32011R0019[1]

A Bizottság 19/2011/EU rendelete ( 2011. január 11. ) gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára és járműazonosító számára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 19/2011/EU RENDELETE

(2011. január 11.)

gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára és járműazonosító számára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

(1)

A 661/2009/EK rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("keretirányelv") ( 2 ) által előírt típusjóváhagyás céljait szolgáló új, különálló rendelet.

(2)

A 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezi a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt tábláira és felirataira, valamint elhelyezésükre és rögzítési módjukra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. december 18-i 76/114/EGK tanácsi irányelvet ( 3 ). Ez a rendelet átveszi az említett irányelvben foglalt követelményeket, és adott esetben a tudományos ismeretek fejlődéséhez való igazításuk érdekében módosítja őket.

(3)

A 661/2009/EK rendelet alapvető rendelkezéseket határoz meg a járművek járműazonosítási módszerek tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről. Ezért a típusjóváhagyással összefüggő sajátos eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket is meg kell állapítani.

(4)

A nehéz tehergépkocsik megengedett legnagyobb össztömegét, illetve a tengelyenként/tengelycsoportonként megengedett legnagyobb tengelyterhelését szabályozó harmonizált jogszabályok hiányában a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak tömegéről és méreteiről, valamint a 70/156/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. július 22-i 97/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) úgy rendelkezik, hogy a megengedett legnagyobb nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési tömeget a nehéz tehergépkocsi nyilvántartásba vétele, forgalomba helyezése, vagy használata céljára az adott tagállam területén kell meghatározni. Ezért indokolt a hatóságilag előírt gyári adattábla mintáját módosítani, hogy az a megengedett legnagyobb nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési tömeget is magában foglalja. Közlekedésbiztonsági okokból indokolt a tengelycsoportonként megengedett legnagyobb tengelyterhelést is feltüntetni rajta.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet az M, N és O kategóriájú, teljes és nem teljes gépjárművekre vonatkozik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

"hatóságilag előírt gyári adattábla" : a gyártó által a járműre erősített tábla vagy címke, amely megadja a jármű azonosításához szükséges fő műszaki jellemzőket, valamint tájékoztatással szolgál az illetékes hatóságok számára a jármű megengedett legnagyobb össztömegével kapcsolatban;

2.

"járműazonosító szám" (vehicle identification number, VIN) : a gyártó által abból a célból a járműhöz rendelt alfanumerikus kód, hogy minden jármű megfelelő azonosítását lehetővé tegye;

3.

"járműtípus" : a 2007/46/EK irányelv II. mellékletének B. részében meghatározott járművek csoportja.

3. cikk

Rendelkezések járműtípus hatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám tekintetében történő EK-típusjóváhagyásáról

(1) A gyártó vagy képviselője benyújtja a típusjóváhagyó hatósághoz a járműtípusnak a gyári adattábla tervrajza és helye, valamint a járműazonosító szám felépítése és helye tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó kérelmet.

(2) A kérelmet a III. melléklet A. részében mintaként megadott adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani.

(3) Ha a jóváhagyó hatóság vagy a műszaki szolgálat szükségesnek találja, a gyártó ellenőrzés céljára egy, a jóváhagyásra benyújtott járművet jól képviselő járművet is átad.

(4) Amennyiben az ezen rendelet I. és II. mellékletében foglalt, idevágó követelmények teljesülnek, a jóváhagyó hatóság a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében megállapított számozási rendszer szerint megadja a típusjóváhagyást.

A tagállamok ugyanazt a számot nem rendelhetik hozzá más járműtípushoz.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a típusjóváhagyó hatóság a III. melléklet B. részében megállapított mintának megfelelően kiállított EK-típusbizonyítványt ad ki.

4. cikk

A 76/114/EGK irányelv szerint megadott EK-típusjóváhagyások érvényessége és kiterjesztése

A nemzeti hatóságok engedélyezik a 661/2009/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett időpont előtt típusjóváhagyásban részesült járművek értékesítését és forgalomba helyezését, és a 76/114/EGK irányelv feltételei szerint megadott jóváhagyásokat továbbra is kiterjesztik.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. RÉSZ

Hatóságilag előírt gyári adattábla

1. Általános rendelkezések

1.1.

Minden járművet el kell látni az ebben a szakaszban leírt, hatóságilag előírt gyári adattáblával.

1.2.

A hatóságilag előírt gyári adattáblát a jármű gyártójának vagy képviselőjének kell a járműre erősítenie.

1.3.

A hatóságilag előírt gyári adattábla:

a) vagy egy négyszögletes fémlemezből;

b) vagy egy négyszögletes öntapadó címkéből áll.

1.4.

A fémlemezeket szegecsekkel kell felerősíteni.

1.5.

A címkéken kétséget kizáróan látszódnia kell, ha megmásították őket, nem lehetnek hamisíthatók, és az eltávolításukra tett kísérlet esetén meg kell semmisülniük.

2. A hatóságilag előírt gyári adattáblán feltüntetendő információk

2.1.

A hatóságilag előírt gyári adattáblára a lent megadott sorrendben a következő információkat kell eltávolíthatatlanul rányomtatni:

a) a gyártó vállalat neve;

b) a teljes jármű típus-jóváhagyási száma;

c) a járműazonosító szám;

d) a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg;

e) a járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb össztömege;

f) az egyes tengelyekre vonatkozó, műszakilag megengedett legnagyobb tengelyterhelés, az első tengelytől a hátsó felé haladva.

2.2.

A 2.1. c) pontban említett jármű-azonosító szám karaktereinek magassága legalább 4 mm kell, hogy legyen.

2.3.

A 2.1. pontban említett, a jármű-azonosító számon kívüli információkat legalább 2 mm-es karakterekkel kell megadni.

3. Különös rendelkezések

3.1. Pótkocsik

3.1.1. Pótkocsiknál a műszakilag megengedett legnagyobb statikus függőleges terhelést fel kell tüntetni a csatlakozási ponton.

3.1.2. A csatlakozási pontot kell az első tengelynek tekinteni. Száma: "0".

3.1.3. Az első tengely száma "1", a másodiké "2", és így tovább. A számokat kötőjel követi.

3.1.4. A 2.1. e) pontban említett járműszerelvény tömegét ki kell hagyni.

3.2. Minden nehéz tehergépkocsi

3.2.1. Az N3, O3 vagy O4 kategóriájú járművek vonatkozásában a tengelycsoportonként műszakilag megengedett legnagyobb tengelyterhelést is fel kell tüntetni. A "tengelycsoportra" vonatkozó bejegyzést a "T" betűvel kell jelölni.

3.2.2. Az M3, N3, O3 vagy O4 kategóriájú járművek vonatkozásában a gyártó feltüntetheti a hatóságilag előírt gyári adattáblán a tervezett megengedett legnagyobb nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési össztömeget.

3.2.2.1. Ebben az esetben a hatóságilag előírt gyári adattábla azon részét, amelyen a tömegeket feltüntetik, két oszlopra kell tagolni: a tervezett megengedett legnagyobb nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési tömeget a bal oszlopban, a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeget pedig a jobb oszlopban kell megadni.

3.2.2.2. A nyilvántartásba vétel tervezett helye szerinti ország kódját a bal oszlop tetején kell megadni.

A kódnak összhangban kell lennie az ISO 3166-1: 2006 szabvánnyal.

3.2.3. A 3.2.1. pont követelményei nem alkalmazandók, ha:

a) a tengelycsoportonként műszakilag megengedett legnagyobb tengelyterhelés a tengelycsoport részét képező tengelyekre megengedett legnagyobb terhelés összege, valamint

b) az említett tengelycsoport részét képező tengelyekre megengedett legnagyobb terhelést a "T" betűvel jelölték;

c) a 3.2.2. pont követelményeinek alkalmazásában a tengelycsoportra megengedett legnagyobb nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési tömeg az említett tengelycsoport részét képező tengelyekre megengedett legnagyobb nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési tömegek összege.

4. Kiegészítő információk

4.1.

A gyártó további információkat is megadhat az előírt feliratok alatt vagy azok mellett, egy olyan világosan megjelölt négyszögön kívül, amely csak a 2-3. szakaszban előírt információkat tartalmazhatja.

5. A hatóságilag előírt gyári adattábla mintái

5.1.

A hatóságilag előírt gyári adattábla számos lehetséges mintájára e melléklet függelékében találhatók példák.

5.2.

A mintákon fiktív adatok szerepelnek.

B. RÉSZ

Járműazonosító szám (VIN)

1. Általános rendelkezések

1.1.

A járműazonosító számot minden járművön fel kell tüntetni.

1.2.

A járműazonosító számnak egyedinek kell lennie, és egyértelműen egyetlen járműhöz kell tartoznia.

1.3.

A járműazonosító számot akkor kell az alvázon vagy a járművön feltüntetni, amikor a jármű elhagyja a gyártósort.

1.4.

A gyártónak a járműazonosító számmal 30 éven keresztül biztosítania kell a jármű nyomonkövethetőségét.

1.5.

Az 1.4. pontban említett, a gyártó által a nyomonkövethetőség érdekében hozott intézkedések meglétét nem kell ellenőrizni a típusjóváhagyás időpontjában.

2. A járműazonosító szám felépítése

2.1.

A járműazonosító számnak három szakaszból kell állnia:

a) gyári azonosító jelölés (world manufacturer identifier, WMI);

b) a jármű általános jelölése (vehicle descriptor section, VDS);

c) a jármű megkülönböztető jelölése (vehicle indicator section, VIS).

2.2.

A gyári azonosító jelölés (WMI) a járműgyártó azonosítására kijelölt kódból áll.

2.2.1. A három alfanumerikus karakterből - nyomtatott latin nagybetűből, illetve arab számból - álló kódot a gyártó székhelye szerinti ország illetékes hatósága jelöli ki.

2.2.2. Az illetékes hatóság az ISO 3780:2009 szabványban ("Road vehicles - World manufacturer identifier (WMI) code") említett nemzetközi szervezettel egyetértésben jár el.

2.2.3. Amennyiben a gyártó éves össztermelése nem haladja meg az 500 járművet, a harmadik karakterként mindig a "9"-et kell feltüntetni. E gyártók azonosítása céljából a jármű megkülönböztető jelölésének (VIS) harmadik, negyedik és ötödik karakterét szintén a 2.2.1. pontban említett illetékes hatóság adja ki.

2.3.

A jármű általános jelölésére szolgáló jelsor (VDS) 6 alfanumerikus karakterből - nyomtatott latin nagybetűből, illetve arab számból - áll. Ha a gyártó nem használja fel mind a hat karaktert, a fel nem használt helyeket a gyártó döntése szerinti alfanumerikus karakterekkel kell kitölteni annak érdekében, hogy az előírt 6 karakterhely ki legyen töltve.

2.4.

A jármű megkülönböztető jelölése (VIS) nyolc alfanumerikus karakterből - nyomtatott latin nagybetűből, illetve arab számból áll. A jelölés utolsó négy karaktere csak szám lehet.

A gyári azonosító jelöléssel (WMI) és a jármű általános jelölésével (VDS) együtt egy tényleges jármű egyértelmű beazonosítására szolgál. Minden fel nem használt helyre a "0" számot kell írni, hogy az előírt nyolc karakterhely ki legyen töltve.

2.5.

Az alvázba beütött járműazonosító szám karaktereinek magassága legalább 7 mm kell, hogy legyen.

2.6.

A karakterek között nem lehet szóköz.

2.7.

Az "I", az "O" és a "Q" betűk használata nem megengedett.

2.8.

A járműazonosító szám elejét és végét a gyártó választása szerinti jel határolja, amely sem nyomtatott latin nagybetű, sem arab szám nem lehet.

2.8.1. Ettől a rendelkezéstől el lehet tekinteni, ha a járműazonosító számot egy sorban tüntetik fel.

2.8.2. Ha a járműazonosító számot két sorban tüntetik fel, a fenti rendelkezés mindkét sorra érvényes.

Függelék

Minták a hatóságilag előírt gyári adattáblákra

1. "A" MINTA az M1vagy N1kategóriájú járművek számára

STELLA AUTO S.P.A

e3*2007/46*0004

ZFS159000AZ000055

1 850 kg

3 290 kg

1-1 100 kg

2-880 kg

M1kategóriájú, Olaszországban jóváhagyott típusú jármű hatóságilag előírt gyári adattáblájának mintája

2. "B" MINTA az M vagy N (de nem M1vagy N1) kategóriájú járművek számára

MAYER NUTZFAHRZEUGE GmbH
e1*2007/46*0345
WMN22500A00980520
(DE)
17 990 kg17 990 kg
40 000 kg44 000 kg
1–7 100 kg1–7 100 kg
2–11 500 kg2–11 500 kg
T.– kgT.– kg

N3 kategóriájú, Németországban jóváhagyott típusú jármű hatóságilag előírt gyári adattáblájának mintája

Megjegyzés: a bal oldali oszlop elhagyható

3. "C" MINTA az O1 vagy O2 kategóriájú járművek számára

JEAN HORSE TRAILERS Ltd

e11*2007/46*0085

SARHT000BC0000023

1 500 kg

0-100 kg

1-850 kg

2-850 kg

O2 kategóriájú, az Egyesült Királyságban jóváhagyott típusú jármű hatóságilag előírt gyári adattáblájának mintája

4. "D" MINTA az O (de nem O1 vagy O2) kategóriájú járművek számára

REMORQUES HENSCHLER SA
e6*2007/46*0098
YA9EBS37009000005
(BE)
34 000 kg37 000 kg
0–8 000 kg0–8 000 kg
1–9 000 kg1–10 000 kg
2–9 000 kg2–10 000 kg
3–9 000 kg3–10 000 kg
T. 27 000 kgT. 30 000 kg

O4 kategóriájú, Belgiumban jóváhagyott típusú félpótkocsi hatóságilag előírt gyári adattáblájának mintája

Megjegyzés: a bal oldali oszlop elhagyható

II. MELLÉKLET

A JÁRMŰVÖN VALÓ ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A. RÉSZ

Hatóságilag előírt gyári adattábla

1. A hatóságilag előírt gyári adattáblát szembetűnő és könnyen hozzáférhető helyen, szilárdan kell rögzíteni.

2. A táblát olyan részre kell rögzíteni, amelyet a használat során nem cserélnek ki.

B. RÉSZ

Járműazonosító szám (VIN)

1. A járműazonosító számot egy sorba kell írni.

1.1. Ha a járműazonosító számot technikai okokból, pl. helyhiány miatt, nem lehet egy sorban feltüntetni, a nemzeti hatóság a gyártó kérésére engedélyezheti a járműazonosító szám két sorban történő feltüntetését.

Ebben az esetben az I. melléklet B. részének 2.1. pontjában meghatározott szakaszok megszakítása tilos.

2. A járműazonosító számot gépi kalapáccsal vagy a beütés módszerével kell az alvázon, a járműkereten vagy más hasonló szerkezeti elemen jelölni.

3. E technika helyett más módszereket is lehet alkalmazni, amennyiben ezekről bebizonyosodott, hogy ugyanolyan fokú védelmet nyújtanak a megmásítással vagy hamisítással szemben.

4. A járműazonosító számnak jól látható és könnyen hozzáférhető helyen kell lennie. E helyet úgy kell megválasztani, hogy a számot se eltávolítani, se megrongálni ne lehessen.

5. A járműazonosító számot a jármű jobb oldalán kell elhelyezni.

III. MELLÉKLET

A. RÉSZ

Adatközlő lap

HASZNÁLANDÓ MINTA

... számú adatközlő lap gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblája és járműazonosító száma tekintetében történő EK-típusjóváhagyására.

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

0. ÁLTALÁNOS

0.1.

Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1.

Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön ( 5 ): ...

0.3.1.

A jelölés elhelyezése: ...

0.4.

Járműkategória ( 6 ): ...

0.5.

Gyártó neve és címe: ...

0.6. A hatóságilag előírt gyári adattábla rögzítésének helye és módja: ...

0.6.1.

Az alvázon ( 7 ): ...

0.6.2.

A felépítményen (7) : ...

0.7. A járműazonosító szám helye: ...

0.7.1.

Az alvázon (7) : ...

0.7.2.

A felépítményen (7) : ...

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9.

A gyártó képviselőjének neve és címe (amennyiben van ilyen): ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1.

A járműtípust képviselő járműről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

9. FELÉPÍTMÉNY

9.17. Hatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám

9.17.1.

A hatóságilag előírt gyári adattáblák és feliratok, valamint a járműazonosító szám helyéről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

9.17.2.

A hatóságilag előírt gyári adattábláról és feliratokról készített fényképek és/vagy rajzok (teljes minta méretekkel együtt): ...

9.17.3.

A járműazonosító számról készített fényképek és/vagy rajzok (teljes minta méretekkel együtt): ...

9.17.4.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy teljesíti a 19/2011/EU rendelet I. melléklete B. részének 2.2. pontjában foglalt előírásokat.

9.17.5.

A járműazonosító szám felépítésének részletes leírása: ...

Magyarázó megjegyzések

B. RÉSZ

EK-típusbizonyítvány

MINTA

Méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Értesítés járműtípus

SZÖVEG HIÁNYZIK

I. SZAKASZ

0.1.

Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1.

Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön ( 8 ): ...

0.3.1.

A jelölés elhelyezése: ...

0.4.

Járműkategória ( 9 ): ...

0.5.

Gyártó neve és címe: ...

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9.

A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

II. SZAKASZ

1.

Kiegészítő adatok (adott esetben): lásd a Kiegészítést

2.

A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

3.

A vizsgálati jegyzőkönyv kelte: ...

4.

A vizsgálati jegyzőkönyv száma: ...

5.

Megjegyzések (amennyiben vannak): ...

6.

Hely: ...

7.

Dátum: ...

8.

Aláírás: ...

Csatolmányok

:

Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv.

Kiegészítés

a ... számú EK-típusbizonyítványhoz

Tárgytalan.

( 1 ) HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

( 2 ) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

( 3 ) HL L 24., 1976.1.30., 1. o.

( 4 ) HL L 233., 1997.8.25., 1. o.

( 5 ) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni. (pl. ABC??123??).

( 6 ) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. részében felsorolt fogalommeghatározásoknak megfelelően osztályozva.

( 7 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 8 ) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni. (pl. ABC??123??).

( 9 ) A II. melléklet A. szakaszában szereplő meghatározás szerint.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0019 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0019&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011R0019-20120411 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011R0019-20120411&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére