32008R0820[1]

A Bizottság 820/2008/EK rendelete ( 2008. augusztus 8.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 820/2008/EK RENDELETE

(2008. augusztus 8.)

az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

(1)

A Bizottság a 2320/2002/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében köteles szükség esetén intézkedéseket elfogadni az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszernek az egész Közösségben való végrehajtása érdekében. Az ilyen intézkedéseket tartalmazó első jogi aktus az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló, 2003. április 4-i 622/2003/EK bizottsági rendelet ( 2 ) volt.

(2)

Elfogadása óta a 622/2003/EK rendelet tizennégy ízben módosult. Az egyértelműség és az ésszerűség érdekében indokolt valamennyi módosítást egyetlen új rendeletbe foglalni.

(3)

A 2320/2002/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság által a 4. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási intézkedések titkosak és nem tehetők közzé abban az esetben, ha berendezések működési kritériumaira és elfogadási vizsgálataira, különleges információkat tartalmazó részletes eljárásokra vagy a védelmi intézkedések alóli kivételekre irányadó részletes követelményekre vonatkoznak. A 622/2006/EK rendelet 3. cikke előírja továbbá, hogy a mellékletében előírt végrehajtási intézkedések titkosak, nem tehetők közzé, és csak olyan személyeknek adhatók át, akiket valamely tagállam vagy a Bizottság erre feljogosított. A 622/2003/EK rendeletet később módosító jogi aktusok értelmében ez utóbbi rendelkezés a szóban forgó módosításokra is irányadó.

(4)

A 2320/2002/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján eddig elfogadott végrehajtási intézkedések átláthatóságának javítása érdekében a Bizottság a 2320/2002/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt kritériumok alapján átvizsgálta a 622/2003/EK rendelet mellékletében előírt, többször módosított intézkedéseket. A vizsgálat során a Bizottság megállapította, hogy a szóban forgó intézkedések jelentős részét nem indokolt titkosnak tekinteni, és ennek megfelelően indokolt őket közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(5)

Továbbra is alapvető fontosságú ugyanakkor titkosként kezelni egyes olyan intézkedéseket, amelyek nyilvánosságra hozatala megkönnyítené kijátszásukat, illetőleg jogellenes beavatkozást megvalósító cselekmények elkövetését. Ilyen intézkedésnek minősülnek különösen a szigorított védelmi területekre belépő járművek, a légi járművek és az utasok átvizsgálásával, a rendzavaró utasokkal szembeni intézkedésekkel, a kísérő nélküli feladott poggyász átvizsgálásával és a feladott poggyász robbanóanyag-felderítő rendszerrel (EDS) való átvizsgálásával, illetőleg a rakomány és a postai küldemények kezelésével kapcsolatos egyes részletes eljárások és az azok alól tehető kivételek, valamint az átvizsgálás céljára igénybe vett készülékekre irányadó műszaki előírások. Ezeket az intézkedéseket külön jogi aktusban, egy valamennyi tagállamnak címzett határozatban indokolt elfogadni.

(6)

A helyi kockázatértékelés eredményei alapján lehetővé kell tenni az egyes repülőterek közötti különbségtételt. Ezért a Bizottságnak tájékoztatást kell kapnia azokról a repülőterekről, amelyek kisebb kockázatúnak minősülnek.

(7)

Lehetővé kell tenni, hogy a végrehajtási intézkedések a légiközlekedési tevékenység típusától függően eltérőek legyenek. A Bizottságnak tájékoztatást kell kapnia arról, ha valahol az egyenértékű védelmi szint biztosítása érdekében kiegészítő intézkedéseket alkalmaznak.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célkitűzés

Ez a rendelet megállapítja az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtására és technikai kiigazítására szolgáló, a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programokba beépítendő intézkedéseket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

- "nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program": a tagállamok által a 2320/2002/EK rendelet 5. cikke értelmében kialakított szabályozás, gyakorlat és eljárások, amelyek a polgári légi közlekedés védelmét felségterületükön biztosítják,

- "illetékes hatóság": a tagállam által a 2320/2002/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alapján kijelölt nemzeti hatóság, amely felel az adott tagállam nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjának végrehajtásáért és koordinálásáért.

3. cikk

Az 1. cikkben meghatározott intézkedéseket a melléklet állapítja meg.

4. cikk

Új műszaki módszerek és eljárások

(1) A tagállamok a mellékletben meghatározott műszaki módszerektől vagy eljárásoktól eltérő módszer vagy eljárás alkalmazását védelmi intézkedés céljára akkor engedélyezhetik, ha:

a) az eltérő módszer vagy eljárás alkalmazásának célja a védelmi intézkedés valamely új végrehajtási módjának értékelése; és

b) az eltérés nem befolyásolja kedvezőtlenül a légiközlekedés-védelem elért általános szintjét.

(2) Az érintett tagállam az általa engedélyezni kívánt új módszer vagy eljárás tervezett bevezetése előtt legalább négy hónappal írásban tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot; a tájékoztatáshoz olyan elemzést mellékel, amely tartalmazza, hogy az új módszer vagy eljárás alkalmazása során hogyan fogja biztosítani az (1) bekezdés b) pontjában előírt követelmény teljesülését. E tájékoztatás keretében részletesen megadja a módszer vagy eljárás alkalmazásának helyét (helyeit) és az értékelési időszak tervezett hosszát.

(3) Ha a Bizottság a tagállamnak kedvező választ ad, vagy ha az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számítva három hónapon belül nem érkezik válasz, a tagállam jogosult engedélyezni az új módszer vagy eljárás bevezetését.

Ha a Bizottság megítélése szerint kétséges, hogy a javasolt új módszer vagy eljárás megfelelő garanciát nyújt-e arra, hogy a Közösségen belül a légi közlekedés védelmének általános szintje változatlan fog maradni, akkor erről a (2) bekezdésben előírt tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül tájékoztatja a tagállamot, és ismerteti aggályait. Ilyen esetben az érintett tagállam mindaddig nem kezdheti meg a módszer vagy eljárás bevezetését, amíg a Bizottság kétségeit el nem oszlatja.

(4) A műszaki módszerek vagy eljárások értékelésének időtartama legfeljebb tizennyolc hónap lehet. Ezt az értékelési időszakot a Bizottság legfeljebb további tizenkét hónappal meghosszabbíthatja, ha a tagállam a meghosszabbítás szükségességét megfelelően megindokolja.

(5) Az értékelés időtartama alatt legfeljebb hat hónapos időközönként az érintett tagállam illetékes hatósága az értékelésről időközi jelentést nyújt be a Bizottságnak. A Bizottság az időközi jelentés tartalmáról tájékoztatja a többi tagállamot.

(6) Az értékelés időtartama semmilyen esetben sem haladhatja meg a harminc hónapot.

5. cikk

Bejelentés

A tagállamok írásban tájékoztatják a Bizottságot minden olyan repülőtérről, amellyel kapcsolatban igénybe vették a 2320/2002/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének a) vagy c) pontjában foglalt lehetőséget.

6. cikk

Kiegészítő intézkedések

A tagállamok írásban tájékoztatják a Bizottságot azokról a kiegészítő intézkedésekről, amelyeket a 2320/2002/EK rendelet mellékletének 4.2. pontjával összhangban alkalmaznak.

7. cikk

A 622/2003/EK bizottsági rendelet hatályát veszti.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET ( 3 )

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A 2320/2002/EK rendelet mellékletében található fogalommeghatározásokon túlmenően e melléklet alkalmazásában:

1.1. "A.C.A.M.S.": olyan belépés-ellenőrző és riasztásfigyelő rendszer (Access Control and Alarm Monitoring System), amely elektronikus úton ellenőrzi a szigorított védelmi területekre közvetlenül vagy közvetve vezető ajtókon, kapukon és más bejáratokon történő belépést, és amely jogosulatlan belépés esetén riasztja a megfelelő hatóságot;

1.2. "repülőtér-használó": az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a 96/67/EK tanácsi irányelv ( 4 ) 2. cikke értelmében utasokat, postai küldeményeket és/vagy árukat szállít légi úton az adott repülőtérre, illetve az adott repülőtérről;

1.3. "földi kiszolgálás": a repülőtereken a repülőtér-használóknak nyújtott, a 96/97/EK irányelv mellékletében meghatározott szolgáltatások;

1.4. "légi fuvarozó": érvényes működési engedéllyel légi szállítást végző olyan vállalkozás, amely repülési műveleteket hajt végre;

1.5. "szervizpanel": a légi jármű külső, a légi jármű kiszolgálására használt csatlakozási pontja; ide tartoznak például a víz-, a szennyvíz- és a földi elektromos csatlakozók és más szervizblokkok, amelyeknek külső, felnyitható fedelük van;

1.6. "üzemen kívüli légi jármű": olyan légi jármű, amely vagy tizenkét óránál tovább parkol, vagy amely nincs megfelelő ellenőrzés alatt, és így nem észlelhető, ha illetéktelenek a légi járműbe behatolnak.

2. A REPÜLŐTEREK VÉDELME

2.1. Repülőtér-tervezési követelmények

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

2.2. Belépés-ellenőrzés

2.2.1. Szigorított védelmi területek és a légi oldal egyéb területei

1. Az illetékes hatóság köteles biztosítani, hogy a szigorított védelmi területekre csak ellenőrzés mellett lehessen belépni.

Ha a légi oldal szigorított védelmi területnek nem minősülő területe szigorított védelmi terület mellett helyezkedik el és oda belépést tesz lehetővé, akkor olyan elhatárolásokat kell kialakítani és olyan ellenőrzést kell alkalmazni, amely elégséges a jogosulatlan belépés észleléséhez és a megfelelő intézkedések megtételéhez.

2. A szigorított védelmi területekre való belépést engedélyező illetékes hatóság köteles biztosítani, hogy a személyzet valamennyi olyan tagja, aki ilyen területre beléphet, szigorú belépés-ellenőrzési követelményeknek feleljen meg. Ezek a követelmények tartalmazzák a következőket:

a) a személyzet azon tagjai, akik rendelkeznek a szigorított védelmi területre való belépést biztosító repülőtéri azonosító okmánnyal, ismerjék a repülőtér által kiadott azonosító okmányokat és a nem a repülőtér által kiadott jóváhagyott azonosító okmányokat, valamint azt, hogy ezek az okmányok mikor jogosítanak a szigorított védelmi területre való belépésre;

b) a személyzet tagjai tartóztassanak fel vagy jelentsenek az illetékes hatóságnak minden olyan személyt, aki az érvényes azonosító okmányát a szigorított védelmi területen nem viseli jól látható helyen;

c) a személyzet tagjai tartóztassanak fel vagy jelentsenek az illetékes hatóságnak minden olyan, engedéllyel nem rendelkező járművet, amelyet a szigorított védelmi területen észlelnek.

3. Az illetékes hatóság a szigorított védelmi területre való belépést biztosító repülőtéri azonosító kártyák tekintetében köteles a nemzeti légiközlekedés-védelmi programban biztosítani a következő követelmények teljesülését:

a) a repülőtéri azonosító kártyákkal a személyzet tagjai csak azokra a területekre léphessenek be, ahova az üzemeltetés céljából belépésük szükséges;

b) a foglalkoztatási jogviszony megszűnésékor vagy megváltozásakor a foglalkoztatott a repülőtéri azonosító kártyáját a repülőtéri hatóságnak visszaszolgáltassa, és a kártya ezt követően megsemmisítésre kerüljön;

c) a kártyabirtokos azonnal értesítse foglalkoztatóját és a kártyát kiadó hatóságot, ha repülőtéri azonosító kártyáját elveszíti vagy ellopják. Az értesítést követően a repülőtéri azonosító kártyát azonnal érvényteleníteni kell.

4. Az illetékes hatóság köteles gondoskodni arról, hogy a forgalmi területekre vagy szigorított védelmi területekre való bejutást lehetővé tevő, kizárólag a légi járműből való ki- és az oda való berakodás céljára szolgáló ajtók csak a rakodás során legyenek nyitva.

5. A védelmi célú átvizsgálási ellenőrző pontokat őrséggel vagy megfelelő figyelőberendezéssel kell védeni oly módon, hogy ezáltal az ellenőrző pont belépési és kilépési oldalán elhárítható és megelőzhető legyen a védelmi szempontból aggályos események bekövetkezése, és az átvizsgálásban részt vevő személyzet megfelelő védelemben részesüljön.

6. A szigorított védelmi területeken, valamint az utasok és a feladott poggyász kezelésére a légi oldalon igénybe vett egyéb területeken tárolt felszerelést a jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében állandó védelem vagy felügyelet alatt kell tartani. A már nem használt felszerelést meg kell semmisíteni annak érdekében, hogy arra jogosulatlan személy ne használhassa fel.

A jogosulatlan belépés megelőzése érdekében a repülőtereken ellenőrzés alatt kell tartani az indulás-ellenőrzési rendszert (DCS) és az utasbeléptető rendszert.

Az utasok által végrehajtott önálló bejelentkezést és az utasok által használható internetes lehetőségeket az ilyen felszereléshez vagy rendszerekhez való jogosult hozzáférésnek kell tekinteni.

2.2.2. Terminálterületek

A 2.2.1.6. pontban foglalt követelmények a terminálok nagyközönség előtt megnyitott területeire is alkalmazandók.

2.2.3. Egyéb közterületek

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

2.3. A személyzet, a személyzetnél lévő tárgyak és a járművek átvizsgálása

2.3.1. A személyzet és a személyzetnél lévő tárgyak átvizsgálása

A védelmi személyzet jogosult megtagadni a szigorított védelmi területre való belépést a személyzet minden olyan tagjával szemben, aki védelmi szempontból aggályos tárgyat tart magánál.

2.3.2. A járművek átvizsgálása

1. A tiltott tárgyak és a jogosulatlan személyek kiszűrése érdekében a járműveket át kell vizsgálni.

2. Az átvizsgálás végrehajtása közben a járművezető és a járművön utazó egyéb személyek nem tartózkodhatnak a járművön.

2.3.3. A folyadékok és a csak egyszer lezárható zacskók készleteire alkalmazandó védelmi eljárások

Általános rendelkezések

1. "Folyadékok készletei" alatt a légi oldalon a beszállókártya-ellenőrzési ponton túl vagy a szigorított védelmi területen található üzletekben eladásra kínált folyadékokat kell érteni a légi oldalra való megérkezésüktől az üzletekbe való leszállításukig.

2. "Csak egyszer lezárható zacskók készletei" alatt a légi oldalon a beszállókártya-ellenőrzési ponton túl található üzletekben használt, csak egyszer lezárható zacskókat kell érteni a légi oldalra való megérkezésüktől végső felhasználásukig.

A készletek ellenőrzése

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

Ismert beszállító

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

Csak egyszer lezárható zacskók

3. A csak egyszer lezárható zacskók készleteit egyszer lezárható csomagolásban kell a légi oldalon a beszállókártya-ellenőrzési ponton túl található üzletekbe szállítani.

4. A készleteket az üzletekben történő átvételüktől végső felhasználásukig védeni kell a jogosulatlan beavatkozás ellen.

2.4. Fizikai védelem és járőrök

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

3. LÉGI JÁRMŰVEK VÉDELME

3.1. A légi jármű átvizsgálása és ellenőrzése

A légi fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy a légi járművek védelmi célú átvizsgálását és ellenőrzését végző személyek ismerjék az általuk ellenőrzött légijármű-típust, és ezekről a tevékenységekről megfelelő képzésben részesüljenek.

3.1.1. A légi jármű védelmi célú ellenőrzése

A légi jármű védelmi célú ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet a légi fuvarozó köteles az ellenőrzés befejezését követően 24 óráig, vagy ha az hosszabb, a repülőút végéig megőrizni.

3.1.2. A légi jármű védelmi célú átvizsgálása

1. A légi jármű védelmi célú átvizsgálásáról készült jegyzőkönyvet a légi fuvarozó köteles az ellenőrzés befejezését követően 24 óráig, vagy ha az hosszabb, a repülőút végéig megőrizni.

2. A légi jármű védelmi célú átvizsgálását üres fedélzeten kell végrehajtani.

3.2. A légi jármű fizikai védelme

A légi fuvarozó felelős a légi járműve fizikai védelmének megszervezéséért.

4. UTASOK ÉS KÉZIPOGGYÁSZ

4.1. Az utasok átvizsgálása

4.1.1. Tiltott tárgyak

1.

Az utasok nem vihetik be a szigorított védelmi területre és a légi jármű fedélzetére a következő tárgyakat:

a) Lőfegyverek és egyéb fegyverek

Minden olyan tárgy, amely képes vagy képesnek látszik lövedék kilövésére vagy sérülés okozására, így különösen:

- valamennyi lőfegyver (pisztoly, revolver, puska, sörétes puska stb.),

- a lőfegyver utánzata és imitációja,

- a lőfegyverek részei (kivéve a teleszkópos irányzékokat és a távcsöveket),

- a légpisztoly, a légpuska és a sörétes fegyver,

- a jelzőpisztoly,

- a rajtpisztoly,

- minden típusú játék fegyver,

- a gázfegyver (BB pisztoly),

- az ipari csapszeg- és szegbelövő,

- a számszeríj,

- a parittya,

- a szigonypuska,

- az állatok kíméletes leölésére szolgáló eszköz,

- a kábító vagy sokkoló eszköz (pl. a elektromos ösztöke, a ballisztikus elektromos sokkoló (taser)),

- a lőfegyver alakú öngyújtó.

b) Szúró- és vágófegyverek, éles tárgyak

Olyan, hegyes vagy éles tárgyak, amelyek sérülést okozhatnak, így különösen:

- a fejsze és a balta,

- a nyíl és a dobónyíl,

- a hágóvas,

- a szigony és a dárda,

- a jégcsákány és a jégvágó,

- a korcsolya,

- a bármilyen hosszúságú pengével ellátott francia vagy rugós kés,

- a 6 cm-nél hosszabb pengéjű kés, ideértve a rituális célú kést is, ha fémből vagy más olyan anyagból készült, amely kellően erős ahhoz, hogy a kés fegyverként legyen felhasználható,

- a húsvágó bárd,

- a bozótvágó kés,

- a szabad pengéjű borotva és a borotvapenge (kivéve a biztonsági és az eldobható borotvát, ha a penge a tartóba van ágyazva),

- a szablya, a kard és a stilettó,

- a szike,

- a 6 cm-nél hosszabb pengéjű olló,

- a síbot, a séta- és a túrabot,

- a dobócsillag,

- minden olyan szerszám, amely potenciálisan hegyes vagy éles fegyver módjára használható (pl. a fúrógép és a fúrófej, a sniccer, a munkakés, minden típusú fűrész, a csavarhúzó, a feszítővas, a kalapács, a fogó, a csavarkulcs és a villáskulcs, a forrasztólámpa).

c) Tompa eszközök

Minden olyan tompa tárgy, amely sérülést okozhat, különösen:

- a baseball- és a softballütő,

- a merev és a rugalmas ütők, botok (pl. a furkósbot, az ólmosbot, a gumibot, a tonfa),

- a krikettütő,

- a golfütő,

- a hokiütő,

- a lacrosse-ütő,

- a kajak- és a kenuevező,

- a gördeszka,

- a biliárdban, a snookerben és a pool biliárdban használatos dákó,

- a horgászbot,

- a harcművészeti eszközök (pl. a boxer, különféle ütők, az ólmosbot, a cséphadaró, a nunchaku, a kubaton, a kubasaunt).

d) Robbanó- és gyúlékony anyagok

Minden olyan robbanékony vagy fokozottan gyúlékony anyag, amely veszélyt jelent az utasok és a személyzet egészségére vagy a légi jármű és más vagyontárgyak biztonságára, így különösen:

- a lőszer,

- a gyutacs,

- a detonátor és a gyújtókészülék,

- a robbanóanyag és a robbanóeszköz,

- robbanóanyagok és robbanóeszközök utánzata és imitációja,

- az akna és más katonai robbanóeszközök,

- minden típusú gránát,

- a gázok és a gázpalack (pl. bután, propán, acetilén, oxigén), ha nagy mennyiségről van szó,

- a tűzijáték, a jelzőfény (bármilyen formában) és más pirotechnikai eszközök (beleértve a szórakoztatásra szánt vagy gyermekjátékként használatos pirotechnikai eszközöket is),

- a nem biztonsági gyufa,

- a füstképző doboz vagy kapszula,

- a gyúlékony folyékony tüzelőanyag (pl. a benzin, a gázolaj, az öngyújtóbenzin, az alkohol, az etanol),

- az aeroszolos festékspray,

- a terpentin és a festékhígító,

- a 70 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú szeszes ital (140 % proof).

e) Vegyi és toxikus anyagok

Minden olyan vegyi vagy toxikus anyag, amely veszélyt jelent az utasok és a személyzet egészségére vagy a légi jármű és más vagyontárgyak biztonságára, így különösen:

- a savak és a lúgok (pl. kifolyásveszélyes galvánelemek),

- a korrozív vagy fehérítő hatású anyagok (pl. a higany, a klór),

- a kábító hatású gázspray (pl. az önvédelmi spray, a paprikaspray, a könnygáz),

- a radioaktív anyagok (pl. az orvosi vagy kereskedelmi izotópok),

- a mérgek,

- a fertőző vagy biológiailag veszélyes anyagok (pl. a fertőzött vér, a baktériumok és a vírusok),

- a spontán robbanásra vagy égésre hajlamos anyagok,

- a tűzoltó készülékek.

f) Folyadékok

A folyadékok, kivéve akkor, ha legfeljebb 100 milliliter űrtartalmú különálló tartályokban vannak vagy kiszerelésük ennek megfelelő, és egyetlen, legfeljebb 1 liter űrtartalmú újrazárható, átlátszó műanyag zacskóban vannak elhelyezve. A műanyag zacskó tartalmának kényelmesen el kell férnie a zacskóban, a zacskót teljes mértékben le kell zárni. Folyadéknak minősülnek különösen a zselék, a paszták, a lemosók, a folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok keverékei és a túlnyomás alá helyezett tartályok tartalma, például a fogkrém, a hajzselé, az italok, a levesek, a szirupok, a parfüm, a borotvahab, az aeroszolok és más, hasonló konzisztenciájú anyagok.

Kivétel tehető, ha a folyadékot:

1. az utazás ideje alatt egészségügyi célból vagy speciális táplálkozási szükségletek kielégítésére kívánják felhasználni, ideértve a bébiételeket is. Felszólításra az utas köteles bizonyítani a szóban forgó folyadék valódiságát; vagy

2. a légi oldalon, a beszállókártya-ellenőrzési ponton túl vásárolták olyan üzletben, amely a repülőtér-védelmi program keretében jóváhagyott védelmi eljárások hatálya alá tartozik, feltéve, hogy a folyadék csak egyszer lezárható zacskóba van csomagolva, és kétséget kizáróan fel van rajta tüntetve a vásárlás helyeként az adott repülőtér, a vásárlás időpontjaként az aznapi dátum; vagy

3. a szigorított védelmi területen belül vásárolták olyan üzletben, amely a repülőtér-védelmi program keretében jóváhagyott védelmi eljárások hatálya alá tartozik; vagy

4. másik, a Közösség területén fekvő repülőtéren vásárolták, feltéve, hogy a folyadék csak egyszer lezárható zacskóba van csomagolva, és kétséget kizáróan fel van rajta tüntetve a vásárlás helyeként az adott repülőtér légi oldala, a vásárlás időpontjaként az aznapi dátum; vagy

5. közösségi légi fuvarozó légi járművének fedélzetén vásárolták, feltéve, hogy a folyadék csak egyszer lezárható zacskóba van csomagolva, és kétséget kizáróan fel van rajta tüntetve a vásárlás helyeként az adott légi jármű fedélzete, a vásárlás időpontjaként az aznapi dátum; vagy

6. az 1. függelékben megnevezett, valamely harmadik ország területén fekvő repülőtéren vásárolták vagy a légi oldalon a beszállókártya-ellenőrzési ponton túl, vagy a szigorított védelmi területen található üzletben. A Bizottság a 2320/2002/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében előírt eljárással az 1. függelékben található jegyzéket kiegészítheti további olyan repülőterekkel, amelyek harmadik országok területén fekszenek, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

- a harmadik ország a múltban jól együttműködött a Közösséggel és annak tagállamaival, és

- a Bizottság kellő ellenőrzés nyomán meggyőződött a követezőkről: -

a) a harmadik ország kielégítő színvonalú légiközlekedés-védelmi követelményrendszert alkalmaz; és

b) a repülőtéren alkalmazott védelmi intézkedések egyenértékűek az e melléklet 2.3.3. pontjában és a 2008. augusztus 8-i bizottsági határozat ( 5 ) mellékletének 2.3.6. pontjában meghatározott intézkedésekkel; és

c) a repülőtér a folyadékok, a zselék és az aeroszolok tekintetében alkalmazza a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által ajánlott, a 2006. december 1-jén kelt AS 8/11-06/100. sz. (titkos) és a 2007. március 30-án kelt AS 8/11-07/26. sz. (titkos) körlevélben meghatározott védelmi intézkedéseket, illetőleg a csak egyszer lezárható zacskók vonatkozásában ezzel egyenértékű előírásokat alkalmaz; és

d) a folyadékot tartalmazó csak egyszer lezárható zacskón kétséget kizáróan fel van tüntetve a vásárlás helyeként a harmadik ország repülőterének légi oldala, a vásárlás időpontjaként egy legfeljebb harminchat órával korábbi időpont.

2.

Az utas a 4.1.1.1. pontban előírt követelmények teljesítése alól mentesíthető, ha:

a) az illetékes hatóság előzetesen erről tájékoztatást kapott, és hozzájárulását adta ahhoz, hogy az utas a kérdéses tárgyat vagy tárgyakat magánál tartsa; és

b) a légi jármű parancsnoka előzetesen tájékoztatást kapott az utasról és az általa magánál tartott tárgyról vagy tárgyakról.

A tiltott tárgyat vagy tárgyakat szükség szerint biztonságos helyen kell elhelyezni.

3.

A 4.1.1.1. pontban felsorolt tiltott tárgyak köréről és a megengedett mentességek igénybevételének feltételeiről tájékoztatni kell a nyilvánosságot.

4.

Az illetékes hatóság a 4.1.1.1. pontban felsoroltakon túlmenően további tárgyakat is tilalom alá helyezhet. Az illetékes hatóság köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy az utasok e tárgyak köréről már a poggyászfeladás előtt tájékoztatást kapjanak.

5.

Hacsak az 5.2.3.1. pontban foglalt rendelkezések nem tiltják, a 4.1.1.1. pont és a 4.1.1.4. pont értelmében tiltottnak minősülő tárgyak a feladott poggyászban szállíthatók, amennyiben az utasok a feladott poggyászhoz a poggyászfeladás helyétől az érkezési repülőtér poggyászfelvételi pontjáig felügyelet nélkül nem férhetnek hozzá.

6.

A védelmi személyzet jogosult megtagadni a szigorított védelmi területre és a légi jármű fedélzetére való belépést minden olyan utassal szemben, aki olyan tárgyat tart magánál, amely nem esik a 4.1.1.3. pont hatálya alá, azonban aggodalomra ad okot.

4.1.2. A fémérzékelő kapuk kalibrálása

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

4.1.3. A csökkent mozgásképességű személyek átvizsgálása

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

4.1.4. Védelmi rendelkezések a potenciálisan rendzavaró utasokkal szemben

1. A potenciálisan rendzavaró utasok következő csoportjainak légi fuvarozása esetén különleges védelmi intézkedéseket kell alkalmazni:

a) Kitoloncoltak:

- Olyan személyek, akiket egy tagállamba annak hatóságai jogszerűen beengedtek vagy akik az adott tagállamba jogellenesen beléptek, és akiket ezt követően egy későbbi időpontban a hatóságok hivatalosan a tagállam elhagyására szólítanak fel.

b) Belépésre nem jogosult személyek:

- Olyan személyek, akiktől a hatáskörrel rendelkező hatóságok megtagadják a tagállamba való belépést, és akiket ezért vissza kell szállítani a kiindulási országba vagy el kell szállítani bármely más olyan országba, amelybe jogosultak belépni.

c) Törvényes őrizet alatt álló személyek:

- Olyan, őrizetbe vett vagy bíróság által elítélt személyek, akiket szállítani kell.

2. A hatáskörrel rendelkező hatóságok kötelesek megfelelő időben írásban értesíteni az érintett légi fuvarozót, ha potenciálisan rendzavaró utasokat terveznek a fedélzetre szállítani.

3. A légi fuvarozónak és a légi jármű parancsnokának átadandó írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell:

- a kérdéses személy személyazonosságát,

- a szállítás okát,

- a kísérő vagy kísérők nevét és rendfokozatát, ha vannak,

- a hatáskörrel rendelkező hatóságok által elvégzett kockázatértékelést (beleértve a kísérők biztosításának vagy nem biztosításának okait is),

- az előzetesen meghatározott ültetési rendet, ha van, valamint

- a rendelkezésre álló irat vagy iratok típusát.

4. A fegyelmezetlen utasokkal szemben különleges védelmi intézkedéseket kell alkalmazni. Fegyelmezetlen utas az a személy, aki a légi jármű ajtajának indulás előtti bezárása után és leszállás utáni kinyitása előtt a polgári légi jármű fedélzetén:

- mást bántalmaz, megfélemlít vagy fenyeget, tudatosan gondatlan magatartásával vagyontárgyak vagy személyek biztonságát vagy épségét veszélyezteti,

- a személyzet bármely tagját bántalmazza, megfélemlíti vagy fenyegeti, kötelessége teljesítésében zavarja vagy hátráltatja,

- tudatosan gondatlanul viselkedik vagy a légi járműben és annak felszerelésében kárt okoz, ezáltal veszélyezteti a légi jármű rendjét és biztonságát, illetve a fedélzeten tartózkodók biztonságát,

- olyan információkat terjeszt, amelyekről tudja, hogy hamisak, ezáltal veszélyezteti az úton lévő légi jármű biztonságát,

- nem követi a biztonságos, szabályszerű és hatékony működés érdekében jogszerűen kiadott parancsokat és utasításokat.

5. Törvényes őrizet alatt álló személyek kísérő nélkül nem fuvarozhatók.

4.2. Az utasok elkülönítése

Ha a repülőtér termináljának a védelmi célú átvizsgálás helye és a repülőgépre történő felszállás helye közötti valamely részét korábban olyan érkező utasok vették igénybe, akik nem estek át a 2320/2002/EK rendeletben meghatározott részletességű átvizsgáláson, akkor az átvizsgált utasok repülőgépre történő felszállásának megkezdése előtt a kérdéses területet át kell kutatni annak érdekében, hogy ott tiltott tárgyak ne maradhassanak.

4.3. A kézipoggyász átvizsgálása

1. Az átvizsgálás helyén vizsgálat céljából mindennemű folyadékot be kell mutatni.

2. Az átvizsgálás megkezdése előtt a hordozható számítógépeket és más nagyobb méretű elektronikus eszközöket a kézipoggyászból ki kell venni, és külön át kell vizsgálni.

3. Az utas kabátját és felöltőjét oly módon kell átvizsgálni, mintha külön kézipoggyász lenne.

4.3.1. A kézipoggyász átvizsgálása bekapcsolt állapotú TIP-pel felszerelt, nagy felbontású röntgensugaras berendezéssel

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

4.4. Diplomaták átvizsgálása

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

5. FELADOTT POGGYÁSZ

5.1. A feladott poggyász kezelése

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

5.2. A feladott poggyász átvizsgálása

5.2.1. Kísért feladott poggyász

1. A légi fuvarozó köteles biztosítani, hogy minden utas a feladott poggyászával azonos járaton utazzon. Ha ez a feltétel nem teljesül, a feladott poggyászt kísérő nélküli poggyásznak kell tekinteni.

2. Az illetékes hatóság a nemzeti légiközlekedés-védelmi programban meghatározza azokat az eljárásokat, amelyek szerint az átvizsgálóberendezések meghibásodása esetén az átvizsgálást végezni kell.

5.2.2. Kísérő nélküli feladott poggyász

Ha a légi fuvarozó másik légi fuvarozó kíséret nélküli feladott poggyászát elszállítás céljából átveszi, akkor köteles írásos okmányt beszerezni arról, hogy a kérdéses feladott poggyászon a 2320/2002/EK rendelet mellékletében előírt védelmi intézkedéseket az átvételt megelőzően végrehajtották.

5.2.3. Feladott poggyászban nem szállítható tárgyak

1. Tilos a feladott poggyászba helyezni:

- robbanóanyagot, beleértve a detonátort, a gyújtókészüléket, a gránátot, az aknát és a robbanószereket is,

- gázokat, beleértve a propánt és a butánt is,

- gyúlékony folyadékokat, beleértve a benzint és a metanolt is,

- szilárd halmazállapotú gyúlékony anyagokat és reaktív anyagokat, beleértve a magnéziumot, a gyújtóst, a tűzijátékot és a jelzőfényt is,

- oxidálószereket és szerves peroxidokat, beleértve a fehérítőszert és a karosszéria-javító eszközöket is,

- toxikus vagy fertőző anyagokat, beleértve a patkánymérget és a fertőzött vért is,

- radioaktív anyagokat, beleértve az orvosi vagy kereskedelmi izotópokat is,

- korrozív hatású anyagokat, beleértve a higanyt és a jármű-akkumulátort is,

- járművek tüzelőanyag-rendszerének olyan alkatrészeit, amelyek korábban tüzelőanyagot tartalmaztak.

2. Az 5.2.3.1. pontban felsorolt tiltott tárgyak köréről a légi fuvarozók irodáiban és más alkalmas módon tájékoztatni kell a nyilvánosságot.

3. Az illetékes hatóság az 5.2.3.1. pontban felsoroltakon túlmenően további tárgyakat is tilalom alá helyezhet. Az illetékes hatóság köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy az utasok e tárgyak köréről tájékoztatást kapjanak.

4. A védelmi személyzet jogosult megtagadni minden olyan feladott poggyász szállítását, amely olyan tárgyat tartalmaz, amely nem esik az 5.2.3.1. pont hatálya alá, azonban aggodalomra ad okot.

5.2.4. A feladott poggyász átvizsgálása robbanóanyag-felderítő rendszerrel (EDS)

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

5.2.5. A kísért feladott poggyász átvizsgálása bekapcsolt állapotú TIP-pel felszerelt hagyományos röntgensugaras berendezéssel

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

5.3. A feladott poggyász fizikai védelme

1. A poggyász osztályozására és tárolására szolgáló területekre csak a személyzet azon tagjai léphetnek be, akiknek belépése üzemeltetési szempontból szükséges. Ide tartoznak különösen a be- és a kirakodásban és a feladott poggyász fizikai védelmének biztosításában közreműködő személyek, valamint azok, akik számára az illetékes hatóság engedélyezte a poggyász osztályozására és tárolására szolgáló területekre való belépést.

2. Az utas számára szükség esetén engedélyezhető, hogy saját, előzetesen átvizsgált feladott poggyászához hozzáférjen, eközben azonban az utast folyamatos ellenőrzés alatt kell tartani annak érdekében, hogy:

a) a feladott poggyászban ne helyezhessen el tiltott tárgyat; illetőleg

b) a feladott poggyászból ne juttathasson tiltott tárgyat a légi jármű fedélzetére vagy szigorított védelmi területre.

6. RAKOMÁNY, FUTÁR- ÉS EXPRESSZCSOMAGOK

6.1. Alkalmazás

E rendelet alkalmazásában:

"listás megbízó": olyan megbízó, akinek szállítmányai a 2320/2002/EK rendelet mellékletének 6.5. pontja alkalmazásában határozottan kizárólag teherszállító repülőgépeken szállíthatók.

6.2. A meghatalmazott ügynökre vonatkozó követelmények

Kijelölés, jóváhagyás vagy jegyzékbe vétel az illetékes hatóság által

6.2.1. Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság jogalanyokat meghatalmazott ügynökként kijelölhessen, jóváhagyhasson, illetőleg jegyzékbe vehessen, a tagállamok biztosítják a következő eljárás végrehajtását:

a) A jogalany a meghatalmazott ügynöki jogállást a telephelye szerinti tagállam illetékes hatóságánál kérelmezheti.

A kérelmező benyújtja az illetékes hatóságnak védelmi programját. A programban meghatározza azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket annak érdekében követ, hogy megfeleljen mind az e rendeletben előírt, mind a telephelye szerinti tagállam nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjában foglalt követelményeknek. A programnak tartalmaznia kell azt is, hogy az ügynök a módszereknek és eljárásoknak való megfelelést hogyan ellenőrzi.

A kérelmező írásos nyilatkozatban kötelezettséget vállal a programjában szereplő védelmi követelmények betartására, valamint arra, hogy a programban bekövetkező bármilyen változás esetén azonnal értesíti az illetékes hatóságot. A nyilatkozatot a kérelmező törvényes képviselője vagy a védelemért felelős személy írja alá.

b) Az illetékes hatóság megvizsgálja, hogy a védelmi programban lefektetett védelmi intézkedések megfelelnek-e az előírt követelményrendszernek. Az illetékes hatóság ezután a helyszínen ellenőrzi a kérelmező azon létesítményeit, amelyekre a kérelem kiterjed, ezáltal felméri, hogy a kérelmező képes-e megfelelni mind az e rendeletben előírt, mind a létesítmények fekvése szerinti tagállam nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjában foglalt követelményeknek.

c) Ha az illetékes hatóság az a) és a b) pont szerinti információkat kielégítőnek találja, a jogalanyt meghatározott helyszínek tekintetében meghatalmazott ügynökként kijelölheti, jóváhagyhatja vagy jegyzékbe veheti.

Ez az eljárás legkésőbb 2008. március 1-jétől alkalmazandó.

6.2.2. A 6.2.1. b) pont alkalmazásában helyszíni ellenőrzésnek tekinthető az illetékes hatóság által a meghatalmazott ügynök létesítményeiben végzett szemle.

6.2.3. Ha az illetékes hatóság megítélése szerint a meghatalmazott ügynök többé nem képes megfelelni akár az e rendeletben előírt, akár a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programban foglalt követelményeknek, akkor a meghatalmazott ügynöki jogállást a jogalanytól megvonja.

6.3. Védelmi intézkedések

6.3.1. A rakománynak a 2320/2002/EK rendelet melléklete 6.3.1. b) pontjának megfelelően történő átvizsgálásakor az ügynökök vagy a légi fuvarozók kötelesek:

a) a tiltott tárgyak észlelésére leginkább alkalmas eszközt vagy módszert használni, figyelembe véve a szállítmány természetét; valamint

b) gondoskodni arról, hogy az alkalmazott eszköz vagy módszer elegendő biztosítékot nyújtson ahhoz, hogy a rakományban ne maradjon elrejtve tiltott tárgy.

6.3.2. Az illetékes hatóság értesíti a Bizottságot minden olyan, a 2320/2002/EK rendelet mellékletének 6.3.1. b) iv. pontja értelmében vett egyéb eszközről, amelyet a rakomány átvizsgálása céljára engedélyezett.

6.4. Az ismert megbízóra vonatkozó követelmények

6.4.1. Az ismert megbízó évente egyszer köteles írásban, nemzeti szinten egységes formátumban megtenni a 2320/2002/EK rendelet mellékletének 6.4.1. b) pontjában előírt nyilatkozatot.

A nyilatkozatban a megbízó a 2320/2002/EK rendelet mellékletének 6.4.1. c) i. pontjával összhangban köteles tanúsítani, hogy a szállítmányok nem tartalmaznak semmilyen, a függelék iv. és v. pontjában felsorolt tiltott tárgyat.

Az ismert megbízó köteles nyilatkozatáért teljes körű felelősséget vállalni.

6.4.2. Minden olyan esetben, ha a szállítmány tiltott tárgyat tartalmaz, az ismert megbízó köteles írásban tudatni a meghatalmazott ügynökkel vagy a légi fuvarozóval, hogy a szállítmány ilyen tárgyakat tartalmaz.

6.4.3. Ha az ismert megbízó többé nem képes megfelelni kötelezettségeinek, az illetékes hatóság vagy a jóváhagyásért felelős meghatalmazott ügynök vagy légi fuvarozó az ismert megbízói jogállást a jogalanytól megvonja.

6.5. Szállítás teherszállító repülőgépen

6.5.1. Annak érdekében, hogy a meghatalmazott ügynökök és a légi fuvarozók jogalanyokat listás megbízóként kijelölhessenek, a tagállamok biztosítják a következő eljárás végrehajtását:

a) A jogalany aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozatot nyújt be, amelyben kijelenti, hogy:

- a létesítmények, a személyzet és a szállítás védelmére vonatkozó nemzeti utasításokat megkapta,

- gondoskodik arról, hogy a nemzeti védelmi utasításokat a létesítményeiben dolgozó személyzet megkapja,

- a meghatalmazott ügynöknek vagy légi fuvarozónak történő átadásig biztosítja a szállítmány védelmét,

- tudomásul veszi, hogy az arra jogosultak a szállítmányt védelmi intézkedéseknek vethetik alá, így különösen átvizsgálhatják, és

- tudomásul veszi, hogy az illetékes hatóság előzetes bejelentés nélkül szemlét tarthat a létesítményeiben annak meghatározása érdekében, hogy a listás megbízó megfelel-e a nemzeti utasításoknak.

A jogalany köteles kijelölni legalább egy, a létesítményei védelméért felelős személyt, e személy nevéről és elérhetőségéről köteles tájékoztatni a meghatalmazott ügynököt vagy légi fuvarozót.

b) A meghatalmazott ügynök vagy légi fuvarozó felveszi a jogalany következő adatait:

- a vállalkozás leíró adatait, beleértve hiteles üzleti címét is,

- a jogalany által folytatott tevékenység jellegét,

- elérhetőségi adatait, beleértve a biztonságért felelős személy vagy személyek elérhetőségét is,

- héa-azonosítóját vagy cégjegyzékszámát, és

- bankszámlaszámát.

c) Ha a meghatalmazott ügynök vagy légi fuvarozó az a) és b) pont szerinti információkat kielégítőnek találja, a jogalanyt listás megbízóként kijelölheti.

6.5.2. A meghatalmazott ügynök vagy légi fuvarozó a 6.5.1. b) pont szerinti információkról köteles adatbázist fenntartani. Az adatbázist vizsgálat céljából hozzáférhetővé kell tenni az illetékes hatóság számára.

6.5.3. Ha a meghatalmazott ügynök vagy a légi fuvarozó megítélése szerint a listás megbízó többé nem képes megfelelni a nemzeti utasításoknak, akkor a listás megbízói jogállást a jogalanytól megvonja.

7. POSTAI KÜLDEMÉNYEK

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

8. LÉGI FUVAROZÓI POSTAI KÜLDEMÉNYEK ÉS FELSZERELÉS

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

9. A LÉGI FUVAROZÓ UTASELLÁTÁSI ÉLELMISZERKÉSZLETEI ÉS TARTALÉKAI

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

10. A LÉGI FUVAROZÓ TAKARÍTÓSZOLGÁLATA, KÉSZLETEK ÉS TARTALÉKOK

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

11. ÁLTALÁNOS CÉLÚ REPÜLÉS

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

12. A SZEMÉLYZET TAGJAINAK FELVÉTELE ÉS KÉPZÉSE

12.1. Nemzeti légiközlekedés-védelmi képzési program

A nemzeti légiközlekedés-védelmi képzési programnak a fegyelmezetlen utasokkal szemben tanúsítandó magatartásról is kell tartalmaznia képzési követelményeket.

12.2. Védelmi személyzet

12.2.1. A légi fuvarozó és a repülőtér védelmi célú tevékenységének vezetése

1. Az illetékes hatóság biztosítja, hogy valamennyi közösségi repülőtér és légi fuvarozó védelmi célú tevékenységét megfelelően képzett személyek vezessék. Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a védelmi célú tevékenység vezetése megfelelő szervezeti keretek között történjen. Azoknak a felsővezetőknek, akiknek felelőssége biztosítani, hogy a légi fuvarozók és a repülőterek teljesítsék az irányadó védelmi követelményrendszert, megfelelő képesítéssel, tudással és tapasztalattal kell rendelkezniük, beleértve:

a) a légiközlekedés-védelem terén szerzett tapasztalatot; vagy

b) a védelemmel összefüggő más területen, például bűnüldöző hatóságoknál, katonaságnál vagy másutt szerzett tapasztalatot; és

c) az illetékes hatóság minősítését vagy ezzel egyenértékű jóváhagyást; és

d) a következő területek ismeretét:

- védelmi rendszerek és belépés-ellenőrzés,

- földi és légi repülésvédelem,

- fegyverek és tiltott tárgyak,

- a terrorizmus áttekintő ismerete.

12.3. Egyéb személyzet

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

13. AZ ÁTVIZSGÁLÓ KÉSZÜLÉKEKRE IRÁNYADÓ MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

1. függelék

Közösségi repülőtérre közlekedő légi járatok indulási repülőtere(i):

- Szingapúr repülőtér (SIN),

- Horvátország:

Dubrovnik repülőtér (DBV),

Rijeka repülőtér (RJK),

Pula repülőtér (PUY),

Split repülőtér (SPU),

Zadar repülőtér (ZAD),

Zágráb repülőtér (ZAG).

- Koreai Köztársaság:

Szöuli Incheon repülőtér (ICN)

Puszani Gimhae repülőtér (PUS).

- Kanada:

Calgary International (YYC)

Edmonton International (YEG)

Halifax International (YHZ)

Montreal International (YUL)

Ottawa-Macdonald-Cartier International (YOW)

Toronto-Lester B. Pearson International (YYZ)

Vancouver International (YVR)

Winnipeg International (YWG)

Moncton (YQM)

Quebec (YQB)

St. John's (YYT)

Whitehorse (YXY).

- Amerikai Egyesült Államok:

Minden nemzetközi repülőtér.

- Malajzia:

Kuala Lumpur nemzetközi (KUL) repülőtér.

( 1 ) HL L 355., 2002.12.30., 1. o. A 849/2004/EK rendelettel (HL L 158., 2004.4.30., 1. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 89., 2003.4.5., 9. o. A legutóbb a 358/2008/EK rendelettel (HL L 111., 2008.4.23., 5. o.) módosított rendelet.

( 3 ) A melléklet felépítése és az egyes tagolási egységek számozása megegyezik a 2320/2002/EK rendelet mellékletével. Ha ez a rendelet nem tartalmaz rendelkezést az egységes követelményrendszer végrehajtása vagy műszaki alkalmazása céljából, akkor ezt a megfelelő helyen külön jelöljük.

( 4 ) HL L 272., 1996.10.25., 36. o.

( 5 ) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0820 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0820&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R0820-20100410 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R0820-20100410&locale=hu