32008D0317[1]

2008/317/EK: A Bizottság határozata ( 2008. április 10.) a rotenonnak, a zsurlókivonatnak és a kinin-hidrokloridnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 1293. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 10.)

a rotenonnak, a zsurlókivonatnak és a kinin-hidrokloridnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2008) 1293. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/317/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmaznak, és amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2) Az 1112/2002/EK (2) és a 2229/2004/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat.

(3) A rotenon, a zsurlókivonat és a kinin-hidroklorid a program negyedik szakaszában kijelölt hatóanyagok.

(4) A rotenon, a zsurlókivonat és a kinin-hidroklorid tekintetében a kizárólagos bejelentők arról tájékoztatták a Bizottságot 2007. január 5-én, 2007. február 15-én illetve 2007. június 20-án, hogy a továbbiakban nem szándékoznak részt venni az említett hatóanyagokra vonatkozó munkaprogramban, és ennélfogva nem szolgáltatnak további információkat. Következésképpen az említett hatóanyagok nem vehetők fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(5) A rotenon esetében a Bizottság által a tagállamok szakértőivel együttműködésben bemutatott és kiértékelt információk az érintett hatóanyagok további használatának szükségességére mutattak rá. Ennélfogva jelen körülmények között indokolt meghosszabbítani az engedélyek visszavonására előírt határidőt egyes olyan nem helyettesíthető felhasználások esetében, amelyekre nincsenek hatékony alternatívák, emellett pedig szigorú feltételeket kell kidolgozni a lehetséges kockázatok minimálisra csökkentése érdekében.

(6) Azon hatóanyagok esetében, amelyeknél az ilyen anyagokat tartalmazó növényvédő szerek visszavonására vonatkozó előzetes értesítési idő rövid, ésszerű a meglévő készletek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására legfeljebb tizenkét hónapos türelmi időt előírni abból a célból, hogy a meglévő készletek felhasználására még legfeljebb egy további vegetációs időszak alatt lehetőség legyen. Hosszabb előzetes értesítési idő esetén ez a határidő a vegetációs időszak lejártára rövidíthető.

(7) Ez a határozat nem sérti a kérelmezők azon jogát, hogy a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint a szóban forgó hatóanyagoknak a fenti irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelmet nyújtsanak be.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat I. mellékletében felsorolt hatóanyagok nem kerülnek hatóanyagként felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy:

a) az I. mellékletben felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyét 2008. október 10-ig visszavonják;

b) az említett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyét e határozat kihirdetését követően nem engedélyezik, illetve engedélyüket nem újítják meg.

3. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve a II. melléklet B. oszlopában felsorolt tagállamok az ugyanazon melléklet C. oszlopában felsorolt felhasználásokra 2011. április 30-ig érvényben hagyhatják az ugyanazon melléklet A. oszlopában felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit, amennyiben a tagállamok megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) biztosítják, hogy nem lépnek fel az emberi egészségre vagy az állatok egészségére káros hatások, és a környezetet sem érik elfogadhatatlan hatások;

b) biztosítják, hogy e forgalomban maradó növényvédő szereket a korlátozott felhasználási feltételeknek megfelelően újracímkézik;

c) elrendelnek minden szükséges intézkedést a lehetséges kockázatok csökkentése céljából;

d) biztosítják, hogy az említett felhasználásokra vonatkozóan komolyan keresnek más alternatívákat is.

(2) Az (1) bekezdésben előírt eltérést igénybe vevő tagállamok minden évben december 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az (1) bekezdés és különösen annak a)-d) pontja szerint elrendelt intézkedésekről.

4. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésével összhangban biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie.

A 2. cikknek megfelelően visszavont engedélyek esetében a türelmi idő legkésőbb 2009. október 10-én járjon le.

A 3. cikknek megfelelően visszavont engedélyek esetében a türelmi idő legkésőbb 2011. október 31-én járjon le.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 10-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2008/45/EK bizottsági irányelvvel (HL L 94., 2008.4.5., 21. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

(3) HL L 379., 2004.12.24., 13. o. A legutóbb az 1095/2007/EK rendelettel (HL L 246., 2007.9.21., 19. o.) módosított rendelet.

I. MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében hatóanyagként nem szereplő hatóanyagok jegyzéke

Rotenon

Zsurlókivonat

Kinin-hidroklorid

II. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett engedélyek jegyzéke

A. oszlopB. oszlopC. oszlop
HatóanyagTagállamFelhasználás
RotenonFranciaországAlma, körte, őszibarack, cseresznye, szőlő és burgonya.
Megfelelő védőfelszereléssel ellátott hivatásos felhasználókra korlátozott.
RotenonOlaszországAlma, körte, őszibarack, cseresznye, szőlő és burgonya.
Megfelelő védőfelszereléssel ellátott hivatásos felhasználókra korlátozott.
RotenonEgyesült KirályságAlma, körte, őszibarack, cseresznye, dísznövények és burgonya.
Megfelelő védőfelszereléssel ellátott hivatásos felhasználókra korlátozott.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0317 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0317&locale=hu

Tartalomjegyzék