérelme nélkül a tagállamok megtiltják az olyan kozmetikai termékek forgalomba hozatalát, amelyek a következő anyagok valamelyikét tartalmazzák:

a) a II. mellékletben felsorolt anyagok;

b) a III. melléklet első részében felsorolt anyagok az ott megállapított korlátozásokon túl és feltételeken kívül;

c) a IV. melléklet első részében felsoroltaktól eltérő színezékek, a kizárólag hajszínezésre szánt színezékeket tartalmazó kozmetikai termékek kivételével;

d) a IV. melléklet első részében felsorolt, a megjelölt feltételektől eltérő feltételek mellett alkalmazott színezékek, a kizárólag hajszínezésre szánt színezékeket tartalmazó kozmetikai termékek kivételével;

e) tartósítószerek, kivéve a VI. melléklet első részében felsoroltakat;

f) a VI. melléklet első részében felsorolt tartósítószerek az ott megállapított korlátozásokon és feltételeken túl, kivéve, ha a másfajta koncentráció különleges célokat szolgál, amelyek a termék megjelenítéséből egyértelműen kiderülnek;

g) a VII. melléklet első részében felsoroltaktól különböző UV-szűrők;

h) a VII. melléklet első részében felsorolt UV-szűrők, az ott megállapított korlátokon túl és feltételeken kívül.

(2) A II. mellékletben felsorolt anyagok jelenléte nyomokban megengedett, amennyiben ez a helyes gyártási gyakorlat során technikailag elkerülhetetlen és amennyiben ez összhangban van a 2. cikkel.

4a. cikk

(1) A 2. cikkből eredő általános kötelezettségek sérelme nélkül a tagállamok megtiltják:

a) az olyan kozmetikai termékek forgalomba hozatalát, amelyeknek végső összetételét - az ezen irányelv követelményeinek való megfelelés érdekében - állatkísérleteknek vetették alá - az alternatív módszerektől eltérő módszer felhasználásával - azt követően, hogy ilyen alternatív módszert közösségi szinten validáltak és elfogadtak, megfelelően figyelembe véve a validálás fejlődését az OECD-n belül;

b) az olyan kozmetikai termékek forgalomba hozatalát, amelyek olyan összetevőket vagy összetevő-kombinációkat tartalmaznak, amelyeket - az ezen irányelv követelményeinek való megfelelés érdekében - állatkísérleteknek vetettek alá - az alternatív módszerektől eltérő módszer felhasználásával - azt követően, hogy ilyen alternatív módszert közösségi szinten validáltak és elfogadtak, megfelelően figyelembe véve a validálás fejlődését az OECD-n belül;

c) területükön - az ezen irányelv követelményeinek való megfelelés érdekében - állatkísérletek végzését kozmetikai késztermékekkel;

d) területükön - az ezen irányelv követelményeinek való megfelelés érdekében - állatkísérletek végzését összetevőkön vagy összetevők kombinációin legkésőbb abban az időpontban, amelyre vonatkozóan a Bizottság a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2008. május 30-i 440/2008/EK rendeletében ( 3 ), vagy e rendelet IX. mellékletében felsorolt egy vagy több validált alternatív módszerrel történő helyettesítését megkövetelik.

A Bizottság legkésőbb 2004. szeptember 11-ig - a 10. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően és a kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszer termékek tudományos bizottságával (SCCNFP) folytatott konzultációt követően - megállapítja a IX. melléklet tartalmát.

(2) A Bizottság - az SCCNFP-vel és az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központtal (ECVAM) folytatott konzultációt követően, valamint megfelelően figyelembe véve a validálás fejlődését az OECD-n belül - megállapítja az (1) bekezdés a), b) és d) pontja alatti rendelkezések végrehajtásának ütemtervét, beleértve a különböző vizsgálatok kivonására vonatkozó határidőket is. Az ütemterveket legkésőbb 2004. szeptember 11-ig nyilvánosságra hozzák és megküldik az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az (1) bekezdés a), b) és d) pontjára vonatkozóan a végrehajtási határidőt a 2003/15/EK irányelv hatálybalépésétől számított legfeljebb hat évre korlátozzák.

(2.1) Az ismételt adagolással végzett toxicitással, a reproduktív toxicitással és a toxikokinetikával kapcsolatos olyan vizsgálatokra vonatkozóan, amelyekre jelenleg nincsenek megfontolás alatt álló alternatívák, az (1) bekezdés a) és b) pontjának végrehajtási határideje a 2003/15/EK irányelv hatálybalépésétől számított legfeljebb tíz év.

(2.2) A Bizottság tanulmányozza az olyan - különösen az ismételt adagolással végzett toxicitással, a reproduktív toxicitásals és a toxikokinetikával kapcsolatos - kísérletekre vonatkozó tilalom betartásának műszaki nehézségeit, amelyeknek jelenleg nincs megfontolás alatt álló alternatívája. A fenti tanulmányok ideiglenes és végleges eredményeire vonatkozó információknak a 9. cikk alapján benyújtott éves jelentések részét kell képezniük.

A fenti éves jelentések alapján a (2) bekezdésnek megfelelően kidolgozott ütemtervek a (2) bekezdésben említett legfeljebb hatéves, vagy a (2.1) bekezdésben említett legfeljebb tízéves határidőn belül - a (2) bekezdésben említett intézményekkel folytatott konzultációt követően - átdolgozhatók.

(2.3) A Bizottság tanulmányozza a haladást és a határidők betartását, valamint a tilalom betartásának műszaki nehézségeit. A Bizottság tanulmányainak ideiglenes és végleges eredményeire vonatkozó információknak a 9. cikk alapján benyújtott éves jelentések részét kell képezniük. Amennyiben e tanulmányokban - legkésőbb a (2.1) bekezdésben említett leghosszabb határidő lejárta előtt két évvel - arra a következtetésre jutnak, hogy a (2.1) bekezdésben említett egy vagy több vizsgálatot a (2.1) bekezdésben említett határidő lejártáig valamilyen műszaki okból nem fejlesztik ki és nem validálják, a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és a Szerződés 251. cikkének megfelelően jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

(2.4) Különleges körülmények között, amennyiben valamely létező kozmetikai összetevő tekintetében komoly aggodalmak merülnek fel, valamely tagállam kérheti a Bizottságtól az (1) bekezdés alóli eltérés biztosítását. A kérelem tartalmazza a helyzet értékelését és megjelöli a szükséges intézkedéseket. A Bizottság ennek alapján - az SCCNFP-vel folytatott konzultációt követően és indoklással ellátott határozat útján - a 10. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően engedélyezheti az eltérést. Ezen engedély megállapítja az eltérés feltételeit az egyedi célkitűzések, az időtartam és az eredményekről szóló jelentés tekintetében.

Az eltérés kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha:

a) az összetevőt széles körben használják, és az hasonló funkció ellátására képes más összetevővel nem helyettesíthető;

b) a különleges emberi egészségügyi probléma bizonyított és az állatkísérletek elvégzésének szükségességét megindokolták, valamint azt az értékelés alapjául szolgáló részletes kutatási eljárással támasztották alá.

Az engedélyezésről szóló határozat, a hozzá kapcsolt feltételek és az elért végleges eredmények a Bizottság által a 9. cikk alapján benyújtandó éves jelentések részét képezik.

(3) E cikk alkalmazásában:

a) "kozmetikai késztermék": a kereskedelmi forgalomba hozott és a végső felhasználó számára elérhetővé tett végső összetételű kozmetikai termék vagy annak mintapéldánya.

b) "mintapéldány": a gyártási sorozatokban még nem termelt első modell vagy minta, amelyről a kozmetikai készterméket másolják vagy amelyből azt véglegesen kifejlesztik.

5. cikk

A tagállamok elfogadják a következőket tartalmazó kozmetikai termékek forgalomba hozatalát:

a) a III. melléklet második részében felsorolt anyagok az ott megállapított korlátozások és feltételek betartásával, a melléklet g) oszlopában meghatározott időpontokig;

b) a IV. melléklet második részében felsorolt színezékek az ott megállapított korlátozások és feltételek betartásával, a mellékletben meghatározott engedélyezési időpontokig;

c) a VI. melléklet második részében felsorolt tartósítószerek az ott megállapított korlátozások és feltételek betartásával, a melléklet f) oszlopában meghatározott időpontokig. Ezen anyagok közül néhányat azonban fel lehet használni a termék megjelenítéséből kitűnő egyéb különös célokra is;

d) a VII. melléklet második részében felsorolt UV-szűrők az ott megállapított korlátozások és feltételek betartásával, a melléklet f) oszlopában meghatározott időpontokig.

A meghatározott időpontokban ezeket az anyagokat, színezékeket, tartósítószereket és UV-szűrőket:

- végérvényesen engedélyezik, vagy

- végérvényesen betiltják (II. melléklet), vagy

- meghatározott időszakra meghagyják a III., IV., VI. és VII. melléklet második részében, vagy

- a rendelkezésre álló tudományos információk alapján, vagy azért, mert többé nem alkalmazzák azokat, törlik minden mellékletből.

5a. cikk

(1) A Bizottság legkésőbb 1994. december 14-ig a 10. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően összeállítja a kozmetikai termékekben alkalmazott összetevők nevezéktanát, elsősorban az érintett iparág által szolgáltatott információ alapján.

Ennek a cikknek az alkalmazásában a "kémiai összetevő" olyan szintetikus vagy természetes eredetű kémiai anyagot vagy keveréket jelent - kivéve az illat- és aromás vegyületeket -, amelyeket a kozmetikai termékek összetételében használnak fel.

A nevezéktan két részre oszlik: az egyikbe az illat- és aroma-alapanyagok tartoznak, a másikba pedig az egyéb anyagok.

(2) A nevezéktan a következőkről tartalmaz információt:

- az egyes alkotórészek eredete, különös tekintettel kémiai elnevezésükre, CTFA-elnevezésükre, az Európai Gyógyszerkönyv szerinti elnevezésükre, az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott, nemzetközileg nem védett nevükre, az Einecs-, IUPAC-, CAS- és színindexszámukra, valamint a 7. cikk (2) bekezdésében említett általános elnevezésükre,

- az alkotórész szokásos rendeltetése a késztermékben,

- ahol szükséges, a használatra vonatkozó korlátozások és feltételek, valamint figyelmeztetések, amelyeket a címkén kell feltüntetni a mellékletekre történő utalással.

(3) A Bizottság közzéteszi a nevezéktant, és azt időszakonként frissíti a 10. cikkben előírt eljárás szerint. A nevezéktan tájékoztató jellegű, és nem képezi a kozmetikai termékekben felhasználásra engedélyezett anyagok listáját.

6. cikk

(1) A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy csak olyan kozmetikai termékek kerüljenek forgalomba, amelyek csomagolásán, tárolóedényén letörölhetetlen, könnyen olvasható és jól látható formában szerepelnek a következő információk; azonban a g) pontban említett információt elegendő csak a csomagoláson feltüntetni:

a) a Közösségben székhellyel rendelkező gyártó vagy a kozmetikai termék forgalomba hozataláért felelős személy neve vagy cég cégneve és bejegyzett székhelye. Ez az információ rövidítve is megjelenhet, ha a rövidítés alapján általában azonosítani lehet a vállalkozást. A tagállamok előírhatják, hogy a Közösségen kívül gyártott termékek esetén a származási országot fel kell tüntetni;

b) a csomagolás idején fennálló névleges tartalom súlyban vagy töltési térfogatban, kivéve az öt grammnál vagy öt milliliternél kevesebbet, ingyenes mintákat és egyedi készítésű csomagokat tartalmazó csomagolásokat; az előre csomagolt áruk esetében, amelyeket általában több tételként adnak el, és amelyek vonatkozásában a súly vagy a töltési térfogat nem jelentős, nem kell megadni a tartalmat, feltéve, hogy a tételek száma látszik a csomagoláson. Ezt az információt nem kell megadni, amennyiben a tételek száma kívülről könnyen megállapítható, vagy a terméket általában darabonként értékesítik;

c) A minőségmegőrzés legrövidebb idejét a "felhasználható" szó jelöli, amelyet a következő jelölések egyike követ:

- maga a dátum, vagy

- utalás a dátum feltüntetési helyére a csomagoláson.

Az időpontot egyértelműen kell kifejezni, és annak vagy a hónapból és évből, vagy a napból, hónapból és évből kell állnia, a fenti sorrendben. Amennyiben szükséges, ezen információt a megjelölt minőségmegőrzés biztosításához szükséges tárolási körülmények egészítik ki.

A minőségmegőrzés idejének megjelölése nem kötelező a 30 hónapot meghaladó minőségmegőrzési idejű kozmetikai termékek esetében. Az ilyen termékeknél megjelölik azt a - felnyitástól számított - időtartamot, amely alatt a termék a fogyasztóra nézve káros következmény nélkül használható. Ezen információt a VIIIa. mellékletben megadott szimbólum jelöli, amelyet az időtartam (hónapokban és/vagy években) követ;

d) különleges felhasználási óvintézkedések, különösen a III., IV., VI. és VII. melléklet "Felhasználási feltételek és figyelmeztetések, amelyeket a címkén fel kell tüntetni" oszlopában találhatók, és amelyet a tárolóedényen és a csomagoláson kell feltüntetni, valamint a szakipari felhasználásra kerülő, főként a fodrászatban használt kozmetikai termékekre vonatkozó különleges óvintézkedések. Amennyiben ez gyakorlati okoknál fogva nem lehetséges, ezt az információt egy mellékelt tájékoztatón, címkén, szalagon vagy kártyán kell feltüntetni, és ebben az esetben a tárolóedényen és a csomagoláson rövidített tájékoztató vagy a VIII. mellékletben megadott szimbólum hívja fel a fogyasztó figyelmét, hogy hol találja meg a részletes információkat;

e) a gyártási tételszám vagy az áru azonosító száma. Amennyiben ez gyakorlati okoknál fogva nem lehetséges, mert a kozmetikai termék túl kis méretű, ezt az információt csak a csomagoláson kell feltüntetni;

f) a termék rendeltetése, kivéve, ha az egyértelműen kiderül a termék kiszereléséből;

g) az összetevők felsorolása a hozzáadás időpontjában mért tömeg szerinti csökkenő sorrendben. A felsorolást az "összetevők" szó előzi meg. Amennyiben ez gyakorlati okokból lehetetlen, az összetevőket egy mellékelt cédulának, címkének, szalagnak vagy kártyának kell tartalmaznia, amelyre a fogyasztó figyelmét rövidített információ vagy a VIIIa. mellékletben megadott szimbólum hívja fel, amelynek a csomagoláson meg kell jelennie.

A következők nem tekintendők összetevőknek:

- a felhasznált nyersanyagok szennyeződései,

- az előállítás során felhasznált, a késztermékben jelen nem lévő technikai segédanyagok,

- az illat- és ízkompozíció oldószereként vagy hordozójaként csak a feltétlenül szükséges mennyiségben felhasznált anyag.

Az illat- és ízkompozícióra, valamint nyersanyagaikra a "parfüm" vagy "aroma" szó utal. Az olyan anyagok jelenlétét azonban, amelyek említését a III. melléklet "más korlátozások és követelmények" oszlopában követelik meg, a felsorolásban - a termékben betöltött szerepére való tekintet nélkül - meg kell jelölni.

Az 1 %-nál kisebb koncentrációjú összetevők az 1 %-nál nagyobb koncentrációjú összetevőket követően tetszőleges sorrendben sorolhatók fel.

A színezőanyagok - a többi összetevőt követően - tetszőleges sorrendben, a IV. mellékletben meghatározott ún. szín-indexszámnak vagy megnevezésnek megfelelően sorolhatók fel. A többféle színárnyalatban forgalomba hozott dekorációs kozmetikai termékek esetében a "tartalmazhat" szó vagy a "+/-" szimbólum feltüntetésével a termékcsoportban használt minden színezőanyag felsorolható.

Valamely összetevőt a 7. cikk (2) bekezdésében említett névvel, vagy ennek hiányában az 5a. cikk (2) bekezdésének első francia bekezdésében említett nevek egyikével kell azonosítani.

A Bizottság - a 10. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően - átdolgozhatja az egy vagy több összetevőnek a kozmetikai termékek címkézésére vonatkozóan előírt felsorolásba történő fel nem vétele tekintetében a 76/768/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 19-i 95/17/EK bizottsági irányelvben ( 4 ) megállapított ismérveket és feltételeket, amelyek alapján a gyártó az üzleti titok megőrzése érdekében kérelmet nyújthat be egy vagy több összetevőnek a fent említett felsorolásba való fel nem vételére.

Amennyiben a méret vagy a forma következtében nem megoldható, hogy a d) és g) pontban említett információkat egy mellékelt tájékoztatón tüntessék fel, azok megjelenhetnek egy címkén, szalagon vagy kártyán, amelyeket a kozmetikai termékhez mellékelnek vagy csatolnak.

Szappan, fürdőgolyók vagy egyéb kisméretű termékek esetében, ahol a méret vagy a forma miatt nem megoldható, hogy a g) pontban említett információkat egy mellékelt tájékoztatón, címkén, szalagon vagy kártyán tüntessék fel, ezek az adatok annak a tárolónak a közvetlen közelében található tájékoztatóján jelennek meg, amelyben az árukat értékesítésre kihelyezik.

(2) A nem előre csomagolt kozmetikai termékek, valamint azon termékek vonatkozásában, amelyeket a vevő kérésére a vásárláskor csomagolnak be, vagy azonnali eladásra csomagolnak előre, a tagállamok megállapítják az (1) bekezdésben megjelölt információk jelölésének módját.

(3) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a kozmetikai termékek címkézésekor, értékesítésekor és reklámozásakor tilos legyen az olyan megszövegezés, valamint az olyan megnevezések, márkanevek, képek és egyéb képi vagy más megjelölések használata, amelyek olyan jellemzőket sugallnak, amelyekkel az adott termék nem rendelkezik. -----

Ezenkívül a gyártó, vagy a termék közösségi forgalomba hozataláért felelős személy csak akkor tüntetheti fel a termék csomagolásán, vagy a terméket kísérő dokumentumban, feliraton, címkén, gyűrűn vagy galléron azt, hogy állatkísérleteket nem végeztek, amennyiben a gyártó és szállítói a készterméken vagy mintapéldányán, vagy az abban lévő bármely összetevőn állatkísérleteket nem végeztek, vagy azok elvégzésével mást nem bíztak meg, és nem használtak semmilyen összetevőt, amelyet mások állatok felhasználásával - új kozmetikai termékek kifejlesztésének céljából - vizsgáltak. Az iránymutatásokat a 10. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően fogadják el és azokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé. Az Európai Parlament megkapja a Bizottságnak benyújtott intézkedéstervezetek másolatait.

7. cikk

(1) A tagállamok az ezen irányelv és mellékletei által megállapított követelményekkel kapcsolatos okokra hivatkozva nem utasíthatják el, tilthatják vagy korlátozhatják olyan kozmetikai termékek forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek az ezen irányelvben és mellékleteiben előírt követelményeknek.

(2) Előírhatják azonban, hogy a 6. cikk (1) bekezdésének b), c), d) és f) pontjában meghatározott információkat legalább a saját nemzeti vagy hivatalos nyelvükön, illetve nyelveiken is feltüntessék; előírhatják azt is, hogy a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában előírt adatok a fogyasztók számára könnyen érthető módon legyenek megszövegezve. E célból a Bizottság elfogad egy egységes nevezéktant a 10. cikkben leírt eljárásnak megfelelően.

(3) A tagállamok előírhatják továbbá, hogy káros mellékhatások felmerülése esetén a gyors és szakszerű orvosi ellátás biztosítása érdekében az illetékes hatóság a kozmetikai termékekben található anyagokról megfelelő és elegendő tájékoztatáshoz jusson, és biztosítsa, hogy ezt a tájékoztatást csak e kezelés céljaira használják fel.

Minden tagállam kijelöl egy illetékes hatóságot, és annak adatait megküldi a Bizottság részére, amely ezt az információt közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

7a. cikk

(1) A gyártó vagy annak megbízottja, vagy az a személy, akinek megrendelésére a kozmetikai terméket gyártották, vagy az, aki importált kozmetikai terméknek a közösségi forgalomba hozataláért felelős, ellenőrzési célokból az érintett tagállam illetékes hatósága számára a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti címkén feltüntetett címen könnyen hozzáférhetővé teszi a következő információkat:

a) a termék minőségi és mennyiségi összetétele; az illatvegyületek esetében elegendő a vegyület neve és színindexszáma, továbbá a szállító azonosítása;

b) a nyersanyagok és a késztermékek fizikai-kémiai és mikrobiológiai meghatározása, valamint a kozmetikai termék tisztasági és mikrobiológiai ellenőrzésének a kritériumai;

c) a közösségi jogszabályokban vagy ezek hiányában az érintett tagállam jogszabályaiban szabályozott helyes gyártási eljárásnak megfelelő gyártási módszer; a termékek közösségi forgalomba hozataláért vagy első importjáért felelős személynek rendelkeznie kell a gyártás vagy az első import helye szerinti tagállami jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelő szintű szakmai képesítéssel vagy tapasztalattal;

d) a késztermék biztonságosságának értékelése az emberi egészség szempontjából. A gyártó e célból figyelembe veszi az összetevők általános toxikológiai profilját, vegyi összetételét és expozíciós szintjét. Különösen figyelembe veszi azon területek különleges expozíciós jellemzőit, amelyeken a terméket alkalmazzák, illetve azon népességcsoportokét, amelyeknek a terméket szánják. Különleges értékelésnek kell alávetni többek között a három év alatti életkorú gyermekek általi használatra szánt kozmetikai termékeket és a kizárólag külső nemi szervekkel érintkezésbe kerülő higiénés termékeket.

Amennyiben ugyanazt a terméket a Közösség területén különböző helyeken gyártják, a gyártó kiválaszthat egy olyan gyártási helyet, ahol a fenti információk rendelkezésre állnak. Amennyiben e tekintetben ellenőrzési célokra megkeresik, az érintett ellenőrző hatóság vagy hatóságok számára köteles megjelölni az így kiválasztott helyet. Ebben az esetben az információnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie;

e) a d) pontban említett felmérésért felelős, szakképzettséggel rendelkező személy vagy személyek neve és címe. Ennek a személynek gyógyszerészeti, toxikológiai, bőrgyógyászati, orvosi vagy hasonló végzettséget adó oklevéllel kell rendelkeznie a 89/48/EGK irányelv 1. cikkében előírtak szerint;

f) a kozmetikai termék használatából eredő, az emberi egészségre gyakorolt nemkívánatos hatásokra vonatkozó, meglévő adatok;

g) a kozmetikai terméktől várt hatás igazolása, ahol azt a hatás vagy a termék jellege indokolja;

h) a termék vagy összetevői kifejlesztésével vagy biztonságosságának értékelésére vonatkozó, a gyártó, meghatalmazottai vagy szállítói által végzett állatkísérletekre vonatkozó adatok, beleértve a harmadik államok jogszabályi követelményeinek betartása céljából végzett bármilyen állatkísérletet.

Különösen az üzleti titoktartás és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmének sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az a) és f) pont alatt megkövetelt információkat a nagyközönség számára bármely megfelelő módon könnyen hozzáférhetővé tegyék, beleértve az elektronikus módokat is. Az a) pont szerint előírt, a nagyközönség számára hozzáférhetővé teendő mennyiségi információkat az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokra korlátozzák:

a) a 2.1-2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa;

b) a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

c) a 4.1. veszélyességi osztály;

d) az 5.1. veszélyességi osztály.

(2) Az emberi egészségre gyakorolt hatás biztonságának az (1) bekezdés d) pontjában említett felmérését a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek megfelelően végzik el, amelyet a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazására és a vegyi anyagokon való alkalmazásuk ellenőrzésre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1986. december 18-i 87/18/EGK tanácsi irányelv szabályoz. ( 5 )

(3) Az (1) bekezdésben említett információnak az érintett tagállam nemzeti nyelvén, illetve nyelvein vagy az illetékes hatóságok által könnyen érthető nyelven kell rendelkezésre állnia.

(4) A gyártó vagy megbízottja, vagy az a személy, akinek megrendelésére a kozmetikai terméket gyártották, vagy az, aki importált kozmetikai termékek közösségi forgalomba hozataláért felelős, a terméknek a közösségi forgalomba hozatalát megelőzően értesíti a gyártás helye vagy az első import helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a kozmetikai termék gyártási helyének vagy a Közösségbe történő első importálás helyének a címéről.

(5) A tagállamok kijelölik az (1) és (4) bekezdésben említett illetékes hatóságokat, és adataikat megküldik a Bizottságnak, amely ezt az információt közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

A tagállamok biztosítják, hogy a fent említett hatóságok folyamatosan együttműködnek azokon a területeken, ahol az irányelv helyes alkalmazása érdekében erre szükség van.

8. cikk

(1) A 10. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell meghatározni a következőket:

- a kozmetikai termékek összetételének ellenőrzéséhez szükséges vizsgálati módszerek,

- a kozmetikai termékek mikrobiológiai és vegyi tisztaságának kritériumai és azok a módszerek, amelyekkel ezen kritériumoknak való megfelelést ellenőrizni lehet.

(2) A kozmetikai termékekben található összetevők egységes nevezéktanát és a kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszer termékek tudományos bizottsága folytatott konzultációt követően azokat a módosításokat, amelyek a mellékleteknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében szükségesek, értelemszerűen ugyanannak az eljárásnak megfelelően fogadják el.

8a. cikk

(1) A 4. cikktől eltérve és a 8. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok engedélyezhetik területükön az engedélyezett anyagok listáján nem szereplő anyagok használatát bizonyos, a tagállam által engedélyezett kozmetikai termékekben, a következő feltételek mellett:

a) az engedélyezés maximális ideje három év;

b) a tagállamnak hivatalos ellenőrzéseket kell végeznie azokon a kozmetikai termékeken, amelyekben az anyag vagy keverék használatát engedélyezte;

c) az így gyártott kozmetikai termékeket megkülönböztető jelzéssel kell ellátni, amelyet az engedélyben kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdés alapján hozott engedélyezési határozat hatálybalépésétől számított két hónapon belül a tagállamok továbbítják a Bizottságnak és a többi tagállamnak ezen határozat szövegét.

(3) Az (1) bekezdésben előírt hároméves időszak lejárta előtt a tagállamok kérelmet nyújthatnak be a Bizottságnak, hogy az általuk az (1) bekezdésnek megfelelően engedélyezett anyag felkerüljön az engedélyezett anyagok listájára. Ezzel egyidejűleg mellékelik azokat a kísérőokmányokat, amelyek vélhetően indokolják egy ilyen határozat meghozatalát, és jelzik az anyag vagy keverék szándékolt felhasználási módjait. A kérelem benyújtását követő 18 hónapon belül a legújabb tudományos és műszaki kutatások alapján, a Bizottság vagy a tagállam indítványára a kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszer termékek tudományos bizottsága folytatott konzultációt követően és a 10. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően határozatot kell hozni arról, hogy a kérdéses anyag felkerüljön-e az engedélyezett anyagok listájára, vagy visszavonják-e a tagállam engedélyét. Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, a tagállam engedélye mindaddig hatályban marad, amíg a listára való felvétel ügyében nem határoznak.

9. cikk

A Bizottság évente jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére az alábbiakra vonatkozóan:

a) az alternatív módszerek kifejlesztése, validálása és jogi elfogadása terén elért haladás. A jelentés pontos adatokat tartalmaz a kozmetikai termékekkel kapcsolatos, állatokon végzett kísérletek számáról és típusáról. A tagállamok a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1986. november 24-i 86/609/EGK tanácsi irányelvben ( 6 ) megállapítottaknak megfelelően gyűjtött statisztikákon kívül kötelesek gyűjteni a fenti információkat. A Bizottság különösen biztosítja az élő állatokat fel nem használó alternatív módszerek kifejlesztését, validálását és jogi elfogadását;

b) a Bizottság által közösségi szinten validált alternatív módszereknek az OECD általi elfogadtatása, valamint a Közösségben alternatív módszerek felhasználásával végzett biztonságossági vizsgálatok eredményeinek a harmadik államok általi elismerése terén elért haladás, különösen a Közösség és ezen országok közötti együttműködési megállapodások keretén belül;

c) a kis- és középvállalkozások különleges szükségletei figyelembe vételének módja.

10. cikk

(1) A Bizottság munkáját a kozmetikai termékek állandó bizottsága segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikke alkalmazandó, tekintettel a 8. cikkében foglalt rendelkezésekre.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság megállapítja saját eljárási szabályzatát.

11. cikk

Az 5. cikk sérelme nélkül és legkésőbb egy évvel a 14. cikk (1) bekezdésében megállapított időszak lejárta után, amely időszak alatt a tagállamok végrehajtják ezt az irányelvet, a Bizottság a legújabb tudományos és technikai kutatások alapján megfelelő javaslatokat nyújt be a Tanácsnak az engedélyezett anyagok listáját illetően.

12. cikk

(1) Ha egy tagállam részletes indokok alapján állítja, hogy egy kozmetikai termék, amely bár megfelel az ezen irányelv által előírt követelményeknek, veszélyt jelent az egészségre, ideiglenesen megtilthatja e termék forgalomba hozatalát saját területén, vagy azt különleges feltételekhez kötheti. Erről haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, döntése indokainak megjelölésével.

(2) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül konzultációt folytat az érintett tagállammal, amelyet követően haladéktalanul véleményt nyilvánít, és megteszi a megfelelő lépéseket.

(3) Ha a Bizottság arra a véleményre jut, hogy az irányelv technikai kiigazítására van szükség, ezeket a kiigazításokat a Bizottság vagy a Tanács fogadja el a 10. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően. Ebben az esetben az a tagállam, amely védintézkedéseket fogadott el, ezeket a kiigazítás hatálybalépéséig fenntarthatja.

13. cikk

Ha ezen irányelv alapján bármilyen egyéni intézkedés történik a kozmetikai termékek forgalomba hozatalának betiltására vagy korlátozására vonatkozóan, annak közlik a pontos okait. Erről, valamint a hatályban levő tagállami jogszabályokban rendelkezésre álló jogorvoslatok részleteiről, és e jogorvoslatok igénybevételének a határidejéről értesítik az érintett felet.

14. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított tizennyolc hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok azonban az irányelvről szóló értesítését követő 36 hónapon belül még engedélyezhetik területükön olyan kozmetikai termékek forgalomba hozatalát, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvben előírt követelményeknek.

(3) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy a Bizottságot tájékoztassák nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseiről, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

15. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

KOZMETIKAI TERMÉKEK RENDELTETÉS SZERINTI LISTÁJA

- Bőrrel (kéz, arc, láb stb.) érintkező krémek, emulziók, folyadékok, zselék, és olajok

- Arcmaszkok (kivéve az arcradírokat)

- Bőrszínező termékek (folyadékok, paszták, porok)

- Arcpúderek, zuhanyozás utáni hintőporok, higiéniai hintőporok stb.

- Toilette-szappanok, dezodorálószappanok stb.

- Parfümök, illatosított vizek és kölnivizek

- Fürdéshez és tusoláshoz használt keverékek (sók, habok, olajok, zselék stb.)

- Szőrtelenítőszerek

- Dezodorok és izzadásgátlók

- Hajápolási termékek:

- hajszínezők és színtelenítőszerek

- hajhullámosító, hajkiegyenesítő és hajrögzítő készítmények

- hajformázó termékek

- tisztítótermékek (folyadékok, porok, samponok)

- kondicionálótermékek (folyadékok, krémek, olajok)

- fodrászati kellékek (folyadékok, lakkok, brillantinok)

- Borotválkozáshoz való termékek (krémek, habok, szeszek stb.)

- Az arc és a szem festésére vagy a festék eltávolítására szolgáló termékek

- Az ajkakon használható termékek

- Fog- és szájápolási termékek

- Körömápoló termékek és körömlakkok

- A külső nemi szervekkel érintkezésbe kerülő higiénés termékek

- Napozáshoz használt termékek

- Mesterséges bőrbarnító termékek

- Bőrvilágosító termékek

- Ránctalanítótermékek

II. MELLÉKLET

KOZMETIKAI TERMÉKEK ÖSSZETEVŐJEKÉNT FEL NEM HASZNÁLHATÓ ANYAGOK LISTÁJA

1.

N-5-klór-benzoxazol-2-il-acetamid

2.

β-acetoxietil-trimetil-ammónium-hidroxid (acetil-kolin és sói)

3.

Deanol aceglumát ( 7 )

4.

Spironolakton (7)

5.

[4-(4-hidroxi-3-jodofenoxil-)-3,5-dijódfenil] ecetsav és sói

6.

Metotrexát (7)

7.

Amino-kapronsav (7) és sói

8.

Cinkofén (7) , sói, származékai és a származékok sói

9.

Tiropropinsav (7) és sói

10.

Triklór-ecetsav

11.

Aconitum napellus L. (levele, gyökere és galenikus keverékei)

12.

Akonit (az Aconitum napellus L. fő alkaloidája) és sói

13.

Adonis vernalis L. és keverékei

14.

Epinefrin (7)

15.

Rauwolfina serpentina alkaloidái és azok sói

16.

Alkinalkoholok, észtereik, étereik és sóik

17.

Izoprenalin (7)

18.

Allil izotiocianát

19.

Alloklamid (7) és sói

20.

Nalorfin (7) , sói és éterei

21.

Szimpatikomimetikus aminok, amelyek a központi idegrendszerre hatnak: bármely anyag, amely az orvosi vényköteles és az Európa Tanács AP (69) 2 állásfoglalásában említett gyógyszereknek az első listáján szerepel

22.

Anilin, sói, halogenizált és szulfonált származékai

23.

Betoxikain (7) és sói

24.

Zoxazolamin (7)

25.

Prokainamid (7) , sói és származékai

26.

Benzidin

27.

Tuaminoheptán (7) , izomerjei és sói

28.

Oktodrin (7) és sói

29.

2-amino-1,2 bis (4-metoxifenil)etanol és sói

30.

1,3-dimetil-pentilamin és sói

31.

4-amino-szalicilsav és sói

32.

Toluidinek, izomerjeik, sóik valamint halogenizált és szulfonált származékaik

33.

Xilidinek, izomerjeik, sóik, valamint halogenizált és szulfonált származékaik

34.

Imperatorin (9-(3-metoxilbut-2-eniloxi)-furo (3,2-g) kromen-7-on

35.

Ammi majus és galenikus keverékei

36.

2,3-dikloro-2-metil-bután

37.

Androgenikus hatású anyagok

38.

Antracénolaj

39.

Antibiotikumok -----

40.

Antimon és vegyületei

41.

Apocynum cannabinum L. és keverékei

42.

Apomorfin (5,6,6a 7-tetrahidro-6-metil-4H-dibenzo [de, g]=kinolin-10,11-dihidrikus alkohol) és sói

43.

Arzén és vegyületei

44.

Atropa belladonna L. és keverékei

45.

Atropin, sói és származékai

46.

Báriumsók, a báriumszulfid kivételével, a báriumszulfát a III. melléklet első részében megállapított feltételek mellett, valamint (5) -ös utalással a III. melléklet második részében és a IV. melléklet második részében felsorolt színezőanyagokból készített lakkok, pigmentek illetve sók

47.

Benzol

48.

4,5-dihidrobenzimidazol-4-on

49.

Benzazepidek és benzadiazepidek, sóik és származékaik

50.

1-dimetilaminometil-1-metilpropil benzoát és sói (amilokain)

51.

2,2,6-trimetil-4-piperidil benzoát és sói (benzamin)

52.

Izokarbozaxid (7)

53.

Bendroflumetiazid (7) és származékai

54.

Berillium és vegyületei

55.

Elemi bróm

56.

Bretílium tozilát (7)

57.

Adalin (7)

58.

Bromizovál (7)

59.

Brómfeniramin (7) és sói

60.

Benzinólium-bromid (7)

61.

Tetrilammónium-bromid (7)

62.

Brucin

63.

Tetrakain (7) és sói

64.

Mofebutazon (7)

65.

Tolbutamid (7)

66.

Karbutamid (7)

67.

Fenilbutazon (7)

68.

Kadmium és vegyületei

69.

Kőrisbogárpor, Cantharis vesicatoria

70.

(1R,2S)-hexahidro-1,2-dimetil-3,6-epoxiptalikus-anhidrid (kantaridin)

71.

Fenprobamát (7)

72.

A karbazol nitrogéntartalmú származékai

73.

Szén-diszulfid

74.

Kataláz

75.

Kefalin és sói

76.

Chenopodium ambrosioides (illóolaj)

77.

2,2,2-triklór-etilén-1,1-diol

78.

Klór

79.

Klórpropamid (7)

80.

Difenoxilát (7) (hidroklorid)

81.

4-fenilazofenilén-1,3-diamincitrát-hidroklorid (krizoidin-citrát hidroklorid)

82.

Klórzoxazon (7)

83.

2-klór-6-metilpirimidin-4-il-dimetilamin (krimidin-ISO)

84.

Klórprotixén (7) és sói

85.

Klofenamid (7)

86.

N N-bis (2-kloroetil) metilamin N-oxid és sói

87.

Klórmetin (7) és sói

88.

Ciklofoszfamid (7) és sói

89.

Mannonmusztin (7) és sói

90.

Butanilikain (7) és sói

91.

Klórmezazon (7)

92.

Triparanol (7)

93.

2-[2(4-klorofenil)-2-fenilacetil]-indán-1,3-dion (klorofacinon-ISO)

94.

Klórfenoxamin (7)

95.

Fenaglikodol (7)

96.

Klór-etán

97.

Króm; krómsav és sói

98.

Claviceps purpurea Tul., alkaloidái és galenikus keverékei

99.

Conium maculatum L. (gyümölcse, pora, galenikus keverékei)

100.

Gliciklamid (7)

101.

Kobalt benzén-szulfonát

102.

Kolchicin, sói és származékai

103.

Kolchikozid és származékai

104.

Colchicum autumnale L. és galenikus keverékei

105.

Konvallatoxin

106.

Anamilla cocculus L. (gyümölcs)

107.

Croton tiglium (olaj)

108.

1-butil-3-(N-krotonoilszulfanilil)karbamid

109.

Kurare és kurarin

110.

Szintetikus kurarizánsok

111.

Hidrogén-cianid és sói

112.

2-α-ciklohexilbenzil (N N N' N'-tetraetil)trimetil-hiléndiamin (fenetamin)

113.

Ciklomenol (7) és sói

114.

Nátrium-hexaciklonát (7)

115.

Hexapropimát (7)

116.

Dextropropoxifén (7)

117.

O O-diacetil-N-allil-N-normorfin

118.

Pipazetát (7) és sói

119.

5-(α, β-dibromo-fenetil)-5-metil-hidantoin

120.

N-N-pentametilénbis (trimetil-ammónium sók), pl. pentametónium bromid (7)

121.

N N'-[metilimino)-dietilén] bis (etil-dimetil-ammónium) sók, pl. azametónium-bromid (7)

122.

Ciklarbamát (7)

123.

Klofenotán (7) ; DDT (ISO)

124.

Hexametilén bis (trimetilammónium sók) pl. hexametónium-bromid (7)

125.

Diklór-etánok (etilén-kloridok)

126.

Diklór-etilének (acetilén-kloridok)

127.

LSD (7) és sói

128.

2-dietil-amino-etil-3-hidroxi-4-fenil-benzoát és sói

129.

Cinkokain (7) és sói

130.

3-dietil-amino-propil-cinnamát

131.

O O-dietil O-4-nitro-fenil foszfor-tioát (paration-ISO)

132.

[Oxálbis(iminoetilén)]bis[(o-klór-benzil)dietil-ammónium sók)], pl. ambenómium-klorid (7)

133.

Metipirilon (7) és sói

134.

Digitalin és a Digitalis purpurea L. összes heterozidja

135.

7-[2-hidroxi-3-(2-hidroxietil-N-metil-amino)propil]teofillin (xantinol)

136.

Dioxetedrin (7) és sói

137.

Piprokurarium (7)

138.

Propifenazon (7)

139.

Tetrabenazin (7) és sói

140.

Kaptodiám (7)

141.

Mefeklorazin (7) és sói

142.

Dimetil-amin

143.

1,1-bis(dimetil-amino-metil) propil-benzoát és sói (amidrikain, alipin)

144.

Metapirilén (7) és sói

145.

Metamfepramon (7) és sói

146.

Amitriptilin (7) és sói

147.

Metformin (7) és sói

148.

Izoszorbid dinitrát (7)

149.

Malono-nitril

150.

Szukcinonitril

151.

Dinitro-fenol izomerek

152.

Inprokuon (7)

153.

Dimevamid (7) és sói

154.

Difenil-piralin (7) és sói

155.

Szulfin-pirazon (7)

156.

N-(3-karbamoil-3, 3-difenil-prepil)-N N-diizopropil-metil-ammónium sók, pl. izopropamid-jodid (7)

157.

Benaktizin (7)

158.

Benzatropin (7) és sói

159.

Ciklizin (7) és sói

160.

5,5-difenil-4-imidazolidon

161.

Probenecid (7)

162.

Diszulfirám (7) ; tirám (ISO)

163.

Emetin, sói és származékai

164.

Efedrin és sói

165.

Oxanamid (7) és származékai

166.

Eszerin vagy fizosztigmin és sói

167.

4- amino-benzoesav és szabad aminocsoporttal rendelkező észterei bejegyzés lép

168.

Kolinsók és észtereik, pl. kolin-klorid

169.

Karamifén (7) és sói

170.

Dietil 4-nitro-fenil-foszfát

171.

Metetoheptazin (7) és sói

172.

Oxfeneridin (7) és sói

173.

Etoheptazin (7) és sói

174.

Metheptazin (7) és sói

175.

Metil-fenidát (7) és sói

176.

Doxilamin (7) és sói

177.

Tolboxán (7)

178.

4-benzil-oxifenol és 4-etoxi-fenol

179.

Paretoxikain (7) és sói

180.

Fenozolon (7)

181.

Glutetimid (7) és sói

182.

Etilén-oxid

183.

Bemegrid (7) és sói

184.

Valnoktamid (7)

185.

Haloperidol (7)

186.

Parametazon (7)

187.

Fluanizon (7)

188.

Trifluperidol (7)

189.

Fluorezon (7)

190.

Fluorouracil (7)

191.

Fluorsav, szokásos sói, vegyületei és hidrogén-fluoridok, kivéve a III. melléklet első részében felsoroltakat

192.

Furfuril-trimetil-ammóniumsók, pl. furtretónium-jodid (7)

193.

Galantamin (7)

194.

Progesztogének -----

195.

1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán (BHC-ISO)

196.

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4,5,8-dimetano-naftalén (endrin-ISO)

197.

Hexaklór-etán

198.

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4;5,8-dimetano-naftalén (izodrin-ISO)

199.

Hidrasztin, hidrasztinin és sóik

200.

Hidrazidok és sóik

201.

Hidrazin, származékai és azok sói

202.

Oktamoxin (7) és sói

203.

Warfarin (7) és sói

204.

Etil bis(4-hidroxi-2-oxo-1-benzopiran-3-il) acetát és a sav sói

205.

Metokarbamol (7)

206.

Propatil-nitrát (7)

207.

4,4-dihidroxi-3,3"-(3-metil-tiopropilidén) dikumarin

208.

Fenadiazol (7)

209.

Nitroxolin (7) és sói

210.

Hioszciamin, sói és származékai

211.

Hyosciamus niger L. (levelek, magvak, por és galenikus keverékek)

212.

Pemolin (7) és sói

213.

Jód

214.

Dekametilénbis (trimetil-ammónium sók), pl. dekametónium-bromid (7)

215.

Ipekakuána (Cephaelis ipecacuanha Brot. és rokon fajok) (gyökerek, por és galenikus keverékek)

216.

(2-izopropilén-4-enoil)karbamid (apronalid)

217.

α-szantonin (3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahidro-3,5a,9-trimetil-nafto [1,2-b]-furán-2,8-jodin

218.

Lobelia inflata L. és galenikus keverékei

219.

Lobelin (7) és sói

220.

Barbiturátok

221.

Higany és vegyületei, kivéve az a VI. melléklet első részében felsoroltakat

222.

3,4,5-trimetoxifenetilamin és sói

223.

Metaldehid

224.

2-(4-allil-2-metoxifenoxi)-N,N-dietil-acetamid és sói

225.

Kumetarol (7)

226.

Dextrometorfán (7) és sói

227.

2-metil-heptil-amin és sói

228.

Izometheptén (7) és sói

229.

Mekamil-amin (7)

230.

Guaifenezin (7)

231.

Dikumarol (7)

232.

Fenmetrazin (7) , származékai és sói

233.

Tiamazol (7)

234.

3,4-dihidro-2-metoxi-2-metil-4-fenil-2H,5H-pirano [3,2-c]-[1] benzopiran-5-on (ciklokumarol)

235.

Karizoprodol (7)

236.

Meprobamát (7)

237.

Tefazolin (7) és sói

238.

Arekolin

239.

Poldin metil-szulfát (7)

240.

Hidroxizin (7)

241.

2-naftol

242.

1- és 2-naftil-amilok és sóik

243.

3 (1-naftil-metil)-2-imidazolin

244.

Nafazolin (7) és sói

245.

Neosztigmin és sói (pl. neosztigmin-bromid (7) )

246.

Nikotin és sói

247.

Amil-nitritek

248.

Szervetlen nitritek, kivéve nátrium-nitrit

249.

Nitro-benzol

250.

Nitro-krezolok és alkálifémekkel alkotott sóik

251.

Nitro-furantoin (7)

252.

Furazolidon (7)

253.

Nitroglicerin

254.

Acenokumarol (7)

255.

Alkáli pentacianonitrozilferrát (2-)

256.

Nitrosztilbének, velük egy homológ sorba tartozó anyagok és származékaik

257.

Noradrenalin és sói

258.

Noszkapin (7) és sói

259.

Guanetidin (7) és sói

260.

Ösztrogének -----

261.

Oleandrin

262.

Klortalidon (7)

263.

Pelletierin és sói

264.

Pentaklór-etán

265.

Pentaeritril tetranitrát (7)

266.

Pentiklorál (7)

267.

Oktanil-amin (7) és sói

268.

Pikrinsav

269.

Fenacemid (7)

270.

Difenkloxazin (7)

271.

2-fenil-indán-1,3-dion (fenindion)

272.

Etil-fenacemid (7)

273.

Fenprokoumon (7)

274.

Feniramidol (7)

275.

Triamterén (7) és sói

276.

Tetraetil-pirofoszfát; TEPP (ISO)

277.

Tritolil-foszfát

278.

Pszilocibin (7)

279.

Foszfor és fémfoszfidok

280.

Talidomid (7) és sói

281.

Phyrsostigma venenosum Balf.

282.

Pikrotoxin

283.

Pilokarpin és sói

284.

α-piperidin-2-il benzil ecet balra forgató treoforma (levofacetoperán) és sói

285.

Pipradrol (7) és sói

286.

Azaciklonol (7) és sói

287.

Bietamiverin (7)

288.

Butopiprin (7) és sói

289.

Ólom és vegyületei

290.

Koniin

291.

Prunus laurocerasus L. ("desztillált babérmeggyvíz")

292.

Metirapon (7)

293.

A munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmére irányuló alapvető biztonsági szabványok megállapításáról szóló 96/29/Euratom irányelvben ( 8 ) meghatározott radioaktív anyagok.

294.

Juniperus sabina L. (levél, illóolaj és galenikus keverékek)

295.

Hioszcin, sói és származékai

296.

Az arany sói

297.

Szelén és vegyületei, kivéve a szelén-diszulfid, a III. melléklet első része 49-es hivatkozási száma alatt kikötött körülmények között

298.

Solanum nigrum L. és galenikus keverékei

299.

Spartein és sói

300.

Glükokortizoidok

301.

Datura stramonium L. és galenikus keverékei

302.

Sztrofantinok, aglükonjaik és megfelelő származékaik

303.

Strophantus fajok és galenikus keverékeik

304.

Sztrichnin és sói

305.

Strychnos fajok és galenikus keverékeik

306. Természetes és mesterséges narkotikumok: a New Yorkban 1961. március 30-án aláírt, a narkotikumokról szóló, 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. és II. táblázatában felsorolt összes anyag

307.

Szulfonamidok (szulfanil-amid és azok a származékai, amelyek az -NH2 csoportok egy vagy több H-atomjának helyettesítésével keletkeznek) és sóik

308.

Szultiám (8)

309.

Neodímium és sói

310.

Tiotepa (8)

311.

Pilocarpus jaborandi Holmes és galenikus keverékei

312.

Tellúr és vegyületei

313.

Xilometazolin és sói

314.

Tetraklór-etilén

315.

Szén-tetraklorid

316.

Hexaetil-tetrafoszfát

317.

Tallium és vegyületei

318.

Thevetia neriifolia Juss., glükózkivonat

319.

Etionamid (8)

320.

Fenotiazin (8) és vegyületei

321.

Tiokarbamid és származékai, kivéve a III. melléklet első részében felsoroltat

322.

Mefenezin (8) és észterei

323.

Azok az oltóanyagok, toxinok és szérumok, amelyeknek listája a bejegyzett gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedésekben megállapított rendelkezések közelítéséről szóló, 1975. május 20-i tanácsi irányelv mellékletében található (HL L 147., 1975.6.9., 13. o.)

324.

Tranil-cipromin (8) és sói

325.

Triklór-nitrometán (klórpikrin)

326.

2,2,2-tribromoetanol (tribróm-etilalkohol)

327.

Triklór-metin (8) és sói

328.

Tretamin (8)

329.

Gallamin trietijodid (8)

330.

Ugrinea scilla Stern és galenikus keverékei

331.

Veratrin, sói és galenikus keverékei

332.

Schoenocaulon officinale Lind. (magvak és galenikus keverékek)

333.

Veratrum Spp. és keverékei

334.

Vinil-klorid monomer

335.

Ergokalciferol (8) és kolekalciferol (D2- és D3-vitamin)

336.

O-alkilditiokarbonsavak sói

337.

Yohimbin és sói

338.

Dimetil-szulfoxid (8)

339.

Difenhidramin (8) és sói

340.

4-tert-butil-fenol

341.

4-tert-butil-pirokatechin

342.

Dihidrotakiszterol (8)

343.

Dioxán

344.

Morfolin és sói

345.

Pyrethrum album L. és galenikus keverékei

346.

2-[4-metoxibenzil-N-(2-piridil)amino]-etil-dimetil-amin

347.

Tripelennamin (8)

348.

Tetraklór-szalicil-anilidek

349.

Diklór-szalicil-anilidek

350.

Tetrabróm-szalicil-anilidek -----

351.

Dibróm-szalicil-anilidek -----

352.

Bitionol (8)

353.

Tiurám-monoszulfidok

354.

Tiurám-diszulfidok

355.

Dimetil-formamid

356.

4-fenilbut-3-en-2-on

357.

4-hidroxi-3-metoxicinnamil-alkohol benzoátjai, kivéve a felhasznált természetes anyagokban található szokásos mennyiséget

358.

A furokomarinek (pl. trioxi-szalán (8) , 8 metoxi-psoralén, 5 metoxi- psoralén), kivéve a felhasznált természetes kivonatokban található szokásos mennyiséget.

Fényvédő- és bőrbarnító készítményekben a furokomarin tartalom 1 mg/kg alatt legyen

359.

A Laurus nobilis L. magjából nyert olajok

360.

Szafrol, kivéve a felhasznált természetes kivonatokban meglevő szokásos mennyiséget, és feltéve, hogy koncentrációja nem haladja meg a következő értékeket:

100 ppm a késztermékben,

50 ppm a fog- és szájápolási termékekben, feltéve, hogy a kifejezetten gyermekek számára készült fogkrémek nem tartalmaznak szafrolt

361.

5,5'-di-izopropil-2,2 "-dimetil-bifenil-4,4"-diil dihipojodit

362.

3'-etil-5', 6', 7', 8'-tetrahidro-5', 5', 8', 8'-tetrametil-2'-acetonafton vagy 7-acetil-6-etil-1, 1,4,4-tetrametil-1, 2,3,4-tetrahidronaftalén

363.

O-feniléndiamin és sói

364.

4-metil-m-feniléndiamin és sói

365.

arisztolsav és sói, Aristolochia spp. és keverékei

366.

Kloroform

367.

2,3,7, 8-tetra-klorodibenzo-p-dioxin

368.

2,6-dimetil-1,3-dioxán-4 il-acetát (dimetoxán)

369.

Piritión-nátrium (INNM)

370.

N-(triklór-metil-tio)-4 ciklohexén-1,2 dikarboximid (captan)

371.

2,2'-dihidroxi-3,3',5,5',6,6'-hexaklór-difenil-metán (hexaklorofén)

372.

6-(piperidinil-)2,4-pirimidinediamin 3-oxid (minoxidil) és sói

373.

3,4', 5-tribróm-szalicil-anilid

374.

Phytolacca spp. és keverékei

375.

Tretinoin (8) (retinol sav és sói)

376.

1-metoxi-2,4-diamino-benzol (2,4-diamino-anizol - CI 76050) és sói

377.

1-metoxi-2,5-diamino-benzol (2,5-diamino-anizol) és sói

378.

CI 12140 színezék

379.

CI 26105 színezék

380.

CI 42555 színezék

CI 42555-1 színezék

CI 42555-2 színezék

381.

Amil-4 dimetil-amino-benzoát izomerek keveréke (Padimát A (INN))

383.

2 amino-4 nitro-fenol

384.

2 amino-5 nitro-fenol

385.

11 α-hidroxipregn-4-én-3,20-dion és észterei

385.

11α-hidroxipregn-4-en-3, 20-dion) és észterei

386.

a C. I. 42 640-es színezék

387.

CI 13 065 színezék

388.

CI 42 535 színezék

389.

CI 61 554 színezék

390.

Szteroid szerkezetek antiandrogénei

391.

cirkónium és vegyületei, kivéve a III. melléklet első részében az 50-es hivatkozási szám alatt felsorolt anyagok, és cirkóniumlakkok, pigmentek és a színezőanyagok sói, amelyek a IV. melléklet első részében a 3-as hivatkozási szám alatt szerepelnek

393.

acetonitril

394.

tetrahidrozolin és sói

395.

Hidroxi-8-kinolin és szulfátja, kivéve a III. melléklet első részében az 51-es szám alatt feltüntetett felhasználásokhoz

396.

Ditio-2,2'-bispiridin-dioxid-1,1' (trihidratált magnézium-szulfát tartalmú addíciós terméke) - (pirition-diszulfid + magnézium-szulfát)

397.

CI 12075 színezőanyag és lakkjai, pigmentjei és sói

398.

CI 45170 és CI 45170:1 színezőanyag

399.

Lidokain

400.

1,2-epoxi-bután

401.

CI 15585 színező anyag

402.

Stroncium-laktát

403.

Stroncium-nitrát

404.

Stroncium-polikarboxilát

405.

Pramokain

406.

4-etoxi-m-fenilén-diamin és sói

407.

2,4-diamino-fenil-etanol éa sói

408.

Katekol

409.

Pirogallol

410.

Nitrózaminok

411.

Szekunder alkil- és alkanolaminok és sóik

412.

4-amino-2-nitrofenol

413.

2-metil-m-feniléndiamin

414.

4 tercier-butil 3 metoxi 2,6 dinitro-toluol (Musk Ambrette)

416.

Sejtek, szövetek és emberi eredetű termékek

417.

3,3 bis(4 hidroxi-fenil) ftalid (Fenolftalein (8) )

418.

3-Imidazol-4 ilakrilsav és annak etilésztere (urokaniksav)

419.

az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 9 ) 4. illetve 5. cikkében meghatározott 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok, valamint az azokból származó összetevők.

420.

Nyers és finomított kőszénkátrány

421.

1,1,3, 3,5 pentametil-4,6 dinitro-indán (moskén)

422.

5 tercier-butil-1, 2,3 trimetil-4,6 dinitro-benzol (musk-tibetén)

423.

Örvénygyökér olaj (Inula helenium) (CAS-szám: 97676-35-2), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

424.

Benzil-cianid (CAS-szám: 140-29-4), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

425.

Ciklámen-alkohol (CAS-szám: 4756-19-8), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

426.

Dietil-maleát (CAS-szám: 141-05-9), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

427.

Dihidro-kumarin (CAS-szám: 119-84-6), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

428.

2,4-dihidroxi-3-metil-benzaldehid (CAS-szám: 6248-20-0), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

429.

3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-geraniol) (CAS-szám: 40607-48-5), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

430.

4,6-dimetil-8-terc-butil-kumarin (CAS-szám: 17874-34-9), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

431.

Dimetil-citrakonát (CAS-szám: 617-54-9), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

432.

7,11-dimetil-4, 6,10-dodekatrien-3-on (CAS-szám: 26651-96-7), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

433.

6,10-dimetil-3, 5,9-undekatrien-2-on (CAS-szám: 141-10-6), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

434.

Difenil-amin (CAS-szám: 122-39-4), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

435.

Etil-akrilát (CAS-szám: 140-88-5), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

436.

Fügefalevél (Ficus carica) abszolútum (CAS-szám: 68916-52-9), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

437.

trans- 2-heptenal (CAS-szám: 18829-55-5), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

438.

trans- 2-hexenal dietil-acetál (CAS-szám: 67746-30-9), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

439.

trans- 2-hexenal-dimetil-acetál (CAS-szám:18318-83-7), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

440.

Hidroabietil-alkohol (CAS-szám: 13393-93-6), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

441.

6-izopropil-dekahidronaftalin-2-ol (CAS-szám: 34131-99-2), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

442.

7-metoxi-kumarin (CAS-szám: 531-59-9), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

443.

4-(4-metoxi-fenil)- 3-buten-2-on (CAS-szám: 943-88-4), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

444.

1-(4-metoxi-fenil)- 1-penten-3-on (CAS-szám: 104-27-8), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

445.

Metil-transz- 2-butenoát (CAS-szám: 623-43-8), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

446.

7-metil-kumarin (CAS-szám: 2445-83-2), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

447.

5-metil-hexán-2, 3-dion (CAS-szám: 13706-86-0), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

448.

2-pentilidén-ciklohexanon (CAS-szám: 25677-40-1), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

449.

3,6,10-trimetil-3, 5,9-undekatrien-2-on (CAS-szám: 1117-41-5), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

450.

Verbéna illóolajok (Lippia citriodora Kunth.) és azok származékai - az abszolút olajok kivételével - (CAS-szám: 8024-12-2), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

451.

Metil-eugenol (CAS-szám: 95-15-2), kivéve a felhasznált természetes illóolajban előforduló szokásos mennyiséget, és feltéve, hogy a töménység nem haladja meg:

a) tiszta illatanyag esetén a 0,01 %-ot

b) kölnivíz esetén a 0,004 %-ot

c) illatosított krém esetén a 0,002 %-ot

d) öblítőszerek esetén a 0,001 %-ot

e) egyéb testápolási cikkek és szájhigiéniai termékek esetén a 0,0002 %-ot

452.

6-(2-Klór-etil)-6-(2-metoxi-etoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-szila-undekán (CAS-szám 37894-46-5)

453.

Kobalt-diklorid (CAS-szám 7646-79-9)

454.

Kobalt-szulfát (CAS-szám 10124-43-3)

455.

Nikkel-monoxid (CAS-szám 1313-99-1)

456.

Dinikkel-trioxid (CAS-szám 1314-06-3)

457.

Nikkel-dioxid (CAS-szám 12035-36-8)

458.

Trinikkel-diszulfid (CAS-szám 12035-72-2)

459.

Tetrakarbonil-nikkel (CAS-szám 13463-39-3)

460.

Nikkel-szulfid (CAS-szám 16812-54-7)

461.

Kálium-bromát (CAS-szám 7758-01-2)

462.

Szén- monoxid (CAS-szám 630-08-0)

463.

Buta-1,3-dién (CAS-szám 106-99-0)

464.

Izobután (CAS-szám 75-28-5), ha ≥ 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

465.

Bután (CAS-szám 106-97-8), ha ≥ 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

466.

C3-4 Nyersolaj-/Gázolajgázok (CAS-szám 68131-75-9), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

467.

A katalitikus krakk-desztillátum és a katalitikus krakkbenzint frakcionáló elnyeletőoszlop végfrakciója (nyersolaj) (CAS-szám 68307-98-2), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

468.

A katalitikus polimer-benzint frakcionáló stabilizátor (CAS-szám 68307-99-3) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

469.

Hidrogén-szulfid-mentes, katalizátorral reformált benzint frakcionáló stabilizáló oszlop (CAS-szám 68308-00-9) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

470.

Krakk-párlatot hidrogénező sztrippelő-kolonna (CAS-szám 68308-01-0) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

471.

Katalitikusan krakkolt gázolajat abszorbeáló kolonna (CAS-szám 68308-03-2) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

472.

Gázvisszanyerő-üzem (CAS-szám 68308-04-3) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

473.

Gázkinyerő üzem etánmentesítőjéből (CAS-szám 68308-05-4) származó utópárlat (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

474.

Hidrogénnel kénmentesített desztillátumot és hidrogénnel kéntelenített benzint frakcionáló-kolonna (CAS-szám 68308-06-5) savmentes utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

475.

Kénhidrogénmentes, hidrogénnel kéntelenített vákuumolajat sztrippelő kolonnából (CAS-szám 68308-07-6) származó utópárlat (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

476.

Izomerizált benzin frakcionáló stabilizátor oszlopának (CAS-szám 68308-08-7) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

477.

Kénhidrogénmentes, közvetlen lepárlással nyert könnyűbenzin-stabilizátor (CAS-szám 68308-09-8) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

478.

Kénhidrogénmentes, közvetlen lepárlással nyert párlat hidrogénes kénmentesítőjének (CAS-szám 68308-10-1) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

479.

Propán-propilén kiindulási alkilezőelegy betáplálásához szükséges etánmentesítő (CAS-szám 68308-11-2) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

480.

Kénhidrogénmentes, vákuumolajat hidrogénnel kénmentesítő berendezés (CAS-szám 68308-12-3), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

481.

Katalizátorral krakkolt fejtermékek gázai (kőolaj) (CAS-szám 68409-99-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

482.

C1-2 alkánok (CAS-szám 68475-57-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

483.

C2-3 alkánok (CAS-szám 68475-58-1), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

484.

C3-4 alkánok (CAS-szám 68475-59-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

485.

C4-5 alkánok (CAS-szám 68475-60-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

486.

Fűtőgázok (CAS-szám 68476-26-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

487.

Nyersolaj-párlatok fűtőgázai (CAS-szám 68476-29-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

488.

C3-4 -szénhidrogének (CAS-szám 68476-40-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

489.

C4-5- szénhidrogének (CAS-szám 68476-42-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

490.

C3-ban gazdag, C2-4- szénhidrogének (CAS-szám 68476-49-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

491.

Cseppfolyósított kőolajgázok (CAS-szám 68476-85-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

492.

Cseppfolyósított, merkaptán mentesített ill. "édesített" kőolajgázok (CAS-szám 68476-86-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

493.

Izobutánban gazdag gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-33-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

494.

Piperilénben gazdag, C3-6 párlatok (kőolaj) (CAS-szám 68477-35-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

495.

Amin típusú adagolóanyagok gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-65-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

496.

Benzolos részleg hidrogénező kénmentesítőjének (CAS-szám 68477-66-7) gázai (kőolaj), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

497.

Hidrogénben gazdag, benzolrecirkuláltató üzem (CAS-szám 68477-67-8) gázai (kőolaj), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

498.

Hidrogénben, nitrogénben gazdag kompaundált (zsírosított) kenőolaj gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-68-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

499.

Butánmentesített fejtermékek gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-69-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

500.

C2-3- gázok (petróleum) (CAS-szám 68477-70-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

501.

C4-ben gazdag, savmentes, a katalikusan krakkolt gázolaj propánmentesítő részlegének fenéktermékeiből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-71-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

502.

C3-5-ben gazdag, katalitikus krakk-benzin butánmentesítőjében lévő fenéktermékek gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-72-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

503.

C3-ban gazdag, savmentes, a krakkbenzin propánmentesítőjének fejtermékéből eredő gázok (petróleum) (CAS-szám 68477-73-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

504.

Katalitikus krakkoló gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-74-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

505.

C1-5-ben gazdag, katalitikus krakkoló gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-75-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

506.

C2-4-ben gazdag, katalitikusan polimerizált benzinstabilizátor fejtermékének gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-76-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

507.

Katalitikusan reformált benzin sztrippelő-kolonnájának fejtermékeiből kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-77-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

508.

C1-4-ben gazdag, katalitikus reformálást végző üzem gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-79-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

509.

C6-8 katalitikus reformálóüzem recirkulálásából származó gázok (petróleum) (CAS-szám 68477-80-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

510.

C6-8- katalitikus reformálóüzemből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-81-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

511.

Hidrogénben gazdag, C6-8-katalitikus reformálóüzem recirkuláltatásából eredő gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-82-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

512.

C3-5-olefin-paraffin alkilező összeállításból származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-83-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

513.

C2-visszaáramlásból származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-84-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

514.

C4-ben gazdag gázok (petróleum) (CAS-szám 68477-85-0) ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

515.

A deetanizáló üzem fejtermékeiből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-86-1), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

516.

Deizobutanizáló torony fejtermékeiből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-87-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

517.

Száraz, propénben gazdag, depropanizáló üzemből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-90-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

518.

Depropanizáló üzem fejtermékeinek gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-91-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

519.

Szárított, savas, gázsűrítő üzemből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-92-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

520.

Gázsűrítő reabszorbáló üzem desztillációjából eredő gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-93-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

521.

Gázvisszanyerő üzem depropanizáló fejtermékeiből származó gázok (petróleum) (CAS-szám 68477-94-1), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

522.

Girbatol üzemi betáplálóból származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-95-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

523.

Hidrogén-elnyeletőből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-96-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

524.

Hidrogénben dúsított gázok (petróleum) (CAS-szám 68477-97-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

525.

Hidrogénben, nitrogénben gazdag, a hidrogénezőüzem komopaundált kenőolajának recirkuláltatásából eredő gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-98-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

526.

C4-ben gazdag, kénhidrogénmentes és az izomerizált könnyűbenzin frakcionáló üzemből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-99-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

527.

Hidrogénben gazdag visszavezetett gázok (kőolaj) (CAS-szám 68478-00-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

528.

Hidrogénben gazdag, a reformáló üzem kiegészítő részlegéből eredő gázok (kőolaj) (CAS-szám 68478-01-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

529.

A reformáló hidrogénezőüzem gázai (kőolaj) (CAS-szám 68478-02-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

530.

Hidrogénben és metánban gazdag a reformáló hidrogénező üzemből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68478-03-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

531.

Hidrogénben gazdag, a reformáló hidrogénező üzem kiegészítő részlegéből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68478-04-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

532.

Hőkrakkoló desztillációjánál kinyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68478-05-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

533.

Katalitikus krakkolással derített és hőkrakkolásnak alávetett vákuum-desztillációs fenéktermék-frakcionáló refluxtartályából kinyert véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-21-7), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

534.

Katalitikus krakkbenzin-stabilizáló abszorpciós kolonnájából származó véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-22-8), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

535.

Katalitikus krakkolóból, katalitikus reformáló részlegből és kénhidrogén-mentesítő részlegből kialakított frakcionáló üzemből kapott maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-24-0), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

536.

Katalitikus krakkolóüzem refrakcionáló lepárlást végző abszorpciós kolonnájából kapott véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-25-1), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

537.

Katalitikusan reformált benzin-frakcionáló stabilizáló-kolonnából kapott maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-26-2), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

538.

Katalitikusan reformált benzinszeparátorból kapott maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-27-3), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

539.

Katalitikusan reformált könnyűbenzin stabilizáló kolonnából kapott maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-28-4), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

540.

Krakkpárlat hidrogénező leválasztójából nyerhető véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-29-5), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

541.

Kénhidrogén-mentesített, közvetlen atmoszférikus desztillációval lepárolt könnyűbenzin-szeparátorból kapható véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-30-8), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

542.

C4-ben gazdag, telített gázt alkalmazó üzem kevert gőzáramából kapott véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-32-0), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

543.

C1-2-ben gazdag, telített gázt visszanyerő üzemből kapható véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-33-1), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

544.

Fenéktermékek, hőkrakkolását végző üzemből kinyerhető véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-34-2), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

545.

C3-4-ben gazdag kőolajpárlatából kapott szénhidrogének (CAS-szám 68512-91-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

546.

Katalitikusan reformált, közvetlen desztillációval lepárolt könnyűbenzin stabilizáló kolonnájának fejtermékeiből kapható gázok (kőolaj) (CAS-szám 68513-14-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

547.

Széles forrásponthatárok között forró benzin/teljes benzinfrakciójú hexánmentesítő üzemből nyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68513-15-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

548.

Szénhidrogénben gazdag, hidrokrakkoló protonmentesítőből kinyert gázok (kőolaj) (CAS-szám 68513-16-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

549.

Közvetlen desztillációval lepárolt könnyűnafta stabilizáló kolonnájából kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68513-17-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

550.

Reformálóüzem effluensét magas nyomáson tároló expanziós tartályból kinyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68513-18-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

551.

Reformálóüzem effluensét/kilépő termékeit alacsony nyomáson tároló expanziós tartályból/szeparátorból kinyerhető gázok (petróleum) (CAS-szám 68513-19-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

552.

C4-ben gazdag, alkilező szétválasztó kolonnából kinyerhető reziduumok/desztillációs/lepárlási maradékok/maradványok (kőolaj) (CAS-szám 68513-66-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

553.

C1-4 Szénhidrogének C1-4 (CAS-szám 68514-31-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

554.

Korrózív kéntartalom nélküli, "édesített" C1-4-szénhidrogének (CAS-szám 68514-36-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

555.

Olajfinomító gázdesztillálásánál kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68527-15-1), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

556.

C1-3 szénhidrogének (CAS-szám 68527-16-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

557.

A butánmentesítő frakciójából származó C1-4 szénhidrogének (CAS-szám 68527-19-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

558.

A benzolrészlegben lévő hidrogénező pentánmentesítőjének fejtermékeiből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68602-82-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

559.

C1-5 nedves gázok (kőolaj) (CAS-szám 68602-83-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

560.

A másodlagos abszorpciós kolonnából és a fluidizált katalitikus krakkolóüzem fejtermékeinek frakcionáló üzeméből kinyerhető gázok (petróleum) (CAS-szám 68602-84-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

561.

C2-4-szénhidrogének (CAS-szám 68606-25-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

562.

C3-szénhidrogének (CAS-szám 68606-26-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

563.

Alkilezéshez használt alapanyagokból származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68606-27-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

564.

A propánmentesítő üzem fenéktermékeinek frakcionálásából eredő gázok (kőolaj) (CAS-szám 68606-34-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

565.

Finomítói gázok kőolajtermékei (CAS-szám 68607-11-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

566.

Hidrokrakkoló, alacsony nyomáson működő szeparátorból nyerhető gázok (petróleum) (CAS-szám 68783-06-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

567.

Finomítói keverékből származó gázok (petróleum) (CAS-szám 68783-07-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

568.

Katalitikus krakkolásból kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68783-64-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

569.

Merkaptánmentesített, "édesített" gázok (kőolaj) (CAS-szám 68783-65-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

570.

Finomítói gázok (kőolaj) (CAS-szám 68814-67-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

571.

Platinakatalizátoros/Platformer-rendszerű termékek elválasztásánál kapott gázok (petróleum) (CAS-szám 68814-90-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

572.

Hidrogénezett savas kerozin pentánmentesítő üzemének stabilizáló kolonnájából származó gázok (petróleum) (CAS-szám 68911-58-0), ha ezek > 0,1 butadiént tartalmaznak

573.

Hidrogénezett, savas kerozin expanziós tartályából kapott gázok (petróleum) (CAS-szám 68911-59-1), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

574.

Nyersolaj frakcionálásánál kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68918-99-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

575.

Hexánmentesítőből kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-00-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

576.

A párlatok Unifining üzemében levő és a kéngázokat kigőzöltetéssel eltávolító sztripperéből kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-01-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

577.

Fluidizáló katalitikus krakkolási művelethez kapcsolódó frakconálásból kapott gázok (petróleum) (CAS-szám 68919-02-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

578.

Fluidizációs katalitikus krakkolást végző üzem gázmosójának másodlagos abszorpciós kolonnájánál kapott gázok (petróleum) (CAS-szám 68919-03-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

579.

Nehéz párlatokat hidrogénező, kénmentesítő sztripperből nyerhető gázok (petróleum) (CAS-szám 68919-04-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

580.

Közvetlen desztillációval lepárló könnyű gazolint frakcionáló stabilizáló kolonnákból kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-05-1), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

581.

A nafta Unifining üzemének kénmentesítő sztripperéből kapott gázok (petróleum) (CAS-szám 68919-06-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

582.

Platforming üzem stabilizáló kolonnájánál és a könnyű előpárlatok frakcionálásánál kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-07-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

583.

Az előzetes egyensúlyi desztillálótoronyból származó nyers párlatokból nyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-08-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

584.

Közvetlenül desztillált nafta katalitikus reformálásából nyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-09-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

585.

Közvetlenül desztilláló stabilizátor-kolonnából kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-10-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

586.

Kátrány-sztripperből kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-11-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

587.

Unifining sztripperből kinyert gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-12-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

588.

Fluidizált katalitikus krakkolást végző üzem kipárlókolonnájának fejtermékeiből kinyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-20-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

589.

Katalitikusan krakkolt nafta butánmentesítőjéből nyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68952-76-1), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

590.

Katalitikusan krakkolt párlatból és a nafta stabilizátor-kolonnájából kapható maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68952-77-2), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

591.

Katalitikusan kénhidrogén-mentesített nafta-elkülönítőből kapott maradékgáz (petróleum) (CAS-szám 68952-79-4), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

592.

Közvetlenül desztillált nafta kénhidrogén-mentesítőből kapott maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68952-80-7), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

593.

Hővel krakkolt párlatból, gázolajból és a nafta abszorpciós kolonájából kapott maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68952-81-8), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

594.

Hőkrakkolásnak alávetett szénhidrogén frakcionáló stabilizáló-kolonnájából kapott maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68952-82-9), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

595.

Gőzzel krakkolt, könnyű butadién-koncból kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68955-28-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

596.

Szivacsos abszorpciós kolonnából, fluidizált katalitikus krakkolóból és egy gázolaj kénmentesítőjének fejtermék-frakcionálásából kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68955-33-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

597.

Közvetlen lepárlással kapott könnyűbenzin katalizátoros reformálását végző stabilizátor fejtermékéből kinyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68955-34-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

598.

Nyerspárlatokból és katalitikus krakkolásból eredhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68989-88-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

599.

C4-szénhidrogének (CAS-szám 87741-01-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

600.

C3-ban gazdag C1-4-alkánok (CAS-szám 90622-55-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

601.

Gázolaj dietanolamin gázmosóból kinyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 92045-15-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

602.

A gázolaj hidrogénezéssel történő kéntelenítésének kilépő termékeiből kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 92045-16-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

603.

Gázolaj kénhidrogén-mentesítésének gőzzel vagy gázzal végzett öblítésekor keletkezett gázok (kőolaj) (CAS-szám 92045-17-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

604.

A hidrogénezőüzem effluensének expanziós tartályából kinyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 92045-18-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

605.

A nafta gőzkrakkolásánál keletkező magasnyomású véggázok (CAS-szám 92045-19-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

606.

A fűtőolajok viszkozitásának visszaállítására a desztillációs maradékok enyhe krakkolásából, azaz a bepárlási maradékok u.n. visbreaking műveleti technológiájánál képződnek ezek a gázok (kőolaj) (CAS-szám 92045-20-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

607.

C3-ban gazdag, gőzzel fejlesztett krakkgázok (kőolaj) (CAS-szám 92045-22-2), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

608.

Gőzkrakkolású párlatok C4-szénhidrogénjei (CAS-szám 92045-23-3), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

609.

Cseppfolyósított, "édesített" C4- frakció ásványolaj-gázai (CAS-szám 92045-80-2), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

610.

1,3-butadién-és izobutén-mentes C4-szénhidrogének (CAS-szám 95465-89-7), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

611.

Gőzzel krakkolt C4-frakció kupro-ammónium-acetát extr., C3-5 és C3-5 telítetlen butadién-mentes raffinátok (kőolaj) (CAS-szám 97722-19-5), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

612.

Benzo[def]krizén (CAS-szám 50-32-8)

613.

Szénkátrány-kőolaj szurok (CAS-szám 68187-57-5), ha > 0.005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

614.

Kondenzáltgyűrűs aromás vegyületek párlatai (szén-ásványolaj) (CAS-szám 68188-48-7), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

617.

Acenaftén frakciónál keletkező, acenaftén-mentes kreozot-olaj (CAS-szám 90640-85-0), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

618.

Alacsony hőmérsékleten képződő kőszénkátrány-szurok (CAS-szám 90669-57-1), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

619.

Hővel kezelt, alacsony hőmérsékleten kőszénkátrányból képződő szurok (CAS-szám 90669-58-2), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

620.

Oxidált, alacsony hőmérsékletű kőszénkátrányból képződő szurok (CAS-szám 90669-59-3), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

621.

Barnaszén extrahálási maradékai (szén) (CAS-szám 91697-23-3), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

622.

Magas hőmérsékleten barnaszén-kátrányból képződő keményparaffinok (cerezin) (szén) (CAS-szám 92045-71-1), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

623.

Hidrogénezett, magas hőmérsékleten képződő barnaszén-kátrányból keletkező keményparaffin (cerezin) (szén) (CAS-szám 92045-72-2), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

624.

Kőszénkátrány kokszolással kapott szurkából kapott szilárd hulladékok (CAS-szám 92062-34-5), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

625.

Kőszénkátrányból magas hőmérsékleten képződő másodlagos szurok, (CAS-szám 94114-13-3), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

626.

Oldószeres extrahálásnál képződő folyékony lepárlási maradékok (szén) (CAS-szám 94114-46-2), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

627.

Oldószeres extraháló oldatban képződő folyékony széntermékek. (CAS-szám 94114-47-3), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

628.

Folyadékok oldószeres extrahálásnál kapott cseppfolyós széntermékek, (CAS-szám 94114-48-4), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tatalmaznak

629.

Szénnel kezelt, barnaszénből magas hőmérsékleten képződő kátrányból kapott keményparaffinok (szén) (CAS-szám 97926-76-6), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

630.

Derítőfölddel előkezelt barnaszén magas hőmérsékleten képződő kátrányából kapott keményparaffinok (szén) (CAS-szám 97926-77-7), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

631.

Kovasavval előkezelt /preparált barnaszén magas hőmérsékleten képződő kátrányából kapott keményparaffin (szén) (CAS-szám 97926-78-8), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

632.

Bicikloaromás és heterociklikus szénhidrogén-frakcionálásánál kinyerhető absorpciós olajok, (CAS-szám 101316-45-4), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

633.

Vegyes kőszénkátrány-szurok-polietilén-polipropilén pirolizisénél keletkező policiklikus C20-28-aromás szénhidrogének (CAS-szám 101794-74-5), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

634.

Vegyes kőszénkátrány-szurok polietilén pirilizisénél keletkező, policiklikus C20-28 aromás szénhidrogének (CAS-szám 101794-75-6), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

635.

Vegyes kőszénkátrány-szurok-polisztirol pirolizisnél kapott policiklikus C20-28 aromás szénhidrogének (CAS-szám 101794-76-7), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

636.

Hőkezelt, kőszénkátrányból magas hőmérsékleten keletkező kátrányból kapott szurok (CAS-szám 121575-60-8), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

637.

Dibenz[a,h]anthracén (CAS-szám 53-70-3)

638.

Benz[a]anthracén (CAS-szám 56-55-3)

639.

Benz[e]pyrén (CAS-szám 192-97-2)

640.

Benz[j]fluorantrén (CAS-szám 205-82-3)

641.

Benz(e)acefenantrilén (CAS-szám 205-99-2)

642.

Benz(k)fluorantrén (CAS-szám 207-08-9)

643.

Krizén (CAS-szám 218-01-9)

644.

2-Bróm-propán (CAS-szám 75-26-3)

645.

Triklór.etilén (CAS-szám 79-01-6)

646.

1,2-Dibróm-3-klór-propán (CAS-szám 96-12-8)

647.

2,3-Dibróm-propán-1-ol (CAS-szám 96-13-9)

648.

1,3-Diklór-propán-2-ol (CAS-szám 96-23-1)

649.

α,α,α-Triklór-toluol (CAS-szám 98-07-7)

650.

α-Klór-toluol (CAS-szám 100-44-7)

651.

1,2-Dibróm-etán (CAS-szám 106-93-4)

652.

Hexaklór-benzol (CAS-szám 118-74-1)

653.

Bróm-etilén (CAS-szám 593-60-2)

654.

1,4-Diklórbut-2-én (CAS-szám 764-41-0)

655.

Metil-oxirán (CAS-szám 75-56-9)

656.

(Epoxi-etil)benzol (CAS-szám 96-09-3)

657.

1-Klór-2,3-epoxi-propán (CAS-szám 106-89-8)

658.

R-1-Klór-2,3-epoxi-propán (CAS-szám 51594-55-9)

659.

1,2-Epoxi-3-fenoxi-propán (CAS-szám 122-60-1)

660.

2,3-Epoxi-propan-1-ol (CAS-szám 556-52-5)

661.

R-2,3-Epoxi-1-propanol (CAS-szám 57044-25-4)

662.

2,2′-Bioxirán (CAS-szám 1464-53-5)

663.

(2RS,3RS)-3-(2-Klór-fenil)-2-(4-fluor-fenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oxirán, epoxikonazol (CAS-szám 133855-98-8)

664.

Klór-metil-metil-éter (CAS-szám 107-30-2)

665.

2-Metoxi-etanol (CAS-szám 109-86-4)

666.

2-Etoxi-etanol (CAS-szám 110-80-5)

667.

Oxi-bisz[Klór-metán], bisz (Klór-metil) éter (CAS-szám 542-88-1)

668.

2-Metoxi-propanol (CAS-szám 1589-47-5)

669.

Propiol-aceton (CAS-szám 57-57-8)

670.

Dimetil-karbamoil-klorid (CAS-szám 79-44-7)

671.

Uretán (CAS-szám 51-79-6)

672.

2-Metoxi-etil-acetát (CAS-szám 110-49-6)

673.

2-Etoxi-etil-acetát (CAS-szám 111-15-9)

674.

Metoxi-ecetsav (CAS-szám 625-45-6)

675.

Dibutil-ftalát (CAS-szám 84-74-2)

676.

bisz(2-Metoxi-etil) éter (CAS-szám 111-96-6)

677.

bisz(2-Etil-hexil) ftalát (CAS-szám 117-81-7)

678.

bisz(2-Methoxyethyl) phthalate (CAS-szám 117-82-8)

679.

2-Methoxypropyl acetate (CAS-szám 70657-70-4)

680.

2-Etil-hexil[[[3,5-bisz(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-metill]tio]acetát (CAS-szám 80387-97-9)

681.

Akrilamid feltéve, hogy ebben az irányelvben valahol ettől nem eltérően kategorizálták (CAS-szám 79-06-1)

682.

Akrilonitril (CAS-szám 107-13-1)

683.

2-Nitro-propán (CAS-szám 79-46-9)

684.

Dinoseb (CAS-szám 88-85-7), sói és észterei, kivéve ha ebben a jegyzékben máshol ettől eltérő meghatározásokat nem alkalmaznak

685.

2-Nitro-anizol (CAS-szám 91-23-6)

686.

4-Nitro-bifenil (CAS-szám 92-93-3)

687.

dinitrotoluol, technikai minőségű (CAS-szám: 121-14-2)

688.

Binapacryl (CAS-szám 485-31-4)

689.

2-Nitro-naftalin (CAS-szám 581-89-5)

690.

2,3-Dinitro-toluol (CAS-szám 602-01-7)

691.

5-Nitro-acenaftén (CAS-szám 602-87-9)

692.

2,6-Dinitro-toluol (CAS-szám 606-20-2)

693.

3,4-Dinitro-toluol (CAS-szám 610-39-9)

694.

3,5-Dinitro-toluol (CAS-szám 618-85-9)

695.

2,5-Dinitro-toluol (CAS-szám 619-15-8)

696.

Dinoterb (CAS-szám 1420-07-1), sói és észterei

697.

Nitrofen (CAS-szám 1836-75-5)

698.

Dinitro-toluol (CAS-szám 25321-14-6)

699.

Diazo-metán (CAS-szám 334-88-3)

700.

1,4,5,8-Tetraamino-antrakinon (Disperse Blue 1) (CAS-szám 2475-45-8)

701.

Dimetil-nitrozo-amin (CAS-szám 62-75-9)

702.

1-Metil-3-nitro-1-nitrozo-guanidin (CAS-szám 70-25-7)

703.

Nitrozo-dipropilamin (CAS-szám 621-64-7)

704.

2,2′-(Nitrozo-imino)bisz-etanol (CAS-szám 1116-54-7)

705.

4,4′-Metilén-dianilin (CAS-szám 101-77-9)

706.

4,4′-(4-Imino-ciklohexa-2,5-dienilidén-metilén)-dianilin.hidroklorid (CAS-szám 569-61-9)

707.

4,4′-Metiléndi-o-toluidin (CAS-szám 838-88-0)

708.

o-Anizidin (CAS-szám 90-04-0)

709.

3,3′-Dimetoxi-benzidin (CAS-szám 119-90-4)

710.

o-dianizidin sói

711.

o-Dianizidin alapú azo-festékek

712.

3,3′-Diklór-benzidin (CAS-szám 91-94-1)

713.

Benzidin.dihidroklorid (CAS-szám 531-85-1)

714.

[[1,1′-Bifenil]-4,4′-diil]diammónium-szulfát (CAS-szám 531-86-2)

715.

3,3′-Diklór-benzidin.dihidroklorid (CAS-szám 612-83-9)

716.

Benzidin-szulfát (CAS-szám 21136-70-9)

717.

Benzidin-acetát (CAS-szám 36341-27-2)

718.

3,3′-Diklór-benzidin. dihidrogén-bisz(szulfát) (CAS-szám 64969-34-2)

719.

3,3′-Diklór-benzidin. szulfát (SO4) (CAS-szám 74332-73-3)

720.

Benzidin alapú azo-festékek

721.

4,4′-Bi-o-toluidin (CAS-szám 119-93-7)

722.

4,4′-Bi-o-toluidin.dihidroklorid (CAS-szám 612-82-8)

723.

[3,3′-Dimetil[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diammónium-bisz(hidrogén. szulfát) (CAS-szám 64969-36-4)

724.

4,4′-Bi-o-toluidin-.szulfát (CAS-szám 74753-18-7)

725.

o-Tolidin-alapú festékek

726.

Bifenil-4-il-amin (CAS-szám 92-67-1) és sói

727.

Azobenzol (CAS-szám 103-33-3)

728.

(Metil-ONN-azoxi)metil-acetát (CAS-szám 592-62-1)

729.

Cycloheximid (CAS-szám 66-81-9)

730.

2-Metil-laziridin (CAS-szám 75-55-8)

731.

Imidazolidin-2-tion (CAS-szám 96-45-7)

732.

Furán (CAS-szám 110-00-9)

733.

Aziridin (CAS-szám 151-56-4)

734.

Captafol (2425-06-1)

735.

Carbadox (CAS-szám 6804-07-5)

736.

Flumioxazin (CAS-szám 103361-09-7)

737.

Tridemorph (CAS-szám 24602-86-6)

738.

Vinclozolin (CAS-szám 50471-44-8)

739.

Fluazifop-butyl (CAS-szám 69806-50-4)

740.

Flusilazole (CAS-szám 85509-19-9)

741.

1,3,5-Trisz(oxiranil-metil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (CAS-szám 2451-62-9)

742.

Tio-acetamid (CAS-szám 62-55-5)

743.

N,N-Dimetil-formamid (CAS-szám 68-12-2)

744.

Formamid (CAS-szám 75-12-7)

745.

N-Metil-acetamid (CAS-szám 79-16-3)

746.

N-Metil-formamid (CAS-szám 123-39-7)

747.

N,N-Dimetil-acetamid (CAS-szám 127-19-5)

748.

Hexamethylphosphoric-triamide (CAS-szám 680-31-9)

749.

Dietil- szulfát (CAS-szám 64-67-5)

750.

Dimetil-szulfát (CAS-szám 77-78-1)

751.

1,3-Propánszulton (CAS-szám 1120-71-4)

752.

Dimetil-szulfamoil-klorid (CAS-szám 13360-57-1)

753.

Sulfallate (CAS-szám 95-06-7)

754.

A 4-[[bisz-(4-Fluorofenil)metil-szilil]metil]-4H-1,2,4-triazol és az 1-[[bisz-(4-fluorofenil)metil-szilil]metil]-1H-1,2,4-triazol (EC Szám 403-250-2) keveréke

755.

(+/-)-Tetrahidro-furfuril-(R)-2-[4-(6-klór-kinoxalin-2-il-oxi)fenil-oxi]propionát (CAS-szám 119738-06-6)

756.

6-Hidroxi-1-(3-izopropoxi-propil)-4-metil-2-oxo-5-[4-(fenil-azo]-1,2-dihidro-3-piridin-karbonitril (CAS-szám 85136-74-9)

757.

(6-(4-Hidroxi-3-(2-metoxi-fenil-azo)-2-szulfonáto-7-naftil-amino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bisz[(amino-1-metil-etil)ammónium] formát (CAS-szám 108225-03-2)

758.

Trinátrium [4′-(8-acetil amino-3,6-diszulfonáto-2-naftil-azo)-4″-(6-benzoil amino-3-szulfonáto-2-naftil-azo)-bifenil 1,3′,3″,1‴-tetraoláto-O,O′,O″,O‴]réz(II) (EC Szám 413-590-3)

759.

Az N-[3-Hidroxi-2-(2-metil-akriloil-amino metoxi)propoxi-metil]-2-metil-acrilamide, az N-2,3-bisz-(2-Metil-akrioil-amino-metoxi)propoxi-metil]-2-metil-akrilamid a metakrilamid a 2-metil-N-(2-metil-akriloil-amino-metoxi-metil)-akrilamid és az N-(2,3-dihidroxi-propoxi-metil)-2-metil-akrilamid keveréke (EC Szám 412-790-8)

760.

1,3,5-trisz-[(2S és 2R)-2,3-Epoxi-propil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (CAS-szám 59653-74-6)

761.

Erionite (CAS-szám 12510-42-8)

762.

Azbesztek (CAS-szám 12001-28-4)

763.

Petróleum (CAS-szám 8002-05-9)

764.

Hidrokrakkolt nehézpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-76-0), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

765.

Szelektív oldószerrel finomított nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-88-4), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

766.

Oldószerrel szelektált könnyű paraffin-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-89-5), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

767.

Oldószerrel aszfaltmentesített fűtőolajok (kőolaj) (CAS-szám 64741-95-3), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

768.

Oldószerrel szelektált/finomított nehéz naftén-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-96-4), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

769.

Oldószerrel finomított könnyű naftén-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-97-5), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

770.

Oldószerrel finomított maradványolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-01-4), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

771.

Derítőfölddel előkezelt nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-36-5), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

772.

Derítőfölddel előkezelt lágyparaffin-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-37-6), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

773.

Derítőfölddel kezelt fűtőolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-41-2), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

774.

Derítőfölddel kezelt nehéz nafténpárlatok (CAS-szám 64742-44-5), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

775.

Derítőfölddel kezelt lágynaftén-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-45-6), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

776.

Hidrogénezett nehéznaftén-párlatok (CAS-szám 64742-52-5), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

777.

Hidrogénezett könnyűnaftén-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-53-6), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

778.

Hidrogénezett nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-54-7), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

779.

Hidrogénezett könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-55-8), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

780.

Oldószerrel viaszmentesített könnyű paraffinpárlatok (petróleum) (CAS-szám 64742-56-9), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

781.

Hidrogénezett maradvány-olajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-57-0), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

782.

Oldószerrel viaszmentesített maradvány-olajok (petróleum) (CAS-szám 64742-62-7), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

783.

Oldószerrel viaszmentesített nehéz nafténpárlatok (petróleum) (CAS-szám 64742-63-8), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

784.

Oldószerrel viaszmentesített könnyűnaftén-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-64-9), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

785.

Oldószerrel viaszmentesített nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-65-0), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

786.

Üledékolaj (kőolaj) (CAS-szám 64742-67-2), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

787.

Katalitikusan viaszmentesített nehéz nafténolajak (kőolaj) (CAS-szám 64742-68-3), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

788.

Katalitikusan viaszmentesített, könnyűnaftén-olajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-69-4), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

789.

Katalitikusan viaszmentesített nehéz paraffinolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-70-7), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

790.

Katalitikusan viaszmentesített könnyű paraffinolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-71-8), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatokat tartalmaznak

791.

Komplex viaszmentesítésnek alávetett nehéz nafténolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-75-2), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

792.

Komplex technikával viaszmentesített könnyűnaftén-olajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-76-3), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

793.

Nehéz nafténpárlatból kinyert oldószerrel kapott aromásokban dús extraktumok (kőolaj) (CAS-szám 68783-00-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

794.

Oldószerrel tisztított nehéz paraffinpárlatból kinyert oldószerrel kapott extraktumok (kőolaj) (CAS-szám 68783-04-0), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

795.

Oldószerrel aszfaltmentesített, nehéz paraffin-párlatokkal kapott extraktumok (kőolaj) (CAS-szám 68814-89-1), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

796.

Hidrogénezett, semleges olajalapú, magas viszkozitású C20-50- kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 72623-85-9), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

797.

Hidrogénezett, semleges olajalapú C15-30 kenőolajok (CAS-szám 72623-86-0), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

798.

Hidrogénezett, semleges olajalapú C20-50 kenőolajok (CAS-szám 72623-87-1), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

799.

Kenőolajok (CAS-szám 74869-22-0), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

800.

Komplex technikával viaszmentesített nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 90640-91-8), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

801.

Komplex technikával viaszmentesített, könnyű paraffin-párlatok (CAS-szám 90640-92-9), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

802.

Oldószerrel viaszmentesített, derítőfölddel kezelt nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 90640-94-1), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

803.

Oldószerrel viaszmentesített, hidrogénezett, nehézparaffinban található C20-50- szénhidrogének (CAS-szám 90640-95-2), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

804.

Oldószerrel viaszmentesített derítőfölddel kezelt könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 90640-96-3), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

805.

Oldószerrel viaszmentesített, hidrogénezett könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 90640-97-4), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

806.

Hidrogénezett, nehéz nafténpárlat alapú oldószerkivonatok (CAS-szám 90641-07-9), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

807.

Hidrogénezett, nehéz paraffinpárlat alapú oldószeres kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 90641-08-0), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

808.

Hidrogénezett, könnyű paraffinpárlat alapú oldószeres kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 90641-09-1), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

809.

Hidrogénnel kezelt, oldószerrel viaszmentesített maradványolaj/pakura (CAS-szám 90669-74-2), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaz

810.

Katalitikusan viaszmentesített maradványolajok (kőolaj) (CAS-szám 91770-57-9), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaz

811.

Viaszmentesített, hidrogénnel kezelt, nehéz paraffinpárlatok (CAS-szám 91995-39-0), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

812.

Viaszmentesített, hidrogénezett, könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) rotreated (CAS-szám 91995-40-3), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

813.

Hidrokrakkolással tisztított oldószeres, viaszmentesített párlatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-45-8), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaz

814.

Finomított oldószerrel kezelt, hidrogénezett, könnyű nafténpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-54-9), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

815.

Hidrogénezett, könnyű paraffinpárlat alapú oldószeres kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-73-2), ha ezek > 3 súlyszázalék DNSO kivonatot tartalmaznak

816.

Kénhidrogén-mentesített, könnyű nafténpárlatból álló oldószeres kivonatok, (kőolaj) (CAS-szám 91995-75-4), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

817.

Savval kezelt, könnyű paraffinpárlatból álló oldószerrel végzett kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-76-5), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

818.

Kénhidrogén-mentesített, könnyű paraffinpárlatból álló oldószerrel előállított kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-77-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

819.

Hidrogénezett, könnyű vákuumgázolaj felhasználásával előállított oldószeres kivonatok (CAS-szám 91995-79-8), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

820.

Hidrogénnel kezelt üledékolaj (kőolaj) (CAS-szám 92045-12-0), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot alkalmaznak

821.

Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C17-35 kenőolajok (CAS-szám 92045-42-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

822.

Hidrokrakkolt, oldószerrel paraffinmentesített nem aromás oldószerrel kapott kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 92045-43-7), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

823.

Viaszmentes oldószerrel és hidrogénnel kezelt, hidrokrakkolt pakura-olajok (CAS-szám 92061-86-4), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

824.

Viaszmentesített (finomított oldószerrel) nehéz paraffinolajok (kőolaj) (CAS-szám 92129-09-4), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

825.

Nehéz paraffinpárlatban képződő oldószerrel kapott extraktumok (kőolaj), amelynél még derítőföldes kezelést is végeztek, (CAS-szám 92704-08-0), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

826.

Alapolajok, paraffintartalmú kenőolajok (CAS-szám 93572-43-1), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

827.

Kénhidrogén-mentesített, nehéz nafténpárlat alapú oldószerrel kapott extraktumok (kőolaj) (CAS-szám 93763-10-1), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

828.

Kénhidrogén-mentesített oldószerrel viaszmentesített, nehéz paraffinpárlat alapú oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 93763-11-2), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

829.

Hidrokrakkolt, viaszmentesített paraffin desztillációs maradékát képző szénhidrogének (CAS-szám 93763-38-3), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

830.

Savval kezelt üledékolaj (kőolaj) (CAS-szám 93924-31-3), ha ez > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaz

831.

Derítőfölddel kezelt üledékolaj (kőolaj) (CAS-szám 93924-32-4), ha ez > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaz

832.

Bepárlási maradványolaj hidrogénezett vákuumpárlatból származó C20-50 szénhidrogének (CAS-szám 93924-61-9), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

833.

Hidrogénezett oldószerrel finomított, hidrogénezett nehézpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 94733-08-1), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

834.

Hidrokrakkolt oldószerrel finomított könnyűpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 94733-09-2), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

835.

Oldószerrel viaszmentesített, hidrokrakkolt párlatból kinyerhető C18-40 kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 94733-15-0), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

836.

Oldószerrel viaszmentesített, hidrogénezett, raffinátumból kinyerhető C18-40 kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 94733-16-1), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

837.

Aromásokban, gazdag, oldószerrel extrahált, nafténpárlatban megjelenő C13-30 szénhidrogének (CAS-szám 95371-04-3), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

838.

Aromásokban gazdag, oldószerrel extrahált nafténpárlatból kinyert C16-32-szénhidrogének (CAS-szám 95371-05-4), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

839.

Viasztalanított, aszfaltmentesített, hidrogénnel kezelt vákuum-desztillációs maradékból származott C37-68 szénhidrogének (CAS-szám 95371-07-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

840.

Hidrogénnel kezelt, aszfaltmentesített visszamaradó vákuum-párlatokból nyerhető C37-65 szénhidrogének (CAS-szám 95371-08-7), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

841.

Hidrokrakkolt oldószerrel finomított könnyű párlatok (kőolaj) (CAS-szám 97488-73-8), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

842.

Oldószerrel finomított hidrogénezett nehéz-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 97488-74-9), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

843.

Hidrokrakkolt oldószerrel viaszmentesített kenőolajok C18-27 (kőolaj) (CAS-szám 97488-95-4), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

844.

Hidrogénnel kezelt oldószerrel aszfaltmentesített atmoszférikus nyomáson végzett desztilláció könnyű párlatából kinyerhető C17-30 szénhidrogének (CAS-szám 97675-87-1), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

845.

Hidrogénnel kezelt oldószerrel aszfaltmentesített, desztillációs maradékának vákuumdesztillációs könnyűpárlatából kapható C17-40 szénhidrogének (CAS-szám 97722-06-0), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

846.

Oldószerrel extrahált könnyű C13-27 naftén-szénhidrogének (CAS-szám 97722-09-3), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

847.

Oldószeres extrakcióval kapott C14-29 könnyű naftén-szénhidrogének (CAS-szám 97722-10-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

848.

Szénnel kezelt üledékolaj (kőolaj) (CAS-szám 97862-76-5), ha ez > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaz

849.

Kovasavval kezelt üledékolaj (kőolaj) (CAS-szám 97862-77-6), ha ez > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaz

850.

Aromásoktól mentesített, C27-42 szénhidrogének (CAS-szám 97862-81-2), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

851.

Hidrogénnel kezelt párlatok desztilát könnyűpárlatából nyerhető C17-30 szénhidrogének, (CAS-szám 97862-82-3), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

852.

Naftének vákuumdesztillálásánál keletkező C27-45 szénhidrogének, (CAS-szám 97862-83-4), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

853.

Aromás vegyületektől mentesített C27-45 szénhidrogének (CAS-szám 97926-68-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

854.

Hidrogénnel kezelt C20-58 szénhidrogének (CAS-szám 97926-70-0), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

855.

Nafténszénhidrogének C27-42 (CAS-szám 97926-71-1), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

856.

Szénnel kezelt könnyűparaffin desztillátummal előállítható oldószeres kivonatok, (CAS-szám 100684-02-4), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

857.

Derítőfölddel kezelt könnyű paraffinpárlatból előállítható, oldószeres kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 100684-03-5), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

858.

Szénnel kezelt, könnyű vákuum-gázolajjal előállítható oldószeres kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 100684-04-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

859.

Derítőfölddel kezelt, könnyű vákuumolaj oldószerrel kinyerhető extraktumok (kőolaj) (CAS-szám 100684-05-7), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

860.

Szénnel kezelt, oldószerrel viaszmentesített maradványolajok, (szénhidrogén) (CAS-szám 100684-37-5), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

861.

Derítőfölddel kezelt oldószerrel viaszmentesített maradványolajok (kőolaj) (CAS-szám 100684-38-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

862.

Oldószerrel kivont, aszfaltmentesített, viaszmentesített és hidrogénezett C>25 kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 101316-69-2), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

863.

Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C17-32 kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 101316-70-5), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

864.

Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C20-35 kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 101316-71-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

865.

Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C24-50 kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 101316-72-7), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

866.

"Édesített" középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-86-2), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismeretéből kitűnik és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyikből előállították nem karcinogén

867.

Oldószerrel finomított gázolajok (kőolaj) (CAS-szám 64741-90-8), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik és jelenleg is bizonyítható, hogy az anyag, amelyből ezt a terméket előállították, nem karcinogén

868.

Oldószerrel finomított középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-91-9), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből a kérdéses terméket előállították, nem karcinogén

869.

Savval kezelt gázolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-12-7), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből a kérdéses termékeket előállították, nem karcinogén

870.

Savval kezelt középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-13-8), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén

871.

Savval kezelt könnyű párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-14-9), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a kérdéses termékeket előállították, nem karcinogén

872.

Vegyileg közömbösített gázolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-29-6), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén

873.

Vegyileg közömbösített középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-30-9), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is igazolható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén

874.

Derítőfölddel kezelt középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-38-7), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén

875.

Hidrogénnel kezelt középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-46-7), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik és jelenleg is bizonyítható, hogy az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén

876.

Kénhidrogén-mentesített gázolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-79-6), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket gyártják, nem karcinogén

877.

Kénhidrogén-mentesített középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-80-9), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

878.

Katalitikus reformáló frakcionáló oszlop maradékának magas forráspontú párlatai (kőolaj) (CAS-szám 68477-29-2), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

879.

Katalitikus reformáló frakcionáló-kolonna maradékának közepes hőfokon forró párlatai (kőolaj) (CAS-szám 68477-30-5), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

880.

Katalitikus reformálóüzem frakcionáló oszlopából származó maradék alacsony forráspontú párlatai (kőolaj) (CAS-szám 68477-31-6), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyikből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

881.

Elágazó és lineáris C12-26 alkánok (CAS-szám 90622-53-0), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismeret alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

882.

Magas fokon finomított középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 90640-93-0), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

883.

Katalitikus reformálóüzem nehéz aromás koncentrátumaiból kinyerhető párlatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-34-5), kivéve ha teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

884.

Paraffinvegyületekből kinyerhető gázolajok (CAS-szám 93924-33-5), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

885.

Oldószerrel finomított és kénhidrogén-mentesített nehézbenzin (kőolaj) (CAS-szám 97488-96-5), kivéve ha a vizsgálatokból kellően igazolható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

886.

Hidrogénezett középpárlat desztillációjából kapott C16-20 könnyű szénhidrogének (CAS-szám 97675-85-9), kivéve ha a teljes vizsgálatok meggyőzően igazolják, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

887.

Hidrogénnel kezelt paraffin desztillációjának előpárlataiból kinyerhető C12-20 (CAS-szám 97675-86-0), kivéve ha a teljes vizsgálatok igazolják, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

888.

Oldószerrel extrahált könnyű C11-17 naftén-szénhidrogének (CAS-szám 97722-08-2), kivéve ha bizonyítható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

889.

Hidrogénnel kezelt gázolajok (CAS-szám 97862-78-7) kivéve, ha igazolható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

890.

Szénnel kezelt könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 100683-97-4), kivéve ha a teljes vizsgálatok alátámasztják, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

891.

Szénnel kezelt paraffines középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 100683-98-5), kivéve ha kielégítően igazolható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

892.

Derítőfölddel kezelt paraffines középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 100683-99-6), kivéve ha kielégítően igazolható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

893.

Kenőzsírok (CAS-szám 74869-21-9), kivéve ha meggyőzően igazolható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

894.

Nyersparaffin (kőolaj) (CAS-szám 64742-61-6), ha kellően igazolható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

895.

Nyersparaffin (kőolaj): savval kezelt termék (CAS-szám 90669-77-5), kivéve ha kellően igazolható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

896.

Nyersparaffin (kőolaj): az anyagot derítőfölddel kezelhetik (CAS-szám 90669-78-6), kivéve ha bebizonyosodik az eddigi és a jelenlegi vizsgálatok alapján, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

897.

Nyersparaffin (kőolaj): hidrogénnel kezelt (CAS-szám 92062-09-4), feltéve, ha az eddigi és a jelenlegi vizsgálatok igazolják, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

898.

Nyersparaffin (kőolaj) alacsony hőmérsékleten olvadó anyag (CAS-szám 92062-10-7), kivéve ha a finomítási és a jelenlegi vizsgálatok alapján bizonyítható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

899.

Nyersparaffin (kőolaj) alacsony hőmérsékleten olvadó, hidrogénnel kezelt termék (CAS-szám 92062-11-8), kivéve ha a finomítási eljárások teljes ismerete alapján és a jelenlegi vizsgálatok szerint is bebizonyosodik, hogy az az anyag, amelyből ez a termék készül, nem karcinogén

900.

Nyersparaffin (petróleum), alacsony hőmérsékleten olvadó, szénnel kezelt anyag (CAS-szám 97863-04-2), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és ez a jelenben is igazolható, hogy az az anyag, amelyből ez a termék készül, nem karcinogén

901.

Alacsony hőmérsékleten olvadó, derítőfölddel kezelt nyersparaffin (kőolaj) (CAS-szám 97863-05-3), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik és ez a jelenben is igazolható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

902.

Kovasavval kezelt, alacsony hőmérsékleten olvadó nyersparaffin (kőolaj) (CAS-szám 97863-06-4), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és ez jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ez a termék készül, nem karcinogén

903.

Nyersparaffin (kőolaj), szénnel kezelt nyersparaffin (CAS-szám 100684-49-9), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik és ez jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ez a termék készül, nem karcinogén

904.

Petrolátum (petróleumzselé) (CAS-szám 8009-03-8), kivé, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és ez jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

905.

Oxidált petrolátum (kőolaj) (CAS-szám 64743-01-7), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűni, és ez jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

906.

Alumínium-oxiddal kezelt petrolátum, (kőolaj) (CAS-szám 85029-74-9), kivéve ha a teljes finomítási eljárás alapján kitűnik és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

907.

Hidrogénezett petrolátum, (kőolaj) (CAS-szám 92045-77-7), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik és ez a jelenben is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből az adott termék készül, nem karcinogén

908.

Szénnel kezelt petrolátum (kőolaj) (CAS-szám 97862-97-0), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismeretéből kitűnik, és ez a jelenében is igazolható, hogy az az anyag, amelyből az adott termék készül, nem karcinogén

909.

Kovasavval kezelt petrolátum (kőolaj) (CAS-szám 97862-98-1), kivéve ha a teljes finomítási esemény ismerete alapján kitűnik és az jelenleg is bizonyítató, hogy az az anyag, amelyből az adott terméket előállítják, nem karcinogén

910.

Derítőfölddel kezelt petrolátum, (kőolaj) (CAS-szám 100684-33-1), kivéve ha a teljes finomítási technológia ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

911.

Katalitikusan krakkolt könnyű párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-59-9)

912.

Katalitikusan krakkolt középpárlatok, (kőolaj) (CAS-szám 64741-60-2)

913.

Termikusan krakkolt könnyű párlatok, (kőolaj) (CAS-szám 64741-82-8)

914.

Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt könnyűpárlat, (kőolaj) (CAS-szám 68333-25-5)

915.

Gőzzel krakkolt nafta könnyűpárlatai, (kőolaj) (CAS-szám 68475-80-9)

916.

Gőzzel krakkolt kőolajdesztillátumok krakkolt párlatai (CAS-szám 68477-38-3)

917.

Gőzzel krakkolt gázolajok, (kőolaj) (CAS-szám 68527-18-4)

918.

Kénhidrogén-mentesített, hővel krakkolt középpárlatok, (kőolaj) (CAS-szám 85116-53-6)

919.

Termikusan krakkolt, kénhidrogén-mentesített gázolajok, (kőolaj) (CAS-szám 92045-29-9)

920.

Hidrogénezett termikusan krakkolt nafta-maradékok, (kőolaj) (CAS-szám 92062-00-5)

921.

Gőzzel krakkolt nafta-desztilláció maradékai, (kőolaj) (CAS-szám 92062-04-9)

922.

Katalitikusan krakkolt, termikusan lebontott könnyű párlatok, (kőolaj) (CAS-szám 92201-60-0)

923.

Gőzzel krakkolt hőáztatott naftamaradékok (kőolaj) (CAS-szám 93763-85-0)

924.

Kénhidrogén-mentesített, termikusan krakkolt könnyű vákuumgázolajok, (kőolaj) (CAS-szám 97926-59-5)

925.

Kokszolóüzem kénhidrogén-mentesített középpárlatai (kőolaj) (CAS-szám 101316-59-0)

926.

Gőzzel krakkolt nehézpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 101631-14-5)

927.

Atmoszférikus desztillációs kolonnamaradékok, (kőolaj) (CAS-szám 64741-45-3)

928.

Nehéz vákuumgázolajok (kőolaj) (CAS-szám 64741-57-7)

929.

Katalitikusan krakkolt nehézpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-61-3)

930.

Katalitikusan krakkolt derített olajok (kőolaj) (CAS-szám 64741-62-4)

931.

Katalitikus reformátor frakcionálókolonájából származó maradékok, (kőolajok) (CAS-szám 64741-67-9)

932.

Hidrokrakkolt maradékok (kőolaj) (CAS-szám 64741-75-9)

933.

Termikusan krakkolt maradékok (kőolaj) (CAS-szám 64741-80-6)

934.

Termikusan krakkolt nehézpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-81-7)

935.

Hidrogénnel kezelt vákuumgázolajak (kőolaj) (CAS-szám 64742-59-2)

936.

Kénhidrogén-mentesített, atmoszférikus desztillációs kolonna-maradékok, (kőolaj) (CAS-szám 64742-78-5)

937.

Kénhidrogén-mentesített nehéz vákuumgázolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-86-5)

938.

Gőzzel-krakkolt maradékok (kőolaj) (CAS-szám 64742-90-1)

939.

Atmoszférikus petroltechnológiai maradékok (kőolaj) (CAS-szám 68333-22-2)

940.

Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt derített olajok (kőolaj) (CAS-szám 68333-26-6)

941.

Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 68333-27-7)

942.

Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt nehézpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 68333-28-8)

943.

Magas kéntartalmú maradványolajok és közvetlenül lepárolt gázolajok (CAS-szám 68476-32-4)

944.

Maradványolaj (CAS-szám 68476-33-5)

945.

Katalitikus reformáló frakcionáló maradékpárlatából származó maradékok. (kőolaj) (CAS-szám 68478-13-7)

946.

Nehéz kokszológázolaj és vákuumgázolaj (kőolaj) (CAS-szám 68478-17-1)

947.

Nehéz kokszoló-és könnyű vákuummaradékok (CAS-szám 68512-61-8)

948.

Könnyű vákuummaradékok (kőolaj) (CAS-szám 68512-62-9)

949.

Gőzzel bontott könnyű maradékpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 68513-69-9)

950.

6 sz. fűtőolaj (CAS-szám 68553-00-4)

951.

Atmoszférikus desztillációs üzem alacsony kéntartalmú maradékai (kőolaj) (CAS-szám 68607-30-7)

952.

Atmoszférikus nehéz gázolaj (kőolaj) (CAS-szám 68783-08-4)

953.

A kokszolóüzem gázmosójának kondenzáltgyűrűs aromás vegyületeket tartalmazó maradékai (kőolaj) (CAS-szám 68783-13-1)

954.

Vákuum kőolajmaradékok párlatai (kőolaj) (CAS-szám 68955-27-1)

955.

Gőzzel krakkolt gyantás párlatmaradékok (kőolaj) (CAS-szám 68955-36-2)

956.

Vákuum középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 70592-76-6)

957.

Könnyű vákuumpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 70592-77-7)

958.

Vákuum-desztillátumok (kőolaj) (CAS-szám 70592-78-8)

959.

Kénhidrogén-mentesített kokszolóüzem nehéz vákuumgázolajai (kőolaj) (CAS-szám 85117-03-9)

960.

Gőzzel krakkolt párlatmaradékok (kőolaj) (CAS-szám 90669-75-3)

961.

Vákuum hatására kapott könnyű párlatmaradékok, (kőolaj) (CAS-szám 90669-76-4)

962.

Kénben gazdag, nehéz fűtőolajok (CAS-szám 92045-14-2)

963.

Katalitikusan krakkolt párlatmaradékok (CAS-szám 92061-97-7)

964.

Katalitikusan krakkolt, termikus lebontásnak alávetett középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 92201-59-7)

965.

Maradványolajok, (kőolaj) (CAS-szám 93821-66-0)

966.

Gőzzel krakkolt, hővel kezelt maradékok (CAS-szám 98219-64-8)

967.

Kénhidrogén-mentesített, széles forrponthatárok között forró középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 101316-57-8)

968.

Könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-50-0)

969.

Nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-51-1)

970.

Könnyű nafténpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-52-2)

971.

Nehéz nafténpárlatok(kőolaj) (CAS-szám 64741-53-3)

972.

Savval kezelt nehéz nafténpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-18-3)

973.

Savval kezelt lágy nafténpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-19-4)

974.

Savval kezelt nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-20-7)

975.

Savval kezelt könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-21-8)

976.

Kémiailag semlegesített nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-27-4)

977.

Vegyileg semlegesített könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-28-5)

978.

Vegyileg semlegesített nehéz nafténpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-34-3)

979.

Vegyileg semlegesített könnyű nafténpárlatok (CAS-szám 64742-35-4)

980.

Könnyű nafténpárlatból álló oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-03-6)

981.

Nehéz paraffinpárlat-oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-04-7)

982.

Könnyű paraffinpárlat-oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-05-8)

983.

Nehéz nafténpárlat-oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-11-6)

984.

Könnyű vákuumgázolaj-oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-78-7)

985.

Aromás vegyületekben gazdag C26-55 szénhidrogének (CAS-szám 97722-04-8)

986.

Dinátrium-3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diil-bisz(azo)]bisz(4-amino-naftalin-1-szulfonát) (CAS-szám 573-58-0)

987.

Dinátrium-4-amino-3-[[4′-[(2,4-diamino-fenil)azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-5-hidroxi-6-(fenil-azo)-naftalin-2,7-disulfonát (CAS-szám 1937-37-7)

988.

Tetranátrium-3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-dii-lbisz(azo)]bisz[5-amino-4-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonát] (CAS-szám 2602-46-2)

989.

4-o-Tolil-azo-o-toluidin (CAS-szám 97-56-3)

990.

4-Amino-azo-benzol (CAS-szám 60-09-3)

991.

Dinátrium[5-[[4′-[[2,6-dihidroxi-3-[(2-hidroxi-5-szulfo-fenil)azo]fenil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]szaliciláto(4-)]kuprát(2-) (CAS-szám 16071-86-6)

992.

Rezorcinol-diglicidil-éter (CAS-szám 101-90-6)

993.

1,3-Difenil-guanidin (CAS-szám 102-06-7)

994.

Heptaklór-epoxid (CAS-szám 1024-57-3)

995.

4-Nitrozo-fenol (CAS-szám 104-91-6)

996.

Carbendazim (CAS-szám 10605-21-7)

997.

Allyil-glicidil-éter (CAS-szám 106-92-3)

998.

Klór-acetaldehid (CAS-szám 107-20-0)

999.

Hexán (CAS-szám 110-54-3)

1000.

2-(2-Metoxi-etoxi)-etanol (CAS-szám 111-77-3)

1001.

(+/-)-2-(2,4-Diklór-fenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluor-etil-éter (CAS-szám 112281-77-3)

1002.

4-[4-(1,3-Dihidroxi-prop-2-il)-fenilamino]-1,8-dihidroxi-5-nitro-antrakinon (CAS-szám 114565-66-1)

1003.

5,6,12,13-Tetraklór-antra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diizokinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetron (CAS-szám 115662-06-1)

1004.

trisz(2-Klór-etil)-foszfát (CAS-szám 115-96-8)

1005.

4′-Etoxi-2-benzimidazol-anilid (CAS-szám 120187-29-3)

1006.

Nikkel-dihidroxid (CAS-szám 12054-48-7)

1007.

N,N-Dimetil-anilin (CAS-szám 121-69-7)

1008.

Simazine (CAS-szám 122-34-9)

1009.

Bisz(ciklopenta-dienil)-bisz(2,6-difluor-3-(pirrol-1-il)-fenil)titánium (CAS-szám 125051-32-3)

1010.

N,N,N′,N′-Tetraglicidil-4,4′-diamino-3,3′-dietil-difenil-metán (CAS-szám 130728-76-6)

1011.

Divanádium-pentaoxid (CAS-szám 1314-62-1)

1012.

Pentaklór-fenol alkálisói (CAS-szám 131-52-2 és 7778-73-6)

1013.

Phosphamidon (CAS-szám 13171-21-6)

1014.

N-(Triklór-metil-tio)-ftálimid (CAS-szám 133-07-3)

1015.

N-2-Naftil-anilin (CAS-szám 135-88-6)

1016.

Ziram (CAS-szám 137-30-4)

1017.

1-Bróm-3,4,5-trifluor-benzol (CAS-szám 138526-69-9)

1018.

Propazin (CAS-szám 139-40-2)

1019.

3-(4-aklór-fenil)-1,1-dimetil-urónium-triklór-acetát; monuron-TCA (CAS-szám 140-41-0)

1020.

Isoxaflutol (CAS-szám 141112-29-0)

1021.

Kresoxim-methyl (CAS-szám 143390-89-0)

1022.

Chlordecon (CAS-szám 143-50-0)

1023.

9-Vinil-karbazol (CAS-szám 1484-13-5)

1024.

2-Etil-hexánsav (CAS-szám 149-57-5)

1025.

Monuron (CAS-szám 150-68-5)

1026.

Morfolin-4-karbonil-klorid (CAS-szám 15159-40-7)

1027.

Daminozide (CAS-szám 1596-84-5)

1028.

Alachlor (CAS-szám 15972-60-8)

1029.

UVCB: A tetrakiszhidroxi-metil-foszfónium-klorid, karbamid és a desztillált, hidrogenált C16-18 helyen alkilaminezett viasz (CAS-szám 166242-53-1)

1030.

Ioxynil (CAS-szám 1689-83-4)

1031.

3,5-Dibróm-4-hidroxi-benzonitril (CAS-szám 1689-84-5)

1032.

2,6-Dibróm-4-ciano-fenil-oktanooát (CAS-szám 1689-99-2)

1033.

[4-[[4-(Dimetilamino)-fenil)fenil][4-[etil(3-szulfonáto-benzil)-amino]fenill]metilén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén](etill)(3-szulfonáto-benzil)-ammónium-nátriumsó (CAS-szám 1694-09-3)

1034.

5-Klór-1,3-dihidro-2H-indol-2-on (CAS-szám 17630-75-0)

1035.

Benomyl (CAS-szám 17804-35-2)

1036.

Chlorothalonil (CAS-szám 1897-45-6)

1037.

N′-(4-Klóro-o-tolil)-N,N-dimetil-formamidin.monohidroklorid (CAS-szám 19750-95-9)

1038.

4,4′-Metilén-bisz(2-etil-anilin) (CAS-szám 19900-65-3)

1039.

Valin-amid (CAS-szám 20108-78-5)

1040.

[(p-Tolil-oxi)metil]oxirán (CAS-szám 2186-24-5)

1041.

[(m-Tolil-oxi)metil]oxirán (CAS-szám 2186-25-6)

1042.

2,3-Epoxi-propil o-tolil-éter (CAS-szám 2210-79-9)

1043.

[(Tolil-oxi)metil]oxirán, krezil-glicidil-éter (CAS-szám 26447-14-3)

1044.

Di-allát (CAS-szám 2303-16-4)

1045.

Benzil 2,4-dibróm-butanoát (CAS-szám 23085-60-1)

1046.

Trifluor-jód-metán (CAS-szám 2314-97-8)

1047.

Thiophanate-methyl/Tiofanát-metil (CAS-szám 23564-05-8)

1048.

Dodekaklóro-pentacikló[5.2.1.02,6.03,9.05,8]dekán (CAS-szám 2385-85-5)

1049.

Propyzamid (CAS-szám 23950-58-5)

1050.

Butil- glicidil-éter (CAS-szám 2426-08-6)

1051.

2,3,4-Triklórbut-1-én (CAS-szám 2431-50-7)

1052.

Chinomethionat (CAS-szám 2439-01-2)

1053.

(R)-α-Fenil-etil-ammónium (-)-(1R,2S)-(1,2-epoxi-propil)foszfonát.monohidrát (CAS-szám 25383-07-7)

1054.

5-Etoxi-3-triklór-metil-1,2,4-tiadiazol (CAS-szám 2593-15-9)

1055.

Disperse Yellow 3 (CAS-szám 2832-40-8)

1056.

1,2,4-Triazol (CAS-szám 288-88-0)

1057.

Aldrin (CAS-szám 309-00-2)

1058.

Diurón (CAS-szám 330-54-1)

1059.

Linuron (CAS-szám 330-55-2)

1060.

Nikkel-karbonát (CAS-szám 3333-67-3)

1061.

3-(4-Izopropil-fenil)-1,1-dimetil-urea (CAS-szám 34123-59-6)

1062.

Iprodion (CAS-szám 36734-19-7)

1063.

4-Ciano-2,6-dijód-fenil-oktanoát (CAS-szám 3861-47-0)

1064.

5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin)-3-fluoro-2-hidroxi-metil-tetrahidrofurán (CAS-szám 41107-56-6)

1065.

Krotonaldehid (CAS-szám 4170-30-3)

1066.

Hexahidrociklopenta(c)pirrol-1-(1H)-ammónium N-etoxi-karbonil-N-(p-olil-szulfonil)azanid (EC Szám 418-350-1)

1067.

4,4′-Carbonimidoil-bisz[N,N-dimetil-anilin] (CAS-szám 492-80-8)

1068.

DNOC (CAS-szám 534-52-1)

1069.

Toluidin-klorid (CAS-szám 540-23-8)

1070.

Toluidin-szulfátate (1:1) (CAS-szám 540-25-0)

1071.

2-(4-terc-Butil-fenil)etanol (CAS-szám 5406-86-0)

1072.

Fenthion (CAS-szám 55-38-9)

1073.

Chlordan (CAS-szám 57-74-9)

1074.

Hexán-2-on (CAS-szám 591-78-6)

1075.

Fenarimol (CAS-szám 60168-88-9)

1076.

Acetamid (CAS-szám 60-35-5)

1077.

N-ciklohexil-N-metoxi-2,5-dimetil-3-furamid (CAS-szám 60568-05-0)

1078.

Dieldrin (CAS-szám 60-57-1)

1079.

4,4′-Izobutil-etilidén-difenol (CAS-szám 6807-17-6)

1080.

Chlordimeform (CAS-szám 6164-98-3)

1081.

Amitrol (CAS-szám 61-82-5)

1082.

Carbaryl (CAS-szám 63-25-2)

1083.

Hidrokrakkolt könnyűpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-77-1)

1084.

1-Etil-1-metil-morfolinium-bromid (CAS-szám 65756-41-4)

1085.

(3-Klór-fenil)-(4-metoxi-3-nitro-fenil)metanon (CAS-szám 66938-41-8)

1086.

Dízel üzemanyagok (CAS-szám 68334-30-5), kivéve ha a teljes finomítási technológia ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az anyag amelyből ezek a termékek készülnek, nem karcinogén

1087.

2 sz. tüzelőolaj (CAS-szám 68476-30-2)

1088.

4 sz. tüzelőolaj (CAS-szám 68476-31-3)

1089.

2 sz. dízel tüzelőolajok (CAS-szám 68476-34-6)

1090.

2,2-Dibróm-2-nitro-etanol (CAS-szám 69094-18-4)

1091.

1-Etil-1-meil-pirrolidinium-bromid (CAS-szám 69227-51-6)

1092.

Monocrotophos (CAS-szám 6923-22-4)

1093.

Nikkel (CAS-szám 7440-02-0)

1094.

Bróm-metán (CAS-szám 74-83-9)

1095.

Klór-metán (CAS-szám 74-87-3)

1096.

Jód-metán (CAS-szám 74-88-4)

1097.

Bróm-etán (CAS-szám 74-96-4)

1098.

Heptachlo/Heptaklór (CAS-szám 76-44-8)

1099.

Fentin-hidroxid (CAS-szám 76-87-9)

1100.

Nikkel-szulfát (CAS-szám 7786-81-4)

1101.

3,5,5-Trimetil-ciklohex-2-enon (CAS-szám 78-59-1)

1102.

2,3-Diklór-propén (CAS-szám 78-88-6)

1103.

Fluazifop-P-butyl (CAS-szám 79241-46-6)

1104.

(S)-2,3-Dihidro-1H-indol-karbonsav (CAS-szám 79815-20-6)

1105.

Toxaphen (CAS-szám 8001-35-2)

1106.

(4-Hidrazino-fenil)-N-metil-metán-szulfonamid.hidroklorid (CAS-szám 81880-96-8)

1107.

C.I Solvent Yellow 14 (CAS-szám 842-07-9)

1108.

Chlozolinat (CAS-szám 84332-86-5)

1109.

C10-13- Klóralkánok (CAS-szám 85535-84-8)

1110.

Pentaklór-fenol (CAS-szám 87-86-5)

1111.

2,4,6-Triklór-fenol (CAS-szám 88-06-2)

1112.

Dietil-karbamoil-klorid (CAS-szám 88-10-8)

1113.

1-Vinil-2-pirrolidon (CAS-szám 88-12-0)

1114.

Myclobutanil; 2-(4-klór-fenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il-metil)hexán-nitril (CAS-szám 88671-89-0)

1115.

Fentin acetat (CAS-szám 900-95-8)

1116.

Bifenil-2-il-amin (CAS-szám 90-41-5)

1117.

Transz-4-ciklohexill-L-prolin-monohidro-klorid (CAS-szám 90657-55-9)

1118.

2-Metill-m-fenilén-diizocianát (CAS-szám 91-08-7)

1119.

4-Metil-m-p-fenilén-diizocianát (CAS-szám 584-84-9)

1120.

m-Tolilidén-diizocianát (CAS-szám 26471-62-5)

1121.

Lökhajtásos repülőgépek üzemeltetésére szolgáló szén oldószeres extrahálásával, hidrokrakkolásával, hidrogénezésével kapott hajtóanyagok (CAS-szám 94114-58-6)

1122.

Dízelmotorokhoz, szén oldószeres extrahálásához használható hidrokrakkolt, hidrogénezett üzemanyagok (CAS-szám 94114-59-7)

1123.

Szurok (CAS-szám 61789-60-4), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

1124.

2-Butanon-oxim (CAS-szám 96-29-7)

1125.

Oldószerrel viaszmentesített, hidrokrakkolt paraffin-desztillációs maradékból kinyerhető C16-20 szénhidrogének (CAS-szám 97675-88-2)

1126.

α,α-Diklór-toluol (CAS-szám 98-87-3)

1127.

Ásványi gyapjú, kivéve a jelenlegi mellékletben másutt említetteket; üveg-(szilikát) szálak rendszertelenül sorakozó alkáli-oxid és földalkáli-oxid (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) tartalma több mint 18 %

1128.

Acetofenon, formaldehid, ciklohexilamin, metanol és ecetsav reakciótermékei (EC-szám 406-230-1)

1129.

4,4′-karboimidoil -bisz[N,N-dimetilanilin]-sók

1130.

1,2,3,4,5,6-Hexaklór-ciklohexánok azoknak a kivételével, melyeket ebben a mellékletben ettől eltérően neveztek el

1131.

Trinátrium-bisz(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxido-fenil-azo)-3-szulfonáto-1-nafoláto)kromát (1-) (EC-szám 400-810-8)

1132.

A 4-allil-2,6-bisz(2,3-epoxi-propil)-fenol, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bisz(2,3-epoxi-propil)fenoxi)-2-hidroxi-propil)-4-allil-2-(2,3-epoxi-propil)-)-fenoxi-2-hidroxi-propil-2-(2,3-epoxi-propil)fenol, 4-allil-6-(3-(4-allil.2,6-bisz(2,3-epoxi-propil)fenoxi)-fenol és a 4-alli-6-(3-(6-(3-((4-allil-2,6-bisz(bisz(2,3-epoxi-propil)fenoxi)-2-hidroxi-propil-4-allil-2-(2,3-epoxi-propil)fenoxi-2-hidroxi-propil)-2-(2,3-epoxi-propil)-fenol keveréke (EC-szám 417-470-1)

1133.

Costus-gyökérből (Saussurea lappa Clarke) nyert olaj (CAS szám: 8023-88-9), amennyiben illatanyag-összetevőként használják

1134.

7-etoxi-4-metilkumarin (CAS-szám: 87-05-8), amennyiben illatanyag-összetevőként használják

1135.

Hexahidro-kumarin (CAS-szám: 700-82-3), amennyiben illatanyag-összetevőként használják

1136.

Myroxylon pereirae; (Royle) Klotzch exsudatioja (perui balzsam, nyers) CAS-szám: 8007-00-9), amennyiben illatanyag-összetevőként használják.

Hivatkozási számVegyület megnevezéseCAS-szám
EK-szám
1137izobutilnitrit542-56-3
1138izoprén (stabilizált)
(2-metil-1,3-butadién)
78-79-5
11391-brómpropán
n-propil-bromid
106-94-5
1140kloroprén (stabilizált)
(2-klórbuta-1,3-dién)
126-99-8
11411,2,3-triklórpropán96-18-4
1142etilén-glikol-dimetil-éter (EGDME)110-71-4
1143dinokap (IZO)39300-45-3
1144diaminotoluol, technikai termék – elegy: [4-metil-m-fenilén-diamin] (1) és [2-metil-m-fenilén-diamin] (2)
metilfenilén-diamin
25376-45-8
1145p-klórbenzotriklorid5216-25-1
1146difenil-éter; oktabróm-származék32536-52-0
11471,2-bisz(2-metoxietoxi)etán
trietilén-glikol-dimetil-éter (TEGDME)
112-49-2
1148tetrahidrotiopirán-3-karbonsav-aldehid61571-06-0
11494,4′-bisz(dimetilamino)benzofenon
(Michler-keton)
90-94-8
1150(S)-oxirán-metanol, 4-metilbenzol-szulfonát70987-78-9
11511,2-benzol-dikarbonsav, dipentil-észter, elágazó-és egyenesláncú [1]84777-06-0 [1]
n-pentil-izopentilftalát [2]-[2]
di-n-pentilftalát [3]131-18-0 [3]
diizopentilftalát [4]605-50-5 [4]
1152benzil-butilftalát (BBP)85-68-7
11531,2-benzoldikarbonsav di-C7-11, elágazó-és egyenesláncú alkilészterek68515-42-4
1154elegy: dinátrium 4-(3-etoxikarbonil-4-(5-(3-etoxikarbonil-5-hidroxi-1-(4-szulfonátofenil) pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)benzolszulfonát és trinátrium 4-(3-etoxikarbonil-4-(5-(3-etoxikarbonil-5-oxido-1-(4-szulfonátofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)benzolszulfonátEC-szám 402-660-9
1155(metilén-bisz(4,1-fenilénazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxopiridin-5,3-diil)))-1,1′-dipiridinium-diklorid-dihidrokloridEC-szám 401-500-5
11562-[2-hidroxi-3-(2-klórfenil) karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroxi-3-(3-metilfenil)-karbamoil-1-naftilazo]fluorén-9-onEC-szám 420-580-2
1157azafenidin68049-83-2
11582,4,5-trimetilanilin [1]137-17-7 [1]
2,4,5-trimetilanilin-hidroklorid [2]21436-97-5 [2]
11594,4′-tiodianilin és sói139-65-1
11604,4′-oxidianilin (p-aminofenil-éter) és sói101-80-4
1161N,N,N′,N′-tetrametil-4,4′-metilén-dianilin101-61-1
11626-metoxi-m-toluidin
(p-krezidin)
120-71-8
11633-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oxazolidin143860-04-2
1164elegy: 1,3,5-trisz(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion és 3,5-bisz(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bisz(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion oligomerek elegyeEC-szám 421-550-1
11652-nitrotoluol88-72-2
1166tributil-foszfát126-73-8
1167naftalin91-20-3
1168nonilfenol [1]25154-52-3 [1]
4-nonilfenol, elágazó [2]84852-15-3 [2]
11691,1,2-triklóretán79-00-5
1170pentaklóretán76-01-7
1171vinilidén-klorid
(1,1-diklóretilén)
75-35-4
1172allil-klorid
(3-klórpropén)
107-05-1
11731,4-diklórbenzol
(p-diklórbenzol)
106-46-7
1174bisz(2-klóretil)-éter111-44-4
1175fenol108-95-2
1176biszfenol A
(4,4′-izopropilidéndifenol)
80-05-7
1177trioximetilén
(1,3,5-trioxán)
110-88-3
1178propargit (IZO)2312-35-8
11791-klór-4-nitrobenzol100-00-5
1180molinát (IZO)2212-67-1
1181fenpropimorf67564-91-4
1183metil-izocianát624-83-9
1184N,N-dimetilanilinium-tetrakisz(pentafluorofenil)-borát118612-00-3
1185O,O′-(etenilmetilszililén)-di[(4-metilpentán-2-on)-oxim]EC-szám 421-870-1
11862:1 arányú elegy: 4-(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcinol-4-il-trisz(6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-1-szulfonát) és 4-(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcinol-bisz(6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-1-szulfonát)140698-96-0
1187elegy: 4,4′-metilén-bisz[2-(4-hidroxibenzil)-3,6-dimetilfenol] és 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-naftalin-szulfonát (1:2) reakcióterméke, és 4,4′-metilén-bisz[2-(4-hidroxibenzil)-3,6-dimetilfenol] és 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-szulfonát (1:3) reakciótermékeEC-szám 417-980-4
1188malachit zöld hidroklorid [1]569-64-2 [1]
malachit zöld oxalát [2]18015-76-4 [2]
11891-(4-klórfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-il-metil)pentán-3-ol107534-96-3
11905-(3-butiril-2,4,6-trimetilfenil)-2-[1-(etoxiimino)propil]-3-hidroxiciklohex-2-én-1-on138164-12-2
1191transz-4-fenil-L-prolin96314-26-0
1192bromoxinil-heptanoát (IZO)56634-95-8
1193elegy: 5-[(4-[(7-amino-1-hidroxi-3-szulfo-2-naftil) azo]-2,5-dietoxifenil)azo]-2-[(3-foszfonofenil)azo]benzoesav és 5-[(4-[(7-amino-1-hidroxi-3-szulfo-2-naftil)azo]-2,5-dietoxifenil)azo]-3-[(3-foszfonofenil) azo]benzoesav163879-69-4
11942-{4-(2-ammóniopropilamino)-6-[4-hidroxi-3-(5-metil-2-metoxi-4-szulfamoilfenilazo)-2-szulfonátonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-il-amino}-2-aminopropil-formiátEC-szám 424-260-3
11955-nitro-o-toluidin [1]99-55-8 [1]
5-nitro-o-toluidin-hidroklorid [2]51085-52-0 [2]
11961-(1-naftilmetil)kvinolinium-klorid65322-65-8
1197(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirolidinil-metil)-1H-indol143322-57-0
1198pimetrozin (IZO)123312-89-0
1199oxadiargil (IZO)39807-15-3
1200klórtoluron
(3-(3-klór-p-tolil)-1,1-dimetilkarbamid)
15545-48-9
1201N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofén-2-il-azo)-5-dietilaminofenil]-acetamidEC-szám 416-860-9
12021,3-bisz(vinilszulfonilacetamido)-propán93629-90-4
1203p-féntidin-(4-etoxianilin)156-43-4
1204m-feniléndiamin és sói108-45-2
1205desztillációs maradékok (kőszénkátrány), kreozotolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz92061-93-3
1206kreozotolaj, acenaftén-frakció, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz90640-84-9
1207kreozotolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalamaz61789-28-4
1208kreozot, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz8001-58-9
1209kreozotolaj, magas forráspontú desztillátum, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz70321-79-8
1210extrakciós maradékok (szén), kreozotolajsav, mosóolaj extrakciós maradéka, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz122384-77-4
1211kreozotolaj, alacsony forráspontú desztillátum, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz70321-80-1
12126-Metoxi-piridin-2,3-diamin és HCl sója, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén94166-62-8
1213Naftalin-2,3-diol, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén92-44-4
12141,2,4-Benzol-triamin, N-fenil-, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén136-17-4
1215Piridin, 3,5-diamino-2,6-bisz(2-hidroxi-etoxi)-, és HCl sója, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén117907-42-3
1216Fenol, 4-amino-2-metoxi-metil-, és HCl sója, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén29785-47-5
12171 H-Pirazol, 4,5-diamino-1-metil és HCl sója, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén20055-01-0
12181 H-Pirazol-4,5-diamin, 1-[(4-klórfenil)-metil]-, szulfát, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén163183-00-4
12192-Amino-4-klórfenol, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén95-85-2
12204-Hidroxi-indol, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén2380-94-1
12211,4-Benzol-diamin, 2-metoxi-5-metil-, és HCl sója, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén56496-88-9
1222Fenol, 5-amino-4-fluor-2-metil-, szulfát, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén163183-01-5
12233-Dietil-aminofenol, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén91-68-9
12242,6-Piridin-diamin, N,N-dimetil-, és HCl sója, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1225Fenol, 3-ciklopentilamino-, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén104903-49-3
1226N-(2-Metoxi-etil)-benzol-1,4-diamin és HCl sója, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén72584-59-9
12271,3-Benzol-diamin, 4-etoxi-6-metil- és HCl sója, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén113715-25-6
1228Naftalin-1,7-diol, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén575-38-2
12293,4-Diaminobenzoesav, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén619-05-6
1230Fenol, 2-amino-metil-4-amino-, és HCl sója, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén79352-72-0
1231Solvent Red 1 (CI 12150), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén1229-55-6
1232Acid Orange 24 (CI 20170), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén1320-07-6
1233Acid Red 73 (CI 27290), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén5413-75-2
1234PEG-3,2′,2′-di-p-fenilén-diamin144644-13-3
12356-nitro-o-toluidin570-24-1
1236HC Yellow no. 1173388-54-2
1237HC Orange no. 381612-54-6
1238HC Green no. 152136-25-1
1239HC Red no. 8 és sói97404-14-3, 13556-29-1
1240Tetrahidro-6-nitrokinoxalin és sói158006-54-3, 41959-35-7
1241Disperse Red 15, kivéve mint szennyeződés a Disperse Violet 1-ben116-85-8
12424-amino-3-fluor-fenol399-95-1
1243N,N′-dihexadecil-N,N′-bisz(2-hidroxietil)propándiamid
Bisz-hidroxi-etil-bisz-hexil-decil-malonamid
149591-38-8
1244.1-Metil-2,4,5-trihidroxibenzol (CAS-szám 1124-09-0) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1245.2,6-Dihidroxi-4-metilpiridin (CAS-szám 4664-16-8) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1246.5-Hidroxi-1,4-benzodioxán (CAS-szám 10288-36-5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1247.3,4-Metiléndioxifenol (CAS-szám 533-31-3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1248.3,4-Metiléndioxianilin (CAS-szám 14268-66-7) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1249.Hidroxipiridinon (CAS-szám 822-89-9) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1250.3-Nitro-4-aminofenoxietanol (CAS-szám 50982-74-6) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1251.2-Metoxi-4-nitrofenol (CAS-szám 3251-56-7) (4-Nitroguajakol) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1252.C.I. Acid Black 131 (CAS-szám 12219-01-1) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1253.1,3,5-Trihidroxibenzol (CAS-szám 108-73-6) (Floroglucin) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1254.1,2,4-Benzoltriacetát (CAS-szám 613-03-6) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1255.Etanol, 2,2’-iminobisz-, epiklórhidrinnel és 2-nitro-1,4-benzoldiaminnal kapott reakciótermékek (CAS-szám 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue No. 5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1256.N-Metil-1,4-diaminoantrakinon, epiklórhidrinnel és monoetanolaminnal kapott reakciótermékek (CAS-szám 158571-57-4) (HC Blue No. 4) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1257.4-Aminobenzolszulfonsav (CAS-szám 121-57-3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1258.3,3’-((Szulfonilbisz(2-nitro-4,1-fenilén)imino)bisz(6-(fenilamino)) benzolszulfonsav és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1259.3(vagy 5)-((4-(Benzilmetilamino)fenil)azo)-1,2-(or1,4)-dimetil-1H-1,2,4-triazolium és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1260.2,2’-((3-Klór-4-((2,6-diklór-4-nitrofenil)azo)fenil)imino)biszetanol (CAS-szám 23355-64-8) (Disperse Brown 1) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1261.Benzotiazolium, 2-[[4-[etil(2-hidroxietil)amino]fenil]azo]-6-metoxi-3-metil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1262.2-[(4-Klór-2-nitrofenil)azo]-N-(2-metoxifenil)-3-oxobutanamid (CAS-szám 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1263.2,2’-[(3,3’-Diklór[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bisz(azo)]bisz[3-oxo-N-fenilbutanamid] (CAS-szám 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1264.2,2’-(1,2-Eténdiil)bisz[5-((4-etoxifenil)azo]benzolszulfonsav) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1265.2,3-Dihidro-2,2-dimetil-6-[(4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo]-1H-pirimidin (CAS-szám 4197-25-5) (Solvent Black 3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1266.3(vagy 5)-[[4-[(7-Amino-1-hidroxi-3-szulfonato-2-naftil)azo]-1-naftil]azo]szalicilsav és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1267.2-Naftalénszulfonsav, 7-(benzoilamino)-4-hidroxi-3-[[4-[(4-szulfofenil)azo]fenil]azo]- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1268.(μ-((7,7’-Iminobisz(4-hidroxi-3-((2-hidroxi-5-(N-metilszulfamoil)fenil)azo)Naftalén-2-szulfonato))(6-)))dikuprát(2-) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1269.3-[(4-(Acetilamino)fenil)azo]-4-hidroxi-7-[[[[5-hidroxi-6-(fenilazo)-7-szulfo-2-naftalenil]amino]karbonil]amino]-2-Naftalénszulfonsav és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1270.2-Naftalénszulfonsav, 7,7’-(karbonildiimino)bisz(4-hidroxi-3-[[2-szulfo-4-[(4-szulfofenil)azo]fenil]azo]-, (CAS-szám 25188-41-4) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1271.Etánaminium, N-(4-[bisz[4-(dietilamino)fenil]metilén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-N-etil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1272.3H-Indolium, 2-[[(4-metoxifenil)metilhidrazono]metil]-1,3,3-trimetil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1273.3H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimetoxifenil)amino)etenil)-1,3,3-trimetil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1274.Oldható nigrozin-szesz (CAS-szám 11099-03-9) (Solvent Black 5), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1275.Fenoxazin-5-ium, 3,7-bisz(dietilamino)-, (CAS-szám 47367-75-9) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1276.Benzo[a]fenoxazin-7-ium, 9-(dimetilamino)-, és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1277.6-Amino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]izokinolin-1,3(2H)-dion (CAS-szám 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1278.1-Amino-4-[[4-[(dimetilamino)metil]fenil]amino]antrakinon (CAS-szám 12217-43-5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1279.Laccaic Acid (CI Natural Red 25) (CAS-szám 60687-93-6) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1280.Benzolszulfonsav, 5-[(2,4-dinitrofenil)amino]-2-(fenilamino)-, (CAS-szám 15347-52-1) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1281.4-[(4-Nitrofenil)azo]anilin (CAS-szám 730-40-5) (Disperse Orange 3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1282.4-Nitro-m-feniléndiamin (CAS-szám 5131-58-8) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1283.1-Amino-4-(metilamino)-9,10-antracéndion (CAS-szám 1220-94-6) (Disperse Violet 4) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1284.N-Metil-3-nitro-p-feniléndiamin (CAS-szám 2973-21-9) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1285.N1-(2-Hidroxietil)-4-nitro-o-feniléndiamin (CAS-szám 56932-44-6) (HC Yellow No. 5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1286.N1-(Tris(hidroximetil))metil-4-nitro-1,2-feniléndiamin (CAS-szám 56932-45-7) (HC Yellow No. 3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1287.2-Nitro-N-hidroxietil-p-anizidin (CAS-szám 57524-53-5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1288.N,N’-Dimetil-N-Hidroxietil-3-nitro-p-feniléndiamin (CAS-szám 10228-03-2) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1289.3-(N-Metil-N-(4-metilamino-3-nitrofenil)amino)propán-1,2-diol (CAS-szám 93633-79-5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1290.4-Etilamino-3-nitrobenzoesav (CAS-szám 2788-74-1) (N-Etil-3-Nitro PABA) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1291.(8-[(4-Amino-2-nitrofenil)azo]-7-hidroxi-2-naftil)trimetilammonium és sói, kivéve Basic Red 118 (CAS-szám 71134-97-9), szennyeződésként a Basic Brown 17-ben, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1292.5-((4-(Dimetilamino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolium és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1293.m-Feniléndiamin, 4-(fenilazo)-, (CAS-szám 495-54-5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1294.1,3-Benzoldiamin, 4-metil-6-(fenilazo)- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1295.2,7-Naftaléndiszulfonsav, 5-(acetilamino)-4-hidroxi-3-((2-metilfenil)azo)- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1296.4,4’-[(4-Metil-1,3-fenilén)bisz(azo)]bisz([6-metil-1,3-benzoldiamin] (CAS-szám 4482-25-1) (Basic Brown 4) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1297.Benzolaminium, 3-[[4-[[diamino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1298.Benzolaminium, 3-[[4-[[diamino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1299.Etánaminium, N-[4-[(4-(dietilamino)fenil)fenilmetilén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén]-N-etil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1300.9,10-Antracéndion, 1-[(2-hidroxietil)amino]-4-(metilamino)- (CAS-szám 86722-66-9) származékai és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1301.1,4-Diamino-2-metoxi-9,10-antracéndion (CAS-szám 2872-48-2) (Disperse Red 11) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1302.1,4-Dihidroxi-5,8-bisz([(2-hidroxietil)amino]antrakinon (CAS-szám 3179-90-6) (Disperse Blue 7) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1303.1-[(3-Aminopropil)amino]-4-(metilamino)antrakinon és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1304.N-[6-[(2-Klór-4-hidroxifenil)imino]-4-metoxi-3-oxo-1,4-ciklohexadién-1-il]acetamid (CAS-szám 66612-11-1) (HC Yellow No. 8) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1305.[6-[[3-Klór-4-(metilamino)fenil]imino]-4-metil-3-oxociklohexa-1,4-dien-1-il]urea (CAS-szám 56330-88-2) (HC Red No. 9) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1306.Fenotiazin-5-ium, 3,7-bisz(dimetilamino)-, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1307.4,6-Bisz(2-Hidroxietoxi)-m-Feniléndiamin és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1308.5-Amino-2,6-Dimetoxi-3-Hidroxipiridin (CAS-szám 104333-03-1) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1309.4,4’-Diaminodifenilamin (CAS-szám 537-65-5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1310.4-Dietilamino-o-toluidin (CAS-szám 148-71-0) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1311.N,N-Dietil-p-feniléndiamin (CAS-szám 93-05-0) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1312.N,N-Dimetil-p-feniléndiamin (CAS-szám 99-98-9) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1313.Toluol-3,4-Diamin (CAS-szám 496-72-0) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1314.2,4-Diamino-5-metilfenoxietanol (CAS-szám 141614-05-3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1315.6-Amino-o-krezol (CAS-szám 17672-22-9) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1316.Hidroxietilaminometil-p-aminofenol (CAS-szám 110952-46-0) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1317.2-Amino-3-nitrofenol (CAS-szám 603-85-0) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1318.2-Klór-5-nitro-N-hidroxietil-p-feniléndiamin (CAS-szám 50610-28-1) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1319.2-Nitro-p-feniléndiamin (CAS-szám 5307-14-2) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1320.Hidroxietil-2,6-dinitro-p-anizidin (CAS-szám 122252-11-3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1321.6-Nitro-2,5-piridindiamin (CAS-szám 69825-83-8) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1322.Fenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1323.3-Hidroxi-4-[(2-hidroxinaftil)azo]-7-nitronaftalén-1-szulfonsav (CAS-szám 16279-54-2) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1324.3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)amino]propán-1,2-diol (CAS-szám 104333-00-8) (HC Yellow No. 6) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1325.2-[(4-Klór-2-nitrofenil)amino]etanol (CAS-szám 59320-13-7) (HC Yellow No. 12) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1326.3-[[4-[(2-Hidroxietil)Metilamino]-2-Nitrofenil]Amino]-1,2-Propándiol (CAS-szám 173994-75-7) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1327.3-[[4-[Etil(2-Hidroxietil)Amino]-2-Nitrofenil]Amino]-1,2-Propándiol (CAS-szám 114087-41-1) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1328.Etánaminium, N-[4-[[4-(dietilamino)fenil][4-(etilamino)-1-naftalenil]metilén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén]-N-etil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13294-[(4-Aminofenil)(4-imino-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén)metil]-o-toluidin (CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) és hidroklorid sója (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13304-(2,4-Dihidroxifenilazo)benzolszulfonsav (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) és nátrium sója (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13313-Hidroxi-4-(fenilazo)-2-naftoesav (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0) és kalcium sója (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13322-(6-Hidroxi-3-oxo-(3H)-xantén-9-yl)benzoesav; Fluoreszcein (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) és dinátrium sója (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13334′,5′-dibróm-3′,6′-dihidroxispiro[izobenzofurán-1(3H),9′-[9H]xantén]-3-on; 4′,5′-Dibrómfluoreszcein; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) és dinátrium sója (CI 45370) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13342-(3,6-Dihidroxi-2,4,5,7-tetrabróm-xantén-9-yl)-benzoésav; Fluoreszcein, 2′,4′,5′,7′-tetrabróm-; (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3) és nátrium sója (Acid Red 87; CI 45380) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) és alumínium sója (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1335Xantilium, 9-(2-karboxi-fenil)-3-(2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4-szulfofenil)amino)-, belső só (CAS 10213-95-3); és nátrium sója (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13363,6-dihidroxi -4′,5′-dijód-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-3-on; (Solvent Red 73) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) és nátrium sója (Acid Red 95; CI 45425) (CAS 33239-19-9; EINECS 251-419-2), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13372′,4′,5′,7′-Tetrajód-fluoreszcein (CAS 15905-32-5; EINECS 240-046-0) és dinátrium sója (Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) és alumínium sója (Pigment Red 172 Aluminium lake) (CAS 12227-78-0; EINECS 235-440-4), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13381-Hidroxi-2,4-diamino-benzol (2,4-Diamino-fenol) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4) és dihidroklorid sója (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13391,4-dihidroxi-benzol (Hydroquinone) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1340[4-[[4-anilin-1-naftil][4-(dimetil-amino)fenil]metilén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]dimetil-ammónium klorid (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1341Dinátrium 3-[(2,4-dimetil-5-szulfonátofenil)azo]-4-hidroxi-naftalin-1-szulfonát (Ponceau SX; CI 14700) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1342Trinátrium tris[5,6-dihidro-5-(hidroxiimino)-6-oxonaftalin-2-sulfonát(2-)-N5,O6]ferrát(3-) (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13434-(Fenilazo)rezorcin (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13444-[(4-Etoxifenil)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13451-[(2-Klór-4-nitrofenil)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13463-Hidroxi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triklórfenil)azo]naftalin-2-karboxamid (Pigment Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1347N-(5-Klór-2,4-dimetoxifenil)-4-[[5-[(dietilamino)szulfonil]-2-metoxifenil]azo]-3-hidroxinaftalin-2-karboxamid (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1348Dinátrium 4-[(5-klór-4-metil-2-szulfonátofenil)azo]-3-hidroxi-2-naftoát (Pigment Red 48; CI 15865) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1349Kalcium 3-hidroxi-4-[(1-szulfonáto-2-naftil)azo]-2-naftoát (Pigment Red 63:1; CI 15880) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1350Trinátrium-3-hidroxi-4-(4′-szulfonato-naftilazo)naftalin-2,7-diszulfonát (Acid Red 27; CI 16185) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13512,2′-[(3,3′-Diklór[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)bisz(azo)]bisz[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oxobutiramid] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13522,2′-[Ciklohexilidénebisz[(2-metil-4,1-fenilén)azo]]bisz[4-ciklohexilfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13531-((4-Fenilazo)fenilazo)-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS 85-86-9; EINECS 201-638-4), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1354Tetranátrium 6-amino-4-hidroxi-3-[[7-szulfonát-4-[(4-szulfonátofenil)azo]-1-naftil]azo]naftalin-2,7-diszulfonát (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1355Etánaminium, N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(2,4-diszulfofenil)metilén)-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-N-etil-, hidroxid, belső só, nátriumsó (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1356Etánaminium, N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(5-hidroxi-2,4-diszulfofenil)metilén)-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-N-etil-, hidroxid, belső só, kalcium só (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1357Benzolmetánamin, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-szulfofenil)metil)amino)fenil)(4-hidroxi-2-szulfofenil)metilén)-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-3-szulfo-, hidroxid, belső só, dinátrium só (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13581,3-Izobenzo-furándion, metilkinolinnal és kinolinnal lejátszódó reakció termékei (Solvent Yellow 33; CI 47000) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1359Nigrozin (CI 50420) (CAS 8005-03-6), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13608,18-Diklór-5,15-dietil-5,15-dihidrodiindol[3,2-b:3′,2′-m]trifenodioxazin (Pigment Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13611,2-dihidroxi-antrakinon (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1362Trinátrium-8-hidroxi-pirén-1,3,6-triszulfonát (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13631-Hidroxi-4-(p-toluidin)antrakinon (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13641,4-bis(p-Tolil-amino)antrakinon (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13656-klór-2-(6-klór-4-metil-3-oxobenzo[b]tién-2(3H)-ilidén)-4-metil-benzo[b]tiofen-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
13665,12-dihidrokino[2,3-b]akridin-7,14-dion (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1367(29H,31H-Ftalocianinát(2-)-N29,N30,N31,N32)réz (Pigment Blue 15; CI 74160) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1368Dinátrium [29H,31H-ftalocianin-diszulfonát(4-)-N29,N30,N31,N32]kuprát(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1369Poliklór-réz-ftálcianin (Pigment Green 7 CI 74260) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1370Diethylene glycol, a nyomokban való előfordulására vonatkozó határértéket lásd a III. mellékletben
2,2′-oxidietanol
CAS-szám: 111-46-6
EK-szám: 203-872-2
1371Phytonadione (INCI), Phytomenadione (INN)CAS-szám: 84-80-0/81818-54-4;
EK-szám: 201-564-2
13722-Amino-fenol (o-Aminophenol; CI 76520) és sóiCAS-szám: 95-55-6/67845-79-8/51-19-4
EK-szám: 202-431-1/267-335-4
1373N-(2-Nitro-4-aminofenil)-allilamin (HC Red No. 16) és sóiCAS-szám: 160219-76-1
(1) Az egyes összetevőket lásd a II. mellékletben a 364. hivatkozási szám alatt.
(2) Az egyes összetevőket lásd a II. mellékletben a 413. hivatkozási szám alatt.

III. MELLÉKLET

ELSŐ RÉSZ

AZON ANYAGOK LISTÁJA, AMELYEKET A KOZMETIKAI TERMÉKEK NEM TARTALMAZHATNAK, KIVÉVE, HA MEGFELELNEK AZ ITT MEGÁLLAPÍTOTT KORLÁTOZÁSOKNAK ÉS KÖVETELMÉNYEKNEK

Hivatkozási számAnyagKorlátozásokFelhasználási feltételek és figyelmeztetések, amelyeket a címkén fel kell tüntetni
Felhasználási és/vagy alkalmazási területEngedélyezett legnagyobb koncentráció a kozmetikai késztermékbenEgyéb korlátozások és követelmények
abcdef
1aBórsav, borátok és tetraborátok a II. mellékletben szereplő 1184. számú anyag kivételévela) Hintőpora) 5 % (tömeg/tömeg bórsavban kifejezve)a)
1. 3 éven aluli gyermekek számára készült termékekben nem használható
2. Hámló vagy irritált bőrre nem használható, ha a szabad oldható bór koncentrációja meghaladja az 1,5 %-ot
(tömeg/tömegbórsavban kifejezve)
a)
1. 3 éven aluli gyermekek nem használhatják
2. Hámló vagy irritált bőrre nem használható
b) Általános higiéniai termékekb) 0,1 % (tömeg/tömeg bórsavban kifejezve)b)
1. 3 éven aluli gyermekek számára készült termékekben nem használható
b)
1. Nem szabad lenyelni
2. 3 éven aluli gyermekek nem használhatják
c) Egyéb termékek (kivéve a tisztálkodási és hajhullámosító termékeket)c) 3 % (tömeg/tömeg bórsavban kifejezve)c)
1. éven aluli gyermekek számára készült termékekben nem használható
2. Hámló vagy irritált bőrre nem használható, ha a szabad oldható bórsav koncentrációja meghaladja az 1,5 %-ot
(tömeg/tömeg bórsavban kifejezve)
c)
1. 3 éven aluli gyermekeknem használhatják
2. Hámló vagy irritált bőrre nem használható
1bTetraborátoka) Tisztálkodási termékeka) 18 % (tömeg/tömeg bórsavban kifejezve)a) 3 éven aluli gyermekek számára készült termékekben nem használhatóa) 3 éven aluli gyermekek fürdetésére nem használható
b) Hajhullámosító termékek(b) 8 % (tömeg/tömeg bórsavban kifejezve)b) Alaposan öblítse le
2aTioglikol sav és sóia)Hajhullámo-sító vagy hajerősítő termékeka) b) c):
A nemzeti vagy hivatalos nyelven megfogalmazott használati útmutatónak kötelezően tartalmaznia kell a következő mondatokat:
— Szembe ne kerüljön!
— Szembe kerülése esetén azonnal bő vízzel öblítsük ki és menjünk orvoshoz!
— Védőkesztyű viselése kötelező! (Csak a) és c) esetében)
a):
— Tioglikolátot tartalmaz
— Tartsa be a használati útmutatót!
— Gyermekektől elzárva tartandó
— Csak szakipari használatra
b) és c):
— Tioglikolátot tartalmaz
— Tartsa be a használati útmutatót!
— Gyermekektől elzárva tartandó
– általános használat– 8 % használathoz
pH = 7–9,5
– szakipari használat– 11 % használathoz
pH = 7–9,5
b)Szőrtelenítőszerek– 5 % használathoz
pH = 7–12,7
c)Egyéb hajápolási termékek, amelyeket alkalmazás után eltávolítanak– 2 % használathoz
pH = 9,5-ig
A fent említett százalékokat a tioglikolsavra számították
2bTioglikol sav észterekHajhullámosító vagy hajerősítő termékekA nemzeti vagy hivatalos nyelven megfogalmazott használati útmutatónak kötelezően tartalmaznia kell a következő mondatokat:
— Bőrrel való érintkezéskor bőrirritációt okozhat.
— Szembe ne kerüljön!
— Szembe kerülése esetén azonnal bő vízzel öblítsük ki és menjünk orvoshoz!
— Védőkesztyű viselése kötelező!
— Tioglikolátot tartalmaz
— Tartsa be a használati útmutatót!
— Gyermekektől elzárva tartandó
— Csak szakipari használatra
– általános használat– 8 % használathoz
pH = 6–9,5
– szakipari használat– 11 % használathoz
pH = 6–9,5
A fent említett százalékokat a tioglikolsavra számították
3Oxálsav, észterei és alkálisóiHajápolási termékek5 %Csak szakipari használatra
4Ammónia6 % NH3-ra számolva2 % tartalom felett: ammóniát tartalmaz
5Tozilkloramid nátrium (*)0,2 %
6Alkálifémek klorátjaia)Fogkrémeka)5 %
b)Egyéb használatb)3 %
7Diklór-metán35 %
(1,1,1-triklór-etánnal keverve az együttes koncentráció nem haladhatja meg a 35 %-ot)
0,2 % maximum szennyezőanyag-tartalom
8p-fenilén-diamin N-szubsztituált származékai és sóik; o-fenilén-diamin N-szubsztituált származékai (5) az e mellékletben és a II. melléklet 1309., 1311. és 1312. hivatkozási számai alatt felsorolt származékok kivételévelHajfesték oxidációs színezőanyagai6 % szabad bázisként számolva
a)általános használatraa) A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
— Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.
— Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt. Használat előtt érzékenységi vizsgálat javasolt.Fenilén-diamineket tartalmaz. Szempilla- és szemöldökfestésre nem használható
b)szakipari használatrab)Csak szakipari használatra. Fenilén-diamineket tartalmaz. A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
— Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.
— Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt. Használat előtt érzékenységi vizsgálat javasolt. Megfelelő kesztyűt használjunk
8ap-fenilén-diamin és sói (5)
CAS-szám: 106-50-3
EINECS-szám: 203-404-7
p-Phenylenediamine HCl
CAS-szám: 624-18-0
EINECS-szám: 210-834-9
p-Phenylenediamine sulfate
CAS-szám: 16245-77-5
EINECS-szám: 240-357-1
Oxidáló hajfestékek összetevőjeként
a) általános használatra
b) szakipari használatra
a) és b) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott legnagyobb koncentráció nem haladhatja meg a 2 %-ot (szabad bázisra számítva).a) A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
— Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.
— Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt. Fenilén-diaminokat tartalmaz. Szempilla- és szemöldökfestésre nem használható. A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén. A keverési arányt lásd a címkén.b)Csak szakipari használatra. Fenilén-diaminokat tartalmaz. A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
— Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.
— Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt. Védőkesztyű viselése kötelező! A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén. A keverési arányt lásd a címkén.
9Metil-fenilén-diaminok, N-szubsztituált származékaik és azok sói (1) az e melléklet 9a. hivatkozási száma alatt szereplő anyag, valamint a II. melléklet 364., 1310. és 1313. hivatkozási számai alatt felsorolt anyagok kivételévelHajfesték oxidációs színező anyagai10 % szabad bázisra számolva
a)általános használatraa)A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
— Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.
— Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.Fenilén-diaminokat (toluén-diamint) tartalmaz. Ne használja szempilla vagy szemöldök festésére.
b)szakipari használatrab)Csak szakipari használatra.A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.Ne használjon hajfestéket, ha:
— Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
— Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
— Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamiféle reakciót észlelt.Fenilén-diaminokat (toluén-diamint) tartalmaz. Védőkesztyű használata kötelező!
9aToluol-2,5-diamin és sói (1)
CAS-szám: 95-70-5
EINECS-szám: 202-442-1
Toluene-2,5-diamine sulfate
CAS-szám: 615-50-9
EINECS-szám: 210-431-8
Oxidáló hajfestékek összetevőjeként
a) általános használatra
b) szakipari használatra
a) és b) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott legnagyobb koncentráció nem haladhatja meg a 4 %-ot (szabad bázisra számítva).a) A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
— Hajfestés után bármikor valamilyen reakciót észlelt.
— Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
Fenilén-diaminokat (toluén-diamint) tartalmaz. Ne használja szempilla vagy szemöldök festésére.
A keverési arányt lásd a címkén.
b) Csak szakipari használatra.
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
— Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
— Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
Fenilén-diaminokat (toluén-diamint) tartalmaz. Védőkesztyű használata kötelező!
A keverési arányt lásd a címkén.
11Diklorofén*0,5 %Diklorofént tartalmaz
12Hidrogén-peroxid és egyéb olyan vegyületek vagy keverékek, melyekből hidrogén-peroxid szabadul fel, beleértve a karbamid-peroxidot és a cink-peroxidota) Hajápolási keverékeka) 12 % H2O2 (40 térfogatszázalék) szabad vagy felszabadulta) Megfelelő kesztyűt használjunk.
a), b), c), e) Hidrogén-peroxidot tartalmazSzembe ne kerüljön!Szembe kerülése esetén azonnal ki kell öblíteni!
b) Bőrápolási keverékekb) 4 % H2O2, szabad vagy felszabadult
c) Körömerősítő keverékekc) 2 % H2O2, szabad vagy felszabadult
d) Szájápolási termékek, beleértve a szájvizet, a fogkrémet és a fogfehérítő termékeketd) ≤ 0,1 % H2O2, szabad vagy felszabadult
e) Fogfehérítő termékeke) > 0,1 % ≤ 6 % H2O2, szabad vagy felszabadulte) Csak fogorvosok számára értékesíthető. Használata minden alkalmazási ciklusban első ízben a 2005/36/EK irányelvben (17) meghatározott fogorvosok által, illetve azok közvetlen felügyelete alatt és azonos biztonsági szint biztosítása mellett történhet. Ezután az alkalmazási ciklus hátralevő részére a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
18 éves kor alatt nem alkalmazható.
e) A szabad vagy felszabadult H2O2 százalékban kifejezett koncentrációja.18 éves kor alatt nem alkalmazható.Csak fogorvosok számára értékesíthető. Használata minden alkalmazási ciklusban első ízben fogorvosok által, illetve azok közvetlen felügyelete alatt és azonos biztonsági szint biztosítása mellett történhet. Ezután az alkalmazási ciklus hátralevő részére a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
13FormaldehidKörömerősítők5 % formaldehidre számolvaHasználatakor a körömágyat zsírral vagy olajjal védjük. Formaldehidet tartalmaz (3)
14Hidrokinon (2)%
b) műköröm-rendszerek0,02 % (felhasználásra történő elegyítés után)Csak szakipari használatrab)
— Csak szakipari használatra
— Bőrre ne kerüljön
— Gondosan olvassa el a használati útmutatót!
15aKálium- vagy nátrium-hidroxida)A köröm hámréteg oldószerea)5 tömeg % (4)a)Lúgot tartalmaz. Szembe ne kerüljön! Vakságot okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó.
b)Haj kiegyenesítőb)b)
1.általános használatra1.2 tömeg % (4)1.Lúgot tartalmaz. Szembe ne kerüljön!. Vakságot okozhat. Gyermekek elől el kell zárni.
2.szakipari használatra2.4,5 tömeg % (4)2.Csak szakipari használatra. Szembe ne kerüljön! Vakságot okozhat.
c)pH beállítóc)pH 12,7-igc)Gyermekektől elzárva tartandó. Szembe ne kerüljön!
– szőrtelenítő szerek
d)pH 11-igd)Egyéb felhasználás pH szabályozóként
15b.Lítium-hidroxida) Hajerősítőa)a)
1. Általános használat1. 2 tömeg % (6)1.Alkálit tartalmaz.Szembe ne kerüljön.Vakságot okozhat.Gyermekektől elzárva tartandó.
2. Szakipari használat2. 4,5 tömeg % (6)2.Csak szakipari használatraSzembe ne kerüljön.Vakságot okozhat.
b) pH-szabályozó – szőrtelenítő szerekhezb) a pH-érték nem lehet több 12,7-nélb)Alkálit tartalmaz.Gyermekektől elzárva tartandó.Szembe ne kerüljön.
c) Egyéb felhasználás – pH-szabályozóként (csak öblítő- szerekhez)c) a pH-érték nem lehet több 11-nél
15c.Kalcium-hidroxida) Két komponenst tartalmazó hajerősítő: kalcium-hidroxid és guanidin sóa) 7 tömeg % kalcium-hidroxida)Alkálit tartalmaz.Gyermekektől elzárva tartandóSzembe jutása elkerülendő.
b) pH-szabályozó – szőrtelenítő szerekhezb) a pH-érték nem lehet több 12,7-nélb)Alkálit tartalmaz.Gyermekektől elzárva tartandó.Szembe ne kerüljön.
c) Egyéb használatra (pl. pH-szabályozó, feldolgozás- könnyítő)c) a pH-érték nem lehet több 11-nél
161-Naftalinol
1-Naphthol
CAS-szám: 90-15-3
EK-szám: 201-969-4
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-otLásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
17Nátrium-nitritRozsdásodásgátló0,2 %Másod- és/vagy harmadrendű aminokkal vagy más, nitrozaminokat alkotó anyagokkal használni tilos
18NitrometánRozsdásodásgátló0,3 %
21Kinin és sóia)Samponoka)0,5 % kininbázisra számolva
b)Hajvizek/szeszekb)0,2 % kininbázisra számolva
221,3-Benzoldiol
Resorcinol
CAS-szám: 108-46-3
EK-szám: 203-585-2
a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként
1. általános használatra
2. szakipari használatra
a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,25 %-ota)
1. Resorcinolt tartalmaz.
Használata után a hajat alaposan öblítsük le.
Szempilla és szemöldök festésére nem használható.
Szembe kerülése esetén azonnal öblítsük ki.
2. Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
Csak szakipari használatra
Szembe kerülése esetén azonnal öblítsük ki.
Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) Hajvizek és samponokb) 0,5 %b) Resorcinolt tartalmaz.
23a)Alkáliszulfidoka)Szőrtelenítőszereka)2 % kénre számolva pH ≤ 12,7a)Gyermekek elől elzárva tartandó. Szembe ne kerüljön.
b)Alkáliföld-szulfidokb)Szőrtelenítőszerekb)6 % kénre számolva pH ≤ 12,7b)Gyermekek elől elzárva tartandó. Szembe ne kerüljön.
24Vízben oldódó cinksók, kivéve cink-4-hidroxibenzol-szulfonát és cink-pirition1 % cinkre számolva
25Cink-4-hidroxibenzol-szulfonátDezodorok, izzadásgátlók és asztringens folyadékoka) 6 % abszolút anyag százalékaként számolvaSzembe ne kerüljön
26Ammónium-monofluor-foszfátSzájápolási termékek0,15 % fluorra számolva; más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-otAmmónium-monofluor-foszfátot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
27Nátrium-monofluor-foszfátugyanaz0,15 %
ugyanaz
Nátrium-monofluor-foszfátot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
28Kálium-monofluor-foszfátugyanaz0,15 %
ugyanaz
Kálium-monofluor-foszfátot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
29Kalcium-monofluor-foszfátugyanaz0,15 %
ugyanaz
Kalcium-monofluor-foszfátot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
30Kalcium-fluoridugyanaz0,15 %
ugyanaz
Kalcium-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
31Nátrium-fluoridugyanaz0,15 %
ugyanaz
Nátrium-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
32Kálium-fluoridugyanaz0,15 %
ugyanaz
Kálium-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
33Ammónium-fluoridugyanaz0,15 %
ugyanaz
Ammónium-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
34Alumínium-fluoridugyanaz0,15 %
ugyanaz
Alumínium-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
35Ón-fluoridugyanaz0,15 %
ugyanaz
Ón-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
36Hexadecil-ammónium-fluoridugyanaz0,15 %
ugyanaz
Hexadecil-ammónium-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
373-(N-hexadecil-N-2-hidroxietilammonio)propilbisz (2-hidroxietil) ammónium-difluoridugyanaz0,15 %
ugyanaz
3-(N-hexadecil-N-2-hidroxietilammonio)propilbisz (2-hidroxietil) ammónium-difluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
38NN’N’-tri(polioxietilén)-N-hexadecilpropilén-diamid-dihidrofluoridugyanaz0,15 %
ugyanaz
NN’N’-tri(polioxietilén)-N-hexadecilpropilén-diamid-dihidrofluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
39Oktadecilammónium-fluoridugyanaz0,15 %
ugyanaz
Oktadecilammónium-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
40Nátrium-fluoroszilikátugyanaz0,15 %
ugyanaz
Nátrium-fluoroszilikátot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
41Kálium-fluoroszilikátugyanaz0,15 %
ugyanaz
Kálium-fluoroszilikátot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
42Ammónium-fluoroszilikátugyanaz0,15 %
ugyanaz
Ammónium-fluoroszilikátot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
43Magnézium-fluoroszilikátugyanaz0,15 %
ugyanaz
Magnézium-fluoroszilikátot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
441,3-bis(hidroxi-metil)-imidazolidin-2-tiona)Hajápolási keverékeka)max. 2 %a)Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható1,3-bis(hidroxi-metil)-imidazolidin-2-tiont tartalmaz
b)Körömápoló keverékek-benb)max. 2 %b)A termék pH-értékének alkalmazáskor 4 alatt kell lennie
45Benzyl alcohol (12)
CAS-szám 100-51-6
a) oldószer
b) illatszer/aromás vegyületek/azok alapanyagai
b) Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában:
— a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot
466-metilkumarinSzájápolási termékek0,003 %
47Nikometanol-hidrofluoridSzájápolási termékek0,15 %
a fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben engedélyezett fluortartalmú termékkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Nikometanol-hidrofluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
48Ezüst-nitrátKizárólag szempilla- és szemöldökfestésre4 %— Ezüst-nitrátot tartalmaz
— Szembe kerülése esetén azonnal öblítsük ki
49Szelén-diszulfidKorpásodás elleni samponok1 %– Szelén-diszulfidot tartalmaz
– Szembe és bőrre ne kerüljön!
50Alumínium-cirkónium-klorid-hidroxid komplexek
AlxZr(OH)yClz és
az alumínium-cirkónium-klorid-hidroxid-glicin komplexek
Izzadásgátlók20 % vízmentes alumínium-cirkónium-klorid-hidroxidra
5,4 % cirkóniumra
1.Az alumíniumatomok számának a cirkóniumatomok számához való aránya 2 és 10 között kell, hogy legyen.2.Az (Al + Zr) atomok számának a klóratomok számához való aránya 0,9 és 2,1 között kell hogy legyen.3.Aerosolos flakonokban nem használhatóIrritált vagy sérült bőrön ne alkalmazzuk!
51Hidroxi-8-kinolin és szulfátjaiA hidrogén-peroxid stabilizálója leöblítésre kerülő hajápolási keverékekben0,3 % a lúgra számolva
A hidrogén-peroxid stabilizálója a leöblítésre nem kerülő hajápolási termékekben0,03 % a lúgra számolva
52MetanolEtanol és izopropil-alkohol denaturálószere5 % etanol és izopropil-alkohol %-ra számítva
53Etidronsav és sói (1-hidroxi-etilidén-di-foszfón-sav és sói)a)Hajápolás1,5 % etidronsavra kifejezveEtidronsavat tartalmaz
b)Szappan0,2 %
541-fenoxi-propán-2-ol– Csak leöblítésre kerülő termékekben2 %Tartósítószerként lásd VI. melléklet első rész 43. szám
– Szájápolási termékekben nem használható
56Magnézium-fluoridFogápolási termékek0,15 % fluorra számolva. Más, ebben a mellékletben engedélyezett fluorvegyülettel keverve a teljes flour koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-otMagnézium-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:„Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
57Stroncium-klorid-hexahidráta)Fogkrém3,5 % a stronciumra számolva. Más, e mellékletben engedélyezett stroncium tartalmú vegyülettel keverve, a teljes stroncium koncentráció nem haladhatja meg a 3,5 %-ot.Stroncium-kloridot tartalmaz. Használata gyermekeknek nem ajánlott.
b)Sampon és arcápolási termékek2,1 % a stronciumra számolva. Más, e mellékletben engedélyezett stroncium tartalmú vegyülettel keverve, a teljes stroncium koncentráció nem haladhatja meg a 2,1 %-ot.
58Stroncium-acetát hemihidrátFogkrém3,5 % a stronciumra számolva. Egyéb engedélyezett stroncium vegyülettel keverve a teljes stroncium-tartalom nem haladhatja meg a 3,5 %-otStroncium-acetátot tartalmaz. Gyakori használata gyermekeknek nem ajánlatott
59Talkum: hidratált magnézium-szilikáta) Három év alatti gyermekeknek szánt por állagú termékek
b) egyéb termékek
Gyermekek szemétől és szájától tartsa távol
60Zsírsav-dialkilamidok és dialkanolamidokMaximális szekunder amin koncentráció: 0,5 %— Nitrozáló rendszerekben nem használható
— Maximális szekunder amin koncentráció: 5 % (a nyersanyagokra vonatkozik)
— Maximális nitrózamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
61Monoalkilaminok, monoalkanolaminok és sóikMaximális szekunder amin koncentráció: 0,5 %— Nitrozáló rendszerekben nem használható
— Minimális tisztaság: 99 %
— Maximális szekunder amin koncentráció: 0,5 % (a nyersanyagokra vonatkozik)
— Maximális nitrózamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
62Trialkilaminok, trialkanolaminok és sóika) használat után nem eltávolítandó termékek
b) egyéb termékek
a) 2,5 %a) b)
— Nitrozáló rendszerekben nem használható
— Minimális tisztaság: 99 %
— Maximális szekunder amin koncentráció: 0,5 % (a nyersanyagokra vonatkozik)
— Maximális nitrózamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
63Stroncium-hidroxidpH-szabályozó szőrtelenítő-termékekben3,5 % stronciumra számolva, max. pH értéke 12,7— Gyermekektől elzárva tartandó
— Szembe ne kerüljön!
64Stroncium-peroxidLeöblítésre kerülő hajápolási keverékek, szakipari használatra4,5 % stronciumra számolva a használatra késztermékbenMinden terméknek meg kell felelnie a felszabaduló hidrogén-peroxid szempontjából a vonatkozó követelményeknek— Szembe ne kerüljön
— Szembe kerülése esetén, azonnal öblítsük ki
— Kizárólag szakipari használatra
— Megfelelő kesztyűt használjunk!
65Benzalkonium klorid bromid és szaharináta) Leöblítésre kerülő hajápoló termékeka) 3 % (benzalkoniumkloridban kifejezve)a) A végtermékekben a – C14.es vagy annál rövidebb alkillánccal rendelkező benzalkonium klorid, bromid és szaharinát koncentrációja nem haladhatja meg a 0.1 %-ot (mint benzal-konium klorid)a) Szembe ne kerüljön
b) Egyéb termékekb) 0.1 % (benzalkoniumklorid)b) Szembe ne kerüljön
66Poliakrilamida) Testápoló termékeka) Maximális akrilamidmaradvány-tartalom 0,1 mg/kg
b) Egyéb kozmetikai termékekb) Maximális akrilamidmaradvány-tartalom 0,5 mg/kg
67α-amil-fahéjaldehid
(CAS-szám 122-40-7)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
69Cinnamil-alkohol
(CAS-szám 104-54-1)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőnek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
70Citral
(CAS-szám 5392-40-5)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
71Eugenol
(CAS-szám 97-53-0)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
72Hydroxycitronellal
CAS-szám 107-75-5
a) Szájápolási termékeka) b) Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában:
— a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot
b) Egyéb termékekb) 1,0 %
73Isoeugenol
CAS-szám 97-54-1
a) Szájápolási termékeka) b) Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában:
— a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot
b) Egyéb termékekb) 0,02 %
74Amilcin-namil alkohol
CAS-szám 101-85-9)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
75Benzil-szalicilát
(CAS-szám 118-58-1)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
76Fahéjaldehid
(CAS-szám 104-55-2)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
77Kumarin
(CAS-szám 91-64-5)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
78Geraniol
(CAS-szám 106-24-1)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
79Hidroxi-metil-pentil-ciklohexén-karboxaldehid
(CAS-szám 31906-04-4)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
804-Metoxibenzil-alkohol
(CAS-szám 105-13-5)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
81Benzilcinnamát
(CAS-szám 103-41-3)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
82Farnezol
(CAS-szám 4602-84-0)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
832-(4-terc-Butilbenzil)propionaldehid
(CAS-szám 80-54-6)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
84Linalool
(CAS-szám 78-70-6)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
85Benzil-benzoát
(CAS-szám 120-51-4)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
86Citronellol
(CAS-szám 106-22-9)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
87Alfa-hexil-cinnamaldehid
(CAS-szám 101-86-0)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
88d-Limonene
CAS-szám 5989-27-5
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában:
— a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot
Peroxid-érték kevesebb, mint 20 mmol/L (13)
89Methyl 2-octynoate
CAS-szám 111-12-6
a) Szájápolási termékeka) b) Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában:
— a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001 %-ot
— a leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot
Metil-heptin-karbonátb) Egyéb termékekb) 0,01 % amikor önmagában használatos
Amikor metil-oktin-karbonáttal együtt van jelen, az együttes szint a végtermékben nem haladhatja meg a 0,01 %-ot (amelyből a metil-oktin-karbonát nem lehet több, mint 0,002 %)
90α-izometil-jonon
(CAS-szám 127-51-5)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
91Tölgyfamoha-kivonat
(CAS-szám 90028-68-5)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
92Famoha-kivonat
(CAS-szám 90028-67-4)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a használat után nem eltávolítandó termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítésre kerülő termékekben a 0,01 %-ot
932,4-diamino-pirimidin-3-oxid (CAS-szám: 74638-76-9)Hajápoló termékek1,5 %
94Benzoil-peroxidMűköröm-rendszerek0,7 % (felhasználásra történő elegyítés után)Csak szakipari használatra— Csak szakipari használatra
— Bőrre ne kerüljön
— Gondosan olvassa el a használati útmutatót!
95Hidrokinon-metiléterMűköröm-rendszerek0,02 % (felhasználásra történő elegyítés után)Csak szakipari használatra— Csak szakipari használatra
— Bőrre ne kerüljön
— Gondosan olvassa el a használati útmutatót!
96Pézsmaxilol (CAS sz. 81-15-2)Minden kozmetikai termék, a szájhigiéniás termékek kivételévela) 1,0 % finom parfümben
b) 0,4 % kölnivízben
c) 0,03 % egyéb termékekben
97Pézsmaketon (CAS sz. 81-14-1)Minden kozmetikai termék, a szájhigiéniás termékek kivételévela) 1,4 % finom parfümben
b) 0,56 % kölnivízben
c) 0,042 % egyéb termékekben
98Szalicilsav (7)
(CAS-szám 69-72-7)
a) Leöblítendő hajápolási termékek
b) Egyéb termékek
a) 3,0 %
b) 2,0 %
Három év alatti gyermekeknek készülő termékekben nem használható, kivéve a samponokat.
Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.
Három év alatti gyermekeknek készülő termékekben nem használható (8)
99Szervetlen szulfitok és biszulfitok (9)a) Oxidáló hajfestékek
b) Hajkiegyenesítő termékek
c) Önbarnító termékek arcra
d) Egyéb önbarnító termékek
a) 0,67 % a szabad SO2-re kifejezve
b) 6,7 % a szabad SO2-re kifejezve
c) 0,45 % a szabad SO2-re kifejezve
d) 0,40 % a szabad SO2-re kifejezve
Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.
100Triklokarban (10)
(CAS-szám 101-20-2)
Leöblítendő termékek1,5 %Tisztasági követelmény:
3,3',4,4'-tetraklór-azobenzol < 1 ppm
3,3',4,4'-tetraklór-azoxibenzol < 1 ppm
Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.
101Cink-pyrithion (11)
(CAS-szám 13463-41-7)
Leöblítésre nem kerülő hajápolási termékek:0,1 %Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.
102Glioxál
Glioxál (INCI)
CAS-szám: 107-22-2
EINECS-szám: 203-474-9
100 mg/kg
103Abies alba cone oil és extract
CAS-szám 90028-76-5
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
104Abies alba needle oil és extract
CAS-szám 90028-76-5
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
105Abies pectinata needle oil és extract
CAS-szám 92128-34-2
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
106Abies sibirica needle oil és extract
CAS-szám 91697-89-1
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
107Abies balsamea needle oil és extract
CAS-szám 85085-34-3
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
108Pinus mugo pumilio leaf and twig oil és extract
CAS-szám 90082-73-8
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
109Pinus mugo leaf and twig oil és extract
CAS-szám 90082-72-7
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
110Pinus sylvestris leaf és twig oil és extract
CAS-szám 84012-35-1
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
111Pinus nigra leaf és twig oil és extract
CAS-szám 90082-74-9
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
112Pinus palustris leaf és twig oil és extract
CAS-szám 97435-14-8
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
113Pinus pinaster leaf és twig oil és extract
CAS-szám 90082-75-0
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
114Pinus pumila leaf és twig oil és extract
CAS-szám 97676-05-6
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
115Pinus species leaf és twig oil és extract
CAS-szám 94266-48-5
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
116Pinus cembra leaf és twig oil és extract
CAS-szám 92202-04-5
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
117Pinus cembra leaf és twig extract acetylated
CAS-szám 94334-26-6
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
118Picea Mariana Leaf Oil és Extract
CAS-szám 91722-19-9
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
119Thuja Occidentalis Leaf Oil és Extract
CAS-szám 90131-58-1
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
120Thuja Occidentalis Stem Oil
CAS-szám 90131-58-1
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
1213-Carene
CAS-szám 13466-78-9
Trimetilbiciklo[4.1.0]hept-3-én izodiprén
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
122Cedrus atlantica wood oil és extract
CAS-szám 92201-55-3
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
123Cupressus sempervirens leaf oil és extract
CAS-szám 84696-07-1
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
124Turpentine gum (Pinus spp.)
CAS-szám 9005-90-7
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
125Turpentine oil és rectified oil
CAS-szám 8006-64-2
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
126Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)
CAS-szám 8006-64-2
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
127Terpene alcohols acetates
CAS-szám 69103-01-1
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
128Terpene hydrocarbons
CAS-szám 68956-56-9
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
129Terpenes és terpenoids a III. melléklet 1. részének 167., 168. és 88. hivatkozási száma alatt felsorolt limonene (d-, l-, és dl-isomers) kivételével
CAS-szám 65996-98-7
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
130Terpenes és terpenoids
CAS-szám 68917-63-5
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
131α-Terpinene
CAS-szám 99-86-5
p-menta-1,3-dién
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
132γ-Terpinene
CAS-szám 99-85-4
p-menta-1,4-dién
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
133Terpinolene
CAS-szám 586-62-9
p-menta-1,4(8)-dién
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L (13)
134Acetyl hexamethyl indan
CAS-szám 15323-35-0
a) Leöblítésre nem kerülő termékeka) 2 %
1,1,2,3,3,6-hexametilindan-5-il metil-ketonb) Leöblítendő termékek
135Allyl butyrate
CAS-szám 2051-78-7
2-propenil butanoát
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
136Allyl cinnamate
CAS-szám 1866-31-5
2-propenil 3-fenil-2-propenoát
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
137Allyl cyclohexylacetate
CAS-szám 4728-82-9
2-propenil ciklohexánacetát
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
138Allyl cyclohexylpropionate
CAS-szám 2705-87-5
2-propenil 3-ciklohexánpropenoát
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
139Allyl heptanoate
CAS-szám 142-19-8
2-propenil heptanoát
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
140Allyl caproate
CAS-szám 123-68-2
Allil hexanoát
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
141Allyl isovalerate
CAS-szám 2835-39-4
2-propenil 3-metil-butanoát
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
142Allyl octanoate
CAS-szám 4230-97-1
2-allil kaprilát
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
143Allyl phenoxyacetate
CAS-szám 7493-74-5
2-propenil-fenoxi-acetát
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
144Allyl phenylacetate
CAS-szám 1797-74-6
2-propenil benzénacetát
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
145Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate
CAS-szám 71500-37-3
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
146Allyl cyclohexyloxyacetate
CAS-szám 68901-15-5
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
147Allyl isoamyloxyacetate
CAS-szám 67634-00-8
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
148Allyl 2-methylbutoxyacetate
CAS-szám 67634-01-9
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
149Allyl nonanoate
CAS-szám 7493-72-3
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
150Allyl propionate
CAS-szám 2408-20-0
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
151Allyl trimethylhexanoate
CAS-szám 68132-80-9
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1 %
151a.Allyl phenethyl ether
CAS-szám: 14289-65-7
EK-szám: 238-212-2
A szabad allilalkohol szintje az éterben kevesebb, mint 0,1 %
152Allyl heptine carbonate
CAS-szám 73157-43-4
Allil okt-2-inoát
0,002 %Ez az anyag nem használható együttesen semmilyen 2-alkinsav-észterrel (pl. metil heptin karbonáttal)
153Amylcyclopentenone
CAS-szám 25564-22-1
2-pentilciklopentán-2-en-1-on
0,1 %
154Myroxylon balsamum var. pereirae extracts és distillates
CAS-szám 8007-00-9
Perui olajbalzsam, abszolút és anhidrol
Perui balzsamolaj
0,4 %
1554-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde
CAS-szám 18127-01-0
3-(4-tert-butilfenil)propion-aldehid
0,6 %
156Cuminum cyminum fruit oil és extract
CAS-szám 84775-51-9
a) Leöblítésre nem kerülő termékek
b) Leöblítendő termékek
a) 0,4 % köményolaj
157cis-Rose ketone-1 (14)
CAS-szám 23726-94-5
(Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-2-buten-1-on
(cisz-α-Damaszkon)
a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,02 %
158trans-Rose ketone-2 (14)
CAS-szám 23726-91-2
(E)-1-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-il)-2-buten-1-on
(transz-β-Damaszkon)
a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,02 %
159trans-Rose ketone-5 (14)
CAS-szám 39872-57-6
(E)-1-(2,4,4-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-2-buten-1-on
izodamaszkon
0,02 %
160Rose ketone-4 (14)
CAS-szám 23696-85-7
Trimetil-ciklohexa-1,3-dién-1-il)-2-buten-1-on (Damaszkenon)
a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,02 %
161Rose ketone-3 (14)
CAS-szám 57378-68-4
1-(2,6,6-Trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-buten-1-on
(delta-Damaszkon)
a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,02 %
162cis-Rose ketone-2 (14)
CAS-szám 23726-92-3
1-(2,6,6-Trimetil-1-ciklohexén-1-il)-2-buten-1-on
(cisz-β-Damaszkon)
a) Szájápolási termékek
b) Egyébb) 0,02 %
163trans-Rose ketone-1 (14)
CAS-szám 24720-09-0
1-(2,6,6-Trimetil-2-ciklohexén-1-il)-2-buten-1-on
(transz-α-Damaszkon)
a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,02 %
164Rose ketone-5 (14)
CAS-szám 33673-71-1
1-(2,4,4-Trimetil-2-ciklohexén-1-il)-2-buten-1-on
0,02 %
165trans-Rose ketone-3 (14)
CAS-szám 71048-82-3
1-(2,6,6-Trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-buten-1-on
(transz-delta-Damaszkon)
a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,02 %
166trans-2-hexenal
CAS-szám 6728-26-3
a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,002 %
167l-Limonene
CAS-szám 5989-54-8
(S)-p-menta-1,8-dién
Peroxid-érték kevesebb, mint 20 mmol/L (13)
168dl-Limonene (racém)
CAS-szám 138-86-3
1,8(9)-p-Mentadién, p-Menta-1,8-dien
(Dipentén)
Peroxid-érték kevesebb, mint 20 mmol/L (13)
169Perillaldehyde
CAS-szám 2111-75-3
p-menta-1,8-dién-7-al
a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,1 %
170Isobergamate
CAS-szám 68683-20-5
Mentadién-7-metil formát
0,1 %
171Metoxi diciklopentadién karboxaldehid
CAS-szám 86803-90-9
Oktahidro-5-metoxi-4,7-metano-1H-indén-2-karboxaldehid
0,5 %
1723-metilnon-2-enenitril
CAS-szám 53153-66-5
0,2 %
173Methyl octine carbonate
CAS-szám 111-80-8
Metil non-2-inoát
a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,002 %, amikor önmagában használatos
Amikor metil-heptin-karbonáttal együtt van jelen, az együttes szint a végtermékben nem haladhatja meg a 0,01 %-ot (amelyből a metil-oktin-karbonát nem lehet több, mint 0,002 %)
174Amylvinylcarbinyl acetate
CAS-szám 2442-10-6
1-okten-3-il-acetát
a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,3 %
175Propylidenephthalide
CAS-szám 17369-59-4
3–propilidén-ftalid
a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,01 %
176Isocyclogeraniol
CAS-szám 68527-77-5
2,4,6-trimetil-3-ciklohexén-1-metanol
0,5 %
1772-Hexylidene cyclopentanone
CAS-szám 17373-89-6
a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,06 %
178Methyl heptadienone
CAS-szám 1604-28-0
6-metil-3,5-heptadién-2-on
a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,002 %
179p-methylhydrocinnamic aldehyde
CAS-szám 5406-12-2
krezil-propion-aldehid
p-metildihidrocinnamaldehid
0,2 %
180Liquidambar orientalis Balsam oil és extract
CAS-szám 94891-27-7
(styrax)
0,6 %
181Liquidambar styraciflua balsam oil és extract
CAS-szám 8046-19-3
(styrax)
0,6 %
182Acetyl hexamethyl tetralin
CAS-szám 21145-77-7
CAS-szám 1506-02-1
1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etán-1-on
(AHTN)
Minden kozmetikai termék, a szájápolási termékek kivételévela) Leöblítésre nem kerülő termékek: 0,1 %
kivéve:
hidroalkoholos
termékek: 1 %
finom parfüm 2,5 %
illatosított krém:
0,5 %
b) Leöblítendő termékek: 0,2 %
183Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum extract és oil
CAS-szám 93686-00-1
0,6 %
184Opopanax chironium resin
CAS-szám 93384-32-8
0,6 %
185Toluene
CAS-szám: 108-88-3
EK-szám 203-625-9
Körömápolási termékek25 %Gyermekektől elzárva tartandó.
Kizárólag felnőtteknél való alkalmazásra.
186Diethylene glycol
CAS-szám: 111-46-6
EK-szám 203-872-2
2,2′-oxidietanol
Nyomokban való jelenléte az összetevőkben0,1 %
187Butoxydiglycol
CAS-szám: 112-34-5
EK-szám: 203-961-6
dietilén-glikol-monobutil-éter
Hajfestékek oldószereként9 %Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható
188Butoxyethanol
CAS-szám: 111-76-2
EK-szám: 203-905-0
etilén-glikol-monobutil-éter
Oxidáló hajfestékek oldószereként4,0 %Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható
Nem oxidáló hajfestékek oldószereként2,0 %Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható
189Trinátrium-5-hidroxi-1-(4-szulfo-fenil)-4-(4-szulfo-fenilazo)-pirazol-3-karboxilát és alumíniumsó (15)
Acid Yellow 23
CAS-szám: 1934-21-0
EINECS-szám: 217-699-5
Acid Yellow 23 Aluminum lake
CAS-szám: 12225-21-7
EINECS-szám: 235-428-9
CI 19140
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,5 %
190Benzolmetánamin, N-etil-N-[4-[[4-[etil-[(3-szulfofenil)-metil]-amino]-fenil] [szulfofenil)metilén]-2-5-ciklohexadién-1-ilidén]-(3-szulfo, belső só, di-nátriumsó és ammónium- és alumíniumsói (15)
Acid Blue 9
CAS-szám: 3844-45-9
EINECS-szám: 223-339-8
Acid Blue 9 Ammonium salt
CAS-szám: 2650-18-2
EINECS-szám: 220-168-0
Acid Blue 9 Aluminum lake
CAS-szám: 68921-42-6
EINECS-szám: 272-939-6
CI 42090
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,5 %
191Dinátrium-6-hidroxi-5-[(2-metoxi-4-szulfonáto-m-tolil)-azo]-naftalin-2-szulfonát (15)
Curry Red
CAS-szám: 25956-17-6
EINECS-szám: 247-368-0
CI 16035
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,4 %
192Trinátrium 1-(1-naftilazo)-2-hidroxinaftalin -4',6,8-triszulfonát és alumíniumsó (15)
Acid Red 18
CAS-szám: 2611-82-7
EINECS-szám: 220-036-2
Acid Red 18 Aluminum lake
CAS-szám: 12227-64-4
EINECS-szám: 235-438-3
CI 16255
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,5 %
193Hidrogén-3,6-bisz(dietil-amino)-9-(2,4-diszulfonát-fenil)-xantilium, nátriumsó (15)
Acid Red 52
CAS-szám: 3520-42-1
EINECS-szám: 222-529-8
CI 45100
a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b) 0,6 %a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot.a) A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
— Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
— Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
194Dinátrium-5-amino-4-hidroxi-3-(fenilazo)naftalin-2,7-diszulfonát (15)
Acid Red 33
CAS-szám: 3567-66-6
EINECS-szám: 222-656-9
CI 17200
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,5 %
195Nátrium-1-amino-4-(ciklohexil-amino)-9,10-dihidro-9,10-dioxo-antracén-2-szulfonát (15)
Acid Blue 62
CAS-szám: 4368-56-3
EINECS-szám: 224-460-9
CI 62045
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,5 %— Nitrozáló rendszerekben nem használható
— Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
1961-[(2'-metoxietil)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hidroxietil)amino]benzén (15)
HC Blue No 11
CAS-szám: 23920-15-2
EINECS-szám: 459-980-7
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként2,0 %— Nitrozáló rendszerekben nem használható
— Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
1971,5-Di-(ß-hidroxietilamino)-2-nitro-4-klórbenzol (15)
HC Yellow No 10
CAS-szám: 109023-83-8
EINECS-szám: 416-940-3
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,1 %— Nitrozáló rendszerekben nem használható
— Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
1983-metilamino-4-nitro-fenoxietanol (15)
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI)
CAS-szám: 59820-63-2
EINECS-szám: 261-940-7
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,15 %— Nitrozáló rendszerekben nem használható
— Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
1992,2′-[[4-[(2-hidroxietil)amino]-3-nitrfenil]imino]bisetanol (15)
HC Blue No 2
CAS-szám: 33229-34-4
EINECS-szám: 251-410-3
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként2,8 %— Nitrozáló rendszerekben nem használható
— Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Allergiás reakciót válthat ki
2001-propanol, 3-[[4-[bis(2- hidroxietil)amino]-2- nitrofenil]amino] (15)
HC Violet No 2
CAS-szám: 104226-19-9
EINECS-szám: 410-910-3
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként2,0 %— Nitrozáló rendszerekben nem használható
— Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Allergiás reakciót válthat ki
2012-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (CAS-szám: 131657-78-8) (EK-szám: 411-440-1)a) oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot
a) és b) esetében:
— nitrozáló anyagokkal nem használható
— maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 3,0 %
2024,4′-[1,3-propanidbis(oxi)]bisbenzol-1,3-diamin és tetrahidroklorid sój (15)
1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane
CAS-szám: 81892-72-0
EINECS-szám: 279-845-4
1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl
CAS-szám: 74918-21-1
EINECS-szám: 278-022-7
a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b) 1,2 % szabad bázis formájában (1,8 % tetrahidroklorid só formájában)a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció szabad bázisra számolva nem haladhatja meg az 1,2 %-ot (tetrahidroklorid sóra számolva az 1,8 % -ot).a) A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
a) és b) esetében:
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
— Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
— Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
2036-metoxi-N2-metil-2,3-piridindiamin hidroklorid és dihidroklorid só (15)
6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl
CAS-szám: 90817-34-8 (HCl)
CAS-szám: 83732-72-3 (2HCl)
EINECS-szám: 280-622-9 (2HCl)
a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b) 0,68 % szabad bázis formájában (1,0 % dihidloklorid formájában)a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció szabad bázisra számolva nem haladhatja meg a 0,68 %-ot (dihidlokloridra számolva az 1,0 % -ot).
a) és b) esetében:
— Nitrozáló rendszerekben nem használható
— Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
a) és b) esetében:
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
— Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
— Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
2042,3-dihidro-1H-indol-5,6-diol és hidrobromidsója (15)
Dihydroxyindoline
CAS-szám: 29539-03-5
Dihydroxyindoline HBr
CAS-szám: 138937-28-7
EINECS-szám: 421-170-6
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként2,0 %Allergiás reakciót válthat ki
2054-hidroxi-propil-amino-3-nitrofenol (15)
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI)
CAS-szám: 92952-81-3
EINECS-szám: 406-305-9
a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b) 2,6 %a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,6 %-ot (szabad bázisra számolva).
a) és b) esetében:
— Nitrozáló rendszerekben nem használható
— Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
— Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
— Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
206Verbénából nyert abszolút olaj
(Lippia citriodora Kunth.)
CAS-szám: 8024-12-2
0,2 %
207Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (16)
Ethyl-Να-dodecanoyl-L-arginate hydrochloride
CAS-szám: 60372-77-2
EK-szám: 434-630-6
a) szappanok
b) korpásodás elleni samponok
c) nem szórófejes dezodorok
0,8 %Nem a termékben lévő mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.
208.1-(béta-amino-etil)-amino-4-(béta-hidroxi-etil)-oxi-2-nitro-benzol és sói
HC Orange No. 2
CAS-szám: 85765-48-6
EINECS-szám: 416-410-1
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként1,0 %— Nitrozáló rendszerekben nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
209.2-[(2-metoxi-4-nitro-fenil)-amino]-etanol és sói
2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole
CAS-szám: 66095-81-6
EINECS-szám: 266-138-0
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,2 %— Nitrozáló rendszerekben nem használható
— Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
2154-Amino-3-nitrophenol (CAS-szám: 610-81-1) (EK-szám: 210-236-8)a) oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ota) lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,0 %b) lásd a 208. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban
2162,7-Naphthalenediol (CAS-szám: 582-17-2) (EK-szám: 209-478-7)a) oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ota) lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,0 %
217m-Aminophenol (CAS-szám: 591-27-5) (EK-szám: 209-711-2) és sói
m-Aminophenol HCl (CAS-szám: 51-81-0) (EK-szám: 200-125-2)
m-Aminophenol sulfate (CAS-szám: 68239-81-6) (EK-szám: 269-475-1)
sodium m-Aminophenol (CAS-szám: 38171-54-9)
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,2 %-otLásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2182,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (CAS-szám: 84540-47-6) (EK-szám: 283-141-2)Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-otLásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2222-Hydroxyethyl picramic acid (CAS-szám: 99610-72-7) (EK-szám: 412-520-9)a) oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot
a) és b) esetében:
— nitrozáló anyagokkal nem használható
— maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 2,0 %
223p-Methylaminophenol (CAS-szám: 150-75-4) (EK-szám: 205-768-2) és szulfátja
p-Methylaminophenol sulfate (CAS-szám: 55-55-0/1936-57-8) (EK-szám: 200-237-1/217-706-1)
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,68 %-ot (szulfát formájában)
— nitrozáló anyagokkal nem használható
— maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
225Etanol, 2-[4-[etil[(2-hidroxietil)amino]-2-nitro-fenil]amino]-, (CAS-szám: 104516-93-0) és hidrokloridja
HC Blue No 12 (CAS-szám: 132885-85-9) (EK-szám: 407-020-2)
a) oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,75 %-ot (hidroklorid formájában)
a) és b) esetében:
— nitrozáló anyagokkal nem használható
— maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,5 % (hidroklorid formájában)
2273-Amino-2,4-dichlorophenol (CAS-szám: 61693-42-3) (EK-szám: 262-909-0) és hidrokloridja
3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl (CAS-szám: 61693-43-4)
a) oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot (hidroklorid formájában)a) lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,5 % (hidroklorid formájában)
230Phenyl methyl pyrazolone (CAS-szám: 89-25-8) (EK-szám: 201-891-0)Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-otLásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2322-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (CAS-szám: 55302-96-0) (EK-szám: 259-583-7)Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot
— nitrozáló anyagokkal nem használható
— maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
234Hydroxybenzomorpholine (CAS-szám: 26021-57-8) (EK-szám: 247-415-5)Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot
— nitrozáló anyagokkal nem használható
— maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2372,2’-[(4-Amino-3-nitro-fenil)imino]bisetanol (CAS-szám: 29705-39-3) és hidrokloridja
HC Red No 13 (CAS-szám: 94158-13-1) (EK-szám: 303-083-4)
a) oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,25 %-ot (hidroklorid formájában)a) lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 2,5 % (hidroklorid formájában)
2382,6-Dimetoxi-3,5-piridin-diamin (CAS-szám: 85679-78-3 (szabad bázis)) és hidrokloridja
2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl (CAS-szám: 56216-28-5) (EK-szám: 260-062-1)
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-ot (hidroklorid formájában)Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
239HC Violet No 1 (CAS-szám: 82576-75-8) (EK-szám: 417-600-7)a) oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-ot
a) és b) esetében:
— nitrozáló anyagokkal nem használható
— maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 0,28 %b) lásd a 208. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban
2411,5-Naphthalenediol (CAS-szám: 83-56-7) (EK-szám: 201-487-4)a) oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ota) lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,0 %
242Hidroxipropil-bis(N-hidroxietil-p-fenilén-diamin) (CAS-szám: 128729-30-6) és tetrahidrokloridja
Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl (CAS-szám: 128729-28-2) (EK-szám: 416-320-2)
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,4 %-ot (tetrahidroklorid formájában)Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2434-Amino-2-hydroxytoluene (CAS-szám: 2835-95-2) (EK-szám: 220-618-6)Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-otLásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2442,4-Diamino-fenoxi-etanol (CAS-szám: 70643-19-5), valamint hidrokloridja és szulfátja
2,4-Diaminophenoxyethanol HCl (CAS-szám: 66422-95-5) (EK-szám: 266-357-1)
2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate (CAS-szám: 70643-20-8) (EK-szám: 274-713-2)
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot (hidroklorid formájában)Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2452-Methylresorcinol (CAS-szám: 608-25-3) (EK-szám: 210-155-8)a) oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,8 %-ota) lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,8 %
2464-Amino-m-cresol (CAS-szám: 2835-99-6) (EK-szám: 210-621-2)Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-otLásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2482-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (CAS-szám: 83763-47-7) (EK-szám: 280-733-2) és szulfátja
2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate (CAS-szám: 83763-48-8) (EK-szám: 280-734-8)
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot (szulfát formájában)
— nitrozáló anyagokkal nem használható
— maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
249Hidroxietil-3,4-metilén-dioxi-anilin és hidrokloridja
Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl (CAS-szám: 94158-14-2) (EK-szám: 303-085-5)
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot
— nitrozáló anyagokkal nem használható
— maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2503-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (CAS-szám: 65235-31-6) (EK-szám: 265-648-0)a) oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 3,0 %-ot
a) és b) esetében:
— nitrozáló rendszerekben nem használható
— maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,85 %b) lásd a 208. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban
2514-Nitrophenyl aminoethylurea (CAS-szám: 27080-42-8) (EK-szám: 410-700-1)a) oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-ot
a) és b) esetében:
— nitrozáló anyagokkal nem használható
— maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 0,5 %
2522-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (CAS-szám: 6358-09-4) (EK-szám: 228-761-1)a) oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ota) lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 2,0 %b) lásd a 208. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban
2532,2'-[(4-Amino-fenil))imino]bisz(etanol)-szulfát
N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate
CAS-szám: 54381-16-7
EK-szám: 259-134-5
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,5 %-ot (szulfátként számítva)
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2541,3-Benzoldiol, 4-klór-
4-Chlororesorcinol
CAS-szám: 95-88-5
EK-szám: 202-462-0)
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,5 %-otLásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2552,4,5,6-Tetraamino-pirimidin-szulfát
Tetraaminopyrimidine Sulfate
CAS-szám: 5392-28-9
EK-szám: 226-393-0
a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 3,4 %-ot (szulfátként számítva)a) Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 3,4 % (szulfátként számítva)
2563-(2-Hidroxi-etil)-p-fenilén-diammónium-szulfát
Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate
CAS-szám: 93841-25-9
EK-szám: 298-995-1
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot (szulfátként számítva)Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2571H-Indol-5,6-diol
Dihydroxyindole
CAS-szám: 3131-52-0
EK-szám: 412-130-9
a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,5 %-ota) Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 0,5 %b) Lásd a 208. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban
2585-Amino-4-klór-2-metil-fenol-hidroklorid
5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl
CAS-szám: 110102-85-7
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot (hidrokloridként számítva)Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2591H-Indol-6-ol
6-Hydroxyindole
CAS-szám: 2380-86-1
EK-szám: 417-020-4
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,5 %-otLásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2601H-Indol-2,3-dion
Isatin
CAS-szám: 91-56-5
EK-szám: 202-077-8
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként1,6 %Lásd a 208. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban
2612-Amino-piridin-3-ol
2-Amino-3-Hydroxypyridine
CAS-szám: 16867-03-1
EK-szám: 240-886-8
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-otLásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2622-Metil-1-naftil-acetát
1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene
CAS-szám: 5697-02-9
EK-szám: 454-690-7
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot (amennyiben a 2-methyl-1-naphthol és az 1-acetoxy-2-methylnaphthalene is megtalálható a keverékben, a 2-methyl-1-naphthol maximális koncentrációja a fejbőrön nem haladhatja meg a 2,0 %-ot)Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2631-Hidroxi-2-metil-naftalin
2-Methyl-1-Naphthol
CAS-szám: 7469-77-4
EK-szám: 231-265-2
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot (amennyiben a 2-methyl-1-naphthol és az 1-acetoxy-2-methylnaphthalene is megtalálható a keverékben, a 2-methyl-1-naphthol maximális koncentrációja a fejbőrön nem haladhatja meg a 2,0 %-ot)Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
264Dinátrium-5,7-dinitro-8-oxido-2-naftalin-szulfonát
Acid Yellow 1
CAS-szám: 846-70-8
EK-szám: 212-690-2
CI 10316
a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ota) Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 0,2 %b) Lásd a 208. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban
2654-Nitro-1,2-feniléndiamin
4-Nitro-o-Phenylenediamine
CAS-szám: 99-56-9
EK-szám: 202-766-3
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,5 %-otLásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
2662-(4-Amino-3-nitro-anilino)etanol
HC Red No. 7
CAS-szám: 24905-87-1
EK-szám: 246-521-9
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként1,0 %— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Lásd a 208. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban
2672-[bisz(2-Hidroxi-etil)amino]-5-nitro-fenol
HC Yellow No. 4
CAS-szám: 59820-43-8
EK-szám: 428-840-7
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként1,5 %— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
2682-[(2-Nitro-fenil)amino]etanol
HC Yellow No. 2
CAS-szám: 4926-55-0
EK-szám: 225-555-8
a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,75 %-ot
a) és b) esetében:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,0 %
2694-[(2-Nitro-fenil)amino]fenol
HC Orange No. 1
CAS-szám: 54381-08-7
EK-szám: 259-132-4
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként1,0 %
2702-Nitro-N1-fenil-benzol-1,4-diamin
HC Red No. 1
CAS-szám: 2784-89-6
EK-szám: 220-494-3
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként1,0 %Lásd a 208. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban
2711-Metoxi-3-(β-amino-etil)amino-4-nitro-benzol, hidroklorid
HC Yellow No. 9
CAS-szám: 86419-69-4
EK-szám: 415-480-1
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,5 % (hidrokloridként számítva)— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
2721-(4’-Amino-fenil-azo)-2-metil-4-(bisz-2-hidroxi-etil)-amino-benzol
HC Yellow No. 7
CAS-szám: 104226-21-3
EK-szám: 146-420-6
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,25 %
273N-(2-Hidroxi-etil)-2-nitro-4-trifluor-metil-anilin
HC Yellow No. 13
CAS-szám: 10442-83-8
EK-szám: 443-760-2
a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,5 %-ot
a) és b) esetében:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 2,5 %
274Benzolaminium, 3-[(4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-N,N,N-trimetil-, klorid
Basic Yellow 57
CAS-szám: 68391-31-1
EK-szám: 269-943-5
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként2,0 %
275Etanol, 2,2'-[[4-[(4-amino-fenil)azo]fenil]imino]bisz-
Disperse Black 9
CAS-szám: 20721-50-0
EK-szám: 243-987-5
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,3 % ( 2,2’-[4-(4-amino-fenil-azo)fenilimino]dietanol és lignoszulfát 1:1 arányú keveréke esetében)
2769,10-Antracéndion, 1,4-bisz[(2,3-dihidroxi-propil)amino]-
HC Blue No.14
CAS-szám: 99788-75-7
EK-szám: 421-470-7
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,3 %— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
2772-(4-Metil-2-nitro-anilino)etanol
Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine
CAS-szám: 100418-33-5
EK-szám: 408-090-7
a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként(a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot
a) és b) esetében:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,0 %
2781-Amino-2-nitro-4-(2',3'-dihidroxi-propil)amino-5-klór-benzol + 1,4-bisz-(2',3'-dihidroxi-propil)amino-2-nitro-5-klór-benzol
HC Red No. 10 + HC Red No. 11
CAS-szám: 95576-89-9 és 95576-92-4
a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot
a) és b) esetében:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) Lásd a 205. hivatkozási szám alatt, az f oszlopban, az a) pontban
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 2,0 %
(1) Ezeket az anyagokat külön-külön vagy együtt is lehet használni, ha a kozmetikai termékben csak olyan mértékben vannak jelen, hogy az egyes termékekre engedélyezett maximális mennyiséghez viszonyított arányuk összeadva nem haladja meg a 1-t.
(2) Ezeket az anyagokat külön-külön vagy együtt is lehet használni, ha a kozmetikai termékben csak olyan mértékben vannak jelen, hogy az egyes termékekre engedélyezett maximális mennyiséghez viszonyított arányuk összeadva nem haladja meg a 2-t.
(3) Kizárólag akkor, ha a koncentráció meghaladja 0,05 %-ot.
(4) A nátrium-, kálium- és lítium-hidroxid a nátrium-hidroxid tömegének megfelelően van kifejezve. Keverékek esetén, az összegnek nem szabad meghaladnia a d oszlopban megadott határértékeket.
(5) Ezen anyagok önállóan vagy kombinálva használhatók, amennyiben az egyes anyagok kozmetikai termékben lévő szintarányának összege – az egyes anyagokra engedélyezett maximális szinthez viszonyított arányokkal kifejezve – nem haladja meg az 1-et.
(6) A nátrium, a kálium- vagy a lítium-hidroxid koncentrációja nátrium-hidroxid tömegében kifejezve. Keverék esetén az összeg nem haladhatja meg a d. oszlopban feltüntetett határértéket.
(7) Tartósítószerként lásd a VI. melléklet, 1. rész 3. számnál.
(8) Kizárólag azoknál a termékeknél, amelyeket három év alatti gyermekek is használhatnak, és amelyek hosszan érintkeznek a bőrrel.
(9) Tartósítószerként lásd a VI. melléklet, 1. rész 9. számnál.
(10) Tartósítószerként lásd a VI. melléklet, 1. rész 23. számnál.
(11) Tartósítószerként lásd a VI. melléklet, 1. rész 8. számnál.
(12) Tartósítószerként lásd a VI. melléklet, 1. rész 34. számnál.
(13) Ez a határérték az anyagra vonatkozik, és nem a befejezett kozmetikai termékre.
(14) Az együttesen használt anyagok összege nem haladhatja meg a d) oszlopban szereplő határértékeket.
(15) Ezen hajszínezőkben alkalmazott összetevő szabad bázisának és sóinak használata engedélyezett, amennyiben azt a II. melléklet nem tiltja.
(16) A tartósítószerként való felhasználás tekintetében lásd a VI. melléklet 1. részében az 58. számot.
(17) HL L 255., 2005.9.30., 22. o.

MÁSODIK RÉSZ

AZ IDEIGLENESEN ENGEDÉLYEZETT ANYAGOK LISTÁJA

Hivatkozási számAnyagKorlátozásokFelhasználási feltételek és figyelmeztetések, amelyeket a címkén fel kell tüntetniEngedélyezve (-ig)
Felhasználási és/vagy alkalmazási területEngedélyezett legnagyobb koncentráció a kozmetikai késztermékbenEgyéb korlátozások és követelmények
abcdefg

IV. MELLÉKLET

ELSŐ RÉSZ

SZÍNEZŐANYAGOK, AMELYEK HASZNÁLATA KOZMETIKAI TERMÉKEKBEN ENGEDÉLYEZETT (1)

Színindexszám vagy megnevezésSzínAlkalmazási területEgyéb korlátozások és követelmények (2)
1234
10006ZöldX
10020ZöldX
10316 (3)SárgaX
11680SárgaX
11710SárgaX
11725NarancssárgaX
11920NarancssárgaX
12010VörösX
12085 (3)VörösXA késztermékben a koncentráció legfeljebb 3 % lehet
12120VörösX
12370VörösX
12420VörösX
12480BarnaX
12490VörösX
12700SárgaXLásd a IV. melléklet második részét
13015SárgaXE 105
14270NarancssárgaXE 103
14700VörösX
14720VörösXE 122
14815VörösXE 125
15510 (3)NarancssárgaX
15525VörösX
15580VörösX
15620VörösX
15630 (3)VörösXA késztermékben a koncentráció legfeljebb 3 % lehet
15800VörösXLásd a IV. melléklet második részét
15850 (3)VörösX
15865 (3)VörösX
15880VörösX
15980NarancssárgaXE 111
15985 (3)SárgaXE 110
16035VörösX
16185VörösXE 123
16230NarancssárgaX
16255 (3)VörösXE 124
16290VörösXE 126
17200 (3)VörösX
18050VörösX
18130VörösX
18690SárgaX
18736VörösX
18820SárgaX
18965SárgaX
19140 (3)SárgaXE 102
20040SárgaXA színezőanyagban a 3,3'-dimetil-benzidin koncentrációja legfeljebb 5 ppm lehet
20470FeketeXLásd a IV. melléklet második részét
21100SárgaXA színezőanyagban a 3,3'-dimetil-benzidin koncentrációja legfeljebb 5 ppm lehet
21108SárgaXugyanaz
21230SárgaX
24790VörösX
26100VörösXTisztasági kritériumok:
anilin ≤ 0,2 %
2-naftol ≤0,2 %
4-amino-azobenzol ≤ 0,1 %
1-(fenilazo)-2 naftol ≤ 3 %
1-[2-(fenilazo)-fenilazo]-2 naftalenol ≤ 2 %
27755FeketeXE 152
28440FeketeXE 151
40215NarancssárgaX
40800NarancssárgaX
40820NarancssárgaXE 160 e
40825NarancssárgaXE 160 f
40850NarancssárgaXE 161 g
42045KékXXLásd a IV. melléklet második részét
42051 (3)KékXE 131
42053ZöldX
42080KékX
42090KékX
42100ZöldX
42170ZöldXLásd a IV. melléklet második részét
42510IbolyaX
42520IbolyaXA késztermékben a koncentráció legfeljebb 5 ppm lehet
42735KékX
44045KékXXLásd a IV. melléklet második részét
44090ZöldXE 142
45100VörösX
45190IbolyaXLásd a IV. melléklet második részét
45220VörösX
45350SárgaXA késztermékben a koncentráció legfeljebb 6 % lehet
45370 (3)NarancssárgaXNem lehet több a 2-(6-hidroxi-3-oxo-3H-xantén-9-il)-benzolsav 1 %-nál, és a 2-(bróm-6-hidroxi-3-oxo-3H-xantén-9-il)-benzolsav 2 %-nál
45380 (3)VörösXugyanaz
45396NarancssárgaXSzájrúzsként a színezőanyag csak szabad sav formájában és legfeljebb 1 %-os koncentrációban fordulhat elő
45405VörösXNem lehet több a 2-(6-hidroxi-3-oxo-3H-xantén-9-il)-benzolsav 1 %-nál, és a 2-(bróm-6-hidroxi-3-oxo-3H-xantén-9-il)-benzolsav 2 %-nál
45410 (3)VörösXugyanaz
45430 (3)VörösXE 127, ugyanaz
47000SárgaXLásd a IV. melléklet második részét
47005SárgaXE 104
50325IbolyaX
50420FeketeX
51319IbolyaX
58000VörösX
59040ZöldX
60724IbolyaX
60725IbolyaX
60730IbolyaX
61565ZöldX
61570ZöldX
61585KékX
62045KékX
69800KékXE 130
69825KékX
71105NarancssárgaX
73000KékX
73015KékXE 132
73360VörösX
73385IbolyaX
73900IbolyaXLásd a IV. melléklet második részét
73915VörösX
74100KékX
74160KékX
74180KékXLásd a IV. melléklet második részét
74260ZöldX
75100SárgaX
75120NarancssárgaXE 160 b
75125SárgaXE 160 d
75130NarancssárgaXE 160 a
75135SárgaXE 161 d
75170FehérX
75300SárgaXE 100
75470VörösXE 120
75810ZöldXE 140 és E 141
77000FehérXE 173
77002FehérX
77004FehérX
77007KékX
77015VörösX
77120FehérX
77163FehérX
77220FehérXE 170
77231FehérX
77266FeketeX
77267FeketeX
77268:1FeketeXE 153
77288ZöldXKromátion mentes
77289ZöldXKromátion mentes
77346ZöldX
77400BarnaX
77480BarnaXE 175
77489NarancssárgaXE 172
77491VörösXE 172
77492SárgaXE 172
77499FeketeXE 172
77510KékXcianid-ionoktól mentes
77713FehérX
77742IbolyaX
77745VörösX
77820FehérXE 174
77891FehérXE 171
77947FehérX
LaktoflavinSárgaXE 101
KaramellBarnaXE 150
Kapszantin, kapszorubinNarancssárgaXE 160 c
Céklavörös, betaninVörösXE 162
AntocianinokVörösXE 163
Alumínium-, cink-, magnézium- és kálcium-sztearátokFehérX
Brómtimol-kékKékx
Brómkrezol-zöldZöldx
Acid Red 195Vörösx
(1) Ezeknek a színezőanyagoknak, amelyekben olyan anyagokat használnak, amelyeket ezen irányelv II. melléklete nem tilt, és az V. melléklete nem zár ki, lakkjai és sói ugyanúgy megengedettek.
(2) Azoknak a színezőanyagoknak, amelyeknek a száma előtt az E betű szerepel, az élelmiszerekről és színezőanyagokról szóló, 1962-es EGK irányelvnek megfelelően teljesíteniük kell a tisztasági követelményeket, amely követelményeket az említett irányelvek határoznak meg. Azon anyagoknak, amelyeknél az E betűt törölték, a továbbiakban is meg kell felelniük a színezőanyagokra vonatkozó 1962-es irányelv III. mellékletében rögzített általános kritériumoknak.
(3) Ezeknek a színezőanyagoknak az oldhatatlanbárium-, stroncium- és cirkóniumlakkjai, -sói és -pigmentjei szintén megengedettek. Ezeken el kell végezni az oldhatatlansági próbát, amelyet a 8. cikkben szabályozott eljárás határoz meg.

MÁSODIK RÉSZ

SZÍNEZŐANYAGOK, AMELYEK HASZNÁLATA KOZMETIKAI TERMÉKEKBEN IDEIGLENESEN ENGEDÉLYEZETT (1)

Színindexszám vagy megnevezésSzínAlkalmazási területEgyéb korlátozások és követelmények (2)Engedélyezés érvényes (-ig)
1234
(1) Ezeknek a színezőanyagoknak, amelyekben olyan anyagokat használnak, amelyeket ezen irányelv II. melléklete nem tilt, és az V. melléklete nem zár ki, a lakkjai és sói ugyanúgy megengedettek.
(2) Azoknak a színezőanyagoknak, amelyeknek a száma előtt az E betű szerepel, az élelmiszerekről és színezőanyagokról szóló 1962-es EGK irányelvnek megfelelően teljesíteniük kell a tisztasági követelményeket, amely követelményeket az említett irányelvek határoznák meg. Azon anyagoknak, amelyeknél az E betűt törölték, a továbbiakban is meg kell felelniük a színezőanyagokra vonatkozó 1962-es irányelv III. mellékletében rögzített általános kritériumoknak.

V. MELLÉKLET

AZON ANYAGOK LISTÁJA, AMELYEK NEM TARTOZNAK EZEN IRÁNYELV ALKALMAZÁSI KÖRÉBE

5.

Stroncium és vegyületei, kivéve a II. mellékletben felsorolt stroncium-laktát, stroncium-nitrát és stroncium-polikarboxilát, valamint a III. melléklet első részében szabályozott feltételek mellett stroncium-szulfid, stroncium-klorid, stroncium-acetát, stroncium-hidroxid, stroncium-peroxid és a IV. melléklet első részében a 3-as hivatkozási alatt felsorolt színezőanyagok stroncium lakkjai, pigmentjei és sói.

VI. MELLÉKLET

KOZMETIKAI TERMÉKEKBEN ENGEDÉLYEZETT TARTÓSÍTÓSZEREK

PREAMBULUM

(1)

A tartósítószerek olyan anyagok, amelyeket abból az elsődleges célból adhatnak hozzá a kozmetikai termékekhez, hogy ezekben a termékekben megakadályozzák a mikroorganizmusok kifejlődését.

(2)

Azok az anyagok, amelyeket a * jellel jelölnek, a termék tartósításától eltérő egyéb speciális célból is hozzáadhatók a kozmetikai termékekhez olyan koncentrációban is, amely eltér az ebben a mellékletben szabályozott értéktől, ilyenek pl. a szappanokban az illatosítószerek vagy a samponokban a korpásodás elleni szerek.

(3)

A kozmetikai termékek készítéséhez használt egyéb anyagoknak - pl. sok illóolajnak és egyes alkoholoknak - is lehetnek mikrobaölő tulajdonságaik, amelyek elősegíthetik a termék tartósítását. Ezek az anyagok nem szerepelnek ebben a mellékletben.

(4)

E lista alkalmazásában:

- "sók" a nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-, ammónium- és etanol-aminok kationjainak sói; a klorid-, bromid-, szulfát- és acetát-anionok sói,

- "észterek" a metil, etil, propil, izopropil, butil, izobutil és fenil észterei.

(5)

Minden olyan készterméket, amely formaldehidet vagy olyan, ebben a mellékletben említett anyagot tartalmaz, amelyből formaldehid szabadulhat fel, címkével kell ellátni, amelyen a "formaldehidet tartalmaz" figyelmeztetés szerepel, ha a formaldehid koncentrációja a késztermékben meghaladja a 0,05 %-ot.

ELSŐ RÉSZ

AZ ENGEDÉLYEZETT TARTÓSÍTÓSZEREK LISTÁJA

SZÖVEG HIÁNYZIK

MÁSODIK RÉSZ

AZ IDEIGLENESEN ENGEDÉLYEZETT TARTÓSÍTÓSZEREK LISTÁJA

Hivatkozási számAnyagEngedélyezett legnagyobb koncentrációKorlátozások és követelményekFelhasználási feltételek és figyelmeztetések, amelyeket a címkén fel kell tüntetniEngedélyezve (-ig)
abcdef

VII. MELLÉKLET

AZON UV-SZŰRÖK, AMELYET KOZMETIKAI TERMÉKEK TARTALMAZHATNAK

Ezen irányelv értelmezésében a kozmetikai fényvédő termékekben található UV-szűrők olyan anyagok, amelyeket kifejezetten bizonyos UV-sugárzások kiszűrésére terveztek, hogy megóvják a bőrt a sugárzás bizonyos káros hatásaitól.

Ezek az UV-szűrők más kozmetikai termékekhez az e mellékletben megállapított határokon belül és feltételek mellett adagolhatók.

Kozmetikai termékekben kizárólag a termék UV-sugárzással szemben védelmet nyújtó más UV-szűrőket a lista nem tartalmazza.

ELSŐ RÉSZ

Engedélyezett UV-szűrők, amelyeket kozmetikai termékek tartalmazhatnak

Hivatkozási számAnyagokEngedélyezett legnagyobb koncentrációEgyéb korlátozások és követelményekFelhasználási feltételek és figyelmeztetések, amelyeket a címkén fel kell tüntetni
abcde
2N,N,N-Trimetil-4-(2-oxoborn-3-ilidén-metil)-anilium-metil szulfát6 %
3Homoszalát (INN)10 %
4Oxibenzon (INN)10 %Oxibenzont tartalmaz (1)
62-Fenilbenzimidazol-5-szulfonsav és kálium, nátrium és trietanolamin sói8 %
(savban kifejezve)
73,3”-(1,4-Feniléndimetilén) bis (7,7”-dimetil-2-oxo-biciklo-[2,2,1]hept-1-ilmetánszulfonsav) és sói10 %
(savként kifejezve)
81-(4-terc-butilfenil-)3-(4-metoxifenil-)propán-1,3-dion5 %
9alfa-(2-Oxoborn-3-ilidén)-toluol-4-szulfonsav és sói6 %
(savként kifejezve)
102-ciano-3,3-difenil-akrilsav, 2-etil-hexil-észter (Oktokrilén)10 % (savban kifejezve)
11N-{-(2 és 4)-[2 oxoborn-3 ilidén)metil]benzil}-akril-amid polimerje6 %
12Oktil-metoxi-cinnamát10 %
13Etoxilált etil-4 amino-benzoát (PEG-25 PABA)10 %
14Izopentil-4 metoxi-cinnamát (izoamil-p-metoxi-cinnamát)10 %
152,4,6 trianilo-(p – karbo-2' etil-hexil-1'-oxi)- 1,3,5 triazin (oktil-triazon)5 %
16Fenol, 2-(2H benzotriazol-2-il)- 4 metil-6-(2 metil-3-(1,3,3,3 tetrametil-1-(trimetil-szilil)-oxi)-disziloxanil)-propil) (Drometrizol trisziloxán)15 %
17Benzolsav-4, 4 ((6-(((1,1 dimetil-etil)-amino)-karbonil)-fenil)-amino)-1,3,5 triazin-2, 4 diil)-diamino)-bis-′, bis(2 etil-hexil)-észter)10 %
183-(4 metil-benzilidén)-d-1-kámfor (4 metil-benzilidén-kámfor)4 %
193 benzilidén-kámfor (3 benzilidén-kámfor)2 %
202 etil-hexil-szalicilát (oktil-szalicilát)5 %
21Az etil-2-hexil (oktil dimetil PABA) 4-dimetilamino-benzoátja8 %
22A 2-hidroxi-4-metoxibenzofenon-5 szulfoniksav (benzofenon-5) és nátrium sói5 % (savban kifejezve)
232,2’-metilén-bis-6-(2H-benzotriazol-2il)- 4-(tetrametil-butil)- 1,1,3, 3-fenol10 %
24A 2-2’-bis-(1,4-fenilén) 1H-benzimidazol-4,6-diszulfoniksav monoszódium sója10 % (savban kifejezve)
25(1,3,5)-triazin-2, 4-bis((4-(2-etil-hexiloxi)- 2-hidroxi)-fenil)- 6-(4-metoxifenil)10 %
26Dimetiko-dietil-benzilidén-malonát (CAS-szám: 207574–74–1)10 %
27Titán-dioxid25 %
28benzoesav, 2-[-4-(dietilamino)-2-hidroxibenzol]-, hexil-eszter
(INCI-név: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate;
CAS No. 302776-68-7)
10 % fényvédő termékekben
(1) Nem követelmény, ha a koncentráció 0,5 % vagy annál kisebb, és amennyiben csak termékvédelmi célokra használják.

MÁSODIK RÉSZ

A KOZMETIKAI TERMÉKEKBEN IDEIGLENESEN HASZNÁLHATÓ UV-SZŰRŐK LISTÁJA

Hivatkozási számAnyagEngedélyezett legnagyobb koncentrációEgyéb korlátozások és követelményekFelhasználási feltételek és figyelmeztetések, amelyeket a címkén fel kell tüntetniEngedélyezve (-ig)
abcdef

VIII. MELLÉKLET

KÉP HIÁNYZIK

VIIIa. MELLÉKLET

KÉP HIÁNYZIK

IX. MELLÉKLET

AZ ÁLLATKÍSÉRLETEK JÓVÁHAGYOTT ALTERNATÍV MÓDSZEREINEK JEGYZÉKE

Ez a melléklet felsorolja azokat a rendelkezésre álló, a Közös Kutatóközpontnak az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központja (ECVAM) által jóváhagyott alternatív módszereket, amelyek megfelelnek ezen irányelv követelményeinek, és amelyek nincsenek felsorolva a 440/2008/EK rendeletben.

Hivatkozási számJóváhagyott alternatív módszerekA helyettesítés jellege teljes vagy részleges
ABC

( 1 ) HL C 40, 1974.4.8., 71. o.

( 2 ) HL C 60, 1973.7.26., 16. o.

( 3 ) HL L 142., 2008.5.31., 1. o.

( 4 ) HL L 140., 1995.6.23., 26. o.

( 5 ) HL L 15., 1987.1.17., 29. o.

( 6 ) HL L 358., 1986.12.18., 1. o.

( 7 ) Ezen irányelvben a *-gal jelölt anyagok a "Számítógépes nyomtatvány, 1975. Gyógyszerkészítmények Nemzetközi Nem Védjegyzett Nevek (INN), A Javasolt INN 1-33. jegyzéke c. kiadványban" (WHO, Genf, 1975. augusztus) jelennek meg.

( 8 ) HL L 159., 1996.6.29., 1. o.

( 9 ) HL L 273., 2002.10.10., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0768 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0768&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01976L0768-20120823 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01976L0768-20120823&locale=hu

Tartalomjegyzék