31995R3095[1]

A Tanács 3095/95/EK rendelete (1995. december 22.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet, a 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet, az 1408/71/EGK rendelet módosításáról szóló 1247/92/EGK rendelet és az 1247/92/EGK rendelet módosításáról szóló 1945/93/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 3095/95/EK rendelete

(1995. december 22.)

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet, a 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet, az 1408/71/EGK rendelet módosításáról szóló 1247/92/EGK rendelet és az 1247/92/EGK rendelet módosításáról szóló 1945/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 51. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottsággal folytatott konzultációt követően kidolgozott javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

(1) mivel az 1408/71/EGK rendelet [4] és az 574/72/EGK rendelet [5] bizonyos tekintetben módosításra szorul; mivel ezeknek a módosításoknak némelyike a tagállamok nemzeti szociális biztonsági jogszabályainak módosításaival kapcsolatos, más módosítások pedig technikai jellegűek és céljuk az említett rendeletek pontosítása;

(2) mivel az Európai Unió területén az illetékes intézmény engedélyével megvalósuló ideiglenes tartózkodás és a kezelésekhez való hozzáférés megkönnyítése érdekében a 22. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontja szerinti ellátást ki kell terjeszteni a tagállamok valamennyi állampolgárára, akik egy tagállam jogszabályai szerint biztosítottak, valamint a velük közös háztartásban élő családtagjaikra, még ha nem is munkavállalók vagy önálló vállalkozók;

(3) mivel amennyiben a 71. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában vagy b) pontja ii. alpontjában említett teljes munkanélküli jogosult az illetékes intézmény által nyújtott betegségi, anyagsági és családi ellátásokra abban a tagállamban, amelynek területén lakóhellyel rendelkezik, valamint az említett intézmény által a rokkantság és öregség tekintetében jogosultságot biztosító teljes munkanélküliként töltött időszakok beszámítására, az adott állam által alkalmazott jogszabályokkal összhangban (az 1408/71/EGK rendelet 25. cikkének (2) bekezdése, 39. cikkének (6) bekezdése, 45. cikkének (6) bekezdése, valamint 72a. cikke), a lakóhely szerinti tagállamnak szükség esetén képesnek kell lennie az ellátásokhoz megkövetelt járulék levonására, és következésképpen olyan rendelkezéseket kell bevezetni, amelyek lehetővé teszik, hogy a kérdéses tagállam elvégezze az ilyen levonásokat, ha az általa alkalmazott jogszabályok azt előírják;

(4) mivel láthatóan szükséges annak biztosítása, hogy egy család ne veszítse el a családi ellátásokra való jogosultságát a túlságosan rövid jogvesztő határidők miatt, és ezért az 1408/71/EGK rendelet 86. cikkét módosítani kell;

(5) mivel a hatékonysági okokból kívánatos a különleges, nem járulékalapú ellátásokkal kapcsolatos összes átmeneti rendelkezés összevonása az 1408/71/EGK rendelet új, 95b. cikkében;

(6) mivel az 1408/71/EGK rendelet I. mellékletének II. részében a "G. ÍRORSZÁG" és az "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontot módosítani kell annak érdekében, hogy figyelembe vegye a "családtag" meghatározás ír és egyesült királyságbeli hatóságok általi értelmezését;

(7) mivel az 1408/71/EGK rendelet IIa. mellékletét a "B. DÁNIA" pontban ki kell egészíteni egy átalányösszegű rehabilitációs támogatással, amely egy nem exportálható, különleges, nem járulékalapú ellátás;

(8) mivel a IIa. melléklet "I. LUXEMBURG" pontban a "kiegészítő megélhetési támogatás" kifejezést el kell hagyni, mivel a luxemburgi jogszabályokban ez az ellátás már nem létezik;

(9) mivel a görög és német hatóságok között megkötött megállapodás eredményeként ki kell egészíteni az 1408/71/EGK rendelet III. melléklete B. részének 30. pontját;

(10) mivel szükségesnek tűnik az 1408/71/EGK rendelet VI. melléklete "F. GÖRÖGORSZÁG" pontjának kiigazítása a görög szociális biztonsági rendszer átszervezése és a görög jogszabályok különféle módosításai miatt;

(11) mivel a biztosított személyeknek az illetékes betegbiztosító intézmények közötti gyakori változtatási lehetőségére tekintettel szükséges az 574/72/EGK rendelet 17. cikke (2) bekezdésének és 30. cikke (1) bekezdésének módosítása a francia illetékes intézmények vonatkozásában már előírt rendelkezéseknek a német, olasz és portugál intézményekre történő kiterjesztése céljából;

(12) mivel az 574/72/EGK rendelet 95. cikkét a megtérítendő rögzített összeg és a tagállamok intézményei részéről felmerülő tényleges kiadások összegének egymáshoz közelítése céljából módosítani kell; mivel rendelkezéssel kell biztosítani egy átmeneti időszakot a Francia Köztársasággal kapcsolatban azoknak a közigazgatási nehézségeknek a tekintetében, amelyekkel az az állam szembesülhet;

(13) mivel az 574/72/EGK rendelet 107. cikke (1) bekezdésének szövegét módosítani kell a 2195/91/EGK rendelet [6], az 1248/92/EGK [7] rendelet és az 1249/92/EGK [8] rendelet által végzett módosítások figyelembevételével;

(14) mivel a dán közigazgatási változtatásokat követően az 574/72/EGK rendelet 2., 3., 4. és 10. mellékletében a "B. DÁNIA" pontot ennek megfelelően ki kell igazítani;

(15) mivel az 574/72/EGK rendelet 5. mellékletének "13. DÁNIA - SPANYOLORSZÁG" és a "15. DÁNIA - GÖRÖGORSZÁG" pontját ki kell igazítani az e tagállamok által kötött megállapodások figyelembevételével;

(16) mivel az említett 5. mellékletet az 1408/71/EGK rendelet 36. cikke (3) bekezdése értelmében Hollandia és Görögország, valamint Hollandia és az Egyesült Királyság között kötött megállapodások következtében is módosítani kell;

(17) mivel az 574/72/EGK rendelet 10. mellékletének "A. BELGIUM" pontját ki kell igazítani, hogy utalást tartalmazzon a fenti rendelet 10b. cikkében említett illetékes intézményre;

(18) mivel a luxemburgi betegbiztosítási rendszer igazgatási átszervezése következtében az 574/72/EGK rendelet 2., 3., 4., 9. és 10. mellékletében az "I. LUXEMBURG" pontban feltüntetett adatokat módosítani kell;

(19) mivel a holland munkástanácsok elnevezésének megváltozása miatt az 574/72/EGK rendelet 2., 3. és 4. mellékletét a "J. HOLLANDIA" pontban ki kell igazítani;

(20) mivel az 1247/92/EGK rendelet 2. cikkét és az 1945/93/EGK rendelet 3. cikkét el kell hagyni, mert azok tartalmát az 1408/71/EGK rendelet már magában foglalja; mivel az 1945/93/EGK rendelet 4. cikkében ennek következtében a 10. pontot el kell hagyni, amely hivatkozik a törölt rendelkezésekre,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1408/71/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A rendelet szövege a 22. cikk után a következő cikkel egészül ki:

"22a. cikk

Személyek egyes csoportjaira vonatkozó különleges szabályok

E rendelet 2. cikkétől függetlenül a 22. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontját alkalmazni kell azokra a személyekre, akik egy tagállam állampolgárai, és akik egy másik tagállam jogszabályai szerint biztosítottak, valamint a velük közös háztartásban élő családtagjaikra."

2. A rendelet szövege a 25. cikk után a következő cikkel egészül ki:

"25a. cikk

Teljes munkanélküliek által fizetendő járulékok

A 25. cikk (2) bekezdésében említett munkanélkülieknek járó természetbeni és pénzbeli ellátások nyújtására köteles illetékes intézményt, amely olyan tagállamban található, amelynek jogszabályai előírják a betegségbiztosítási és anyasági ellátások fedezeteként a munkanélküliek által fizetendő járulékok összegének levonását, jogosult e levonás végrehajtására az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban."

3. A 39. cikk a 6. bekezdésének első albekezdése után a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ha az intézmény által alkalmazott jogszabályok a rokkantsági ellátások fedezeteként a munkanélküliek által fizetendő járulék levonásáról rendelkeznek, az intézményt fel kell hatalmazni e levonás végrehajtására az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban."

4. A 45. cikk a 6. bekezdés első albekezdése után a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ha az intézmény által alkalmazott jogszabályok az öregségi nyugdíjak és haláleseti ellátások fedezeteként a munkanélküliek által fizetendő járulék levonásáról rendelkeznek, az intézményt fel kell hatalmazni e levonás végrehajtására az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban."

5. A 72a. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"Ha az intézmény által alkalmazott jogszabályok a családi ellátások fedezeteként a munkanélküliek által fizetendő járulék levonásáról rendelkeznek, az intézményt fel kell hatalmazni e levonás végrehajtására az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban."

6. A 86. cikk jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik és kiegészül a következő bekezdéssel:

"(2) Ha egy tagállam jogszabályai szerint az erre jogosult személy egy államnál annak ellenére nyújtott be családi ellátásra vonatkozó kérelmet, hogy ez az állam elsődlegességi alapon nem illetékes, ezt a napot kell a benyújtás napjának tekinteni úgy, mintha a kérelmet az illetékes hatósághoz, intézményhez vagy bírósághoz nyújtották volna be, feltéve hogy egy elsődlegességi alapon illetékes tagállamnál az annak a tagállamnak a jogszabályai szerint erre jogosult személy új kérelmet nyújtott be. A második kérelmet az első kérelem elutasításáról szóló értesítéstől vagy az ellátások nyújtásának az elsőként említett tagállam általi megszüntetése napjától számított egy éven belül kell benyújtani."

7. A rendelet szövege a 95a. cikk után a következő cikkel egészül ki:

"95b. cikk

Az 1247/92/EGK rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1) Az 1247/92/EGK rendelet nem keletkeztet jogot az 1992. június 1-je előtti időszakra.

(2) Egy tagállam területén 1992. június 1-je előtt szerzett tartózkodási időt, szolgálati időt vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszakot figyelembe kell venni az 1247/92/EGK rendelet rendelkezései szerint szerzett jogosultságok meghatározásánál.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel az 1247/92/EGK rendelet szerint jogosultság keletkezik arra az eseményre vonatkozóan is, amely 1992. június 1-je előtt következett be.

(4) Azt a különleges, nem járulékalapú ellátást, amelyet az érintett személy állampolgársága miatt nem állapítottak meg, vagy amelyet felfüggesztettek, az érintett személy kérelmére 1992. június 1-jétől folyósítani kell, feltéve hogy az előzőleg meghatározott jogosultságokat egy összegben nem váltották meg.

(5) Azon személy jogosultságait, akinek nyugdíját 1992. június 1-jét megelőzően állapították meg, az érintett személy kérelmére, az 1247/92/EGK rendelet rendelkezéseit figyelembe véve, felül kell vizsgálni.

(6) Ha a (4) és (5) bekezdésben említett kérelmet 1992. június 1-jétől számított két éven belül nyújtják be, az 1247/92/EGK rendelet szerint szerzett jogosultságok ettől az időponttól hatályosak, és más tagállamok jogszabályainak e jogosultság elvesztésére vagy elévülésére vonatkozó rendelkezései az érintett személlyel szemben nem érvényesíthetők.

(7) Ha a (4) és (5) bekezdésben említett kérelmet 1992. június 1-jétől számított két éven túl nyújtják be, a nem elveszett és nem elévült jogosultságok a kérelem benyújtásának napjától hatályosak, kivéve ha a tagállamok jogszabályai ennél kedvezőbb rendelkezéseket állapítanak meg.

(8) Az 1247/92/EGK rendelet 1. cikkének alkalmazása nem eredményezheti az 1408/71/EGK rendelet III. címe értelmében a tagállamok illetékes intézményei által 1992. június 1-je előtt nyújtott ellátások megvonását, amelyekre az utóbb említett rendelet 10. cikkét kell alkalmazni.

(9) Az 1247/92/EGK rendelet 1. cikkének alkalmazása nem eredményezheti azon különleges, nem járulékfizetésen alapuló nyugdíjkiegészítő ellátásra vonatkozó kérelem elutasítását, amelyet az ellátás nyújtására vonatkozó feltételeket 1992. június 1-je előtt kielégítő személy nyújtott be, még akkor sem, ha az érintett személy az illetékes állam területén kívüli másik tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, feltéve hogy az ellátásokra vonatkozó kérelmet 1992. június 1-jétől számított öt éven belül benyújtották.

(10) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől függetlenül azt a különleges, nem járulékfizetésen alapuló nyugdíjkiegészítő ellátást, amelyet azon az alapon, hogy az érintett személy az illetékes állam területén kívüli másik tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, nem állapítottak meg vagy felfüggesztettek, az érintett személy kérelmére 1992. június 1-jétől folyósítani kell, az első esetben azon a napon, amikor az ellátást meg kellett volna állapítani, a második esetben azon a napon, amikor az ellátást felfüggesztették.

(11) Ha az 1408/71/EGK rendelet 4. cikkének (2a) bekezdésében említett különleges, nem járulékalapú ellátások nyújthatók ugyanazon személynek ugyanarra az időszakra, a rendelet 10a. cikkének értelmében az érintett személy lakóhelye szerinti tagállam illetékes intézménye által és e rendelet 1-10. cikkének értelmében egy másik tagállam illetékes intézménye által, az érintett személy az általa csak az egyik tagállam jogszabályai szerint igényelhető különleges ellátás legmagasabb összegének mértékéig összesítheti ezeket az ellátásokat.

(12) A (1) bekezdés alkalmazásának részletes szabályait és különösen - az abban a bekezdésben említett ellátásokra tekintettel - az egy vagy több tagállam jogszabályaiban előírt csökkentési, felfüggesztési és visszavonási rendelkezések alkalmazási szabályait, valamint a különbözet kiegyenlítés elosztását a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság határozza meg és, adott esetben, az érintett tagállamok vagy illetékes hatóságaik közös megegyezése."

8. Az I. melléklet II. részében a

"G. ÍRORSZÁG"

pont helyébe a következő pont lép:

"G. ÍRORSZÁG

A rendelet alkalmazásában a betegségi és anyasági természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározásához "családtag" az, akit az 1947-1970. évi egészségügyi törvények (Health Acts 1947-1970) a munkavállaló vagy önálló vállalkozó eltartottjának tekintenek."

9. Az I. melléklet II. részében az

"O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

pont helyébe a következő pont lép:

"O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározásához "családtag:"

1. Nagy-Britannia és Észak-Írország jogszabályai tekintetében:

1) a házastárs, feltéve hogy

a) az a személy, függetlenül attól, hogy munkavállaló vagy önálló vállalkozó-e, vagy a rendelet szerinti más jogosult személy-e,

i. a házastárssal közös háztartásban él; vagy

ii. hozzájárul a házastárs eltartásához;

és

b) a házastárs:

i. nem rendelkezik munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként keresettel vagy a rendelet szerinti jogosultként jövedelemmel; vagy

ii. nem részesül szociális biztonsági ellátásban vagy nyugdíjban saját jogon;

2) a gyermeket gondozó személy, feltéve hogy

a) a munkavállaló, vagy önálló vállalkozó vagy a rendelet szerinti más jogosult:

i. e személlyel, mint férj és feleség laknak együtt; vagy

ii. hozzájárul annak a személynek az eltartásához;

és

b) e személy:

i. nem rendelkezik munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként keresettel vagy a rendelet szerinti jogosultként jövedelemmel; vagy

ii. nem részesül szociális biztonsági ellátásban vagy nyugdíjban saját jogon;

3) a gyermek, akivel kapcsolatosan az a személy, a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, vagy a rendelet szerinti más jogosult gyermekgondozási támogatásokban részesül vagy részesülhet.

2. Gibraltár jogszabályai tekintetében:

azt a személy, aki az 1973. évi praxisközösség orvosi rendszeréről szóló rendelet (Group Practice Medical Scheme Ordinance 1973) értelmében eltartottnak minősül."

10. A IIa. melléklet a következőképpen módosul:

a) A

"B. DÁNIA"

pont helyébe a következő pont lép:

"B. DÁNIA

A szociális jóléti törvény szerint rehabilitációs kezelésben részesülő személyek eltartásához nyújtott átalányösszegű rehabilitációs ellátás."

b) Az "I. LUXEMBURG" pontban az a) pontot el kell hagyni és a b) és c) pont megjelölése ennek megfelelően a) és b) pontra változik.

11. A III. melléklet A. részében a

"30. NÉMETORSZÁG - GÖRÖGORSZÁG"

pont a következő szöveggel egészül ki:

"c) Az 1991. október 7-i jegyzőkönyv az 1984. július 6-i, a Német Demokratikus Köztársaság kormánya és a Görög Köztársaság kormánya közötti, a nyugdíjakkal kapcsolatos problémák rendezéséről szóló megállapodással összefüggésben."

12. A III. melléklet B. részében a

"30. NÉMETORSZÁG - GÖRÖGORSZÁG"

pont a következő szöveggel egészül ki:

"30. NÉMETORSZÁG - GÖRÖGORSZÁG

Az 1991. október 7-i jegyzőkönyv az 1984. július 6-i, a Német Demokratikus Köztársaság kormánya és a Görög Köztársaság kormánya közötti, a nyugdíjakkal kapcsolatos problémák rendezéséről szóló megállapodással összefüggésben."

13. A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a) a

"C. NÉMETORSZÁG"

2. c) pont helyébe a következő pont lép:

"c) A bányászok nyugdíjbiztosítása tekintetében a németországi nyugdíjjogosultsági időszakok figyelembevételére csak a német jogszabályok alkalmazandók."

b) Az

"F. GÖRÖGORSZÁG"

pontban az 1. pontot el kell hagyni, és a szakasz a következő két ponttal egészül ki:

"5. Ha a görög kisegítő nyugdíjpénztárak (

"επικουρικα ταμια"

) alapszabályának rendelkezései előírják az alaptörvényi görög biztosítóintézeteknél (

"κυριας ασφαλισης"

) szerzett öregségi nyugdíjbiztosítási idő elismerését, e szabályokat kell alkalmazni bármely más tagállamnak a rendelet hatálya alá tartozó jogszabályai alapján szerzett nyugdíjbiztosítási ágazati kötelező nyugdíjbiztosítási időre is.

6. Azokat a munkavállalókat, akik 1992. december 31-ig Görögországon kívüli másik tagállam kötelező nyugdíjbiztosítási rendszeréhez tartoztak, és akik első alkalommal 1993. január 1-je után kerültek a görög kötelező szociális biztonsági rendszer (alaptörvényi rendszer) hatálya alá, a 2048/92 törvény rendelkezéseivel összhangban "korábban biztosított személyek"-nek kell tekinteni."

2. cikk

Az 574/72/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 17. cikk (2) bekezdésének második mondata és a 30. cikk (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő mondat lép:

"Ha azonban az említett igazolást német, francia, olasz vagy portugál intézmény állította ki, akkor az csak a kiállítás időpontjától számított egy évig érvényes, és évente meg kell újítani."

2. A 95. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"95. cikk

Az anyasági és betegségbiztosítás alapján az olyan nyugdíjasok és családtagjaik részére biztosított természetbeni ellátások megtérítése, akik nem abban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek jogszabályai szerint nyugdíjban részesülnek és természetbeni ellátásra jogosultak

(1) A rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és 28a. cikke szerint biztosított természetbeni ellátások összegét az illetékes intézmények olyan átalány alapján térítik meg azoknak az intézményeknek, amelyek az említett ellátásokat biztosították, amely a lehető leginkább megközelíti a ténylegesen felmerült kiadásokat.

(2) Az átalány meghatározása úgy történik, hogy az egy főre jutó évi átlagos költséget be kell szorozni a figyelembe veendő nyugdíjasok és családtagjaik évi átlagos számával, és az így kapott összeget 20 %-kal kell csökkenteni.

(3) Az említett átalány kiszámításához szükséges tényezőket a következő szabályoknak megfelelően kell meghatározni:

a) az egy főre jutó évi átlagos költséget valamennyi tagállam esetében úgy kell kiszámítani, hogy az adott tagállam intézményei által e tagállam jogszabályai szerint nyugdíjban részesülő nyugdíjasnak és családtagjainak a figyelembe veendő szociális biztonsági rendszerek alapján biztosított valamennyi természetbeni ellátásával kapcsolatban felmerülő éves kiadást el kell osztani a nyugdíjasok és családtagjaik évi átlagos számával; az e tekintetben figyelembe veendő szociális biztonsági rendszereket a 9. melléklet határozza meg;

b) két tagállam intézményeinek egymás közötti kapcsolatában a figyelembe veendő nyugdíjasok és családtagjaik évi átlagos száma megegyezik azoknak a 28. cikk (2) bekezdésében említett nyugdíjasoknak és családtagjaiknak az évi átlagos számával, akik az egyik tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, és egy másik tagállam intézményének terhére jogosultak természetbeni ellátásokra.

(4) A (3) bekezdés b) pontja rendelkezéseinek megfelelően figyelembe veendő nyugdíjasok és családtagjaik számát a lakóhely szerinti intézmény birtokában lévő olyan lista felhasználásával határozzák meg, amely az érintett személyek jogaira vonatkozó, az illetékes intézmény által átadott igazoló okmányokon alapul. Vitás ügyekben az érintett intézmények észrevételeiket a végrehajtási rendelet 101. cikkének (3) bekezdésében meghatározott könyvvizsgáló bizottság elé terjesztik.

(5) Az igazgatási bizottság állapítja meg a (3) és a (4) bekezdésben említett számítási tényezők meghatározásának módszereit és szabályait.

(6) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai az igazgatási bizottság véleményének birtokában megállapodhatnak a megtérítendő összegek kiszámításának más módszereiben is."

3. A 107. cikk (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

"(1) A következő rendelkezések alkalmazásában:

a) a rendelet: 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése, 14d. cikkének (1) bekezdése, 19. cikke (1) bekezdése b) pontjának utolsó mondata, 22. cikke (1) bekezdése ii. alpontjának utolsó mondata, 25. cikke (1) bekezdése b) pontjának utolsó előtti mondata, 41. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontja, 46. cikkének (4) bekezdése, 46a. cikkének (3) bekezdése, 50. cikke, 52. cikke b) pontjának utolsó mondata, 55. cikke (1) bekezdése ii. alpontjának utolsó mondata, 70. cikke (1) bekezdésének első albekezdése, 71. cikke (1) bekezdése a) pontja ii. alpontjának és b) pontja ii. alpontjának utolsó előtti mondata;

b) a végrehajtási rendelet: 34. cikkének (1), (4) és (5) bekezdése;

egy nemzeti pénznemben megállapított összeg másik nemzeti pénznemre történő átváltásának árfolyama az Európai Monetáris Rendszer alkalmazása érdekében a Bizottsághoz eljuttatott értesítésben közölt devizaátváltási árfolyamnak a (2) bekezdésben említett referencia időszakban megállapított havi átlaga alapján a Bizottság által kiszámított árfolyam."

4. A 2. melléklet a következőképpen módosul:

a) A

"B. DÁNIA"

2. a) pontjának és a 3. a) pontjának a helyébe a jobb oldali oszlopban a következő szöveg lép:

"Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København."

b) Az "I. LUXEMBURG" pontban:

i. Az 1. pont helyébe a következő pont lép:

"1.Betegség és anyaság

a) Természetbeni ellátások: | Caisse de maladie compétente et/ou Union des caisses de maladie (az illetékes betegbiztosító pénztár, vagy a Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete) |

b) Pénzbeli ellátások: | Caisse de maladie compétente (az illetékes betegbiztosító pénztár)"; |

ii. a 6. pont helyébe a következő pont lép:

"6.Haláleseti juttatások

A rendelet 66. cikke rendelkezéseinek alkalmazásában: | Union des caisses de maladie (Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete), Luxembourg." |

c) A "J. HOLLANDIA" 5. a) és b) pontban a "Raad van Arbeid" szavak helyébe a "Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank" (Szociális Biztonsági Bank helyi irodája) szavak lépnek.

5. A 3. melléklet a következőképpen módosul:

a) A

"B. DÁNIA"

1. b) pontja és c) pontja i. alpontja szövegének helyébe a jobb oldali oszlopban a következő szöveg lép:

"Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København."

b) Az

"I. LUXEMBURG"

1. pontja szövegének helyébe a jobb oldali oszlopban a következő szöveg lép:

"Caisse de maladie des ouvriers et/ou union des caisses de maladie (Fizikai Dolgozók Betegbiztosító Pénztára, illetve a Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete)

Caisse de maladie compétente, selon la législation luxembourgeoise, pour la pension partielle luxembourgeoise et/ou union des caisses de maladie (az a betegbiztosító pénztár, amely a luxemburgi jogszabályok alapján a luxemburgi részleges nyugdíj tekintetében illetékes, illetve a Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete)."

c) A "J. HOLLANDIA" pont a következőképpen módosul:

i. a 3. c) pont szövegének helyébe a jobb oldali oszlopban a következő szöveg lép:

"Bureau voor Duitse Zaken (Német Ügyek Hivatala), Nijmegen";

ii. az 5. pontban a jobb oldali oszlopban a "Raad van Arbeid" szavak helyébe a "Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank" (Szociális Biztonsági Bank helyi irodája) szavak lépnek.

6. A 4. melléklet a következőképpen módosul:

a) A

"B. DÁNIA"

1., 2., 3. és 5. pontja szövegének helyébe a jobb oldali oszlopban a következő szöveg lép:

"Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København."

b) Az "I. LUXEMBURG" pontban:

i. az 1. pont helyébe a következő pont lép:

"1.Betegség és anyaság | Union des caisses de maladie (Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete), Luxembourg" |

ii. a 6. pont helyébe a következő pont lép:

"6.Haláleseti juttatások

a) A rendelet 66. cikkének alkalmazásában: | Union des caisses de maladie (Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete), Luxembourg |

b) egyéb esetekben: | Az 1. vagy 3. pontban említett intézmények, attól függően, hogy az ellátás fizetése melyik biztosítási ágra hárul." |

c) A

"J. HOLLANDIA"

2. c) pontjának szövege helyébe a jobb oldali oszlopban a következő szöveg lép:

"Bureau voor Duitse Zaken (Német Ügyek Hivatala), Nijmegen".

7. Az 5. melléklet a következőképpen módosul:

a) a

"16. DÁNIA - SPANYOLORSZÁG"

pont helyébe a következő pont lép:

"16. DÁNIA - SPANYOLORSZÁG

A rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében és 63. cikkének (3) bekezdésében előírt megtérítésekről való részleges kölcsönös lemondásról, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében előírt megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló 1990. július 1-jei megállapodás. (A betegbiztosítási, anyasági, munkahelyi baleset és foglalkozási megbetegedés miatt nyújtott természetbeni ellátások tekintetében a megtérítésről való részleges lemondás, és az igazgatási ellenőrzések végrehajtásával, valamint az egészségügyi vizsgálatok tekintetében a megtérítésről való lemondás)."

b) A

"18. DÁNIA - GÖRÖGORSZÁG"

pont helyébe a következő pont lép:

"18. DÁNIA - GÖRÖGORSZÁG

A rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében és 63. cikkének (3) bekezdésében előírt megtérítésekről való részleges kölcsönös lemondásról, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében előírt megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló 1986. május 8-i megállapodás. (A betegbiztosítási, anyasági, munkahelyi baleset és foglalkozási megbetegedés miatt nyújtott természetbeni ellátások tekintetében a megtérítésről való részleges lemondás, és az igazgatási ellenőrzések végrehajtásával, valamint az egészségügyi vizsgálatok tekintetében a megtérítésről való lemondás)."

c) A

"62. GÖRÖGORSZÁG - HOLLANDIA"

pont helyébe a következő pont lép:

"62. GÖRÖGORSZÁG - HOLLANDIA

Az illetékes intézmények közötti megtérítési módszerekről szóló 1992. szeptember 8-i és 1993. június 30-i levélváltás."

d) A

"93. HOLLANDIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

d) pontja helyébe a következő pont lép:

"d) A rendelet 36. cikke (3) bekezdéséről szóló 1986. április 25-i és május 26-i levélváltás (a természetbeni ellátások megtérítése, illetve a megtérítésről való lemondás)."

8. A 9. mellékletben az

"I. LUXEMBURG"

pont helyébe a következő pont lép:

"I. LUXEMBURG

A természetbeni ellátások éves átlagköltségének kiszámításánál figyelembe kell venni valamennyi betegbiztosító pénztárat, valamint a Betegbiztosító Pénztárak Egyesületét."

9. A 10. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az

"A. BELGIUM"

1. pont előtt a szöveg a következő ponttal egészül ki:

"A végrehajtási rendelet 10b. cikkének alkalmazásában:

Munkavállalók esetében: | az a szociális biztonsági intézmény, amelyiknél az érintett személy biztosított volt |

Önálló vállalkozók esetében: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete), Brüsszel." |

b) A "B. DÁNIA" pontban:

i. az 1., 2. és 3. pontok szövegének helyébe a jobb oldali oszlopban a következő szöveg lép:

"Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális és Jóléti Hivatal), København";

ii. a 7. b) pont helyébe a következő pont lép:

"b) A rendelet III. címének 1. fejezete szerint nyújtott pénzbeli ellátások, és a rendelet III. címének 2., 3., 7. és 8. fejezete szerint nyújtott ellátások: Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København.";

c) Az

"I. LUXEMBURG"

8. a) pontja és 9. a) pontja szövegének helyébe a következő szöveg lép:

"Union des caisses de maladie (Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete), Luxembourg".

3. cikk

Az 1247/92/EGK rendelet 2. cikkét el kell hagyni.

4. cikk

Az 1945/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikket el kell hagyni.

2. A 4. cikk 10. pontját el kell hagyni.

5. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A 2. cikk (2) bekezdését 1998. január 1-jétől kell alkalmazni.

Azonban Franciaországgal kapcsolatban a 2. cikk (2) bekezdését 2002. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1995. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. Atienza Serna

[1] HL C 143., 1994.5.26., 7. o.

[2] HL C 166., 1995.7.3., 24. o.

[3] HL C 393., 1994.12.31., 75. o.

[4] HL L 149., 1971.7.5., 2. o. A legutóbb az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[5] HL L 74., 1972.3.27., 1. o. A legutóbb az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[6] HL 206., 1991.7.29., 2. o.

[7] HL 136., 1992.5.19., 7. o.

[8] HL 136., 1992.5.19., 28. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R3095 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R3095&locale=hu