32010R1005[1]

A Bizottság 1005/2010/EU rendelete ( 2010. november 8. ) a gépjárművek elvontató berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1005/2010/EU RENDELETE

(2010. november 8.)

a gépjárművek elvontató berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A 661/2009/EK rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("keretirányelv") (2) alapján kidolgozott közösségi típus-jóváhagyási eljárás összefüggésében egy új, különálló rendelet.

(2) A 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezi a gépjárművontató szerkezetekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. május 17-i 77/389/EGK tanácsi irányelvet (3). Ez a rendelet átveszi az említett irányelvben foglalt követelményeket, és adott esetben a tudományos és a műszaki ismeretek fejlődéséhez való igazításuk érdekében módosítja őket.

(3) E rendelet alkalmazási köre összhangban van a 77/389/EGK tanácsi irányelv alkalmazási körével: az M és N kategóriájú gépjárművekre korlátozódik.

(4) A 661/2009/EK rendelet alapvető rendelkezéseket határoz meg a gépjárművek elvontató berendezéseik tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről. Ezért a típusjóváhagyással összefüggő sajátos eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket kell megállapítani.

(5) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározott M és N kategóriájú gépjárművekre vonatkozik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(1) "járműtípus az elvontató berendezések tekintetében": azok a járművek, amelyek olyan lényeges szempontok tekintetében, mint az elvontató berendezések jellemzői, nem különböznek egymástól.

(2) "elvontató berendezés": horog, szem vagy más alakú eszköz, amelyhez összekötő elemet, például vonórudat vagy vontatókötelet lehet erősíteni.

3. cikk

Rendelkezések járművek elvontató berendezéseik tekintetében történő EK-típusjóváhagyására

(1) A jármű elvontató berendezések tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelmet a gyártó vagy képviselője nyújtja be a típusjóváhagyó hatósághoz.

(2) A kérelmet az I. melléklet 1. részében mintaként megadott adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani.

(3) Amennyiben az ezen rendelet II. mellékletében foglalt vonatkozó követelmények teljesülnek, a jóváhagyó hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást, és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében megállapított számozási rendszer szerint típus-jóváhagyási számot ad ki.

A tagállamok ugyanazt a számot más járműtípushoz nem rendelhetik hozzá.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a típusjóváhagyó hatóság az I. melléklet 2. részében megállapított mintának megfelelően kiállított EK-típusbizonyítványt ad ki.

4. cikk

A 77/389/EGK irányelv szerint megadott jóváhagyások érvényessége és kiterjesztése

A nemzeti hatóságok engedélyezik a 661/2009/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett időpont előtt típusjóváhagyásban részesült járművek értékesítését és forgalomba helyezését, és továbbra is kiterjesztik ezeknek a járműveknek a jóváhagyását a 77/389/EGK irányelv feltételei szerint.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

(2) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3) HL L 154., 1977.6.13., 41. o.

I. MELLÉKLET

Gépjárművek elvontató berendezések tekintetében történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó adminisztratív dokumentumok

1. RÉSZ

Adatközlő lap

MINTA

... számú adatközlő lap gépjárművek elvontató berendezések tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az ezen az adatközlő lapon említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektromos vezérléssel működnek, ezek teljesítményére vonatkozóan is adatokat kell szolgáltatni.

0. ÁLTALÁNOS

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (1): ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.4. Járműkategória (2): ...

0.5. Gyártó neve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve(i) és címe(i): ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (amennyiben van ilyen): ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1. Egy a járműtípust képviselő járműről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (3) (4)

2.8. A gyártó által megadott, műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (5): ...

2.11.5. A jármű teher vontatására alkalmas/nem alkalmas (6)

12. VEGYES

12.3. Elvontató berendezés(ek)

12.3.1. Elöl: vonóhorog/szem/más (6)

12.3.2. Hátul: vonóhorog/szem/más/nincs (6)

12.3.3. Az elvontató berendezés(ek) elhelyezését, szerkezetét és felszerelését mutató rajz vagy fénykép az alvázról/karosszériáról: ...

Magyarázó megjegyzések

2. RÉSZ

EK-típusbizonyítvány

MINTA

Méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Értesítés járműtípus

SZÖVEG HIÁNYZIK

I. RÉSZ

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (8): ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.4. Járműkategória (9): ...

0.5. Gyártó neve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve(i) és címe(i): ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (amennyiben van ilyen): ...

II. RÉSZ

1. Kiegészítő információk: lásd a Kiegészítést.

2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

3. A mérési jegyzőkönyv kelte: ...

4. A mérési jegyzőkönyv száma: ...

5. Megjegyzések (amennyiben vannak): lásd a Kiegészítést.

6. Hely: ...

7. Dátum: ...

8. Aláírás: ...

Mellékletek : Információs csomag.

Mérési jegyzőkönyv

(1) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni. (pl. ABC??123??).

(2) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. részében felsorolt fogalommeghatározásoknak megfelelően osztályozva.

(3) Ha a szokásos vezetőfülkés mellett van hálóhelyes vezetőfülkés változat is, akkor mindkettőre meg kell adni a tömegeket és a méreteket.

(4) ISO 612: 1978 szabvány - Közúti járművek - Gépjárművek és vontatott járművek méretei - fogalmak és meghatározások.

(5) Kérjük, adja meg valamennyi változat felső és alsó értékét.

(6) A nem kívánt rész törlendő.

(7) A nem kívánt rész törlendő.

(8) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni. (pl. ABC??123??).

(9) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakaszában szereplő meghatározás szerint.

Kiegészítés

a ... sz. EK-típusbizonyítványhoz

1. Kiegészítő információk:

1.1. A járműtípus rövid leírása szerkezetére, méreteire, alakjára és szerkezeti anyagaira vonatkozóan: ...

1.2. Az elvontató berendezések száma és elhelyezkedése: ...

1.3. A járműhöz való csatlakozás módja: ...

1.4. A jármű műszakilag megengedett legnagyobb össztömege (kg): ...

2. Elülső elvontató berendezés(ek): levehető/nem levehető (1) horog/szem/más (1)

3. Hátsó elvontató berendezés(ek): levehető/nem levehető (1) horog/szem/más (1)

4. A jármű teher vontatására alkalmas/nem alkalmas (1):

5. Megjegyzések: ...

(1) A nem kívánt rész törlendő.

II. MELLÉKLET

Az elvontató berendezésekre vonatkozó követelmények

1. KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK

1.1. A berendezések minimális száma.

1.1.1. Valamennyi járművet elülső részén elvontató berendezéssel kell felszerelni.

1.1.2. A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. részében meghatározott M1 kategóriába tartozó járműveket, a teher vontatására nem alkalmas járművek kivételével, hátul is fel kell szerelni egy elvontató berendezéssel.

1.1.3. A hátsó elvontató berendezést az ENSZ-EGB 55. előírásában (1) meghatározott mechanikus kapcsolószerkezettel is lehet helyettesíteni, feltéve, hogy az 1.2.1. szakaszban foglalt követelmények teljesülnek.

1.2. Teher és stabilitás

1.2.1. A járműre felszerelt valamennyi elvontató berendezésnek ellen kell állnia a jármű műszakilag megengedett össztömege legalább felével egyenértékű, statikus vonó-, illetve nyomóerőnek.

2. A MÉRÉS MENETE

2.1. A járműre szerelt minden egyes elvontató berendezést ki kell tenni mind vonó-, mind nyomóerőnek megfelelő próbaterhelésnek.

2.2. A próbaterhelést a járműhöz viszonyítva vízszintesen, hosszanti irányban kell kifejteni.

(1) HL L 373., 2006.12.27., 50. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R1005 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R1005&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére