32010R1009[1]

A Bizottság 1009/2010/EU rendelete ( 2010. november 9. ) egyes gépjárművek kerékdobjaira vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1009/2010/EU RENDELETE

(2010. november 9.)

egyes gépjárművek kerékdobjaira vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A 661/2009/EK rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("keretirányelv") (2) alapján kidolgozott típus-jóváhagyási eljárás összefüggésében egy új, különálló rendelet.

(2) A 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezi a gépjárművek kerékdobjaira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978. június 12-i 78/549/EGK tanácsi irányelvet (3). Ez a rendelet átveszi az említett irányelvben foglalt követelményeket, és a tudományos és a műszaki ismeretek fejlődéséhez való igazításuk érdekében szükség szerint módosítja őket.

(3) Ennek a rendeletnek az alkalmazási köre összhangban van a 78/549/EGK tanácsi irányelv alkalmazási körével: az M1 kategóriájú gépjárművekre korlátozódik.

(4) A 661/2009/EK rendelet alapvető rendelkezéseket határoz meg egyes gépjárművek kerékdobjaik tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről. Ezért a típusjóváhagyással összefüggő sajátos eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket is meg kell állapítani.

(5) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározott M1 kategóriájú gépjárművekre vonatkozik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(1) "járműtípus kerékdobok tekintetében": olyan járművek, amelyek nem különböznek egymástól olyan, lényeges szempontok tekintetében, mint a kerékdobok jellemzői, illetve a felszerelésre alkalmas gumiabroncsok és kerekek legkisebb és legnagyobb méretei, figyelembe véve a gumiabroncsok befoglaló testét, kerékpántméreteit és besajtolási mélységét;

(2) "gumiabroncs befoglaló teste": a gumiabroncs legnagyobb profilszélessége és külső átmérője a tűrésekkel együtt, az alkatrész-jóváhagyásban meghatározottaknak megfelelően;

(3) "a havon való tapadást biztosító eszköz": a jármű gumiabroncs/kerék kombinációjára felszerelhető, a havon való tapadást biztosító hólánc vagy más egyenértékű eszköz, amely nem hó-, téli, univerzális vagy más gumiabroncs.

3. cikk

Rendelkezések járművek kerékdobjai tekintetében történő EK-típusjóváhagyására

(1) A jármű kerékdobok tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelmet a gyártó vagy képviselője nyújtja be a típusjóváhagyó hatósághoz.

(2) A kérelmet az I. melléklet 1. részében mintaként megadott adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani.

(3) Amennyiben az ezen rendelet II. mellékletében foglalt vonatkozó követelmények teljesülnek, a jóváhagyó hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást, és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében megállapított számozási rendszer szerint típus-jóváhagyási számot ad ki.

A tagállamok ugyanazt a számot más járműtípushoz nem rendelhetik hozzá.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a típusjóváhagyó hatóság az I. melléklet 2. részében megállapított mintának megfelelően kiállított EK-típusbizonyítványt ad ki.

4. cikk

A 78/549/EGK irányelv szerint megadott jóváhagyások érvényessége és kiterjesztése

A nemzeti hatóságok engedélyezik a 661/2009/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett időpont előtt típusjóváhagyásban részesült járművek értékesítését és forgalomba helyezését, és továbbra is kiterjesztik ezeknek a járműveknek a jóváhagyását a 78/549/EGK irányelv feltételei szerint.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

(2) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3) HL L 168., 1978.6.26., 45. o.

I. MELLÉKLET

Adminisztratív dokumentumok a gépjárművek kerékdobok tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához

1. RÉSZ

Adatközlő lap

MINTA

... számú adatközlő lap gépjárművek kerékdobok tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretarányban, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. A fényképeknek, ha vannak, megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az ezen az adatközlő lapon említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektromos vezérléssel működnek, teljesítményükre vonatkozóan is kell adatokat szolgáltatni.

0. ÁLTALÁNOS

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, ha fel vannak tüntetve a járművön (1): ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.4. Járműkategória (2): ...

0.5. Gyártó neve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (amennyiben van ilyen): ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1. Egy, a járműtípust képviselő járműről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

1.3. A tengelyek és kerekek száma: ...

1.3.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.2. Number and position of steered axles: ...

1.3.3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolásuk módja): ...

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (3) (4)

2.3. A tengelyek nyomtávja(i) és szélessége(i)

2.3.1. A kormányzott tengelyek nyomtávja (5): ...

2.3.2. Az összes többi tengely nyomtávja (5) ...

2.3.3. A legszélesebb hátsó tengely szélessége: ...

2.3.4. A legelső tengely szélessége (a gumiabroncs legkülső pontjától mérve, a talajhoz közeli abroncs-kidudorodást figyelmen kívül hagyva) ...

2.4. A jármű mérettartománya (teljes)

2.4.1. A felépítmény nélküli alváz esetében

2.4.1.2. Szélesség (6): ...

2.4.1.3. Magasság (menetkész állapotban) (7) (állítható magasságú felfüggesztés esetén jelölni kell a rendes menethelyzetet) ...

2.4.2. Felépítménnyel ellátott alváz esetében

2.4.2.2. Szélesség (6): ...

2.4.2.3. Magasság (menetkész állapotban) (7) (állítható magasságú felfüggesztés esetén jelölni kell a rendes menethelyzetet): ...

2.6. Tömeg menetkész állapotban

A jármű tömege felépítménnyel együtt, a nem az M1 kategóriába tartozó vontatójármű esetén - amennyiben azt a gyártó beszerelte - csatlakozóberendezéssel együtt, menetkész állapotban, vagy az alváz tömege, illetve az alváz tömege vezetőfülkével együtt, felépítmény és/vagy csatlakozóberendezés nélkül, amennyiben a felépítményt vagy a csatlakozóberendezést a gyártó nem szerelte be (ideértve a folyadékokat, szerszámokat, és, ha van, a pótkereket, valamint a járművezetőt, autóbuszok esetén a kísérő személyt, amennyiben van kísérőülés a járműben) (8) (minden változatra legnagyobb és legkisebb értékkel): ...

6. FELFÜGGESZTÉS

6.2.1. Szintbeállítás: igen/nem/választható (9)

6.6. Gumiabroncsok és kerekek

6.6.1. Gumiabroncs/kerék kombináció(k)

(a) a gumiabroncsok esetében fel kell tüntetni a méretmegjelölést;

(b) a kerekek esetében fel kell tüntetni a kerékpántméretet és a besajtolási mélységet.

6.6.1.1. Tengelyek

6.6.1.1.1. 1. tengely: ...

6.6.1.1.2. 2. tengely: ...

stb.

6.6.4. A havon való tapadást biztosító eszköz(ök) és a gumiabroncs/kerék járműtípusnak megfelelő kombinációja az elülső és/vagy a hátsó tengelyen, a gyártó ajánlása szerint: ...

9.16. Kerékdobok

9.16.1. A jármű rövid leírása a kerékdobjai tekintetében: ...

9.16.2. A kerékdobok és járművön való helyzetük részletes rajza, amelyen szerepelnek az ezen rendelet II. mellékletének 1. ábrája által meghatározott méretek, és amely figyelembe veszi a kerékabroncs/kerék kombinációk határhelyzeteit: ...

Magyarázó megjegyzések

2. RÉSZ

EK-típusbizonyítvány

MINTA

Méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Tárgy:

SZÖVEG HIÁNYZIK

I. RÉSZ

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. 0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, ha fel vannak tüntetve a járművön (11) ...

0.3.1. 0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.4. Járműkategória (12): ...

0.5. Gyártó neve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve(i) és címe(i): ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (amennyiben van ilyen): ...

II. RÉSZ

1. Kiegészítő információk: lásd a Kiegészítést.

2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

3. A mérési jegyzőkönyv kelte: ...

4. A mérési jegyzőkönyv száma: ...

5. Megjegyzések (ha vannak): lásd a Kiegészítést.

6. Hely: ...

7. Dátum: ...

8. Aláírás: ...

Mellékletek : Információs csomag.

Mérési jegyzőkönyv

(1) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

(2) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. részében felsorolt fogalommeghatározásoknak megfelelően osztályozva.

(3) Ha a szokásos vezetőfülkés mellett van hálóhelyes vezetőfülkés változat is, akkor mindkettőre meg kell adni a tömegeket és a méreteket.

(4) ISO 612:1978 szabvány - Közúti járművek - Gépjárművek és vontatott járművek méretei - fogalmak és meghatározások.

(5)

(g4) 6.5. fogalom.

(6)

(g7) 6.2. fogalom.

(7)

(g8) 6.3. fogalom.

(8) A vezető és - szükség esetén - a kezelőszemélyzet tagjának tömegét 75 kg-nak kell tekinteni (amelyből az ISO 2416:1992 szabvány alapján 68 kg a testsúly és 7 kg a poggyászsúly), a tüzelőanyag-tartály 90 %-ig van töltve, a folyadékot tartalmazó többi rendszer (kivéve a vízzel töltött rendszereket) pedig a gyártó által meghatározott űrtartalom 100 %-áig van töltve.

(9) A nem kívánt rész törlendő.

(10) A nem kívánt rész törlendő.

(11) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni. (pl. ABC??123??).

(12) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakaszában szereplő meghatározás szerint.

Kiegészítés

a ... sz. EK-típusbizonyítványhoz

1. Kiegészítő információk:

1.1. A járműtípus rövid leírása szerkezetére, méreteire, alakjára és szerkezeti anyagaira vonatkozóan: ...

1.2. A kerékdobok leírása: ...

1.3. Gumiabroncs/kerék kombináció(k) (ideértve a gumiabroncs méretét, a kerékpántméretet és a besajtolási mélységet is): ...

1.4. A havon való tapadás biztosítására használható eszköz(ök) leírása: ...

1.5. A havon való tapadást biztosító eszközökkel használandó gumiabroncs/kerék kombináció(k) (ideértve a gumiabroncs méretét, a kerékpántméretet és a besajtolási mélységet is): ...

2. Folyamatosan hajtott tengely(ek): 1. tengely/2. tengely/... (1)

3. Állítható felfüggesztési magasság: igen/nem (1)

4. A kerékdobok leszerelhetők/nem szerelhetők le (1) egy/több darabban (1)

5. Megjegyzések: ...

(1) A megfelelő rész törlendő.

II. MELLÉKLET

A kerékdobokra vonatkozó követelmények

1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1.1. A gépjármű minden kerekét kerékdobbal kell ellátni.

1.2. A kerékdobot a felépítmény részei vagy különálló sárvédők is alkothatják. Úgy kell kialakítani, hogy lehetőség szerint védje a közlekedőket a kövek, a sár, a jég, a hó és a víz felcsapódásától, és csökkentse a forgó kerekekkel való érintkezés jelentette veszélyt.

2. KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK

2.1. A gyártó által bejelentett tömegnek megfelelő tömegű, menetkész járművön, amelyen egy kísérő utas ül az első üléspadon, és a jármű kormányzott kerekei egyenesen előre néznek, a kerékdoboknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek.

2.1.1. A kerékközép előtti 30°-os és a kerékközép mögötti 50°-os sugárirányú síkok által bezárt részben (lásd az 1. ábrát), a kerékdob teljes szélességének (q) legalább a gumiabroncsok teljes szélességét (b) le kell fednie, figyelembe véve a gumiabroncs befoglaló testét, valamint a kerékabroncs/kerék kombináció(k) gyártó által megadott határhelyzeteit is. Ikerkerekeknél a gumiabroncsok befoglaló testét és a két gumiabroncs teljes szélességét (t) kell figyelembe venni.

2.1.1.1. A 2.1.1. pontban említett szélességek meghatározásához a gumiabroncs oldalán lévő jelöléseket és díszítéseket, védőpántokat vagy -bordákat nem kell figyelembe venni.

2.1.2. A kerékdob hátsó része nem érhet véget a kerekek forgástengelye felett 150 mm-re elhelyezkedő vízszintes sík felett, továbbá:

2.1.2.1. Egyes kerekek esetében a kerékdob hátsó peremének a 2.1.2. pontban meghatározott vízszintes síkkal (lásd az 1. ábra A. pontját) alkotott metszete a gumiabroncs hosszirányú felezősíkján kívül kell, hogy elhelyezkedjen.

2.1.2.2. Ikerkerekek esetében a kerékdob hátsó peremének a 2.1.2. pontban meghatározott vízszintes síkkal (lásd az 1. ábra A. pontját) alkotott metszete a külső keréknél a külső gumiabroncs hosszirányú felezősíkján kívül kell, hogy elhelyezkedjen.

2.1.3. A kerékdobok alakja és elhelyezése olyan kell, hogy legyen, hogy a kerékdobok a lehető legközelebb essenek a gumiabroncshoz. A 2.1.1. pontban említett sugárirányú síkok által bezárt részen belül pedig a következő követelményeknek kell eleget tenni:

2.1.3.1. A gumiabroncs tengelyének függőleges síkjában elhelyezkedő - a kerékdob külső és belső peremétől a kerékdob belsejében található kerékközépen áthaladó függőleges hosszanti síkon mért - bemélyedés (p) legalább 30 mm mély kell, hogy legyen. Ez a mélység (p) fokozatosan nullára csökkenhet a 2.1.1. pontban meghatározott sugárirányú síkok irányában.

2.1.3.2. A kerékdob alsó szélei és a kerekek forgásközéppontján átmenő tengely közötti távolság (c) nem haladhatja meg a sugár kétszeresét, ahol a sugár (r) a gumiabroncs statikus sugara.

2.1.4. Az állítható magasságú felfüggesztéssel rendelkező járműveknél a fenti követelményeknek akkor kell teljesülniük, amikor a jármű a gyártó által meghatározott rendes menethelyzetben van.

2.2. A kerékdobok állhatnak több részből, feltéve hogy összeszerelt állapotban nem marad hézag az egyes részekben, illetve közöttük.

2.3. A kerékdobokat szilárdan kell rögzíteni, azonban akár egészében, akár részben leszerelhetők lehetnek.

3. A HAVON VALÓ TAPADÁST BIZTOSÍTÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

3.1. A csak két hajtott kerékkel rendelkező gépjárműveknél a gyártónak tanúsítania kell, hogy a gépjármű kialakítása lehetővé teszi, hogy a havon való tapadást biztosító eszközök legalább egy típusát felszereljék a járműtípus hajtott tengelyére jóváhagyott legalább egy gumiabroncs/kerék kombinációra. A járműtípusnak megfelelő, havon való tapadást biztosító eszközt és a gumiabroncs/kerék kombinációkat a gyártó határozza meg az adatközlő lap 6.6.4. rovatában.

3.2. Az összkerék-meghajtású járműveknél, beleértve azokat a gépjárműveket is, amelyeknél a hajtott tengelyek manuálisan vagy automatikusan lekapcsolhatók, a gyártónak tanúsítania kell, hogy a jármű kialakítása lehetővé teszi, hogy a havon való tapadást biztosító eszközök legalább egy típusát felszereljék a járműtípus le nem kapcsolható hajtott tengelyére jóváhagyott legalább egy gumiabroncs/kerék kombinációra. A járműtípusnak megfelelő, havon való tapadást biztosító eszközt és a gumiabroncs/kerék kombinációkat a gyártó határozza meg az adatközlő lap 6.6.4. rovatában.

3.3. A járműgyártónak a jármű kézikönyvében utasításokat kell adnia a hóban való tapadást biztosító eszköz helyes használatára vonatkozóan, és ezeket az információkat annak az országnak a hivatalos nyelvén, vagy legalább valamelyik hivatalos nyelvén kell megadnia, amelyben a járművet értékesítik.

1. ábra

Kerékdob rajza

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R1009 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R1009&locale=hu

Tartalomjegyzék