32005R2111[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2111/2005/EK rendelete ( 2005. december 14. ) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2111/2005/EK RENDELETE

(2005. december 14.)

a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet szabályokat állapít meg az alábbiak vonatkozásában:

a) a légi fuvarozók közös kritériumokon alapuló közösségi listájának megállapítása és közzététele, amelyekkel szemben biztonsági okokból működési tilalom van érvényben a Közösségben; és

b) a légi utasok tájékoztatása arról, hogy mely légi fuvarozó üzemelteti azokat a járatokat, amelyeken utaznak.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) "légi fuvarozó": érvényes üzemeltetési vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező légi közlekedési vállalkozás;

b) "fuvarozási szerződés": légi közlekedési szolgáltatásra irányuló vagy azt tartalmazó szerződés, beleértve azokat az eseteket, amikor a fuvar ugyanazon vagy különböző légi fuvarozók által üzemeltetett kettő vagy több járatból áll;

c) "szerződő légi fuvarozó": az utassal fuvarozási szerződést kötő fuvarozó, vagy ha a szerződésben szervezett utazási formát foglal magában az utazásszervező. Bármely jegyértékesítőt egyben szerződő légi fuvarozónak is kell tekinteni;

d) "jegyértékesítő": olyan nem légi fuvarozó vagy nem utazásszervező repülőjegy-értékesítő, aki fuvarozási szerződést bonyolít le az utassal, függetlenül attól, hogy egy külön járatra vagy szervezett utazási forma részeként;

e) "üzemeltető légi fuvarozó": olyan légi fuvarozó, amely egy utassal vagy az utassal szerződéses jogviszonyban álló más jogi vagy természetes személlyel kötött fuvarozási szerződés szerinti repülést végrehajt, vagy végrehajtani szándékozik;

f) "üzemeltetési jóváhagyás vagy műszaki engedély": olyan jogalkotási vagy igazgatási aktus a tagállam részéről, amelynek értelmében valamely légi fuvarozó légi közlekedési szolgáltatásokat nyújthat az illető tagállam repülőterein, működhet annak légterében, vagy közlekedési jogokat gyakorolhat;

g) "működési tilalom": a légi fuvarozó üzemeltetési jóváhagyásának vagy műszaki engedélyének biztonsági okokból történő elutasítása, felfüggesztése, visszavonása vagy korlátozása vagy bármilyen, ezzel egyenértékű biztonsági intézkedés olyan légi fuvarozóval szemben, amely nem rendelkezik közlekedési jogokkal a Közösség területén, de amelynek légi járművei egyébként bérleti megállapodás alapján üzemelhetnek a Közösség területén;

h) "szervezett utazási forma": a 90/314/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások;

i) "helyfoglalás": az a tény, hogy az utasnak jegye vagy más olyan igazolása van, amely jelzi, hogy a helyfoglalást a szerződő légi fuvarozó elfogadta és nyilvántartásba vette;

j) "vonatkozó biztonsági előírások": a Chicagói Egyezményben és mellékleteiben, valamint adott esetben a vonatkozó közösségi jogszabályokban megállapított nemzetközi biztonsági előírások.

II. FEJEZET

KÖZÖSSÉGI LISTA

3. cikk

A közösségi lista létrehozása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően a mellékletet módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosítsa a közös követelményeket.

4. cikk

A közösségi lista frissítése

A közösségi listát frissíteni kell az alábbiak érdekében:

a) működési tilalom bevezetése valamely légi fuvarozóval szemben, valamint az illető légi fuvarozó felvétele a közösségi listára a közös követelmények alapján;

b) valamely légi fuvarozó eltávolítása a közösségi listáról, amennyiben a listára való felvételt indokoló biztonsági hiányosságot vagy hiányosságokat orvosolták, és a közös követelmények alapján nincs más ok arra, hogy a légi fuvarozó a közösségi listán maradjon;

c) valamely, a közösségi listán szereplő légi fuvarozóval szemben bevezetett működési tilalom feltételeinek módosítása.

5. cikk

Ideiglenes intézkedések a közösségi lista frissítésére

6. cikk

Kivételes intézkedések

7. cikk

A védelemhez való jog

A Bizottság biztosítja, hogy a 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikkben említett határozatai meghozatalakor az érintett légi fuvarozók élhessenek a meghallgatás lehetőségével, figyelembe véve, hogy bizonyos esetekben sürgősségi eljárásra van szükség.

8. cikk

Részletes szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e rendelet kiegészítése érdekében meghatározza az e fejezetben említett eljárások részletes szabályait, kellően figyelembe véve, hogy a közösségi lista frissítésével kapcsolatban gyors döntéshozatalra van szükség.

Ha az első bekezdésben említett intézkedések esetében rendkívül sürgős okokból szükséges, a 14b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó az e cikk értelmében elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

9. cikk

Közzététel

III. FEJEZET

AZ UTASOK TÁJÉKOZTATÁSA

10. cikk

Hatály

E fejezet rendelkezéseit légi utasszállítás vonatkozásában kell alkalmazni, amennyiben a repülőút személyszállítási szerződés részét képezi, az utazás a Közösség területéről indul, és

a) a repülőjárat egy olyan repülőtérről indul, amely egy tagállamnak a Szerződés hatálya alá tartozó területén van; vagy

b) a repülőjárat harmadik országbeli repülőtérről indul, és egy olyan repülőtérre érkezik, amely egy tagállamnak a Szerződés hatálya alá tartozó területén található; vagy

c) a repülőjárat harmadik országbeli repülőtérről indul, és ilyen repülőtérre érkezik.

11. cikk

Tájékoztatás az üzemeltető légi fuvarozó kilétéről

12. cikk

A visszaváltás vagy útvonal-módosítás joga

Azokban az esetekben, amelyekben a 261/2004/EK rendelet nem alkalmazható, és

a) az az üzemeltető légi fuvarozó, amelyről az utast értesítették, felkerült a közösségi listára, és vele szemben olyan működési tilalom van érvényben, amely az érintett járat törlését eredményezte, vagy amely a járat törléséhez vezethetett volna, ha az érintett járatot a Közösség területén üzemeltették volna; vagy

b) annak az üzemeltető légi fuvarozónak, amelyről az utast értesítették, a helyét másik olyan légi fuvarozó vette át, amely szerepel a közösségi listán, és vele szemben működési tilalom van érvényben, amely az érintett járat törlését eredményezte, vagy amely a járat törléséhez vezethetett volna, ha az érintett járatot a Közösség területén üzemeltették volna,

a fuvarozási szerződést aláíró szerződő légi fuvarozó biztosítja az utas számára a visszaváltásnak vagy az útvonal-módosításnak a 261/2004/EK rendelet 8. cikkében biztosított jogát, feltéve hogy az utas úgy döntött, hogy nem veszi igénybe a járatot annak ellenére, hogy a járatot nem törölték.

13. cikk

Szankciók

A tagállamok biztosítják az e fejezetben rögzített szabályok betartását, és szankciókat dolgoznak ki ezen szabályok megsértése esetére. Ezeknek a szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Tájékoztatás és módosítás

A Bizottság 2009. január 16-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a rendelet alkalmazásáról. Amennyiben szükséges, a jelentés a rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat is tartalmaz.

14a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

14b. cikk

Sürgősségi eljárás

15. cikk

16. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2004/36/EK irányelv 9. cikke hatályát veszti.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 10., a 11. és a 12. cikket 2006. július 16-tól, a 13. cikket pedig 2007. január 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Közös követelmények az uniós szintű működési tilalom bevezetésének mérlegeléséhez

Az uniós szinten hozott intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket az egyes esetek sajátosságait szem előtt tartva kell meghozni. Az egyes esetek sajátosságaitól függően uniós szintű lépések tehetők egy légi fuvarozóval vagy az ugyanabban az országban engedélyezett összes légi fuvarozóval szemben.

A. Egy légi fuvarozó vagy az ugyanabban az országban engedélyezett összes légi fuvarozó teljes vagy részleges kitiltásának mérlegelésekor értékelni kell, hogy az alábbi tényezőket figyelembe véve a légi fuvarozók megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági előírásoknak:

1. Ellenőrizhető bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a légi fuvarozónál komoly biztonsági hiányosságok állnak fenn: a) komoly biztonsági hiányosságokra utaló jelentések, vagy a földi ellenőrzések uniós programja ( 2 ) keretében végzett földi ellenőrzések során azonosított, a légi fuvarozóval előzetesen közölt hibák kijavításának folyamatos hiánya; b) a 965/2012/EU bizottsági rendelet ( 3 ) II. mellékletének RAMP alrészében szereplő, adatgyűjtésre vonatkozó rendelkezések keretében feltárt hiányosságok; c) egy légi fuvarozóval szemben harmadik ország által a releváns biztonsági előírásokkal kapcsolatos igazolt hiányosságok miatt bevezetett működési tilalom; d) igazolt balesettel vagy súlyos eseménnyel kapcsolatos, rejtett és rendszeres biztonsági hiányosságra utaló adatok; e) harmadik országbeli üzemeltetők engedélyezési eljárása során gyűjtött adatok, függetlenül attól, hogy az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (a továbbiakban: ügynökség) kezdeti vagy folyamatos ellenőrzést végez-e és különösen az ügynökség által a 452/2014/EU bizottsági rendelet ( 4 ) II. mellékletének ART.200. e) 1. pontja szerinti kérelem elutasítása vagy ART.235. pontja szerinti engedély biztonsági okokból történő felfüggesztése vagy visszavonása tekintetében hozott intézkedéseket érintően.

2. A biztonsági hiányosságok orvoslásához szükséges képesség és/vagy szándék hiánya a légi fuvarozó részéről, amit a következők bizonyítanak: a) az átláthatóság, illetve a megfelelő és időben történő tájékoztatás hiánya a fuvarozó részéről valamely tagállam polgári repülésügyi hatósága, a Bizottság, vagy az ügynökség által a fuvarozó működését érintően feltett kérdéssel kapcsolatban; b) az azonosított biztonsági hiányossággal kapcsolatos javító intézkedések nem megfelelő vagy elégtelen cselekvési terve.

3. A biztonsági hiányosságok orvoslásához szükséges képesség és/vagy szándék hiánya a légi fuvarozó szabályozási felügyeletéért felelős hatóságok részéről, amit a következők bizonyítanak: a) egy tagállam polgári repülésügyi hatóságával vagy a Bizottsággal, illetve az ügynökséggel való együttműködés hiánya egy másik tagállam illetékes hatóságai részéről, ha aggodalmak merülnek fel az érintett országban engedélyezett vagy tanúsított légi fuvarozóval kapcsolatban; b) a fuvarozó szabályozási ellenőrzését végző illetékes hatóságok nem megfelelő képessége arra, hogy a vonatkozó biztonsági előírásokat végrehajtsák és érvényesítsék. Különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra: i. a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet univerzális biztonsági felülvizsgálati auditprogramja vagy más hatályos uniós jogszabály alapján készített auditok és kapcsolódó javító cselekvési tervek; ii. az a tény, hogy az illető ország felülvizsgálati hatáskörébe tartozó fuvarozó üzemeltetési jóváhagyását vagy műszaki engedélyét korábban egy másik tagállam megtagadta vagy visszavonta; iii. az a tény, hogy a légitársaság tanúsítványát nem az elsődleges üzleti tevékenységének helye szerinti állam illetékes hatósága állította ki; c) a légi fuvarozó székhelye szerinti állam illetékes hatóságának nem megfelelő képessége arra vonatkozóan, hogy a Chicagói Egyezményben foglalt kötelezettségeinek megfelelően felügyelje a fuvarozó által használt légi járműveket.

B. E rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban annak mérlegelése során, hogy az uniós listát frissíteni kell-e annak érdekében, hogy a légi fuvarozót töröljék a listáról, ha a biztonsági hiányosságokat orvosolták, és az A. szakaszban felsorolt közös követelmények alapján nincs más ok arra, hogy a légi fuvarozó az uniós listán maradjon, a következő elemek tekinthetők bizonyítéknak:

1. az azonosított hiányosságok fenntartható módon történő orvoslására vonatkozó ellenőrizhető bizonyíték, amelyből kiderül, hogy a légi fuvarozó teljes mértékben megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak és végrehajtja azokat;

2. a légi fuvarozó újbóli engedélyezése a légi fuvarozó szabályozási felügyeletéért felelős hatóságok által az ICAO-eljárással összhangban, annak igazolásával, hogy valamennyi tevékenységet megfelelően dokumentálták;

3. ellenőrizhető bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a légi fuvarozó szabályozási felügyeletéért felelős hatóságok megfelelnek a vonatkozó biztonsági előírásoknak, és azokat ténylegesen végrehajtják;

4. a légi fuvarozó szabályozási felügyeletéért felelős hatóságok ellenőrizhető képessége egy megbízható szabályozási rendszer érvényesítésére;

5. ellenőrizhető bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a légi fuvarozó szabályozási felügyeletéért felelős hatóságok olyan hatékony felügyeletet végeznek, amely lehetővé teszi a vonatkozó biztonsági előírások megfelelő végrehajtását és betartását;

6. a harmadik országbeli üzemeltetők engedélyezési eljárása során gyűjtött adatok, függetlenül attól, hogy az ügynökség kezdeti vagy folyamatos ellenőrzést végez-e;

7. a földi ellenőrzések során gyűjtött adatok.

( 1 ) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

( 2 ) A harmadik országbeli üzemeltetők vagy másik uniós tagállam szabályozási felügyelete alá tartozó üzemeltetők által használt légi járművek földi ellenőrzésének (SAFA, illetve SACA) elvégzésére vonatkozó európai program.

( 3 ) A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

( 4 ) A Bizottság 452/2014/EU rendelete (2014. április 29.) a harmadik országbeli üzemeltetők légiközlekedési tevékenységére vonatkozó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 133., 2014.5.6., 12. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R2111 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R2111&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R2111-20230411 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R2111-20230411&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére