32009R1005[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1005/2009/EK rendelete ( 2009. szeptember 16. ) az ózonréteget lebontó anyagokról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1005/2009/EK RENDELETE

(2009. szeptember 16.)

az ózonréteget lebontó anyagokról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az ózonréteget lebontó anyagok gyártására, behozatalára, kivitelére, forgalomba hozatalára, felhasználására, visszanyerésére, újrahasznosítására, regenerálására és megsemmisítésére, az ezekkel az anyagokkal kapcsolatos információ átadására, valamint az ezeket az anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékeknek és berendezéseknek a behozatalára, kivitelére, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó szabályokat állapít meg.

2. cikk

Hatály

Ez a rendelet a szabályozott anyagokra, új anyagokra, valamint a szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékekre és berendezésekre vonatkozik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "jegyzőkönyv": az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 1987-es montreali jegyzőkönyv, annak legutóbbi módosításaival és kiigazításával;

2. "fél": bármely, a jegyzőkönyvben részes fél;

3. "a jegyzőkönyvben nem részes állam": egy adott szabályozott anyaggal kapcsolatban bármely olyan állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet, amely nem vállalta, hogy magára nézve kötelezőnek tekinti a jegyzőkönyvnek a kérdéses anyagra vonatkozó rendelkezéseit;

4. "szabályozott anyagok": az I. mellékletben felsorolt anyagok, beleértve izomerjeiket is, akár önmagukban vagy keverékben, továbbá akár gyári új, visszanyert, újrahasznosított vagy regenerált anyagról legyen is szó;

5. "klór-fluor-szénhidrogének": az I. melléklet I. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok, beleértve izomerjeiket is;

6. "halonok": az I. melléklet III. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok, beleértve izomerjeiket is;

7. "szén-tetraklorid": az I. melléklet IV. csoportjában meghatározott szabályozott anyag;

8. "metil-bromid": az I. melléklet VI. csoportjában meghatározott szabályozott anyag;

9. "klórozott-fluorozott szénhidrogének": az I. melléklet VIII. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok, beleértve izomerjeiket is;

10. "új anyagok": a II. mellékletben felsorolt anyagok, akár önmagukban vagy keverékben, továbbá akár gyári új, visszanyert, újrahasznosított vagy regenerált anyagokról legyen is szó;

11. "alapanyag": olyan szabályozott anyag vagy új anyag, amelynek eredeti összetétele egy kémiai átalakulás során teljes mértékben megváltozik, és amelynek kibocsátása jelentéktelen;

12. "reakcióközeg": a III. mellékletben felsorolt alkalmazásokban vegyi reakcióközegként használt szabályozott anyagok;

13. "gyártó": minden természetes vagy jogi személy, aki a Közösségen belül szabályozott anyagokat vagy új anyagokat állít elő;

14. "gyártás": a szabályozott anyagok vagy új anyagok gyártott mennyisége, beleértve a melléktermékként - szándékosan vagy véletlenül - gyártott mennyiséget is, kivéve, ha a mellékterméket a gyártási folyamat részeként vagy az e rendelet és a hulladékokra vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályok teljesítését biztosító, dokumentált eljárást követően ártalmatlanítják. Nem tekinthető "gyártottnak" a visszanyert, újrahasznosított vagy regenerált mennyiség, sem a termékekbe elenyésző mennyiségben elkerülhetetlenül bekerülő vagy a gyártás során kibocsátott, nem számottevő mennyiség;

15. "ózonréteget lebontó potenciál" vagy "ODP": az I. és II. mellékletben meghatározott szám, amely jelzi az egyes szabályozott anyagoknak vagy új anyagoknak az ózonrétegre gyakorolt potenciális hatását;

16. "számított szint": az a mennyiség, amely az egyes szabályozott anyagok mennyisége és a az ózonréteget lebontó potenciálja szorzataként, majd az eredmények összeadásával - az I. mellékletben szereplő szabályozott anyagok minden egyes csoportját illetően külön-külön - kerül meghatározásra;

17. "ipari racionalizáció": egy gyártó számított gyártási szintjének teljes vagy részleges áthelyezése egy másik gyártóhoz két szerződő fél között vagy egy tagállamon belül, a gazdasági hatékonyság javítása vagy gyárbezárások eredményeként fellépő, előre látható ellátási hiány pótlása érdekében;

18. "import": az e rendelet hatálya alá tartozó anyagok, termékek és berendezések behozatala a Közösség vámterületére, amennyiben a területre kiterjed a jegyzőkönyv tagállami ratifikációja, és e rendelet is alkalmazandó;

19. "export": az e rendelet hatálya alát tartozó olyan anyagoknak, termékeknek és berendezésnek a Közösség vámterületéről történő kilépése - amennyiben a területre kiterjed a jegyzőköny tagállam általi ratifikációja és e rendelet is -, amelyek rendelkeznek a közösségi áru státusával, vagy az e rendelet hatálya alá tartozó anyagok, termékek és berendezés újrakivitele, ha nem közösségi áru státusszal rendelkeznek;

20. "forgalomba hozatal": szabályozott anyagok vagy új anyagok vagy szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azon alapuló termékek vagy berendezés harmadik felek részére ellenértékért vagy ingyenesen, a Közösség területén történő átadása vagy rendelkezésre bocsátása, beleértve a 450/2008/EK rendeletben említett, a Közösségen belüli szabad forgalomba történő bocsátást is. Ingatlan vagy közlekedési eszköz részét képező termékek vagy berendezés tekintetében ez kizárólag a Közösségen belül első alkalommal történő átadást vagy rendelkezésre bocsátást jelenti;

21. "felhasználás": a szabályozott vagy új anyagok felhasználása termékek vagy berendezések gyártásánál, karbantartásánál vagy javításánál, beleértve az újratöltést is, vagy más folyamatok során;

22. "hőszivattyú": olyan készülék vagy létesítmény, amely alacsony hőfokon hőt von ki a levegőből, vízből vagy földből, és hőt szolgáltat;

23. "visszanyerés": a szabályozott anyagok összegyűjtése és tárolása termékekből és berendezésekből vagy tartályokból a karbantartás vagy javítás során, vagy az eltávolítást megelőzően;

24. "újrahasznosítás": a visszanyert szabályozott anyag ismételt felhasználása alapszintű tisztítási folyamatot követően;

25. "regenerálás": a visszanyert szabályozott anyag újrafeldolgozása a gyári új anyagnak megfelelő teljesítményszint elérése érdekében, tekintettel a felhasználási célra;

26. "vállalkozás": olyan természetes vagy jogi személy, aki:

a) szabályozott vagy új anyagot gyárt, visszanyer, újrahasznosít, regenerál, felhasznál vagy megsemmisít;

b) ilyen anyagokat importál;

c) ilyen anyagokat exportál;

d) ilyen anyagokat forgalomba hoz; vagy

e) szabályozott anyagot tartalmazó hűtő-, légkondicionáló vagy hőszivattyú-berendezést vagy tűzvédelmi rendszereket üzemeltet;

27. "karanténalkalmazások": olyan kezelések, amelyek karanténkártevők (beleértve a betegségeket is) behurcolásának, megtelepedésének vagy elszaporodásának megelőzésére vagy ezek hatósági ellenőrzésére irányulnak, és ahol:

- a hatósági ellenőrzést egy nemzeti növény-, állat- vagy környezetvédelmi vagy egészségügyi hatóság folytatja le, vagy engedélyezi,

- karanténkártevők: potenciális jelentőséggel bíró kártevők az általuk veszélyeztetett területekre nézve, ahol még nem fordulnak elő, vagy előfordulnak, de nem terjedtek el széles körben, és hatósági ellenőrzés alatt állnak;

28. "szállítás előtti alkalmazások": nem karantén célú alkalmazások, amelyeket a kivitelt megelőző 21 napot meg nem haladó időn belül hajtanak végre az importáló ország hatósági követelményei vagy az exportáló ország 1995. december 7. előtt hatályos hatósági követelményeinek teljesítése céljából. A hatósági követelmények azok, amelyeket a nemzeti növény- vagy állatvédelmi, környezetvédelmi, egészségügyi vagy terméktárolást felügyelő hatóságok hajtanak végre vagy engedélyeznek;

29. "szabályozott anyagokon alapuló termékek és berendezések": olyan termékek és berendezések, amelyek szabályozott anyagok nélkül nem működnek, kivéve azokat a termékeket és berendezéseket, amelyeket szabályozott anyagok gyártására, feldolgozására, visszanyerésére, újrahasznosítására, regenerálására vagy ártalmatlanítására használnak;

30. "gyári új anyagok": korábban nem használt anyagok;

31. "termékek és berendezések": minden termék és berendezés, kivéve a szabályozott anyagok szállítására vagy tárolására használt tartályokat.

II. FEJEZET

TILALMAK

4. cikk

Szabályozott anyagok gyártása

A szabályozott anyagok gyártása tilos.

5. cikk

A szabályozott anyagok forgalomba hozatala és felhasználása

(1) A szabályozott anyagok forgalomba hozatala és felhasználása tilos.

(2) A10. cikkben és a 11. cikk (2) bekezdésében említett laboratóriumi és analitikai felhasználások kivételével, szabályozott anyagok nem hozhatók forgalomba nem utántölthető tartályban.

(3) Ez a cikk nem alkalmazandó a termékekben és berendezésekben lévő szabályozott anyagokra.

6. cikk

Szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések forgalomba hozatala

(1) A szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések forgalomba hozatala tilos, azoknak a termékeknek és berendezéseknek a kivételével, amelyek esetében a szabályozott anyag felhasználását a 10. cikkel, a 11. cikk (2) bekezdésével vagy a 13. cikkel összhangban, vagy a 2037/2000/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján engedélyezték.

(2) A 13. cikk (1) bekezdésében említett felhasználások kivételével, tilos a halontartalmú tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek használata, és azokat használaton kívül kell helyezni.

III. FEJEZET

MENTESSÉGEK ÉS ELTÉRÉSEK

7. cikk

Szabályozott anyagok alapanyagként történő gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása

(1) A 4. és 5. cikktől eltérve, a szabályozott anyagok alapanyagként gyárthatóak, forgalomba hozhatóak és felhasználhatóak.

(2) Az alapanyagként előállított vagy forgalomba hozott szabályozott anyagok kizárólag ilyen célra használhatók fel. 2010. július 1-jétől az ilyen anyagokat tartalmazó tartályokat olyan címkével kell ellátni, amely egyértelműen utal arra, hogy az anyag kizárólag alapanyagként használható fel. Ahol az ilyen anyagokat a 67/548/EGK irányelvnek, az 1999/45/EK irányelvnek vagy az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően címkével kell ellátni, ezen utalást fel kell tüntetni a szóban forgó irányelvekben említett címkén vagy a címke kiegészítő információt tartalmazó részében, a szóban forgó rendelet 25. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint.

A Bizottság meghatározhatja az alkalmazandó címke formáját és tartalmát. Ezeket az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek - többek között kiegészítéssel történő - módosítására irányulnak, a 25. cikk (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

8. cikk

Reakcióközegként használt szabályozott anyagok gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása

(1) A 4. és 5. cikktől eltérve, a szabályozott anyagok reakcióközegként gyárthatók, forgalomba hozhatók és felhasználhatók.

(2) A szabályozott anyagok reakcióközegként kizárólag az 1997. szeptember 1-jén már meglévő létesítményekben, elhanyagolható kibocsátás esetén használhatók.

(3) A reakcióközegként előállított vagy forgalomba hozott szabályozott anyagok kizárólag ilyen célra használhatók fel. 2010. július 1-jétől az ilyen anyagokat tartalmazó tartályokat olyan címkével kell ellátni, amely egyértelműen utal arra, hogy az anyagok kizárólag reakcióközegként használhatók fel. Ahol az ilyen anyagokat a 67/548/EGK irányelvnek, az 1999/45/EK irányelvnek vagy az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően címkével kell ellátni, ezen utalást fel kell tüntetni a szóban forgó irányelvekben említett címkén vagy a címke kiegészítő információt tartalmazó részében, a szóban forgó rendelet 25. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint.

A Bizottság meghatározhatja az alkalmazandó címke formáját és tartalmát. Ezeket az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek - többek között kiegészítéssel történő - módosítására irányulnak, a 25. cikk (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4) A Bizottság - a 25. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban - adott esetben összeállítja azoknak a vállalkozásoknak a jegyzékét, amelyekben a szabályozott anyagok reakcióközegként való felhasználása engedélyezett, meghatározva a feltöltéshez vagy reakcióközegként fogyasztásra felhasználható maximális mennyiségeket, valamint a kibocsátási szinteket minden egyes érintett vállalkozás számára.

A Közösségen belül reakcióközegként felhasználható szabályozott anyagok maximális mennyisége nem haladhatja meg az évi 1 083 metrikus tonnát.

A reakcióközegként való használat során kibocsátott szabályozott anyagok maximális mennyisége a Közösségen belül nem haladhatja meg az évi 17 metrikus tonnát.

(5) Az új információk vagy a műszaki fejlődés vagy a felek által hozott döntések fényében a Bizottság adott esetben:

a) módosítja a III. mellékletet;

b) módosítja a reakcióközegként felhasználható vagy a reakcióközegként történő felhasználás során kibocsátott szabályozott anyagoknak a (4) bekezdés második és harmadik albekezdésében említett maximális mennyiségét.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 25. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

9. cikk

A megsemmisítésre vagy regenerálásra szánt szabályozott anyagok, valamint a megsemmisítésre szánt szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések forgalomba hozatala

Az 5. és 6. cikktől eltérve, a szabályozott anyagok, valamint a szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések a Közösségen belüli megsemmisítés céljából forgalomba hozhatók, a 22. cikk (1) bekezdésében említett megsemmisítési követelményekkel összhangban. Szabályozott anyagok a Közösségen belüli regenerálás céljából is forgalomba hozhatók.

10. cikk

Szabályozott anyagok nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai felhasználása a klórozott-fluorozott szénhidrogének kivételével

(1) A 4. és az 5. cikktől eltérve, a klórozott-fluorozott szénhidrogéneken kívüli szabályozott anyagok nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai célra előállíthatók, forgalomba hozhatók és felhasználhatók, az ezen cikk szerinti nyilvántartásba vétel és engedélyezés esetén.

(2) A Bizottság a 25. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban adott esetben meghatározza azokat a nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai felhasználási célokat, amelyekre vonatkozóan a szabályozott anyagok - kivéve a klórozott-fluorozott szénhidrogéneket - termelését és behozatalát a Közösségben engedélyezni lehet, a vonatkozó mennyiségeket, a mentesség érvényességi időtartamát és azokat a felhasználókat, akik ezzel a nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai felhasználással élhetnek.

(3) A nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai célra előállított vagy forgalomba hozott szabályozott anyagok kizárólag ilyen célra használhatók fel. 2010. július 1-jétől az ilyen anyagokat tartalmazó tartályokat olyan címkével kell ellátni, amely egyértelműen jelzi, hogy az anyagokat kizárólag laboratóriumi és analitikai célra lehet felhasználni. Ahol az ilyen anyagokat a 67/548/EGK irányelvnek, az 1999/45/EK irányelvnek vagy az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően címkével kell ellátni, az ilyen utalást fel kell tüntetni a szóban forgó irányelvekben említett címkén vagy a címke kiegészítő információt tartalmazó részében, a szóban forgó rendelet 25. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint.

A Bizottság meghatározhatja az alkalmazandó címke formáját és tartalmát. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 25. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az első albekezdésben említett szabályozott anyagok kizárólag az V. mellékletben foglalt feltételekkel hozhatók forgalomba és értékesíthetők tovább. A Bizottság módosíthatja az említett mellékletet. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására vonatkozó intézkedéseket a 25. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) Valamennyi vállalkozásnak, amely a klórozott-fluorozott szénhidrogéneken kívüli szabályozott anyagot nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai célra használ, kérnie kell nyilvántartásba vételét a Bizottságnál a felhasznált anyagok, a felhasználási cél, a becsült éves felhasználási mennyiség és az érintett anyagok beszállítóinak feltüntetésével, valamint frissítenie kell ezeket az adatokat, ha azokban változás következik be.

(5) A Bizottság által kiadott közleményben meghatározott határidőig a (4) bekezdésben említett vállalkozásokat ellátó, illetve a szabályozott anyagokat saját célra felhasználó gyártók és importőrök értesítik a Bizottságot a közleményben megadott időtartamra tervezett igényükről a szükségesnek ítélt szabályozott anyagok jellegének és mennyiségének megjelölésével.

(6) A Bizottság engedélyeket bocsát ki nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai célra gyártott vagy behozott, a klórozott-fluorozott szénhidrogénektől eltérő szabályozott anyagok gyártói és importőrei részére, és tájékoztatja őket arról a felhasználásról, amelyre vonatkozóan engedéllyel rendelkeznek, valamint azokról az anyagokról és anyagmennyiségről, amelyek forgalomba hozatala vagy saját célra történő felhasználása számukra engedélyezett. Az egyes gyártóknak és importőröknek kiadott engedélyben engedélyezett éves mennyiség nem haladhatja meg a gyártók és importőrök számára 2007 és 2009 között, nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai célra engedélyezett szabályozott anyagok számított szintje éves átlagának 130 %-át.

Az engedélyezett éves összmennyiség - beleértve a klórozott-fluorozott szénhidrogénekre a 11. cikk (2) bekezdése szerint kiadott engedélyekben megjelölt összmennyiséget is - nem haladhatja meg a 110 ODP tonnát. A fennmaradó mennyiségek kioszthatók azon gyártóknak és importőröknek, amelyek 2007 és 2009 között nem hoztak forgalomba vagy nem használtak fel szabályozott anyagokat saját elszámolásra, nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai célokra.

A Bizottság mechanizmust dolgoz ki a kvóták gyártók és importőrök közötti elosztására. Ezeket az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek - többek között kiegészítéssel történő - módosítására irányulnak, a 25. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

(7) Valamely gyártó számára annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, engedélyezheti az (1) bekezdésben meghatározott szabályozott anyagok termelését, a (6) bekezdéssel összhangban engedélyezett igények kielégítése céljából.

Az érintett tagállam illetékes hatósága előzetesen tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy ilyen engedélyt áll szándékában kibocsátani.

(8) Amennyiben a jegyzőkönyv lehetővé teszi, annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, a gyártó számára engedélyezheti a (6) bekezdésben meghatározott számított termelési szintek teljesítését vagy túllépését, a részes felek általi, a nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai célú felhasználások kérelmükre történő kielégítése érdekében.

Az érintett tagállam illetékes hatósága előzetesen tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy ilyen engedélyt áll szándékában kibocsátani.

11. cikk

A klórozott-fluorozott szénhidrogének gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása, valamint az azokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések forgalomba hozatala

(1) A 4. cikktől eltérve, a klórozott-fluorozott szénhidrogének gyárthatók, feltéve, hogy minden gyártó biztosítja a következőket:

a) a klórozott-fluorozott szénhidrogének termelésének számított szintje a 2010. január 1-jétől2010. december 31-ig tartó időszakban, és azt követően 2013. december 31-ig minden 12 hónapos időszakban nem haladja meg a klórozott-fluorozott szénhidrogén-termelés 1997-ben számított szintjének 35 %-át;

b) a klórozott-fluorozott szénhidrogének termelésének számított szintje a 2014. január 1-jétől2014. december 31-ig tartó időszakban, és azt követően 2016. december 31-ig minden 12 hónapos időszakban nem haladja meg a klórozott-fluorozott szénhidrogén-termelés 1997-ben számított szintjének 14 %-át;

c) a klórozott-fluorozott szénhidrogének termelésének számított szintje a 2017. január 1-jétől2017. december 31-ig tartó időszakban, és azt követően 2019. december 31-ig minden 12 hónapos időszakban nem haladja meg a klórozott-fluorozott szénhidrogén-termelés 1997-ben számított szintjének 7 %-át;

d) 2019. december 31. után nem gyárt klórozott-fluorozott szénhidrogént.

(2) A 4. cikktől és az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a klórozott-fluorozott szénhidrogének gyárthatók, forgalomba hozhatóak és felhasználhatóak laboratóriumi és analitikai célokra.

A 10. cikk (3)-(7) bekezdéseit megfelelően alkalmazni kell.

(3) Az 5. cikktől eltérve, 2014. december 31-ig a regenerált klórozott-fluorozott szénhidrogének forgalomba hozhatók és felhasználhatók a már meglévő hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések karbantartásához és javításához, feltéve, hogy a tartályon elhelyezett címkén feltüntetik, hogy az anyagot regenerálták, valamint ellátják a gyártási tételszámra és a regeneráló létesítmény nevére és címére vonatkozó információval.

(4) 2014. december 31-ig az újrahasznosított klórozott-fluorozott szénhidrogének felhasználhatók a már meglévő hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések karbantartásához és javításához, feltéve, hogy az anyagokat hasonló berendezésből nyerték vissza, és azokat kizárólag az a vállalkozás használhatja fel, amely a visszanyerést karbantartás vagy javítás részeként végezte el, vagy amelynek részére a visszanyerést karbantartás vagy javítás részeként végezték el.

(5) Az 5. cikktől eltérve, a klórozott-fluorozott szénhidrogének újracsomagolás és későbbi kivitel céljára 2019. december 31-ig forgalomba hozhatók. Minden vállalkozásnak, amely klórozott-fluorozott szénhidrogének újracsomagolásával és későbbi kivitelével foglalkozik, kérnie kell nyilvántartásba vételét a Bizottságnál az érintett szabályozott anyagok, a becsült éves szükségletük és az érintett anyagok beszállítóinak megjelölésével, valamint frissítenie kell ezeket az adatokat, ha azokban változás következik be.

(6) Amennyiben a karbantartáshoz és javításhoz regenerált vagy újrahasznosított klórozott-fluorozott szénhidrogént használnak, az érintett hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezést el kell látni a felhasznált anyag típusát, a berendezésben található mennyiségét feltüntető, valamint az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében az ózonrétegre károsnak minősülő anyagok vagy keverékek tekintetében meghatározott címkézési elemeket tartalmazó címkével.

(7) A (4) bekezdésben említett, 3 kg vagy annál több töltőfolyadékot tartalmazó berendezéseket üzemeltető vállalkozásoknak nyilvántartást kell vezetniük a visszanyert és hozzáadott anyagok mennyiségéről és típusáról, valamint a karbantartást vagy javítást végző cégről vagy technikusról.

A regenerált vagy újrahasznosított klórozott-fluorozott szénhidrogéneket karbantartási vagy javítási célból felhasználó vállalkozások nyilvántartást vezetnek a regenerált klórozott-fluorozott szénhidrogéneket biztosító beszállítóikról és az újrahasznosított klórozott-fluorozott szénhidrogének eredetéről.

(8) Az 5. és 6. cikktől eltérve, a Bizottság valamely tagállam illetékes hatóságának kérelmére, a 25. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban határozott ideig mentességet engedélyezhet a klórozott-fluorozott szénhidrogének, valamint az azokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések felhasználásának és forgalomba hozatalának lehetővé tétele érdekében, ha bizonyítást nyer, hogy egy adott felhasználásra műszakilag és gazdaságilag életképes alternatív anyagok vagy technológiák nem állnak rendelkezésre, vagy nem alkalmazhatók.

A mentesség nem engedélyezhető a 2019. december 31-én túlnyúló időtartamra.

12. cikk

Metil-bromid karantén- és szállítás előtti alkalmazásai és vészhelyzeti felhasználásai

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a metil-bromid kivitelre szánt termékek kezelésére szolgáló, karantén- és szállítás előtti alkalmazások céljára, 2010. március 18-ig forgalomba hozható, feltéve, hogy a metil-bromid forgalomba hozatalát és felhasználását a nemzeti jog a 91/414/EGK irányelvvel és a 98/8/EK irányelvvel összhangban engedélyezi.

A metil-bromidot kizárólag az érintett tagállam illetékes hatósága által jóváhagyott létesítményben lehet felhasználni, továbbá - amennyiben gazdaságilag és műszakilag kivitelezhető - azzal a feltétellel, hogy a szállítmányból kibocsátott metil-bromid legalább 80 %-át vissza kell nyerni.

(2) A vállalkozások által forgalomba hozott vagy saját céljaikra felhasznált metil-bromid számított szintje nem haladhatja meg a 45 ODP tonnát a 2010. január 1. és 2010. március 18. közötti időszakban.

Minden vállalkozás gondoskodik arról, hogy az általa karantén vagy szállítást megelőző kezelés céljából forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált metil-bromid számított szintje ne haladja meg azon átlagos metil-bromid szint 21 %-át, amelyet karantén vagy szállítás előtti kezelés céljából 2005 és 2008 között forgalomba hoztak, vagy saját célra felhasználtak.

(3) Szükséghelyzetben, ha bizonyos növénybetegségek vagy kártevők váratlan elszaporodása ezt szükségessé teszi, a Bizottság valamely tagállam illetékes hatóságának kérésére engedélyezheti a metil-bromid ideiglenes gyártását, forgalomba hozatalát és felhasználását, feltéve, hogy a metil-bromid forgalomba hozatalát és felhasználását a 91/414/EGK irányelv és a 98/8/EK irányelv engedélyezi.

Az ilyen engedély 120 napot meg nem haladó időszakra és 20 metrikus tonnát meg nem haladó mennyiségre vonatkozik, és meghatározza a felhasználás alatti kibocsátás csökkentése céljából meghozandó intézkedéseket.

13. cikk

A halonok kritikus felhasználása és a halont tartalmazó berendezések használaton kívül helyezése

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a halonok a VI. mellékletben foglalt kritikus felhasználási célokra forgalomba hozhatók és felhasználhatók. Halonokat csak az érintett tagállamok illetékes hatóságai által a kritikus felhasználási célokra szánt halonok tárolására felhatalmazott vállalkozások hozhatnak forgalomba.

(2) A Bizottság felülvizsgálja a VI. mellékletet, és adott esetben módosításokat és menetrendet fogad el a kritikus felhasználások fokozatos megszüntetésére, meghatározva az új alkalmazások bevezetésének és a már meglévő alkalmazások használata megszüntetésének időpontját, figyelembe véve a környezet és az egészség szempontjából elfogadható, technikailag és gazdaságilag kivitelezhető alternatívák elérhetőségét.

Ezeket az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek - többek között kiegészítéssel történő - módosítására irányulnak, a 25. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

(3) Az (1) bekezdésben említett célokra felhasznált, halont tartalmazó tűzvédelmi rendszereket és tűzoltó készülékeket a VI. mellékletben rögzítendő időpontokig használaton kívül kell helyezni.

(4) A Bizottság - egy tagállam illetékes hatóságának kérelmére és a 25. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban - engedélyezheti a már meglévő alkalmazások használata megszüntetésének vagy új alkalmazások bevezetésének időpontjától való eltérést, feltéve, hogy ezeket a határidőket a (2) bekezdéssel összhangban a VI. melléklet tartalmazza, ha bizonyítást nyer, hogy nem áll rendelkezésre műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatíva.

14. cikk

Jogok átruházása és ipari racionalizáció

(1) A szabályozott anyagok forgalmazására vagy saját célra történő felhasználására jogosult gyártók vagy importőrök ezt a jogot az e cikkel összhangban meghatározott érintett anyagcsoportra vonatkozóan, teljes egészében vagy részben átruházhatják a kérdéses anyagcsoport Közösségen belüli bármely más gyártójára vagy importőrére. Erről az átruházásról a Bizottságot előzetesen tájékoztatni kell. A forgalmazás vagy felhasználás jogának átruházásából nem következik további jog a gyártásra vagy behozatalra.

(2) Amennyiben a jegyzőkönyv lehetővé teszi, annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, a gyártó számára engedélyezheti a 10. cikkben és a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott számított termelési szintek túllépését az érintett tagállamon belüli ipari racionalizáció céljából, feltéve, hogy a kérdéses tagállam számított termelési szintje nem haladja meg a belföldi gyártók számára a 10. cikkben és a 11. cikk (2) bekezdésében, a kérdéses időszakokra meghatározott számított termelési szintek összegét. Az érintett tagállam illetékes hatósága előzetesen tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy ilyen engedélyt szándékozik kibocsátani.

(3) Amennyiben a jegyzőkönyv lehetővé teszi, a Bizottság, egyetértésben annak a tagállamnak az illetékes hatóságával, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, a gyártó számára engedélyezheti a 10. cikkben és a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott számított termelési szintek túllépését a tagállamok közötti ipari racionalizáció céljából, feltéve, hogy az érintett tagállamok összesített számított termelési szintje nem haladja meg a belföldi gyártóik számára a 10. cikkben és a 11. cikk (2) bekezdésében, a kérdéses időszakokra meghatározott számított termelési szintek összegét. Annak a tagállamnak az illetékes hatósága részéről, amelyben a termelést csökkenteni kívánják, szintén szükség van a beleegyezésre.

(4) Amennyiben a jegyzőkönyv lehetővé teszi, a Bizottság, egyetértésben mind annak a tagállamnak az illetékes hatóságával, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, mind a jegyzőkönyvben részes érintett harmadik ország kormányával, engedélyezheti valamely gyártó számára a 10. cikkben és a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott számított termelési szintek összevonását a jegyzőkönyv alapján és a kérdéses gyártóra vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint egy, a jegyzőkönyvben részes harmadik ország területén engedélyezett termelési szintekkel, ipari racionalizáció céljából, feltéve, hogy a két gyártó összesített számított termelési szintje nem haladja meg a közösségi gyártó számára a 10. cikk és a 11. cikk (2) bekezdése szerint megengedett termelési szintek, valamint a jegyzőkönyv és a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján, a jegyzőkönyvben részes harmadik ország gyártója számára engedélyezett számított termelési szintek összegét.

IV. FEJEZET

KERESKEDELEM

15. cikk

Szabályozott anyagok vagy azokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések behozatala

(1) A szabályozott anyagok vagy, a személyes használati tárgyak kivételével, a szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések behozatala tilos.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított tilalom nem vonatkozik a következők behozatalára:

a) szabályozott anyagok, amelyeket a 10. cikkben és a 11. cikk (2) bekezdésében említett laboratóriumi és analitikai célra használnak fel;

b) szabályozott anyagok, amelyeket alapanyagként használnak fel;

c) szabályozott anyagok, amelyeket reakcióközegként használnak fel;

d) olyan szabályozott anyagok, amelyeket a 22. cikk (2) bekezdésében említett technológiákkal történő megsemmisítésre szánnak;

e) 2019. december 31-ig újracsomagolásra, és azt követően olyan részes fél számára legkésőbb a következő naptári év december 31-ig történő újrakivitelre szánt klórozott-fluorozott szénhidrogének, ahol nem tiltott az adott klórozott-fluorozott szénhidrogén fogyasztása vagy importja;

f) olyan metil-bromid, amelyet a 12. cikk (3) bekezdésében említett vészhelyzeti felhasználásra, illetve 2014. december 31-ig karantén és szállítás előtti alkalmazások céljára szolgáló újracsomagolásra, és azt követően újrakivitelre szánnak, feltéve, hogy az újrakivitelre a behozatal évében kerül sor;

g) visszanyert, újrahasznosított vagy regenerált halonok, azzal a feltétellel, hogy azokat kizárólag a 13. cikk (1) bekezdésében említett kritikus felhasználásra olyan vállalkozások importálják, amelyek a kritikus felhasználási célokra szánt halonok tárolására a tagállam illetékes hatóságától engedélyt kaptak;

h) olyan megsemmisítésre szánt szabályozott anyagokat tartalmazó vagy ilyen anyagokon alapuló termékek és berendezések, amelyeket adott esetben a 22. cikk (2) bekezdésében említett technológiával állítottak elő;

i) olyan termékek és berendezések, amelyek a 10. cikkben és a 11. cikk (2) bekezdésében említett laboratóriumi és analitikai felhasználási célokra való alkalmasságuk érdekében tartalmaznak szabályozott anyagokat vagy alapulnak azokon;

j) olyan termékek és berendezések, amelyek a 13. cikk (1) bekezdésében említett kritikus felhasználási célokra való alkalmasságuk érdekében tartalmaznak halonokat vagy alapulnak azokon;

k) olyan, klórozott-fluorozott szénhidrogéneket tartalmazó termékek és berendezések, amelyek forgalomba hozatalát a 11. cikk (5) bekezdésének megfelelően engedélyezték.

(3) A (2) bekezdésben említett behozataloknak - kivéve a Közösség vámterületén keresztül történő árutovábbítás céljából történő behozatalt vagy a 450/2008/EK rendeletben említett, átmeneti megőrzési, vámraktározási vagy vámszabad területi eljárás alá vont behozatalt, amennyiben az legfeljebb 45 napig marad a Közösség vámhatárain belül, és azt a továbbiakban nem bocsátják a Közösségben szabad forgalomba, nem semmisítik meg vagy dolgozzák fel - feltétele az importengedély bemutatása. Ezeket az engedélyeket a Bizottság adja ki a 16. és 20. cikknek való megfelelés ellenőrzését követően.

16. cikk

Behozott szabályozott anyagok Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátása

(1) A behozott szabályozott anyagok szabad forgalomba hozatala mennyiségi korlátokhoz kötött. A 2010. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra, és minden ezt követő 12 hónapos időszakra vonatkozóan a Bizottság állapítja meg ezeket a korlátokat és utalja ki a kvótákat a vállalkozások számára a 25. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban.

Az első albekezdésben említett kvóták csak az alábbi anyagokra adhatók ki:

a) szabályozott anyagok, ha azokat a 10. cikkben, a 11. cikk (2) bekezdésében és a 13. cikkben említett laboratóriumi és analitikai vagy kritikus alkalmazásokra használják;

b) szabályozott anyagok, ha azokat alapanyagként használják;

c) szabályozott anyagok, ha azokat reakcióközegként használják.

(2) A Bizottság által kiadott közleményben meghatározott határidőig az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett anyagok importőrei értesítik a Bizottságot előrelátható igényükről a szükségesnek ítélt szabályozott anyagok jellegének és mennyiségének feltüntetésével. E nyilatkozatok alapján a Bizottság mennyiségi korlátokat állapít meg az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett anyagok behozatalára vonatkozóan.

17. cikk

Szabályozott anyagok vagy szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések kivitele

(1) A szabályozott anyagok vagy, a személyes használati tárgyak kivételével, a szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések kivitele tilos.

(2) Az (1) bekezdésben említett tilalom nem vonatkozik az alábbi anyagok exportjára:

a) a 10. cikkben említett, nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai alkalmazásokra felhasznált szabályozott anyagok;

b) alapanyagként felhasználandó szabályozott anyagok;

c) reakcióközegként felhasználandó szabályozott anyagok;

d) a 10. cikk (7) bekezdésével összhangban gyártott vagy a 15. cikk (2) bekezdésének h) vagy i) pontja alapján importált szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések;

e) visszanyert, újrahasznosított vagy regenerált, a 13. cikk (1) bekezdésében említett kritikus alkalmazásokra valamely tagállam illetékes hatósága által engedélyezett vállalkozások által tárolt halonok, valamint a kritikus alkalmazások kielégítése érdekében halont tartalmazó vagy azon alapuló termékek és berendezések;

f) gyári új vagy regenerált, a megsemmisítést kivéve, más alkalmazásokra szánt klórozott-fluorozott szénhidrogének;

g) 2014. december 31-ig a karantén és szállítás előtti kezelések céljából újraexportált metil-bromid;

h) klór-fluor-szénhidrogének a 2037/2000/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján engedélyezett felhasználásával előállított adagolószelepes inhalátorok.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a Bizottság valamely tagállam illetékes hatóságának kérelmére és a 25. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban engedélyezheti a klórozott-fluorozott szénhidrogéneket tartalmazó termékek és berendezések kivitelét, ha bizonyítást nyer, hogy az adott árucikk gazdasági értékére és várható hátralévő élettartamára tekintettel, a kiviteli tilalom aránytalanul nagy terhet róna az exportőrre. E kivitelnek feltétele a Bizottság általi előzetes értesítés az importáló ország számára.

(4) A (2) és (3) bekezdésben említett kivitel engedélyhez kötött, kivéve a 450/2008/EK rendeletben említett, a Közösség vámterületén keresztüli árutovábbítást vagy átmeneti tárolási, vámraktározási vagy vámszabad területi eljárást követő újrakivitelt, feltéve, hogy az újrakivitelre a behozataltól számított 45 napon belül kerül sor. Ezt a kiviteli engedélyt a Bizottság adja ki a vállalkozásoknak a 20. cikknek való megfelelés ellenőrzését követően.

18. cikk

Behozatali és kiviteli engedélyezés

(1) A Bizottság elektronikus engedélyezési rendszert hoz létre és működtet, és a beérkezéstől számított 30 napon belül határoz az engedélyre irányuló kérelmekről.

(2) A 15. és 17. cikkben említett engedélyezési kérelmeket az (1) bekezdésben említett rendszer alkalmazásával kell benyújtani. A kérelem benyújtását megelőzően a vállalkozásoknak nyilvántartásba kell vetetniük magukat a rendszerben.

(3) Az engedély iránti kérelemben fel kell tüntetni a következőket:

a) az importőr és az exportőr neve és címe;

b) az exportáló és importáló ország;

c) szabályozott anyagok importja vagy exportja esetén a szabályozott anyagok leírása, beleértve:

i. a kereskedelmi megnevezést;

ii. a IV. mellékletben meghatározott leírást és a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódot;

iii. azt, hogy az anyag gyári új, visszanyert, újrahasznosított vagy regenerált-e;

iv. az anyag mennyiségét metrikus kilogrammban;

v. a halonok esetében nyilatkozatot arról, hogy behozatalukra vagy kivitelükre egy, a 13. cikk (1) bekezdésében említett kritikus alkalmazás kielégítése céljából kerül sor, megjelölve, hogy mely alkalmazásról van szó;

d) a szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések importja és exportja esetén:

i. a termékek és a berendezés típusa és jellege;

ii. megszámlálható tételek esetében az egységek száma, és minden egyes szabályozott anyag leírása és egységenkénti mennyisége, metrikus kilogrammban kifejezve;

iii. nem megszámlálható tételek esetében a termék összmennyisége, és minden egyes szabályozott anyag leírása és nettó összmennyisége, metrikus kilogrammban kifejezve;

iv. a termékek és berendezések végső rendeltetési helye szerinti ország/országok;

v. az, hogy a szabályozott anyag gyári új, újrahasznosított, visszanyert vagy regenerált-e;

vi. halont tartalmazó vagy azon alapuló termékek és berendezések importja és exportja esetében nyilatkozat arról, hogy behozatalukra vagy kivitelükre egy, a 13. cikk (1) bekezdésében említett kritikus alkalmazás céljából kerül sor, megjelölve, hogy mely alkalmazásról van szó;

vii. klórozott-fluorozott szénhidrogéneket tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések esetében a 17. cikk (3) bekezdésében említett, a Bizottság általi engedélyre történő utalás;

viii. a behozatalra vagy kivitelre szánt termék vagy berendezés Kombinált Nómenklatúra szerinti kódja;

e) a tervezett behozatal célja, beleértve a szándékolt vámkezelést és felhasználást, adott esetben megjelölve a szándékolt vámügyi eljárást is;

f) a javasolt behozatal vagy kivitel helye és tervezett időpontja;

g) a vámhivatal, ahol a termékeket elvámolásra bejelentik;

h) megsemmisítésre szánt szabályozott anyagok vagy termékek és berendezések behozatala esetén a létesítmény neve és címe, ahol a megsemmisítésre sor kerül;

i) valamely tagállam illetékes hatósága által szükségesnek ítélt bármely további információ;

j) az a)-h) ponttól eltérve a VI. melléklet 4.1.-4.6. pontjában meghatározott kritikus felhasználási célokra szánt, halonokat tartalmazó vagy azokon alapuló, légi járműveken használt termékek és berendezések behozatala és kivitele esetén:

(1) a behozatalra vagy kivitelre szánt termék vagy berendezés célja és típusa a VI. melléklet 4.1.-4.6. pontjában foglaltak alapján;

(2) azon halonok típusa, amelyeket a behozatalra vagy kivitelre szánt termék vagy berendezés tartalmaz, illetve amelyeken az alapul;

(3) a behozatalra vagy kivitelre szánt termék vagy berendezés Kombinált Nómenklatúra szerinti kódja.

(4) Minden importőr vagy exportőr köteles tájékoztatni a Bizottságot minden változásról, amely a (3) bekezdés szerint közölt adatokkal kapcsolatban az engedély érvényességi ideje alatt bekövetkezhet.

(5) A Bizottság kérhet a behozatalra vagy kivitelre szánt anyagok természetét vagy összetételét igazoló tanúsítványt, valamint kérheti az import származási országa vagy az export rendeltetési országa által kiadott engedély másolatát is.

(6) A Bizottság a benyújtott adatokat - amennyiben az a konkrét esetben szükséges - megoszthatja az érintett részes felek illetékes hatóságaival, és elutasíthatja az engedély iránti kérelmet, ha az e rendeletben előírt bármely releváns kötelezettséget nem teljesítik, vagy az alábbi okokból:

a) behozatali engedély esetén, amennyiben az érintett ország illetékes hatóságai által továbbított információ alapján megállapítható, hogy az exportőr nem olyan vállalkozás, amely számára az adott országban engedélyezett a szóban forgó anyaggal való kereskedelem;

b) kiviteli engedély esetén, amennyiben az importáló ország illetékes hatóságai arról tájékoztatják a Bizottságot, hogy az adott szabályozott anyag importja tiltott kereskedelmi tevékenység lenne, vagy károsan befolyásolná az importáló ország azon ellenőrző intézkedéseinek végrehajtását, amelyek a jegyzőkönyv szerinti kötelezettségei teljesítését szolgálják, vagy a jegyzőkönyv szerinti mennyiségi korlátok túllépéséhez vezetne az adott ország számára.

(7) A Bizottság az engedély másolatát az érintett tagállam illetékes hatósága rendelkezésére bocsátja.

(8) A Bizottság a lehető leghamarabb tájékoztatja a kérelmezőt és az érintett tagállamot, amennyiben egy engedély iránti kérelmet a (6) bekezdés alapján elutasított, és megjelöli az elutasítás okait.

(9) A Bizottság módosíthatja a (3) bekezdésben és a IV. mellékletben említett listát. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 25. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

19. cikk

Az illegális kereskedelemmel szembeni ellenőrző intézkedések

A Bizottság a szabályozott anyagok, az átmeneti tárolási, vámraktározási vagy vámszabad területi eljárás alá helyezett vagy a Közösség vámterületén keresztüli árutovábbítás keretében szállított és később újra kivitt új anyagok, szabályozott anyagok és szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések tekintetében kiegészítő felügyeleti intézkedéseket fogadhat el az ilyen mozgásokhoz kapcsolódó tiltott kereskedelem lehetséges kockázatainak értékelése alapján, figyelembe véve az ilyen intézkedések környezeti előnyeit és társadalmi-gazdasági hatásait is.

Ezeket az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek - többek között kiegészítéssel történő - módosítására irányulnak, a 25. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

20. cikk

A jegyzőkönyvben nem részes állammal és a jegyzőkönyv hatálya alá nem tartozó területtel való kereskedelem

(1) Tilos a szabályozott anyagoknak, valamint a szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékeknek és berendezéseknek a jegyzőkönyvben nem részes államba irányuló importja és az onnan történő exportja.

(2) A Bizottság szabályokat állapíthat meg azoknak a jegyzőkönyvben nem részes államokból behozott termékeknek és berendezéseknek a Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátásával kapcsolatban, amelyeket szabályozott anyagok felhasználásával gyártottak, de amelyek nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek egyértelműen szabályozott anyagként azonosíthatók. Az ilyen termékek és berendezések azonosítását a felek részére rendszeresen biztosított műszaki tanácsadásnak megfelelően kell végezni. Ezeket az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek - többek között kiegészítéssel történő - módosítására irányulnak, a 25. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a szabályozott anyagok, valamint az ilyen anyagot tartalmazó vagy azon alapuló, vagy egy vagy több ilyen anyag segítségével előállított termékek és berendezések kereskedelmét egy, a jegyzőkönyvben nem részes állammal a Bizottság akkor engedélyezheti, ha a jegyzőkönyvben nem részes államról a részes felek valamely találkozójukon a jegyzőkönyv 4. cikkének (8) bekezdése szerint megállapítják, hogy teljes mértékben megfelel a jegyzőkönyvben foglalt előírásoknak, és a kérdéses állam a jegyzőkönyv 7. cikke szerinti adatokat e célból benyújtotta. A Bizottság az e rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban jár el.

(4) A második albekezdés alapján hozott határozatra is figyelemmel, az (1) bekezdést kell alkalmazni bármely, a jegyzőkönyv hatálya aló nem tartozó területre, ahogyan az bármely, a jegyzőkönyvben nem részes államra is alkalmazandó.

Ha a jegyzőkönyv hatálya alá nem tartozó terület hatóságai teljes mértékben betartják a jegyzőkönyvet, és ilyen értelmű adatokat szolgáltattak a jegyzőkönyv 7. cikkének megfelelően, a Bizottság határozhat úgy, hogy a szóban forgó terület tekintetében ezen cikk (1) bekezdésének rendelkezései részben vagy egészben nem alkalmazandók.

A Bizottság a 25. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban jár el.

21. cikk

Szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések jegyzéke

A Bizottság legkésőbb 2010. január 1-jéig a tagállamok vámhatóságai számára útmutatásként közzéteszi azon termékek és berendezések jegyzékét, amelyek szabályozott anyagokat tartalmazhatnak vagy azokon alapulhatnak, valamint a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódokét.

V. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁS ELLENŐRZÉSE

22. cikk

Használt szabályozott anyagok visszanyerése és megsemmisítése

(1) Azokat a szabályozott anyagokat, amelyek hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezésekben, oldószereket tartalmazó berendezésekben vagy tűzvédelmi rendszerekben és tűzoltó készülékekben találhatók, a berendezés karbantartása vagy javítása során, vagy a berendezés leszerelése vagy ártalmatlanítása előtt megsemmisítés céljából, vagy újrahasznosítás, illetve regenerálás céljából vissza kell nyerni.

(2) Azokat a szabályozott anyagokat és termékeket, amelyek ilyen anyagokat tartalmaznak, csak a VII. mellékletben felsorolt, jóváhagyott technológiákkal lehet megsemmisíteni, vagy az e mellékletben nem említett szabályozott anyagok esetében a környezetvédelmi szempontból legelfogadhatóbb és túlzott költségekkel nem járó megsemmisítési technológiával, feltéve, hogy e technológiák használata megfelel a hulladékra vonatkozó, közösségi és nemzeti jogszabályoknak, és az említett jogszabályok szerinti további követelmények is teljesülnek.

(3) A Bizottság az új technológiai fejlesztések figyelembevétele céljából módosíthatja a VII. mellékletet.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 25. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) Az (1) bekezdésben említetteken kívüli, egyéb termékekben és berendezésekben található szabályozott anyagokat - ha technikailag és gazdaságilag kivitelezhető - a (2) bekezdésben említett technológiák alkalmazásával megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából vissza kell nyerni, vagy előzetes visszanyerés nélkül meg kell semmisíteni.

A Bizottság mellékletet dolgoz ki ehhez a rendelethez, amely tartalmazza azon termékek és berendezések jegyzékét, amelyek esetében a szabályozott anyagok visszanyerése, vagy a termékeknek és a berendezéseknek a szabályozott anyagok előzetes visszanyerése nélküli megsemmisítése technikailag és gazdaságilag kivitelezhetőnek tekintendő, feltüntetve - adott esetben - az alkalmazandó technológiát is. Az ilyen melléklet kidolgozására irányuló intézkedéstervezetet a költségek és hasznok teljes körű gazdasági értékelése kíséri és támasztja alá, figyelembe véve a tagállamok egyedi körülményeit is.

Ezen intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek - többek között kiegészítéssel történő - módosítására irányulnak, a 25. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5) A tagállamok intézkedéseket hoznak a szabályozott anyagok visszanyerésének, újrahasznosításának, regenerálásának és megsemmisítésének előmozdítására, és meghatározzák az érintett személyzetre vonatkozó minimális képesítési követelményeket.

A Bizottság értékeli a tagállamok által hozott intézkedéseket, és ezen értékelés, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében, adott esetben intézkedéseket fogadhat el e minimális képesítési követelmények tekintetében.

Ezen intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek - többek között kiegészítéssel történő - módosítására irányulnak, a 25. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

23. cikk

Szabályozott anyagok szivárgása és kibocsátása

(1) A vállalkozások minden megvalósítható elővigyázatossági intézkedést megtesznek a szabályozott anyagok szivárgásának és kibocsátásának megakadályozása és minimalizálása érdekében.

(2) A szabályozott anyagokat tartalmazó hűtő--, légkondicionáló, hőszivattyú-berendezéseket és tűzvédelmi rendszereket működtető vállalkozások a helyhez kötött berendezések vagy rendszerek tekintetében a következőket:

a) amelyek 3 kg vagy annál több szabályozott anyagot tartalmaznak, a berendezéseket vagy rendszereket legalább 12 havonta ellenőrzik szivárgási szempontból; ez nem vonatkozik azokra a hermetikusan zárt rendszerekkel rendelkező berendezésekre, amelyek erre utaló címkével vannak ellátva, és 6 kg-nál kevesebb szabályozott anyagot tartalmaznak;

b) amelyek 30 kg vagy annál több szabályozott anyagot tartalmaznak, a berendezéseket vagy rendszereket legalább 6 havonta ellenőrzik szivárgási szempontból;

c) amelyek 300 kg vagy annál több folyékony szabályozott anyagot tartalmaznak, a berendezéseket vagy rendszereket legalább 3 havonta ellenőrzik szivárgási szempontból;

és minden észlelt szivárgást a lehető leggyorsabban, de legfeljebb 14 napon belül megjavítanak.

A szivárgás megjavítása után egy hónapon belül a berendezést vagy a rendszert szivárgási szempontból ellenőrizni kell annak biztosítására, hogy a javítás eredményes volt.

(3) A (2) bekezdésben említett vállalkozásoknak nyilvántartást kell vezetniük a hozzáadott szabályozott anyagok mennyiségéről és típusáról, valamint az e bekezdésben említett berendezések vagy rendszerek karbantartása, javítása és végleges ártalmatlanítása során visszanyert mennyiségről. Egyéb releváns információkról is nyilvántartást kell vezetniük, beleértve a karbantartást vagy javítást végző vállalat vagy személy adatait; valamint az ellenőrzések időpontját és eredményét is. E nyilvántartásokat kérelemre bármely tagállam illetékes hatósága és a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

(4) A tagállamok meghatározzák a (2) bekezdésben említett tevékenységeket végző személyzetre vonatkozó minimális képesítési követelményeket. A tagállamok által meghozott intézkedések értékelése, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében a Bizottság intézkedéseket fogadhat el e minimális képesítési követelmények harmonizációja tekintetében.

Ezen intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek - többek között kiegészítéssel történő - módosítására irányulnak, a 25. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5) A vállalkozások meghoznak minden megvalósítható elővigyázatossági intézkedést az alapanyagként és reakcióközegként felhasznált szabályozott anyagok bármely szivárgásának és kibocsátásának megelőzése és minimalizálása érdekében.

(6) A vállalkozások meghoznak minden megvalósítható elővigyázatossági intézkedést a más vegyi anyagok gyártása során nem szándékosan előállított szabályozott anyagok bármely szivárgásának és kibocsátásának megelőzése és minimalizálása érdekében.

(7) A Bizottság meghatározhatja a vállalkozások által, a szabályozott anyagok bármely szivárgásának és kibocsátásának megakadályozása és minimalizálása érdekében alkalmazandó technológiák és gyakorlatok listáját.

Ezen intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek - többek között kiegészítéssel történő - módosítására irányulnak, a 25. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

VI. FEJEZET

ÚJ ANYAGOK

24. cikk

Új anyagok

(1) A II. melléklet A. részében foglalt új anyagok gyártása, importja, forgalomba hozatala, felhasználása és exportja tilos. Ez a tilalom nem vonatkozik az új anyagokra, ha azokat alapanyagként, laboratóriumi és analitikai célra használják, nem vonatkozik a Közösség vámterületén keresztüli árutovábbítás céljából történő importra, a 450/2008/EK rendeletben említett átmeneti megőrzési, vámraktározási vagy vámszabad területi eljárás alá vont importra, feltéve, hogy az importra nem írtak elő a szóban forgó rendeletben említett egyéb vámügyi eljárást, továbbá a már mentesített importot követő exportra sem.

(2) A Bizottság adott esetben felvehet olyan anyagokat a II. melléklet A. részébe, amelyek az említett melléklet B. részében szerepelnek, amelyeket jelentős mennyiségben exportálnak, importálnak, gyártanak vagy forgalmaznak, és amelyek a jegyzőkönyv alapján felállított tudományos értékelő testület szerint jelentős, ózonréteget lebontó potenciállal rendelkeznek, és a Bizottság adott esetben lehetséges mentesítéseket határoz meg az (1) bekezdés alól.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 25. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A vonatkozó tudományos ismeretek fényében a Bizottság adott esetben a II. melléklet B. részébe felvehet bármely olyan anyagot, amely nem szabályozott anyag, de amelyről a jegyzőkönyv alapján felállított tudományos értékelő testület vagy más hasonló jogállású elismert szervezet megállapította, hogy jelentős ózonlebontó potenciállal rendelkezik. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 25. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

VII. FEJEZET

BIZOTTSÁG, JELENTÉSTÉTEL, ELLENŐRZÉS ÉS SZANKCIÓK

25. cikk

Bizottság

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő egy hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

26. cikk

A tagállamok általi jelentéstétel

(1) A tagállamok minden év június 30-ig az előző naptári évre vonatkozóan elektronikus formátumú jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz, amely a következő információkat tartalmazza:

b) a 13. cikk (1) bekezdése szerint a kritikus felhasználásokra betöltött, felhasznált és tárolt halonok mennyisége, a kibocsátásuk csökkentése érdekében hozott intézkedések és az ilyen kibocsátásokra vonatkozó becslések, továbbá a megfelelő alternatívák értékelése és felhasználása terén elért fejlődés;

c) a tiltott kereskedelmet megvalósító esetek, különösen azok, amelyeket a 28. cikk értelmében végrehajtott ellenőrzések során tártak fel.

(2) A Bizottság a 25. cikk (2) bekezdésében említett, irányítóbizottsági eljárással összhangban meghatározza az (1) bekezdésben említett információk benyújtásának formátumát.

(3) A Bizottság módosíthatja az (1) bekezdést.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 25. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

27. cikk

Vállalkozások általi jelentéstétel

(1) Minden évben március 31-ig valamennyi vállalkozás az előző naptári évre vonatkozóan az egyes szabályozott anyagokra és minden egyes, a II. mellékletben felsorolt új anyagra vonatkozóan a (2)-(6) bekezdésben felsorolt adatokat közli a Bizottsággal, egy másolatot pedig megküld az érintett tagállam illetékes hatóságának.

(2) Minden gyártó közli az alábbi adatokat:

a) az (1) bekezdésben említett egyes anyagokból általa előállított teljes mennyiség;

b) a Közösségen belül forgalomba hozott vagy a gyártó saját céljaira felhasznált termék, külön feltüntetve az alapanyagok, reakcióközegek és más felhasználásokra szánt anyagok előállítását;

c) minden, a Közösségen belüli nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai alkalmazás kielégítését szolgáló, a 10. cikk (6) bekezdése szerint engedélyezett előállítás;

d) minden, a 10. cikk (8) bekezdése szerint engedélyezett, a részes felek általi, nem helyettesíthető, laboratóriumi vagy analitikai alkalmazást kielégítő előállítás;

e) a 14. cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerint ipari racionalizációval összefüggésben engedélyezett előállítás bármely növelése;

f) az újrahasznosított, regenerált vagy megsemmisített mennyiség és a megsemmisítésre használt technológia, beleértve a 3. cikk (14) bekezdése szerint melléktermékként előállított és megsemmisített mennyiségeket is;

g) a teljes raktárkészlet;

h) a más közösségi gyártóktól származó vásárlások vagy a nekik történő eladások.

(3) Minden importőr közli az alábbi adatokat az (1) bekezdésben említett minden egyes anyag vonatkozásában:

a) a Közösségen belül szabad forgalomba bocsátott mennyiségek, külön feltüntetve az alapanyagként és reakcióközegként történő felhasználásra, a 10. cikk (6) bekezdése szerint engedélyezett, nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai alkalmazásra, karantén- és szállítás előtti kezeléseknél történő felhasználásra, valamint megsemmisítésre szánt importált mennyiségeket. A megsemmisítésre szánt szabályozott anyagot behozó importőrök közlik valamennyi anyag végső rendeletetési helyét vagy helyeit, minden rendeletetési hely esetében külön megadva minden egyes anyag mennyiségét, valamint a megsemmisítő létesítmény nevét és címét, ahova az anyagokat elszállították;

b) az egyéb vámeljárások alapján importált mennyiségek, külön meghatározva a vámeljárást és a rendeltetési célt;

c) újrahasznosítás vagy regenerálás céljából importált, az (1) bekezdésben említett használt anyagok mennyisége;

d) a teljes raktárkészlet;

e) a más közösségi vállalkozásoktól származó vásárlások vagy a nekik történő eladások;

f) az exportáló ország.

(4) Minden exportőr közli az alábbi adatokat az (1) bekezdésben említett minden egyes anyag vonatkozásában:

a) az ilyen anyagok exportált mennyisége, külön feltüntetve az egyes rendeltetési országokba exportált mennyiségeket, valamint az alapanyagként vagy reakcióközegként történő felhasználásra, nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai felhasználásra, kritikus alkalmazásra, valamint karanténhoz vagy szállítás előtti kezeléshez történő felhasználásra exportált mennyiségek;

b) a teljes raktárkészlet;

c) a más közösségi vállalkozásoktól származó vásárlások vagy a nekik történő eladások;

d) a célország.

(5) Az (1) bekezdésben említett és a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó szabályozott anyagok megsemmisítését végző valamennyi vállalkozása közli az alábbi adatokat:

a) az említett anyagok megsemmisített mennyisége, beleértve a termékekben és berendezésekben lévő mennyiségeket is;

b) az említett anyagok megsemmisítésre váró készletei, beleértve a termékekben és berendezésekben lévő mennyiségeket is;

c) a megsemmisítési technológia.

(6) A szabályozott anyagokat alapanyagként vagy reakcióközegként felhasználó valamennyi vállalkozás közli az alábbi adatokat:

a) az alapanyagként vagy reakcióközegként felhasznált ilyen anyagok mennyisége;

b) az ilyen anyagok készletei;

c) a kapcsolódó folyamatok és kibocsátások.

(7) Minden év március 31-ig valamennyi olyan gyártó vagy importőr, aki rendelkezik a 10. cikk (6) bekezdése szerinti engedéllyel, minden olyan anyaggal kapcsolatban, amelyre engedélyt kapott, jelentést tesz a Bizottságnak, egy másolatot megküldve az érintett tagállam illetékes hatóságának is, a felhasználás jellegéről, az előző évben felhasznált, a raktáron tartott, az újrahasznosított, regenerált vagy megsemmisített mennyiségekről, és az ilyen anyagokat tartalmazó és azokon alapuló, a Közösség piacán forgalmazott, illetve exportált termékek és berendezések mennyiségéről.

(8) A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz a részére megküldött információk bizalmas jellegének védelme érdekében.

(9) Az (1)-(7) bekezdésben említett jelentések formátumát a 25. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban kell megállapítani.

(10) A Bizottság módosíthatja az (1)-(7) bekezdésben megállapított jelentéstételi követelményeket.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 25. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

28. cikk

Ellenőrzés

(1) A tagállamok kockázatalapú megközelítést alkalmazva, ellenőrzéseket folytatnak arra vonatkozóan, hogy a vállalkozások betartják-e ezen rendeletet, beleértve a szabályozott anyagok, valamint az ilyen anyagokat tartalmazó és azokon alapuló termékek és berendezések behozatalára és kivitelére vonatkozó ellenőrzéseket is. A tagállamok illetékes hatóságai elvégzik azokat a vizsgálatokat, amelyeket a Bizottság e rendelet alapján szükségesnek ítél.

(2) Ha megállapodás jön létre a Bizottság és azon tagállam illetékes hatósága között, amelynek területén az ellenőrzéseket el kell végezni, a Bizottság tisztviselői segítséget nyújtanak e hatóság tisztviselőinek a feladataik elvégzése során.

(3) Az e rendelet által ráruházott feladatok elvégzése során a Bizottság minden szükséges információt beszerezhet a tagállami kormányoktól és illetékes hatóságoktól, valamint a vállalkozásoktól. Amikor a Bizottság információt kér egy vállalkozástól, ezzel egy időben a kérelem másolatát megküldi azon tagállam illetékes hatóságának, amelynek a területén a vállalkozás székhelye található.

(4) A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz az egyes nemzeti hatóságok egymás közötti, valamint a nemzeti hatóságok és a Bizottság közötti megfelelő információcsere és együttműködés előmozdítása érdekében.

A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz az e cikk alapján beszerzett információk bizalmas jellegének védelme érdekében.

(5) A tagállam egy másik tagállam kérésére ellenőrzéseket végezhet vagy nyomozást folytathat a területén működő, szabályozott anyagok illegális szállításában való közreműködéssel gyanúsított vállalkozások tekintetében.

29. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést e szabályok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok a szankciókra vonatkozó szabályokról legkésőbb 2011. június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, és haladéktalanul közlik a Bizottsággal az e szabályokat érintő minden későbbi módosítást is.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2037/2000/EK rendelet 2010. január 1-jétől hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a VIII. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

31. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

SZABÁLYOZOTT ANYAGOK

CsoportAnyagÓzonlebontó potenciál (1)
I. csoportCFCl3CFC-11Triklór-fluor-metán1,0
CF2Cl2CFC-12Diklór-difluor-metán1,0
C2F3Cl3CFC-113Triklór-trifluor-etán0,8
C2F4Cl2CFC-114Diklór-tetrafluor-etán1,0
C2F5ClCFC-115Klór-pentafluor-etán0,6
II. csoportCF3ClCFC-13Klór-trifluor-metán1,0
C2FCl5CFC-111Pentaklór-fluor-etán1,0
C2F2Cl4CFC-112Tetraklór-difluor-etán1,0
C3FCl7CFC-211Heptaklór-fluor-propán1,0
C3F2Cl6CFC-212Hexaklór-difluor-propán1,0
C3F3Cl5CFC-213Pentaklór-trifluor-propán1,0
C3F4Cl4CFC-214Tetraklór-tetrafluor-propán1,0
C3F5Cl3CFC-215Triklór-pentafluor-propán1,0
C3F6Cl2CFC-216Diklór-hexafluor-propán1,0
C3F7ClCFC-217Klór-heptafluor-propán1,0
III. csoportCF2BrClhalon-1211Bróm-klór-difluor-metán3,0
CF3Brhalon-1301Bróm-trifluor-metán10,0
C2F4Br2halon-2402Dibróm-tetrafluor-etán6,0
IV. csoportCCl4CTCTetraklór-mentán (szén-tetraklorid)1,1
V. csoportC2H3Cl3 (2)1,1,1-TCA1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)0,1
VI. csoportCH3Brmetil-bromidBróm-metán0,6
VII. csoportCHFBr2HBFC-21 B2Dibróm-fluor-metán1,00
CHF2BrHBFC-22 B1Bróm-difluor-metán0,74
CH2FBrHBFC-31 B1Bróm-fluor-metán0,73
C2HFBr4HBFC-121 B4Tetrabróm-fluor-etán0,8
C2HF2Br3HBFC-122 B3Tribróm-difluor-etán1,8
C2HF3Br2HBFC-123 B2Dibróm-trifluor-etán1,6
C2HF4BrHBFC-124 B1Bróm-tetrafluor-etán1,2
C2H2FBr3HBFC-131 B3Tribróm-fluor-etán1,1
C2H2F2Br2HBFC-132 B2Dibróm-difluor-etán1,5
C2H2F3BrHBFC-133 B1Bróm-difluor-etán1,6
C2H3FBr2HBFC-141 B2Dibróm-fluor-etán1,7
C2H3F2BrHBFC-142 B1Bróm-difluor-etán1,1
C2H4FBrHBFC-151 B1Bróm-fluor-etán0,1
C3HFBr6HBFC-221 B6Hexabróm-fluor-propán1,5
C3HF2Br5HBFC-222 B5Pentabróm-difluor-propán1,9
C3HF3Br4HBFC-223 B4Tetrabróm-trifluor-propán1,8
C3HF4Br3HBFC-224 B3Tribróm-tetrafluor-propán2,2
C3HF5Br2HBFC-225 B2Dibróm-pentafluor-propán2,0
C3HF6BrHBFC-226 B1Bróm-hexafluor-propán3,3
C3H2FBr5HBFC-231 B5Pentabróm-fluor-propán1,9
C3H2F2Br4HBFC-232 B4Tetrabróm-difluor-propán2,1
C3H2F3Br3HBFC-233 B3Tribróm-trifluor-propán5,6
C3H2F4Br2HBFC-234 B2Dibróm-tetrafluor-propán7,5
C3H2F5BrHBFC-235 B1Bróm-pentafluor-propán1,4
C3H3FBr4HBFC-241 B4Tetrabróm-fluor-propán1,9
C3H3F2Br3HBFC-242 B3Tribróm-difluor-propán3,1
C3H3F3Br2HBFC-243 B2Dibróm-trifluor-propán2,5
C3H3F4BrHBFC-244 B1Bróm-tetrafluor-propán4,4
C3H4FBr3HBFC-251 B1Tribróm-fluor-propán0,3
C3H4F2Br2HBFC-252 B2Dibróm-difluor-propán1,0
C3H4F3BrHBFC-253 B1Bróm-trifluor-propán0,8
C3H5FBr2HBFC-261 B2Dibróm-fluor-propán0,4
C3H5F2BrHBFC-262 B1Bróm-difluor-propán0,8
C3H6FBrHBFC-271 B1Bróm-fluor-propán0,7
VIII. csoportCHFCl2HCFC-21 (3)Diklór-fluor-metán0,040
CHF2ClHCFC-22 (3)Klór-difluor-metán0,055
CH2FClHCFC-31Klór-fluor-metán0,020
C2HFCl4HCFC-121Tetraklór-fluor-etán0,040
C2HF2Cl3HCFC-122Triklór-difluor-etán0,080
C2HF3Cl2HCFC-123 (3)Diklór-trifluor-etán0,020
C2HF4ClHCFC-124 (3)Klór-tetrafluor-etán0,022
C2H2FCl3HCFC-131Triklór-fluor-etán0,050
C2H2F2Cl2HCFC-132Diklór-difluor-etán0,050
C2H2F3ClHCFC-133Klór-trifluor-etán0,060
C2H3FCl2HCFC-141Diklór-fluor-etán0,070
CH3CFCl2HCFC-141b (3)1,1-diklór-1-fluor-etán0,110
C2H3F2ClHCFC-142Klór-difluor-etán0,070
CH3CF2ClHCFC-142b (3)1-klór-1,1-difluor-etán0,065
C2H4FClHCFC-151Klór-fluor-etán0,005
C3HFCl6HCFC-221Hexaklór-fluor-propán0,070
C3HF2Cl5HCFC-222Pentaklór-difluor-propán0,090
C3HF3Cl4HCFC-223Tetraklór-trifluor-propán0,080
C3HF4Cl3HCFC-224Triklór-tetrafluor-propán0,090
C3HF5Cl2HCFC-225Diklór-pentafluor-propán0,070
CF3CF2CHCl2HCFC-225ca (3)3,3-diklór-1,1,1,2,2-pentafluor-propán0,025
CF2ClCF2CHClFHCFC-225cb (3)1,3-diklór-1,1,2,2,3-pentafluor-propán0,033
C3HF6ClHCFC-226Klór-hexafluor-propán0,100
C3H2FCl5HCFC-231Pentaklór-fluor-propán0,090
C3H2F2Cl4HCFC-232Tetraklór-difluor-propán0,100
C3H2F3Cl3HCFC-233Triklór-trifluor-propán0,230
C3H2F4Cl2HCFC-234Diklór-tetrafluor-propán0,280
C3H2F5ClHCFC-235Klór-pentafluor-propán0,520
C3H3FCl4HCFC-241Tetraklór-fluor-propán0,090
C3H3F2Cl3HCFC-242Triklór-difluor-propán0,130
C3H3F3Cl2HCFC-243Diklór-trifluor-propán0,120
C3H3F4ClHCFC-244Klór-tetrafluor-propán0,140
C3H4FCl3HCFC-251Triklór-fluor-propán0,010
C3H4F2Cl2HCFC-252Diklór-difluor-propán0,040
C3H4F3ClHCFC-253Klór-trifluor-propán0,030
C3H5FCl2HCFC-261Diklór-fluor-propán0,020
C3H5F2ClHCFC-262Klór-difluor-propán0,020
C3H6FClHCFC-271Klór-fluor-propán0,030
IX. csoportCH2BrClBCMBróm-klór-metán0,12
(1) Az ózonlebontó potenciálra vonatkozó számadatok a jelenlegi ismereteken alapuló becslések, és a részes felek által hozott határozatokra tekintettel, időszakonként felülvizsgálatra és módosításra kerülnek.
(2) Ez a képlet nem vonatkozik az 1,1,2-triklór-etánra.
(3) A jegyzőkönyvnek megfelelően a kereskedelmi szempontból legalkalmasabb anyagot jelöli.

II. MELLÉKLET

ÚJ ANYAGOK

A. rész: A 24. cikk (1) bekezdése értelmében korlátozott anyagok

AnyagÓzonlebontó potenciál
CBr2F2Dibróm-difluor-metán (halon-1202)1,25

B. rész: A 27. cikk értelmében bejelentendő anyagok

AnyagÓzonlebontó potenciál (1)
C3H7Br1-bróm-propán (n-propil-bromid)0,02–0,10
C2H5BrBróm-etán (etil-bromid)0,1–0,2
CF3ITrifluor-jód-metán (trifluor-metil-jodid)0,01–0,02
CH3ClKlórmetán (metil-klorid)0,02
(1) Az ózonlebontó potenciálra vonatkozó számadatok a jelenlegi ismereteken alapuló becslések, és a részes felek által hozott határozatokra tekintettel, időszakonként felülvizsgálatra és módosításra kerülnek.

III. MELLÉKLET

A 3. cikk (12) bekezdésében említett szabályozott anyagokat reakcióközegként felhasználó folyamatok

a) szén-tetraklorid felhasználása nitrogén-triklorid eltávolítására klór és marónátron termelésénél;

b) szén-tetraklorid felhasználása klórgáz visszanyerésére a klórgázgyártásból származó véggázból;

c) szén-tetraklorid felhasználása klórkaucsuk előállításánál;

d) szén-tetraklorid felhasználása polifenilén-tereftalamid gyártásánál;

e) CFC-12 felhasználása Z-perfluor-poliéterek és difunkcionális származékaik perfluor-poliéter-poliperoxid elővegyületeinek fotokémiai szintézisénél;

f) CFC-113 felhasználása magas funkcionalitású perfluor-poliéter-diolok előkészítéséhez;

g) szén-tetraklorid felhasználása Cyclodime előállításához;

h) részlegesen halogénezett klór-fluor-szénhidrogének használata az a)-g) pontokban felsorolt folyamatokban klór-fluor-szénhidrogén vagy szén-tetraklorid helyettesítésére.

IV. MELLÉKLET

Az I. mellékletben említett anyagok csoportja, Kombinált Nómenklatúra szerinti kódja (1) és megnevezése

CsoportKN-kódMegnevezés
I. csoport2903 41 00Triklór-fluor-metán
2903 42 00Diklór-difluor-metán
2903 43 00Triklór-trifluor-etán
2903 44 10Diklór-tetrafluor-etán
2903 44 90Klór-pentafluor-etán
II. csoport2903 45 10Klór-trifluor-metán
2903 45 15Pentaklór-fluor-etán
2903 45 20Tetraklór-difluor-etán
2903 45 25Heptaklór-fluor-propán
2903 45 30Hexaklór-difluor-propán
2903 45 35Pentaklór-trifluor-propán
2903 45 40Tetraklór-tetrafluor-propán
2903 45 45Triklór-pentafluor-propán
2903 45 50Diklór-hexafluor-propán
2903 45 55Klór-heptafluor-propán
III. csoport2903 46 10Bróm-klór-difluor-metán
2903 46 20Bróm-trifluor-metán
2903 46 90Dibróm-tetrafluor-etán
IV. csoport2903 14 00Szén-tetraklorid
V. csoport2903 19 101,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)
VI. csoport2903 39 11Bróm-metán (metil-bromid)
VII. csoport2903 49 30Hidrobróm-fluor-metán, -etán vagy -propán
VIII. csoport2903 49 11Klór-difluor-metán (HCFC-22)
2903 49 151,1-Diklór-1-fluor-etán (HCFC-141b)
2903 49 19Egyéb hidroklór-fluor-metán, -etán vagy -propán (HCFC-k)
IX. csoportex 2903 49 80Bróm-klór-metán
Keverékek3824 71 00Klór-fluor-szénhidrogéneket (CFC) tartalmazó keverékek hidroklór-fluor-szénhidrogén- (HCFC), perfluor-szénhidrogén- (PFC) vagy hidrofluor-szénhidrogén- (HFC) tartalommal is
3824 72 00Bróm-klór-difluor-metánokat, bróm-trifluor-metánokat vagy dibróm-tetrafluor-etánokat tartalmazó keverékek
3824 73 00Brómozott-fluorozott szénhidrogéneket (HBFC) tartalmazó keverékek
3824 74 00Hidroklór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC) tartalmazó keverékek perfluor-szénhidrogén- (PFC) vagy hidrofluor-szénhidrogén- (HFC) tartalommal is, de klór-fluor-szénhidrogén- (CFC) tartalom nélkül
3824 75 00Szén-tetrakloridot tartalmazó keverékek
3824 76 001,1,1-triklór-etánt (metil-kloroform) tartalmazó keverékek
3824 77 00Bróm-metánt (metil-bromid) vagy bróm-klór-metánt tartalmazó keverékek
(1) A kód előtt szereplő „ex” előtag arra utal, hogy a „Megnevezés” oszlopban jelzett anyagokon kívül, az alszám alá más anyagok is tartozhatnak.

V. MELLÉKLET

Szabályozott anyagoknak a 10. cikk (3) bekezdésében említett laboratóriumi és analitikai felhasználásra történő forgalomba hozatalára és további érétkesítésére vonatkozó feltételek

1. A nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai felhasználásra szánt szabályozott anyagok csak a következő tisztaságban állíthatók elő: Anyag % CTC (reagens tisztaságú) 99,5 1,1,1-triklór-etán 99,0 CFC11 99,5 CFC13 99,5 CFC12 99,5 CFC113 99,5 CFC114 99,5 Egyéb szabályozott anyagok 20 °C feletti forrásponttal 99,5 Egyéb szabályozott anyagok 20 °C alatti forrásponttal 99,0 Ezeket a nagytisztaságú szabályozott anyagokat a gyártók, a beszállítók vagy a forgalmazók később keverhetik egyéb, a jegyzőkönyv által szabályozott vagy nem szabályozott vegyi anyagokkal a laboratóriumi és analitikai célú felhasználás esetén szokásos módon.

2.

Ezeket a szabályozott anyagokat tartalmazó magas tisztaságú anyagokat és keverékeket csak visszazárható tárolóedényben vagy háromliteresnél kisebb, nagynyomású palackban, illetve 10 milliliteres vagy annál kisebb üvegampullában lehet szállítani, amelyen jól láthatóan fel kell tüntetni, hogy ózonréteget lebontó, laboratóriumi és analitikai felhasználásra szánt anyagokról van szó, továbbá ki kell kötni, hogy a használt vagy felesleges anyagokat - ha megvalósítható - újrahasznosítás céljából össze kell gyűjteni. Amennyiben az újrahasznosítás nem kivitelezhető, az anyagot meg kell semmisíteni.

VI. MELLÉKLET

A HALONOK KRITIKUS FELHASZNÁLÁSA

E melléklet alkalmazásában:

1.

"részhatáridő" : az a nap, amelytől fogva a halonok új berendezések és új létesítmények tűzoltó készülékeiben és tűzvédelmi rendszereiben az adott alkalmazás céljára többé nem használhatók;

2.

"új berendezés" :

olyan berendezés, amelyre vonatkozóan a részhatáridőig:

a) sem beszerzési vagy fejlesztési szerződést nem írtak alá;

b) sem típusjóváhagyás vagy típustanúsítvány iránti kérelem nem érkezett a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatósághoz. Légi járművek esetében a típusalkalmassági tanúsítvány iránti kérelem új légi járművet érintő típusalkalmassági tanúsítvány iránti kérelemre vonatkozik;

3.

"új létesítmény" :

olyan létesítmény, amelyre vonatkozóan a részhatáridőig:

a) sem a vonatkozó beruházási szerződést nem írták alá;

b) sem tervezési engedély iránti kérelem nem érkezett a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatósághoz;

4.

"véghatáridő" : az a nap, amelytől fogva a halonok az adott alkalmazás céljára többé nem használhatók, és ameddig a halonokat tartalmazó tűzoltó készülékeket és tűzvédelmi rendszereket használaton kívül kell helyezni;

5.

"semlegesítés" : gyúlékony vagy robbanásveszélyes légtömeg égési folyamata megindulásának megelőzése égésgátló anyag vagy hígítószer hozzáadásával;

6.

"teherhajó" : az életbiztonság a tengeren tárgyú egyezmény (SOLAS-egyezmény) fogalommeghatározásainak megfelelően nemzetközi úton lévő, 500 tonnánál nagyobb össztömegű, személyhajónak nem minősülő hajó. A SOLAS-egyezmény szerint "személyhajó": "az a hajó, amelyik tizenkettőnél több utast szállít", továbbá "nemzetközi út": "az út egy olyan országból, amelyre ez az Egyezmény vonatkozik, egy azon az országon kívül lévő kikötőbe, vagy fordítva";

7.

"emberi tartózkodásra szánt tér" : olyan védett tér, amelyben az adott berendezés vagy létesítmény rendeltetésszerű üzeme személyek állandó vagy gyakori jelenlétét igényli. Katonai alkalmazások esetében a védett térben való tartózkodás szükségességét harci helyzetben kell tekinteni;

8.

"emberi tartózkodásra nem szánt tér" : olyan védett tér, amelyben személyek csak korlátozott ideig, így különösen karbantartás végrehajtása céljából tartózkodnak, és amelyben az adott berendezés vagy létesítmény rendeltetésszerű üzeme személyek folyamatos jelenlétét nem igényli.

A HALONOK KRITIKUS FELHASZNÁLÁSAI
AlkalmazásRészhatáridő
(a megjelölt év december 31-e)
Véghatáridő
(a megjelölt év december 31-e)
A berendezés, létesítmény kategóriájaCélA tűzoltó készülék típusaHalon típusa
1. Katonai szárazföldi járművek1.1. Motorterek védelmeHelyhez kötött rendszer1301
1211
2402
20102035
1.2. Legénységi fülkék védelmeHelyhez kötött rendszer1301
2402
20112040
1.3. Legénységi fülkék védelmeHordozható készülék1301
1211
20112020
2. Katonai felszíni hajók2.1. Emberi tartózkodásra szánt terek védelme gépházbanHelyhez kötött rendszer1301
2402
20102040
2.2. Emberi tartózkodásra nem szánt terek védelme motortérbenHelyhez kötött rendszer1301
1211
2402
20102035
2.3. Emberi tartózkodásra nem szánt terek védelme a villamosenergia-ellátás céljára szolgáló terekbenHelyhez kötött rendszer1301
1211
20102030
2.4. Parancsnoki központok védelmeHelyhez kötött rendszer130120102030
2.5. Tüzelőanyag-szivattyút magukban foglaló terek védelmeHelyhez kötött rendszer130120102030
2.6. Gyúlékony folyadékok tárolására szolgáló terek védelmeHelyhez kötött rendszer1301
1211
2402
20102030
2.7. Légi járművek védelme szerelőcsarnokokban és karbantartás céljára szolgáló egyéb területekenHordozható készülék1301
1211
20102016
3. Katonai tengeralattjárók3.1. Gépházterek védelmeHelyhez kötött rendszer130120102040
3.2. Parancsnoki központok védelmeHelyhez kötött rendszer130120102040
3.3. Dízelmotoros áramfejlesztőket magukban foglaló terek védelmeHelyhez kötött rendszer130120102040
3.4. Villamosenergia-ellátás céljára szolgáló terek védelmeHelyhez kötött rendszer130120102040
4. Légi járművek4.1. Emberi tartózkodásra nem szánt rakterek védelmeHelyhez kötött rendszer1301
1211
2402
20182040
4.2. Utasterek és legénységi fülkék védelmeHordozható készülék1211
2402
20142025
4.3. Hajtóműgondolák és segédhajtóművek védelmeHelyhez kötött rendszer1301
1211
2402
20142040
4.4. Tüzelőanyag-tartályok semlegesítéseHelyhez kötött rendszer1301
2402
20112040
4.5. Higiéniai hulladékot tartó edények védelmeHelyhez kötött rendszer1301
1211
2402
20112020
4.6. A tüzelőanyag-tartály és a légi jármű külső burkolata közötti tér védelmeHelyhez kötött rendszer1301
1211
2402
20112040
5. Kőolaj- és gázipari, valamint petrolkémiai létesítmények5.1. Olyan terek védelme, amelyekben gyúlékony folyadékok és gázok a levegővel érintkezhetnekHelyhez kötött rendszer1301
2402
20102020
6. Kereskedelmi teherhajók6.1. Emberi tartózkodásra szánt olyan terek semlegesítése, amelyekben gyúlékony folyadékok és gázok a levegővel érintkezhetnekHelyhez kötött rendszer1301
2402
19942016
7. Nemzetvédelmi szempontból alapvető fontosságú szárazföldi parancsnoki és kommunikációs létesítmények7.1. Emberi tartózkodásra szánt terek védelmeHelyhez kötött rendszer1301
2402
20102025
7.2. Emberi tartózkodásra szánt terek védelmeHordozható készülék121120102013
7.3. Emberi tartózkodásra nem szánt terek védelmeHelyhez kötött rendszer1301
2402
20102020
8. Repülőterek és légi támaszpontok8.1. Baleseti mentőjárművekHordozható készülék121120102016
8.2. Légi járművek védelme szerelőcsarnokokban és karbantartás céljára szolgáló egyéb területekenHordozható készülék121120102016
9. Nukleáris energiatermelő és kutatólétesítmények9.1. Olyan terek védelme, amelyekben ez a radioaktív anyagokkal kapcsolatos diszperziós kockázat minimalizálásához szükségesHelyhez kötött rendszer130120102020
10. Csatornaalagút10.1. Műszaki létesítmények védelmeHelyhez kötött rendszer130120102016
10.2. A Csatorna-alagútban közlekedő motorkocsik és közúti járműveket szállító pőrekocsik védelmeHelyhez kötött rendszer130120102020
11. Egyéb11.1. Kezdeti tűzelfojtás tűzoltók által, ha ez személyek biztonsága szempontjából elengedhetetlenHordozható készülék121120102013
11.2. Személyek katonai és rendőri szervek általi védelmeHordozható készülék121120102013

VII. MELLÉKLET

A 22. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT MEGSEMMISÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK

Alkalmazhatóság
TechnológiaSzabályozott anyagok (1) (2)Hígított források (3)
Az I. melléklet I., II., IV., V. és VIII. csoportjában felsorolt szabályozott anyagokAz I. melléklet III. csoportjában felsorolt halonokHab
Megsemmisítési és eltávolítási hatékonyság (DRE) (4)99,99 %99,99 %95 %
Cementégető kemenceJóváhagyott (5)Nem jóváhagyottNem alkalmazandó
Folyadékbefecskendezéses égetésJóváhagyottJóváhagyottNem alkalmazandó
Gáz-/füstoxidációJóváhagyottJóváhagyottNem alkalmazandó
Települési szilárd hulladék égetéseNem alkalmazandóNem alkalmazandóJóváhagyott
Reaktoros hőbontási eljárásJóváhagyottNem jóváhagyottNem alkalmazandó
Forgókemencés égetésJóváhagyottJóváhagyottJóváhagyott
Argonplazma-sugaras lebontásJóváhagyottJóváhagyottNem alkalmazandó
Induktív csatolású rádiófrekvenciás plazmaJóváhagyottJóváhagyottNem alkalmazandó
Mikrohullámú plazmaJóváhagyottNem jóváhagyottNem alkalmazandó
Nitrogénplazma-sugárJóváhagyottNem jóváhagyottNem alkalmazandó
Gázfázisú katalitikus halogénmentesítésJóváhagyottNem jóváhagyottNem alkalmazandó
Forrógőz-reaktorJóváhagyottNem jóváhagyottNem alkalmazandó
(1) A felsoroltak közt nem szereplő szabályozott anyagokat a környezetvédelmi szempontból legelfogadhatóbb, nem túlzottan költséges megsemmisítési technológiával kell megsemmisíteni.
(2) A koncentrált források alatt a gyári új, visszanyert és regenerált ózonlebontó anyagok értendők.
(3) Hígított források alatt szilárd anyagok beágyazóanyagában található ózonlebontó anyagok értendők.
(4) A DRE-re vonatkozó követelmény olyan technológiai kapacitást jelöl, amely alapján az adott technológiát jóváhagyták. Nem minden esetben tükrözi a mindennapi használat során elérhető teljesítményt, amelyet a nemzeti minimumszabályok határoznak meg.
(5) A részes felek által jóváhagyva.

VIII. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 2037/2000/EK rendeletE rendelet
1. cikk1. és 2. cikk
2. cikk3. cikk
3. cikk, (1) bekezdés4. cikk, (1) bekezdés
3. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés10. cikk, (2) és (4) bekezdés
3. cikk, (2) bekezdés, i. pont4. cikk
3. cikk, (2) bekezdés, ii. pont, első albekezdés
3. cikk, (2) bekezdés, ii. pont, második albekezdés12. cikk, (3) bekezdés
3. cikk, (3) bekezdés11. cikk, (1) bekezdés
3. cikk, (4) bekezdés10. cikk, (6) bekezdés, első mondat
3. cikk, (5) bekezdés10. cikk, (7) bekezdés
3. cikk, (6) bekezdés
3. cikk, (7) bekezdés10. cikk, (8) bekezdés
3. cikk, (8) bekezdés14. cikk, (2) bekezdés
3. cikk, (9) bekezdés14. cikk, (3) bekezdés
3. cikk, (10) bekezdés14. cikk, (4) bekezdés
4. cikk, (1) bekezdés5. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés, i. pont5. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés, ii. pont
4. cikk, (2) bekezdés, iii. pont első albekezdés12. cikk, (1) és (2) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés, iii. pont, második albekezdés26. cikk, (1) bekezdés, a) pont
4. cikk, (2) bekezdés, iii. pont, harmadik albekezdés12. cikk, (2) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés, iv. pont
4. cikk, (3) bekezdés, i. pont5. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (3) bekezdés, ii. pont
4. cikk, (3) bekezdés, iii. pont
4. cikk, (3) bekezdés, iv. pont
4. cikk, (4) bekezdés, i. pont, a) alpont9. cikk
4. cikk, (4) bekezdés, i. pont, b) alpont, első francia bekezdés7. cikk, (1) bekezdés és 8. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (4) bekezdés, i. pont, b) alpont, második francia bekezdés10. cikk, (1) bekezdés és 12. cikk, (3) bekezdés
4. cikk, (4) bekezdés, ii. pont
4. cikk, (4) bekezdés, iii. pont
4. cikk, (4) bekezdés, iv. pont, első mondat13. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (4) bekezdés, iv. pont, második mondat27. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (4) bekezdés, v. pont6. cikk, (2) bekezdés
4. cikk, (5) bekezdés14. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (6) bekezdés6. cikk
4. cikk, (6) bekezdés
5. cikk, (1) bekezdés5. cikk, (1) bekezdés
5. cikk, (2) bekezdés, a) pont11. cikk, (2) bekezdés
5. cikk, (2) bekezdés, b) pont7. cikk, (1) bekezdés
5. cikk, (2) bekezdés, c) pont8. cikk, (1) bekezdés
5. cikk, (3) bekezdés
5. cikk, (4) bekezdés, első mondat11. cikk, (8) bekezdés
5. cikk, (4) bekezdés, második mondat
5. cikk, (5) bekezdés
5. cikk, (6) bekezdés
5. cikk, (7) bekezdés11. cikk, (8) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés, első mondat15. cikk, (3) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés, második mondat
6. cikk, (2) bekezdés
6. cikk, (3) bekezdés18. cikk, (3) bekezdés
6. cikk, (4) bekezdés18. cikk, (5) bekezdés
6. cikk, (5) bekezdés18. cikk, (9) bekezdés
7. cikk16. cikk, (1) bekezdés
8. cikk20. cikk, (1) bekezdés
9. cikk, (1) bekezdés20. cikk, (1) bekezdés
9. cikk, (2) bekezdés21. cikk
10. cikk20. cikk, (2) bekezdés
11. cikk, (1) bekezdés17. cikk, (1) és (2) bekezdés
11. cikk, (2) bekezdés20. cikk, (1) bekezdés
11. cikk, (3) bekezdés20. cikk, (1) bekezdés
11. cikk, (4) bekezdés
12. cikk, (1) bekezdés17. cikk, (4) bekezdés
12. cikk, (2) bekezdés18. cikk, (4) bekezdés
12. cikk, (3) bekezdés18. cikk, (5) bekezdés
12. cikk, (4) bekezdés18. cikk, (3) és (4) bekezdés
13. cikk20. cikk, (3) bekezdés
14. cikk20. cikk, (4) bekezdés
15. cikk
16. cikk, (1) bekezdés22. cikk, (1) bekezdés
16. cikk, (2) bekezdés
16. cikk, (3) bekezdés22. cikk, (3) bekezdés
16. cikk, (4) bekezdés
16. cikk, (5) bekezdés22. cikk, (5) bekezdés
16. cikk, (6) bekezdés
16. cikk, (7) bekezdés
17. cikk23. cikk
18. cikk25. cikk
19. cikk25. cikk
20. cikk, (1) bekezdés28. cikk, (3) bekezdés
20. cikk, (2) bekezdés28. cikk, (3) bekezdés
20. cikk, (3) bekezdés28. cikk, (1) bekezdés
20. cikk, (4) bekezdés28. cikk, (2) bekezdés
20. cikk, (5) bekezdés28. cikk, (4) bekezdés
21. cikk29. cikk
22. cikk24. cikk
23. cikk30. cikk
24. cikk31. cikk
I. mellékletI. melléklet
III. melléklet
IV. mellékletIV. melléklet
V. melléklet
VI. mellékletIII. melléklet
VII. mellékletVI. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R1005 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R1005&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R1005-20170419 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R1005-20170419&locale=hu

Tartalomjegyzék