32014R0452[1]

A Bizottság 452/2014/EU rendelete ( 2014. április 29. ) a harmadik országbeli üzemeltetők légiközlekedési tevékenységére vonatkozó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 452/2014/EU RENDELETE

(2014. április 29.)

a harmadik országbeli üzemeltetők légiközlekedési tevékenységére vonatkozó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet részletes szabályokat határoz meg az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett légijárművek azon harmadik országbeli üzemeltetői tekintetében, akik a Szerződések rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területre érkező, onnan induló vagy azon belül közlekedő kereskedelmi légi járatot üzemeltetnek, és megállapítja az ilyen üzemeltetők engedélyeinek kibocsátására, fenntartására, módosítására, korlátozására, felfüggesztésére, illetve visszavonására vonatkozó feltételeket, az engedélyek jogosultjainak jogait és kötelezettségeit, továbbá azon feltételeket, amelyek alapján a biztonság érdekében az üzemeltetés megtiltható, korlátozható vagy bizonyos feltételekhez köthető.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "repülés": meghatározott repülőtérről meghatározott célrepülőtérre irányuló út;

2. "harmadik országbeli üzemeltető": olyan üzemeltető, amelynek tekintetében az üzemeltető államának funkcióit és kötelezettségeit nem valamely tagállam, illetve nem az Ügynökség látja el.

3. cikk

Engedélyek

Harmadik országbeli üzemeltetők a Szerződések rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területre érkező, onnan induló vagy azon belül közlekedő kereskedelmi járatokat csak abban az esetben üzemeltethetnek, ha megfelelnek az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek, és rendelkeznek az Ügynökség által e rendelet 2. mellékletének megfelelően kibocsátott engedéllyel.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik naptól alkalmazandó.

Attól fogva, hogy az Ügynökség egy adott harmadik országbeli üzemeltetőre vonatkozóan határozatot fogad el, illetve legfeljebb e rendelet hatálybalépését követő 30 hónap múltán egy tagállam a harmadik országbeli üzemeltető üzemeltetési engedélyének kibocsátásához szükséges biztonsági értékelést nem végezheti nemzeti jogrendszere alapján.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

1. MELLEKLET

TCO-RESZ

HARMADIK ORSZÁGBELI ÜZEMELTETŐK

I. SZAKASZ

Általános követelmények

TCO.100 Hatály

Ez a melléklet (a továbbiakban: a TCO-rész) az olyan harmadik országbeli üzemeltetők számára állapít meg követelményeket, akik a Szerződések rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területre érkező, onnan induló vagy azon belül közlekedő kereskedelmi légi járatokat üzemeltetnek.

TCO.115. Hozzáférés

a) A harmadik országbeli üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy az Ügynökség vagy azon tagállam által felhatalmazott személy, amelynek területén légijárműve leszállt, beléphessen a légijármű fedélzetére akár előzetes értesítést követően, akár anélkül a következők céljából:

1. a fedélzeten szállítandó dokumentumok és kézikönyvek ellenőrzése, a TCO-résznek való megfelelés vizsgálata; vagy

2. a 965/2012/EK bizottsági rendelet ( 2 ) II. melléklete szerinti földi ellenőrzés elvégzése.

b) A harmadik országbeli üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy a TCO-résznek való megfelelés vizsgálata céljából az Ügynökség által felhatalmazott személy beléphessen a tevékenységével összefüggő bármely létesítménybe, illetve betekintést nyerjen dokumentumaiba, az alvállalkozásba kiadott tevékenységek kapcsán is.

II. SZAKASZ

Légiközlekedési tevékenység

TCO.200. Általános követelmények

a) A harmadik országbeli üzemeltető köteles eleget tenni az alábbiaknak:

1. A nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény mellékleteiben, különösen 1. mellékletében (Személyi alkalmasság), 2. mellékletében (Repülési szabályok), 6. mellékletében (A légi jármű üzemeltetése), adott esetben, 8. mellékletében (A légi jármű légialkalmassága), 18. (Veszélyes áruk) és 19. mellékletében (Repülésbiztonság-menedzsment) szereplő előírások;

2. az (EU) 2018/1139 rendelet 76. cikke (6) bekezdése alapján az Ügynökség által kibocsátott repülésbiztonsági irányelvek;

3. a TCO-rész vonatkozó követelményei; valamint

4. a 923/2012/EU rendelet ( 3 ) alkalmazandó követelményei.

b) A harmadik országbeli üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy a Szerződések rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területre érkező, onnan induló vagy azon belül közlekedő légi jármű üzemeltetése összhangban legyen az alábbiakkal:

1. az ICAO 6. melléklete szerinti üzembentartási engedély (AOC) és a kapcsolódó üzembentartási előírások; valamint

2. az e rendeletnek megfelelően kibocsátott TCO-engedély, valamint a benne megállapított tevékenységi kör és jogosultságok.

c) A harmadik országbeli üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy a Szerződések rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területre érkező, onnan induló vagy azon belül közlekedő légi jármű rendelkezzen olyan légialkalmassági bizonyítvánnyal (CofA), amelyet az ICAO 8. mellékletének megfelelően az alábbiak valamelyike bocsátott ki vagy érvényesített:

1. a nyilvántartó állam; vagy

2. amennyiben a harmadik országbeli üzemeltető állama és a nyilvántartó állam a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 83a. cikkének megfelelően megállapodást kötött arról, hogy a légi jármű légialkalmassági bizonyítványa (CofA) kiadásának felelőssége átruházásra kerül, a harmadik országbeli üzemeltető állama.

d) A harmadik országbeli üzemeltető kérésre köteles az Ügynökség rendelkezésére bocsátani a TCO-résznek való megfelelés ellenőrzéséhez releváns minden információt.

e) A 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) sérelme nélkül a harmadik országbeli üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenteni az Ügynökségnek az üzembentartási engedélye alapján üzemeltetett légi járművel kapcsolatos minden, az ICAO 13. mellékletében meghatározott repülési eseményt, beleértve azokat a légi járműveket is, amelyeket nem szándékoznak a Szerződések rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területre érkező, onnan induló vagy azon belül közlekedő járatként üzemeltetni.

TCO.205 Navigációs, kommunikációs és légtérellenőrző berendezések

A harmadik országbeli üzemeltető a Szerződések hatálya alá tartozó terület légterében csak olyan légi járművet üzemeltethet, amely fel van szerelve az említett légtérben megkövetelt navigációs, kommunikációs és légtérellenőrző berendezésekkel.

TCO.210. A fedélzeten szállítandó dokumentumok, kézikönyvek és nyilvántartások

A harmadik országbeli üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a fedélzeten tartandó összes dokumentum, kézikönyv és nyilvántartás érvényes és naprakész legyen.

TCO.215 A dokumentumok, kézikönyvek és nyilvántartások rendelkezésre bocsátása

Az Ügynökség vagy azon tagállam illetékes hatósága által meghatalmazott személy kérésére, ahol a harmadik országbeli üzemeltető által üzemeltetett légi jármű leszállt, az említett légi jármű parancsnoka indokolatlan késedelem nélkül rendelkezésre bocsátja a fedélzeten tartandó dokumentumokat, kézikönyveket és nyilvántartásokat.

III. SZAKASZ

A harmadik országbeli üzemeltetők engedélyezése

TCO.300. Engedély iránti kérelem

a) Egy harmadik országbeli üzemeltető a TCO-rész szerinti kereskedelmi légiszállítási tevékenységet nem kezdheti meg addig, amíg kérelmezés útján meg nem szerezte az Ügynökség engedélyét.

b) Az engedély iránti kérelmet:

1. legalább 30 nappal a tevékenység tervezett megkezdése előtt, valamint

2. az Ügynökség által meghatározott formában és módon kell benyújtani.

c) A vonatkozó kétoldalú egyezmények sérelme nélkül a kérelmező köteles megadni az Ügynökségnek minden olyan információt, amely szükséges annak megítéléséhez, hogy a tervezett tevékenység a TCO.200. a) pontjának alkalmazandó követelményei szerint fog-e zajlani. Ezen információknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

1. a megfelelően kitöltött kérelem;

2. a kérelmező hivatalos neve, cégneve, címe és levelezési címe;

3. az üzemeltető állam által kibocsátott üzembentartási engedély másolata és a kapcsolódó műszaki előírások, vagy az azzal egyenértékű dokumentumok, amelyek bizonyítják, hogy az engedélyes képes a tervezett tevékenység végzésére;

4. a kérelmező érvényes cégalapítási okirata vagy cégbejegyzése vagy más olyan dokumentum, amelyet a gazdasági tevékenység székhelye szerinti ország cégbírósága állított ki;

5. a tevékenység tervezett megkezdésének dátuma, típusa és földrajzi területe.

d) Szükség esetén az Ügynökség az üzemeltető állama vagy a nyilvántartó állam által kibocsátott egyéb releváns dokumentumot, kézikönyvet, illetve egyedi engedélyt is bekérhet.

e) Olyan légijárművek esetében, amelyeket nem az üzemeltető állama tart nyilván, az Ügynökség bekérheti a következőket:

1. az így üzemeltetett összes légijármű bérleti szerződésének másolata; valamint

2. adott esetben a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 83a. cikkének megfelelően az üzemeltető állama és a nyilvántartó állam között létrejött, a légijárműre vonatkozó megállapodás másolata.

TCO.305 Egyszeri értesítés alapján végzett repülések

a) A TCO.300 a) ponttól eltérve a harmadik országbeli üzemeltető előzetes engedély nélkül is végrehajthatja a következő, a Szerződések rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területre irányuló, azon belüli vagy onnan kiinduló repüléseket: 1. sürgős szükségletek kielégítése érdekében közérdekből végzett repülések, például humanitárius missziók és katasztrófaelhárítási műveletek; 2. légimentés, amelynek célja betegek vagy sérültek egészségügyi létesítmények közötti mozgatása, illetve orvosi ellátás biztosítása.

b) Az a) pont rendelkezései csak akkor alkalmazandók, ha a harmadik országbeli üzemeltető: 1. a tervezett első ilyen repülés előtt az Ügynökség által meghatározott formában és módon értesítette az Ügynökséget; 2. nem tartozik a 2111/2005/EK rendelet szerinti működési tilalom hatálya alá; 3. nem tartozik a 2. melléklet ART.235. pontja szerinti felfüggesztés vagy visszavonás hatálya alá; 4. TCO-engedély iránti kérelmét nem utasították el a 2. melléklet ART.200. e) 1. pontjában foglaltak szerint; valamint 5. a fenti b) 1. pont szerinti értesítés időpontjától számított 14 napon belül engedélyt kér az Ügynökségtől a TCO.300. pontnak megfelelően.

c) Az a) pont szerinti értesítésben meghatározott járatot (járatokat) a harmadik országbeli üzemeltető által kért időszakban, de legfeljebb az értesítés időpontja utáni 12 egymást követő héten keresztül vagy az Ügynökség által az ART-rész ART.200. pontja alapján hozott határozat keltéig lehet üzemeltetni, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

d) Ilyen értesítést harmadik országbeli üzemeltető 24 havonta egyszer nyújthat be.

TCO.310 Az engedélyes kiváltságai

Az engedélyben fel kell sorolni a harmadik országbeli üzemeltető kiváltságait, amelyek nem léphetnek túl a harmadik országbeli üzemeltető állama által biztosított kiváltságokon.

TCO.315 Módosítások

a) A 2. melléklet ART.210. c) pontja alapján elfogadottaktól eltérő, az engedély feltételeit érintő bármilyen módosításhoz az Ügynökség előzetes jóváhagyása szükséges.

b) Az előzetes jóváhagyás iránti kérelmet a harmadik országbeli üzemeltető a tervezett módosítás végrehajtásának időpontja előtt legalább 30 nappal benyújtja az Ügynökséghez. A harmadik országbeli üzemeltető ellátja az Ügynökséget a TCO.300. pontban hivatkozott, a módosítás mértékére vonatkozó információval. A módosítás iránti kérelem benyújtását követően a harmadik országbeli üzemeltető az Ügynökség által a 2. melléklet ART.225. b) pontjának megfelelően előírt feltételek szerint folytatja az üzemeltetést.

c) A 2. melléklet ART.210. c) pontja szerinti megállapodás alapján előzetes jóváhagyást nem igénylő módosításokat végrehajtásuk előtt be kell jelenteni az Ügynökségnek.

TCO.320. Folyamatos érvényesség

a) Az engedély mindaddig érvényes, amíg:

1. a harmadik országbeli üzemeltető folyamatosan megfelel a TCO-rész vonatkozó követelményeinek. A ténymegállapítások kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a TCO.325. pontban előírtak alapján szintén figyelembe veszik;

2. az üzemeltető állama által kibocsátott üzembentartási engedély vagy az azzal egyenértékű dokumentum és adott esetben a kapcsolódó üzemeltetési előírások érvényesek;

3. az Ügynökség a TCO.115. pontnak megfelelően hozzáfér a harmadik országbeli üzemeltető eszközeihez;

4. a harmadik országbeli üzemeltetőre nem vonatkozik a 2111/2005/EK rendelet szerinti működési tilalom;

5. az engedélyről nem mondtak le, azt nem függesztették fel és nem vonták vissza;

6. a harmadik országbeli üzemeltető az Ügynökség kérésére alá tudja támasztani azon szándékát, hogy tevékenységét továbbra is TCO-engedélye alapján végzi;

7. a harmadik országbeli üzemeltető legalább egy légi járművet üzemeltet TCO-engedélye alapján.

b) Ha az engedély érvénytelenné vált, a harmadik országbeli üzemeltető a Szerződések rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területre érkező, onnan induló vagy azon belül közlekedő légi járatok újraindítását megelőzően új engedélyt szerez be az Ügynökségtől. A harmadik országbeli üzemeltető az Ügynökség által meghatározott formában és módon kérelmezi az új engedélyt, és rendelkezésre bocsát minden olyan dokumentumot, amely szükséges annak megállapításához, hogy az engedély érvénytelenné válásának okai már nem állnak fenn, valamint hogy a harmadik országbeli üzemeltető megfelel-e a TCO-rész szerinti engedély megszerzéséhez szükséges követelményeknek.

TCO.325. Ténymegállapítások

Az Ügynökség ART 230. pont szerinti ténymegállapításairól szóló értesítés kézhezvételét követően a harmadik országbeli üzemeltető köteles:

a) megállapítani a meg nem felelés alapvető okát;

b) elfogadható időn belül kidolgozni és benyújtani az Ügynökséghez a meg nem felelés alapvető okának orvoslására vonatkozó kiigazító intézkedési tervet;

c) az Ügynökséggel az ART.230. e) 1. pont szerint egyeztetett időn belül az Ügynökség számára kielégítő módon bizonyítani, hogy a kiigazító intézkedési tervet végrehajtotta.

2. MELLÉKLET

ART-RÉSZ

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÜZEMELTETŐK ENGEDÉLYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS HIVATALOS ELJÁRÁSOK

I. SZAKASZ

Általános rész

ART.100. Hatály

Ez a rész a tagállamok és az Ügynökség által követendő adminisztratív eljárások követelményeit határozza meg, különös tekintettel az alábbiakra:

a) a kereskedelmi légiszállítási tevékenységet folytató harmadik országbeli üzemeltetők engedélyeinek kiadása, fenntartása, megváltoztatása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása; valamint

b) ezen üzemeltetők felügyelete.

ART.110. Információcsere

a) Az Ügynökség köteles tájékoztatni a Bizottságot és a tagállamokat a következőkről:

1. egy engedély iránti kérelem elutasítása;

2. egy engedély biztonsági aggály miatti korlátozása, egy engedély felfüggesztése vagy visszavonása.

b) Az Ügynökség indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a tagállamokat az 1. melléklet TCO.305. pontja szerint hozzá beérkezett értesítésekről.

c) Az Ügynökség köteles rendszeresen a tagállamok rendelkezésére bocsátani a kiadott, korlátozott, megváltoztatott, felfüggesztett vagy visszavont engedélyeket felsoroló naprakész listát.

d) A tagállamoknak értesíteniük kell az Ügynökséget, ha a 2111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti intézkedést szándékoznak foganatosítani.

ART.115. Nyilvántartások vezetése

a) Az Ügynökség megfelelő tárolást, hozzáférést és megbízható nyomon követést biztosító rendszert hoz létre a következők nyilvántartására:

1. a személyzete képzésére, minősítésére és engedélyeire vonatkozó adatok;

2. a harmadik országbeli üzemeltetőknek kiadott engedélyek, a tőlük kapott értesítések;

3. az engedéllyel rendelkező harmadik országbeli üzemeltetők engedélyezési eljárásai és folyamatos ellenőrzése;

4. ténymegállapítások, közösen megállapított korrekciós intézkedések és az intézkedések lezárásának időpontja;

5. az alkalmazott végrehajtási intézkedések, beleértve az Ügynökség által az (EU) 2018/1139 rendeletnek megfelelően kiszabott bírságokat;

6. az (EU) 2018/1139 rendelet 76. cikke (6) bekezdése alapján az Ügynökség által előírt kiigazító intézkedések végrehajtása; valamint

7. az (EU) 2018/1139 rendelet 71. cikke szerinti rugalmassági előírások alkalmazása.

b) Valamennyi nyilvántartást legalább 5 évig meg kell őrizni az alkalmazandó adatvédelmi jogra is figyelemmel.

II. SZAKASZ

Engedélyezés, ellenőrzés és végrehajtás

ART.200. Első értékelési eljárás - általános rész

a) Egy a TCO.300. pontnak megfelelő engedély iránti kérelem kézhezvételét követően az Ügynökség értékeli a harmadik országbeli üzemeltető megfelelését a TCO-rész vonatkozó követelményeinek.

b) Az Ügynökség az 1. melléklet TCO.300. c) és d) pontjában meghatározott valamennyi szükséges dokumentum kézhezvételétől számított 30 napon belül elvégzi az első értékelést.

Ha az első értékelés további értékelést vagy vizsgálatot tesz szükségessé, az értékelési időszakot - az adott esetnek megfelelően - meg kell hosszabbítani a további értékelés vagy vizsgálat időtartamával.

c) Az első értékelés alapját a következők képezik:

1. a harmadik országbeli üzemeltető által benyújtott dokumentáció és adatok;

2. a harmadik országbeli üzemeltető repülésbiztonsági teljesítményére vonatkozó információk, beleértve a földi ellenőrzésekről szóló jelentéseket, az ARO.RAMP.145. c) pont alapján bejelentett információt, az elfogadott ipari szabványokat, a repülési események jegyzőkönyveit és a harmadik országbeli üzemeltető által foganatosított végrehajtási intézkedéseket;

3. az üzemeltető állama vagy a nyilvántartó állam felügyeleti képességeire vonatkozó információk, beleértve a nemzetközi egyezmények vagy állami repülésbiztonság-értékelési programok alapján lefolytatott vizsgálatok eredményeit; valamint

4. a 2111/2005/EK rendelet szerinti határozatok és vizsgálatok, illetve a 473/2006/EK ( 5 ) rendelet szerinti közös konzultációk.

d) Amennyiben a harmadik országbeli üzemeltető az Ügynökség által megállapított határidőn belül nem nyújtja be az 1. melléklet TCO.300 c) és d) pontja szerinti értékeléshez szükséges információkat, az Ügynökség dönthet úgy, hogy az információk benyújtásáig felfüggeszti a kérelem értékelését. Ebben az esetben az Ügynökség tájékoztatja döntéséről a harmadik országbeli üzemeltetőt.

e) Ha az első értékelés során az Ügynökségben nem alakul ki megfelelő mértékű bizalom a harmadik országbeli üzemeltetővel és/vagy az üzemeltető államával szemben, akkor az Ügynökség:

1. elutasítja a kérelmet, ha az értékelés eredménye alapján valószínűsíthető, hogy a további értékelés sem vezetne az engedély kibocsátásához; vagy

2. a szükséges mértékben további értékeléseket végez annak megállapítása érdekében, hogy a tervezett üzemeltetés összhangban lesz-e a TCO-rész vonatkozó követelményeivel.

f) Amennyiben egy harmadik országbeli üzemeltető kérelmét korábban elutasították vagy engedélyét visszavonták, az Ügynökség dönthet úgy, hogy a visszavonás vagy elutasítás dátumától számítva 9 hónapot vár, mielőtt megkezdené az új kérelem feldolgozását.

ART.205. Első értékelési eljárás - működési tilalom alá eső harmadik országbeli üzemeltetők

a) Ha a 2111/2005/EK rendelet szerinti működési tilalom vagy korlátozás hatálya alá tartozó harmadik országbeli üzemeltetőtől érkezik engedély iránti kérelem, az Ügynökség figyelembe veszi a tilalom hatályát ahhoz, hogy meghatározza az ART.200. pontban leírt megfelelő értékelési eljárást. Amennyiben a harmadik országbeli üzemeltető a tevékenységi körének egészére kiterjedő működési tilalom hatálya alá tartozik, az értékelésnek a harmadik országbeli üzemeltető vizsgálatát is magában kell foglalnia.

b) Ha az üzemeltetőre azért vonatkozik működési tilalom, mert az üzemeltető állama nem gyakorolt megfelelő felügyeletet, az Ügynökség értesíti a Bizottságot arról, hogy az üzemeltető és az üzemeltető állama kapcsán további értékelést kell végezni a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelően.

c) Az Ügynökség csak a következők teljesülése esetén végez vizsgálatot:

1. a harmadik országbeli üzemeltető hozzájárul a vizsgálathoz;

2. az ART.200. pont szerinti első értékelési eljárás eredménye alapján valószínűsíthető, hogy a vizsgálat eredménye kedvező lesz; valamint

3. a vizsgálat elvégezhető a harmadik országbeli üzemeltető létesítményeiben oly módon, hogy az Ügynökség személyzetének biztonságát és védelmét semmi sem veszélyezteti.

d) A harmadik országbeli üzemeltető vizsgálata magában foglalhatja az üzemeltető állama által gyakorolt felügyelet értékelését, ha bizonyított, hogy a kérelmező felügyeletében jelentős hiányosságok tapasztalhatók.

e) Az Ügynökségnek értesítenie kell a Bizottságot a vizsgálat eredményéről.

ART.210. Az engedély kiadása

a) Az Ügynökség kibocsátja az engedélyt, ha:

1. meggyőződött arról, hogy a harmadik országbeli üzemeltető az üzemeltető állama által kibocsátott érvényes üzembentartási engedéllyel vagy azzal egyenértékű dokumentummal és ahhoz kapcsolódó üzemeltetési előírásokkal rendelkezik;

2. meggyőződött arról, hogy az üzemeltető állama engedélyezte a harmadik országbeli üzemeltető számára az EU-t érintő járatok üzemeltetését;

3. meggyőződött arról, hogy a harmadik országbeli üzemeltető: i. i. biztosítja a TCO-rész vonatkozó követelményeinek való megfelelést; ii. biztosítja az átlátható, megfelelő és időszerű kommunikációt a további értékelés és/vagy adott esetben az Ügynökség által kezdeményezett vizsgálat érdekében; valamint iii. egy megállapított meg nem felelés kapcsán megfelelő időn belül sikeres kiigazító intézkedést terjeszt elő;

4. nincs bizonyíték jelentős hiányosságokra abban a tekintetben, hogy a harmadik országbeli üzemeltető állama vagy adott esetben a nyilvántartó állam a harmadik országbeli üzemeltető és/vagy a légi jármű tekintetében nem képes ellátni a vonatkozó ICAO-előírásoknak megfelelő hitelesítést és felügyeletet;

5. a kérelmezőre nem vonatkozik a 2111/2005/EK rendelet szerinti működési tilalom; valamint

6. az értékelés során feltárt, meg nem feleléssel kapcsolatos megállapításokat lezárták.

b) Az engedély határozatlan időre szól.

Az Ügynökség meghatározza a harmadik országbeli üzemeltető jogosultságait és a számára engedélyezett tevékenységi kört.

c) Az Ügynökség - figyelembe véve a művelet léptékét, típusát és összetettségét - megállapodik a harmadik országbeli üzemeltetővel a harmadik országbeli üzemeltető kötelezettségeit érintő, előzetes engedélyhez nem kötött módosítások köréről.

ART.215. Ellenőrzés

a) Az Ügynökség köteles értékelni:

1. az általa engedélyezett harmadik országbeli üzemeltetőnek a TCO-rész vonatkozó előírásainak való folyamatos megfelelését;

2. adott esetben az (EU) 2018/1139 rendelet 76. cikke (6) bekezdésének megfelelően az Ügynökség által meghatározott kiigazító intézkedések végrehajtását.

b) Az értékelés során:

1. figyelembe kell venni a harmadik országbeli üzemeltető által benyújtott, biztonsági szempontból releváns dokumentációt és adatokat;

2. figyelembe kell venni a harmadik országbeli üzemeltető repülésbiztonsági teljesítményére vonatkozó információkat, beleértve a földi ellenőrzésekről szóló jelentéseket, az ARO.RAMP.145. c) pont alapján jelentett információt, az elfogadott ipari szabványokat, a repülési események jegyzőkönyveit és a harmadik ország által foganatosított végrehajtási intézkedéseket;

3. adott esetben figyelembe kell venni az üzemeltető állama vagy a nyilvántartó állam felügyeleti képességeire vonatkozó lényeges információt, beleértve a nemzetközi egyezmények vagy állami repülésbiztonság-értékelési programok alapján lefolytatott vizsgálatok eredményeit;

4. figyelembe kell venni a 2111/2005/EK rendelet szerinti határozatokat és vizsgálatokat vagy a 473/2006/EK rendelet szerinti közös konzultációkat;

5. adott esetben figyelembe kell venni a korábban végzett értékeléseket vagy vizsgálatokat; valamint

6. az Ügynökség részére elegendő bizonyítékot kell gyűjteni arra az esetre, ha további intézkedésekre volna szükség, ideértve az ART.235. pontban említetteket is.

c) Az a) és a b) pontban meghatározott ellenőrzés körét a már kiadott engedélyek és/vagy elvégzett ellenőrzési tevékenységek alapján kell meghatározni.

d) Ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a harmadik országbeli üzemeltető biztonsági teljesítménye és/vagy az üzemeltető államának vagy a nyilvántartó államnak a felügyeleti képessége a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény mellékleteiben meghatározott vonatkozó szintek alá csökkent, az Ügynökség fokozott felügyelet alá vonja az érintett harmadik országbeli üzemeltetőt. Az Ügynökség minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a harmadik országbeli üzemeltető tervezett tevékenységének lebonyolítása a TCO-rész alkalmazandó követelményeinek megfelelően történjen. Ezek az intézkedések az alábbiakat foglalhatják magukban:

1. a harmadik országbeli üzemeltető vizsgálata az ART.205. d) pontnak megfelelően;

2. a harmadik országbeli üzemeltető kötelezése arra, hogy rendszeres időközönként jelentéseket vagy testre szabott műszaki információkat nyújtson be az Ügynökségnek;

3. a tevékenység ideiglenes korlátozása a harmadik országbeli üzemeltető jelenlegi flottájára és/vagy a Szerződések rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területre irányuló, azon belüli vagy onnan kiinduló kereskedelmi légi szállítási műveletek körére vonatkozóan.

e) Az Ügynökség köteles az ellenőrzés szempontjából lényeges minden biztonsági vonatkozású információt összegyűjteni és feldolgozni.

ART.220. Ellenőrzési program

a) Az Ügynökség köteles ellenőrzési programot kidolgozni és fenntartani az ART.215. pontban és adott esetben az ARO.RAMP-alrészben előírt ellenőrzések elvégzésére.

b) Az ellenőrzési program kialakítása során figyelembe kell venni a már elvégzett engedélyezési és/vagy ellenőrzési tevékenységek eredményeit.

c) Az Ügynökség legfeljebb 24 hónapos időközönként felülvizsgálja a harmadik országbeli üzemeltetőket.

Ez az időköz csökkenthető, ha valami arra utal, hogy a harmadik országbeli üzemeltető biztonsági teljesítménye és/vagy az üzemeltető államának felügyeleti képessége a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény mellékleteiben meghatározott vonatkozó szintek alá csökkent.

Az Ügynökség az időszakot legfeljebb 48 hónapra hosszabbíthatja, ha megállapította, hogy az előző ellenőrzési időszak alatt:

1. nem volt arra utaló jel, hogy az üzemeltető államának felügyeleti hatósága ne látná el hatékonyan a felügyelete alá tartozó üzemeltetők felügyeletét;

2. a harmadik országbeli üzemeltető folyamatosan és időszerűen bejelentette a TCO.315. pontban említett módosításokat;

3. nem született az ART 230. b) pont szerinti 1. szintű megállapítás; valamint

4. minden kiigazító intézkedést végrehajtottak az Ügynökség által az ART.230. e) 1. pontnak megfelelően elfogadott, illetve meghosszabbított időszak alatt.

d) Az ellenőrzési programnak tartalmaznia kell az ellenőrzési tevékenységek időzítését, beleértve a találkozók időpontjait.

e) A felülvizsgálati intervallum megállapításakor az Ügynökség figyelembe veszi a művelet léptékét, típusát és összetettségét, a TCO-engedély alapján végzett repülések számával kapcsolatban rendelkezésre álló információkat, valamint az ART.200 c) pontban említett releváns elemeket.

ART.225. Módosítások

a) Amennyiben az Ügynökséghez egy módosítás előzetes engedélyezése iránti kérelem érkezik, az Ügynökség a módosítás tekintetében elvégzi az ART.200. pontban meghatározott megfelelő eljárást.

b) Az Ügynökség meghatározza a harmadik országbeli üzemeltető tevékenységére a módosítás során vonatkozó feltételeket, hacsak az engedély felfüggesztéséről nem határoz.

c) Az előzetes engedélyt nem igénylő módosítások esetében az Ügynökség az alkalmazandó követelményeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében értékeli a harmadik országbeli üzemeltető által a TCO.315. pontnak megfelelően tett bejelentésben szereplő információkat. Meg nem felelés esetén az Ügynökség:

1. értesíti a harmadik országbeli üzemeltetőt a meg nem felelésről, és módosított javaslatot kér a megfelelés érdekében; valamint

2. 1. vagy 2. szintű ténymegállapítás esetén az ART.230., illetve az ART.235. pontnak megfelelően jár el.

ART.230. Ténymegállapítások és kiigazító intézkedések

a) Az Ügynökség köteles egy olyan rendszert alkalmazni, amellyel a ténymegállapítások biztonsági jelentőségük szerint osztályozhatók.

b) Az Ügynökség 1. szintű ténymegállapítást bocsát ki, ha az (EU) 2018/1139 rendelet és a TCO-rész vonatkozó követelményeinek vagy az engedély feltételeinek való olyan, jelentős mértékű meg nem felelést állapít meg, amely csökkenti biztonságot vagy nagy mértékben veszélyezteti a repülésbiztonságot.

1. szintű ténymegállapítást vonnak maguk után - többek között - az alábbiak:

1. az Ügynökség számára írásbeli kérést követően sem tették lehetővé rendes munkaidőben az 1. melléklet TCO.115. b) pontjában foglalt rendelkezések szerint a harmadik országbeli üzemeltető létesítményeihez való hozzáférést;

2. előzetes jóváhagyást igénylő változtatásokat hajtottak végre az ART.210. pont szerinti jóváhagyás nélkül;

3. írásos bizonyíték meghamisításával szereztek engedélyt vagy tartották fenn annak érvényességét;

4. jogellenes gyakorlatra vagy az engedély csalárd felhasználására utaló bizonyítékot találtak;

5. az értékelés során több olyan, 2. szintű ténymegállapítás megléte, amely a biztonságot csökkentő vagy a repülésbiztonságot súlyosan veszélyeztető rendszerszintű hiányosságra utal.

c) Az Ügynökség 2. szintű ténymegállapítást bocsát ki, ha az (EU) 2018/1139 rendelet és a TCO-rész vonatkozó követelményeinek vagy az engedély feltételeinek való olyan meg nem felelést állapít meg, amely csökkentheti a biztonságot vagy veszélyeztetheti a repülésbiztonságot.

d) Ha egy ellenőrzés során ténymegállapításra kerül sor, az Ügynökség az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási jogi aktusai által előírt további intézkedések sérelme nélkül írásban tájékoztatja a harmadik országbeli üzemeltetőt, és kiigazító intézkedést kér a hiányosság alapvető okának megszüntetésére vagy kezelésére annak érdekében, hogy a feltárt meg nem felelés(ek) megismétlődését megakadályozzák.

e) 2. szintű ténymegállapítás esetén az Ügynökség:

1. a harmadik országbeli üzemeltető számára a feltárt hiányosság jellegére tekintettel megfelelő időszakot biztosít a kiigazító intézkedés végrehajtására. Az időszak végén a hiányosság jellegétől függően az Ügynökség meghosszabbíthatja ezt az időszakot, ha újabb kiigazító intézkedési tervet fogadott el; valamint

2. értékeli a harmadik országbeli üzemeltető által javasolt kiigazító intézkedést és végrehajtási tervet. Ha az értékelés során azt állapítja meg, hogy ezek tartalmazzák az alapvető ok(ok) elemzését és azon intézkedés(eke)t, amely(ek) révén hatékonyan megakadályozható a meg nem felelés(ek) megismétlődése, akkor elfogadja a kiigazító intézkedést és a végrehajtási tervet. Ha a harmadik országbeli üzemeltető nem nyújt be az e) 1. pontnak megfelelő elfogadható kiigazító intézkedési tervet, vagy nem hajtja végre a kiigazító intézkedést az Ügynökség által meghatározott illetve meghosszabbított időszakon belül, a ténymegállapítás súlyosságát 1. szintűre kell emelni, és az ART.235. a) pontban meghatározottak szerint kell eljárni.

Ha egy harmadik országbeli üzemeltető nem nyújt be az ART.230. e) 1. pontnak megfelelő elfogadható kiigazító intézkedési tervet, vagy nem hajtja végre a kiigazító intézkedést az Ügynökség által meghatározott illetve meghosszabbított időszakon belül, a ténymegállapítás súlyosságát 1. szintűre kell emelni, és az ART.235. a) pontban meghatározottak szerint kell eljárni.

f) Az Ügynökség rögzíti valamennyi ténymegállapítását, és azokról értesíti az üzemeltető államát vagy a nyilvántartó államot.

ART.235. Az engedélyek korlátozása, felfüggesztése és visszavonása

a) Az alábbi esetekben az Ügynökség köteles minden egyéb végrehajtási intézkedés sérelme nélkül korlátozni vagy felfüggeszteni az engedélyt:

1. 1. szintű ténymegállapítás esetén;

2. ha hiteles bizonyíték van arra, hogy az üzemeltető állama vagy adott esetben a nyilvántartó állam az üzemeltető és/vagy a légijármű tekintetében nem képes ellátni a vonatkozó ICAO-előírásoknak megfelelő hitelesítést és felügyeletet; vagy

3. a 2111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti intézkedés van érvényben a harmadik országbeli üzemeltetővel szemben.

b) A felfüggesztést vagy korlátozást akkor lehet feloldani, ha az Ügynökség meggyőződött arról, hogy a harmadik országbeli üzemeltető és/vagy az üzemeltető állama vagy adott esetben a nyilvántartó állam sikeresen végrehajtotta a kiigazító intézkedést.

c) A felfüggesztés feloldásának mérlegelésekor az Ügynökség vizsgálatot végez a harmadik országbeli üzemeltetőnél, amennyiben az ART.205. c) pontban említett feltételek teljesülnek. Ha a felfüggesztés oka az üzemeltető állama vagy a nyilvántartó állam által a kérelmező felett gyakorolt felügyelet jelentős hiányossága volt, a vizsgálat keretében értékelhető, hogy az érintett felügyeletbeli hiányosságok megszűntek-e.

d) Az Ügynökség visszavonhatja az engedélyt, ha a felfüggesztést követően a harmadik országbeli üzemeltető és/vagy az üzemeltető állama vagy adott esetben a nyilvántartó állam legfeljebb 12 hónapon belül nem hozott sikeres kiigazító intézkedéseket.

e) Az Ügynökség visszavonja az engedélyt, ha a harmadik országbeli üzemeltető tekintetében működési tilalom lép érvénybe a 2111/2005/EK rendelet alapján.

f) Ha az a) pontban említett korlátozást követően a 2111/2005/EK rendelet értelmében működési tilalom lép érvénybe egy harmadik országbeli üzemeltetővel szemben, az Ügynökség mindaddig fenntartja az engedély korlátozását, amíg a működési tilalom hatályos.

ART.240 Az engedély érvényessége

a) Amennyiben a TCO-engedély jogosultja már nem felel meg az 1. melléklet TCO.320. pontja szerinti folyamatos érvényesség követelményeinek, az Ügynökség tájékoztatja a harmadik országbeli üzemeltetőt és a tagállamokat arról, hogy a TCO-engedély érvényessége megszűnt.

b) A korábbi engedély érvénytelenné válása után új engedély iránti kérelem beérkezésekor az Ügynökség szükség szerint értékelést végez annak biztosítására, hogy a tervezett üzemeltetés végrehajtására a TCO-rész alkalmazandó követelményeinek megfelelően kerüljön sor.

ART.245 Egyszeri értesítés alapján végzett repülések

A harmadik országbeli üzemeltető által küldött, az 1. melléklet TCO.305. pontja szerinti értesítés kézhezvételét követően az Ügynökség indokolatlan késedelem nélkül értékeli, hogy teljesülnek-e az 1. melléklet TCO.305 pontjában meghatározott feltételek.

Amennyiben az Ügynökség megállapítja, hogy az 1. melléklet TCO.305 pontjában meghatározott feltételek nem teljesülnek, erről tájékoztatja a harmadik országbeli üzemeltetőt és az érintett tagállamo(ka)t.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.).

( 2 ) A Bizottság 2012. október 5-i 965/2012/EU rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

( 3 ) A Bizottság 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU végrehajtási rendelete a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 281., 2012.10.13., 1. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2010.11.12., 35. o.).

( 5 ) A bizottság 473/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 84., 2006.3.23, 8. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0452 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0452&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014R0452-20230411 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014R0452-20230411&locale=hu