32012R0249[1]

A Bizottság 249/2012/EU rendelete ( 2012. március 21. ) a 19/2011/EU rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára vonatkozó típus-jóváhagyási követelmények tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 249/2012/EU RENDELETE

(2012. március 21.)

a 19/2011/EU rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára vonatkozó típus-jóváhagyási követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A 661/2009/EK rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) (2) által előírt típusjóváhagyás céljait szolgáló új, különálló rendelet.

(2) A 661/2009/EK rendelet 5. cikkében foglalt rendelkezések tekintetében a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára és jármű-azonosító számára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2011. január 11-i 19/2011/EU bizottsági rendelet (3) az egyik végrehajtási intézkedés.

(3) A 19/2011/EU rendelet bevezette azt a lehetőséget a járműgyártók számára, hogy öntapadó címkéket használjanak hatóságilag előírt gyári adattábla gyanánt. Annak érdekében, hogy e címkék adatfeldolgozás útján történő előállítása és elektronikus úton történő nyomtatása egyszerűbb legyen, módosítani kell a hatályos műszaki előírásokat, hogy megfeleljenek e modern technológiák sajátosságainak.

(4) A 19/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Műszaki Bizottság - Gépjárművek bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 19/2011/EU rendelet I. mellékletének A. része a következőképpen módosul:

1. A 2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.2. A 2.1. c) pontban említett jármű-azonosító szám karaktereinek magassága legalább 4 mm kell, hogy legyen."

2. A szöveg a 2.2. pont után a következő 2.3. ponttal egészül ki:

"2.3. A 2.1. pontban említett, a jármű-azonosító számon kívüli információkat legalább 2 mm-es karakterekkel kell megadni."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

(2) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3) HL L 8., 2011.1.12., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0249 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0249&locale=hu