32017R1370[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1370 rendelete (2017. július 4.) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/1370 RENDELETE

(2017. július 4.)

a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1) Az 1683/95/EK tanácsi rendelet (2) meghatározta a vízumok egységes formátumát.

(2) A súlyos hamisításokra és csalásokra tekintettel a vízumbélyeg közös mintája, amely húsz éve van forgalomban, nem tekinthető biztonságosnak.

(3) Ezért a vízumbélyeg biztonságosabbá tétele és a hamisítás megelőzése érdekében egy modernebb biztonsági elemekkel rendelkező új közös mintát kell meghatározni.

(4) Írország vagy az Egyesült Királyság kérelmére a Bizottságnak megfelelő megállapodásokat kell kötnie a kérelmező tagállammal a műszaki információk említett tagállammal való cseréjéről ezen tagállam nemzeti vízumainak kiállítása céljából.

(5) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és figyelembe veszi különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket.

(6) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal (3) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(7) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (4) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(8) Ez a rendelet a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdése értelmében, a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdése értelmében és a 2011. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

(9) Izland és Norvégia tekintetében e rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (5) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat (6) 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak.

(10) Svájc tekintetében e rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (7) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozatnak a 2008/146/EK tanácsi határozat (8) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke B. pontjában említett területhez tartoznak.

(11) Liechtenstein tekintetében e rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (9) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2011/350/EU tanácsi határozat (10) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke B. pontjában említett területhez tartoznak.

(12) Az 1683/95/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1683/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"Írország vagy az Egyesült Királyság kérelmére a Bizottság megfelelő megállapodásokat köt a kérelmező tagállammal a 2. cikkben említett műszaki információk cseréjéről a kérelmező tagállam nemzeti vízumainak kiállítása céljából.

Azokat a költségeket, amelyekhez Írország és az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 5. cikke értelmében nem járulnak hozzá, erre irányuló kérelmére Írország, illetve az Egyesült Királyság viseli."

(2) A melléklet helyébe az e rendelet mellékletében található kép és szöveg lép.

2. cikk

Az 1683/95/EK rendelet mellékletében meghatározott és az e rendelet 3. cikkének második bekezdésében említett időpontig alkalmazandó előírásoknak megfelelő vízumbélyegeket az említett időpontot követő hat hónapos időszak alatt kibocsátott vízumokhoz fel lehet használni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a tagállamok legkésőbb tizenöt hónappal az 1683/95/EK rendelet 2. cikkében említett további műszaki előírások elfogadását követően alkalmazzák.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Strasbourgban, 2017. július 4-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

M. MAASIKAS

(1) Az Európai Parlament 2017. június 1-jei álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2017.június 20-i határozata.

(2) A Tanács 1683/95/EK rendelete (1995. május 29.) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról (HL L 164., 1995.7.14., 1. o.).

(3) A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

(4) A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(5) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(6) A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

(7) HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(8) A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).

(9) HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(10) A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).

MELLÉKLET

Az 1683/95/EK rendelet mellékletének helyébe a következő melléklet lép:

MELLÉKLET

Biztonsági jellemzők

1. A birtokos színes, szigorú biztonsági előírásoknak megfelelően készített, beillesztett arcképe.

2. Ezen a helyen egy diffraktív optikailag változó elem (»kinegramm« vagy ezzel egyenértékű elem) jelenik meg. A látószögtől függően az »EU«, »EUE« betűk és kinematikus, guilloche vonalak válnak láthatóvá különböző méretekben és színekben.

3. Ez a rovat tartalmazza a géppel olvasható útiokmányokról szóló 9303. sz. ICAO dokumentumban meghatározott, a kiállító tagállamra utaló hárombetűs országkódot, vagy ha a kiállító tagállam Belgium, Luxemburg vagy Hollandia, a »BNL« rövidítést, optikailag változó színekben. A látószögtől függően az országkód különböző színekben jelenik meg.

4. Ezen a helyen a következők jelennek meg nagybetűkkel:

a) a »VISA« szó. A kiállító tagállam feltüntetheti az ezzel egyenértékű kifejezést az Unió intézményeinek egy másik hivatalos nyelvén;

b) a kiállító tagállam neve angol és francia nyelven, valamint az Unió intézményeinek egy másik hivatalos nyelvén;

c) a kiállító tagállam 9303. sz. ICAO dokumentumban meghatározott hárombetűs országkódja.

5. Ez a rovat tartalmazza a vízumbélyeg fekete színnel előnyomott, vízszintesen elhelyezkedő kilencjegyű nemzeti számát. Különleges betűtípust kell alkalmazni.

6. Ez a rovat tartalmazza a vízumbélyeg piros színnel előnyomott, függőlegesen elhelyezkedő kilencjegyű nemzeti számát. Különleges, az 5. rovatban használttól eltérő betűtípust kell alkalmazni. A »vízumbélyeg száma« a 9303. sz. ICAO dokumentumban meghatározott hárombetűs országkód és az 5. és 6. rovatban említett nemzeti szám.

7. Ez a rovat tartalmazza az »EU« betűket, látens képhatással. Ezek a betűk sötéten jelennek meg, ha a vízumbélyeget a nézőhöz képest hátrafelé megdöntik, és világosan, miután 90o-kal elfordítják.

8. Ez a rovat tartalmazza a 3. rovatban említettek szerinti kódot, látens képhatással. Ez a kód sötéten jelenik meg, ha a vízumbélyeget a nézőhöz képest hátrafelé megdöntik, és világosan, miután 90o-kal elfordítják.

Kitöltendő részek

A rovatmegnevezéseket angol és francia nyelven kell feltüntetni. A kiállító tagállam ezeknek az Unió intézményeinek egy másik hivatalos nyelvén készült fordítását is feltüntetheti.

9. Ez a rovat az »érvényes ...« szöveggel kezdődik. A kiállító hatóság itt azt a területet tünteti fel, amelyre a vízum birtokosa jogosult beutazni.

10. Ez a rovat a »[dátum]...-tól/-től« szöveggel kezdődik, a sorban továbbhaladva pedig az »...-ig« szöveggel folytatódik. A kiállító hatóságnak fel kell tüntetnie a vízumbirtokos vízum által engedélyezett tartózkodási időtartamát. A sorban továbbhaladva a »tartózkodás időtartama« (azaz a kérelmező tervezett tartózkodásának időtartama) szöveg, majd pedig a »nap« szó jelenik meg.

11. Ez a rovat a »vízum típusa« szöveggel kezdődik. A kiállító hatóság itt tünteti fel a vízum típusát. A sorban továbbhaladva az »útlevél száma« szöveg található, majd pedig a »beutazások száma« szöveg jelenik meg.

12. Ez a rovat a »kiállítás helye« szöveggel kezdődik és a kiállító hatóság helyének feltüntetésére szolgál. A sorban továbbhaladva a »kelt« szó jelenik meg (amely után a kiállító hatóság feltünteti a kiállítás dátumát).

13. Ez a rovat a »vezetéknév, keresztnév« szöveggel kezdődik.

14. Ez a rovat a »megjegyzések« szóval kezdődik. A »megjegyzések« szó alatti terület arra szolgál, hogy a kiállító hatóság további adatokat tüntessen fel.

15. Ez a rovat tartalmazza a megfelelő, géppel olvasható információkat a külső határellenőrzések megkönnyítése érdekében. A géppel olvasható terület a látható alnyomatban egy nyomtatott szöveget tartalmaz az »Európai Unió« szöveggel, az Unió intézményeinek összes hivatalos nyelvén. Ez a szöveg nem módosíthatja a géppel olvasható terület műszaki jellemzőit vagy annak gépi olvashatóságát.

16. Ez a rovat egy közös 2D vonalkód esetleges hozzáadására van fenntartva.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R1370 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R1370&locale=hu

Tartalomjegyzék