32021L0971[1]

A Bizottság (EU) 2021/971 végrehajtási irányelve (2021. június 16.) a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló 66/401/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének, a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének, a répavetőmag forgalmazásáról szóló 2002/54/EK tanácsi irányelv I. mellékletének, a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv I. mellékletének, valamint az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv I. mellékletének a biokémiai és molekuláris technikák alkalmazása tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/971 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2021. június 16.)

a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló 66/401/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének, a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének, a répavetőmag forgalmazásáról szóló 2002/54/EK tanácsi irányelv I. mellékletének, a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv I. mellékletének, valamint az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv I. mellékletének a biokémiai és molekuláris technikák alkalmazása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21a. cikkére,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 21b. cikkére,

tekintettel a répavetőmag forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/54/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 27. cikkére,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 45. cikkére,

tekintettel az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelvre (5) és különösen annak 24. cikkére,

mivel:

(1) A 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvvel összhangban az érintett fajok vetőmagja csak akkor hozható forgalomba az Unióban, ha azt a szuperelit vetőmag, az elit vetőmag vagy a minősített vetőmag előállítására vonatkozó minősítési szabályokkal összhangban hivatalosan vagy hatósági felügyelet mellett megvizsgálták és minősítették.

(2) A 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvvel összhangban a minősítéshez szükséges vizsgálat alapja a növények vizuális, fenotípusos megfigyelése a területen az egyes tagállamok minősítő hatóságai által, vagy azok felügyelete alatt és hatósági utóellenőrzéssel. A fent említett irányelvek azonban nem említik kifejezetten a fajtaazonosságnak a területen vagy utóellenőrzés keretében történő ellenőrzésére szolgáló egyéb technikák alkalmazását a minősítéssel összefüggésben, ami a végrehajtás egyértelműségének hiányához vezethet.

(3) A biokémiai és molekuláris technikák (a továbbiakban: BMT-k) lehetővé teszik az élő szervezetek genetikai szerkezetére vonatkozó információk kimutatását. A BMT-k használata lehetővé teszi a minősítő hatóságok számára, hogy a növények vizuális, fenotípusos megfigyelése helyett laboratóriumi elemzés alapján azonosítsák a növényfajtát.

(4) A növénynemesítésben és a vetőmagvizsgálatban a BMT-k fejlődése gyors, és alkalmazásuk a vetőmagágazatban egyre jelentősebb. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) vetőmagrendszereiben (6) olyan eljárásokat, intézkedéseket és technikákat határoztak meg, amelyek lehetővé teszik a fenotípusos vizsgálat céljaira a BMT-k kiegészítő eszközként történő használatát a szántóföldi ellenőrzések és mintaterület-vizsgálatok során, amennyiben a vetőmag fajtaazonosságát illetően kétségek merülnek.

(5) Szem előtt tartva, hogy a BMT-k használata megkönnyíti a vetőmagok és a növények további elemzését, helyénvaló a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvet módosítani annak érdekében, hogy a BMT-k kiegészítő módszerként történő alkalmazása kifejezetten lehetővé váljon az érintett fajta fajtaazonosságának vizsgálatára abban az esetben, ha a szántóföldi ellenőrzések és a hatósági utóellenőrzés során kétségek merülnek fel. Erre azért van szükség, hogy az uniós jog kövesse a tudományos és technikai ismeretek fejlődését, az uniós jogszabályok pedig igazodjanak az OECD vetőmagrendszereinek részét képező, alkalmazandó nemzetközi szabványokhoz.

(6) A 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvnek a legfrissebb tudományos és technikai bizonyítékokkal összhangban történő következetes és szisztematikus alkalmazásának biztosítása érdekében ezen irányelvek kizárólag az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szervezet (UPOV), az OECD és a Nemzetközi Vetőmagvizsgálati Szövetség (ISTA) által elismert BMT-kre hivatkozhatnak, mivel ebben a tekintetben ezek a szervezetek határozzák meg a BMT-kre vonatkozó hivatalosan elismert, nemzetközi szabványokat.

(7) A 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelv vonatkozó mellékleteit ezért ennek megfelelően módosítani kell annak egyértelművé tétele érdekében, hogy BMT-ket akkor is lehessen alkalmazni, ha a vetőmag fajtaazonosságát illetően továbbra is kétségek merülnek fel.

(8) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelv módosítása

A 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 66/401/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv melléklete A. részének megfelelően módosul.

2. A 66/402/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv melléklete B. részének megfelelően módosul.

3. A 2002/54/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv melléklete C. részének megfelelően módosul.

4. A 2002/55/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv melléklete D. megfelelően módosul.

5. A 2002/57/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv melléklete E. részének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2022. augusztus 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét a tagállamok haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2022. szeptember 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2021. június 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL 125., 1966.7.11., 2298. o.

(2) HL 125., 1966.7.11., 2309. o.

(3) HL L 193., 2002.7.20., 12. o.

(4) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

(5) HL L 193., 2002.7.20., 74. o.

(6) OECD-vetőmagrendszerek; 2021-es szabályzat, közös szabályzat 7.4.5., 3. o., https://www.oecd.org/agriculture/seeds/documents/oecd-seed-schemes-rules-and-regulations.pdf, és az OECD vetőmagrendszerek; Iránymutatások a vetőmagtermesztés során alkalmazott mintaterület-vizsgálatokhoz és szántóföldi ellenőrzésekhez, 2019. július, III. rész, 31. o., https://www.oecd.org/agriculture/seeds/documents/guidelines-control-plot-and-field-inspection.pdf

MELLÉKLET

A 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelv 1. cikkben említett módosítása

A. RÉSZ

A 66/401/EGK irányelv I. mellékletének módosítása

A 66/401/EGK irányelv I. melléklete az alábbi 7. ponttal egészül ki:

"7. Abban az esetben, ha a 4. és a 6. pont végrehajtását követően továbbra is kétségek merülnek fel a vetőmag fajtaazonosságát illetően, a minősítő hatóság a fajtaazonosság vizsgálatához nemzetközileg elismert és reprodukálható biokémiai vagy molekuláris technikát használhat az alkalmazandó nemzetközi szabványokkal összhangban."

B. RÉSZ

A 66/402/EGK irányelv I. mellékletének módosítása

A 66/402/EGK irányelv I. melléklete az alábbi 8. ponttal egészül ki:

"8. Abban az esetben, ha a 3. és a 7. pont végrehajtását követően továbbra is kétségek merülnek fel a vetőmag fajtaazonosságát illetően, a minősítő hatóság a fajtaazonosság vizsgálatához nemzetközileg elismert és reprodukálható biokémiai vagy molekuláris technikát használhat az alkalmazandó nemzetközi szabványokkal összhangban."

C. RÉSZ

A 2002/54/EK irányelv I. mellékletének módosítása

A 2002/54/EK irányelv I. mellékletének A. része (Termény) a következő 5a. ponttal egészül ki az 5. és a 6. pont között:

"5a. Abban az esetben, ha a 2-5. pont végrehajtását követően továbbra is kétségek merülnek fel a vetőmag fajtaazonosságát illetően, a minősítő hatóság a fajtaazonosság vizsgálatához nemzetközileg elismert és reprodukálható biokémiai vagy molekuláris technikát használhat az alkalmazandó nemzetközi szabványokkal összhangban."

D. RÉSZ

A 2002/55/EK irányelv I. mellékletének módosítása

A 2002/55/EK irányelv I. melléklete a következő 3a. ponttal egészül ki a 3. és a 4. pont között:

"3a. Abban az esetben, ha az 1., a 2. és a 3. pont végrehajtását követően továbbra is kétségek merülnek fel a vetőmag fajtaazonosságát illetően, a minősítő hatóság a fajtaazonosság vizsgálatához nemzetközileg elismert és reprodukálható biokémiai vagy molekuláris technikát használhat az alkalmazandó nemzetközi szabványokkal összhangban."

E. RÉSZ

A 2002/57/EK irányelv I. mellékletének módosítása

A 2002/57/EK irányelv I. melléklete a következő 3a. ponttal egészül ki a 3. és a 4. pont között:

"3a. Abban az esetben, ha az 1. és a 3. pont végrehajtását követően továbbra is kétségek merülnek fel a vetőmag fajtaazonosságát illetően, a minősítő hatóság a fajtaazonosság vizsgálatához nemzetközileg elismert és reprodukálható biokémiai vagy molekuláris technikát használhat az alkalmazandó nemzetközi szabványokkal összhangban."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021L0971 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021L0971&locale=hu

Tartalomjegyzék